Archives

All posts by Tahmnong

Title: ไม่เห็นใครแน่นอน / Mai Hen Krai Nae Naun (It Doesn’t Seem Like Anyone’s Certain)
Artist: Inca (อินคา)
Album: คนล่าฝัน / Kon Lah Fun (Dream Chaser)
Year: 1992

เวลาที่ฝนเทลงมา ลมพายุหมุนวน
Welah tee fon tay long mah lom pahyoo moon won
When the rain falls and the stormy winds blow
เวลาใบไม้ลอยร่วงหล่น ทุกคนไม่อาจหยุดยั้งมัน
Welah bai mai loy ruang lon took kon mai aht yoot yung mun
When the leaves fall down, no one can stop it
เวลาที่พื้นดินจะแตก คนเราจะแยกกัน
Welah tee peun din ja dtaek kon rao ja yaek gun
When the land is destroyed, we’ll separate
มีเหตุมีผลอ้างร้อยพัน ขัดกันทุกทาง
Mee het mee pon ahng roy pun kut gun took tahng
There’s thousands of reasons, conflicting in every way

คนเราเมื่อเขาไม่มีใจ อะไรคงไม่ฟัง
Kon rao meua kao mai mee jai arai kong mai fung
When we don’t have feelings for something, we don’t listen to anything
อะไรคงไม่ดีสักอย่าง รักมันจืดจางจากหัวใจ
Arai kong mai dee suk yahng ruk mun jeut jahng jahk hua jai
Nothing is good, love is fading from our hearts

ลำพังเพียงฉันตัวคนเดียว หน่วงเหนี่ยวเธอเท่าไร
Lumpung piang chun dtua kon diao nuang niao tur tao rai
All alone, I’m by myself, however much I hold you back
เพียงตัวเธอไม่มีหัวใจ ไม่อาจจะต้านทาน
Piang dtua tur mai mee hua jai mai aht ja dtahn tahn
You just don’t have a heart, I can’t resist it

(*) เมื่อฟ้ายังเปลี่ยนสี โลกนี้ยังเปลี่ยนทุก..วัน
Meua fah yung bplian see lohk nee yung bplian took wun
When the sky is still changing colors, this world is still changing every day
ไม่อาจจะหยุดยั้ง..คืนวัน ที่เปลี่ยนเวียนหมุนไป
Mai aht ja yoot yung keun wun tee bplian wian moon bpai
We can’t stop the days and nights that change and cycle by
ชีวิตยังเปลี่ยนแปลง ลำน้ำยังเหือดแห้งไป
Cheewit yung bplian bplaeng lum num yung heuat haeng bpai
Life still changes, the canals still run dry
คนเราที่เคยรัก มากมาย ยังมีไม่แน่นอน
Kon rao tee koey ruk mahk mai yung mee mai nae naun
I’m still not certain if us humans who once loved so much still exist

(*)

ไม่เห็นใครแน่นอน… ไม่เห็นใครแน่นอน…
Mai hen krai nae naun mai hen krai nae naun
It doesn’t seem like anyone is certain, it doesn’t seem like anyone is certain

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: ลบนาทีที่มีเธอ / Lop Nahtee Tee Mee Tur (Erasing the Moments that I Had You)
Artist: New Jiew
Album: Relation
Year: 2017

คำที่เธอบอกรักเขา
Kum tee tur bauk ruk kao
Your words saying you love her/strong>
รูปที่เธอกอดกับเขา
Roop tee tur gaut gup kao
The pictures of you hugging her
เธอลงให้เห็นทุกวัน
Tur long hai hen took wun
You upload them for all to see every day
ดูว่าเธอสบายใจ
Doo wah tur sabai jai
It seems like you’re well
เธอคงลืมแล้วใช่ไหม
Tur kong leum laeo chai mai
You’ve probably forgotten, haven’t you?
ว่าเราเคยรักกัน
Wah rao koey ruk gun
That we were once in love

(*) ฉันก็รู้ควรจะลืมเธอสักที
Chun gor roo kuan ja leum tur suk tee
I know I should finally forget you
เพราะพรุ่งนี้คงจะดีกว่าเมื่อวาน
Pror proong nee kong ja dee gwah meua wahn
Because tomorrow will be better than yesterday
ไม่ต้องการให้มีอีกเลยน้ำตา
Mai dtaung gahn hai mee eek loey num dtah
I don’t want to have any more tears

(**) จะลบอดีตต้องทำยังไง
Ja lop adeet dtaung tum yung ngai
What must I do to erase the past?
ลบใจเฉพาะนาทีที่มีเธอรักจนเธอลา
Lop jai chapror nahtee tee mee tur ruk jon tur lah
To erase my feelings from the moment that I had you loving me until you said good-bye
จะลบเธอออกจากใจยังไง
Ja lop tur auk jahk jai yung ngai
How can I erase you from my heart
ให้เธอไม่เหลือค่าอะไร
Hai tur mai leua kah arai
So you don’t have any value left?
ให้มองเธอได้ด้วยหัวใจที่เฉยชา
Hai maung tur dai duay hua jai tee choey chah
So I can look at you with indifference?

