Ruj the Star

All posts tagged Ruj the Star

Title: รักษาอาการ / Ruk Sah Ahgahn (HEAL)
Artist: Ruj Suparuj (รุจ ศุภรุจ)
Album: [Single]
Year: 2019

ก็จะยอมให้เธอทุกอย่าง
Gor ja yaum hai tur took yahng
I was willing to give you everything
ไม่ว่าอะไรที่เธอต้องการ
Mai wah arai tee tur dtaung gahn
No matter what you wanted
เมื่อเธอจากฉันไป
Meua tur jahk chun bpai
When you left me
ก็ยังต้องยอมเข้าใจ
Gor yung dtaung yaum kao jai
I still had to be willing to understand

วันที่เราได้เจอกันอีก
Wun tee rao dai jur gun eek
When we met again
ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมทุกอย่าง
Gor yung kong bpen meuan derm took yahng
Everything was still the same
แต่ติดที่คำสัญญา ในวันที่เธอร่ำลา
Dtae dtit tee kum sunyah nai wun tee tur rum lah
But I stuck to the promise from the day you said good-bye
บอกเธอเอาไว้ จะยืนให้ไหวคนดี
Bauk tur ao wai ja yeun hai wai kon dee
I told you I could stand on my own, darling
ฉันไม่เป็นอะไร
Chun mai bpen arai
That I was okay

(*) แค่ต้องรักษาอาการแม้ว่ามันจะนานเท่าไหร่ยังรักษาไม่หาย
Kae dtaung ruk sah ahgahn mae wah mun ja nahn tao rai yung ruksah mai hai
I just need to heal, no matter how long it’s been, I still haven’t gotten better
ให้ดูว่าฉันไม่เคยอ่อนแอ เข้มแข็งและยังอยู่ไหว
Hai doo wah chun mai koey aun ae kem kaeng lae yung yoo wai
I want it to seem like I’ve never been weak, like I’m strong and still capable
ไม่ได้คิดถึงเธอเหมือนเดิมอีกแล้ว
Mai dai kit teung tur meuan derm eek laeo
And like I don’t miss you like I used to anymore
ยังคงรักษาอาการแม้ว่าทรมาน
Yung kong ruk sah ahgahn mae wah toramahn
I’m still healing, even though it’s torture
ต้องเก็บมันให้ลึกแค่ไหน
Dtaung gep mun hai leuk kae nai
However keep I must hide it
จะมีรอยยิ้มที่เป็นสุขใจ
Ja mee roy yim tee bpen sook jai
I’ll smile like I’m happy
ให้เธอไม่ว่าเมื่อไหร่
Hai tur mai wah meua rai
At you, no matter the time
อย่างน้อยได้ทำเพื่อเธอ
Yahng noy dai tum peua tur
That’s the least I can do for you

อยากจะให้ฉันเป็นคนใหม่
Yahk ja hai chun bpen kon mai
You want me to be a new man
แต่ก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่
Dtae gor yung mai roo meua rai
But I still don’t know when that’ll happen
สิ่งเดียวที่เธอต้องการ
Sing diao tee tur dtaung gahn
The one thing that you wanted
จากกันด้วยความเข้าใจ
Jahk gun duay kwahm kao jai
Was to leave me with an understanding
ปล่อยให้เธอนั้นเดินจากไปคนดี
Bploy hai tur nun dern jahk bpai kon dee
So I let you go, darling
ฉันไม่เป็นอะไร
Chun mai bpen arai
I’m okay

(*,*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : รัฐ พิฆาตไพรี
Lyric : รัฐ พิฆาตไพรี, รังสรรค์ ปัญญาใจ
Melody : รัฐ พิฆาตไพรี, รังสรรค์ ปัญญาใจ
Arrange: รัฐ พิฆาตไพรี

   

I know Japan and Thailand are super close, to the point where it feels sometimes like Japan is trying to colonize, and again I’m thankful that this video is filmed in Fukuoka and not the usual Tokyo scenes, but can’t there be more Japanese-filmed music videos that seem like more than just a video promoting tourism?

