Lyric Translations

Title: พอแล้ว / Por Laeo (Enough)
Artist: Potato
Album: CHUDTEEJED
Year: 2019

ใจที่ยังทน เธอยังจมกับความปวดร้าว
Jai tee yung ton tur yung jom gup kwahm bpuat rao
Your heart still endures, you’re still sinking in the pain
ยังจำทุกเรื่องราว กับความหลังที่ทรมาน
Yung jum took reuang rao gup kwahm lung tee toramahn
You still remember every story of the past that tortures you
ยังทำทุกๆทาง เพื่อวันดีๆจะกลับมา
Yung tum took took tahng peua wun dee dee ja glup mah
You still try every way to bring the good days back
ยังทำเป็นคนบ้า ให้เหมือนว่ายังมีกัน
Yung tum bpen kon bah hai meuan wah yung mee gun
You still act like a crazy person, like you still have them

ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่มีทาง เธอจะรับความจริงได้ไหม
Hai glup mah bpen meuan derm mai mee tahng tur ja rup kwahm jing dai mai
There’s no way to return things to the way they were, can you accept the truth?

ยอมรับความจริง สิ่งที่มันไม่เป็นดั่งฝัน
Yaum rup kwahm jing sing tee mun mai bpen dung fun
Accept the truth, that things aren’t as you had dreamed
และมันคงถึงวัน ที่เธอนั้นต้องทิ้งมันไป
Lae mun kong teung wun tee tur nund taung ting mun bpai
And it’s time for you to throw them away
เรื่องราวซ้ำเติม เธอยังวนยังคงจะเก็บไว้
Reuang rao sum dterm tur yung won yung kong ja gep wai
The memories aggravate things, you still keep thinking about them
จะกัดกินหัวใจ ถ้าเธอนั้นไม่ลืมสักที
Ja gut gin hua jai tah tur nun mai leum suk tee
They’ll gnaw away at your heart if you don’t finally forget them

(*) ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่มีทาง ต้องยอมรับความจริงให้ไหว
Hai glup mah bpen meuand erm mai mee tahng dtaung yaum rup kwahm jing hai wai
There’s no way to return things to the way they were, you must be able to accept the truth

(**) พอแล้ว อย่าเปลืองเลยน้ำตา
Por laeo yah bpleuang loey num dtah
Enough, don’t waste your tears
ฝืนไป ก็ไม่คืนย้อนมา
Feun bpai gor mai keun yaun mah
Resisting won’t restore things
เปิดใจ เธอนั้นยังมีค่า
Bpert jai tur nun yung mee kah
Open your heart, you still have value
หัวใจ ให้เก็บมันไว้ตรงที่เธอ
Hua jai hai gep mun wai dtrong tee tur
Keep your heart with you
เก็บมันเอาไว้ตรงที่เธอ
Gep mun ao wai dtrong tee tur
Keep it with you
อย่าเอาไปจมกองน้ำตา
Yah ao bpai jom gaung num dtah
Don’t go sinking in the tears

(*,**)

หัวใจ มันก็ยังคงเป็นของเธอ เก็บมันไว้ เก็บมันไว้ เก็บมันไว้
Hua jai mun gor yung kong bpen kaung tur gep mun wai gep mun wai gep mun wai
Your heart still belongs to you, keep it, keep it, keep it
มันก็ยังคงเป็นของเธอ อย่าเอาไปจมกองน้ำตา
Mun gor yung kong bpen kaung tur yah ao bpai jom gaung num dtah
It still belongs to you, don’t go sinking in the tears

   

คำร้อง : พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
ทำนอง : พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : Potato, เกียรติยศ มาลาทอง

Title: รักตัวเองบ้างนะ / Ruk Dtua Eng Bahng Na (Love Yourself)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST หอนี้ชะนีแจ่ม Girl Next Room
Year: 2020

(*) โปรดอย่ามาถามฉันเลย
Bproht yah mah tahm chun loey
Please don’t come asking me
เธอควรต้องทำยังไง
Tur kuan dtaung tum yung ngai
What you must do
กี่ทีแล้วที่เธอต้องเสียน้ำตาเพราะเขา
Gee tee laeo tee tur dtaung si num dtah pror kao
You’ve lost tears because of them several times already
กี่คำปรึกษา ให้ไปสุดท้ายก็เป็นเหมือนเก่า
Gee kum bpreuk sah hai bpai soot tai gor bpen meuan gao
However much advice I give you, in the end, it’s the same
ก็เธอรักเขามากมายอ่ะนะ ฉันพอเข้าใจ
Gor tur ruk kao mahk mai a na chun por kao jai
You love them so much, I understand

(**) รักนั้นคืออะไร ที่ต้องดูให้นาน
Ruk nun keu arai tee dtaung doo hai nahn
What is that love that I’ve had to watch for so long?
I just want you to know
I just want you to know
รักคือการเฝ้ารอ ของที่ดีที่สุด
Ruk keu gahn fao ror kaung tee dee tee soot
Love is waiting for the best
รักตัวเองบ้างนะ …แล้วจะเข้าใจ
Ruk dtua eng bahng na laeo ja kao jai
Love yourself, then you’ll understand