คำที่เคยบอกรักฉัน
Kum tee koey bauk ruk chun
Your words saying you love me
รูปที่เคยกอดกับฉัน
Roop tee koey gaut gup chun
The pictures of you once hugging me
เธอคงซ่อนจนลับตา
Tur kong saun jon lup dtah
You’ve probably hidden them out of sight
ฉันจะลืมเธอยังไง
Chun ja leum tur yungngai
How will I forget you?
ภาพเธอก็ยังคงเคลื่อนไหว
Pahp tur gor yung kong kleuan wai
Your image is still continuously
ในใจฉันเรื่อยมา
Nai jai chun reuay mah
Moving in my heart

(*,**,**,**)

Title: จะมีวันของฉันไหม / Ja Mee Wun Kaung Chun Mai (Will I Have My Day?)
Artist: New Jiew (นิว จิ๋ว)
Album: OST หลงไฟ / Luang Fai
Year: 2017

ถ้าฉันต้องการนั่นคือจะต้องได้
Tah chun dtaung gahn nun keu ja dtaung dai
If that’s what I need, that’s what I’ll get
ไม่ว่ามันยากเย็นเท่าไหร่
Mai wah mun yahk yen tao rai
No matter how difficult it is
จะต้องใช้อะไรแลกมา ก็ต้องยอม
Ja dtaung chai arai laek mah gor dtaung yaum
Whatever I must use or trade, I’m willing

ที่ฉันต้องการจากเธอคือหัวใจ
Tee chun dtaung gahn jahkt ur keu hua jai
What I need from you is your heart
ฉันยอมแลกด้วยกายใจฉัน
Chun yaum laek duay gai jai chun
I’m willing to trade my body and heart for it
แต่ไม่เลย ไม่เคยได้เลย
Dtae mai loey mai koey dai loey
But no, I never get it

ถ้าหากสวรรค์มีตา หรือฟ้ามีอยู่
Tah hahk sawun mee dtah reu fah mee yoo
If heaven has eyes or if it even exists
ก็อยู่คนละข้างกับฉัน
Gor yoo kon la kahng gup chun
And will side with me
เสียงของความต้องการ มีใครได้ยินไหม
Siang kaung kwahm dtaung gahn mee krai dai yin mai
Does anyone hear the voice of my desires?

(*) จะมีวัน ของฉันหรือเปล่า ตอบฉันสักคำได้ไหม
Ja mee wun kaung chun reu bplao dtaup chun suk kum dai mai
Will I have my day? Please answer me, just one word
ฉันต้องการมีเธอ ต้องการเพียงเธอ
Chun dtaung gahn mee tur dtaung gahn piang tur
I need to have you, I only need you
ต้องรออีกนานเท่าไร
Dtaung ror eek nahn tao rai
How much longer must I wait?
จะมีวัน รักฉันหรือเปล่า มีใครตอบฉันได้
Ja mee wun ruk chun reu bplao mee krai dtaup chun dai
Will there be a day that you’ll love me? Is there someone who can answer me?
ทำไม ทำไม ใจฉันมันถึงไม่มี ใครต้องการ
Tummai tummai jai chun mun teung mai mee krai dtaung gahn
Why oh why doesn’t my heart have anyone who wants it?

(*)

ไม่มีใครต้องการ
Mai mee krai dtaung gahn
No one wants me

   

คำร้อง : วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง : แชมป์ จุลภมรศรี
เรียบเรียง : แชมป์ จุลภมรศรี
Produced by : แชมป์ จุลภมรศรี
Recorded at AB&T Studio / Shiningstar Studio
Mixed & Mastered : พิสิษฐ์ จินตวรรณ

Title: เปลี่ยนที่ยืน / Bplian Tee Yeun (Change Where I Stand)
Artist: CH8NCE
Album: [Single]
Year: 2017

(*) อยาก อยากที่จะเปลี่ยนที่ยืน
Yahk yahk tee ja bplian tee yeun
I want, I want to change where I stand
อยาก เปลี่ยนไปเป็นคนไม่สำคัญ
Yahk bplian bpai bpen kon mai sumkun
I want to change and be someone who isn’t important
ฉัน จะได้บอกรักเธอได้ทุกวัน
Chun ja dai bauk ruk tur dai took wun
I’ll be able to tell you that I love you every day
ไม่ใช่แค่ เพื่อนรัก
Mai chai kae peuan ruk
I won’t be just a close friend

