Archives

All posts by Tahmnong

Title: เป็นไรไหม / Bpen Rai Mai (Are You Okay?)
Artist: Og-Anic and Lazyloxy
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
Teung kao mai dai tahm wah dtaun nee yoo tee nai
Even though he didn’t ask where you are right now
ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหม
Teung mae wah ja mai roo wah tur nun bpen rai mai
Even though he doesn’t know if you’re okay
ถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหล
Teung kao ting mah teung mae num dtah rin lai
Even though he dumped you, even though your tears are flowing
ถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไหว
Teung mae wah mao tao rai dtae tur dtaung glup hai wai
No matter how drunk you are, you must be able to get home

(**) ถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกัน
Teung mae wah ruk tao rai teung mae wah jai ja pook gun
No matter how much you love him, no matter how much your heart was connected to him
แต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันธ์
Dtae suk wun dtaung dtut jai dtor hai hua jai ja pook pun
Some day you must cut it free, even if your heart was bound
รักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกัน
Ruk gun leua gern dtae teung welah dtaung jahk gun
You loved him so much, but it’s time to leave him
และก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกัน
Lae gor yung kong meuan derm teung mae hua jai ja hahng gun
And things will still be the same, even if your hearts are separated

เธอรู้ดีว่าต้องเจอคนใจร้าย
Tur roo dee wah dtaung jur kon jai rai
You know full well we must face cruel people
เธอเป็น Good Girl
Tur bpen good girl
You’re a good girl
แต่เขาไม่ใช่ Good Guy
Dtae kao mai chai good guy
But he’s not a good guy
แม้ว่าเธอจะรักเขามากแค่ไหน
Mae wah tur ja ruk kao mahk kae nai
No matter how much you love him
ต่อให้เมาสักเท่าไหร่
Dtor hai mao suk tao rai
No matter how drunk you are
เขาก็ยังบอก Good Bye
Kao gor yung bauk good bye
He still said good-bye
น่าเสียดายเธอยังเศร้าอยู่อย่างนั้น
Nah sia dai tur yung sao yoo yahng nun
It’s a shame you’re still sad like this
แก้วในมือเธอถูกยกไปกี่ครั้ง
Gaeo nai meu tur took yok bpai gee krung
How many times has the glass in your hand been shot from?
เมาแทบตายก็จำได้แต่ความหลัง
Mao taep dtai gor hum dai dtae kwahm lung
You’re totally smashed, but you can only remember the past
ยังฝังใจเจ็บไม่จำเก็บไปย้ำอยู่ซ้ำๆ
Yung fung jai jep mai jum gep bpai yum yoo sum sum
It’s still imprinted in your heart, you don’t remember you were hurt, it repeats over and over

แค่คนจะไปเธอไม่ต้องร้อง
Kae kon ja bpai tur mai dtaung raung
Some people just leave, there’s no need to cry
หยุดก่อนได้ไหมพรุ่งนี้ค่อยถอน
Yoot gaun dai mai proong nee koy taun
Please stop, tomorrow things will start to cool down
ถ้าเธอไม่ไหวเดี๋ยวพาไปนอน
Tah tur mai wai diao pah bpai naun
If you just can’t, I’ll take you to bed
ท่ามกลาง warm light ฉันกลัวเธอหลอน
Tahm glahng warm light chun glua tur laun
In the middle of a warm light, I’m scared you’ll get spooked

(*,**)

อยู่ดีๆเขาก็หาย
Yoo dee dee kao gor hai
All the sudden he disappeared
ไม่ต้องกระวนกระวาย
Mai dtaung grawon grawai
There’s no need to stress about it
เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย
Jep chum ja bpen ja dtai
Hurting to death
ร้องไห้งอแงก็ไม่ได้อะไร
Raung hai ngor ngae gor mai dai arai
Whining and crying doesn’t get you anything
อยู่คนเดียวบางทีก็ดี
Yoo kon diao bahng tee gor dee
Sometimes being alone is nice
จิบไวน์ชิลล์ๆ Baby
Jip wine chill chill baby
Sip wine and chill, baby
ถ้าไม่เป็นการรบกวน
Tah mai bpen gahn rop guan
If it’s no bother
เตรียมตัวบรรเทิงกันเลยคืนนี้
Dtriam dtua bunterng gun loey keun nee
I’ll prepare some entertainment tonight

มากับฉันจะมีแต่ความสนุกสนาน
Mah gup chun ja mee dtae kwahm sanook sanahn
If you come with me, you’ll only have fun
รับประกันความเมาคุณจะไม่มีความอ้างว้าง
Rup bpragun wkahm mao koon ja mai mee kwahm ahng wahng
I guarantee your drunkenness won’t be lonely
ยามเสียใจให้รีบมาดื่มทันที
Yahm sia jai hai reep mah deum tun tee
When you’re sad, hurry up and drink immediately
เมาแล้วลืมเรื่องราวคนละจิบกำลังดี
Mao laeo leum reuang rao kon la jip gumlung dee
If you’re drunk, you’ll forget the stories, we’ll each take a sip and things will be perfect