(***) ถ้าเธอได้รัก…สักคน โดยไม่ต้องพยายาม
Tah tur dai ruk suk kon doy mai dtaung payayahm
If you can love someone without any effort
เธอจะได้รู้ว่านั่นคือรักที่เธอเฝ้ารอมานาน
Tur ja dai roo wah nun keu ruk tee tur fao ror mah nahn
You’ll know that it’s the love that you’ve been waiting for for so long
ถ้าเธออยากคิดถึงใครและไม่ต้องทรมาน
Tah tur yahk kit teung krai lae mai dtaung toramahn
If you want to think about someone and there’s no torture
เธอก็จะรู้ ว่าเธอวันนี้ ควรทำยังไง
Tur gor ja roo wah tur wun nee kuan tum yung ngai
You’ll know what you should do today

(*)

ไม่บอกก็รู้ว่าเธอ ปรับตัวมากมายยังไง
Mai bauk gor roo wah tur bprup dtua mahk mai yung ngai
You don’t have to tell me, I know how much you’ve adjusted yourself
อะไรที่เขาต้องการก็พร้อมจะยอมให้เขา
Arai tee kao dtaung gahn gor praum ja yaum hai kao
Whatever they want, you’re ready and willing to give it to them
ที่ไม่อยากเสียเขาไป
Tee mai yahk sia kao bpai
You don’t want to lose them
แน่ใจว่าคุ้มใช่หรือเปล่า
Nae jai wah koom chai reu bplao
Are you sure it’s worth it?
เธอก็รู้ ว่าเธอต้องเสียมากกว่าหัวใจ
Tur gor roo wah tur dtaung sia mahk gwah hua jai
You know you have to lose more than your heart

เธอก็ต้องรู้สิ เปิดใจสักนิดสิ
Tur gor dtaung roo si bpert jai suk nit si
You must realize, open your heart a bit
หยุดให้หัวใจได้ใช้ความคิด แล้วเธอจะรู้ว่าใครที่คิดผิด
Yoot hai hua jai dai chai kwahm kit laeo tur ja roo wah krai tee kit pit
Stop letting your heart use your thoughts and you’ll know who is thinking wrongly
ลิปสติกสีที่ใช่เธอก็ยังดูออก เขารักจริงหรือหลอก
Lipstick see tee chai tur gor yung doo auk kao ruk jing reu lauk
You can still pick out the right lipstick color, do they really love you or is he deceiving you?
ไม่ต้องบอก ไม่ต้องถามฉันหรอก
Mai dtaung bauk mai dtaung tahm chun rauk
You don’t have to tell me, you don’t have to ask me
คนที่เธอใฝ่ฝัน เธอก็รู้ว่าเขานั้นแจ่มกว่านี้
Kon tee tur fai fun tur gor roo wah kao nun jaem gwah nee
You know the person of your dreams is brighter than this
แล้วเธอก็รู้ว่าเธอนั้นรอคอยเพื่อได้เจอคนนี้
Laeo tur gor roo waht ur nun ror koy peua dai jur kon nee
And you know that you’re waiting to meet them

(**,***)

   

Rap & Chorus : สีดา(P)
Producer : 13Xep
Lyric/Music : Superouu
Arrange : Machina
Guitar : Lama
Mix & Mastering : Machina

Title: ไม่ต้องกังวล / Mai Dtaung Gung Won (No Need to Worry)
Artist: Kerb Nattapong (เกิบ)
Album: OST ผมอาถรรพ์ / Pom Ahttun
Year: 2020

กี่ครั้งที่เราอยู่ใกล้กัน แต่เหมือนมันไกลแสนไกล
Gee krung tee rao yoo glai gun dtae meuan mun glai saen glai
However many times we’re near, it’s like we’re so far apart
มองตาไม่รู้ใจ ไม่เหมือนคนเดิมที่เคยเจอ
Maung dtah mai roo jai mai meuan kon derm tee koey jur
Looking into your eyes, I don’t know your feelings, it’s different from the person I once met

กี่ครั้งที่กุมมือของเธอ ก็รู้ได้เลยทันที
Gee krung tee goom meu kaung tur gor roo dai loey tun tee
However many times I hold your hand, I know immediately
ว่าความรักที่มี กำลังจืดจางลงไป
Wah kwahm ruk tee mee gumlung jeut jahng long bpai
That the love you have is growing stale

(*) หากใจเธอนั้นมีใคร อย่ามัวทนเก็บไว้อย่างนี้เลย
Hahk jai tur nun mee krai yah mua ton gep wai yahng nee loey
If your heart has someone else, don’t put up with keeping things like this
ก็พูดคำเดียวมาเลย ว่าเลิกกัน
Gor poot kum diao mah loey wah lerk gun
Just say it; we’re breaking up