บางทีมันก็เซ็งไปทั้งวัน
Bahng tee mun gor seng bpai tung wun
Sometimes I’m sick and tired all day
เวลาเธอพูดว่า ฉันสำคัญที่สุด
Welah tur poot wah chun sumkun tee soot
Whenever you say that I’m the most important person to you
บางทีมันก็นอยด์บวกน้อยใจ
Bahng tee mung or noid buak noy jai
Sometimes I get paranoid and offended
ที่เป็นเพียงแค่เพื่อนรัก
Tee bpen piang kae peuan ruk
That I’m just your close friend

(**) ทั้งที่เราก็รู้ใจ
Tung tee rao gor roo jai
Even though we really get each other
ทำไมเธอไม่เข้าใจ
Tummai tur mai kao jai
Why don’t you understand
ว่าฉันคิดกับเธอแบบไหน
Wah chun kit gup tur baep nai
How I feel about you?

(*)

ไม่อยากเป็นเพื่อนเธอเลยสักวัน
Mai yahk bpen peuan tur loey suk wun
I haven’t wanted to be your friend at all
ตั้งแต่ที่รู้ว่าใจมันแอบรักเธอ
Dtung dtae tee roo wah jai mun aep ruk tur
Since I realized that my heart secretly loves you
ใจฉันมันต้องการเปลี่ยนที่ยืน
Jai chun mun dtaung gahnbplian tee yeun
My heart wants to change where I stand
ที่ไม่ใช่มุมเพื่อนรัก
Tee mai chai moom peuan ruk
So I’m not in the friend zone

(**,*)

ผมตกหลุมรัก when I see you first time
Pom dtok loom ruk when I see you first time
I fell in love with you when I saw you for the first time
แต่คำว่าเพื่อน มันกลับทำเราสวนทาง
Dtae kum wah peuan mun glup tum rao suan tahng
But the word “friend” is keeping us apart
ก็รู้อยู่แก่ใจ ไม่มีวันกลับไปเมื่อวาน
Gor roo yoo gae jai mai mee wung lup bpai meua wahn
I know full well that there’s no way to go back to yesterday
If I don’t tell you nothing be better and please
It would have been better if I didn’t tell you anything, and please
ได้โปรดบอกผมที ความลับในใจ
Dai bproht bauk pom tee kwahm lup nai jai
Please tell me the secrets in your heart

ช่วยบอกกับผมที ยืน เดิน นั่ง นอน รอคอยเป็น ปี ปี
Chuay bauk gup pom tee yeun dern nung naun ror koy bpen bpee bpee
Please tell me, I’ve been standing, walking, sitting, sleeping, waiting for years
It’s gonna be me please tell please tell me
It’s going to be me, please tell, please tell me

(**,*,*)

   

คำร้อง/ทำนอง สวัสดี วงศ์เจนสันต์
เรียบเรียง Vivalamu man

   

Well, this is definitely marketed for a demographic far younger than I haha. I won’t rip it apart too much just because I’m too old for it to appeal to me, but a bunch of kids whining about the friendzone? “When will you understand how I feel about you?” Sure, make it all about you, huh? Why not try understanding how the girl feels about you and that she might just not be romantically interested. But that’s all I’ll say about that.
The only other thing I have to comment on is their band name… CH8NCE? How do you pronounce that? Ch-ate-nce? Ch-bpaet-nce? Or since they came from the Thai version of a Spanish singing contest show (right?), Ch-ocho-nce? Or if it’s supposed to be just “Chance,” why have the unnecessary and awkward 8 in there?

Title: ตัวแทน / Dtua Taen (STAND-IN)
Artist: Maiyarap
Album: [Single]
Year: 2016

(*) ขอ ฉันขอให้เธอ ฝันดี หากว่าคืนนี้ เธอไม่มีฉัน
Kor chun kor hai tur fun dee hahk wah keun nee tur mai mee chun
Ask, I ask for you to have sweet dreams if you don’t have me tonight
ฝากให้เพลงนี้ กล่อมเธอหลับฝัน แทนฉันที
Fahk hai pleng nee glaum tur lup fun taen chun tee
I leave this song to comfort you to sleep in place of me
ขอให้คืนนี้ จินตนาการ ว่าฉันเป็นหมอน
Kor hai keun nee jindtanahgahn wah chun bpen maun
Tonight, I want you to imagine that I’m your pillow
เหมือน ตักฉันที่เธอเคยนอน ฝันดี
Meuan dtua chun tee tur koey naun fun dee
Like I was when you used to sleep well