ช่างเหอะอย่าไปสนใจ
Chahng hur yah bpai son jai
Screw him, don’t go caring about it
ยกให้หมดอย่าไปสนใคร
Yok hai mot yah bpai son krai
Bottoms up, don’t go caring about anyone
มีอะไรระบายออกมา
Mee arai rabai auk mah
If there’s anything, get it off your chest
ความในใจเรื่องหลอกตา
Kwahm nai jai reuang lauk dtah
The things in your heart, matters of deception
เธอพูดมาฉันจะรับฟัง
Tur poot mah chun ja rup fung
You speak, and I’ll listen
เก็บเรื่องราวและก็แนะนำ
Gep reuang rao lae gor nae num
Recount the stories and I’ll advise you
ตั้งใจฟังเธอลองแวะจำ
Dtung jai fung tur laung wae jum
I’ll pay attention to you, try to stop remembering
จะดูแลอย่างดีถ้าเธอมารักกัน
Ja doo lae yahng dee tah tur mah ruk gun
I’ll take good care of you if you come love me

(*,**)

ถ้าเขาไม่รัก
Tah kao mai ruk
If he doesn’t love you
I don’t give a f*ck
I don’t give a f*ck
กลัวเธอจะร้อง
Glua tur ja raung
I’m afraid you’ll cry
เดี๋ยวพาไปนอน
Diao pah bpai naun
Pretty soon I’ll take you to bed

เดี๋ยวพาไปนอนหลับ
Diao pah bpai naun lup
Pretty soon I’ll take you to sleep
ไปนอนที่ไหนดี แค่เพียงได้สัมผัส
Bpai naun tee nai dee kae piang dai sumput
Where should we go to sleep? Just to be able to connect
กลัวเธอจะเมาอีก เด๋วพาไปนอนหลับ
Glua tur ja mao eek deo pah bpai naun lup
I’m scared you’ll get drunker, pretty soon I’ll take you to sleep
ความเศร้ามันไม่ดี
Kwahm sao mun mai dee
Sadness is bad

   

Mixed Master by NINO

   

At first I thought this was going to be a nice song; good guy bar tenders going to make sure the sad, drunk girl gets home okay and help her get over her ex. But of course, they have ulterior motives 😐

Title: เอิ้ว (Eow)
Artist: Lipta
Album: Young
Year: 2011

ออกมาได้แล้วนะพวกคนโสด และพวกที่เพิ่งโดนทิ้ง
Auk mah dai laeo na puak kon soht lae puak tee perng dohn ting
You can come out now, all you single people and all you who were just dumped
ออกมาได้แล้ว พวกที่ไม่เคยมีใครรักจริง
Auk mah dai laeo puak tee mai koey mee krai ruk jing
You can come out now, all of you who have never had anyone who really loves them
ออกมาได้แล้ว ถ้าไม่อยากจะนอนบนคาน
Auk mah dai laeo tahmai yahk ja naun bon kahn
You can come out now if you don’t want to sleep on a beam
และไม่อยากเเห้งคาหิ้ง
Lae mai yahk haeng kah hing
Or if you don’t want to dry out on a shelf

ออกมาได้แล้ว พวกที่มีแฟนก็เหมือนไม่มี
Auk mah dai laeo puak tee mee faen gor meuan mai mee
You can come out now, all of you who have lovers but they don’t act like you’re a couple
ออกมาได้แล้ว พวกที่วันๆ เอาแต่กดบีบี
Auk mah dai laeo puak tee wun wun ao dtae got BB
You can come out now, all of you who day by day just type on their BB
ออกมาได้แล้ว พวกที่เชื่อว่าจะเจอความรักในวันนี้
Auk mah dai laeo puak tee cheua wah ja jur kwahm ruk nai wun nee
You can come out now, all of you who believe that you’ll find love today

(*) ลองออกมาพบกัน ลองออกมาคบกัน
Laung auk mah pob gun laung auk mah kop gun
Try coming out and meeting each other, try coming out and dating each other
ลองออกมาทักทาย Say Hi กันในตอนนี้
Laung auk mah tuk tai say hi gun nai dtaun nee
Try coming out and greeting each other, say hi right now
ไม่รู้ว่าเมื่อไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร
Mai roo wah meua rai tee nai yahng rai gup krai
We don’t know when, where, how, or with whom
เราถึงจะได้พบกันอีกที
Rao teung ja dai pob gun eek tee
We’ll get to meet again

