English translation

All posts tagged English translation

Title: ซื่อซื่อ / Seu Seu (Be Honest)
Artist: Paradox
Album: [Single]
Year: 2020

พวกเราขบวนการ Paradoxman มาชวนพี่ป้าน้าอา ลูกเด็กเล็กแดง
Puak rao kabuan gahn paradoxman mah chuan pee bpah nah ah look dek lek daeng
We from team Paradoxman come to invite everyone from elders to infants
ลุกขึ้นมา มาปราบเหล่าวายร้ายพวกชอบขี้โกง
Look keun mah mah bprahp lao wai rai puak chaup kee gohng
To stand up and come conquer over the devilish group who like scamming

ทำไมมันมีแต่โกง ทำไมมันยังจะโกง
Tummai mun mee dtae gohng tummai mun yung ja gohng
Why are there only scams? Why is there still deception?
โลกเปลี่ยนใหม่ที่ใจ เราจะไปสู้คนโกง
Lohk bplian mai tee jai rao ja bpai soo kon gohng
The world has changed, we’ll fight the scammers
โกงโกงกินกันเข้าไป โกงโกงกันสักแค่ไหน
Gohng gohng gin gun kao bpai gohng gohng gun suk kae nai
They’re scamming each other, how much can they scam each other?
สู้กันหน่อยด้วยใจ ใจที่เข้มแข็ง อย่าไปยอม
Soo gun noy duay jai jai tee kem kaeng yah bpai yaum
Let’s fight together with our hearts, our hearts which are strong, don’t give in

(*) ตรงตรงเอาไว้ ทำด้วยใจใสสะอาด ซื่อสุดสุด (ซื่อเซ่..)
Dtrong dtrong ao wai tum duay jai sai sa aht seu soot soot (seu say)
Be straightforward, act with a pure heart, be totally honest (be honest!)
โกงมาแบบไหน เราอย่าไปยอม
Gohng mah baep nai rao yah bpai yaum
Whichever way you try to scam us, we won’t give in!

(**) ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง เราจะไม่ยอม
Seu seu seu seu seu seu krai gohn rao ja mai yaum
Be honest! Be honest! Be honest! We’ll refuse anyone who scams us!
ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง เราจะไม่ทน
Seu seu seu seu seu seu krai gohng rao ja mai ton
Be honest! Be honest! Be honest! We won’t put up with anyone scamming us!
ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง เราอย่าไปยอม
Seu seu seu seu seu seu krai gohng rao yah bpai yaum
Be honest! Be honest! Be honest! We won’t give in to anyone who scams us!

โกงมาเราไม่ยอม (ไม่ยอม) โกงมาเราไม่ทน (ไม่ทน)
Goh mah rao mai yaum (mai yaum) gohng mah rao mai ton (mai ton)
We refuse to be scammed (We refuse!) We won’t put up with being scammed (We won’t stand for it!)
คนรุ่นใหม่จะไม่ยอม เราไม่เอาไว้ ไอ้คนโกง (ออกไป)
Kon roon mai ja mai yaum rao mai ao wai ai kon gohng (auk bpai)
The new generation refuses, we won’t take it, you scammers (get out!)
ตรงๆ บริสุทธิ์ใจ (ซื่อๆ) ตรงๆ ไม่มีนอกใน (ซื่อๆ)
Dtrong dtrong borisoot jai (seu seu) dtrong dtrong mai mee nauk nai (seu seu)
Be straightforward and pure (Be honest!) Be straightforward and don’t leave anything out (be honest!)
โลกเปลี่ยนใหม่ที่ใจ ใจที่เข้มแข็ง ต่อการโกง
Lohk bplian mai tee jai jai tee kem kaeng dtor gahn gohng
The world has changed, our hearts have strengthened against scamming

(*,**,*)

ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง เราจะไม่ยอม
Seu seu seu seu seu seu krai gohn rao ja mai yaum
Be honest! Be honest! Be honest! We’ll refuse anyone who scams us!
ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง เราจะไม่ทน
Seu seu seu seu seu seu krai gohng rao ja mai ton
Be honest! Be honest! Be honest! We won’t put up with anyone scamming us!
ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง เราจะไม่ยอม
Seu seu seu seu seu seu krai gohn rao ja mai yaum
Be honest! Be honest! Be honest! We’ll refuse anyone who scams us!
ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ซื่อซื่อ ใครโกง
Seu seu seu seu seu seu krai gohng
Be honest! Be honest! Be honest, scammers!

เราอย่าไปยอม ไม่ทน ไม่ยอม ไม่ทน
Rao yah b pai yaum mai ton mai yaum mai ton
We won’t give in, we won’t put up with it, we refuse, we won’t put up with it
อย่าคิดที่จะยอม ไม่ทน ไม่ยอม
Yah kit tee ja yaum mai ton mai yaum
Don’t think we’ll give in, we won’t put up with it, we refuse
ไม่เฉย ไม่ยอม ไม่ชอบ พวกขี้โกง
Mai choey mai yaum mai chaup puak gee gohng
We won’t be silent, we refuse, we don’t like you scammers!
เราจะไม่ทน
Rao ja mai ton
We won’t put up with it!

