Fymme Bongkot

All posts tagged Fymme Bongkot

Title: ขอบคุณที่เธอเข้ามา / Kaup Koon Tee Tur Kao Mah (Thank You for Showing Up)
Artist: Fymme Bongkot
Album: OST ลูกหนี้ที่รัก / Look Nee Tee Ruk
Year: 2013

เมื่อก่อนนั้นไม่เคยเข้าใจคำว่าชีวิต
Meua gaun nun mai moey kao jai kum wah cheewit
I never understood life before
เมื่อก่อนนั้นฉันทำอะไรไม่ค่อยคิด
Meua gaun nun chun tum arai mai koy kit
Before I’d do things without really thinking
ไม่เคยรู้ถูกผิด ทำแค่ตามเสียงของหัวใจ
Mai koey roo took pit tum kae dtahm siang kaung hua jai
I never knew right from wrong, I just followed the voice of my heart

แต่วันนี้ทุกวันฉันเริ่มที่จะคิด
Dtae wun nee took wun chun rerm tee ja kit
But today, every day, I’m beginning to think
ก็วันนี้มีเธอเข้าในชีวิต
Gor wun nee mee tur kao nai cheewit
Today I had you come into my life
เธอทำให้รู้ถูกผิด และรู้ว่าชีวิตต้องใช้มันอย่างไร
Tur tum hai roo took pit lae roo wah cheewit dtaung chai mun yahng rai
You made me realize right from wrong and know how to live my life

(*) จากคนที่ไม่เคยยอมให้ใครก่อน
Jahk kon tee mai koey yaum hai krai gaun
From a person who never gave in to anyone before
เธอเข้ามาและได้สอนให้เข้าใจ
Tur kao mah lae dai saun hai kao jai
You showed up and taught me to understand
ว่าคนอย่างฉันขาดเธอไม่ได้
Wah kon yahng chun kaht tur mai dai
That a person like me can’t be without you
เธอมีความหมายสำหรับฉัน
Tur mee kwahm mai sumrup chun
You mean something to me

(**) เธอเปลี่ยนวันเวลาของฉันจากเดิมด้วยความรัก
Tur bplian welah kaung chun jahk derm duay kwahm ruk
You changed my days with love
เปลี่ยนวันเวลาให้คนอย่างฉันได้รู้จัก
Bplian wun welah hai kon yahng chun dai roo juk
Changed the days for a person like me could get to know
ว่าชีวิตของฉันมันคงไม่ง่ายนัก
Wah cheewit kaung chun mun kong mai ngai nuk
That my life wouldn’t be easy
หากว่าฉันไม่มีคนอย่างเธอ
Hahk wah chun mai mee kon yahng tur
If I didn’t have someone like you

(***) เธอเปลี่ยนวันเวลาของฉันจากเดิมด้วยความรัก
Tur bplian welah kaung chun jahk derm duay kwahm ruk
You changed my days with love
หากไม่มีเธอวันนี้ก็คงไม่รู้จัก
Hahk mai mee tur wun nee gor kong mai roo juk
If I didn’t have you today, I probably wouldn’t have gotten to know
กับคำนี้ คำว่ารัก ขอบคุณเธอที่เดินเข้ามา
Gup kum nee kum wah ruk kaup koon tur tee dern kao mah
This word, love, thank you for showing up

จะไม่ทำอะไรให้เธอต้องผิดหวัง
Ja mai tum arai hai tur dtaung pit wung
I won’t do anything to disappoint you
สิ่งเหล่านั้นฉันทิ้งและวางไว้ข้างหลัง
Sing lao nun chun ting lae wahng wai kahng lung
All those things I’ve left in the past
จะเป็นฉันคนใหม่ จะรักเพียงแต่เธอเรื่อยไป
Ja bpen chun kon mai ja ruk piang dtae tur reuay bpai
I’ll be a new me, I’ll only love you