(**) ตะโกนเลย เอิ้ว เอิ้ว ไม่ต้องสนใจ
Dtagohn loey eow eow mai dtaung son jai
Shout, hey, hey, there’s no need to care
กระโดดเลย เอิ้ว เอิ้ว ต้องจัดไป
Gradoht loey eow eow dtaung jut bpai
Shout, hey, hey, we must prepare
ไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้น คืนนี้ต้องยาวไป
Mai fung het pon arai tung nun keun nee dtaung yao bpai
We won’t listen to any reasoning, tonight will be long
เต้นกันไม่หยุด วันนี้ต้องสุดเข้าใจไหม
Dten gun mai yoo wun nee dtaung soot kao jai mai
Let’s dance nonstop, tonight we must give it our all, understand?
ใครไม่สุด อย่าออกมา
Krai mai soot yah auk mah
Whoever won’t, don’t come out

ออกมาได้แล้ว พวกที่ทำงานแต่ไม่มีเงินเก็บสักที
Auk mah dai laeo puak tee tum ngahn dtae mai mee ngern gep suk tee
You can come out now, all of you who work yet don’t have any money saved up
ออกมาได้แล้ว พวกที่คะแนนมีแต่เกรด C
Auk mah dai laeo puak tee ka naen mee dtae grade C
You can come out now, all of you who only get Cs for grades
ออกมาได้แล้ว พวกที่เชื่อว่าจะเจอความรักในคืนนี้
Auk mah dai laeo puak tee cheua wah ja jur kwahm ruk nai keun nee
You can come out now, all of you who believe you’ll find love tonight

(*,**,*,**,**)

อย่าออกมา อย่าออกมา มา มา มา
Yah auk mah yah auk mah mah mah mah
Don’t come out, don’t come out out out out

Title: คอยวันเธอใจเดียว / Koy Wun Tur Jai Diao (Waiting for the Day You’re Monogamous)
Artist: Sunari Rachasima (สุนารี ราชสีมา)
Album: ??
Year: ??

เมื่อไรหนอใจของเธอจะหาย..เรรวน
Meua rai nor jai kaung tur ja hai ray ruan
When will your heart get over its uncertainty?
ให้หญิงต้องครวญเพราะ
Hai ying dtaung kruan pror
Making women lament because
ความรักคุณช่างรวนเร
Kwahm ruk koon chahng ruan ray
Your love is so indecisive
ความรักของคุณดุจกังหัน
Kwahm ruk kaung koon doot gung hun
Your love is like a turbine
หมุนเปลี่ยนเวียนผันดุจน้ำทะเล
Moon bplian wian pun doot num talay
Spinning in circles following the current
รักง่ายถ่ายเท อยู่ทุกวัน
Ruk ngai tai tay yoo took wun
Loving easily every day

เมื่อไรสายตาของเธอที่หวาน..ซึ้งใจ
Meua rai sai dtah kaung tur tee wahn seung jai
When will the sweet, touching look in your eyes
เลิกมองหญิงใด สาวใดที่ไหนนอกจากฉัน
Lerk maung ying dai sao dai tee nai nauk jahk chun
Stop looking at other women or ladies besides me?
สายตาของคุณ คุณรู้บ้างไหม
Sai dtah kaun gkoon koon roo bahng mai
Do you know that whenever your gaze
มองหญิงทีไรหัวใจสั่น
Maung ying tee rai hua jai sun
Looks at other women, my heart pounds?
อยากให้คุณนั้น มองฉันเพียงผู้เดียว
Yahk hai koon nun maung chun piang poo diao
I want you to only look at me

(*) อยากให้โลกนี้ ต้องพลันหยุดหมุน
Yahk hai lohk nee dtaung palun yoot moon
I want this world to immediately stop turning
อยากให้หัวใจของคุณ
Yahk hai hua jai kaung koon
I want your heart
หยุดปองหญิงใดมาข้องเกี่ยว
Yoot bpaung ying dai mah kaung giao
To stop lusting after other women
อยากให้โลกนี้เหลือสตรีเพียงฉันคนเดียว
Yahk hai lohk nee leua sadtree piang chun kon diao
I want to be the only woman left in this world
จะได้ไม่ต้องแลเหลียวหญิงอื่นใดเข้ามาผูกพัน
Ja dai mai dtaung lae liao ying eun dai kao mah pook pun
You don’t have to get involved with any other women

(**) เมื่อไรหนอใจของเธอจะเหลือ..เพียงใจเดียว
Meua rai nor jai kaung tur ja leua piang jai diao
When will your heart be monogamous
และมีรักเดียวคนเดียวเพียงฉันนี้เท่านั้น
Lae mee ruk diao kon diao piang chun nee tao nun
And love only me?
จะขอมอบใจให้เธอไว้ครอง
Ja kor maup jai hai tur wai kraung
I want to give my heart for you to possess
ให้ใจเราสองประคองรักมั่น
Hai jai rao saung bprakaung ruk mun
For our two hearts to securely love and support each other
หากถึงวันนั้น เธอมีใจเดียว
Hahk teung wun nun tur mee jai diao
If we reach that day that you’ll be monogamous

(*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : จิตรกร บัวเนียม
เรียบเรียงดนตรี : จิตรกร บัวเนียม

