Archives

All posts by Tahmnong

Title: Will You Marry Me?
Artist: Singto Numchok (สิงโต นำโชค)
Album: Just Have Fun With It
Year: 2018

ทุก ๆ วินาทีตอนนี้
Took took winahtee dtaun nee
Every second right now
ที่เรามีกันอย่างนี้
Tee rao mee gun yahng nee
That we have each other like this
ทุกวันดี ๆ ที่เดินร่วมทาง
Took wun dee dee tee dern ruam tahng
Every wonderful day that we spend together
เธอยังคนมั่นใจใช่ไหม
Tur yung kon mun jai chai mai
You’re still certain, right?
ถ้าเราจะเดินต่อไป
Tah rao ja dern dtor bpai
If we keep this up
ไม่ว่ายังไงยังคงงดงาม
Mai wah yung ngai yung kong ngot ngahm
No matter what, it’ll still be beautiful

(*) เธอไม่ต้องถามว่ารักหรือเปล่า
Tur mai dtaung tahm wah ruk reu bplao
You don’t have to ask if I love you or not
แต่ถ้าเธอถาม ถ้าเธออยากรู้
Dtae tah tur tahm tah tur yahk roo
But if you ask, if you want to know

(**) จะบอกคำว่ารักดัง ๆ ทันใด
Ja bauk kum wah ruk dung dung tun dai
I’ll tell you I love you as loudly as I can
ให้เธอได้รู้ความจริงในใจ
Hai tur dai roo kwahm jing nai jai
So you can know the truth in my heart
สิ่งที่ฉันคิดกับเธอยังไงยังเหมือนเก่า
Sing tee chun kit gup tur yung ngai yung meuan gao
The things I feel about you are still the same, no matter what
จะบอกคำว่ารักคำเดิมคนดี
Ja bauk kum wah ruk kum derm kon dee
I’ll tell you the same thing; that I love you, darling
เพียงเธอเท่านั้นทุกวินาที
Piang tur tao nun took winahtee
Only you, at every second
ไม่มีสักครั้งที่ฉันคนนี้จะเปลี่ยนไป
Mai mee suk krung tee chun kon nee ja bplian bpai
There won’t be a time that I’ll change
ทุกอย่างยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม
Took yahng yung meuan derm meuan derm
Everything is still the same, the same

ฟ้า ยังคงงดงามสดใส
Fah yung kong ngot ngahm sot sai
The sky is still beautifully bright
เพราะเรามีกันใช่ไหม
Pror rao mee gun chai mai
Because we have each other, right?
แม้นานเพียงใดก็ยังเหมือนเดิม
Mae nahn piang dai gor yung meuan derm
No matter how long it’s been, it’s still the same
ฉันจะดูแลเธอคนนี้
Chun ja doo lae tur kon nee
I’ll take care of you, darling
ด้วยใจทั้งหมดที่ฉันมี
Duay jai tung mot tee chun mee
With all my heart that I have
ทุกวินาทีให้เธอมั่นใจ
Took winahtee hai tur mun jai
At every second, you can be certain

(*,**,**)

จะบอกคำว่า … รัก
Ja bauk kum wah ruk
I’ll tell you that I love you
เพียงเธอเท่า … นั้น
Piang tur tao nun
Only you
ยังเหมือนเดิม เหมือนเดิม
Yung meuan derm meuan derm
Still the same, the same

   

เนื้อร้อง: สิงโต นำโชค (นำโชค ทะนัดรัมย์), ตั้ม โมโนโทน (สถาปัตย์ ธีรนิตภาพ)
ทำนอง: สิงโต นำโชค
เรียบเรียง: Kijjaz (กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์)
โปรดิวเซอร์เพลง: Kijjaz

Title: ไม่มีฤดูร้อน / Mai Mee Reudooraun (Without Summer)
Artist: Mind Nannapas
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ลมหนาวพัดมาทีไร
Lom nao put mah tee rai
Whenever the cold wind blows
ใจฉันยังทรมาน
Jai chun yung toramahn
My heart is still tortured
ในค่ำคืนที่ยาวนาน
Nai kum keun tee yao nahn
In the long nights
ไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Mai roo dtaung tum yahng rai
I don’t know what I must do