สู้ต่อไปนะ อย่าให้ใครมาโกงล่ะ
Soo dtor bpai na yah hai krai mah gohng la
Keep fighting, don’t let anyone scam you

   

เรียบเรียง : #Paradox
เนื้อร้อง/ทำนอง : อิทธิพงศ์ กฤดากร ณ อยุธยา (ต้า)

   

I love Paradox. I forgot how funny and creative they can be~
And it’s a good message too; for too long in Thailand, and here in Korea too, and I’m sure in many other countries, too many people have just dealt with corruption and getting cheated as a fact of life, it’s about time people start standing up against it and calling people out on it, especially if we want to better our societies for future generations

Title: วาเลนไทน์ (Valentine)
Artist: Spidermei
Album: [Single]
Year: 2020

(*) 14กุมภาพันธ์นี้วันวาเลนไทน์
Sip see goompahpun nee wun valenine
This February 14th is Valentine’s Day
ดอกกุหลาบช่อนี้ไม่รู้จะเอาให้ใคร
Dauk goolahp chor nee mai roo ja ao hai krai
I don’t know who I’ll give this bouquet of roses to
เธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันนั้นอยากให้ไป
Tur kon diao tao nun tee chun nun yahk hai bpai
You’re the only person I want to give it to
แต่ว่าเธอนั้นดันไม่เอาโอ้ะโอ้ยแทบบ้าตาย
Dtae waht ur nun dun mai ao oh oy taep bah dtai
But you refuse it, oh, oh, I’m going crazy

(*)

ตอนนี้นอนยังไม่หลับปวดขมับยันเช้า
Dtaun nee naun yung mai lup bpuat kamup yun chao
Right now I still can’t sleep, my head has been aching all night
กลางคืนเล่นทส.กะจะหลับตอนเช้า
Glahng keun len torasup ga ja lup dtaun chao
Playing on my phone in the middle of the night, I’ll sleep in the morning
รอเธอมาตอบแชทตอนฉันกำลังหาว
Ror tur mah dtaup chat dtaun chun gumlung hao
Waiting for you to reply to our chat while I’m yawning
แต่เธอนั้นดันไม่ตอบฉันจะไม่ทักไปแล้ว
Dtae tur nun dun mai dtaup chun ja mai tuk bpai laeo
But you don’t reply, I won’t send you a greeting

ไม่รู้ทำไมนะเธอทำไมเธอถึงไม่ตอบฉัน
Mai roo tummai na tur tummai tur teung mai dtaup chun
I don’t know why, why don’t you answer me?
ไม่รู้ว่าเธอมีคนใหม่หรือว่าเธอไม่อยากตอบกัน
Mai roo wah tur mee kon mai reu wah tur mai yahk dtaup gun
I don’t know if you have someone new or if you don’t want to reply
และฉันก็รุ้ตัวดีว่าฉันมาทีหลัง
Lae chun gor roo dtua dee wah chun mah tee lung
And I know full well that I came too late
รับดอกไม้ฉันทีอย่าทำให้ฉันผิดหวัง
Rup dauk mai chun tee yah tum hai chun pit wung
Accept my flowers, don’t disappoint me

โทรไปเธอไม่รับไช่ป่าว
Toh bpai tur mai rup chai bpao
If I call, would you answer?
วาเลนไทน์ปีนี้ขออยู่กับเธอได้ป่าว
Valentine bpee nee kor yoo gup tur dai bpao
Can I be with you on Valentine’s Day this year?
ผ่านปีใหม่มาแล้วตอนนี้ก็วาเลนไทน์
Pahn bpee mai mah laeo dtaun nee gor valentine
The New Year has already passed, now it’s Valentine’s Day
วาเลนไทน์ปีนี้ขอแค่มีเธออยู่ข้างกาย
Valentine bpee nee kor kae mee tur yoo kahng gai
This Valentine’s Day, I just want to have you by my side

ขอแค่มีเธออยู่ข้างกาย
Kor kae mee tur yoo kahng gai
I just want to have you by my side
Ohกุหลาบของฉัน
Oh goolahp kaung chun
Oh, my roses
เธอรับมันหน่อยได้ไหม
Tur rup mun noy dai mai
Please accept them
เธอรับมันหน่อยได้ไหม
Tur rup mun noy dai mai
Please accept them

เอาอะไรไปสู้คนในใจของเธอ
Ao arai bpai soo kon nai jai kaung tur
What do you want? I’ll fight the person in your heart
เขาคงดีกว่าฉันๆเองคงต้องร้อง
Kao kong dee gwah chun chun eng kong dtaung raung
She’s probably better than me, I’ll probably cry out
ทำเพื่อเธอได้ทุกอย่างฉันเองไม่เคยท้อ
Tum peua tur dai took yahng chun eng mai koey tor
I’ll do anything for you, I’ve never been discouraged
ดอกกุหลาบช่อนี้มันก็คงต้องเฉา
Dauk goolahp chor nee mun gor kong dtaung chao
This bouquet of roses will probably wither

(*,*)

รับมันหน่อยได้ไหมฉันจะไม่ขออะไร
Rup mun noy dai mai chun ja mai kor arai
Please accept them, I won’t ask for anything else
ฉันพร้อมเป็นคู่รักถ้าหากว่าเธอให้ใจ
Chun praum bpen koo ruk tah hahk wah tur hai jai
I’m ready to be your lover if you give me your heart
และฉันคนนี้จะไม่เอาแต่ใจ
Lae chun kon nee ja mai ao dtae jai
And I won’t be selfish
หากเธอหายไปตอนนี้ฉันก็ทนไม่ไหว
Hahk tur hai bpai dtaun nee chun gor ton mai wai
I won’t be able to take it if you disappear right now