Title: จูบ / Joop (Kiss)
Artist: Alyn
Album: [Single]
Year: 2018

(*) จูบให้มันได้รู้ว่าเรารู้สึกเหมือนกันไหม
Joop hai mun dai roo wah rao roo seuk meuan gun mai
Kiss me and let me know if we feel the same
กอดให้เธอได้รับทุกมวลไออุ่นจากฉันไป
Gaut hai tur dai rup took muan ai oon jahk chun bpai
Hug me so you can receive every bit of warmth from me
อาจไม่เคยได้รู้จักกัน แต่ฉันจะบอกทุกความรู้สึก ในวันที่เราได้เจอกันอีก
Aht mai koey dai roo juk gun dtae chun ja bauk took kwahm roo seuk nai wun tee rao dai jur gun eek
We might never get to know each other, but I’ll tell you every feeling when we can meet again

ลืมตาขึ้นมา มองไปเจอผู้คน มากมายที่ยังดิ้นรน ยังไม่พบเจอกับความรัก
Leum dtah keun mah maung bpai jur poo kon mahk mai tee yun din ron yung mai pob jur gup kwahm ruk
When I open my eyes and look around, I find so many people still struggling, still unable to find love
ลองมองอีกที ก็ไม่เจอผู้ใด ไม่มีใครมาเข้าใจ จนได้พบเจอเธอคนนี้
Laung maung eek tee gor mai jur poo dai mai mee krai mah kao jai jon dai pob jur tur kon nee
I try looking again, but I don’t find anyone, there was no one who understood until I found you

(**) แววตาที่เธอนั้นมี ช่างเย้ายวลใจอย่างนี้ ไม่รู้ว่าเธอจะเห็นกันบ้างหรือเปล่า
Waew dtah tee tur nun mee chahng yao yuan jai yahng nee mai roo wah tur ja hen gun bahng reu bplao
That look in your eyes tempts my heart so like this, I didn’t know if you’d see me or not
แต่เธอก็เดินเข้ามา ทำหัวใจที่อ่อนล้า ได้ฟื้นคืนกลับสักที
Dtae tur gor dern kao mah tum hua jai tee aun lah dai feun keun glup suk tee
But you walked up and made my exhausted heart finally able to recover again

(*)

ในวันที่เราได้เจอกันอีก
Nai wun tee rao dai jur gun eek
When we can meet again
ในวันที่เราได้เจอกันอีก
Nai wun tee rao dai jur gun eek
When we can meet again

เพราะใคร? ไม่อาจฉุดรั้งเอาไว้ ความจริงที่ซ่อนข้างใน เพราะเธอคนเดียว
Pror krai mai aht choot rung ao wai kwahm jing tee saun kahng nai pror tur kon diao
Who is it because of? I can’t hold back the truth inside because of you
ทั้งใจ อยู่ๆก็ลุกเป็นไฟ ดั่งถูกเธอเผาทำลาย ทั้งที่ไม่รู้ตัว
Tung jai yoo yoo gor look bpen fai dung took t ur pao tum lai tung tee mai roo dtua
All the sudden, my entire heart is burning like you set it on fire, even though you don’t realize

(**,*)

แม้ว่าเราจะพึ่งได้เจอ รู้ทันทีว่าต้องเป็น
Mae wah rao ja peung dai jur roo tun tee wah dtaung bpen
Even though we just met, I knew immediately that it had to be
ลองดูสักครั้ง มองมาหาฉัน
Laung doo suk krung maung mah hah chun
Just try looking at me
แม้ว่าเราจะพึ่งได้เจอ รู้ทันทีว่าต้องเป็น
Mae wah rao ja peung dai jur roo tun tee wah dtaung bpen
Even though we just met, I knew immediately that it had to be
ลองดูสักครั้ง มองมาหาฉัน ลองดูสักครั้ง
Laung doo suk krung maung mah hah chun laung doo suk krung
Just try looking at me, just try looking

(*)

ในวันที่เราได้เจอกันอีก
Nai wun tee rao dai jur gun eek
When we can meet again
ในวันที่เราได้เจอกันอีก
Nai wun tee rao dai jur gun eek
When we can meet again

   

Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน
Executive Supervisor : บอย โกสิยพงษ์, เทพอาจ กวินอนันต์

Produced : BILLbilly01
Word and Compose : alyn
Lead Vocal : alyn
Chorus : alyn
Bass : นครินทร์ ขุนภักดี, วรชาติ ช่างยา
Acoustic Guitar : alyn
Electric Guitar : กรีเทพ ศิริเสวกุล
Mixed : alyn
Mastered : สุธี แสงเสรีชน

   

I like the sound of this new band a lot, and I like the sort of mysterious sexuality of a random encounter the lyrics and music video give off without launching into a whole tirade about how you’ve suddenly fallen in love with a one night stand. This one seems to just be enjoying a casual hook up for what it is. The music video also takes it in an interesting direction, portraying an alien awkwardly learning the pleasures of earth for the first time. It’s an interesting debut for this group for sure, and I’m interested to hear more from them.