(**) ถ้าว่าในสักวันอธิษฐานขอดวงดาว
Tah wah nai suk wun ahtittahn kor duang dao
If some day I prayed to the stars
ให้ฉันมีทุกอย่างที่เขามี
Hai chun mee took yahng tee kao mee
To give me everything that she has

(*,**)
แหละให้เธอ
Lae hai tur
I’d give it to you

อากาศดีๆ ตอนเช้า
Ahgaht dee dee dtaung chao
The weather is nice in the morning
เธอไปอยู่ที่ไหน
Tur bpai yoo tee nai
Where have you gone?
ยังดูหนังเรื่องเดิมที่เธอเคยชอบมัน
Yung doo nung reuang derm tee tur koey chaupmun
I still watch the same movies that you once liked
คิดถึงเธอเรื่อยเลย ไม่เคยจะชิน
Kit teung tur reuay loey mai koey ja chin
I continuously think of you, I’ll never get used to it

แสงแดดในตอนเริ่มสาย
Saeng daet nai dtaun rerm sai
The sunlight when it’s starting to get late
เมฆหม่นก็เริ่มจางหาย
Mek mon gor rerm jahng hai
The clouds start to fade away
ฟังเสียงแมลงร้อง
Fung siang malaeng raung
I hear the buzz of insects
ก็เธอไม่เคยชอบเลย
Gor tur mai koey chaup loey
You never liked it
คิดถึงเธอเรื่อยไป ในวันที่สดใส
Kit teung tur reuay bpai nai wun tee sot sai
I continuously think of you on bright days

(*,**,*,**)
แหละให้เธอ
Lae hai tur
I’d give it to you

   

เรียบเรียง : thetoys
ดนตรี : thetoys
เนื้อร้อง/ทำนอง : thetoys

   

It’s nice seeing more and more former Kamikaze kids starting indie projects of their own in clearly their preferred genres. I always liked Mind’s voice, I’m happy to see her actually utilizing it after the death of Kamikaze~

Title: น้ำตาท่วมจอ / Num Dtah Tuam Jor (Tears Overflowing on Your Screen)
Artist: Tabasco
Album: [Single]
Year: 2018

มอง ท้องฟ้าคืนนี้แสนเศร้า
Maung taung fah keun nee saen sao
Looking at the sky, tonight is so sad
ใจเอย ยังคิดถึงเค้า
Jai oey yung kit teung kao
Your heart still misses him
จะอยู่พ้น คืนนี้ได้รึเปล่า
Ja yoo pon keun nee dai reu bplao
Can you make it through tonight?

เหนื่อย แค่ไหนที่ต้องทนอ้อนวอน
Neuay kae nai tee dtaung ton aun waun
How tired are you of having to endure begging
วอน ขอให้เค้ารับฟัง
Waun kor hai kao rup fung
Begging for him to listen to you?
แทบจะคลานคุกเข่า เหมือนคนจะตายทั้งเป็น
Taep ja klahn kook kao meuan kon ja dtai tung bpen
Nearly crawling on your hands and knees like someone who will die

(*) สิ่งที่เธอใช้หายใจ คืออากาศ
Sing tee tur chai hai jai keu ahgaht
The thing you breathe is the air
ไม่ใช่ ลมหายใจ จากใครคนหนึ่ง
Mai chai lom hai jai jahk krai kon neung
It’s not the breath of anyone else
ทำดีสุดแล้วทุกๆอย่าง แต่ถ้าเค้าไม่ต้องการ
Tum dee soot laeo took took yahng dtae tah kao mai dtaung gahn
You’ve already done the best you could, but if he doesn’t want you
จากนี้เธอต้องเดินผ่านไป
Jahk nee tur dtaung dern pahn bpai
From now on, you’ll have to get over it

(**) ต่อให้เธอจะร้องไห้ น้ำตาท่วมจอ
Dtor hai tur ja raung hai num dtah tuam jor
Even though you’ll cry, tears overflowing onto your screen
ก็ไม่อาจขอร้อง ให้เค้าคืนกลับมา
Gor mai aht kor raung hai kao keun glup mah
You shouldn’t beg for him to come back
ยิ่งเค้าเห็นเธอ อ่อนแอเท่าไหร่
Ying kao hen tur aun ae tao rai
The more he sees you as weak
ยิ่งทำให้เค้ามอง ว่าเธอนั้น ไม่มีความหมาย
Ying tum hai kao maung wah tur nun mai mee kwahm mai
The more it makes him see you as meaningless