และอย่าไปเชื่อใครที่ว่าฉันเจ้าชู้
Lae yah bpai cheua krai tee wah chun jaochoo
And don’t go believing anyone who says I’m a player
จะเอาเวลา ไหนไปนอกใจเธอไม่รู้
Ja ao welah nai bpai nauk jai tur mai roo
I don’t know when I’d ever be unfaithful to you
เธอน่าจะเชื่อใจ เธอเองก็น่าจะรู้
Tur nah ja cheua jai tur eng gor nah ja roo
You should trust me, you should know
เพราะไม่ใช่นิสัยฉัน นั่นใครก็ไม่รู้
Pror mai chai nisai chun nun krai gor mai roo
Because that’s not my personality, no one else would know that

(*,*)

วาเลนไทน์ส่งความหวานด้วยช้อกโกแล้ต
Valentine song kwahm wahn duay chocolate
On Valentine’s Day, I’ll send you my sweetness with chocolate
แค่เธอส่งยิ้มมามันดีต่อใจไปแล้ว
Kae tur song yim mah mun dee dtor jai bpai laeo
If you just smile at me, that’s all my heart needs
แค่รอยยิ้มเธอมันก็คงไม่แคล้ว
Kae roy yim tur mun gor kong mai klaeo
Just smile and I can’t escape
เขินจะเป็นจะตาย ดีใจละลายไปแล้ว
Kern ja bpen ja dtai dee jai lalai bpai laeo
I’m blushing to death, so happy I’m melting

แอบชอบเธอได้แต่ส่องหน้าเฟส
Aep chaup tur dai dtae saung nah face
I have a crush on you, I can only browse through your Facebook
แต่14กุมภานี้ต้องเข้าไปจีบ
Dtae sip see goompah nee dtaung kao bpai jeep
But on February 14th, I’ll have to flirt with you
เอากุหลาบไปให้หรือว่าช้อกโกแลตดี
Ao goolahp bpai hai reu wah chocolate dee
Bringing a rose to give you or some nice chocolates
เพื่อเธอทำได้ทุกอย่างแค่เธอบอกlove me
Peua tur tum dai took yahng kae tur bauk love me
I’d do anything for you, just tell me you love me

ขอแค่เธอมาเคียงคู่ รักแค่นี้ที่อยากพูด
Kor kae tur mah kiang koo ruk kae nee tee yahk poot
I just want to have you by my side, I just want to say that I love you
ถ้าวันไหนไม่เห็นหน้า ฉันคงต้องเศร้า
Tah wun nai mai hen nah chun kong dtaung sao
I’m sad if I ever can’t see your face
ถามว่ารักเธอ มากแค่ไหน
Tahm wah ruk tur mahk kae nai
If you ask how much I love you
มากกว่าคนอื่นเป็นพันเท่า
Mahk gwah kon eun bpen pun tao
It’s a thousand times more than anyone else

   

เนื้อร้อง : วีรวัฒน์ ปะดูกา
เรียบเรียง : Artsevenmusic

Title: จนวันสุดท้าย / Jon Wun Soot Tai (Until the Last Day)
Artist: Boy Peacemaker
Album: OST ไปให้ถึงดวงดาว / Bpai Hai Teung Duang Dao
Year: 2020

มันโชคดีเท่าไร ที่วันนี้มีเธอข้างกัน
Mun chohk dee tao rai tee wun nee mee tur kahng gun
How lucky I am to have you by my side today
ดวงดาวที่เราฝัน ฉันสัญญา จะพาเธอไปสักวัน
Duang dao tee rao fun chun sunyah ja pah tur bpai suk wun
I promise some day I’ll lead you to the stars that we dreamed of

ในโลกที่มันวุ่นวาย เราอาจเจอวันที่ร้ายและดี
Nai lohk tee mun woon wai rao aht jur wun tee rai lae dee
In this chaotic world, we might face good days and bad days
แต่จะไม่มีอะไรมาทำให้รักเราเปลี่ยนไป
Dtae ja mai mee arai mah tum hai ruk rao bplian bpai
But nothing will make our love change

(*) จะปลอบโยนเธอ ในช่วงเวลาที่เจอเรื่องราวร้ายๆ
Ja bplaup yohn tur nai chuang welah tee jur reuang rao rai rai
I’ll comfort you when we face bad situations
ในวันที่เธอล้ม จะโอบกอดไว้และอยู่ข้างกาย
Nai wun tee tur lom ja ohp gaut wai lae yoo kahng gai
When you fall, I’ll embrace you and be by your side

(**) จะจับมือเธอเอาไว้ ในวันที่เสียใจและร้องไห้
Ja jup meu tur ao wai nai wun tee sia jai lae raung hai
I’ll hold your hand when you’re sad and crying
และจะคอยดูแลอย่างนี้ตลอดไป
Lae ja koy doo lae yahng nee dtalaut bpai
And I’ll keep taking care of you like this forever