Title: ไม่ใช่เทวดา / Mai Chai Taywadah (Not a God)
Artist: Peter Song Thai (ปีเตอร์ ทรงไทย)
Album: OST นักสู้เทวดา / Nuk Soo Taywadah
Year: 2018

ทางที่ต้องเจอมันจะอันตราย
Tahng tee dtaung jur mun ja undtarai
The path I must face will be dangerous
ก็ไม่หวั่นไม่ไหว จะยากแค่ไหน มันต้องวัดกัน
Gor mai wun mai wai ja yahk kae nai mun dtaung wut gun
But I’m unshaken, however difficult i’t’ll be, it must test us
เอาความจริงใจไว้ให้เป็นประกัน
Ao kwahm jing jai wai hai bpen bpragun
Take my sincerity as my guarantee
ว่าในใจของฉัน มีเธอ คนเดียวไม่คิดมีใคร
Wah nai jai kaung chun mee tur kon diao mai kit mee krai
That in my heart, I have only you, and I haven’t thought of having anyone else

(*) อุปสรรคจะมากมายฉันก็ไม่หวาดหวั่น
Oobpasak ja mahk mai chun gor mai waht wun
There may be many obstacles, but I’m not afraid
วางเดิมพันไว้ด้วยหัวใจ
Wahng derm pun wai duay hua jai
I’m gambling my heart
คำว่ากลัว ว่าแพ้ ไม่มีในใจ
Kum wah glua wah pae mai mee nai jai
Fear or failure don’t exist in my heart

(**) ต่อให้คนอย่างฉันอาจไม่ใช่เทวดา
Dtor hai kon yahng chun aht mai chai taywadah
Even though a guy like me might not be a god
แต่ฉันจะสู้และทำทุกทางให้ได้เธอมา ไม่เกรงกลัวอะไร
Dtae chun ja soo ja tum took tahng hai dai tur mah mai greng glua arai
I’ll fight and do everything to get you, I’m not afraid of anything
ต่อให้มันจะสูงแค่ไหน จะปีนไปหา
Dtor hai mun ja soong kae nai ja bpeen bpai hah
No matter how high it is, I’ll climb up
ไขว่คว้าเธอนั้นลงมา ไม่ว่าจะยากเท่าไหร่
Kwai kwah tur nun long mah mai wah ja yahk tao rai
I’ll grab you and pull you to me, no matter how difficult it is
เพราะหัวใจฉันมันรักเธอ
Pror hua jai chun mun ruk tur
Because my heart loves you

มีเธอคนเดียวเป็นพลังให้ฉัน
Mee tur kon diao bpen palung hai chun
I have only you as my energy
พร้อมที่จะฝ่าฟัน ฝนฟ้า พายุ ให้พ้นมันไป
Praum tee ja fah fun fon fah pahyoo hai pon mun bpai
I’m ready to fight the rain and the storms to get beyond them

(*,**,**)

   

คำร้อง The Must
ทำนอง/เรียบเรียง ธิติวัฒน์ รองทอง

Title: ไม่มีเงื่อนไข / Mai Mee Ngeuan Kai (No Stipulations)
Artist: Songkran (สงกรานต์)
Album: [Single]
Year: 2018

รู้ทั้งรู้ว่าเธอจะไป
Roo tung roo wah tur ja bpai
I know full we’ll you’ll go
ก็แอบทำใจไว้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงกัน
Gor aep tum jai wai laeo mai dtaung bpen huang gun
I’ve secretly prepared my heart already, you don’t have to worry about me
ก็คนๆนั้นเค้าดีกว่าฉัน
Gor kon kon nun kao dee gwah chun
That guy is better than me
ก็ไม่เป็นไรฉันพร้อมให้เธอเดินจากไป
Gor mai bpen rai chun praum hai tur dern jahk bpai
It’s okay, I’m ready for you to leave me

(*) แต่หากวันใด
Dtae hahk wun dai
But if any day
วันนึงเกิดเค้าทำเธอเสียใจ
Wun neung gert kao tum tur sia jai
He happens to make you sad
ที่ตรงนี้ให้เธอพักใจได้เสมอ
Tee dtrong nee hai tur puk jai dai samur
You can always rest your heart right here
หากเธอเจอทาง
Hahk tur jur tahng
If you find a way
เลือกใหม่แล้วดีกว่าเค้าที่เจอ
Leuak mai laeo dee gwah kao tee jur
And choose a different path that’s better than him
และเธอจะไป
Lae tur ja bpai
And you go
อีกครั้งได้เลยจะไม่ว่ากัน
Eek krung dai loey ja mai wah gun
Once again, I won’t blame you