(*,**,***,**,***)

Title: ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ / Mai Jep Yahng Chun Krai Ja Kao Jai (If You Weren’t Hurt Like Me, Who Could Understand?)
Artist: Fymme Bongkot
Album: OST สามีตีตรา / Sahmee Dtree Dtrah
Year: 2014

ยังมีอยู่จริงใช่ไหม คนรักที่ไม่หลอกกัน
Yung mee yoo jing chai mai kon ruk tee mai lauk gun
They still exist, right? Lovers who don’t deceive you?
ยังมีอยู่จริงใช่ไหม ความรักที่เป็นดั่งฝัน
Yung mee yoo jing chai mai kwahm ruk tee bpen dung fun
It’s still real, right? A love that’s like a dream?
ฉันแค่กลัวว่าเธอนั้น จะมองฉันเป็นทางผ่าน
Chun kae glua wah tur nun ja maung chun bpen tahng pahn
I fear you’ll see me as just a stepping stone
อย่างใคร ใครที่เค้าเคยเข้ามา
Yahng krai krai tee kao koey kao mah
Like everyone else who has ever come into my life

โหยหาจนมันไม่คิดว่ารักแท้มีอยู่จริง
Hoy hah jon mun mai kit wah ruk tae mee yoo jing
I’ve yearned until I don’t think true love exists
โหยหาจนมันไม่หวังจะพบใครดีสักคน
Hoy hah jon mun m ai wung ja pob krai dee suk kon
I’ve yearned so much, I don’t hope to meet anyone wonderful
ถ้าเป็นเธอในวันนี้ ช่วยทำให้ฉันรู้ที
Tah bpen tur nai wun nee chuay tum hai chun roo tee
If it’s you today, please make me realize
ว่าเธอมีความรักที่เที่ยงแท้
Wah tur mee kwahm ruk tee tiang tae
That you have genuine love

(*) ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ ว่ารักน่ากลัวเท่าไร
Mai jep yahng chun krai ja kao jai wah ruk nahglua tao rai
If you weren’t hurt like me, who could understand how scary love is?
กี่คนที่เขามาดีมากมาย แต่สุดท้ายหลอกกันทุกที
Gee kon tee kao mah dee mahk mai dtae soot tai lauk gun took tee
So many seemingly good men have shown up, but in the end trick me every time
มันหมดไปแล้วทุกความรู้สึก ไม่อยากรักใครอีกวันนี้
Mun mot bpai laeo took kwahm roo seuk mai yahk ruk krai eek wun nee
I’m out of emotions, I don’t want to love anyone else today
เธอช่วยบอกกับฉันที ว่ารักแท้มีอยู่จริง
Tur chuay bauk gup chun tee wah ruk tae mee yoo jing
Please tell me that true love is real

ฝันร้ายอย่างเดิมซ้ำๆ กับทุกคนที่ผ่านมา
Fun rai yahng derm sum sum gup took kon tee pahn mah
I have the same recurring nightmares about every man of my past
ฝันร้ายอย่างเดิมซ้ำๆ สุดท้ายก็จมน้ำตา
Fun rai yahng derm sum sum soot tai gor jon num dtah
I have the same recurring nightmares, in the end, I end up in tears
ถ้าเวลาจากวันนี้ เธอทำให้ฉันหายดี
Tah welah jahk wun nee tur tum hai chun hai dee
If you can help me recover from this moment on
ก็คงตื่นจากฝันที่มันร้าย
Gor kong dteun jahk funt ee mun rai
I might wake from this bad dream

(*,*)

ว่ารักแท้มีอยู่จริง
Wah ruk tae mee yoo jing
That true love is real

Title: พูดอะไรไม่ได้สักอย่าง / Poot Arai Mai Dai Suk Yahng (I Can’t Say Anything)
Artist: Fymme Bongkot
Album: OST สามี / Samee
Year: 2013

