Archives

All posts by Tahmnong

Title: ระดับสายตา / Radup Sai Dtah (Eye-Level)
Artist: Ball Sirichok (บอล ศิริโชค)
Album: [Single]
Year: 2017

อาจ ไม่สูงอย่างใครเขา
Aht mai soong yahng krai kao
I might not be as tall as him
อาจ ไม่ได้อยู่ในระดับสายตา
Aht mai dai yoo nai radup sai dtah
I might not be at your eye-level
เหมือนว่าเธอได้มองข้ามฉันไปที่ใคร
Meuan wah tur dai maun gkahm chun bpai tee krai
It’s like you’re looking past me at someone else
เธอมองเขาด้วยความรัก
Tur maung kao duay kwahm ruk
You look at him with love
แต่มองฉันเป็นแค่เพียงลมพัดผ่าน
Dtae maung chun bpen kae piang lom put pahn
But you see me as just a passing wind
ไม่เป็นไร ได้ห่วงใยแค่นี้ก็พอใจ
Mai bpen rai dai huang yai kae nee gor por jai
It’s okay, just being able to worry about you is enough

(*) ก็หวังว่าสักวันเธอคงจะมองเห็นใครคนหนึ่ง
Gor wung wah suk wun tur kong ja maung hen krai kon neung
I hope that some day you’ll see the someone
ที่มันไม่ค่อยจะสูงสักเท่าไหร่
Tee mun mai koy ja soong suk tao rai
Who’s not very tall
แค่โน้มตัวลงมาหน่อยและยอมรับคนธรรมดาคนนี้
Kae nohn dtua lom mah noy lae yaum rup kon tummadah kon nee
Just bend down and accept this average guy

(**) ถ้าหากว่าเธอไม่เคยเข้าใจว่ารักคืออะไร
Tah hahk wah tur mai koey kao jai wah ruk keu arai
If you’ve never understood what love is
ให้ลองหันมองที่คนข้างๆกาย
Hai laung hun maung tee kon kahng kahng gai
Try turning and looking at the people beside you
อาจมีสักคนเขารอเธออยู่ที่ตรงนั้น
Aht mee suk kon kao ror tur yoo tee dtrong nun
There might be someone waiting for you there
เธออาจจะมองข้ามคนที่เขารักเธอตลอดมา
Tur aht ja maung kahm kon tee kao ruk tur dtalaut mah
You might be overlooking someone who was always loved you
แค่ลองก้มหน้าให้อยู่ในระดับสายตา
Kae laung gom nah hai yoo nai radup sai dtah
Just try looking down and let me be at your eye-level
คนที่มองผ่านอาจทำให้เธอได้เข้าใจ
Kon tee maung pahn aht tum hai tur dai kao jai
The person you’re overlooking might make you understand
ว่าคำว่ารักมันคืออะไร
Wah kum wah ruk mun keu arai
What love is

อยากจะสูงเหมือนใครเขา
Yahk ja soong meuan krai kao
I want to be as tall as everyone else
อยากเป็นคนที่เธอรักหมดหัวใจ
Yahk bpen kon tee tur ruk mot hua jai
I want to be the person whom you love with all your heart
แค่ฝันลมๆก็พอได้ต่อลมหายใจ
Kae fun lom lom gor por dai dtor lom hai jai
Just that passing dream is enough for me to be able to continue breathing
แต่หากวันไหนเธอบอบช้ำ
Dtae hahk wun nai tur baup chum
But if you ever get hurt
อย่าลืมว่าฉันคนนี้ยังคงเฝ้ารอและยังเฝ้าคอย
Yah leum wah chun kon nee yung kong fao ror lae yung fao koy
Don’t forget that I’m still waiting
ห่วงใยในยามเธอทุกข์ใจ
Huang yai nai yahm tur took jai
To worry about you when you’re suffering

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง,ทำนอง : ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี Supawat Petburi
เรียบเรียง : รัชพล แสงผาบ Ratchaphol Saengpab

   
A nice, upbeat, rocking song for those who are physically short or just feel that way, and thus find themselves constantly getting overlooked by their love interests~ 🙂

Title: ของตายในมือเธอ / Kaung Dtai Nai Meu Tur (A Sure Thing in Your Hand)
Artist: Bankk Cash
Album: [Single]
Year: 2017

ไม่อาจลืมใจ ไม่ให้คิดถึง
Mai aht leum jai mai hai kit teung
I won’t forget my heart and not allow myself to think of you
แต่ไม่เป็นไร ถ้าหากเธอไม่สนใจ
Dtae mai bpen rai tah hahk tur mai son jai
But it’s okay if you’re not interested
เธอเองจะทำอะไรก็ได้ ฉันนั้นก็ไม่อาจรู้
Tur eng ja tum arai gor dai chun nun gor mai aht roo
You can do whatever you want, it’s not my business
เธอจะรักฉัน หรือจะทอดทิ้ง
Tur ja ruk chun reu ja taut ting
You can love me or leave me
เธอจะจริงใจ หรือว่าเธอต้องทิ้งกัน
Tur ja jing jai reu wah tur dtaung ting gun
You can be sincere or you can dump me
ฉันนั้นคงทำอะไรไม่ได้
Chun nun kong tum arai mai dai
I can’t do anything
เพราะรักของฉันมันแล้วแต่เธอ
Pror ruk kaung chun mun laeo dtae tur
Because my love is up to you