(**) ไม่ว่าจะอยู่ไหน
Mai wah ja yoo nai
No matter where you are
เธอจะไปเป็นของใคร
Tur ja bpai bpen kaung krai
Whoever you belong to
ได้โปรดจำไว้ ว่าฉันคนเดิมจะอยู่ตรงนี้
Dai bproht jum wai wah chun kon derm ja yoo dtrong nee
Please remember that the same old me will be right here
ยังรอคอยเธอ จะคอยซับน้ำตาให้คนดี
Yung ror koy tur ja koy sup numd tah hai kon dee
Still waiting for you, I’ll dry your tears, darling
จะโอบกอดเธอไว้แม้ว่าจะเคยกอดใคร
Ja ohp gaut tur wai mae wah ja koey gaut krai
I’ll embrace you no matter whom you’ve ever hugged

โดยไม่มีเงื่อนไข จะกลับมาแบบไหนขอให้เธอกลับมา
Doy mai mee ngeuan kai ja glup mah baep nai kor hai tur glup mah
Without any stipulations, however you come back, I want you to return

ในวันนี้ฉันจะไม่ถาม
Nai wun nee chun ja mai tahm
Today, I won’t ask
จะเก็บคำพูดไว้ปลอบใจเมื่อเธอต้องร้องไห้
Ja gep kum poot wai bplaup jai meua tur dtaung raung hai
I’ll keep in any words and comfort you when you’re crying
ใจของฉันที่เคยให้ไป
Jai kaung chun tee koey hai bpai
My heart that I once gave you
ไม่ต้องเอาเก็บไว้หากกลัวว่าเค้าไม่เข้าใจ
Mai dtaung ao gep wai hahk glua wah kao mai kao jai
You don’t have to keep it if you’re scared he won’t understand

(*,**)
ขอฉันจะรับไว้เอง
Kor chun ja rup wai eng
I want to pick you up myself

โดยไม่มีเงื่อนไข จะลับมาแบบไหน ฉันจะรับไว้เอง
Doy mai mee ngeuan kai ja glup mah baep nai chun ja rup wai eng
Without any stipulations, however you come back, I’ll pick you up myself

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
คำร้อง / ทำนอง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
เรียบเรียง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน , อัครชัย สถาวรฤทธิ์ , จตุรพัฒน์ ชัยประสิทธิ์
Mixed and Mastered by อัครชัย สถาวรฤทธิ์

Title: เวลาที่เหลือ / Welah Tee Leua (The Time Left)
Artist: Pim Pimprapa (พิม พิมประภา)
Album: OST ลูกไม้ลายสนธยา / Look Mai Lai Son Tayah
Year: 2018

How much longer can I love you
When destiny has decided to separate us?
What should I do?
I can’t bear the thought of letting go of your hand

But me still loving you
Hurts you too much
How should I decide?
Please tell me, destiny

(*) How much time is left for our love
Until it is defeated by destiny?
However much time is left
I’ll use every second to love only you
Forever

I know I love you
And that my heart belongs to you
But our finish line has us parting ways

It hurts to know how much I love you
And I also know that leaving won’t be easy
Can you change, destiny? Please change for me

(*)

Even though I know we love each other
We’re on parallel lines
However long we walk, we won’t meet

(*)

No matter how this ends
No matter if it’s good or bad
I’m ready to devote my entire heart
Because I’ll love only you forever
I refuse to give in to destiny
I’ll still love only you

   

คำร้อง/ทำนอง : เฉลิมพงษ์ ศรีโรจนันท์
เรียบเรียง: วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
Producer : ณฤทธิ์ ชุ่มภาณี

Title: แต่ก่อน / Dtae Gaun (Of Before)
Artist: Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)
Album: [Single]
Year: 2018

แต่ก่อนก็เคยอยากมีใคร
Dtae gaun gor koey yahk mee krai
Before, I once wanted to have someone
ที่รู้ที่รักที่เข้าใจ
Tee roo tee ruk tee kao jai
Who knew me, who loved me, who understood me
แต่วันนี้ฉันได้ห่างมันไป
Dtae wun nee chun dai hahng mun bpai
But today I’ve distanced myself

อยากบอกให้เธอได้รู้ไว้
Yahk bauk hai tur dai roo wai
I want to tell you and let you know
ว่ายังมีเธออยู่ในใจ
Wah yung mee tur yoo nai jai
That I still have you in my heart
ยังฝันยังหวงยังไม่ไปไหน
Yung fun yung huang yung mai bpai nai
I still dream of you, I’m still possessive of you, I haven’t gone anywhere

(*) ฉันรอ รอวันที่ดี
Chun ror ror wun tee dee
I’m waiting, waiting for a good day
สักวัน มันคงต้องมี
Suk wun mun kong dtaung mee
There must be some day

หากวันนึงเธอได้จากไป
Hahk wun neung tur dai jahk bpai
If one day you leave me
เจอคนที่ดีและเข้าใจ
Jur kon tee dee lae kao jai
If you found someone who’s wonderful and understands
อยากให้รู้ว่าฉันยินดีกับเธอ
Yahk hai roo wah chun yin dee gup tur
I want to let you know that I’d be happy for you

(*)

