Lyric Translations

Title: ห่วงยาง / Huang Yahng (Innertube)
Artist: the Kastle
Album: [Single]
Year: 2021

ยิ่งลึกลงเท่าไร ขุดคุ้ยลงไปเท่าไร
Ying leuk long tao rai koot kooy long bpai tao rai
The deeper you go, however much you’ve exposed
ยิ่งค้นข้างในจิตใจ แต่หาเท่าไรไม่เจอคำตอบ
Ying kon kahng nai jit jai dtae hah tao rai mai jur kum dtaup
The more you search in your heart, you just can’t find the answer
กลับเจอคำถามที่มีตั้งมากมาย
Glup jur kum tahmt ee mee dtung mahk mai
You end up finding many questions

เธอก็คงสับสน และยากที่จะหลุดพ้น
Tur gor kong sup son lae yahk tee ja loot pon
You’re feeling mixed up, and it’s difficult to escape
กับหนทางที่มืดมน ที่หาเท่าไรไม่เจอทางออก
Gup hon tahng tee meut mon tee hah tao rai mai jur tahng auk
With a dark path that you can’t seem to find an exit to
อยู่ในวังวนต้องทนต้องทุกข์ใจ
Yoo nai wung won dtaung ton dtaung took jai
In a whirlpool, you must endure and suffer

(*) เห็นเธอจมอยู่กับคนรักเก่า
Hen tur jom yoo gup kwahm ruk gao
I see you sinking and drowning in past love
เรื่องของเขายังคอยฉุดเธอดิ่งลึกลงไป
Reuang kaung kao yun gkoy choot tur ding leuk long bpai
Memories of him still pull you down
เห็นแล้วฉันคงทำใจไม่ไหว
Hen laeo chun kong tum jai mai wai
I see you and I can’t take it
อยากจะปลอบใจ ให้เธอน่ะหายดี
Yahk ja bplaup jai hai tur na hai dee
I want to comfort you and make you better

(**) ขอเป็นห่วงยางนี้จะพาเธอลอยขึ้นมา
Kor bpen huang yahng nee ja pah tur loy keun mah
I want to be an innertube to float you up to the surface
ก็ไม่อยากเห็นเธอเสียน้ำตาอยู่มันร่ำไป
Gor mai yahk hen tur sia num dtah yoo mun rum bpai
I don’t want to see you keep losing tears
ให้ฉันเป็นห่วงยางนี้จะคอยดูแลห่วงใย
Hai chun bpen huang yahng nee ja koy doo lae huang yai
Let me be your innertube, I’ll look after and care for you
ถ้าเธอไม่เหลือคนที่เข้าใจยังมีฉันไง
Tah tur mai leua kon tee kao jai yung mee chun ngai
If you don’t have anyone else left who understands, you still have me
(ให้ฉันเป็นห่วงยาง)
(Hai chun bpen huang yahng)
(Let me be your innertube)

(***) ให้ฉันเป็นห่วงยางไงละ ฉันจะพาเธอลอยขึ้นมา
Hai chun bpen huang yahng ngai la chun ja pah tur loy keun mah
Let me be your innertube, I’ll float you up to the surface
ให้ฉันเป็นห่วงยางไงละ
Hai chun bpen huang yahng ngai la
Let me be your innertube

ถ้ามันมากไป ฉันขออภัย
Tah mun mahk bpai chun kor apai
If it’s too much, I apologize
ไม่ได้มีอะไร แค่อยากให้เธอปลอดภัย
Mai dai mee arai kae yahk hai tur bplaut pai
It’s nothing, I just want you to be safe
ท่ามกลางมรสุมที่โหมเข้าใส่
Tahm glahng monsoom tee moh kao sai
In the middle of an incoming monsoon
ห่วงยางมีรู ห่วงยูมีไอ ห่วงใยเธอไง อยากให้เธอรู้
Huang yahng mee roo huang yoo mee ai huang yai tur ngai yahk hai tur roo
This innertube has a space for you, I worry about you, I care about you, I want you to know
ว่ายูจะมี หนึ่งคนคนนี้ ดูแลอย่างดี อยู่ทุกนาที
Wah yoo ja mee enung kon kon neung doo lae yahng dee yoo took nahtee
That you have someone taking good care of you at all times

( *, **,**, *** )

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ & THE KASTLE
LYRICS : THE KASTLE
MELODY : THE KASTLE
ARRANGE : THE KASTLE
GUITAR : ธรรมธร มัคคสมัน
BASS : ภูริสร์ ขำพลับ
DRUM : บุญญฤทธิ์ ผ่องแสงแก้ว
MIX ENGINEER : ธรรมธร มัคคสมัน
MASTERING ENGINEER : ธรรมธร มัคคสมัน

Title: มาละวา / Mah La Wah (Let’s Go)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: [Single]
Year: 2021