(***) ต่อให้โลกจะร้ายเพียงใด
Dtor hai lohk ja rai piang dai
No matter how bad this world is
แค่ฉันมีเธอ จับมือข้างกันเรื่อยไป
Kae chun mee tur jup meu kahng gun reuay bpai
I just have you, holding my hand, always beside me
บางครั้งมีน้ำตา แต่สองเราจะข้ามไป
Bahng krung mee num dtah dtae saung rao ja kahm bpai
Sometimes there will be tears, but the two of us will get through it
อีกกี่พันปัญหาใดๆ แค่ฉันมีเธอ
Eek gee pun bpunhah dai dai kae chun mee tur
However many thousands of problems there’ll be, I just have you
ต่อไปจนวันสุดท้าย
Dtor bpai jon wun soott ai
Continuing on until the last day
แม้หนทางแสนไกล
Mae hon tahng saen glai
Even though the road is long
จะไปให้ถึงดวงดาวนั้นด้วยกัน
Ja bpai hai teung duang dao nun duay gun
We’ll reach those stars together

(*,**,***,***)

ด้วยหัวใจของเรา จะไปถึงดาวดวงนั้น…พร้อมเธอ
Duay hua jai kaung rao ja bpai teung duang dao nun praum tur
With our hearts, I’ll reach those stars with you

   

คำร้อง : กฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก Playground)
ทำนอง : กฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก Playground)
เรียบเรียง : Boyz Team
โปรดิวเซอร์ : BOY PEACEMAKER

Title: เพราะรักเธอ / Pror Ruk Tur (Because I Love You)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

รู้ตัวบ้างไหม มีคนอยากอยู่ใกล้เธอ
Roo dtua bahng mai mee kon yahk yoo glai tur
Do you realize there’s someone who wants to be near you?
โปรดเชื่อใจในคนนี้
Bproht cheua jai nai kon nee
Please trust this man
เลือกมาอย่างดี ทุกสิ่งที่เตรียมให้เธอ
Leuak mah yahng dee took sing tee dtriam hai tur
He carefully chose everything he prepared for you
อยากเห็นเธอยิ้มสดใส
Yahk hen tur yim sot sai
And wants to see you smile brightly

(*) รู้ไว้จะมีฉันที่ยังห่วงใย และคอยใส่ใจทุกๆอย่าง
Roo wai ja mee chun tee yung huang yai lae koy sai jai took took yahng
Know that you’ll have me still worrying about you and paying attention to everything
ทุกเรื่องราวในใจที่เธอต้องการ
Took reuang rao nai jai tee tur dtaung gahn
Every matter in your heart that you desire
แค่บอกฉันให้รู้
Kae bauk chun hai roo
Just let me know

(**) เพราะรักเธอ เพราะรักเธอ
Pror ruk tur pror ruk tur
Because I love you, because I love you
อยากจะทำให้เธอมีรอยยิ้มทุกเวลา
Yahk ja tum hai tur mee roy yim took welah
I want to make you smile at all times
เพราะรักเธอ ขอสัญญา
Pror ruk tur kor sunyah
Because I love you, I want to promise
จะดูแลถนอมเธอคนนี้ ด้วยทั้งชีวิตและหัวใจ
Ja doo lae tanaum tur kon nee duay tung cheewit lae hua jai
I’ll take care of and cherish you with both my life and my heart

ไม่ว่าไปไหน จะมีฉันอยู่ใกล้เธอ
Mai wah bpai nai ja mee chun yoo glai tur
No matter where you go, you’ll have me near you
แค่หันมาก็เจอกัน
Kae hun mah gor jur gun
Just turn and you’ll find me
เรื่องดีๆมากมาย อยากทำให้ทุกๆวัน
Reuang dee dee mahk mai yahk tum hai took took wun
I want to make every day full of many good things for you
อยากเห็นเธอยิ้มสดใส
Yahk hen tur yim sot sai
I want to see you smile brightly

(*,**)

(***) พร้อมดูแลทุกวัน ขอให้เธอมั่นใจ
Praum doo lae took wun kor hai tu rmun jai
I’m ready to take care of you every day, I want you to be certain
ฉันจะเตรียมให้เธอ ทุกสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าสิ่งไหน
Chun ja dtriam hai tur took sing tee dtaung gahn mai wah sing nai
I’ll prepare everything you want for you, no matter what it is

(**,**,***)

   

Music: ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, Alex Sypsomos, Rhys Fletcher
Lyrics: ปัญญา ปคูณปัญญา
Arranged & Produced by ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

   

I love that mint suit of ToR+’s~

Title: อย่างที่เธอต้องการ / Yahng Tee Tur Dtaung Gahn (The Way You Want)
Artist: Torrayot
Album: [Single]
Year: 2020

คงอีกไม่นาน ไม่ต้องบอกลาฉันรู้ดี
Kong eek mai nahn mai dtaung bauk lah chun roo dee
Soon, there’s no need to say good-bye, I know full well
ปล่อยให้ความทรมาน กัดกินให้ลึกเข้าไปอีก
Bploy hai kwahm toramahn gut gin hai leuk kao bpai eek
Let the torture gnaw deeper away
โปรดเธอ
Bproht tur
Please