Title: รักในใจ / Ruk Nai Jai (The Love in My Heart)
Artist: Ruj Suparuj
Album: [Single]
Year: 2018

ยิ่งใกล้เธอเท่าไร ต้องบอกตัวเองไว้ ยิ่งห้ามใจเท่านั้น
Yin glai tur tao rai dtaung bauk dtua eng wai ying hahm jai tao nun
The closer to you I get, the more I must tell myself that I just have to forbid myself
ยิ่งพูดคุยเท่าไร ต้องหักห้ามใจ อย่าเผลอพูดคำที่ฉันรู้สึก
Ying poot kooey tao rai dtaung huk hahm jai yah plur poot kum tee chun roo seuk
The more we talk, I must hold back and not carelessly speak the words that I feel
อดทนไว้ ให้เหมือนหัวใจไม่มีอาการ
Ot ton wai hai meuan hua jai mai mee ahgahn
I endure it, acting like my heart doesn’t have any symptoms

(*) อดทนไว้ ฝืนยิ้มเหมือนใจไม่ทรมาน
Ot ton wai feun yim meuan jai mai toramahn
I endure it, forcing a smile like my heart isn’t tortured
หากให้ความรู้สึกหลุดออกไปอย่างนั้น ฉันคงต้องเสียใจ
Hahk hai kwahm roo seuk loot aukbpai yahng nun chun kong dtaung sia jai
If I let my emotions slip out like that, I’ll be sorry

(**) การไม่บอกรักไม่ได้แปลว่าฉันไม่รักเธอ รู้หรือเปล่า แต่ฉันเข้าใจ
Gahn mai bauk ruk mai dai bplae wah chun mai ruk tur roo reu bplao dtae chun kao jai
Not telling you that I love you doesn’t mean I don’t love you, do you know? But I understand
ถ้าฉันนั้นบอกรัก อาจจะทำให้ฉันเสียเธอ ใช่หรือเปล่า
Tah chun nun bauk ruk aht ja tum hai chun sia tur chai reu bplao
If I told you I loved you, it might make me lose you, right?
ก็เพราะเรามันต่างกันมากเกินไป
Gor pror rao mun dtahng gun mahk gern bpai
Because we’re too different

(*,**)
บอกรักเธอ ได้เเค่เพียง…ข้างในใจ
Bauk ruk tur dai kae piang kahng nai jai
I can only tell you I love you in my heart

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer :วิสารท กุลศิริ/ นที แสนทวี
คำร้อง /ทำนอง : ลูกบุญธรรม
เรียบเรียง : เสียงทอง
Mixed And Mastered By Tanawat Boonphoo

Title: วันที่ฉันพบเธอ / Wun Tee Chun Pob Tur (The Day I Met You)
Artist: Ruj Suparuj ft. Knomjean
Album: [Single]
Year: 2017

อากาศแบบนี้ได้มีเธออยู่ข้างกายของฉัน
Ahgaht baep nee dai mee tur yo kahng gai kaung chun
In weather like this, I have you beside me
ยิ่งทำให้รู้เข้าใจ ความหมาย ความรัก
Ying tum hai roo kao jai kwahm mai kwahm ruk
The more it makes me know and understand the meaning of love

เข้าใจลึกซึ้งเมื่อเธอสวมกอด
Kao jai leuk seung meua tur suam gaut
I understand deeply when you hug me
เข้าใจลึกซึ้งเมื่อเราสบสายตา
Kao jai leuk seung meua rao sop sai dtah
I understand deeply when we make eye contact
เข้าใจลึกซึ้งในความหมายเวลา
Kao jai leuk seung nai kwahm mai welah
I understand deeply in the meaning of time
แต่ละนาทีที่มันพ้นไป
Dtae la nahtee tee mun pon bpai
With each minute that passes by

(*) หากคนอย่างฉันไม่ได้พบคนอย่างเธอ
Hahk kon yahng chun mai dai pob kon yahng tur
If someone like me didn’t meet someone like you
ก็คงไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร
Gor kong mai roo wah bpen yahng rai
I probably wouldn’t know what it’s like
คำๆนี้ที่ใครต่างเรียกมันว่า ความรัก
Kum kum nee tee krai dtahng riak mun wah kwahm ruk
This word that everyone calls “love”
ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้พบคนอย่างเธอ
Tah cheewit nee mai dai pob kon yahng tur
If in this life I didn’t meet someone like you
ในวันนี้ยังคงลำบาก และไม่รู้เมื่อไหร่
Nai wun nee yung kong lumbahk lae mai roo meua rai
Today I’d still be troubled and wouldn’t know when
ที่จะเข้าใจคำๆนี้
Tee ja kao jai kum kum nee
I’d understand this word