(***) แม้ว่าเธอจะร้องไห้ น้ำตาท่วมฟ้า
Mae wah tur ja raung hai num dtah tuam fah
Even though you’ll cry, tears overflowing into the sky
ก็ไม่มีทาง ทำให้เค้านั้นเปลี่ยนใจ
Gor mai mee tahng tum hai kao nun bplian jai
There’s no way to make him change his mind
พรุ่งนี้ เธอยังมีชีวิตใหม่
Proong nee tur yung mee cheewit mai
Tomorrow you still have a new life
อย่ามัวเสียใจมันอีกเลย
Yah mua sia jai mun eek loey
Don’t focus on your sadness anymore

อยากทำร้าย ประชดใจคน
Yahk tumr ai bprachot jai kon
You want to lash out at someone
อยากจะหาย จากไปไร้ตัวตน
Yahk ja hai jahk bpai rai dtua dton
You want to disappear and become invisible
อดทนไว้สักวันหนึ่งใจ จะแข็งแรงดังเดิม
Ot ton wai suk wun neung jai ja kaeng raeng dung derm
Endure it, one day your heart will be strong again

(*,**,***,*,**,***)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : รัฐ พิฆาตไพรี
เรียบเรียง : TABASCO

   

I like tough-love songs like this. Like, it’s okay to feel sad after a breakup, but know that it’s just a temporary phase and realize one day you’ll have to get over it and move on with your life.

Title: จดหมายเป็นหมัน / Jot Mai Bpen Mun (Sterile Letter)
Artist: Kwanchai Petchroyet (ขวัญชัย เพชรร้อยเอ็ด)
Album: ??
Year: ??

ลืม ลืมพี่หรือยังเล่าน้อง
Leum leum pee reu yung lao naung
Have you forgotten me yet?
จดหมายที่เคยใส่ซอง
Jot mai tee koey sai saung
The letter that I once put in an envelope
ส่งให้น้องเดือนแล้วผ่านมา
Song hai naung deuan laeo pahn mah
And sent to you, a month has already passed by
ทำไมไม่ตอบ ไม่ชอบก็จงตอบมา
Tummai mai dtaup mai chaup gor jong dtaup mah
Why don’t you reply? If you don’t like me, you must answer
จะได้ไม่เสียเวลา
Ja dai mai sia welah
So I won’t waste my time
คอยตั้งตา นับวันนับคืน
Koy dtung dtah nup wun nup keun
Waiting, counting the days and nights

หรือมีแฟนใหม่เคลียคลอ
Reu mee faen mai kleia klor
Or do you have a new boyfriend?
ปล่อยให้พี่เฝ้ารอ เฝ้ารอคงมั่นขวัญยืน
Bploy hai pee fao ror fao ror kong mun kwun yeun
Leaving me waiting, waiting, and believing in you
ถึงได้มองผ่านพี่นั้นสุดแสนกล่ำกลืน
Teung dai maung pahn pee nun soot saen glum gleun
Even though you’ve looked past me for so very long
ไม่นึกว่าแม่ขวัญยืน
Mai neuk wah mae kwun yeun
I haven’t thought that you
จะกลายเป็นอื่นเสียแล้วล่ะเน้อ
Ja glai bpen eun sia laeo la nor
Would become a different person, I’ve lost you

อกเราเอ๋ย ดูซิเคยรักกัน
Auk ruk oey doo si koey ruk gun
Oh, our hearts, look, we were once in love
น้องช่างมาแปรผัน จากฉันไปแล้วหรือเอย
Naung chahng mahbprae pun jahk chun bpai laeo reu oey
You’ve changed so much, have you left me?
อย่าลืมเสียเล่าพี่เฝ้าแต่คิดถึงเธอ
Yah leum sia lao pee fao dtae kit teung tur
Don’t forget and leave me just missing you
อย่าให้รักละเมอ เพราะเธอเป็นคนเปลี่ยนแปลง
Yah hai ruk lamur pror tur bpen kon bplian bplaeng
Don’t let your love daydream because you’ve changed