(*) ทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้ ให้ฉันตายอยู่ตรงนี้
Ting chun wai yoo dtrong nee hai chun dtai yoo dtrong nee
Abandon me here, let me die here
และเธอไม่ต้องกลัวว่าพรุ่งนี้ จะฟื้นคืนมาได้อีก
Lae tur mai dtaung glua wah proong nee ja feun keun mah dai eek
And you don’t have to be scared that I’ll be resurrected again tomorrow
ทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้ ทุกๆการกระทำมันเจ็บและเสียใจ
Ting chun wai yoo dtrong nee took took gahn gratum mun jep lae sia jai
Abandon me here, your every action makes me hurt and sad
แล้วมันคงไม่นานเท่าไร ที่ฉันจะหมดลมหายใจ
Laeo mun kong mai nahn tao rai tee chun ja mot lom hai jai
And pretty soon, I’ll take my last breath
ไม่ช้าหรือเร็วก็คงหายไปจากโลกนี้ อย่างที่เธอต้องการ
Mai chah reu rew gor kong hai bpai jahk lohk nee yahng tee tur dtaung gahn
Sooner or later, I’ll disappear from this world just the way you want

อย่าทรมาน หลอกกันด้วยความหวังดีอีก
Yah toramahn lauk gun duay kwahm wung dee eek
Don’t torture me, deceiving me with your well-wishes anymore
และเธอยิ่งพยายาม ใบมีดยิ่งแทงซ้ำเติมอีก
Lae tur ying payayahm bai meet ying t aeng sum dterm eek
And the more you try, the more the knife stabs me over and over
และโปรดเธอ
Lae bproht tur
And please

(*)

   

Produced & Arranged by Yotsatorn Boonyatanapiwat
Music & Lyrics by Yotsatorn Boonyatanapiwat

   

Not bad for that hard grunge genre, though I think this could go a bit louder and harder. Is he still with the Yers and just doing a side solo project with Sanamluang? Or is this the direction he wants to go now?

Title: งงมากแม่ / Ngong Mahk Mae (I’m So Confused)
English Title: “Love Who I Am”
Artist: JNP ft. Jennie Panhan (เจนนี่ ปาหนัน)
Album: [Single]
Year: 2020

ก่อนเคยทำอะไรก็ดี แต่ทำไมวันนี้เธอจึงไม่เข้าใจ Why Why Why Why Why
Gaun koey tum arai gor dee dtae tummai wun nee tur jeung mai kao jai why why why why why
Before whatever I did was okay, but why don’t you understand today? Why why why why why?
ใส่สั้นเธอก็ว่า ตอบช้าก็ไม่ชอบ sexy แค่วับๆแวมๆ
Sai sun tur gor wah dtaup chah gor mai chaup sexy kae wup wup waem waem
You criticize me for wearing short clothes, you don’t like it if I’m slow to answer you, it’s too sexy, I’m just flashing too much

(*) Love me, love who I I am
Love me, love who I, I am
Love me love who I am
Love me, love who I am
Love me, love who I I am
Love me, love who I, I am
Love me love who I am
Love me, love who I am
Love me, love who I I am
Love me, love who I, I am

ทรงผมตรงๆยาวๆ ที่เธอเคยชอบ ที่เธอว่าดี
Song pom dtrong dtrong yao yao tee tur koey chaup tee tur wah dee
My long, straight hairstyle that you used to like, that you said was nice
วันนี้ไม่เข้ากับฉัน
Wun nee mai kao gup chun
Doesn’t suit me today
ปัด brush on ให้ดูแพงๆ
Bput brush on hai doo paeng paeng
I apply some blush to look expensive
ปากแดงๆให้ดูมั่นๆ
Bpahk daeng daeng hai doo mun mun
Red lips to look fierce
แต่เธอว่ามันไม่ดี
Dtae tur wah mun mai dee
But you say it’s no good

(**) ไม่เข้าใจทำไมถึงต้องบ่น ทุกๆเรื่องที่ฉันเป็น ทั้งที่ฉันก็ทำให้เห็นตั้งแต่ day one
Mai kao jai tummai teung dtaung bon took took reuang tee chun bpen tung tee chun gor tum hai hen dtung dtae day one
I don’t understand why you’re complaining about everything that I am, even though I’ve been like this since day one
พยายามให้ฉันเปลี่ยน ทั้งที่ฉันก็ไม่เปลี่ยน ทำไมเธอต้องยัดเยียดมาใส่ฉัน
Payayahm hai chun bplian tung tee chun gor mai bplian tummai tur dtaung yut yiat mah sai chun
You try to get me to change, even though I won’t, why do you have to control what I wear?
โน่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ชอบsexy แค่วับๆแวมๆ
Nohn gor mai dai nee gor mai chaup sexy kae wup wup waem waem
That’s a no, you don’t like this, it’s too sexy, I’m just flashing too much

(*)

บ่นเก่ง จิกเก่ง โอ๊ย งงมากแม่ ห้ามเก่ง อะไรเก่ง พักก่อน แยกๆ
Bon geng jik geng oy ngong mahk mae hahm geng arai geng puk gaun yaek yaek
You’re good at complaining, you’re good at nagging, oh, I’m so confused, you’re good at forbidding, you’re good at everything, give it a break
งงนะ นี่ว่านี่ เหมือนเดิมนะ ฮ่วยมันเป๋นหยังว่ะ ทนไม่ไหวจะเทละ
Ngong na nee wah nee meuan derm na huay mun bpen yung wa ton mai wai ja tay la
I’m confused, this is it, I’m the same, what’s the issue here? I can’t take it, I’m gonna dump you
โวย อะไรไม่ได้อย่างใจก็โวย ฮะโหร่ยย
Woy arai mai dai yahng jai gor woy ha roy
You cry out, if something isn’t to your liking, you cry out, wtf