เก็บไว้เรื่อยไป เก็บเอาไว้ในใจเรื่อยไป
Gep wai reuay bpai gep ao wai nai jai reuay bpai
I continuously keep it in, continuously keeping it in my heart
แม้ว่ามันรักเธอสักเท่าไหร่ ก็ต้องซ่อนในใจอย่างนี้
Mae wah mun ruk tur suk tao rai gor dtaung saun nai jai yahng nee
No matter how much I love you, I must hide it in my heart like this
เก็บงำผู้เดียว เก็บเอาไว้ในใจผู้เดียว
Gep ngum poo diao gep ao wai nai jai poo diao
Keeping it hidden alone, keeping it in my heart alone
ต้องยอมให้ทุกคืนทุกวันเปล่าเปลี่ยว ที่ไม่มีเธอเคียงข้างกาย
Dtaung yaum hai took keun took wun bplao pliao tee mai mee tur kiang kahng gai
I must give in and let my every day and night be empty without you by my side

(*) เธอคงไม่รู้ว่าฉันปวดใจแค่ไหน
Tur kong mai roo wah chun bpuat jai kae nai
You probably don’t know how much I hurt
ที่ต้องทำอาการไม่หวั่นไหว
Tee dtaung tum ahgahn mai wun wai
Acting like I’m not shaken
แต่เมื่อสองเราใกล้ชิดกัน ใจมันจะเป็นจะตาย
Dtae meua saung rao glai chit gun jai mun ja bpen ja dtai
But when the two of us are close, will my heart live or die?

(**) รัก ที่พูดอะไรออกไปไม่ได้สักอย่าง
Ruk tee poot arai auk bpai mai dai suk yahng
The love that I can’t speak about
รัก ที่ทำอะไรเหมือนใจไม่ได้สักครั้ง
Ruk tee tum arai meuan jai mai dai suk krung
The love that I can’t act upon
มันช่างทรมานหัวใจ กว่าการต้องทนอ้างว้าง
Mun chahng toramahn hua jai gwah gahn dtaung ton ahng wahng
It absolutely tortures my heart, more than enduring the loneliness
ทุกอย่าง เธอคงไม่เคยเข้าใจ
Took yahng tur kong mai koey kao jai
You’ll probably never understand everything

กี่วันพ้นไป แต่ละวันที่มันพ้นไป
Gee wun pon bpai dtae la wun tee mun pon bpai
Many days pass by, each one that passes
ไม่มีสักครั้งนึงที่ทำอะไร
Mai mee suk krung neung tee tum arai
Doesn’t give me a chance to do anything
ได้อย่างใจข้างในต้องการ
Dai yahng jai kahng nai dtaung gahn
Like my heart desires

(*,**,**)

Title: ไม่ใช่ไม่รัก / Mai Chai Mai Ruk (It’s Not that I Don’t Love You)
Artist: Fymme Bongkot
Album: OST วันนี้ที่รอคอย / Wun Nee Tee Ror Koy
Year: 2013

ฉันต้องเก็บความจริงในหัวใจ
Chun dtaung gep kwahm jing nai hua jai
I must keep the truth in my heart
แต่ละวันที่มันพ้นไป
Dtae la wun tee mun pon bpai
With each day that passes
ไม่เคยรู้ทำเธอเสียใจมากแค่ไหน
Mai koey roo tum tur sia jai mahk kae nai
I never knew how much I hurt you
เพราะบางอย่างมันเกินอธิบาย
Pror bahng yahng mun gern atibai
Because some things are beyond description
บางอย่างเธอคงไม่เข้าใจ
Bahng yahng tur kong mai kao jai
Some things you probably don’t understand
แต่วันนี้ฉันคงไม่ต้องทำอย่างนั้น
Dtae wun nee chun kong mai dtaung tum yahng nun
But today, I don’t have to act like that