อยากขอบคุณฟ้าดวงดาว
Yahk kaup koon fah duang dao
I want to thank the sky and the stars
และเธอคนที่สำคัญ
Lae tur kon tee sumkun
And you, who are important
ที่ทำให้ฉันเข้าใจ ในความหมายคำนั้น
Tee tum hai chun kao jai nai kwahm mai kum nun
Who made me understand the meaning of that word

(**) ขอบคุณทุกครั้งที่เธอสวมกอด
Kaup koon took krung tee tur suam gaut
Thank you for every time you embraced me
ขอบคุณทุกครั้งที่เธอสบสายตา
Kaup koon took krung tee tur sop sai dtah
Thank you every time that you look into my eyes
ขอบคุณทุกวินาทีและเวลา
Kaup koon took winahtee lae welah
Thank you for every second and moment
ที่มันกำลังจะผ่านพ้นไป
Tee mun gumlung ja pahn pon bpai
That are about to pass by

(*)
ที่จะเข้าใจคำว่ารัก
Tee ja kao jai kum wah ruk
I’d understand the word “love”

(**,*)
ที่จะเข้าใจคำว่ารัก
Tee ja kao jai kum wah ruk
I’d understand the word “love”

   

คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : คชภัค ผลธนโชติ

Title: ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ / Mai Koey Kit Wah Ja Mee wun Nee (I Never Thought I’d Have This Day)
Artist: Ruj Suparuj (รุจ ศุภรุจ)
Album: OST รักซ่อนแค้น / Ruk Saun Kaen
Year: 2017

ความจริงเราทั้งสองคน ไม่ควรจะมาได้พบกัน
Kwahm jing rao tung saung kon mai kuan ja mah dai pob gun
The two of us really shouldn’t have met
สิ่งต่างต่างอะไรร้อยพัน มันจะได้ไม่วุ่นวาย
Sing dtahng dtahng arai roy pun mun ja dai mai woon wai
All these things wouldn’t be so chaotic

ชีวิตที่ฉันเคยอยู่ลำพัง อาจเหงาบางทีแต่ในหัวใจ
Cheewit tee chun koey yoo lumpung aht ngao bahng tee dtae nai hua jai
The life I once lived alone might have been lonely sometimes, but in my heart
ไม่เคยต้องทรมาน อะไรอย่างตอนนี้
Mai koey dtaung toramahn arai yahng dtaun nee
I was never tortured like I am now

(*) ฉันต้องคอยบอกตัวเอง ให้หลอกตัวเอง
Chun dtaung koy bauk dtua eng hai lauk dtua eng
I have to keep telling myself, deceiving myself
ให้ฝืนใจตัวเองอยู่ทุกที
Hai feun jai dtua eng yoo took tee
Resisting my heart every time
เพราะเรื่องที่อยู่ในใจ ถ้าบอกเธอไปมันคงดูไม่ดี
Pror reuang tee yoo nai jai tah bauk tur bpai mun kong doo mai dee
Because if I told you the things in my heart, it probably wouldn’t look good

(**) ไม่เคยอยากรักเธอเลย ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้
Mai koey yahk ruk tur loey mai koey kit wah ja mee wun nee
I never wanted to love you, I never thought I’d have this day
ไม่ควรถลำลงไป จนในหัวใจลืมเธอไม่ได้สักที
Mai kuan talum long bpai jon nai hua jai leum tur mai dai suk tee
I shouldn’t have fallen so hard for you that my heart can’t ever forget you
ความรักมันเกิดขึ้นมาตอนไหน
Kwahm ruk mun gert keun mah dtaun nai
When love happened
ไม่สำคัญเท่ากับฉัน จะหยุดรักเธอได้ไหมที่ใจอยากรู้
Mai sumkun tao gup chun ja yoot ruk tur dai mai tee jai yahk roo
Isn’t as important as if I will be able to stop loving you, which my heart wants to know

ควรมีเธอแค่ข้างกาย ไม่ควรมีเธอที่ข้างใจ
Kuan mee tur kae kahng gai mai kuan mee tur tee kahng jai
I should only have you at my side, I shouldn’t have you in my heart
ผิดเกินกว่าจะยอมรับได้ แต่ใจทำไมไม่ยอมฟัง
Pit gern gwah ja yaum rup dai dtae jai tummai mai yaum fung
It’s too big of a mistake for me to accept, but why does my heart refuse to listen?

ไม่คิดว่าเขาจะเจ็บเพียงใด ที่ฉันมีเธอเป็นทุกทุกอย่าง
Mai kit wah kao ja jep piang dai tee chun mee tur bpen took took yahng
I never imagined how much they’d get hurt for me having you as my everything
ดังคนกำลังหลงทาง ยังวนอยู่ตรงนี้
Dung kon gumlung long tahng yung won yoo dtrong nee
I’m like a person who is lost, still wondering around right here

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม เรียบเรียง : นรเทพ มาแสง

Title: หนังสือที่ไม่เคยอ่าน / Nung Seu Tee Mai Koey Ahn (The Book I’ve Never Read)
Artist: Ruj Suparuj (The Star)
Album: [Single]
Year: 2016

ถ้าหากความรักนั้นเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง ที่ทำหล่นหาย ไม่เคยได้อ่านเลย
Tah hahk kwahm ruk nun bpen nung seu lemneung tee tum lon hai mai koey dai ahn loey
If that love was a book that fell and disappeared, and I never got to read it
ไม่ต่างกับฉันมีเธอ ลืมตัวมองข้ามเธอไป จนในวันนี้เธอเดินจากไป
Mai dtahng gup chun mee tur leum dtua maung kahm tur bpai jon nai wun nee tur dern jahk bpai
It would be no different from you and me; I forgot myself and overlooked you, until you left me today

(*) อยากค้นและอยากได้คืน อยากได้เธอกลับมา
Yahk kon lae yahk dai keun yahk dai tur glup mah
I want to search for you, and I want you back, I want you to come back
อยากขอหนังสือเล่มนั้นคืนกลับมาให้ฉันที
Yahk kor nung seu lem nun keun glup mah hai chun tee
I want that book to be returned to me
อยากขอโอกาสแก้ตัว อยากขอสักครั้งถ้ามี
Yahk kor ohgaht gae dtua yahk kor suk krung tah mee
I want a chance to fix things, I want just one moment, if it exists
จะไม่ทำกับเธอแบบนี้ เธอคนดี โปรดจงให้อภัย คนที่ทำพลาดไป
Ja mai tum gup tur baep nee tur kon dee bproht jong hai apai kon tee tum plaht bpai
I won’t do that to you, darling, please forgive me, the person who screwed up

ยิ่งเก็บมาคิดก็ยิ่งใจหายเหลือเกิน จะมีทางไหนที่ทำให้เธอคืนมา
Ying gep mah kit gor ying jai hai leua gern ja mee tahng nai tee tum hai tur keun mah
The more i keep thinking of you, the more my heart disappears, is there any way to make you come back?
มันยังคงคิดถึงเธอ และอยากจะย้อนเวลา
Mun yung kong kit teung tur lae yahk ja yaun welah
I still miss you, and I want to turn back the time
จะคอยรักษาดูแลอย่างดี
Ja koy ruk sah doo lae yahng dee
I’ll look after you and take good care of you

(*)

ไม่รู้เธออยู่ที่ใดเป็นไง ไม่รู้ว่าฉันจะได้พบเธออีกเมื่อไร
Mai roo tur yoo tee dai bpen ngai mai roo wah chun ja dai pob tur eek meua rai
I don’t know where you are or how you are, I don’t know when I’ll be able to see you again
หนังสือที่ชื่อว่าความรัก ที่รู้ว่ามันมีค่าเมื่อสายไป
Nung seu tee cheu wah kwahm ruk tee roo wah mun mee kah meua sai bpai
The book called love, I realized its value when it was too late

(*,*)

   
Produced by ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
Lyrics Directed by เหมือนเพชร อำมะระ
Vocal Directed by ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
คำร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
Vocal : ศุภรุจ เตชะตานนท์
Guitar : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
Bass : คณิน สมันเลาะห์
Drums : วสุรัตน์ พานิช

Mixed and Mastered by Toe Space Colony
Recording Engineer by ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
Asistance Recording Engineer by Space Colony Team
Recorded at Cookie Studio
Editor : อาท YSD
Backing vocals : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร

EXECUTIVE SUPERVISOR : วิเชียร ฤกษ์ไพศาล
LABEL MANAGER : เหมือนเพชร อำมะระ
STRATEGIC PLANNER : ศรัยวิทย์ โปตะวณิช

   
While it’s nice to see Ruj active again, this song falls a little flat for me. Maybe because I find the metaphor of a book that fell off a desk or shelf and disappeared a little awkward (Maybe because I always take good care of my books and would never leave one on the floor long enough to get kicked around and lost)? Or maybe because I’m sick of music videos being filmed in Japan. I mean, Japan’s cool and all, but can we choose a different country and give Japan a break?

Title: รักเธอทุกลมหายใจ / Ruk Tur Took Lom Hai Jai (I Love You With Every Breath)
Artist: Ruj Suparuj
Album: [Single]
Year: 2011

รอ บางสิ่งที่ยังขาดหายไป
Ror bahng sing tee yung kaht hai bpai
Waiting, something is still missing
รอ รอใครมาร่วมใช้เวลา
Ror ror krai mah ruam chai welah
Waiting, waiting for someone to spend time with me
คอย สักคนมาแก้โจทย์ที่ค้างคา
Koy suk kon mah gae john tee kahng kah
Waiting for someone to fix the remaining problem
ว่าฉันวันๆ อยู่ไปเพื่อใคร
Wah chun wun wun yoo bpai peua tur
Of whom I’m living for day by day

รอ จนเจอเธอที่เดินเข้ามา
Ror jon jur tur tee dern kao mah
I waited until you showed up
เธอ คือใครที่ฉันหามานาน
Tur keu krai tee chun hah mah nahn
You’re the someone whom I’ve been searching for for so long
เธอ คนเดียวคือคำตอบทุกอย่าง
Tur kon diao keu kumd taup took yahng
You alone are the answer to everything
ที่ฉันไม่มีทางให้เสียไป
Tee chun mai mee tahng hai sia bpai
That there’s no way I’d let you get away

(*) รอ รอคนนี้มานานเท่าไร
Ror ror kon nee mah nahn tao rai
Waiting, how long have I waited for this person?
คนที่มาเติมเต็ม
Kon tee mah dterm dtem
The person who completes me
คนนี้ที่ตรงกับใจ คือเธอแน่ใจ
Kon nee tee dtrong gup jai keu tur nae jai
The person who matches my heart is you, I’m certain of it

(**) ทุกลมหายใจของฉันต่อจากนี้
Took lom hai jai kaung chun dtor jahk nee
My every breath, from now on
ได้รู้สักทีจะใช้มันกับใคร
Dai roo suk tee ja chai mun gup krai
I now know whom I will share them with
ชีวิตมันมีจุดหมาย
Cheewit mun mee joot mai
Life has a goal
อยากหายใจอยู่ต่อไป รู้ไหมว่าเพื่อเธอ
Yahk hai jai yoo dtor bpai roo mai wah peua tur
I want to continue breathing, for you, do you know?

(***) ทุกลมหายใจวันนี้มีความหมาย
Took lom hai jai wun nee mee kwahm mai
Today, my every breath has meaning
เมื่อรู้ว่าฉันได้ใช้มันกับเธอ
Meua roo wah chun dai chai mun gup tur
When I learned that I could use it with you
ชีวิตนับต่อจากนี้ จะรักแค่เธอคนนี้
Cheewit nup dtor jahk nee ja ruk kae tur kon nee
From now on, my life will love only you
ตราบที่ฉันหายใจ
Dtrahp tee chun hai jai
As long as I’m still breathing

ก่อน แต่ก่อนก็ไม่เคยเข้าใจ
Gaun dtae gaun gor mai koey kao jai
Before, before, I never understood
คน ทำไมยอมเพื่อรักมากมาย
Kon tum mai yaum peua ruk mahk mai
Why people give up so much for love
เธอ คนเดียวคือคำตอบทุกอย่าง
Tur kon diao ke kum dtaup took yahng
You alone are the answer to everything
วันนี้เจอเธอก็เลยเข้าใจ
Wun nee jur tur gor loey kao jai
Today I met you, so I understand

(*,**,***)

ชีวิตนับต่อจากนี้ จะรักแค่เธอคนนี้
Cheewit nup dtor jahk nee ja ruk kae tur kon nee
From now on, my life will love only you
ตราบที่ฉันหายใจ
Dtrahp tee chun hai jai
As long as I’m still breathing

Title: เรื่องจริงในหัวใจ / Reuang Jing Nai Hua Jai (The Truth In My Heart)
Artist: Ruj Suparuj (The Star)
Album: OST มารกามเทพ / Mahn Gahm Tayp
Year: 2014

ปล่อยให้เวลาผ่านไป
Bploy hai welah pahn bpai
I let the time pass by
โดยไม่เคยรู้ว่าใจฉันต้องการอะไร
Doy mai koey roo wah jai chun dtaung gahn arai
Never knowing what my heart wanted
ปล่อยให้เวลาผ่านไป
Bploy hai welah pahn bpai
I let the time pass by
จนเกือบจะเสียใจไปตลอดชีวิต
Jon geuap ja sia jai bpai dtalaut cheewit
Until I was nearly sad all my life

(*) สิ่งเดียวที่ทำให้ใจได้คิด
Sing diao tee tum hai jai dai kit
The one thing that made my heart think
คนเดียวที่ทำให้ใจ
Kon diao tee tum hai jai
The one person who made my heart
ได้รู้สึกผิดในทุกๆ อย่าง
Dai roo seuk pit nai took took yahng
Feel wrong about everything
บนหนทางที่มันผ่านมา
Bon tahng tee mun pahn mah
On the road I was traveling

(**) อยากบอกว่าคนนั้นคือเธอ
Yahk bauk wah kon nun keu tur
I want to tell you that that person is you
คนที่ทำให้ฉันค้นเจอ
Kon tee tum hai chun kon jur
The person who made me find
สิ่งที่หัวใจต้องการ
Sing tee hua jai dtaung gahn
The thing my heart wanted
ก่อนวันที่ทุกอย่างจะสาย
Gaun wun tee took yahng ja sai
Before the day that everything was too late

(***) และหากว่าคนนั้นคือเธอ
Lae hahk wah kon nun keu tur
And if that person is you
ที่ฉันต้องการให้ยืนข้างกาย
Tee chun dtaung gahn hai yeun kahng gai
Whom I want to stand beside me
เธอจะเชื่อไหมคนดี
Tur ja cheua mai kon dee
Will you believe me, sweetheart?
ว่านี่คือเรื่องจริงในหัวใจ
Wah nee keu reuang jing nai hua jai
That this is the truth in my heart?

ก็อยากจะเดินกลับไป
Gor yahk ja dern glup bpai
I want to go back
เพื่อจะแก้ไขอะไรที่เคยทำกับเธอ
Peua ja gae kai arai tee koey tum gup tur
To fix everything I ever did to you
กับสิ่งที่เธอปวดใจ
Gup sing tee tur bpuat jai
The things that hurt you
ฉันอยากจะลบให้มันไปจากชีวิต
Chun yahk ja lop hai mun bpai jahk cheewit
I want to erase them from your life

(*,**,***,**,***)

Title: กะทันหัน / Gatun Hun (Immediately)
Artist: LowFat ft. Fymme Bongkot and Ruj Suparuj
Album: Project Love Pill 2
Year: 2013

แปลกแต่จริง สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉัน
Bplaek dtae jing sing nee mai nah ja gert keun gup chun
It’s strange but true, these things shouldn’t happen to me
มันเป็นรักที่กะทันหันไป
Mun bpen ruk tee gatun hun bpai
It’s love that immediately occurred
แต่จะมองยังไงเธอก็ใช่ คนเดียวที่ฉันรอ
Dtae ja maung yung ngai tur gor chai kon diao tee chun ror
But however I look at it, you’re the one whom I’ve waited for