(**) เธอไม่ต้องกังวล ก็ฉันนั้นมันเข้าใจเธอดี
Tur mai dtaung gung won gor chun nun mun kao jai tur dee
There’s no need to worry, I understand you well
เธอไม่ต้องกังวล ว่าฉันคนนี้จะเป็นจะตาย
Tur mai dtaung gung won wah chun kon nee ja bpen ja dtai
You don’t have to worry if I live or die
ไม่ว่านานเพียงใด ใจฉันจะยังมีเธอไม่เลือนไป
Mai wah nahn piang dai jai chun ja yung mee tur mai leuan bpai
No matter how long it’s been, my heart will still have you, never fading
วันที่ไม่มีใคร ก็ขอให้เธอกลับมา
Wun tee mai mee krai gor kor hai tur glup mah
When you don’t have anyone else, I want you to come back

อย่าฝืนใจทำว่ารักกัน อย่าฝืนหัวใจเลยเธอ
Yah feun jai tum wah ruk gun yah feun hua jai loey tur
Don’t force your heart to act like it loves me, don’t force your heart
หากความรักที่เจอ มันดีกับเธอจริงๆ
Hahk kwahm ruk tee jur mun dee gup tur jing jing
If the love you’ve found is really good to you

วันเวลาที่ฉันนั้นมีเธอ จะคอยเก็บมันไว้ในใจ
Wun welah tee chun nun mee tur ja koy gep mun wai nai jai
I’ll keep the times that I had you in my heart
ให้เป็นความทรงจำดีๆ
Hai bpen kwahm song jum dee dee
As good memories

(*,**)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง / เรียบเรียง : จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: กระจกวิเศษบอกข้าเถิด / Grajok Wiset Bauk Kah Tert (Magic Mirror On the Wall)
Artist: 60Miles ft. Fukkling Hero
Album: [Single]
Year: 2020

ผ่านร้อน ฝน หนาว กาลเวลาไม่ช่วยอะไรคนที่เหงา
Pahn raun fon nao gahnwelah mai chuay arai kon tee ngao
I’ve been through the heat, the rain, the cold, time doesn’t help anything for a person who’s lonely
ก็เหงามันไปเหมือนเคย ไม่รู้เมื่อไรจะชิน
Gor ngao mun bpai meuan koey mai roo meua rai ja chin
I’m still lonely just the same, I don’t know when I’ll get used to it

อิจฉา ทุกงานวิวาห์ที่เราไปร่วมยินดี
Itchah took ngahn wiwah tee rao bpai ruam yin dee
I’m jealous of every wedding that I happily attend
อิจฉาทุกคนที่มี ความรักดี ๆ อยู่ร่ำไป
Itchah took kon t ee mee kwahm ruk dee dee yoo rum bpai
I’m jealous of everyone who constantly has love

(*) น้อยใจโชคชะตา (ทำไมต้องเป็นฉันทุกที) เป็นไปได้ไหมขอพรสักครา
Noy jai chohk chadtah (tummai dtaung bpen chun took tee) bpen bpai dai mai kor paun suk krah
I feel slighted by destiny (Why must it be me every time) Is it possible? Give me your blessing just once

(**) กระจกเจ้าเอ๋ยรักคืออะไร เหตุใดหัวใจยังคงเปล่าเปลี่ยว
Grajok jao oey ruk keu arai het dai hua jai yung kong bplao bpliao
Oh, mirror, what is love? Why is my heart still empty?
ลืมตาตอนเช้าด้วยตัวคนเดียว ไปทำงานสายไม่มีใครเตือน
Leum dtah dtaun chao duay dtua kon diao bpai tum ngahn sai mai mee krai dteuan
When I open my eyes in the morning, I’m all alone, when I go to work late, there’s no one to remind me
กระจกเจ้าเอ๋ยให้ฉันมีใคร ได้นอนอุ่นใจมีใครซักคนกอดกันข้ามปี
Grajok jao oey hai chun mee krai dai naun oon jai mee krai suk kon gaut gun kahm bpee
Oh, mirror, let me have someone to sleep warmly with someone hugging me year-long
ขอสักที เป็นฉันคนนี้ my destiny…Please be mine
Kor suk tee bpen chun kon nee my destiny please be mine
Can It finally be me? My destiny, please be mine

ความรักหน้าตาเป็นเช่นไร ไม่คุ้นเลย ไม่รู้ว่าทำไม
Kwahm ruk nah dtah bpen chen rai mai koon loey mai roo tummai
What does love look like? I’m unfamiliar with it, I don’t know why
ใจร้ายกับฉัน เหลือเกิน สาปฉันเอาไว้ ให้เหงาใจ
Jai rai gup chun leua gern sahp chun ao wai hai ngao jai
It’s so cruel to me, I’ve been cursed to be lonely

วาเลนไทน์ ปีนี้ หรือ ปีไหน ก็ยังไม่มีใคร
Valenine bpee nee reu bpee nai gor yung mai mee krai
This Valentine’s Day or any other year, I still don’t have anyone
ลอยกระทง ตอนนี้เป็นอย่างไร ไม่เคยได้สัมผัส
Loy gratong dtaun nee bpen yahng rai mai koey dai sumput
How is Loy Kratong now? I never get to experience it
บนโลกนี้ เธออยู่หนใด เธอมีจริงใช่ไหม
Bon lohk nee tur yoo hon dai tur mee jing chai mai
Where are you on this world? You exist, right?