(*) เมฆหมอกจางหาย
Mek mauk jahng hai
The clouds have disappated
อะไรร้ายร้ายมันได้ผ่าน ได้พ้นไป
Arai rai rai mun dai pahn dai pon bpai
All the bad things have passed by
และในวันนี้ความลับที่อยู่ในใจ
Lae nai wun nee kwahm lup tee yoo nai jai
And today, the secret that’s been in my heart
จะบอกให้เธอได้รู้
Ja bauk hai tur dai roo
I will tell you

(**) ไม่ใช่ไม่รักเธอ ที่ผ่านมาฉันเองก็เหนื่อยหัวใจ
Mai chai mai ruk tur tee pahn mah chun eng gor neuay hua jai
It’s not that I don’t love you, the past has made me exhausted
ไม่ใช่ไม่รู้เลยว่าเธอนั้นรักฉันมากแค่ไหน
Mai chai mai roo loey wah tur nun ruk chun mahk kae nai
It’s not that I didn’t know how much you loved me
ถ้าในวันนี้ ทุกอย่างมันยังไม่สายไป
Tah nai wun nee took yahng mun yung mai sai bpai
If everything is not too late today
อยากจะขออภัยได้ไหมให้คนที่รักเธอ
Yahk ja kor apai dai mai hai kon tee ruk tur
I want to ask you to forgive me, and let me be the person who loves you

ฉันไม่อยากให้เธอเสียใจ
Chun mai yahk hai tur sia jai
I don’t want to upset you
ไม่อยากต้องทำร้ายใคร
Mai yahk dtaung tum rai krai
I don’t want to have to hurt anyone
ยิ่งได้รู้ว่าเธอนั้นรักคนอย่างฉัน
Ying dai roo wah tur nun ruk kon yahng chun
The more I realized that you loved a person like me
แต่ฉันก็เจ็บปวดใจเหมือนกัน
Dtae chun gor jep bpuat jai meuan gun
But I’m hurting too
ที่ต้องเก็บความจริงทุกวัน
Tee dtaung gep kwahm jing took wun
From hiding the truth every day
กว่าจะถึงเวลาที่ต้องพูดออกไป
Gwah ja teung welah tee dtaung poot auk bpai
Until it’s time to say it out loud

(*,**,**,**)

ถ้าทุกอย่างมันยังไม่สาย
Tah took yahng mun yung mai sai
If everything isn’t too late
อยากจะพูดคำนึงได้ไหมว่าฉันก็รักเธอ
Yahk ja poot kum neung dai mai wah chun gor ruk tur
I just want to say one thing; that I love you

Title: กะทันหัน / Gatun Hun (Immediately)
Artist: LowFat ft. Fymme Bongkot and Ruj Suparuj
Album: Project Love Pill 2
Year: 2013

แปลกแต่จริง สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉัน
Bplaek dtae jing sing nee mai nah ja gert keun gup chun
It’s strange but true, these things shouldn’t happen to me
มันเป็นรักที่กะทันหันไป
Mun bpen ruk tee gatun hun bpai
It’s love that immediately occurred
แต่จะมองยังไงเธอก็ใช่ คนเดียวที่ฉันรอ
Dtae ja maung yung ngai tur gor chai kon diao tee chun ror
But however I look at it, you’re the one whom I’ve waited for

แปลกแต่จริง บอกฉันซิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝัน
Bplaek dtae jing bauk chun si wah took yahng mai chai fun
It’s strange but true, tell me everything’s not a dream
บอกกับฉันว่าเธอทำได้ยังไง
Bauk gup chun wah tur tum dai yung ngai
Tell me how you can do it?
เปลี่ยนคนที่คอยปิดหัวใจให้รักเธอง่ายดาย
Bplian kon tee koy bpit hua jai hai ruk tur ngao dai
Changing a person who once closed their heart off and making them easily fall in love with you