เมื่อเธอหลับตา เธออาจจะฝันถึงเรื่องราวนับร้อยพัน
Meua tur lup dtah tur aht ja fun teung reuang rao nup roy pun
When you close your eyes, you might dream about millions of different things
เธออาจจะฝันมันหลายเรื่อง ไม่อาจมาเรียงร้อยกัน
Tur aht ja fun mun lai reuang mai aht mah riang roy gun
You might dream of many things that don’t involve me
ฉันให้หมอนหนุนไว้แทนตัก ฉันให้หมอนข้างไว้แทนตัว
Chun hai maun noon wai taen dtuk chun hai maun kahng wai taen dtua
I give you a pillow to support you instead of me, I give you a pillow beside you to stand in for me
ผ้าห่มคือแขนที่กอดเธอหลับ เตียงคือ อกฉันที่ให้เธอเอนตัว
Pah hom keu kaen tee gaut tur lup dtiang keu auk chun tee hai tur en dtua
Your blanket is my arms holding you when you sleep, the bed is my chest that you can lean against
พักให้เธอหลับฝันดี
Puk hai tur lup fun dee
Rest and have sweet dreams
ให้เพลงนี้แทนเสียงฉันบอกเธอหลับฝันดี
Hai pleng nee taen siang chun bauk tur lup fun dee
Let this song stand for my voice telling you sweet dreams
ไม่รู้ ต้องยกอะไรอีกมาเป็นตัวแทนของฉันดี
Mai roo dtaung yok arai eek mah bpen dtua taen kaung chun dee
I don’t know what else I can give you to be a stand-in for me
ถึงแม้ว่าฉันจะอยู่ไกล แต่เป็นตัวแทนที่ฉันมี
Teung mae wah chun ja yoo glai dtae bepn dtua taen tee chun mee
Even though I’m far away, these will be a stand in for me

(*)

เธออาจจะมีใคร ที่บอกฝันดีเธออยู่มากมาย
Tu aht ja mee krai tee bauk fun dee tur yoo mahk mai
You might have so many people telling you sweet dreams
และฉันอาจไม่ใช่คนที่เธอฝันถึงตอนบั้นปลาย
Lae chun aht mai chai kon tee tur fun teung dtaun bun bplai
And I might not be the person whom you dreamed about last
ไม่มีเธออยู่ข้างกาย ฉันมักคิดถึงตอนข้างกัน
Mai mee tur yoo kahng gai chun muk kit teung dtaun kahng gun
When I don’t have you by my side, I really miss when we were together
กับเรื่องราวนับร้อยแปด ที่เราสองคนได้สร้างมัน
Gup reuang rao nup roy bpaet tee rao saung kon dai sahng mun
With the various stories that the two of us created

เธอลองหลับตานึกว่า (ทุกอย่างคือตัวแทนฉัน)
Tur laung lup dtah neuk wah (took ayhng keu dtua taen chun)
When you go to bed, think that (everything is a stand-in for me)
อยากให้คิดว่าฉันกอดเธอ (ผ่านจากตัวแทนนั้น)
Yahk hai kit wah chun gaut tur (pahn jahk dtua taen nun)
I want you to imagine that I’m hugging you (through my stand-ins)
อยากให้เธอรู้ว่าไม่อยากให้อะไร(เข้ามาแทนฉัน)
Yahk hai tur roo wah mai yahk hai arai (kao mah taen chun)
I want you to know that I don’t want anything (to replace me)
แล้วเธอจะคิดเหมือนกันหรือปล่าวว่า(มันคือตัวแทนฉัน)
Laeo tur ja kit meuan gun reu bplao wah (mun keu dtua taen chun)
So do you feel the same that (in’s a stand-in for me)?

เธอจะเป็นเหมือนกันไหม เธอจะได้ยินไหม
Tur ja bpen meuan gun mai tur ja dai yin mai
Do you feel the same? Can you hear this?
ไกลกันขนาดนี้ ฉันฝากเพลง เพลงนี้ช่วยบอก ไป
Glai gun kanaht nee chun fahk pleng pleng nee chuay bauk bpai
Being this far apart, I entrust this song to help tell you

(*)

   

Produced by FLOWCODE
All lyrics by MAIYARAP
Beat by Q SLOTPOOM PERTH THANARAT
Recorded at RR STUDIO
Edited by FLOWCODE NVS
Mixed & Mastered by FLOWCODE MIKESICKFLOW

Title: ส่วนหนึ่ง / Suan Neung (One Part)
Artist: The Pisat Band
Album: [Single]
Year: 2017