(**,*)

ไม่เข้าใจ ทำไมเธอถึงได้เปลี่ยนไป
Mai kao jai tummai tur teung dai bplian bpai
I don’t understand why you’ve changed
นั่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ชอบsexy แค่วับๆแวมๆ
Nun gor mai dai nee gor mai chaup sexy kae wup wup waem waem
That’s a no, you don’t like this, it’s too sexy, I’m just flashing too much

(*)

Love me, love who I am

   

ผู้แต่งเนื้อร้อง/ทำนอง : เป้ วงมายด์ (บดินทร์ เจริญราษฎร์)
โปรดิวเซอร์ : เอ้ BOTCASH (สัณหภาส บุนนาค)

   

I love how all the big-name established rap producers have been writing/producing these songs for them, this one now done by Pae Mild (MVL) and Ae Botcash. It’s almost like they’ve given up on trying to produce the new generation of rappers and feel like an indie girl group of three sisters has more potential haha. 😛
It’s a cute song, wondering why their men are suddenly complaining about they way they dress when they used to like it in the beginning, although a lot of people are commenting that the music video is too much like Ariana Grande’s 7 Rings music video

Title: เสียงจากดาวพลูโต / Siang Jahk Dao Pluto (The Voice from Pluto)
Artist: Krist Perawat (คริส พีรวัส)
Album: OST One Night Steal แผนรักสลับดวง
Year: 2019

เหม่อมองออกไป มองไปที่บนฟ้า
Mur maung auk bpai maung bpai tee bon fah
Staring up at the sky
ก็ไม่เห็นแม้ดวงดารา ที่ใครเขาพรรณนา
Gor mai hen mae duang dahrah tee krai kao punnah
I don’t even see any stars that everyone describes
ว่าสวยงามกว่าสิ่งใด
Wah suay ngahm gao sing dai
As more beautiful than anything

นับวันผ่านไป ใจก็ยังเงียบเหงา
Nup wun pahn bpai jai gor yung ngiap ngao
Counting the days that pass by, my heart is still lonely
ก็อาจเป็นเพราะเรา บอกใครเขาเท่าไร
Gor aht bpen pror rao bauk krai kao tao rai
It might be because however many times we tell them
ดาวใดก็ไม่ได้ยิน
Dao dai gor mai dai yin
The stars don’t hear

แม้รออีกนานแค่ไหน
Mae ror eek nahn kae nai
No matter how much longer I wait
เสียงที่ส่งไป ก็ไม่ถึงใครสักคน
Siang tee song bpai gor mai teung krai suk kon
The voice I’m sending out doesn’t reach anyone
แม้พยายามฝึกฝน
Mae payayahm feuk fon
No matter how much I practice
โห่ร้องสักกี่หน เสียงก็ไม่เดินทาง
Hoh raung suk gee hon siang gor mai dern tahng
However many times I cry out, my voice doesn’t travel
ผ่านนภาแห่งความมืดมน
Pahn napah haeng kwahm meut mon
Past the sky of darkness

(*) แต่ฉันก็ยังคงรอ รอ
Dtae chun gor yung kong ror ror
But I’m still waiting
รอให้เราโคจรมาพร้อมกัน
Ror hai rao kojaun mah praum gun
Waiting for us to orbit together
รอให้ห้วงเวลามีแค่เธอกับฉัน
Ror hai huang welah mee kae tur gup chun
Waiting for time to have only you and me
ท่ามกลางดาวเหล่านั้น
Tahm glahng dao lao nun
In the middle of those stars
สื่อสารให้ได้ยิน อย่างชัดเจน
Seu sahn hai dai yin yahng chut jen
Communicating clearly

(**) แม้ฉันต้องรออีกนาน นาน
Mae chun dtaung ror eek nahn nahn
Even though I have to wait even longer
นานเหลือเกิน ที่แรงดึงดูดเรา
Nahn leua gern tee raeng deut doot rao
It’s been so long that our gravity
และความเวิ้งว้างมันทำให้ฉันเศร้า
Lae kwahm werng wahng mun tum hai chun sao
And the vastness make me sad
เฝ้ารอในวันหนึ่งให้เสียงเดินทางไปถึง
Fao ror nai wun neung hai siang dern tahng bpai teung
Waiting for the day that my voice travels and reaches
ดาวใด สักดวง
Dao dai suk duang
A star

ต้องดังอีกสักแค่ไหน ชัดเจนเท่าไร
Dtaung dung eek suk kae nai chut jen tao rai
How much louder must I be? How clear is it?
ภายใต้ดวงดาวที่เต็มฟ้าอากาศไม่มีค่า
Pay dtai duang dao tee dtem fah ahgahtt mai mee kah
Under the stars that fill the sky, air is worthless
ฉันต้องขอ พร จากดาวดวงใด
Chun dtaung kor paun jahk dao duang dai
I ask for a blessing from the stars

แม้มันเงียบเหงาแค่ไหน
Mae mun ngiap ngao kae nai
No matter how lonely I am
เสียงที่ส่งไป ก็ไม่ถึงใครอยู่ดี
Siang tee song bpai gor mai teung krai yoo dee
The voice I send out doesn’t reach anyone
แม้ร้องให้ดังจากตรงนี้โห่ร้องสักกี่ที
Mae raung hai dung jahk dtrong nee hoh raung suk gee tee
Even though I’m shouting loudly from here, no matter how many times I cry out
เสียงก็ไม่เดินทางผ่านนภาแห่งความมืดมน
Siang gor mai dern tahng pahn napah haeng kwahm meut mon
My voice doesn’t travel past the sky of darkness