แปลกแต่จริง บอกฉันซิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝัน
Bplaek dtae jing bauk chun si wah took yahng mai chai fun
It’s strange but true, tell me everything’s not a dream
บอกกับฉันว่าเธอทำได้ยังไง
Bauk gup chun wah tur tum dai yung ngai
Tell me how you can do it?
เปลี่ยนคนที่คอยปิดหัวใจให้รักเธอง่ายดาย
Bplian kon tee koy bpit hua jai hai ruk tur ngao dai
Changing a person who once closed their heart off and making them easily fall in love with you

(*) บอกตรงตรงตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ
Bauk dtrong dtrong dtung dtae wun tee dai pob tur
I’m telling you straight, since the day I met you
ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไร ใจข้างในก็ยอมแพ้
Dtung dtae yung mai roo wah tur cheu arai jai kahng nai gor yaum pae
Even though I didn’t even know your name, inside my heart had given up
แม้เธอไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันว่ายังไง
Mae tur mai koey bauk wah tur kit gup chun wah yung ngai
Even though you never told me how you felt about me

(**) เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิด
Bpen krung raek tee mun ruk krai bpai doy mai dtaung kit
It’s the first time that I’ve loved anyone without thinking
เป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิด
Bpen krung raek tee mai son wah mun ja took reu pit
It’s the first time that I haven’t cared if it’s right or wrong
แค่ได้รักเธอต่อไป เพราะทำอย่างไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้
Kae dai ruk tur dtor bpai pror tum yahgn rai gor hahm jai wai mai dai
I can only continue loving you, because no matter what I do, I can’t forbid myself

(***) เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิด
Bpen krung raek tee mun ruk krai bpai doy mai dtaung kit
It’s the first time that I’ve loved anyone without thinking
ไม่สนว่าตอนสุดท้ายผลมันจะถูกหรือผิด
Mai son wah dtaun soot tai pon mun ja took reu pit
I don’t care if in the end things are right or wrong
เธอไม่รู้ไม่เป็นไร (เธอไม่รู้ไม่เป็นไร)
Tur mai roo mai bpen rai (tur mai roo mai bpen rai)
If you dont’ know, it’s okay (if you don’t know, it’s okay)
ขอแค่ให้ใจได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอ
Kor kae hai jai dai sadaeng kwahm jing kahng nai tee chun mee dtor tur
I just ask for my heart to be able to show the truth inside that I have for you

แปลกแต่จริง สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉัน
Bplaek dtae jing sing nee mai nah ja gert keun gup chun
It’s strange but true, these things shouldn’t happen to me
คงเป็นเพราะฟ้าข้างบนหรือใคร
Kong bpen pror fah kahng bon reu krai
Is it because of heaven up above or someone else
ส่งเธอลงมาเปิดหัวใจให้รักเป็นสักที
Song tur long mah bpert hua jai hai ruk bpen suk tee
Sent you to open my heart and finally be able to love?

(*,**,***,**,***)

Title: คนไม่มีหัวใจ / Kon Mai Mee Hua Jai (A Person Without a Heart)
Artist: Ruj Suparuj (The Star)
Album: OST ลิขิตฟ้าชะตาดิน / Likit Fah Chadtah Din
Year: 2012

ให้อภัยสักหน ช่วยอดทนอีกทีได้ไหม
Hai apai suk hon chuay aut ton eek tee dai mai
Forgive me once more, please endure it once again
ไม่มีเธอก็ไม่มีใครในชีวิตนี้
Mai mee tur gor mai mee krai nai cheewit nee
Without you, iw ouldn’t have anyone in this life
พูดให้เธอต้องช้ำ ทุกๆ คำก็เจ็บทุกที
Poot hai tur dtaugn chum took took kum gor jep took tee
I spoke and hurt you, every word hurt you every time
แต่หัวใจมันกลับไม่รักดี ไม่เคยแก้ไข
Dtae hua jai mun glup mai ruk dee mai koey gae kai
But my heart ended up weak and never improved

(*) ภายในใจนั้นรักมาก
Pai nai jai nun ruk mahk
In my heart, I love you so much
แต่หัวใจกับปากสวนทาง
Dtae hua jai gup bpahk suan tahng
But my heart and my mouth oppose each other