นาทีที่มองเธอ ใจเต้นรัว เวลามันหยุดเดิน ไม่รู้ตัว
Nahtee tee maung tur jai dten reua welah mun yoot dern mai roo dtua
The moment I saw you, my heart started to pound, when I stopped walking, I was oblivious
รอยยิ้มเธอ กลับมาทำให้ฉันต้องคิด
Roy yim tur glup mah tum hai chun dtaung kit
Your smile ended up making me think

ราตรีช่างยาวนาน นอนไม่หลับ
Rahdtree chahng yao nahn naun mai lup
The night is so long, I can’t sleep
นาฬิกาที่หมุนไปคิดถึงเธอ อยากรู้จัก
Nahligah tee moonb pai kit teung tur yahk roo juk
The clock ticks by, I think of you, I’ve wanted to get to know you
ตั้งแต่วันที่เราพบกัน
Dtung dtae wun tee rao pob gun
Since the day that we met

(*) อยากจะขอแค่เป็นส่วนนึง ช่วงชีวิตที่เรามีกัน
Yahk ja kor kae bpen suan neung chuang cheewit tee rao mee gun
I want to ask to be just one part, for a moment of our lives to have each other
คนอย่างฉันก็รู้ตัวดี ได้แต่หวังว่าเธอจะมอง
Kon yahng chun gor roo dtua dee dai dtae wung wah tur ja maung
Someone like me knows full well I can only hope that you’ll look at me
โปรดเถอะฟ้าให้เธอเป็นใจ จะไม่คิดมีใครอีกเลย
Bproht tur fah hai tur bpen jai ja mai kit mee krai eek loey
Please, heaven, take sympathy on me, I won’t think of having anyone else
ชีวิตนี้ขอมีเพียงเธอ ตราบนานเท่านานจากนี้ ฉันรักเธอ
Cheewit nee kor mee piang tur dtrahp nahn tao nahn jahk nee chun ruk tur
In this lifetime, I only ask to have you for as long as possible, from now on, I love you

พยายามเข้าไปทำความรู้จัก ก็กลัวว่าเธออจะไปรักใคร
Payayahm kao bpai tum kwahm roo juk gor glua wah tur ja bpai ruk krai
I try to go up and introduce myself, but I’m afraid you’ll go and love someone else
อยากเข้าไปบอกความในใจที่มี
Yahk kao bpai bauk kwahm nai jai tee mee
I want to go and tell you the things I have in my heart

เก็บอารมณ์ที่มีให้เธอไว้ก่อน ก็กลัวว่าเธอจะเดินหนีไป
Gep ahrom tee mee hai tur wai gaun gor glua wah tur ja dern nee bpai
I’ve kept the feelings that I have towards you to myself, I’m afraid you’ll run away
แต่หัวใจไม่อาจทน เก็บไว้ข้างใน
Dtae hua jai mai aht ton gep wai kahng nai
But my heart can’t endure keeping it inside

(*)

Can’t let you Can’t let you away
Can let you, can’t let you get away
เธอคือความทุกสิ่งความจริงที่ฉันต้องการ
Tur keu kwahm took sing kwahm jing tee chun dtaung gahn
You’re really everything that I need

(*)

   

คำร้อง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ทำนอง วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

   

Are the Pisat Band moving on without Pae Arak just like Slur did? Was Pae even a part of the band, or were they just his backup band and now they’re striking it off on their own? Regardless, they have a decent sound, I think the’ll do well~

Title: เจอกันที่ความรัก / Jur Gun Tee Kwahm Ruk (We’ll Meet in Love)
Artist: Boy Pisanu (บอย พิษณุ นิ่มสกุล)
Album: OST มือปราบเจ้าหัวใจ / Meu Bprahp Jao Hua Jai
Year: 2017

เคยเข้าใจบ้างไหมเธอ
Koey kao jai bahng mai tur
Have you ever understood?
คนอย่างฉันนั้นไม่มีอะไร
Kon yahng chun nun mai mee arai
Someone like me doesn’t have anything
อยู่ตัวคนเดียว เหงาก็ทนไป
Yoo dtua kon diao ngao gor ton bpai
Living alone is lonely, but I endured it
จนมีเธอมาจ้องตา
Jon mee tur mah jaung dtah
Until you caught my eye

เป็นคู่ปรับคนสำคัญ
Bpen koo bprup kon sumkun
You’re an important adversary
เป็นคนที่หัวใจฉันห่วงหา
Bpen kon tee hua jai chun huang hah
You’re the person whom my heart worries about
ไม่เคยมีใคร ได้เดินเข้ามา
Mai koey mee krai dai dern kao mah
I’ve never had anyone show up
ในใจนี้เหมือนมีเธอ
Nai jai nee meuan mee tur
In my heart like you have

แต่วันนี้ที่ฉันต้องลาจาก
Dtae wun nee tee chun dtaung lah jahk
But today, I must say good-bye and leave you
ฉันไม่อยากให้เธอผิดหวัง
Chun mai yahk hai tur pit wung
I don’t want you to be disappointed
หนทางไป ไม่รู้เมื่อไหร่จะเจออีกครั้ง
Hon tahng bpai mai roo meua rai ja jur eek krung
I don’t know when we’ll meet again on this path of life
เลิกกันได้ไหม
Lerk gun dai mai
Can we break up?