(*,**)

กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดเนื้อคู่อยู่ไหนในปฐพี
Grajok wiset jong bauk kah tert neua koo yoo nai nai bpatapee
Magic mirror on the wall, where on earth is my soulmate?
ถ้าโลกสร้างปลาคู่น้ำ สร้างให้วสันต์คู่อัสนี
Tah lohk sahng bplah koo num sahng wassan koo utsanee
If this world created fish to go with water, created Wasan to go with Asanee
แล้วใยทิ้งฉันให้จมอยู่กับคำถามกับปรัศนีย์
Laeo yai ting chun hai jom yoo gup kum tahm gup bpratsanee
Why has it left me to sink in the questions?
ฉันแค่ต้องการคนธรรมดา ไม่ต้องขนาดซี ฉัตรปวีณ์
Chun kae dtaung gahn kon tummadah mai dtaung kanaht see chut bpawee
I just want an average person, I don’t need someone as high as Cee Chatpawee
ถ้ากามเทพคู่นางตีแล้วใยทิ้งใจฉันอยู่ในอก
Tah gahm teyp koo nahng dtee laeo yai ting jai chun yoo nai auk
If cupid has already struck me, why is my heart in my chest?
อยากยกหัวใจให้ใครหรือต้องเสี่ยงทายกับบุษบก
Yahk yok hua jai hai krai reu dtaun siang tai gup bootsabok
I want to give my heart to someone, or must I cast lots with a throne?
ฉันตั้งคำถามด้วยความรู้สึกเปลี่ยวเหงาไปกับกระจก
Chun dtung kum tahm duay kwahm roo seuk bpliao ngao bpai up grajok
I question my feelings of loneliness with the mirror
คำตอบที่ได้คือเงาตัวเองที่อัปลักษณ์และดูตลก
Kum dtaup tee dai keu ngao dtua eng tee ubpaluk lae doo dtalok
The answer I get is my own ugly and funny-looking reflection
แต่เจ้าชายกบยังเฝ้ารอเจ้าหญิงซักองค์
Dtae jao chai gop yung fao ror jao yin suk aung
But the frog prince is still waiting for his princess
ที่จะเมตตาจุมพิตปลดปล่อยคำสาปที่ทุกข์ระทม
Tee ja met dtah joom pit bplot bploy kum sahp tee took ra tom
Who will kindly kiss him and free him from this curse he’s been suffering
ที่ให้ความหมายของคำว่า FAN ไม่ได้จะแปลว่าแค่พัดลม
Tee hai kwahm mai kaung kum wah fan mai dai ja bplae wah kae put lom
Giving more meaning to the word “fan” than just blowing air
ตัวฉันยังหวังแม้เงากระจกบอกหน้าแบบนี้ใครรักลง
Dtua chun yung wung mae ngao grajok bauk nah baep nee krai ruk long
I still hope, even if it’s my reflection in the mirror telling me like this, that someone will fall in love with me

(**)

กระจกเจ้าเอ๋ยช่วยทีเป็นไร ช่วยดลจิตใจ ให้ใครสักคนมารักฉันที
Grajok jao oey chuay tee bpen rai chuay don jit jai hai krai suk kon mah ruk chun tee
Oh, mirror, help me, something’s wrong, please cast a spell on my heart, make someone love me
ขอสักที เป็นฉันคนนี้ my destiny…Please be mine
Kor suk tee bpen chun kon nee my destiny please be mine
Can It finally be me? My destiny, please be mine

   

Writter : Supachok Chuemuangpan, MVL, F.HERO
Composer : Supachok Chuemuangpan
Arranger : 60Miles, Kontai Pullarp, Tanon Arnthong , Chanatach Suriyachai
Producer : 60Miles, MVL
Mix and Master : Supachok Chuemuangpan

   

While normally I cringe at pleading “WHEN WILL SOMEONE LOVE MEEEE” songs, I like that this one at least has unique lyrics with the Snow White references~ I’ve also missed translating rap from the good ol’ artists of the early 2000s, back when their verses were full of meaningful metaphors and pop culture references and didn’t just make me gag talking about what flavor their bodily fluids are

Title: เธอก็แค่เด็กผู้ชาย / Tur Gor Kae Dek Poo Chai (You’re Just a Little Boy)
Artist: Aline Bass (เอลิน เบส)
Album: เอลิน เบส (Aline Bass)
Year: 2004

เธอพอเข้าใจบ้างไหม ว่าทำไมฉันนี้
Tur por kao jai bahng mai wah tummai chun nee
Do you understand why I
ถึงต้องไปสักที (ขอให้เธอโชคดี)
Teung dtaung bpai suk tee (kor hai tur chohk dee)
Must finally go? (I wish you good luck)
เธอคงไม่โกรธใช่ไหม ที่ต้องบอกให้รู้
Tur kong mai groht chai mai tee dtaun gbauk hai roo
You’re not angry, right? That I must tell you and let you know
รู้ว่าฉันไม่ไหวแล้วเธอ
Roo wah chun mai wai laoe tur
Know that I just can’t anymore

(*) ฉันก็เจ็บ ที่ต้องเป็นแบบนี้ ฉันเสียใจ ที่ต้องพูดไป
Chun gor jep tee dtaun bpen baep nee chun sia jai tee dtaung poot bpai
I’m hurt too that it must be like this, I’m sad to have to say it

(**) เธอก็แค่เด็กผู้ชาย ไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้น
Tur gor kae dek poo chao mai kao jai arai tung nun
You’re just a little boy, you don’t understand anything
รักไม่เป็นห่วงใครไม่เป็น ไม่เคยมีใครสำคัญ
Ruk mai bpen huang krai mai bpen mai koey mee krai sumkun
You don’t know how to love, you don’t know how to worry about someone, you’ve never had anyone be important to you
เธอก็แค่เด็กผู้ชาย คิดถึงแค่ตัวเองเท่านั้น
Tur gor kae dek poo chai kit teung kae dtua eng tao nun
You’re just a little boy, you only think about yourself
รู้ไหมเธอก็เป็นแค่เด็ก ไม่พร้อมที่จะรักใคร
Roo mai tur gor bpen kae dek mai praum tee ja ruk krai
Do you know you’re just a child? You’re not ready to love anyone

แต่มันอาจเป็นเพราะฉัน คิดเอาเองว่ารัก
Dtae mun aht bpen pror chun kit ao eng wah ruk
It might be because I assumed that love
คืออะไรมากมาย (ที่เธอไม่มีให้กัน)
Keu arai mahk mai (tee tur mai mee hai gun)
Was so much (that you didn’t have to give me)
อาจเป็นที่ตัวของฉัน ที่มาบอกว่ารัก
Aht bpen tee dtua kaung chun tee mah bauk wah ruk
It might be because I physically expressed that I love you
แล้วไม่ใช่แค่เพียงพูดมา
Laeo mai chai kae piang poot mah
And didn’t just say it

(*,**)

ผ่านรอนแรมมาเท่าไร ยิ่งรู้ว่าคงไม่ได้เจอ
Pahn raun raem mah tao rai ying roo wah kong mai dai jur
However many trips we went on, the more I realized that I hadn’t found
รักและวันเวลาที่ดี นอกจากความเจ็บช้ำ ก็เท่านั้น
Ruk lae wun welah tee dee nauk jahk kwahm jep chum gor tao nun
Love or good times, it was just pain

(**)

Title: ยังมีฉัน / Yung Mee Chun (You Still Have Me)
Artist: Catnap
Album: OST Until We Meet Again ด้ายแดง
Year: 2020

คงเป็นวันเวลาที่เหนื่อย และล้าไม่มีใครๆ
Kong bpen wun welah tee neuay lae lah mai mee krai krai
It’s probably a time of weariness and exhaustion when you have no one else
หนึ่งวันคงนานเกินไป เกินกว่าใจ
Neung wun kong nahn gern bpai gern gwah jai
One day is probably too long, longer than your heart
มันจะมีแรงก้าวไป
Mun ja mee raeng gao bpai
Has the strength to get through
ปล่อยทุกวันผ่านไปโดยไม่สนอะไร
Bploy took wun pahn bpai doy mai son arai
You let every day pass by without caring about anything

ก็ยังวนเวียนทนไปกับความอ่อนไหวเกินใครบรรยาย
Gor yung won wian ton bpai gup kwahm aun wai gern krai bunyai
You still continue to endure with a weakness beyond anyone’s explanation
กี่ความกังวลในใจคอยทำร้าย
Gee kwahm gung won nai jai koy tum rai
How many worries in your heart keep hurting you?
ต้องอดทนไปนานเท่าไหร่
Dtaung aut ton bpai nahn tao rai
How long must you tolerate this?
อยากหนีไปให้ไกล
Yahk nee bpai hai glai
You want to run far away
ให้มันแสนไกล
Hai mun saen glai
So far away

เธอรู้รู้ตัวบ้างไหม
Tur roo dtua bahng mai
Do you realize
ว่าเธอเธอนั้นยังมีใคร
wah tur tur nun yung mee krai
That you, you still have someone?
เธอไม่เดียวดาย
Tur mai diao dai
You’re not alone
เธอไม่เคยไม่เหลือใคร
Tur mai koey mai leua krai
You’ll never be without anyone left

อย่ากลัว
Yah glua
Don’t be scared

(*) ยังมีฉันทั้งคนเมื่อเธอสับสนเมื่อเธอเสียใจ
Yung mee chun tung kon meua tur sup son meua tur sia jai
You still have me when you’re confused or when you’re sad
นี่ไงมีฉันนี่ไง ไม่ห่างไกล
Nee ngai mee chun nee ngai mai hahng glai
Here, you have me right here, I’m not far away
ไม่ว่าเธอจะเจอเรื่องไหน
Mai wah tur ja jur reuang nai
No matter what you’ll face
จะร้ายแรงเท่าไรจะไม่ทิ้งไป
Ja rai raeng tao rai ja mai ting bpai
However bad it gets, I won’t abandon you
อย่ากลัวยังมีฉันทั้งคนเธอจะผ่านพ้นคืนวันร้อนใจ
Yah glua yung mee chun tung kon tur ja pahn pon keun wun raun jai
Don’t be scared, you still have me, you’ll get through the anxious nights
จะยังมีฉันนี่ไงไม่ห่างไป
Ja yung mee chun nee ngai mai hahng bpai
You’ll still have me right here, I’m not far
ถ้าเธอลองมองมาเมื่อไร
Tah tur laung maung mah meua rai
If you ever try looking
จะรู้ว่ามีใครที่ทั้งหัวใจ
Ja roo wah mee krai tee tung hua jai
You’ll know you have someone whose entire heart
พร้อมดูแลเธอ
Praum doo lae tur
Is ready to take care of you

ต่อไปจะเป็นยังไง ลำบากแค่ไหน ยากเย็นเพียงใด
Dtor bpai ja bpen yung ngai lumbahk kae nai yahk yen piang dai
However things will be next, however hard or difficult it may be
อย่ามัวไปกลัวอะไรจงจำไว้
Yah mua bpai glua arai jong jum wai
Don’t be afraid of anything, remember that
ตราบใดที่ฉันยังหายใจ
Dtrahp dai tee chun yung hai jai
As long as I’m still breathing
ฉันพร้อมเดินต่อไปข้างๆเธอ
Chun praum dern dtor bpai kahng kahng tur
I’m ready to continue on beside you

อยากให้รู้รู้ตัวเอาไว้
Yahk hai roo roo dtua ao wai
I want you to realize
ว่าเธอเธอนั้นยังมีใคร
wah tur tur nun yung mee krai
That you, you still have someone
เธอไม่เดียวดาย
Tur mai diao dai
You’re not alone
เธอไม่เคยไม่เหลือใคร
Tur mai koey mai leua krai
You’ll never be without anyone left

อย่ากลัว
Yah glua
Don’t be scared

(*,*)

Title: ดอกร้าย / Dauk Rai (Bad Flower)
English Title: “Hey You”
Artist: Diaries
Album: [Single]
Year: 2020

Hey you hey you hey you
Hey you hey you hey you

ตื่นนอนแต่เช้า ปลุกมาจากฝัน
Dteun naun dtae chao bplook mah jahk fun
I wake up in the morning, roused from my dream
เก็บเรื่องเมื่อคืนที่ฉันใฝ่ฝัน
Gep reuang meua keun tee chun fai fun
Keeping the matters of last night that I dreamed about
ใส่ในดอกไม้ ช่อแห่งความฝัน
Sai nai dauk mai chor haeng kwahm fun
Adding it to my bouquet of dreams
ที่มีเพียงฉันและเธอเท่านั้น
Tee mee piang chun lae tur tao nun
That has only you and me

Hey you hey you hey you
Hey you hey you hey you

โปรดเธอจงรับ รู้ในตัวฉัน
Bproht tur jong rup roo nai dtua chun
Please acknowledge me
ดอกไม้ช่อนี้ให้เธอเท่านั้น
Dauk mai chor nee hai tur tao nun
This bouquet is for you alone
จะมีเพียงรัก ของเราเท่านั้น
Ja mee piang ruk kaung rao tao nun
There will only be our love
เผื่อตอนที่เธอนั้นร้ายใส่ฉัน
Peua dtaun tee tur nun rai sai chun
Just in case you’re ever mean to me

Hey you hey you hey you
Hey you hey you hey you

Hey you hey you hey you
Hey you hey you hey you

   

Executive Directors : JEEP, Boyd Kosiyabong
Lyrics : ธนโชติ กาญจนวิจิตร
Music : Diaries

Title: ยักคิ้ว / Yuk Kiew (Wiggling Eyebrows)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: มักกะลีผีเสื้อ2019 (MAKKALI BUTTERFLY2019)
Year: 2019