(*) จากใจฉันยอมทุกสิ่ง จะทิ้งยังไงก็ได้
Jahk jai chun yaum took sing ja ting yung ngai gor dai
I’ve willingly given you everything from my heart, if you want to throw anything away, that’s fine
ไม่มีข้อแม้และอะไร แล้วแต่ใจของเธอ
Mai mee kor mae lae arai laeo dtae jai kaung tur
There’s no stipulations or anything like that, it’s up to your heart
และใจฉันนั้นก็อยากให้เธอรู้
Lae jai chun nun gor yahk hai tur roo
And my heart wants you to know
ก็ฉันเป็นของตาย อยู่ในมือของเธอ
Gor chun bpen kaung dtai yoo nai meu kaung tur
I’m a sure thing in your hand
ก็ฉันมันของตาย อยู่ในมือของเธอ
Gor chun mun kaung dtai yoo nai meu kaung tur
I’m a sure thing in your hand

จะไม่มีใคร จะอยู่อย่างนี้
Ja mai mee krai ja yoo yahng nee
If I don’t have anyone, I’ll live like this
เธอจะมีใคร จะยังไงก็แล้วแต่
Tur ja mee krai ja yung ngai gor laeo dtae
If you meet someone, whatever, it’s up to you
ใครมองก็คงต้องรับไม่ได้ ฉันพร้อมจะอยู่อย่างนี้
Krai maung gor kong dtaung rup mai dai chun praum ja yoo yahng nee
Anyone else looking probably wouldn’t be able to ccept it, but I’m ready to live like this
ก็มันมีเธอ ที่เป็นเจ้าของ
Gor mun mee tur tee bpen jao kaung
You own me
เธอมาจองใจ ฉันเองก็ยอมให้เธอไป
Tur mah jaung jai chun eng gor yaum hai tur bpai
You’ve reserved my heart, and I’m willing to let you go
ฉันนั้นคงทำอะไรไม่ได้
Chun nun kong tum arai mai dai
I can’t do anything
เพราะใจของฉันมันเป็นของเธอ
Pror jai kaung chun mun bpen kaung tur
Because my heart belongs to you

(*)

เพราะรักจริงๆ เพราะรักเพียงเธอ
Pror ruk jing jing pror ruk piang tur
Because I really love you, because I love only you
แม้ฉันต้องเจอรุนแรง แม้จะสักเท่าไร
Mae chun dtaung jur roon raeng mae ja suk tao rai
No matter the intensity I must face
ดวงใจทั้งดวง มอบให้เธอแล้ว
Duang jai tung duang maup hai tur laeo
I’ve already given my entire heart to you
เพียงเธอผู้เดียวให้เธอไปหมด
Piang tur poo diao hai tur bpai mot
Only to you, I’ve given it all to you
ขอแค่เพียงแค่ฉันมองเธอ แล้วเห็นเธอมีความสุข
Kor kae piang kae chun maung tur laeo hen tur mee kwahm sook
I only ask that I just look at you and see you happy
แค่เท่านั้น ฉันก็โอเค แค่เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว
Kae tao nun chun gor okay kae tao nun gor piang por laeo
That’s all, and I’ll be okay, that’s all, that’s enough

ก็ฉันเป็นของตาย อยู่ในมือของเธอ
Gor chun bpen kaung dtai yoo nai meu kaung tur
I’m a sure thing in your hand
ก็ฉันมันของตาย อยู่ในมือของเธอ
Gor chun mun kaung dtai yoo nai meu kaung tur
I’m a sure thing in your handI’m a sure thing in your hand
ก็ฉันมันของตาย อยู่ในมือของเธอ
Gor chun mun kaung dtai yoo nai meu kaung tur
I’m a sure thing in your hand

Title: ครอบครอง / Kraup Kraung (Possess)
Artist: Hugo
Album: ดำสนิท / Kum Sanit (Intimate Words)
Year: 2017

ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ เขาทำอย่างนั้นกับเธอได้อย่างไร
Mai kao jai mai kao jai kao tum yahng nun gup tur dai yahng rai
I don’t understand, I don’t understand how he could have done that to you
ทั้งๆที่เธอนั้นดีกว่าใคร ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ
Tung tung tee tur nun dee gwah krai mai kao jai mai kao jai
Even though you’re better than anyone, I don’t understand, I don’t understand

(*) มาอยู่กับความจริง อย่าอยู่กับความฝัน
Mah yoo gup kwahm jing yah yoo gup kwahm fun
Come live in reality, don’t live in dreams
เลิกสักที เธอนั้นมีค่ามากกว่านั้น
Lerk suk tee tur nun mee kah mahk gwah nun
Stop it, you’re worth much more than that

(**) เขาไม่ได้รักเธอจริง เขาต้องการแค่เพียงครอบครอง
Kao mai dai ruk tur jing kao dtaung gahn kae piang raup kraung
He didn’t really love you, he just wanted to possess you
เขาไม่ได้รักเธอหรอก เขาอยากเป็นเจ้าของของเธอ
Kao mai dai ruk tur rauk kao yahk bpen jao kaung kaung tur
He didn’t love you at all, he wanted to be your owner
แต่เธอไม่เป็นของใคร
Dtae tur mai bpen kaung krai
But you don’t belong to anyone