(**) สุดท้ายฉันคงได้เจอเธอ
Soot tai chun kong dai jur tur
Finally I got to see you
รู้ตัวไม่ว่าฉันยังเฝ้าเธอ
Roo dtua mai wah chun yung fao tur
I realized that no matter if I still watch you
ต่อไปนี้ฉันจะไม่ห่างใจเธอ
Dtor bpai nee chun ja mai hahng jai tur
From now on, I won’t be distant from your heart

(*,**,*,**,*)

   

เนื้อร้อง : Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)
ประพันธ์คำร้อง : Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)
ประพันธ์ทำนอง : Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)
เรียบเรียงเพลง – Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)
ศิลปินผู้ขับร้อง – Daniel Didyasarin (แดเนียล ดิษยะศริน)

   

I feel like this is a continuation from his previous single, like the creepy, obsessive stalker is now apologizing for being too clingy and backing off, but saying he’s still going to be there, lurking in the shadows, if she needs him. And the music video certainly does support this interpretation xD

Title: เธอแสนดีกับเขาที่สำคัญ / Tur Saen Dee Gup Kao Tee Sumkun (The Wonderful You and the Important Him)
Artist: Nok Primapa (นก พริมาภา)
Album: OST ผัวสำรอง(My Faithful Husband)
Year: 2018

ก็คิดว่าเขาเป็นอดีตแล้ว
Gor kit wah kao bpen adeet laeo
I thought he was in the past
ตัดแล้วจากใจ
Dtut laeo jahk jai
Removed from my heart
และก็คิดว่าแค่ขอมีเธอไว้
Lae gor kit wah kae kor mee tur wai
And I thought I just wanted you
พอไม่ให้ว่างเปล่า
Por mai hai wahng bplao
That you were enough so I wouldn’t feel empty

เพิ่งรู้เมื่อเขาหวนกลับมาหา
Perng roo meua kao huan glup mah hah
I just realized when he came back
หวั่นไหวเหมือนเก่า
Wun wai meuan gao
I tremble just like before
และเพิ่งรู้เมื่อเธอห่าง
Lae perng roo meua tur hahng
And I’ve just realized when you’re far away
มันเงียบเหงา เหงา มากกว่าทุกที
Mun ngiap ngao ngao mahk gwah took tee
It’s lonely, and it gets lonelier every time

(*) เมื่อคนหนึ่ง ก็เคย ก็เคย มีใจ
Meua kon neung gor koey gor koey mee jai
When I once, once had feelings for one person
ส่วนอีกคน ก็แคร์ ก็แคร์ จริงๆ
Suan eek kon gor kae gor kae jing jing
And another I really care about
ยิ่งต้องเลือกใคร
Ying dtaung leuak krai
The more I must choose someone
ยิ่งไม่อาจเลือกใคร
Ying mai aht leuak krai
The more I can’t choose anyone

(**) จะใช้ทั้งใจ กับเธอคนนี้
Ja chai tung jai gup tur kon nee
Will I spend my entire heart on you?
หรือย้อนคืนไป กอดใครคนนั้น
Reu yaun keun bpai gaut krai kon nun
Or go back to hugging someone else?
ระหว่างเธอที่แสนดี เขาที่สำคัญ
Rawahng tur tee saen dee kao tee sumkun
Between the wonderful you and the important him
ให้เลือก ให้เลือก ยังไง
Hai leuak hai leuak yung ngai
How? How do you want me to choose?
อยากรักซักคน หมดใจของฉัน
Yahk ruk suk kon mot jai kaung chun
I want to love someone with all of my heart
อยากรู้ใครคือ คำตอบของใจ
Yahk roo krai keu kum dtaup kaung jai
I want to know who is the answer of my heart
สบตาเธอ เผลอยอม
Sop dtah tur plur yaum
Making eye contact with you, I carelessly give in
ใกล้เขา ก็อ่อนไหว
Glai kao gor aun wai
When I’m near him, I get weak
แล้วฉันจะจบเรื่องนี้ ที่ใครดี
Laeo chun ja jop reuang nee tee krai dee
So who should I choose to end this with?

คือรัก หรือเสียดาย กันแน่นะ
Keu ruk reu sia dai gun nae na
Is this love or certain regret?
ตอนฉันมองเขา วันนี้
Dtaun chun maung kao wun nee
When I look at him today
คือแค่เหงา หรือต้องการ
Keu kae ngao reu dtaung gahn
Is it just loneliness or desire?
ต้องมีเธอ ฉัน ก็ไม่แน่ใจ
Dtaung mee tur chun gor mai nae jai
Must I have you? I’m not sure

(*,**)

รู้สึกเหมือนคนที่ยืน
Roo seuk meuan kon tee yeun
I feel like someone who’s standing
ตรงปลายผารู้สึกเลยต้องตกไป ถ้าก้าวขา
Dtrong bplai pah roo seuk loey dtaung dtok bpai tah gao kah
Right at the edge of a cliff, so I must fall if I take a step
ไม่ว่าเลือกคนไหน ใจก็มีแต่ช้ำ
Mai wah leuak kon nai jai gor mee dtae chum
No matter who I choose, my heart will have only pain
ใครช่วยตัดสินใจแทนฉันที
Krai chuay dtut sin jai taen chun tee
Someone please decide for me