(*) จำคืนนั้นได้ไหมน้อง
Jum keun nun dai mai naung
Can you remember those nights?
วันเพ็ญเดือนสิบสอง
Wun pen deuan sip saung
The twelfth month of the lunar year
พี่และน้องร่วมลอยกระทง
Pee lae naung ruam loy gratong
You and I floated a kratong
ตั้งอธิฐานจะรักกันมั่นคง
Dtung attitahn ja ruk gun mun kong
With the prayer that our love would be certain
เพิ่งรู้ใจอนงค์
Perng roo jai anong
I’ve just realized that your heart
โฉมยงค์ไม่แน่ไม่นอน
Chohm yong mai nae mai naun
Is unpredictable

(*)

Title: ปลอบ / Bplaup (Comfort)
Artist: Hers
Album: [Single]
Year: 2018

บอกรักเป็นพันๆ คำ ไม่พ้นจำต้องเลิกรา
Bauk ruk bpen pun pun kum mai pon jum dtaung lerk lah
I told you I loved you thousands of times, but it’s unavoidable, we must break up
ไม่อยากให้เรา ทำร้ายกันมากกว่านี้
Mai yahk hai rao tum rai gun mahk gwah nee
I don’t want us to hurt each other any more

เพราะยิ่งฝืนยิ่งทรมาน ยิ่งรักก็ยิ่งจำใจต้องไป
Pror ying feun ying toramahn ying ruk gor ying jum jai dtaung bpai
Because the more things are forced, the more torture it is, the more we love each other, the more I remember I must go
จบตอนที่ยังมีความรักเหลืออยู่
Jop dtaun tee yung mee kwahm ruk leua yoo
End this while there’s still love left

(*) อย่าร้องไห้
Yah raung hai
Don’t cry
เก็บเอารักที่เราเคยมีให้กัน เก็บไว้ในความทรงจำ
Gep ao ruk tee rao koey mee hai gun gep wai nai kwahm song jum
Keep the love that we once had for each other, keep it in your memories
อย่าร้องไห้
Yah raung hai
Don’t cry
เก็บทุก ๆ เวลาที่เราเคยมี เก็บไว้ในวันที่คิดถึงกัน
Gep took took welah tee rao koey mee gep wai nai wun tee kit teung gun
Keep every moment that we once had, keep them during the days we miss each other

ของขวัญของกาลเวลา คือเรื่องราววันดี ๆ
Kaung kwun kaung gahn welah keu reuang rao wun dee dee
The gift of time is the stories of the good days
แต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าหมดหนทาง
Dtae wun nee rao dtaung yaum rup wah mot hon tahng
But today we must admit that we’re out of ways to go
เพราะยิ่งฝืนยิ่งทรมาน ยิ่งยื้อยิ่งรู้ว่าเข้ากันไม่ได้
Pror ying feun ying toramahn ying yeu ying roo wah kao gun mai dai
Because the more things are forced, the more torture it is, the more I hold you back, the more I know that we aren’t compatible
อยู่ไปก็คงมีแต่เสียน้ำตา
Yoo bpai gor kong mee dtae sia num dtah
To continue on like this would only be a waste of tears

(*,*)

อย่าร้องไห้
Yah raung hai
Don’t cry

ความรักไม่เคยทำร้ายใคร
Kwahm ruk mai koey tum rai krai
Love has never hurt anyone
สุดท้ายคือเราทำร้ายกันเอง
Soot tai keu rao tum rai gun eng
In the end, it’s us who hurt ourselves

   

เนื้อเพลง: เรวัต ก่อรัตนคุณ, Kijjaz
ทำนอง: Kijjaz

Title: มือ / Meu (Hand)
Artist: Pun Basher
Album: [Single]
Year: 2018

ยังรักเหมือนเดิม แต่คงไม่เป็นเหมือนเคย อย่าพยายามอีกเลย ในวันนี้มันคงไม่ช่วยอะไร
Yung ruk meuan derm dtae kong mai bpen meuan koey yah payayahm eek loey nai wun nee mun kong mai chuay arai
I still love you as much as ever, but it’s not the same as it used to be, don’t try anymore, today it doesn’t help anything
ถ้าคิดให้ดี จะทำถ้าเธอทบทวน อะไรที่ควรหรือไม่ควร คำว่ารักของเธอคงมีความหมาย
Tah kit hai dee ja tum tah tur top tuan arai tee kuan reu mai kuan kum wah ruk kaung tur kong mee kwahm mai
If you thought carefully, would you do it? If you reconsidered what was suitable and unsuitable, your words of love might be meaningful

ฉันเข้าใจ เธอแค่เผลอแค่ผิดพลั้ง ให้อภัย แค่ไม่พร้อมจะร่วมทาง เราพอแค่นี้ก็แล้วกัน
Chun kao jai tur kae plur kae pit plung hai apai kae mai praum ja ruam tahng rao por kae nee gor laeo gun
I understand, you were just careless and just screwed up, I forgive you, but I’m just not ready to continue on, we’ve had enough, okay?