(*,**,*,**)

   

คำร้อง palmlamer
ทำนอง LAMERBand,คริส พีรวัส
เรียบเรียง : คริส พีรวัส, palmlamer

Title: เข้าข้างตัวเอง(อีกแล้ว) / Kao Kahng Dtua Eng (Eek Laeo) [I’m Taking My Own Side (Again)]
Artist: ETC
Album: [Single]
Year: 2020

เหมือนฉันคนเดียวที่คิดไปไกลกว่าเธอคิด
Meuan chun kon diao tee kit bpai glai gwah tur kit
It’s like I was the only one who was thinking further ahead than you were
เหมือนฉันคนเดียวอยากบอกใครๆเรื่องของเรา
Meuan chun kon diao yahk bauk krai krai reuang kaung rao
It’s like I’m the only one who wanted to tell everyone about us
ไม่รู้จริงๆว่าเธอคิดถึงหรือเธอแค่เหงา
Mai roo jing jing wah tur kit teung reu tur kae ngao
I really don’t know if you missed me, or if you were just lonely
ไม่รู้จริงๆว่าเราอยู่ในฐานะอะไร
Mai roo jing jing wah rao yoo nai tahna arai
I really don’t know what our status is

(*) กี่ครั้งที่ฉันเองก็รู้สึกไม่สำคัญ
Gee krung tee chun eng gor roo seuk mai sumkun
I’ve felt unimportant so many times
ยังหาเหตุผลมากมายที่จะรอ
Yung hah het pon mahk mai tee ja ror
I’m still searching for the reasons I’m waiting
กี่ครั้งที่ใจฉันมันเจ็บและอยากพอ
Gee krung tee jai chun mun jep lae yahk por
My heart has been broken so many times, it’s had enough
แค่เธอทำเหมือนรัก ก็หลงไปที่จุดเดิม
Kae tur tum meuan ruk gor long bpai tee joot derm
But you’d just act like you loved me, and I’d get lost at the same point

(**) เข้าข้างตัวเองอีกแล้ว หยุดซักที
Kao kahng dtua eng eek laeo yoot suk tee
I’m taking my own side again and finally stopping this
น่าจะรู้ที่เธอไม่เคยชัดเจน มันชัดเจนพออยู่แล้ว
Nah ja roo tee tur mai koey chut jen mun chut jen por yoo laeo
I should have known that you were never clear, but now things are clear enough
หยุดฝัน ตื่นซักที หลอกตัวเองมานานเท่าไร
Yoot fun dteun suk tee lauk dtua eng mah nahn tao rai
I’m ending the dream and finally waking up, I’ve deceived myself for too long
ยังจะเอาอะไรมาหวัง ยังรอทำไม
Yung ja ao arai mah wung yung ror tummai
What am I still hoping for? Why am I still waiting
ทั้งๆที่ในใจ ก็รู้เป็นได้แค่นี้
Tung tung tee nai jai gor roo bpen dai kae nee
Even though in my heart, I know this is all it can be?

ทุกครั้งที่เธอใส่ใจ ที่ทำอะไรให้ฉัน
Took krung tee tur sai jai tee tum arai hai chun
Every time you pay attention to me or do something for me
ไม่รู้เธอทำอย่างนั้น กับฉันหรือว่าใครๆ
Mai roo tur tum yahng nun gup chun reu wah krai krai
I don’t know if you’re doing that just with me or with everyone
ทุกคำที่เธอบอกฉันพิเศษกว่าใครบ้างไหม
Took kum tee tur bauk chun piset gwah krai bahng mai
Are the words you tell me more special than the ones you tell others?
หรือเธอทำเหมือนมีใจ ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว
Reu tur tum meuan mee jai mai chai kae chun kon diao
Or are you just pretending to have feelings for me and I’m not the only one?

(*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by ETC.
Lyrics by อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Melody by อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Arrange by บี

Title: สุดท้ายเหลือเพียงคำว่ารัก / Soot Tai Leua Piang Kum Wah Ruk (In the End, All That’s Left is the Word Love)
Artist: Alyn
Album: OST ซ่อนเงารัก / Saun Ngao Ruk
Year: 2020

ทุกๆ ถ้อยคำที่เคยเอ่ย ทุกๆ เรื่องราวที่เคยเกิด ฉันไม่เคยที่จะลบมันไปจากใจ
Took took toy kum tee koey oey took took reuang rao tee koey gert chun mai koey tee ja pop mun bpai jahk jai
Every word ever spoken, every story that ever happened, I’ll never erase them from my heart
ทุกภาพของเรามันยังอยู่ ทุกเสียงที่เคยได้ยินวันนั้น ฉันยังจำราวกับเธอไม่เคยจากไป
Took pahp kaung rao mun yung yoo took siang tee koey dai yin wun nun chun yung jum rao gup tur mai koey jahk bpai
Every image of us still remains, every sound that I once heard that day, I still remember the times with you, they’ve never left me