อยู่ห่างไกล เธอจะเหงาหัวใจหรือเปล่า ส่งข่าวคราว มาให้รู้สักนิดได้ไหม
Yoo hahng glai tur ja ngao hua jai reu bplao song kao krao mah hai roo suk nit dai mai
When we’re separated, are you lonely? Please send word and let me know
คนตรงนี้ เอาแต่คิดถึงเธอ อยู่ร่ำไป ดาวดวงใด ช่วยเปล่งแสงให้เธอได้รู้
Kon dtrong nee ao dtae kit teung tur yoo rum bpai dao duang dai chuay bpleng saeng hai tur dai roo
The person over here just misses you repeatedly, I ask the stars to please shine and let you know

(*) ช้า เหลือเกินเวลา อยากจะพบเจอหน้ากับเธอแล้ว
Chah leua gern welah yahk ja pob jur nah gup tur laeo
Time is too slow, I want to see your face already
ช้า ก็คู่กันแล้วก็คงไม่แคล้ว แต่ว่าฉันก็ใจแป้ว เพราะกลัว ว่าเธอ
Chah gor koo gun laeo gor kong mai klaeo dtae wah chun gor jai bpaeo pror glua wah tur
It’s so slow, we’re already a couple, it can’t be escaped, but I’m disheartened because I’m scared that you’ll

(**) จะมีใคร ยักคิ้วหลิ่วตา อยู่ตรงหน้าแล้วสบตา กลัวว่าเธอจะพลาดท่า เสียที
Ja mee krai yuk kiew liew dtah yoo dtrong nah laeo sop dtah glua wah tur ja plaht tah sia tee
Have someone wiggle their eyebrows and wink right in front of you, catching your eye, I’m scared you’ll screw up
ใครยักคิ้วหลิ่วตา อย่าไปมองนะหลบออกมา นึกถึงหน้าฉันไว้คนดี ก็เธอทำได้หรือเปล่า
Krai yuk kiew liew dtah yah bpai maung na lop auk mah neuk teung nah chun wai kon dee gor tur tum dai reu bplao
If anyone wiggles their eyebrows and winks, don’t go looking at them, avert your gaze, think of my face, darling, can you do that?

อยากจะมีสักหนึ่งคาถา ปิดตาไม่ให้ใครมอง ปัดป้อง ไม่ให้ตัวเธอนั้นต้องหวั่นไหว
Yahk ja mee suk neung kah tah bpit dtah mai hai krai maung bput bpaung mai hai dtua tur nund taung wun wai
I wish just one spell existed, to close your eyes and not let anyone look at you, to protect you, don’t let yourself be shaken
เล่นหูเล่นตากับใคร รักฉันคนเดียวได้ไหม อย่าแพ้ให้ความห่างไกล
Len hoo len dtah gup krai ruk chun kon diao dai mai yah pae hai kwahm hahng glai
And flirt with anyone else, please love only me, don’t be defeated by distance

(*,**,*,**,**)

ช้า ก็เธอทำได้หรือเปล่า ช้า
Chah gor tur tum dai reu bplao chah
It’s so slow, can you do it? It’s so slow
ช้า ก็เธอทำได้หรือเปล่า ช้า ก็เธอทำได้หรือเปล่า
Chah gor tur tum dai reu bplao chah
It’s so slow, can you do it? It’s so slow, can you do it?

   

คำร้อง/ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : Bellsnowbear

Title: ลมหายใจคือเธอ / Lom Hai Jai Keu Tur (You’re the Air I Breathe)
English Title: “All I Need”
Artist: Tao Settapong (เต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ)
Album: OST 2Brothers แผนลวงรักฉบับพี่ชาย
Year: 2019

How many times have I told you I loved you in my heart?
How many times have I endured acting nonchalant like I don’t care?
Actually, my heart is weak inside
I want to pull you close to me
But I know there’s quite a distance between us

(*) You are everything, you’re my everything
You are every last thing of my life
My entire heart has only you, always, it’s unchanging
Do you hear me that you’re like the air I breathe?

Don’t run away, don’t change, don’t become someone else
Each day I just have to endure resisting, I want you to know so badly, it’s killing me
Being without you would hurt more than I can bear

(*)

(**) You are everything, you’re my everything
You are every last thing of my life
My entire heart has only you, I want you to know that I’m not changing
Do you hear me that you’re like the air I breathe?

I need you, I need you
I need you, I need you

(**)

You are everything, you’re my everything
You are every last thing of my life
My entire heart has only you, always, no matter how long it’s been
Do you hear me? The only person who’s like the air I breathe
Is you

Title: กลัวเครื่องบิน / Glua Kreuang Bin (Afraid of Airplanes)
Artist: Illslick ft. Palmy
Album: [Single]
Year: 2020

(*) เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไป
Meuan dtaun kreuang bun mun gumlung bin keun bpai
It’s like when an airplane is taking off
เธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตาย
Tur roo mai nai jai kaung chun glua ja dtai
Do you know that in my heart I’m scared to death?
ขอเพียงเธอคอยจับมือฉันกุมเอาไว้
Kor piang tur koy jup meu chun goom ao wai
I just ask that you take my hand
อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอ
Op oon jai mai glua sing dai meua chun mee tur
You warm my heart, I’m not scared of anything when I have you