(*) ถ้าหากว่ามือเธอไม่ยื่นออกไปคว้า จับมือเขาที่ยื่นเข้ามาหา
Tah hahk wah meu tur mai yeun auk bpai kwah jup meu kao tee yeun kao mah hah
If your hand hadn’t reached out and taken his hand that stretched out for you
รักเราคงยังมีค่า หัวใจฉันคงไม่สลาย
Ruk rao kong yung mee kah hua jai chun kong mai salai
Our love would still have value, my heart wouldn’t have shattered
ที่เธอทำลงไปในวันนั้น ยิ่งคิดยิ่งทรมาน กล้าทำได้อย่างไร
Tee tur tum long bpai nai wun nun ying kit ying toramahn glah tum dai yahng rai
The more I think about what you did that day, the more it tortures me, how could you dare do that?
คำว่ารักต้องโดนทำลาย ด้วยมือของเธอ
Kum wah ruk dtaung dohn tum lai duay meu kaung tur
Love was destroyed by your hand

เมื่อความรู้สึก ในใจมันมีแผลยาว เมื่อรักต้องมีรอยร้าว ก็ไม่รู้จะลืมมันได้ยังไง
Meua kwahm roo seuk nai jai mun mee plae yao meua ruk dtaung mee roy rao gor mai roo ja leum mun dai yung ngai
When the feeling sin my heart have long scars, when our love has cracks, I don’t know how I can forget
เราเขียนด้วยมือ เธอใช้อะไรลบมัน ชีวิตที่วางไว้ร่วมกัน ในวันนั้นเธอคงลืมมันใช่ไหม
Rao kian duay meu tur chai arai lop mun cheewit tee wahng wai ruam gun nai wun nun tur kong leum mun chai mai
We wrote it with our own hands, but you used something to erase it, you probably forgot about the life we offered to share with each other that day, didn’t you?

รักอยู่ไหม ไม่ได้น้อยลงสักนิด ให้อภัย เพราะยังรักเท่าชีวิต แต่มันไม่เหลือความไว้ใจ
Ruk yoo mai mai dai noy long suk nit hai apai pror yung ruk tao cheeiw tdtae mun mai leua kwahm wai jai
Do I love you? It hasn’t lessened a bit, I forgive you because I still love you as much as my life, but I don’t have any trust left

(*,*)

   

คำร้อง สุรชัย พรพิมานแมน
ทำนอง อรรถพล กุมภานนท์
เรียบเรียง ศิวพร ห้วยหงษ์ทอง

Title: ปั้นดินให้เป็นดาว / Bpun Din Hai Bpen Dao (Molding the Earth into Stars)
Artist: Thanin Inthonthep (ธานินทร์ อินทรเทพ)
Album: ??
Year: ??

จากดินก้อนเดียว
Jahk din gaun diao
From only the ground
ฉันเคี่ยว ฉันปั้น
Chun kiao chun bpun
I boil and mold
เพื่อเธอสุขสันต์พบวันสดใส
Peua tur sook sun pob wun sot sai
So you’ll be happy and have brighter days
ปัดเหลือบยุงริ้น
Bput leuap yoong rin
I swat the mosquitoes and gnats
มิให้บินตอมไต่
Mai hai bin dtaum dtai
And don’t let them swarm around
แม้ ลมหาย ใจ
Mae lom hai jai
Even my breath
ฉันยังพร้อมให้ เธอ
Chun yung praum hai tur
I’m still ready to give to you

แหวกเมฆใหญ่น้อยที่ลอยขวางหน้า
Waek mek yai noy te eloy kwahng nah
I separate the large and small clouds that float in front of me
หอบเธอขึ้นฟ้าเป็นดาวเลิศเลอ
Haup tur keun fah bpen dao lurt lur
I carry you to the sky to be the perfect star
สาดส่องเรืองรุ้ง
Saht saung reuang roong
Shining through the rainbow
เหนือดาวกรุงลอย เกร่อ
Neua dao groong loy grur
The stars float above the city
ฉันนอน ละเมอ
Chun naun lamur
I sleep and dream
เพ้อ ด้วยความดี ใจ
Pur duay kwahm dee jai
Crazy with happiness

(*) ยิน ดี ที่เห็นเธอ เป็น สุข
Yin dee tee hen tur bpen sook
I’m happy to see you happy
รื่นเริงสนุก
Reun rerng sanook
Having fun
เพลิดเพลิน ชีวิตใหม่
Plert plern cheewit mai
Enjoying your new life
ฝากดินฝากฟ้า ขอจงปกป้องโพยภัย
Fahk din fahk fah kor jong bok bpaung poy pai
I entrust the earth and sky to protect you from harm
ให้ดาวน้อยสุกใส
Hai dao noy sook sai
So my bright little star
ไฉไลอยู่ชั่วนิรันดร์
Chai lai yoo chua nirun
Will be lovely for eternity
จากใจดวงนี้ที่มีแต่ให้
Jahk jai duang nee tee mee dtae hai
From this heart that I have only to give you
ยากเย็นเพียงไหนทุ่มเทฝ่าฟัน
Yahk yen piang nai toom tay fah fun
However difficult it’ll be, I’ll devote myself and struggle through
สิ่งหนึ่งค่าน้อย ขอคืนเป็นรางวัล
Sing neung kah noy kor keun bpen rahng wun
This one thing of little value that I want to be my prize
ขอช่อไม้จันทร์ วันฉันนอนกองฟอน
Kor chor mai jun wun chun naun gaung faun
I want a sandalwood pyre when I sleep in the ashes

(*)

Title: Over
Artist: Mild
Album: [Single]
Year: 2018

(*) นับตั้งแต่วันนั้น ที่สองเราต้องจากลา
Nup dtung dtae wun nun tee saung rao dtaung jahk lah
Since that day that the two of us had to say good-bye
ภาพความหลังยังทำให้มีน้ำตา ยังจดยังจำฝังใจ
Pahp kwahm lung yung tum hai mee num dtah yung jot yung jum fung jai
The images of the past still bring me to tears, I still remember, it’s imprinted in my heart
นับตั้งแต่วันนี้ รู้ดีใจเธอเปลี่ยนไป
Nup dtung dtae wun nee roo dee jai tur bplian bpai
Starting from today, I know full well your heart has changed
แต่ใจฉันจะนานแสนนานเท่าไร ไม่เปลี่ยนแปลง
Dtae jai chun ja nahn saen nahn toa rai mai bplian bplaeng
But my heart, however long it’s been, hasn’t

(**) ยังคงคิดถึงเธอเหมือนวันก่อน วันที่สองเราเคยรักกัน
Yung kong kit teung tur meuan wun gaun wun tee saung rao koey ruk gun
I still miss you like the days before, when the two of us once loved each other
วันที่เรานั้นเคยผูกพัน มันช่างมีความหมาย
Wun tee rao nun koey pook pun mun chahng mee kwahmmai
The days we once were in a relationship were so meaningful
ยังคงคิดถึงเธอไม่เคยเปลี่ยน และยังรักเธอหมดหัวใจ
Yung kong kit teung tur mai koey bplian lae yung ruk tur mot jai
I still miss you, that has never changed, and I still love you with all my heart
เพราะว่าฉันไม่อาจรักใครได้นอกจากเธอ
Pror wah chun mai aht ruk krai dai nauk jahk tur
Because I can’t love anyone except you

(**,*)

เก็บเอาไว้ในใจที่ฉันมีเธอ
Gep ao wai nai jai tee chun mee tur
I keep it in my heart that I have you
อยากให้รู้ว่ายังรักเธออยู่ ตลอดไป
Yahk hai roo wah yung ruk tur yoo dtalaut bpai
I want you to know that I still love you forever

   