(*) อยากบอกว่ายังรักเธอ หมดใจที่มี
Yahk bauk wah yung ruk tur mot jai tee mee
I want to tell you that I still love you with all of my heart
ดีงามเหลือเกินที่หัวใจ
Dee ngahm leua gern tee hua jai
You’ve been so wonderful for my heart
ไม่อยากให้เธอต้องรอ ในวันต้องไกล
Mai yahk hai tur dtaung ror nai wun dtaung glai
I don’t want you to have to wait when we’re far apart
กลัวเธอเสียใจถ้าไม่เห็นกัน
Glua tur sia jai tah mai hen gun
I’m afraid you’ll be sad if we can’t see each other
รักคนที่ดีกว่าฉัน เพราะรักเธอมาก
Ruk kon tee dee gwah chun pror ruk tur mahk
Love someone better than me, because I love you so much
ก็ไม่อยากให้เธอผิดหวัง
Gor mai yahk hai tur pit wung
So I don’t want you to be disappointed

(*)

คิดถึงเมื่อไหร่ ไปเจอกันที่ความรัก
Kit teung meua rai bpai jur gun tee kwahm ruk
Whenever you miss me, we’ll meet in love

   

คำร้อง/ทำนอง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
เรียบเรียง : Mr.Fungdoo

Title: เกี่ยวกันไหม / Giao Gun Mai (Does It Have to Do With You?)
English Title: “You?”
Artist: Ink Waruntorn
Album: [Single]
Year: 2017

ทำไม เพลงรักเพลงซึ้งที่ฉันไม่เคยชอบฟัง
Tummai pleng ruk pleng seun tee chun mai koey chaup fung
Why is it that touching love songs that I never liked listening to before
พอได้ยินช่วงนี้ทีไร ฉันเผลอร้องตามทุกคำ
Por dai yin chuang nee tee rai chun plur raung dtahm took kum
I now find myself absently singing along with every word whenever I hear them?
ธรรมดาเที่ยงคืนปิดไฟ รีบนอนให้พ้นคืนวัน
Tummadah tiang keun bpit fai reep naun hai pon keun wun
Normally at midnight, I turn off the light and hurry to sleep to get through the night
เเต่คืนนี้ฉันพยายามเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้
Dtae keun nee chun payayahm tao rai gor tum mai dai
But tonight, try as I might, I can’t do it

(*) มันเหมือนไม่เป็นตัวเอง..มันไม่ใช่ฉัน
Mun meuan mai bpen dtua eng mun mai chai chun
It’s like I’m not myself, this isn’t me
เหตุผลมันเพราะอะไร..ไม่รู้เหมือนกัน
Het pon mun pror arai mai roo meuan gun
What’s the reason behind this? I don’t know myself
แต่พอนึกย้อนดีๆ ที่ฉันเริ่มเป็นแบบนี้
Dtae por neuk yaun dee dee tee chun rerm bpen baep nee
But as soon as I think back on the good times, I start to get like this

(**) มันเกี่ยวกันไหม ที่เธอได้เดินเข้ามา
Mun giao gun mai tee tur dai dern kao mah
Does it have to do with the fact that you showed up?
ที่เธอได้มาสบตา ตัวฉันถึงเป็นแบบนี้
Tee tur dai mah sop dtah dtua chun teung bpen baep nee
That you made eye contact with me, so I’m acting like this?
มันเกี่ยวกันไหม เมื่อไหร่ที่เธอนั้นยิ้มให้ฉัน
Mun giao gun mai meua rai tee tur nun yim hai chun
Does it have to do with the fact that whenever you smile at me
เหมือนโลกดูเปลี่ยนไป
Meuan lohk doo bplian bpai
It’s like the world seems to have changed?
เหตุผลก็เพราะว่าเธอ ใช่หรือเปล่า
Het pon gor pror wah tur chai reu bplao
Is the reason because of you?