(**) ไม่เคยมีใคร เข้ามารักมาสนใจ
Mai koey mee krai kao mah ruk mah son jai
I’ve never had anyone come and love me and take interest in me
ก็เลยเป็นอย่างนี้ ขอเธอได้โปรด
Gor loey bpen yahng nee kor tur dai bproht
So I’m like this, please
ช่วยยกโทษคนที่รักเธอ
Chuay yok toht kon tee ruk tur
Please forgive this person who loves you

(***) ฉันขอให้รู้ไว้สักอย่าง ว่าไม่มีทางทอดทิ้งเธอไป
Chun kor hai roo wai suk yahng wah mai mee tahng taut ting tur bpai
I want you to keep something in mind; that there’s no way I’ll abandon you
ช่วยเปลี่ยนคนไม่มีหัวใจ
Chuay bplian kon mai mee hua jai
Please change this person without a heart
ให้เข้าใจความรักของเธอสักที
Hai kao jai kwahm ruk kaugn tur suk tee
And make me able to finally understand your love

ไออุ่นในมือเธอ คำปลอบโยนจากในแววตา
Ai oon nai meu tur kum bplaup yaun jahk nai waew dtah
The warmth in your hand, the comfort from your eyes
คือช่วงเวลาที่แสนมีค่าในชีวิตฉัน
Keu chuang welah tee saen mee kah nai cheewit chun
Are very valuable moment in my life
ต้องตอบแทนยังไง ต้องขอบคุณออกไปเช่นไร
Dtaung dtaup taen yun gngai dtaung kaup koon auk bpai chen rai
How can I repay you? How do I thank you?
รักของเราจะสอนให้ฉันได้เรียนรู้
Ruk kaung rao ja saun hai chund ai rian roo
Our love will teach me to learn

(*,**,***,**,***)

Title: กันและกัน / Gun Lae Gun (Together)
Artist: Ruj the Star
Album: Romantic Ruj
Year: 2011

เคยสงสัย ทำไมเวลาที่ฉันโกรธ
Koey song sai tummai welah tee chun groht
I’ve wondered why, when I’m mad
ต้องยกโทษให้เธอง่ายดาย
Dtaung yok toht hai tur ngai dai
I forgive you so easily
เสียใจไม่นานก็หาย แค่เธอเข้ามากอดฉัน
Sia jai mai nahn gor hai kae tur kao mah gaun chun
My sadness soon disappears just having you hug me

(*) วันเวลาร้ายๆ ก็กลาย
Wun welah rai rai gor glai
The bad times become
เป็นเพียงความหลัง ได้โดยง่ายดาย
Bpen piang kwahm lung dai doy ngai dai
Just a thing of the past so easily
เมื่อถามใจตัวเอง คำตอบที่ใจฉันได้
Meua tahm jai dtua eng kum dtaup tee jai chun dai
When I ask my heart, the answer it gives me…

(**) เราอาจจะเกิดมาเป็นของกันและกัน
Rao aht ja gert mah bpen kaung gun lae gun
We may have been born to be together
ฉันเป็นของเธอทั้งตัว และทั้งหัวใจ
Chun bpen kaung tur tung dtua lae tung hua jai
I’m yours, both my body and my heart
ไม่มีข้อแม้ ยังไงก็ยอมอภัย
Mai mee kor mae yung ngai gor yaum apai
There’s no condition, no matter what, I’ll forgive you
เราอาจจะเกิดมาเป็นของกันและกัน
Rao aht ja gert mah bpen kaung gun lae gun
We may have been born to be together
ฉันยังไม่เคยเผลอใจ ให้กับคนไหน
Chun yung mai koey plur jai hai gup kon nai
I’ve still never been careless with anyone else
โกรธเธอทุกครั้ง บอกรักฉันหน่อยก็หาย
Groht tur took krung bauk rukc hun noy gor hai
Every time I’m angry with you, if you just tell me you love me, it’ll disappear

เคยสงสัย ทำไมเวลาที่เธอผิด
Koey song sai tummai welah tee tur pit
I’ve wondered why, when you make a mistake
ไม่คิดง้อ ฉันเลยหรือไง
Mai kit ngor chun loey reu ngai
Don’t you think of making up with me?
เถียงไปไม่มีจุดหมาย แค่เพียงจ้องตาเท่านั้น
Tiang bpai mai mee joot mai kae piang jaung dtah tao nun
Arguing without a purpose, just looking into each other’s eyes

(*,**,**)