เพราะว่าฉันมันเกิดมาแบบนี้ เกิดมาแบบนี้
Pror wah chun mun gert mah baep nee gert mah baep nee
Because I was born like this, I was born like this
คนอย่างฉันนั้นมันก็แปลกดี มันก็แปลกดี
Kon yahng chun nun mun gor bplaek dee mun gor bplaek dee
Guys like me are strange, they’re strange
Like The Way She’s Lookin’ At Me, Lookin’ At Me
Like the way she’s looking at me, looking at me
ฉันคงไม่กล้ากินตอนอยู่บนเครื่องต่อให้แจกฟรี แจกฟรี
Chun kong mai glah gin dtaun yoo bon kreuang dtor hai jaek free jaek free
I don’t dare eat when I’m flying, even though it’s free, it’s free

ฉันจองทั้งโซนรอบตัว ทุกทีนั้นมีแค่เพียงเรา
Chun jaung tung sohn raup dtua took tee nun mee kae piang rao
I’ve booked all the zones around me, there’s only us at all times
และเธอบอกกับฉันอย่ากลัว ความกลัวนั้นเป็นแค่เพียงเงา
Lae tur bauk gup chun yah glua kwahm glua nun bpen kae piang ngao
And you told me not to be scared, that fear is just a shadow
ฉันใช้เวลาไตร่ตรองก่อนลอง ไม่ใช่แค่เพียงเดา
Chun chai welah dtrai dtraung gaun laung mai chai kae piang dao
I spend time thinking things over before trying, I don’t just guess
ไม่เหมือนใครเขาที่มั่นใจ
Mai meuan krai kao tee mun jai
I’m different from those who are certain

(**) ติดมันตรงที่ฉันนั้นไม่ทันสมัย
Dtit mun dtrong tee chun nun mai tun samai
I’m stuck because I can’t keep up with the times
ไม่เคยเข้าใจข้าวของเครื่องใช้
Mai koey kao jai kao kaung kreuang chai
I never understand appliances
แล้วกลัวความสูงนี่จะได้เรื่องไหม
Laeo glua kwahm soong nee ja dai reuang mai
And I”m scared this height will cause an issue
แต่เธอก็ไม่เคยเห็นเป็นเรื่องใหญ่
Dtae tur gor mai koey hen bpen reuang yai
But you never see it as a big deal

(*)

คนอย่างฉันทุกวันก็อย่างเดิม มันก็อย่างเดิม
Kon yahng chun took wun gor yahng derm mun gor yahng derm
For a guy like me, everything was the same, it was the same
เดินสับสนกับคนบนทางเดิน คนบนทางเดิน
Dern sup son gup kon bon tahng dern kon bon tahng dern
I walked confused with people on the road, people on the road
จนวันที่ฉันได้พบคนอย่างเธอ เจอคนอย่างเธอ
Jon wun tee chun dai pob kon yahng tur jur kon yahng tur
Until I met someone like you, met someone like you
และเธอได้เข้ามาทำให้ชีวิตไม่เป็นอย่างเคย อย่างเคย
Lae tur dai kao mah tum hai cheewit mai bpen yahng koey yahng koey
And you showed up in my life and made it different than it used to be, used to be

ฉันไม่ได้เจ๋งอะไร อย่าไปฟังที่ใครเขาพูดกัน
Chun mai dai jeng arai yah bpai fung tee krai kao poot gun
I’m not so great, don’t listen to what everyone says
ฉันเพียงต้องการให้เธอนั้นคอยกุมมือฉันทุกวัน
Chun piang dtaung gahn hai tur nun koy goom meu chun took wun
I just need you to take my hand every day
ถ้อยคำที่เธอบอกรักยังคงจดจำไว้ทุกคำ
Toy kum tee tur bauk ruk yung kong jot jum wai took kum
I still remember every word of love you’ve told me
อยากได้ยินมันซ้ำสักครั้งนึง
Yahk dai yin mun sum suk krung neung
I want to hear them again

(**,*,*)

มองแทบไม่เห็นเดือน มองแทบไม่เห็นดาว
Maung taep mai hen deuan maung taep mai hen dao
I nearly can’t see the moon, I nearly can’t see the stars
แต่อบอุ่นหัวใจ Girl, You Make Me Smile
Dtae op oon hua jai girl you make me smile
But I’m warm in my heart, girl, you make me smile
และเมื่อไหร่ที่กลัว ตื่นตระหนกทุกคราว
Lae meua rai tee glua dteun dtranok took krao
And whenever I’m scared, every time I’m alarmed
แค่จับมือฉันไว้ Girl, You Make Me Proud
Kae jup meu chun wai girl you make me proud
Just hold my hand, girl, you make me proud

   

Mastered : Woody Pornpitaksuk
Instrumental Remake : Ratchakawee