(*) มีเพียงแค่คำบางคำ ที่ค้างคาในหัวใจ เป็นเรื่องเดียวที่ยังติดใจอยู่จนวันนี้
Mee piang kae kum bahng kum tee kahng kah nai hua jai bpen reaung diao tee yung dtit jai yoo jon wun nee
There’s just one word remaining in my heart, it’s the one thing that’s been stuck in my heart to this day

(**) สุดท้ายเหลือเพียงคำว่ารัก ที่ฉันไม่เคยพูดไป
Soot tai leua piang kum wah ruk tee chun mai koey poot bpai
In the end, all that’s left is the word love that I never spoke
ทนเก็บไว้ ไม่รู้ว่าจะบอกเธอยังไง
Ton gep wai mai roo wah ja bauk tur yung ngai
I endured keeping it in, I didn’t know how to tell you
สุดท้าย สายไปที่เธอบอก ผิดเองที่ยอมให้มันสายไป
Soot tai sai bpai tee tur bauk pit eng tee yaum hai mun sai bpai
In the end, it’s too late to tell you, it’s my fault for waiting until it was too late
จะตะโกนให้ดังเท่าไร เธอคงไม่ได้ยิน
Ja dta gohn hai dung tao rai tur kong mai dai yin
However loudly I shout it, you probably won’t hear

ถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยู่ ให้ฉันกล้าพอที่จะบอกรักให้เธอฟัง แต่ความรักไม่เคยหมดไป
Teung mae wah t ur ja mai yoo hai chun glah por tee ja bauk ruk hai tur fung dtae kwahm ruk mai koey mot bpai
Even though you won’t be here to make me brave enough to tell you I love you, my love has never run out

(**)

เธอคงไม่ได้ยิน เธอคงไม่ได้ยิน ใช่มั๊ย เธอคงไม่ได้ยิน
Tur kong mai dai yin tur kong mai dai yin chai mai tur kong mai dai yin
You probably won’t hear it, you probably won’t hear it, right? You probably won’t hear it
จะตะโกนให้ดังเท่าไร เธอคงไม่ได้ยิน
Ja dta gohn hai dung tao rai tur kong mai dai yin
However loudly I shout it, you probably won’t hear

(*,**)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง / เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: ติดกับ / Dtit Gup (Stuck On You)
Artist: Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)
Album: OST เพราะเราคู่กัน 2gether The Series
Year: 2020

เห็นกันทุกวัน เธอกับฉันรู้กันในความต่าง
Hen gun took wun tur gup chun roo gun nai kwahm dtahng
We saw each other every day, you and I knew each other in our differences
เหมือนไม่มีทาง ว่าจะรักกันได้อย่างไร
Meuan mai mee tahng wah ja ruk gun dai yahng rai
It seemed like there was no way, how could we fall in love?

(*) แต่ก็เพราะว่าความใกล้ชิดหมดสิทธิ์แก้ตัว
Dtae gor pror wah kwahm glai chit mot sit gae dtua
But because of our closeness, there’s no more excuses
ก็หัวใจมันสปาร์คผิดจากที่เตรียมไว้
Gor hua jai mun spark pit jahk tee dtriam wai
My heart got the wrong spark than what I was prepared for
เคยเป็นคนไม่เคยรู้ใจ
Koey bpen kon mai koey roo jai
Who once was someone who never knew you intimately
กลายเป็นหวั่นไหวทุกวัน
Glai bpen wun wai took wun
I’ve now become nervous every day

(**) ติดอกติดใจไปแล้วก็เผลอรักเธอไม่รู้ตัว
Dtit auk dtit jai bpai laeo gor plur ruk tur mai roo dtua
I’m so crazy about you, I’ve carelessly and obliviously fallen in love with you
ติดกับดักเธอเข้าแล้ว ให้ฝืนหัวใจอยู่ได้ไง
Dtut gup dtuk tur kao laeo hai feun hua jai yoo dai ngai
I’ve been caught in your trap, how could I resist my heart?
ขอโทษทีได้มั้ยที่ทำให้วุ่นวาย
Kor toht tee dai mai tee tum hai woon wai
Sorry for bothering you
ต้องโทษที่ใจของฉันทีมันอยากมีเธอข้างกาย
Dtaung toht tee jai kaung chun tee mun yahk mee tur kahng gai
It’s my heart’s fault for wanting to have you by my side
แค่เพียงได้รักเธอฝืนใจให้ลืมเรื่องเธอไม่ได้เลย
Kae piang dair uk tur feun jai hai leum reuang tur mai dai loey
I just want to love you, I can’t force my heart to forget about you

ไม่รู้เพราะอะไรทั้งที่ใครไม่เคยทำใจสั่น
Mai roo pror arai tung tee krai mai koey tum jai sun
I don’t know why, even though no one has ever made my heart pound before
อาจเพราะความสัมพันธ์
Aht pror kwahm sumpun
It might be because the relationship
ระหว่างเราคือโชคชะตา
Rawahng rao keu chohk chadtah
Between us is destiny

(*,**,**)

ตกหลุมรักเธอไปแล้วฝืนใจให้ลืมเรื่องเธอไม่ได้เลย
Dtok loom ruk tur bpai laeo feun jai hai leum reuang tur mai dai loey
I’ve already fallen in love with you, I can’t force my heart to forget about you

   

เนื้อร้อง พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล
ทำนอง อานันท์ พัวนิรันดร์, พชร รัตนอรุน
เรียบเรียง ชลันทร์ ศุกระรุจิ, พชร รัตนอรุน,วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิช