English translation

All posts tagged English translation

Title: ก่อน / Gaun (Before)
Artist: Supersub
Album: [Single]
Year: 2018

ในวันที่ฟ้าพร่างพราวน่ะเป็นเช่นไร
Nai wun tee fah prahng prao na bpen chen rai
What is it like when the days are sparkling?
ในวันที่แสงรำไรโอบกอดหัวใจอ่อนล้า
Nai wun tee saeng rum rai ohp gaut hua jai aun lah
When the dim light embraces your weak heart
คือใครคนไหนที่เป็นเช่นดังพลัง
Keu krai kon nai tee bpen chen dung palung
Who is it who’s like my strength?
ดังพลังที่เคลื่อนไหว ปลุกฉันให้ลุกขึ้นมา
Dung palung tee kleuan wai bplook chun hai look keun mah
Who’s like the a moving strength, rousing me to get up

(*) รู้ว่ามีแต่ฉันคนนี้ก็ยังเหว่ว้า
Roo wah mee dtae chun kon nee gor yung way wah
I know there’s only me, I’m still lonely
รักที่ใครว่าอบอุ่นอยู่ที่ไหน
Ruk tee krai wah op oon yoo tee nai
Where’s the love that everyone says is warm?
ยังไม่เคยได้พบกับรักที่เป็นดังลมหายใจ
Yung mai koey dai pob gup ruk tee bpen dung lom hai jai
I had never met a love that was like my breath
ก่อนที่เธอจะเข้ามา
Gaun tee tur ja kao mah
Before you showed up

ดวงดาวเต็มฟ้าทอดยาวหมื่นพันเท่าไร
Duang dao dtem fah taut yao meun pun tao rai
How many millions of stars fill the sky?
จะมีความหมายเพียงใดกับคนไม่มีศรัทธา
Ja mee kwahm mai piang dia gup kon mai mee suttah
How meaningful is it for someone who doesn’t have faith?
คนจนอย่างฉันไม่เคยได้มีผู้ใด
Kon jon yahng chun mai koey dai mee poo dai
A poor person like me has never had anyone
มีผู้ใดเปิดตา ว่าชีวิตมีคุณค่าใด
Mee poo dai bpert dtah wah cheewit mee koon kah dai
Open their eyes and see that my life has value

(*,*)

ก่อนจะได้พบเธอ
Gaun ja dai pob tur
Before I met you
ฉันไม่เคยเจอผู้ใด
Chun mai koey jur poo dai
I’ve never met anyone
ที่ทำให้หัวใจรู้สึกรัก
Tee tum hai hua jai roo seuk ruk
Who has made my heart feel love
ก่อนจะได้พบเธอไม่รู้คุณค่า
Gaun ja dai pob tur mai roo koon kah
Before I met you, I didn’t know how much it was worth
ก่อนที่เธอจะเข้ามา
Gaun tee tur ja kao mah
Before you showed up

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : สกล สุวรรณาพิสิทธิ์
เรียบเรียง : SUPERSUB

Title: กลัวเธอไม่รัก / Glua Tur Mai Ruk (I’m Afraid You Don’t Love Me)
Artist: Tap Thanapol (แต๊บ ธนพล)
Album: [Single]
Year: 2015

บอกทีฉันคิดไปคนเดียวหรือเปล่า คิดมากไปหรือเปล่า
Bauk tee chun kit bpai kon diao reu bplao kit mahk bpai reu bplao
Tell me if I’m thinking one-sidedly, am I over-thinking this?
ระหว่างเรามันดูคล้าย ว่าเหมือนจะเปลี่ยนไป
Rawahng rao mun doo klai wah meuan ja bplian bpai
Between us, thing seem like they’re changing
ก็ดูรักของเรามันเริ่มเบาบาง เหมือนมันเริ่มเจือจาง
Gor doo ruk kaung roa mun rerm bao bahng meuan mun rerm jeua jahng
It seems like our love is starting to thin out, like it’s starting to fade away
และอาจจะมีเหตุการณ์บางครั้งที่เราไม่เข้าใจ
Lae aht ja mee het gahn bahng krung tee rao mai kao jai
And there might be some incidences sometimes that we don’t understand

(*) เพราะว่าฉันหรือเปล่า ที่ทำอะไรผิดพลั้ง
Pror wah chun reu bplao tee tum arai pit plung
Is it because I screwed something up?
เพราะว่าฉันหรือเปล่า ที่ทำให้เธอผิดหวัง
Pror wah chun reu bplao tee tum hai tur pit wung
Is it because I disappointed you?
เพราะว่าฉันหรือเปล่า ที่ทำอะไรผิดไปสักอย่าง
Pror wah chun reu bplao tee tum arai pit suk yahng
Is it because I did something wrong
จนเธอนั้น อาจเบื่อฉัน และก็ทิ้งกันไป
Jon tur nun aht beua chun lae gor ting gun bpai
So now you might be bored of me and dump me?

(**) กลัวเธอไม่รัก กลัวเธอจะโกรธฉัน
Glua tur mai ruk glua tur ja groht chun
I’m afraid you don’t love me, I’m afraid you’re angry at me
กลัวว่าคำว่ารักที่ให้เธอไปมันไม่ถึงเธอ
Glua wah kum wah ruk tee hai tur bpai mun mai teung tur
I’m afraid the love I give you doesn’t reach you
กลัวมันจะสาย กลัวเธอจะทิ้งกันไป
Glua mun ja sai glua tur ja ting gun bpai
I’m afraid it’s too late, I’m afraid you’ll dump me
โปรดบอกกันได้ไหม ต้องทำอย่างไร
Bproht bauk gun dai mai dtaung tum yahng rai
Please tell me what I must do
ให้รู้ว่ารักของเราดีเหมือนเดิม
Hai roo wah rukkaung rao dee meuan derm
Let me know that our love is as good as ever

เธอรู้ไหมว่าฉันน่ะใจไม่ดี แม้คบมาหลายปี
Tur roo mai wah chun na jai mai dee mae kopmah lai bpee
Do you know that my heart’s not so good, even though we’ve dated for many years?
และฉันก็รู้ตัวดีว่าฉันรักเธอแค่ไหน
Lae chun gor roo dtua dee wah chun ruk tur kae nai
And I’m aware of how much I love you
สิ่งที่คิดว่าดีก็ทำเพื่อเธอ แต่ไม่รู้ที่ฉันทำไป
Sing tee kit wah dee gor tum peua tur dtae mai roo tee chun tum bpai
The things I think are good, I do for you, but I don’t know if what I do
จะทำให้เธอมั่นใจแค่ไหน ว่ารักเธอ
Ja tum hai tur mun jai kae nai wah ruk tur
Will make you very certain that I love you

(*,**)

ถึงแม้ว่าวันสำคัญ
Teung mae wah wun sumkun
Even if I might
ฉันอาจจะจำได้ไม่ครบ
Chun aht ja jum dai mai krop
Not fully remember special days
แต่ก็ไม่เคยลืมความรู้สึกนั้น
Dtae gor mai koey leum kwahm roo seuk nun
But I’ve never forgotten those feelings
ในวันแรกที่เราพบเจอ พบเธอ
Nai wun raek tee rao pob jur pob tur
On the first day that I met you
Baby You’re The Truth
Baby, you’re the truth
And I Wish You Feel The Same Way Too
And I hope you feel the same way too

(**)

ให้รักของเราดีเหมือนเดิม
Hai ruk kaungr ao dee meuan derm
Let our love be just as good as ever

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ธนพล มหธร,อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ธนพล มหธร,กวิน อินทวงษ์

Title: เพลิงตะวัน / Plerng Dtawun (Flames of the Sun)
Artist: Jennifer Kim (เจนนิเฟอร์ คิ้ม)
Album: OST เพลิงตะวัน / Plerng Dtawun
Year: 2015

เพลิงแห่งความแค้น ลุกโชนในใจ
Plerng haeng kwahm kaen look chohn nai jai
The flames of anger blaze in my heart
ร้อนรุ่มยิ่งกว่าไฟ นรกโลกันตร์
Raun room ying gwah fai narok loh gun
Hotter than the fire in the deepest part of hell
โหมไฟให้แรง และรอให้ถึงวันนั้น
Hohm fai hai raeng lae ror hai teung wun nun
The fire is harsh and waiting for the day
วันที่จะเผาผลาญ เธอคนที่จุดไฟ
Wun tee ja pao plahn tur kon tee joot fai
The day it will burn you, the person who ignited it

ไม่มีวิธีใดๆ จะให้ฉันยอมอภัย
Mai mee witee dai dai ja hai chun yaum apai
There’s no way to get me to forgive you
หัวใจถูกทำร้าย จนเกินเยียวยา
Hua jai took tum rai jon gern yiao yah
My heart has been hurt too much to recover
วันนี้จะขอทวงคืน ไม่มีคำว่าเมตตา
Wun nee ja kor tuang keun mai mee kum wah met dtah
Today I want revenge, there’s no such thing as kindness
ร้ายมา ก็แรงไป ให้มันสาสมกัน
Rai mah gor raeng bpai hai mun sahsom gun
You were terrible to me, so I’m going to be harsh until we’re equal

(*) จะคอยแผดเผา ชีวิตเธอให้วอดวาย
Ja koy pet pao cheeiwt tur hai waut wai
I’ll keep burning you until your life is nothing but ashes
ให้ทุรนทุราย ขาดใจตายต่อหน้าฉัน
Hai tooron toorai kaht jai dtai dtor nah chun
I won’t rest until you die right in front of me
ร่องรอยความแค้น ฝังแน่นแสนทรมาน
Raung roy kwahm kaen faeng naen saen toramahn
The trail of my anger is deeply embedded with torture
ร้อนแรงกว่าเพลิงตะวัน ฉันต้องสะสาง
Raung raeng gwah plerng dtawun chun dtaung sasahng
Hotter than the fire of the sun, I must purge
ลบล้างมันไปจากใจ
Lop lahng mun bpai jahk jai
And eradicate it from my heart

(*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : นายกวี คีตกาล
เรียบเรียง : อีสานซน

Title: ราคาความคิดถึง / Rahkah Kwahm Kit Teung (The Price of Longing)
Artist: Nitas La-Ongsri (นิทัศน์ ละอองศรี)
Album: ??
Year: ??

ว่าฉัน ต้องตาย ก่อนวัย ชรา
Wah chun dtaung dtai gaun wai charah
I say I must die before I get old
แน่แล้ว แก้วตา
Nae laeo gaeo dtah
That’s for certain, darling
ฉันตาย ด้วยความ คิดถึง
Chun dtai duay kwahm kit teung
I’ve died from my longing
เพราะ ว่า ใจ คิด
Pror wah jai kit
Because if my heart thinks
ถึงเธอ ครั้งหนึ่ง
Teung tur krung neung
About you just one time
เหมือนใจ โดนกรึง กรอกร่อน
Meuan jai dohn greung grauk raun
It’s like my heart is filled
ด้วยความ อาลัย
Duay kwahm ahlai
With mourning

ยิ่งคิด ถึงเธอ กว่าใคร ทั้งสิ้น
Ying kit teung tur gwah krai tung sun
The more I think of you more than anyone else
แผ่นฟ้า ฝืนดิน ก็ยัง ไม่พอ รับไหว
Paen fah feun din gor yung mai por rup wai
Neither heaven nor earth is enough to accept it
คง อีก ไม่ ช้า
Kong eek mai chah
Pretty soon
ฉันคง สิ้นใจ
Chun kong sin jai
I’ll die
เพราะปม อาลัย มันกรีด กร่อนใจ
Pror bpom ahlai mun greet graun jai
Because the sorrow is eating away at my heart
สุดทน
Soot ton
It’s all I can bear

(*) โอ้ ความ คิด ถึง
Oh kwahm kit teung
Oh, my longing
ถ้าคิด ครั้งหนึ่ง
Tah kit krung neung
If I think just once
ใจกร่อน ลงไป หนึ่งหน
Jai graun long bpai neung hon
My heart is eroded each time
หนเดียว ตามเกณฑ์ กร่อนเท่าเส้นขน
Hon diao dtahm gayn graun tao sen kon
It consistently erodes a bit off the surface each time
แต่นี่ สุดทน หนึ่งวันผ่านพ้น
Dtae nee soot ton neung wun pahn pon
But this is all I can bear, with each passing day
แสนทรมาน
Saen toramahn
It’s such torture

(**) ไม่ช้า ฉันคง ต้องตาย แน่นอน
Mai chah chun kong dtaung dtai nae naun
Soon I’ll die for sure
หากโฉม บังอร ไม่ยอม
Hahk chohm bung aun mai yaum
If my darling refuses
ให้ความ เมตตา
Hai kwahm met dtah
To give me kindness
มา อยู่ กับ ฉัน
Mah yoo gup chun
Come be with me
เหมือนเคย สัญญา
Meuan koey sunyah
Like you once promised
ยืดวัน เวลา ต้องสิ้น ชีวา ให้นาน
Yeut wun welah dtaung sin cheewah hai nahn
Extend the days I have left for a long time

(*,**)

Title: ไม่รีบ / Mai Reep (No Hurry)
Artist: Pang Nutnicha (แป้ง – ณัฐณิชา ทิพยมณฑล)
Album: [Single]
Year: 2018

คิดไปเองหรือเปล่าว่าฉันต้องเหงามากมาย
Kit bpai eng reu bplao wah chun dtung ngao mahk mai
Am I the only one thinking that I must be so lonely?
ฉันไม่แคร์ซะอย่างอยู่ตัวคนเดียวแล้วไง
Chun mai care sa yahng yoo dtua knon diao laeo ngai
I don’t care at all about being alone, so what?

(*) แค่ความเหงาผ่านมาบางครั้ง
Kae kwahm ngao pahn mah bahng krung
Sometimes I just get lonely
แต่ไม่หมดหวังที่จะพบใคร
Dtae mai mot wung tee ja pob krai
But I’m not out of hope to meet someone
ยังอยากขอเฝ้ารออย่างมีจุดหมาย
Yung yahk kor fao ror yahng mee joot mai
I still want to wait like there’s a goal

(**) ไม่ชอบรีบร้อนกับเรื่องความรัก
Mai chaup reep raun gup reuang kwahm ruk
I don’t like to rush matters of love
ไม่มีความรักก็ไม่เป็นไร
Mai mee kwahm ruk gor mai bpen rai
It’s okay if I don’t have love
ก็ดีกว่ารักแล้วต้องเจ็บช้ำหัวใจ
Gor dee gwah ruk laeo dtaung jep chum hua jai
It’s better than loving and getting my heart broken
ไม่ชอบรีบร้อนกับเรื่องความรัก
Mai chaup reep raun gup reuang kwahm ruk
I don’t like to rush matters of love
ก็เรื่องความรักมันเป็นเรื่องใหญ่
Gor reuang kwahm ruk mun bpen reuang yai
Love is a big deal
เก็บคำว่ารักให้คนที่ฉันมั่นใจ
Gep kum wah ruk hai kon tee chun mun jai
I’m keeping my love for someone I’m certain about
เก็บคำว่ารักให้คนที่ฉันมั่นใจ
Gep kum wah ruk hai kon tee chun mun jai
I’m keeping my love for someone I’m certain about
เก็บคำว่ารักให้คนที่ใช่
Gep kum wah ruk hai kon tee chai
I’m keeping my love for the right person

เห็นบางคนต้องเจ็บเพราะรักก่อนจะแน่ใจ
Hen bahng kon dtaung jep pror ruk gaun ja nae jai
I’ve seen people get hurt because they loved before they were sure
ฉันไม่เอาดีกว่าจะรักเมื่อฉันมั่นใจ
Chun mai ao dee gwah ja ruk meua chun mun jai
I don’t want it, it’s better to love when I’m certain

(*,**)

ไม่ชอบรีบร้อนกับเรื่องความรัก
Mai chaup reep raun gup reuang kwahm ruk
I don’t like to rush matters of love
ก็เรื่องความรักมันเป็นเรื่องใหญ่
Gor reuang kwahm ruk mun bpen reuang yai
Love is a big deal
เก็บคำว่ารักให้คนที่ฉันมั่นใจ
Gep kum wah ruk hai kon tee chun mun jai
I’m keeping my love for someone I’m certain about
เก็บคำว่ารักให้คนที่ใช่
Gep kum wah ruk hai kon tee chai
I’m keeping my love for the right person

   

Executive Producer: พีราวัชร์ อัศววชิรวิท
Producer: BOTCASH
Lyrics: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Melody: BOTCASH
Arrangement: BOTCASH
Record: MONO MUSIC Studio
Mix & Master: BOTCASH

Title: นอนได้แล้ว / Naun Dai Laeo (Sleep Now)
Artist: Fukkling Hero (ฟักกลิ้ง ฮีโร่) & the Toys
Album: [Single]
Year: 2018

(*) นอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับมา
Naun dai laeo diao proong nee kao gor glup mah
Sleep now, soon tomorrow he’ll come back
นอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สบายนะ คนดี
Naun dai laeo diao proong nee mai sabai na kon dee
Sleep now, or tomorrow you’ll be sick, darling
ให้กาลเวลาอธิบายให้เธอฟัง
Hai gahn welah attibai hai tur fung
Let time explain for you
ให้กาลเวลาอธิบายให้เธอฟัง
Hai gahn welah attibai hai tur fung
Let time explain for you

แค่ปล่อยให้กาลเวลาอธิบายภาพวันวาน อาทิตย์ถามวันที่พบผ่านในบางทีมันก็ดีในสักวันที่เธอไม่มีฉันแล้ว
Kae bploy hai gahn welah attibai pahp wun wahn ahtit tahm wun tee pob pahn nai bahng tee mun gor dee nai suk wun tee tur mai mee chun laeo
Just let time explain the past, sometimes the sun asks the days that have passed, it’s good that some day you won’t have me
ไม่อยากให้เธอยังต้องทรมาน ภาวนาอธิษฐานให้กาลเวลาเป็นประจำวันที่มียังคงมองดูเธอกับเขาตรงนี้
Mai yahk hai tur yung dtaung toramahn pahwanah attitahn hai gahn welah bpen bprajum wun tee mee yung kong maung doo tur gup kao dtrong nee
I don’t want you to still be tortured, I pray that time will still watch over you and him from right here every day

ให้กาลเวลาอธิบายให้เธอฟัง
Hai gahn welah attibai hai tur fung
Let time explain for you
ให้กาลเวลาอธิบายให้เธอฟัง
Hai gahn welah attibai hai tur fung
Let time explain for you

อีกประเดี๋ยว เขาก็คงจะกลับมา
Eek bpradiao kao gor kong ja glup mah
Pretty soon, he’ll probably come back
ตอนนี้ขอให้เธอพักผ่อนและหลับตา
Dtaun nee kor hai tur puk paun lae lup dtah
Right now, I want you to rest and close your eyes
ฉันเห็นเธอทรมานอยู่นับสัปดาห์
Chun hen tur toramahn yoo nup supdah
I’ve seen you tortured for weeks
แต่ใจฉันมันยังเจ็บกว่าตอนที่ต้องคอยซับน้ำตา
Dtae jai chun mun yung jep gwah dtaun tee dtaung koy sup num dtah
But my heart still aches more than when I had to dry your tears
ดวงใจเธอลอย พูดหูซ้ายผ่านหูขวา
Duang jai tur loy poot hoo sai pahn hoo kwah
Your heart is floating, speech goes in one ear and out the other
ทั้งที่นาฬิกายังบอกอะไรอยู่ข้างฝา
Tung tee nahligah yung bauk arai yoo kahng fah
Even though the clock still tells something from the wall
ใจเธออยู่ข้างซ้ายเธอคงไม่คิดถึงข้างขวา
Jai tur yoo kahng sai tur kong mai kit teung kahng kwah
Your heart is on the left side, you don’t think about the right side
มันผิดที่ฉันเอง ได้แค่นั่งดูและอิจฉา
Mun pit tee chun eng dai kae nung doo lae itchah
It’s my fault, I can only sit and watch in jealousy
เธอรอเขามาเคาะประตู
Tur ror kao mah kor bpradtoo
You wait for him to come and knock on your door
ใจยังคิดถึงเรื่องของเขาทุกอณู
Jai yung kit teung reuang kaung kao took ahnoo
Your heart still thinks of everything about him
ได้แต่ปาดน้ำตาเธอที่ไหลมาพรั่งพรู
Dai dtae bpaht num dtah tur tee lai mah prung proo
I can only brush away your tears that gush out
และได้แค่กล่อมให้นอนได้แล้วคืนนี้ฉันขอแค่นั่งดู
Lae dai kae glaum hai naun dai laeo keun nee chun kor kae nung doo
And just soothe you to sleep, tonight I just want to sit and watch

(*)

หลับตาลงเบาๆเถอะคืนนี้
Lup dtah long bao bao tur keun nee
Gently close your eyes tonight
ให้ฉันได้คอยดูแลและเคียงข้างเธออยู่ตรงนี้
Hai chun dai koy doo lae lae kiang kahng tur yoo dtrong nee
Let me look after you and be right here by your side
กฎของเวลาคือไม่กลับมา
Got kaung welah keu mai glup mah
The rule of time is that it doesn’t come back
ต่อให้ภาวนาอ้อนวอนเข็มนาฬิกา
Dtor hai pahwanah aun waun kem nahligah
Even if we pray and beg the hands of the clock
เข็มสั้นยังคงเดินและเข็มยาวยังคงคลาน
Kem sun yugn kong dern lae kem yao yung kong klahn
The short hand still crawls and the long hand still moves
มันไม่เคยหยุดหมุนแม้มีใครทรมาน
Mun mai koey yoot moon mae mee krai toramahn
They never stop turning, even if there’s someone tortured
คืนนี้จะผ่านไปและจะเช้าอีกไม่นาน
Keun nee ja pahn bpai lae ja chao eek mai nahn
Tonight will pass and soon it’ll be morning again
แล้วซักวันหนึ่งความเจ็บจะเป็นเรื่องของวันวาน
Laeo suk wun neun gkwahm jep ja bpen reuang kaung wun wahn
And some day, the pain will be a matter of yesterday

(*,*)

   

เนื้อร้อง: The TOYS
เนื้อแร็พ: ฟักกลิ้ง ฮีโร่, The TOYS
ทำนอง: The TOYS
เรียบเรียง: The TOYS
โปรดิวเซอร์: ฟักกลิ้ง ฮีโร่, The TOYS
Mix & Mastering: The TOYS

Title: ให้มันน่าKissหน่อย / Hai Mun Nah Kiss Noy (Make It Kissable)
Artist: Aye Sarunchana (อ้าย สรัลชนา)
Album: Kiss Me Again จูบให้ได้ถ้านายแน่จริง / Kiss Me Again Joop Hai Dai Tah Nai Nae Jai
Year: 2018

จริงหรือเปล่า เธอใช่หรือเปล่า
Jing reu bplao tur chai reu bplao
Is it true? Are you the one?
ปลอมหรือเปล่าไม่รู้
Bplaum reu bplao mai roo
I don’t know if this is fake or not
ดีหรือเปล่าจะหลอกกันหรือเปล่า
Dee reu bplao ja lauk gun reu bplao
Is this good? Will you deceive me?
เอาให้ชัวร์ก็ทำให้ดู
Ao hai chua or tum hai doo
I want to be sure, make me see

แคร์หรือเปล่าห่วงใยกันหรือเปล่า
Care reu bplao huang yai gun reu bplao
Do you care? Do you worry about me?
เดาตั้งนานไม่รู้
Dao dtung nahn mai roo
I’ve been guessing for so long, I don’t know
จะอยู่หรือเปล่าหรือมาเป็นครั้งคราวก็อยากรู้
Ja yoo reu bplao reu ah bpen krung krao gor yahk roo
Will you stay or did you come temporarily? I want to know

(*) สิ่งที่สงสัยเป็นกองเท่าภูเขา
Sing tee song sai bpen gaung tao poo kao
The things I wonder about are echoing like on a mountain
รักกันจริงหรือเปล่า คำถามที่อยากจะรู้
Ruk gun jing reu bplao kum tahm tee yahk ja roo
Do you really love me? That’s the question I want to know

(**) ช่วยทำอะไรก็ได้ให้ฉันมั่นใจอีกสักนิด
Chuay tum arai gor dai hai chun mun jai eek suk nit
Please do something to make me a little more certain
ให้มันน่า คิด คิด kiss อีกสักหน่อย
Hai mun nah kit kit kiss eek suk noy
Make it considerable, kiss me again
ฉันก็ได้แต่คอย ฉันก็ได้แต่ดู
Chun gor dai dtae koy chun gor dai dtae doo
I can only wait, I can only watch
ฉันได้แต่แอบมองว่าเธอจะทำยังไง
Chun dai dtae aep maung wah tur ja tum yung ngai
I can only secretly watch what you’ll do
ช่วยทำให้มันชัดเจนอีกสักนิด
Chuay tum hai mun chut jen eek suk nit
Please make it a little more clear
ให้มันน่า คิด คิด kiss อีกสักหน่อย
Hai mun nah kit kit kiss eek suk noy
Make it considerable, kiss me again
ฉันไม่กล้าจะเดา ว่าเธอจะเอายังไง
Chun mai glah ja dao wah tur ja ao yung ngai
I don’t dare guess what you want
ช่วยแสดงว่าใจของเธอจริงจัง ให้มันน่า kiss หน่อย
chuay sadaeng wah jai kaung tur jing jung hai mun nah kiss noy
Please show me that your heart is sincere, make it kissable

มีหรือเปล่า มีใจกันหรือเปล่า
Mee reu bplao mee jai gun reu bplao
Do you? Do you have feelings for me?
ตัวฉันมองไม่รู้
Dtua chun maung mai roo
I can’t tell
จะลองหรือเปล่า เปิดใจให้ฉันดูให้รู้
Ja laung reu bplao bpert jai hai chun doo hai roo
Will you try? Open your heart and let me see so I can know

(*,**)

&nbsp  

คำร้อง / ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: ระหว่างที่เธอจะจากไป / Rawahng Tee Tur Ja Jahk Bpai (While You’re Leaving)
Artist: Wan Thanakrit (ว่าน ธนกฤต) ft. Moving and Cut
Album: [Single]
Year: 2018

รู้ฉันรู้ดี สุดท้ายแล้วเราคง ต้องจากกัน
Roo chun roo dee soot tai laeo rao kong dtaung jahk gun
I know full well that in the end, we must separate
รักฉันรักเธอ สุดท้ายแล้วเราคง ทำได้แค่นั้น
Ruk chun ruk tur soot tai laeo rao kong tum dai kae nun
Love me, love you, in the end, that’s all we can do

(*) รู้ฉันควรต้องเข้าใจ สุดท้ายแล้วเราคงต้องไป
Roo chun kuan dtaung kao jai soot tai laeo rao kong dtaung bpai
I know I should understand, in the end, we must go
แต่ทำไมใจยังไม่ยอมรับ
Dtae tummai jai yung mai yaum rup
But why doesn’t my heart accept it yet?

(**) เพราะฉันก็ยังไม่รู้ว่านานเท่าไหร่
Pror chun gor yung mai roo wah nahn tao rai
Because I still don’t know how long it’ll be
กว่าที่หัวใจฉันพร้อมจะทรมาน
Gwah tee hua jai chun praum ja toramahn
Until my heart is ready to be tortured
ฉันขอแค่เพียงให้เธอนั้นรักฉันบ้าง
Chun kor kae piang hai tur nun ruk chun bahng
I just ask that you love me
ระหว่างที่เธอจะจากไป
Rawahng tee tur ja jahk bpai
While you’re leaving

(***) สักพักแค่เพียงให้ฉันแข็งแรงอีกหน่อย
Suk puk kae piang hai chun kaeng raeng eek noy
Just a break so I can gather my strength again
แล้วฉันก็จะค่อยๆ หายไป
Laeo chun gor ja koy koy hai bpai
And I’ll gradually disappear
ตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่
Dtaun nee chun yung mai praum ja rerm dton mai
Right now, I’m still not ready to start over
โปรดเถอะได้ไหม แค่เพียงอีกวัน
Bproht tur dai mai kae piang eek wun
Please, just another day

ใครว่าเวลา จะทำให้น้ำตา จางหาย
Krai wah welah ja tum hai num dtah jahng hai
Everyone says time will make my tears fade away
ร้องฉันร้องไห้ วันนี้ก็ร้องไห้
Raung chun raung hai wun nee gor raung hai
I’m crying, today I’m crying
ไม่เห็นมันจางหายไป
Mai hen mun jahng hai bpai
And it doesn’t seem to be fading away

(*,**,***)

&nbsp  

Written, Composed by ปารินทร์ โฆรวิส
Arranged by Moving and Cut
Produced by Wan Brothers
Mastered by ปณต สมานไพสิทฐ์

Title: ฝากเพลงลอยลม / Fahk Pleng Loy Lom (Entrusting This Song to Float in the Wind)
Artist: Thanin Inthonthep (ธานินทร์ อินทรเทพ)
Album: [Single]
Year: ??

ฝากเพลง นี้มากับสายลม บอกความระทม ทุกข์แน่นในหัวใจ
Fahk pleng nee mah gup sai lom bauk kwahm ratom took naen nai hua jai
I entrust this song to the wind to tell the sadness and suffering in my heart
ถึงใครคนหนึ่ง ที่อยู่แดนไกล จำเสียงนี้ได้หรือไม่ ก็ใครเล่าเคยร้องคลอ
Teung krai kon neung tee yoo daen glai jum siang nee dai rue mai gor krai lao koey raung klor
To someone who’s far away, do you remember this voice? It’s someone who once cried out
ป่านนี้ คนดีหลับหรือยัง ห่วงคนอยู่หลัง เขาบ้างหรือเปล่าหนอ
Bpahn nee kon dee lup reu yung huang kon yoo lung kao bahng reu bplao nor
Right now are you sleeping, darling? Do you worry about someone in your past?
หรือลืมว่าใคร คนนี้คอยรอ รอด้วยหัวใจที่ฝ่อ สุดท้อและน้อยใจ
Reu leum wah krai kon nee koy ror ror duay hua jai tee for soot tor lae noi jai
Or have you forgotten that this person is waiting, waiting with a withering heart, so discouraged and offended

(*) วันไหน ถ้ามีเวลาว่าง สื่อสารกันบ้างอย่าทำเงียบไป
Wun nai tah mee welah wahng seu sahn gun bahng yah tum ngiap bpai
If you ever have any free time, communicate with me, don’t be silent
กลัวความว้าเหว่จะหันเหดวงใจ ลืมเพื่อนคนอยู่ไกล ทิ้งให้นั่งกินน้ำตา
Glua kwahm wah way ja hun hay duang jai leum peuan kon yoo glai ting hai nung gin num dtah
I’m scared the loneliness will divert your heart and you’ll forget your far-away friend, leaving me swallowing my tears

(**) ฝากเพลง นี้มาช่วยย้ำเตือน อย่าลืมอย่าเลือน น้ำคำเคยสัญญา
Fahk pleng nee mah chuay yum dteuan yah leum yah leuan num kum koey sunyah
I entrust this song to help remind you not to forget the words you once promised
เห็นใบไม้ร่วง กิ่งเฉาโรยรา อกกลัวร้าวใจเจียนบ้า หวั่นรักจะลับลอย
Hen bai mai ruang ging chao roy rah auk glua rao jai jian bah wun ruk ja lup loy
I see the leaves fall, the branches wither, and my heart is so scared you’ll break it, I’m going crazy, afraid that our love will fade away

(*,**)

หวั่นรัก จะลับลอย หวั่นรัก จะลับ ลอย
Wun ruk ja lup loy wun ruk ja lup loy
Afraid our love will fade away, afraid our love will fade away

Title: ริมผา / Rimpha
Artist: Boom Boom Cash
Album: Commercial for Rimpha Music Festival
Year: 2018

ฉันเคยได้ยินว่ามีอยู่ที่นึง ที่มีแต่รอยยิ้ม
Chun koey dai yin wah mee yoo tee neung tee mee dtae roy yim
I once heard there was one place that has only smiles
ฉันเคยได้ยินว่ามีทั้งเสียงเพลงและความรัก
Chun koey dai yin wah mee tung siang pleng lae kwahm ruk
I once heard that there was both music and love
ฉันเคยได้ยินว่าเป็นดินแดนที่น่าหลงใหล
Chun koey dai yin wah bpen din daen tee nah long lai
I once heard that it was a fascinating place
ไม่ว่าไกลแค่ไหน ฉันจะไป ตามหา
Mai wah glai kae nai chun ja bpai dtahm hah
No matter how far away it is, I’ll go looking for it

(*) ยืนอยู่ริมผา ฝันสุดขอบฟ้า
Yeun yoo rimpah fun soot kaup fah
Standing at Rimpha, dreaming to the end of the sky
ร้องตะโกนให้ดังออกไปแสนไกล
Raung dtagohn hai dung auk bpai saen glai
Shouting out loud
กางปีกโบยบินทำตามหัวใจ
Gahng bpeek by bin tum dtahm hua jai
I spread my wings and fly after my heart

(*)

ชูมือขึ้นมา ตัดสินใจแล้ว พร้อมที่จะบอกลา
Choo meu keun mah dtut sin jai laeo praum tee ja bauk lah
I raise my hands up, I’ve already decided, I’m ready to say good-bye
ชีวิตที่น่าเบื่อต่างๆนาๆ และจะโบยบินมีอิสระเหมือนนกบนนภา
Cheewit tee nah beua dtahng dtahng nah nah lae ja boy bin mee isara meuan nok bon napah
To my boring life, and I’ll fly free like a bird in the sky
ลองเธอมองออกไปจากริมผา โลกนี้มันช่างกว้างใหญ่นักหนา
Laung tur maung auk bpai jahk rimpah lohk nee mun chahng gwahng yai nuk nah
Try looking out from Rimpha, this world is so vast
สุดขอบฟ้ามีอะไรมากมายรออยู่ แค่เธอเปิดใจลองดู
Soot kaup fah mee arai mahk mai ror yoo kae tur bpert jai laung doo
The sky has so much waiting for you, just open your heart and try looking

ออกเดินทางไปกับคนที่เรารัก ไม่ต้องแบกภาระ เหนื่อยเมื่อไหร่ก็พัก
Auk dern tahng bpai gup kon tee rao ruk mai dtaung baek pahra neuay meua rai gor puk
Go travel with the person you love, there’s no need to bring any responsibility, whenever you’re tired, rest
ล่องลอยไปกับเสียงเพลง ดนตรีมากมายก็ยังคอยบรรเลง
Laung loy bpai gup siang pleng don dtree mahk mai gor yung koy bunleng
Float away with the music, there’s so much music that’s still waiting to play
จะโดด จะเต้น จะร้อง ตะโกน ดังดัง ไม่แคร์ ไม่สน อะไร ทั้งนั้น
Ja doht ja dten ja raung dtagohn dung dung mai care mai son arai tung nun
Jump, dance, cry out, scream loudly, don’t care or pay attention to anything
วันนี้เป็นวันของเรา วันนี้เป็นวันของเรา
Wun nee bpen wun kaung rao wun nee bpen wun kaungrao
Today is our day, today is our day

(*,*,*)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง – BOTCASH
เรียบเรียง : Boom Boom Cash
Executive Producer : Danai Thongsinthusak
Produced by BOTCASH & Dano
Recorded at Summer Studio
Mixed & Mastered by : BOTCASH