ทำไมเวลามีใคร เขาเล่าเรื่องเธอให้ฟัง
Tummai welah mee krai kao lao reaung tur hai fung
Why is it that whenever anyone talks about you
ฉันสงสัยอยากรู้อยากถามมากกว่าเรื่องใดทุกครั้ง
Chun song sai yahk roo yahk tahm mahk gwah reuang dai took krung
I start to wonder, I want to know, and want to ask more about you every time?

(*,**,**,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : TAN LIPTAPALLOP
LYRICS : TAN LIPTAPALLOP, PANITHI LERTUDOMTHANA
MELODY : TAN LIPTAPALLOP
ARRANGE : TAN LIPTAPALLOP, JITTIPON THAWORNKIT
MIXED, EDITED & MASTERED : WORAPOJ RUTTANASUNYA
at TULA STUDIO

Title: มันไม่ง่าย / Mun Mai Ngai (It’s Not Easy)
Artist: Aom Sunisa (อ้อม สุนิสา)
Album: เพลงของเรา / Pleng Kaung Rao (Our Song)
Year: 1997

เธออะไร อะไร เธออะไรก็ชักงง
Tur arai arari tur arai gor chuk ngong
What is it? What is it? What’s wrong? I’m confused
มันงง มันงงเธอจริงจริงก็ชักเคือง
Mun ngong mun ngong tur jing jing gor chuk keuang
I’m confused, I’m confused, you’re really annoying
มันเคือง มันเคือง เธอจะไป แค่ขอลา
Mun keuang mun keuang tur ja bpai kae kor lah
It’s annoying, it’s annoying, you’re going to leave and just say good-bye
จะลา จะลา ลาไปเลย มันมากไป
Ja lah ja lah lah bpai loey mun mahk bpai
You’re saying good-bye, you’re saying good-bye, you’re saying good-bye and leaving, it’s too much

เธอจะมาจะไป เกรงใจนิด…นึง
Tur ja mah ja bpai greng jai nit neung
Coming and going so quickly, be a little courteous
เธอยังไง เราคงจะคุยกันนาน นานสักนิด…นึง
Tur yung ngai rao kong ja kooey gun nahn nahn suk nit neung
We should have a long talk
มันไม่ ง่ายขนาดนั้น ก็อยากให้รู้ว่ามันไม่ง่าย
Mun mai ngai kanaht nun gor yahk hai roo wah mun mai ngai
It’s not that simple, I want you to know that it’s not easy
เธอไม่โชคดีขนาดนั้น ที่จะทิ้งทิ้งกันง่ายง่าย
Tur mai chohk dee kanaht nun tee ja ting ting gun ngai ngai
You’re not that lucky, being able to dump me that easily

ไม่ยอม ไม่ยอม ไม่ยอมให้เธอไปต้องพูดมา
Mai yaum mai yaum mai yaum hai tur bpai dtaung poot mah
I refuse, I refuse, I refuse to let you speak
อะไร อะไร เป็นอะไรก็ว่ามา
Arai arai bpen arai gor wah mah
What is it? What is it? What’s wrong? Say something
จะฟัง ก็จะฟัง ฟังจนเคลียร์ ให้เล่ามา
Ja fung gor ja fung fung jon clear hai lao mah
I’ll listen, I’ll listen, I’ll listen into it’s clear and let you tell me
ทำไม ทำไม เธอทำไมมาขอลา
Tummai tummai tur tummai mah korlah
Why? Why? Why are you saying good-bye?

คนจะเป็นจะตาย เกรงใจนิด…นึง
Kon ja bpen ja dtai greng jai nit neung
You should be a little courteous of who’s getting hurt here
เรายังไง เราคงจะมีอะไรเคลียร์กันนิด…นึง
Rao yung ngai rao kong ja mee arai clear gun nit neung
We have a few things we need to clear up
มันไม่ ง่ายขนาดนั้น ก็อยากให้รู้ว่ามันไม่ง่าย
Mun mai ngai kanaht nun go yahk hai roo wah mun mai ngai
It’s not that simple, I want you to know that it’s not easy
เธอไม่โชคดีขนาดนั้น ที่จะทิ้งทิ้งกันง่ายง่าย
Tur mai chohk dee kanaht nun tee ja ting ting gun ngai ngai
You’re not that lucky, being able to dump me that easily

มันไม่ ง่ายขนาดนั้น ก็อยากให้รู้ว่ามันไม่ง่าย
Mun mai ngai kanaht nun go yahk hai roo wah mun mai ngai
It’s not that simple, I want you to know that it’s not easy
เธอไม่โชคดีขนาดนั้น ที่จะทิ้งทิ้งกันง่ายง่าย
Tur mai chohk dee kanaht nun tee ja ting ting gun ngai ngai
You’re not that lucky, being able to dump me that easily
มันไม่ ง่ายขนาดนั้น ก็อยากให้รู้ว่ามันไม่ง่าย
Mun mai ngai kanaht nun go yahk hai roo wah mun mai ngai
It’s not that simple, I want you to know that it’s not easy
เธอไม่โชคดีขนาดนั้น ที่จะทิ้งทิ้งกันง่ายง่าย
Tur mai chohk dee kanaht nun tee ja ting ting gun ngai ngai
You’re not that lucky, being able to dump me that easily

ไม่ง่าย ไม่ง่าย
Mai ngai mai ngai
It’s not easy, it’s not easy

   

คำร้อง จักราวุธ แสวงผล
ทำนอง/เรียบเรียง จิระศักดิ์ ปานพุ่ม

Title: คนที่ไร้ข้อแม้ / Kon Tee Rai Kor Mae (A Person Without Any Stipulations)
Artist: Ebola
Album: [Single]
Year: 2017

ใคร ใครสักคน จะมีไหม ที่เขาต้องการฉัน
Krai krai suk kon ja mee mai tee kao dtaung gahn chun
Someone, just one person who needs me, do they exist?
ใคร ใครสักคน จะมีไหม ที่มองเห็นแววตาที่อ่อนแอ
Krai krai suk kon ja mee mai tee maung hen waew dtah tee aun ae
Someone, just one person who sees the weak look in my eye, do they exist?
แค่หนึ่งในล้านที่เดินสวนผ่าน มากกว่านี้ไม่เคยต้องการ ก่อนฉันจะขาดใจ
Kae neung nai lahn tee dern suan pahn mahk gwah nee mai koey dtaung gahn gaun chun ja kaht jai
Just one in a million who will go through life with me, I’ll never need any more than this, before I die

(*) อย่าปล่อยฉันไว้ลำพัง ตราบโลกนี้ยังมีคำว่าความหวัง อยากรู้ว่าเขาอยู่ไหน
Yah bploy chun wai lumpung dtrahp lohk nee yung mee kum wah kwahm wung yahk roo wah kao yoo nai
Don’t leave me alone, as long as there’s still such thing as hope in this world, I want to know where they are
คนที่เขาจะไม่แคร์ คนที่ไร้ซึ่งข้อแม้ว่าฉันเป็นใคร และคนที่ไม่อายเมื่อโอบกอดฉัน
Kon tee kao ja mai care kon tee rai seung kor mae wah chun bpen krai lae kon tee mai ai meua ohp gaut chun
The person who won’t care, the person who doesn’t have any stipulations of who I must be, and the person who won’t be ashamed when they hug me

ปวด กลางหัวใจ ไม่เคยหาย ที่ใครก็ใช้แววตาทิ่มแทงฉัน
Bpuat glahng hua jai mai koey hai tee krai gor chai waew dtah tim taeng chun
It hurts right in the middle of my heart, and it never goes away whenever anyone looks at me with contempt

(**) แค่หนึ่งในล้านที่เดินสวนผ่าน มากกว่านี้ไม่เคยต้องการ ก่อนฉันจะหมดลมหายใจ
Kae neung nai lahn tee dern suan pahn mahk gwah nee mai koey dtahng gahn gaun chun ja mot lomg hai jai
Just one in a million who will go through life with me, I’ll never need any more than this, before I run out of breath

(*)

เจ็บกว่าแผลทุกรอยที่สัก นั่นคือหัวใจที่ไม่เคยได้พัก จากการดูถูกของใครต่อใคร
Jep gwah plae took roy tee suk nun keu hua jai tee mai koey dai puk jahk gahn doo took kaung krai dtor krai
What hurts more than every physical wound is having a heart that never gets rest from everyone’s insults

(**,*)

ก่อนจะหมดหวัง ก่อนไร้กำลัง หันมามองฉันที
Gaun ja mot wung gaun rai gumlung hun mah maung chun tee
Before I run out of hope, before I run out of strength, turn and look at me

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Pativate Utaichalurm
Producer EBOLA เนื้อร้อง ฮันมะ ยูจิโร่
ทำนอง วรรณิต ปุณฑริกาภา / ฮันมะ ยูจิโร่
เรียบเรียง EBOLA

   

Wow, I think Ebola was the last band I expected to have such a beautiful song supporting trans rights/acceptance~ Regardless of the motivation for such a song, I love both the lyrics, expressing how difficult it is to find someone who will accept them for who they are, as well as the music video with actual trans people and the doctor telling their stories. I also want to know if they used the words of the people interviewed to write the lyrics, or if the people being interviewed were just repeating the lyrics in their last speeches. But beautiful release all in all~