อย่าเสียดาย อย่าเสียดาย ถ้าให้มันจบ ก็ปล่อยมันไป
Yah sia dai yah sia dai tah hai mun jop gor bploy mun bpai
No regrets, no regrets, if it’s over, let it go
มันผ่านไปแล้ว จะแบกทำไม อย่าเสียดาย อย่าเสียดาย
Mun pahn bpai laeo ja baek tummai yah sia dai yah sia dai
It’s done, why keep bearing it? No regrets, no regrets

(*,**)

แต่เธอไม่เป็นของใคร
Dtae tur mai bpen kaung krai
But you don’t belong to anyone
แต่เธอไม่เป็นของใคร แต่เธอไม่เป็นของใคร
Dtae tur mai bpen kaung krai dtae tur mai bpen kaung krai
But you don’t belong to anyone, but you don’t belong to anyone

(**,**)

   

เนื้อร้อง จุลจักร จักรพงษ์ , ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง จุลจักร จักรพงษ์
เรียบเรียง มณฑล จิรา , จุลจักร จักรพงษ์
โปรดิวเซอร์ มณฑล จิรา

   
Though Hugo’s music style has never been my first-choice cup of tea, I like what he creates~ This is a nice simple song that serves as a reminder for anyone still struggling to get over the end of a toxic, possessive relationship. Let it go; you don’t belong to anyone 🙂
I like the style of the music video a lot too, with the artistic shots in the hotel and in the car, the vivid color schemes, and the way the shots keep panning from Hugo to the girl. Nicely put together~

Title: ถามหน่อย / Tahm Noy (Ask)
Artist: Saturday Seiko
Album: Saturday Seiko
Year: 2002

ก็อยากจะบอกจะตาย ว่าใจนั้นรักเธอ
Gor yahk ja bauk ja dtai wah jai nun ruk tur
I want want to tell you so badly that my heart loves you
และคิดถึงเธอทั้งคืนทั้งวันเลย
Lae kit teung tur tung keun tung wun loey
And misses you all day and night
แต่จะให้บอกยังไง ก็เธอไม่ถามเลย
Dtae ja hai bauk yung ngai gor tur mai tahm loey
But how do you want me to tell you? You don’t ask
สบตายังเฉยดูซิดู
Sop dtah yung choey doo si doo
Catching your eyes, you still seem indifferent, look

ก็อยากให้เปิดประเด็น ทำเป็นไม่สนใจ
Gor yahk hai bpert bpradten tum bpen mai son jai
I want you to open the issue, you act like you don’t care
ไม่รู้หรือไงมีคนเขารออยู่
Mai roo reu ngai mee kon kao ror yoo
Do you not know you have someone waiting or what?
รู้สึกกับเธอยังไง ทำไมไม่ถามดู
Roo seuk gup tur yung ngai tummai mai tahm doo
Why don’t you try asking how I feel about you?
มันจะได้รู้กันสักที อย่าเกรงใจ
Mun ja dai roo gun suk tee yah greng jai
You can finally know, don’t be afraid I’ll be offended

(*) ถามหน่อย ถามหน่อย ถามซักคำฉันจะได้ตอบ
Tahm noy tahm noy tahm suk kum chun ja dai dtaup
Ask, ask, ask me and I’ll answer
ถามเหอะ ซักเหอะ ถามซักทีฉันจะได้บอก
Tahm hur suk hur tahm suk tee chun ja dai bauk
Ask me! Just once, just ask me and I’ll tell you
ถามหน่อย ถามหน่อย ถามซักคำฉันจะได้ตอบ
Tahm noy tahm noy tahm suk kum chun ja dai dtaup
Ask, ask , ask me and I’ll answer
ถามเหอะ ซักเหอะ ถามซักทีฉันจะได้บอก
Tahm hur suk hur tahm suk tee chun ja dai bauk
Ask me! Just once, just ask me and I’ll tell you

ไม่ใช่คนอื่นคนไกล เจอกันอยู่เช้าเย็น
Mai chai kon eun kon glai jur gun yoo kchao yen
I’m not some other distant acquaintance, we see each other morning and night
หรือเห็นว่าเราเป็นเพียงแค่ของตาย
Reu hen wah rao bpen piang kae kaung dtai
Or do you see me as just a sure thing?
ต้องเก็บต้องกดมานาน มันจวนจะล้นใจ
Dtaung gep dtaung got mah nahn mun juan ja lon jai
I’ve had to keep it in and push it down for so long, it’s nearly overflowing
เธอยังใจร้ายก็ช่างเธอ อย่าเกรงใจ
Tur yung jai rai gor chahng tur yah greng jai
If you’re still being cruel, then screw you, don’t be afraid I’ll be offended

(*,*,*)

   

คำร้อง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์
ทำนอง : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช;อธิป ไกรฤทธิ์

Title: เป็นประจำ / Bpen Bprajum (Regularly)
English Title: “Shark Week”
Artist: The Parkinson
Album: [Single]
Year: 2017

Baby… เธอช่างไม่สดใส เรื่องดีๆเธอก็ทำให้ร้าย
Baby tur chahng mai sot sai reuang dee dee tur gor tum hai rai
Baby, you’re really dark, you destroy good things
Baby… ฉันเฝ้าถามตัวเองว่าสิ่งใดทำเธอวุ่นวาย
Baby chun fao tahm dtua eng wah sing dai tum tur woon wai
Baby, I keep asking myself what would bother you

ทำดีเท่าไร เธอไม่แคร์ทั้งนั้น
Tum dee tao rai tur mai care tung nun
However good I am, you don’t care
ฉันทำได้เพียงน่ารำคาญเท่านั้น
Chun tum dai piang nahrumkahn tao nun
All I can do is be annoying
ที่ดูไม่เหมือนเธอในทุกวัน คงเป็นเพราะวันเวลาได้เปลี่ยนหมุน ผ่านมาอีกครั้ง
Tee doo mai meuan tur nai tok wun kong bpen pror wun welah dai bplian moon pahn mah eek krung
You seem different every day, it’s probably because that time has come again

(*) Baby… Alright… คงต้องยอมเธอวันนี้ ฉันไม่เป็นไร
Baby all right kong dtaung yaum tur wun nee chun mai bpen rai
Baby, all right, I must give into you today, I’m okay
Baby… Alright… ขอแค่มีเธอ ขอแค่มีเธอ
Baby all right kor kae mee tur kor kae mee tur
Baby, all right, I just want to have you, I just want to have you

Baby… เธอจะเป็นอย่างไรก็อภัยให้เธอได้ทั้งนั้น
Baby tur ja bpen yahng rai gor apai hai tur dai tung nun
Baby, however you’ll be, I can completely forgive you
Baby… พร้อมฉันพร้อมจะยอมเพื่อให้เรานั้นยังรักกัน
Baby praum chun praum ja yaum peua hai rao nun yung ruk gun
Baby, I’m ready, I’m ready to give in for us to stay in love

คงเป็นแค่เพียงบางอารมณ์เท่านั้น
Kong bpen kae piang bahng ahrom tao nun
It’s just a mood swing, that’s all
รู้ดีเป็นเพียงไม่กี่วันเท่านั้น
Roo dee bpen piang mai gee wun tao nun
I know full well it won’t last very long
ก็รู้ไม่นานมันคงพ้นผ่าน คงได้เห็นเธอคนเดิมที่อ่อนหวาน อย่างในวันนั้น
Gor roo mai nahn mun kong pon pahn kong dai hen tur kon derm tee aun wahn yahng nai wun nun
I know pretty soon it’ll pass and I’ll see the same sweet you again like before

(*,*)

ในดีๆเธอช่างแสนอบอุ่น รับรู้ว่าเธอคือทุกอย่าง
Nai dee dee tur chahng saen op oon rup roo wah tur keu took yahng
When you’re good, you’re so warm, I realize you’re everything
ดีใจที่ได้เธอมาร่วมทาง เรื่องแค่นั้น ฉันนั้นไม่เป็นไร
Dee jai tee dai tur mah ruam tahng reuang kae nun chun nun mai bpen rai
I’m just happy to have you with me, that’s all, I’m okay

(*,*,*)

   

Lyric & Music : (Karn) Nipat Kamjornpreecha
Arranged : The Parkinson

   
Is this song about a girl on her period? Because I know when it’s my time-of-the-month, I have wicked mood swings and eat tons of sugar like in the MV. “Shark week” is a good name for that time period hahaha~ That would also explain the pink liquid. Well, if it is, good for the guy, realizing it’s a week where we can’t really control, and that he’s willing to stick with his girl and ride out the crazy! :’D I like how the singer just sings with a stoic face, like he’s reminding himself, “This happens like clockwork. It’s only temporary. I just have to ride it out. It’ll pass. It’ll pass.” haha, here’s to the guys who put up with us!

Title: จบไม่พร้อมกัน / Jop Mai Praum Gun (Ending at Diferent Times)
Artist: Aof Pongsak
Album: [Single]
Year: 2017

เธอได้เดินเลยจุดนั้นไป
Tur dai dern loey joot nun bpai
You made it to that point
ปล่อยให้ฉันต้องเสียใจ
Bploy hai chun dtaung sia jai
Leaving me to be sad
ฉันกลายเป็นอะไร ที่เธอไม่ต้องการ
Chun glai bpen arai tee tur mai dtaung gahn
I’ve become something that you don’t want

เราเคยเป็นลมหายใจ
Rao koey bpen lom hai jai
We were once each other’s breath
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่
Dtae dtaun nee mun mai chai
But now it’s all wrong
แค่ยืนใกล้ ก็ทำเป็นว่ารำคาญ
Kae yeun glai gor tum bpen wah rumkahn
I’m just standing near you, but you’re acting like you’re annoyed

การเดินทางของหัวใจ
Gahn dern tahng kaung hua jai
On the journey of our hearts
เราเริ่มมันพร้อมพร้อมกัน
Rao rerm mun praum praum gun
We started together
แต่เราจบไม่พร้อมกัน
Dtae rao jop mai praum gun
But we ended at different times

(*) จบไปตอนไหน ทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลย
Jop bpai dtaun nai tummai mai hen roo reuang loey
When will this end? Why don’t I understand?
เธอบอกเลิกฉัน ทั้งทั้งที่ฉันยังรักเธอ
Tur bauk lerk chun tung tung tee chun yung ruk tur
You told me you were breaking up with me, even though I still love you
มันเจ็บสุดสุดแล้ว อีกนานแค่ไหนที่หัวใจจะเลิกเพ้อ
Mun jep soot soot laeo eek nahn kae nai tee hua jai ja lerk pur
It hurts so much, how much longer until my heart will stop going crazy?
จะเลิกรักเธอยังไงไม่รู้เลย ฉันไม่รู้เลย
Ja lerk ruk tur yung ngai mai roo loey chun mai roo loey
I don’t know how I’ll stop loving you, I really don’t know

กลายเป็นคนที่รักเธอมากกว่า
Glai bpen kon tee ruk tur mahk gwah
I’ve become someone who loves you more than you love me
เจ็บก็เลยต้องมากกว่า
Jep gor loey dtaung mahk gwah
So I must hurt more as well
แถมรู้ตัวก็ช้า มันเลยยิ่งช้ำใจ
Taem roo dtua gor chah mun loey ying chum jai
I was slow to realize it, so the more it breaks my heart

แต่ที่มันยังค้างคา
Dtae tee mun yung kahng kah
But the thing that’s still remaining
จะไม่ถามก็ไม่ได้
Ja mai tahm gor mai dai
I wasn’t going to ask, but I must
เธอมีคนอื่นไหม ถึงได้ทิ้งกัน
Tur mee kon eun mai teung dai ting gun
Did you have someone else until you dumped me?

(*)

   

คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง ธนา ลวสุต
เรียบเรียง ธนา ลวสุต / อภิไชย เย็นพูนสุข

   
For everyone who has ever gotten dumped and wondered how the other person got over the relationship so quickly~

Title: แสงจันทร์ / Saeng Jun (Moonlight)
Artist: Maleehuana (มาลีฮวนนา)
Album: เพื่อนเพ / Peuan Pay
Year: 2000

แสงจันทร์กระจ่าง
Saeng jun grajahng
Bright moonlight
ส่องนำทางสัญจร
Saung num tahng sunjon
Light the way
คิดถึงนางฟ้าอรชร
Kit tueng bahng fah orachon
I miss my slender angel
ป่านนี้นางนอนหลับแล้วหรือยัง
Bpahn nee nahng naun lup laeo reu yung
Is she sleeping now?
แสงจันทร์นวลใย
Saeng jun nuan yai
Beautiful moonlight
ข้ายังจ่อมจมอยู่ในภวังค์
Kah yung jaum jom yoo nai pawung
I’m still groveling in my subconsciousness
เรไรเสียงไพรแว่วดัง
Ray rai siang prai waew dung
The sound of the jungle grasshopper can be heard loudly in the distance
ยิ่งฟังยิ่งเหงาจับใจ….คิดถึง
Ying fung ying ngao jup jai kit teung
The more I listen to it, the more loneliness grips my heart, I miss you

เดินทางกลางคืน
Dern tahng glahng keun
Walking in the middle of the night
กลางหมู่เดือนและหมู่ดาว
Glahng moo deuan lae moo dao
In the middle of the moon and stars
แหงนมองฟ้าดั่งมองหาเงา
Ngaen maung fah dung maung hah ngao
Looking up at the sky, it’s like I’m looking for a reflection
ของเยาวมานอยู่ในสายลม
Kaung yaowamahn yoo nai sai lom
Of my darling in the wind
ผู้ใดสอนเจ้า
Poo dai saun jao
Any skillful teacher
นำทางเหน็บหนาวและขื่นขม
Num tahng nep nao lae keun kom
Lead the cold and bitter path
น้ำตาหยดหยดทุกข์ระทม
Num dtah yot yot took ratom
The tears drip and drop in distress
พร่างพรมอยู่ในสายตา… หวั่นไหว
Prahng prom yoo nai sai dtah wun wai
Shining and sparkling in my anxious eyes

(*) เอาใจและร่างออกมาวางเดิมพัน
I bet my body and my heart
เดินทางไกลอยู่ใต้แสงจันทร์
Dern tahng glai yoo dtai saeng jun
I travel far under the moonlight
คิดถึงทุกวัน คิดถึงทุกคืน
Kit teung took wun kit teung took keun
I miss you every day, I miss you every night
คิดถึงคนรักชุ่มชูใจให้เกินฝืน
Kit teung kon ruk choom choo jai hai gern feun
I miss my darling lover too much to resist
โอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืน
Oh fun yoo took kum keun
Oh, I dream every night
ในคืนที่มีแสงจันทร์…..อ่อนหวาน
Nai keun tee mee saeng jun aun wahn
During the nights with sweet moonlight

(**) เอาความฝันใฝ่สองเราไว้ที่ปลายฟ้า
Ao kwahm fun fai saung rao wai tee bplai fah
Take our dreams to the horizon
เดินทางผ่านสายธารเวลา
Dern tahng pahn sai tahn welah
Following the passageway of time
ขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางเลือน
Kor hai suttah yah leum lahng leuan
I hope you don’t forget our trust and let it fade away
รอแสงสว่างอรุณรุ่งรางมาเยือน
Ror saeng sawahng aroon roong rahng mah yeuan
I’m waiting for the bright mornng light to pay a visit
ฝากใจไว้กับแสงดาวเดือน
Fahk jai wai gup saeng dao deuan
Entrusting my heart to the star and moonlight
ขอให้มาเยือนอยู่ในนิทรา….หลับฝัน
Kor hai mah yeuan yoo nai nitrah lup fun
I hope you come visit in my dreams

(*,**)

Title: นักผจญเมือง / Nuk Pajon Meuang (City-Dweller)
Artist: Toon Bodyslam, Mike Piromporn, Phai Pongsathorn, and Tai Oratai (ตูน Bodyslam, ไมค์ ภิรมย์พร, ไผ่ พงศธร, ต่าย อร)
Album: [Single]
Year: 2017

ถนนยาวไกล จุดหมายเลือนลาง
Tanon yao glai joot mai leuan lahng
The road is long, the goal is indistinct
หนึ่งใจนี้ ยังเดินต่อไป
Neung jai nee yung dern dtor bpai
This heart still moves on
ชีวิตรายวัน กับฝันเดิมเดิม
Cheewit rai wun gup fun derm derm
The daily life with the same dreams
เพียงความหวัง ที่เหลือในใจ
Piang kwahm wung tee leua nai jai
Only hope remaining in my heart

บางครั้งก็เจ็บ บางครั้งก็หนัก
Bahng krung gor jep bahng krung gor nuk
Sometimes it hurts, sometimes it’s stressful
แต่เสี่ยงแค่ไหน ใจก็จะรัก
Dtae siang kae nai jai gor ja ruk
But however much of a risk it is, my heart will love
รอยยิ้มของคนข้างหลังเราคือพลัง
Roy yim kaung kon kahng lung rao keu palung
The smiles of the people behind me are my strength

(*) ก็บอกตัวเองไม่เป็นไร ไม่เป็นไร
Gor bauk dtua eng mai bpen rai mai bpen rai
I tell myself that it’s okay, it’s okay
สู้มันไปเจอปัญหา กี่หมื่นล้านพัน
Soo mun bpai jur bpunhah gee meun lahn pun
I fight on and face however many millions of problems
จะหวั่นทำไม หวั่นอะไร สู้มันไป
Ja wun tummai wun arai soo mun bpai
Why be shaken? Whatever I’m nervous about, I fight it
สู้ด้วยใจที่เกินร้อย ไปไขว่คว้ามัน
Soo duay jai tee gern roy bpai kwai kwah mun
I fight with a heart that’s more than 100%, I’ll grab it

(**) ยังไงจะฮึดสู้อีกครั้ง ยินดีจะลุกขึ้นอีกที
Yung ngai ja heut soo eek krung yin dee ja look keun eek tee
No matter what, I’ll fight again, I’m happy to stand up again
ไม่ว่าจะร้ายหรือดี จนสุดชีวิตที่มี ไม่ท้อ
Mai wah ja rai reu dee jon soot cheewit tee mee mai tor
No matter the good or the bad, until the end of my life, I won’t be discouraged
ยังไงจะฮึดสู้ต่อไป ไม่ว่าจะล้มลงกี่ครั้ง
Yung ngai ja heut soo dtor bpai mai wah ja lom long gee krung
No matter what, I’ll continue fighting, no matter how many times I fall down
ทะยานให้สูงขึ้นไป เอี้อมมือให้สูงขึ้นไปสุดฟ้า
Tayahn hai soong keun bpai euam meu hai soong keun bpai soot fah
I’ll charge upwards, I’ll reach up to the sky

ก็พร้อมผจญ ก็พร้อมเผชิญ
Gor praum pajon gor praum pachern
I’m ready to face it, I’m ready to brave it
ในเมืองนี้ จะเดินต่อไป
Nai meuan nee ja dern dtor bpai
I’ll move forward in this city
ยังหายใจอยู่ ชีวิตยังมี
Yung hai jai yoo cheewit yung mee
I’m still breathing, I’m still alive
วันพรุ่งนี้ ไม่รู้เป็นไง
Wun proong nee mai roo bpen ngai
I don’t know how tomorrow will be

แต่แม้จะเหนื่อย แต่แม้จะหนัก
Dtae mae ja neuay dtae mae ja nuk
But even though it’ll be exhausting, even though it’ll be stressful
ต้องเสี่ยงแค่ไหน ใจก็จะรัก
Dtaung siang kae nai jai gor ja ruk
No matter how much of a risk it is, my heart will love
รอยยิ้มของคนข้างหลังเราคือพลัง
Roy yim kaung kon kahng lung rao keu palung
The smiles of the people behind me are my strength

(*,**)
ไม่มีลิมิต ชีวิตเกินร้อย
Mai mee limit cheewit gern roy
There’s no limit, life goes beyond 100%

(**)
ไม่มีลิมิต ชีวิตเกินร้อย
Mai mee limit cheewit gern roy
There’s no limit, life goes beyond 100%

   

ทำนอง : พูนศักดิ์ จตุระบุล
เนื้อร้อง : โป โปษยะนุกูล
เรียบเรียง : พูนศักดิ์ จตุระบุล

   
A nice inspirational song for the blue-collar workers who came to the city to make a better living who might find themselves overwhelmed by citylife~

Title: อยากได้ยินจากปาก / Yahk Dai Yin Jahk Bpahk (I Want to Hear It From Your Mouth)
Artist: Ploy Natcha Sawatrakkiat (พลอย ณัฐชา สวัสดิ์รักเกียรติ)
Album: ล้านกิโลเมตร / Lahn Kilometer (A Million Kilometers)
Year: 2008

เหมือน เหมือน เธอนั้นจะพูดอะไรรึเปล่า
Meuan meuan tur nun ja poot arai reu bplao
It seems like you were about to say something, no?
ฉันรอฟัง ก็พูดกับฉันเลย
Chun ror fung gor poot gup chun loey
I’m waiting to hear you tell me
เธอ เหมือนจะพูด แต่ก็เก็บไว้เหมือนเคย
Tur meuan ja poot dtae gor gep wai meuan koey
It’s like you were about to speak, but you keep it in, as usual
ไม่ยอมบอก จนฉันก็เลยเก็บไปคิดเอาเอง
Mai yaum bauk jon chun gor loey gep bpai kit ao eng
You refuse to tell me until I keep on thinking to myself

ว่าเธอแอบมีจิตใจให้กันบ้าง
Wah tur aep mee jit jai hai gun bahng
That you secretly have feelings for me
จะโทษ ก็โทษท่าทีที่เธอทำ ให้ฉันหวัง
Ja toht gor toht tah tee tee tur tum hai chun wung
If anything is to blame, I blame your attitude for giving me hope

(*) ก็บอกกับฉันสักที แค่บอกคำนั้นสักที แค่สักครั้ง
Gor bauk gup chun suk tee kae bauk kum nun suk tee kae suk krung
Tell me, just tell me those words, just once

(**) เมื่อไหร่ที่เธอจะบอกว่ารัก
Meua rai tee tur ja bauk wah ruk
When will you tell me you love me?
อยากเป็นคนได้ยินจากปาก
Yahk bpen kon dai yin jahk bpahk
I want to be the person who hears it from your mouth
อยากเป็นคนที่เธอนั้นให้คำๆ นี้
Yahk bpen kon tee tur nun hai kum kum nee
I want to be the personw hom you give these words to
เมื่อไหร่เธอจะมาบอกซักที
Meua rai tur ja mah bauk suk tee
When will you finally tell me?
มันก็นานแล้วนะคนดี
Mun gor nahn laeo na kon dee
It’s been a long time, darling
ใจดวงนี้นั้นรอ เธอมาบอกว่ารักกัน
Jai duang nee nun ror tur mah bauk wah ruk gun
This heart is waiting for you to tell me you love me

ขอ ขอ ได้ไหมเธออย่าแกล้งกันนักเลย
Kor kor dai mai tur yah glaeng gun nuk loey
Please, please, I ask you, don’t tease me so much
ฉันรออยู่ บอกกับฉันมา
Chun ror yoo bauk gup chun mah
I’m waiting, tell me
รักหรือไม่รัก ได้โปรดอย่าทำค้างคา
Ruk reu mai ruk dai bproht yah tum kahng kah
Do you love me or not? Please don’t leave things unresolved
ให้คิดมาก สุดท้ายก็ต้องเก็บไปคิดเอาเอง
Hai kit mahk soot tai gor dtaung gep bpai kit ao eng
Making me overthink things, and finally, I have to keep on thinking to myself

(***) สุดท้ายก็ต้องเก็บไปคิดเอาเอง
Soot tai gor dtaung gep bpai kit ao eng
In the end, I have to keep on thinking to myself
ว่าเธอแอบมีจิตใจให้กันบ้าง
Wah tur aep mee jit jai hai gun bahng
That you secretly have feelings for me
จะโทษ ก็โทษท่าทีที่เธอทำ ให้ฉันหวัง
Ja toht gor toht tah tee tee tur tum hai chun wung
If anything is to blame, I blame your attitude for giving me hope

(*,**,***,*,**)

มันก็นานแล้วนะคนดี
Mun gor nahn laeo na kon dee
It’s been a long time, darling
ใจดวงนี้นั้นรอ เธอมาบอกว่ารักกัน
Jai duang nee nun ror tur mah bauk wah ruk gun
This heart is waiting for you to tell me you love me

Title: โสดสนุก / Soht Sanook (Fun Being Single)
Artist: Flame (เฟลม) ft Samosorn Chimi (สโมสรชิมิ)
Album: [Single]
Year: 2017

(*) เป็นโสดมานานมันก็นานหลายปี จีบใครสักทีก็ไม่มีคนรัก
Bpen soht mah nahn mun gor nahn lai bpee jeep krai suk tee gor mai mee kon ruk
I’ve been single for a while, it’s been years, I’ve finally flirted with someone, but I don’t have a lover
ไอ้แฟนคนเก่ามันก็ทำอกหัก เลยไม่มีคนรักกับเขาสักที
Ai faen kon gao mun gor tum auk huk loey mai mee kon ruk gup kao suk tee
My ex-girlfriend broke my heart, so I don’t love her anymore

(**) เป็นโสดแบบนี้มันก็ดีเหมือนกัน ถึงไหนถึงกันไม่มีคนโทรตาม
Bpen soht baep nee mun gor dee meuan gun teung nai teung gun mai mee kon toh dtahm
Being single like this is good too, to the very end, there’s no one calling after me
ชีวิตคนโสดอิสระดีงาม แฟนไปไหนอย่าถามเพราะแฟนไม่มี
Cheewit kon soht itsara dee ngahm faen bpai nai yah tahm pror faen mai mee
The life of a single guy is beautifully free, don’t ask where my girlfriend is because I don’t have one

(***) ชายโสดมา วัยรุ่นมา ให้ไปที่ลำโพงซ้าย
Chai soht mah wairoon mah hai bpai tee lumpong sai
Bachelors, c’mon, teens, c’mon, go to the left speaker
สาวโสดมา วัยรุ่นไทย ให้ไปที่ลำโพงขวา
Sao soht mah wai roon thai hai bpai tee lumpohng kwah
Bachelorettes, c’mon, Thai teens, go to the right speaker
กระเทยมา ทอมดี้มา เกย์ รวมกันที่ตรงกลาง
Gratoey mah tom dee mah gay ruam gun tee dtrong glahng
Ladyboys, c’mon, lesbians, c’mon, gays, gather in the middle
เอ้า! ขอเสียงคนโสดหน่อยค๊าบ
Ao kor liang kon soht noy kahp
Oh, single people, make some noise!