เนื้อร้อง : TAOMILD
ทำนอง : TAOMILD
เรียบเรียง : TAOMILD
Produced by TAOMILD

Title: Realize
Artist: Rose Quartz (로즈쿼츠)
Album: [Single]
Year: 2018

เดินคนเดียวลำพัง ท่ามกลางผืนทราย
Dern kon diao lumpung tahm glahng peun sai
Walking all alone in the middle of the sand
ลมทะเลโชยมาในวันเหงาๆ
Lom talay choy mah nai wun ngao ngao
The sea breeze blows gently on this lonely day
พาให้ใจมันลอยไปคิดเรื่องราว คิดเรื่องเรา
Pah hai jai mun loy bpai kit reuang rao kit reuang rao
Leading my heart to float away, thinking about the memories, thinking about us
เวลาที่เคยได้ใช้ด้วยกัน
Welah tee koey dai chai duay gun
The time we once spent together
ไม่มีเธอเวลาผ่านไปช้าๆ
Mai mee tur welah pahn bpai chah chah
Without you, the time passes by so slowly
รอให้เธอกลับมาตรงนี้ด้วยกัน everyday
Ror hai tur glup mah dtrong nee duay gun every day
I’m waiting for you to come back to me right here every day
เฝ้านับเวลาทุกวินาที
Fao nup welah took winahtee
Counting every second
ที่เธอจะเดินไปในความฝันกับฉัน
Tee tur ja dern bpai nai kwahm fun gup chun
That you’ll come back in my dreams with me

(*) ในใจมันคิดถึงเธอ
Nai jai mun kit teung tur
In my heart, I miss you
จะนานแค่ไหนไม่เปลี่ยนแปลง
Ja nahn kae nai mai bplian bplaeng
However long it’ll be, it won’t change
เธอทำให้ใจเต้นแรง
Tur tum hai jai dten raeng
You make my heart pound
เธอทำความเหงาให้หมดไป
Tur tum kwahm ngao hai mot bpai
You make my loneliness go away
เธอเป็นดัง หยาดฝนโปรยปราย
Tur bpen dung yaht fon bproy bprai
You’re like the sprinkling raindrops
มาเติมความหมายให้หัวใจ
Mah dterm kwahm mai hai hua jai
Adding meaning to my heart
มีแค่เธอ เพียงผู้เดียว
Mee kae tur piang poo diao
I have only you
You’re my everything
You’re my everything
You’re my everything
You’re my everything

Now I realize.

You are you are
I realize

I’m missing you like I’m going crazy
everywhere, everything that I see
I’m still waiting for the day that you step
out of the dream into my reality,

หัวใจฉัน มันคงเกิดมาเพื่อเธอ
Hua jai chun mun kong gert mah peua tur
My heart was born for you
มันยังจะเต้นต่อไป เพื่อที่รอพบเจอ
Mun yung ja dten dtor bpai peua tee ror pob jur
It will continue beating to wait to see you
ทุกวินาทีที่หายใจ เอ้ ฉันจะใช้เพื่อรอพบเธอ
Took winahtee tee hai jai eh chun ja chai peua ror pob tur
Every second that I’m breathing, hey, I’ll use it to wait for you

(*)

My love for you will never change,
never turning back again.
you give me joy, you took my pain,
my everything…

You are you are I realize
You are you are I realize

Dream for the days with you
We will be there forever
Realize

   

Lyrics by เรืองกิจ ยงปิยะกุล
Composed by Pophead
Arranged by HISPOP UNITED
Mix & Master by HISPOP UNITED

   

I wanted to like this song, cause I like the brightness of the music video and the “fresh and fizzy feeling” (as the video description calls it) of the music, and I know exactly where they were trying to go with this song, but once they started singing… Yeah, they didn’t quite make it there

Title: ดีต่อใจ / Dee Dtor Jai (Good For the Heart)
English Title: “To Get Her”
Artist: Mild
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ตื่นนอนแล้วมีคนเคียงข้างกาย
Dteun naun laeo mee kon kiang kahng gai
Waking up and having someone beside me
ไม่ต้องเหงาและเดียวดาย
Mai dtaung ngao lae diao dai
There’s no need to be lonely and alone
ไม่ต้องหนาวเหมือนทุกที
Mai dtaung nao meuan took tee
There’s no need to be cold like every other time
มันคงจะดีต่อหัวใจ
Mun kong ja dee dtor jai
It’s good for the heart
ตื่นนอนแล้วมีคนเคียงข้างกัน
Dteun naun laeo mee kon kiang kahng gun
Waking up and having someone beside me
ให้เค้าอิจฉาทุกๆวัน
Hai kao itchah took took wun
Making everyone else jealous every day
เธอคนนั้นอยู่หนใด
Tur kon nun yoo hon dai
Where are you?
แล้วเมื่อไหร่ ที่ฉันจะพบเธอซักที
Laeo meua rai tee chun ja pob tur suk tee
And when will we finally meet?

ทุกๆสิ่งเกิดมาย่อมมีของที่คู่กัน
Took took sing gert mah yaum mee kaung tee koo gun
Everything born is likely to have a partner
ไม่ว่าจะเขาไม่ว่าจะคุณไม่ว่าผมหรือว่ามัน
Mai wah ja kao mai wah ja koon mai wah pom reu wah mun
No matter if it’s them, no matter if it’s you, no matter if it’s me, or whatever
ก็อยากจะรู้เหลือเกินว่า Why I’m just the only one
Gor yahk ja roo leua gern wah why I’m just the only one
So I want to know so badly why I’m just the only one
ที่จะมีแฟนซักทีต้องครั้งละ 3-4,000
Tee ja mee faen suk tee dtaung krung la sahm see pun
To finally have a girlfriend costs 3-4,000 a time
อยากจะชวนไปเดินดูพระอาทิตย์ตกดิน
Yahk ja chuan bpai dern doo pra ahtit dtok din
I want to invite someone out to go walking and watch the sun set
ก่อนจะกลับเข้าบ้านแล้วช่วยกันทำอะไรกิน
Gaun ja glup kao bahn laeo chuay gun tum arai gin
Before going back home, we help each other make something to eat
จิบไวน์กันเบาๆจ้องตากันให้ฟิน
Jip wine gun bao bao jaung dtah gun hai fin
Gently sipping wine, staring into each other’s eyes
ก่อนจะบรรเลงเพลงรักบนชุดเครื่องนอนซาติน
Gaun ja bunleng pleng ruk bon choot kreuang naun chah dtin
Before playing a love song on the satin sheets

(**) OH…Please
Oh, please
โปรดส่งใครมารักฉันทีได้มั๊ย
Bproht song krai mah ruk chun tee dai mai
Please send someone to love me
สักคนที่เป็นดั่งแสงตะวันในใจ
Suk kon tee bpen dung saeng dtawun nai jai
Someone who is like the sunlight in my heart
อาจจะฟังดูเชย
Aht ja fung doo choey
I might seem like a simpleton
But baby i don’t lie don’t lie
But, baby, I don’t lie, don’t lie

(*)

ใครยังโสดอยู่ช่วยส่งเสียง 1 ที
Krai yung soht yoo chuay song siang neung tee
Whoever’s still single, give me a shout
ต้องการคนธรรมดาแต่ว่าจิตใจดี
Dtaung gahn kon tummadah dtae wah jit jai dee
I want someone who’s average but has a good heart
รักสัตว์รักโลกและชอบดูแลสตรี
Ruk sut ruk lohk lae chaup doo lae sadtree
Who loves animals, loves the world, and likes taking care of her womanly duties
I said I L O V E U
I said I L O V E U
นักรักตัวจริงแต่ติดที่ไม่มีคู่
Nuk ruk dtua jing dtae dtit tee mai mee koo
I’m a professional lover, but I’m stuck at the fact that I don’t have a partner
น้องคนนั้นว่างรึป่าวมาลองคบกันมั้ยเดี๋ยวจะรู้
Naung kon nun wahng reu bpao mah laung kop gun mai diao ja roo
Hey you over there, are you free? Come try dating me and you’ll know
ให้มีตัวเล็กด้วยกันรับรองว่าน่าเอ็นดู
Hai mee dtua lek duay gun rup raung wah nah en doo
Have a little one with me and I guarantee it’ll be lovely

(**,*)
ที่จะได้มีคนคอยห่วงใย ให้ดีต่อใจ เหมือนคนอื่น
Tee ja dai mee kon koy huang yai hai dee dtor jai meuan kon eun
To be able to have someone who worries about me, to be good for my heart like everyone else
ไม่อยากยืนเหงาเรื่อยไป แล้วเมื่อไหร่ที่จะได้พบเธอซักที
Mai yahk yeun ngao reuay bpai laeo meua rai tee ja dai pob tur suk tee
I don’t want to continue to stand lonely, when will I finally meet you?

   

เนื้อร้อง : MILDVOCALIST , ศุภโชค เชื้อเมืองพาน
ทำนอง : MILDVOCALIST , ศุภโชค เชื้อเมืองพาน
เรียบเรียง : Mild
Produced by TAOMILD