(**)

   

คำร้อง/ทำนอง : กสิ นิพัฒน์ศิริผล
เรียบเรียง : พิเชษฐ์ ทรัพย์เจริญ
ควบคุมการผลิต : ยลลดา เกริกก้อง สวนยศ
สร้างสรรคโครงการ : จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์

Title: Stupid Game
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์) and Tattoo Colour
Album: [Single]
Year: 2018

หายไปเลย หรือเธอนั้นลืม ว่ายังมีใครเป็นห่วงเธอ
Hai bpai loey reu tur nun leum wah yung mee krai bpen huang tur
Have you disappeared? Or have you forgotten that you have someone who worries about you?
ที่ไม่รบกวน เพราะฉันเข้าใจ เป็นกำลังใจให้เสมอ
Tee mai rop guan pror chun kao jai bpen gumlung jai hai samur
Who isn’t bothered because I understand, I’m always supporting you
แต่บางคืนที่อากาศหนาว เธอได้นอนมั้ย คิดถึงกันหรือเปล่า
Dtae bahng keun tee ahgaht nao tur dai naun mai kit teung gun reu bplao
But some nights when the weather gets cold, can you sleep? Do you miss me?

(*) เวลานี้แค่ฉันรู้สึกเหงาใจ ไม่เคยเรียกร้องให้เป็นเรื่องใหญ่
Welah nee kae chun roo seuk ngao jai mai koey riak raung hai bpen rueang yai
Right now I just feel lonely, I’ve never cried out or made it a big deal
เธอบอกไม่มีเวลา พรุ่งนี้ค่อยเจอกัน
Tur bauk mai mee welah proong nee koy jur gun
You told me you don’t have time, that tomorrow we’ll eventually meet
แต่ความจริง เธอทำอะไรๆ อยู่ตรงนั้น
Dtae kwahm jing tur tum arai arai yoo dtrong nun
But what are you really doing over there?

(**) รู้แล้ว…รู้แล้วว่าเธอหลอก ฉันไม่โง่หรอก แต่แค่เก็บมันเอาไว้
Roo laeo roo lae wah tur lauk chun mai ngoh rauk dtae kae get mun ao wai
I know, I know you’re deceiving me, I’m not stupid, I just keep it hidden
รู้…รู้ดีว่าเธอหลอก เพราะฉันใจอ่อน อ่อนให้เธอทุกทุกครั้ง
Roo roo dee wah tur lauk pror chun jai aun aun hai tur took took krung
I know, I know full well you’re deceiving me, because I have a weak heart, I’m weak for you every time
รู้…รู้ดีว่าเธอนั้น เป็นอย่างไร ถ้าฉันจะโง่ แค่เพียงเรื่องเดียว
Roo roo dee wah tur nun bpen yahng rai tah chun ngoh kae piang reuang diao
I know, I know full well how you are, if I’m stupid about only one thing
โง่ที่ไม่ยอม ไม่ยอมเสียเธอไป
Ngoh tee mai yaum mai yaum sia tur bpai
I’m stupid for refusing, refusing to lose you

ทุ่มเทกว่างาน ให้มากกว่าเงิน ไม่มีอะไรเท่ากับใจที่ให้เธอ
Toom tay gwah ngahn hai mahk gwah ngern mai mee arai tao gup jai tee hai tur
I’ve devoted more than work, I’ve given you more than money, there’s nothing equal to the heart I’ve given you
จะดูแลอย่างดี ที่สุดในชีวิตเลย
Ja doo lae yahng dee tee soot nai cheewit loey
I’ll take the best care of you in your life
แต่ในบางครั้ง เกิดเรื่องเลวร้าย เธออยู่ที่ไหน มาหาได้หรือเปล่า
Dtae nai bahng krung gert reuang leo rai tur yoo tee nai mah hah dai reu bplao
But sometimes bad things happen, wherever you are, can you come find me?

(*,**)

รู้…รักเพียงแค่เธอนั้นจนหมดใจ ถ้าฉันจะโง่ แค่เพียงเรื่องเดียว
Roo ruk piang kae tur nun jon mot jai tah chun ja ngoh kae piang reuang diao
I know I love only you with all of my heart, if I’m stupid about only one thing
โง่ที่ไม่ยอม ไม่ยอมเสียเธอไป
Ngoh tee mai yaum mai yaum sia tur bpai
I’m stupid for refusing, refusing to lose you

   

Producer : รัฐ พิฆาตไพรี
คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : รัฐ พิฆาตไพรี
All Instruments : รัฐ พิฆาตไพรี
Mixed & Mastered : วิธวินท์ อมรรัตนศักดิ์
Recorded at POP IN THE BOX

   

Interesting music video, showing a chain of people crushing on someone unattainable for them