(****) อ่ะโสดอ่ะ อ่ะโสดอ่ะ อ่ะโสดสนุกสิค๊าบ
Ah soht ah ah soht ah ah soht sanook si kahp
Ah, being single, ah, being single, ah, being single is fun!
ก็โสดไง แล้วยังไง ก็ฉันสบายดี
Gor soht ngai laeo yung ngai gor chun sabai dee
Yeah, I’m single, so what? I’m great
มันเหงาไง มันเปลี่ยวไง ก็แฟนมันไม่มี
Mun ngao ngai mun bpliao ngai gor faen mun mai mee
Yeah, it’s lonely, yeah, it’s solitary, but I don’t have a girlfriend
ชีวิตดี๊ดี คนโสดอย่างฉัน
Cheewit dee dee kon soht yahng chun
Life is good for a single guy like me
โสดเรามาโดด เรามาโดด เรามันส์ โว้ยๆ
Soht rao mah doht rao mah doht rao mun woy woy
Single, we jump! We jump! We have fun, woo-hoo!
ย่อเรามาย่อ เรามาย่อ เรามาย่อ เรามาส่ายๆ
Yor rao mah yor rao mah yor rao mah yor rao mah sai sai
Get low, we get low, we get low, we get low, we shake it
โสดให้สนุก I don’t cry
Soht hai sanook
I have fun being single, I don’t cry
ไม่มีใครโสดตายหรอกค๊าบ
Mai mee krai soht dtai rauk kahp
No one dies from being single

ฟุ้งฟิ้ง มุ้งมิ้ง โสดแบบ ปุ๊งปิ๊ง ก็แล้วยังงายอ่ะ
Foong fing moong ming soht baep bpoong bping gor laeo yung ngai a
I’m hot, I’m dazzling, I rock being single, so who cares?
เฟี้ยวฟ้าว ฟื๊บฟ๊าบ ฟ.แฟน ไม่มี ไม่เห็นเป็นไรช่ะ
Fiao fao fip fahp for faen mai mee mai hen bpen rai cha
I’ve still got it going on, I may not have a girlfriend, but I don’t see a problem
อยู่แบบโสดๆ ชีวิตอิสระ ชีวิตคือดีอ่ะ
Yoo baep soht soht cheewit isara cheeiwt keu dee a
Living the single life, life is free, life is great
ไปไหนมาไหน ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องมีพันธะ
Bpai nai mah nai mai dtaung gung won mai dtaung mee punta
Wherever I go, there’s no need to worry, there’s no obligations

โสดสนุก ปลดปล่อยชีวิตให้มีความสุข
Soht sanook bplot bploy cheewit hai mee kwahm sook
It’s fun being single, let your life be happy
โสดให้สุด อย่าไปเสียน้ำตาให้เรื่องบ้าๆ
Soht hai soot yah bpai sia num dtah hai reuang bah bah
Live up the single life, don’t go crying over some crazy matter
ไม่มีใครเหงาตายเพราะไม่มีคู่หรอกจำเอาไว้
Mai mee krai ngao dtai pror mai mee koo rauk jum ao wai
No one has died of loneliness because they didn’t have a lover, remember that
ชีวิตมันเป็นของเราเพราะว่าชีวิตไม่ใช่ของใคร
Cheewit mun bpen kaung rao pror wah cheewit mai chai kaung krai
Our life is ours because it doesn’t belong to anyone else
เปิดหูเปิดตาออกไปเรียน ออกไปรู้ สองขาก้าวดูบนโลกใบใหม่
Bpert hoo bpert dtah auk bpai rian aukbpai roo saung kah gao doo bon lohk bai nai
Open your ears, open your eyes, and go out and learn, your two legs will lead you through this new world
สักวันฟ้าคงจะส่งคนที่ใช่มาให้เราเอง
Suk wun fah kong ja song kon tee chai mah hai rao eng
Some day, heaven will send the right person for us

(*,**,***,****,****)

โสด…สนุก
Soht sanook
Fun being single

   

คำร้อง/ทำนอง : เก่ง เฟลม
เรียบเรียง : เจน เฟลม
Producer : เก่ง เฟลม
Co-producer : เฉลิมศักดิ์ อังศุพันธุ์ (ดีเจโจ้)
ควบคุม/ออกแบบเสียงนักร้องหญิง : นราธิป ปานแร่

   
It seems like Flame literally went through all the stages of grief throughout their musical career and now frontman Keng has finally reached acceptance of his forever alone status haha. While I’m happy he seems to be feeling better about his life, honestly I do miss the pure, raw anger and and bitterness from Flame’s first album. This song is definitely better than their last single about giving up wanting a girlfriend and just looking for a one-night-stand with a girl already in a relationship, but Flame still lost their appeal to me. I hope they’ll still sing slow, emotional rock songs with Keng’s strong vibrato voice in the future.
Change in style aside, this song at least has a good message about being happy with yourself and not putting so much emphasis on having a lover. They’re right, some day the right person will come along for you, sometimes all you can do is wait, and in the mean time, have fun while you do. 🙂