(*) บอกตรงตรงตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ
Bauk dtrong dtrong dtung dtae wun tee dai pob tur
I’m telling you straight, since the day I met you
ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไร ใจข้างในก็ยอมแพ้
Dtung dtae yung mai roo wah tur cheu arai jai kahng nai gor yaum pae
Even though I didn’t even know your name, inside my heart had given up
แม้เธอไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันว่ายังไง
Mae tur mai koey bauk wah tur kit gup chun wah yung ngai
Even though you never told me how you felt about me

(**) เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิด
Bpen krung raek tee mun ruk krai bpai doy mai dtaung kit
It’s the first time that I’ve loved anyone without thinking
เป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิด
Bpen krung raek tee mai son wah mun ja took reu pit
It’s the first time that I haven’t cared if it’s right or wrong
แค่ได้รักเธอต่อไป เพราะทำอย่างไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้
Kae dai ruk tur dtor bpai pror tum yahgn rai gor hahm jai wai mai dai
I can only continue loving you, because no matter what I do, I can’t forbid myself

(***) เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิด
Bpen krung raek tee mun ruk krai bpai doy mai dtaung kit
It’s the first time that I’ve loved anyone without thinking
ไม่สนว่าตอนสุดท้ายผลมันจะถูกหรือผิด
Mai son wah dtaun soot tai pon mun ja took reu pit
I don’t care if in the end things are right or wrong
เธอไม่รู้ไม่เป็นไร (เธอไม่รู้ไม่เป็นไร)
Tur mai roo mai bpen rai (tur mai roo mai bpen rai)
If you dont’ know, it’s okay (if you don’t know, it’s okay)
ขอแค่ให้ใจได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอ
Kor kae hai jai dai sadaeng kwahm jing kahng nai tee chun mee dtor tur
I just ask for my heart to be able to show the truth inside that I have for you

แปลกแต่จริง สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉัน
Bplaek dtae jing sing nee mai nah ja gert keun gup chun
It’s strange but true, these things shouldn’t happen to me
คงเป็นเพราะฟ้าข้างบนหรือใคร
Kong bpen pror fah kahng bon reu krai
Is it because of heaven up above or someone else
ส่งเธอลงมาเปิดหัวใจให้รักเป็นสักที
Song tur long mah bpert hua jai hai ruk bpen suk tee
Sent you to open my heart and finally be able to love?

(*,**,***,**,***)

C
ช่วยบอกให้ชัด / Chuay Bauk Hai Chut (Please Tell Me and Make It Clear)
ฉันไม่มีสิทธิ์แล้ว / Chun Mai Mee Sit Laeo (I Don’t Have the Right Anymore)

G
กะทันหัน / Gatun Hun (Immediately)

H
เหตุผล / Hetpon (Reason)

J
เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ / Jep Kae Nai Gor Young Ruk You (However Much It Hurts, I Still Love You)

K
ขอบคุณที่เธอเข้ามา / Kaup Koon Tee Tur Kao Mah (Thank You for Showing Up)
ใครสักคน / Krai Suk Kon (Someone)

L
ล้วงคองูเห่า / Luang Kor Ngoo Hao (Reaching into the Throat of a Cobra)

M
ไม่ใช่ไม่รัก / Mai Chai Mai Ruk (It’s Not that I Don’t Love You)
ไม่เจ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจ / Mai Jep Yahng Chun Krai Ja Kao Jai (If You Weren’t Hurt Like Me, Who Could Understand?)

P
พูดอะไรไม่ได้สักอย่าง / Poot Arai Mai Dai Suk Yahng (I Can’t Say Anything)
เพราะโลกนี้มีเธอ / Pror Lohk Nee Mee Tur (Because This World Has You)

S
สักคนที่รักจริง / Suk Kon Tee Ruk Jing (Someone Who Really Loves Me)

T
ตัวปัญหา / Dtua Bpunhah (A Problem)

   
All songs tagged Fymme Bongkot