(*) อยากมีความรักก็มาสิมะ มาสิมา
Yahk mee kwahm ruk gor mah si ma mah si mah
If you want love, c’mon, c’mon
อยู่ตัวคนเดียวไม่นานก็ถึงวัยชรา
Yoo dtua kon diao mai nahn gor teung wai charah
All alone, soon you’ll get old
ถ้าเธอ OK ก็จะให้แม่มาเจรจา
Tah tur okay gor ja hai mae mah jayrajah
If you’re okay with it, I’ll let your mother negotiate
อย่าโสดอยู่เลย รักมาละเหวยมาละวา
Yah soht yoo loey ruk mah la woey mah la wah
Don’t be single, c’mon, let’s love, c’mon

ตอนเรียนยังต้องแก้โจทย์
Dtaun rian yung dtaung gae joht
In school we still have to solve problems
ถ้าอยากแก้โสดจะช่วยแก้ให้
Tah yahk gae soht ja chuay gae hai
If you want to solve your singleness, I’ll help you out
หลงทางยังพอหาเจอ แต่พอหลงเธอฉันต้องทำยังไง
Long tahng yung por hah jur dtae por long tur chun dtaung tum yung ngai
If I get lost, I can still find my way, but falling for you, what must I do?
โซดามันแค่กัดกระเพาะ แต่รักเธอกัดเซาะไปถึงหัวใจ
Soda mun kae gut grapor dtae ruk tur gut sur bpai teung hua jai
Soda just eats away at your stomach, but loving you eats away at my heart
ไปวัดก็เพราะอยากได้บุญ แต่ถ้าอยากได้คุณต้องไปทำอะไร
Bpai wut gor pror yahk dai boon dtae tah yahk dai koon dtaung bpai tuma rai
I go to the temple because I want merit, but if I want you, what must I do?

รักจริงเลยจัดให้นะ ก็ลองดูเถอะเข้ามา
Ruk jing loey jut hai na gor laung doo tur kao mah
I’ll prepare true love for you, come and try it, c’mon
มัวแต่ลีลาเดี๋ยวมันจะชักช้าไป
Mua dtae leelah diao mun ja chut chah bpai
If you dilly-dally, it’ll be too late
เชื่อเหอะคนดีไม่มีใครอยู่พันปี
Cheua hur kon dee mai mee krai yoo pun bpee
Trust me, darling, there won’t be anyone else for a thousand years
ไม่ลองตอนนี้หวงความโสดไว้ให้ใคร
Mai laung dtaun nee huang kwahm soht wai hai krai
If you don’t try me now, who are you saving your singleness for?

เวลาเธอเหงาแล้วใครจะคอยจ้องตา
Welah tur ngao laeo krai ja koy jaung dtah
When you’re lonely, who will look into your eyes?
เวลาเธอหิวแล้วใครจะหาข้าวปลา
Welah tur hiew laeo krai ja hah kao bplah
When you’re hungry, who will find you fish and rice?
ตอนเธอตัวร้อนแล้วใครจะคอยป้อนยา
Dtaung tur dtua raun laeo krai ja koy bpaun yah
When you have a fever, who will give you medicine?

(*)

โทษทีนี่คนหรือนางฟ้า ใช่แม่ของลูกหรือเปล่าจ๊ะ
Toht tee nee kon reu nahng fah chai mae kaung look reu bplao ja
I’m sorry, are you a person or an angel? Is that your mother?
ถ้าเรานั้นมีวาสนา จะรีบไปหาฤกษ์มาแต่ง
Tah rao nun mee wahsanah ja reeup bpai hah rit mah dtaeng
If we have luck, we’ll hurry and find an auspicious day to get married
ไปอยู่บนคานยิ่งนานก็ยิ่งแห้งเหี่ยว
Bpai yoo bon kahn ying nahn gor ying haeng hiao
The longer you sit on the fence, the more you’ll start to wither
เป็นโสดทำไมให้ใจเธอยิ่งเปล่าเปลี่ยว
Bpen soht tummai hai jai tur ying bplao bpliao
Why be single and let your heart be more lonely?
คนปักตะไคร้ไม่ได้มีเธอคนเดียว
Kon bpuk dtakrai mai dai mee tur kon diao
No one else can plant the lemon grass except you (+)

(*)
รักมาละเหวยมาละ รักมาละเหวยมาละวา
Ruk mah la woey la ruk mah la woey mah la wah
C’mon, let’s love, let’s love, c’mon

   

เนื้อร้อง-ทำนอง : กร กีรติกวีกาญจน์ (s-ter)
เรียบเรียง : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )

   

(+) At first the song sounds innocent enough (if you can call a guy pressuring a girl into a relationship by claiming she’s going to get too old if she doesn’t settle for him innocent), but know that being “single (โสด)” is also an innocent way of saying one’s a virgin, and because he also made reference to planting lemon grass, which is from the old myth that a virgin who plants lemon grass upside down in the ground can stop an incoming typhoon, it gives an underlying meaning that he’s really just pressuring the girl into giving up her virginity, wondering who she’s saving herself for. Ugh. Has it really already been 5 years since Bie’s last single? That time went by too quickly haha. Well, it was nice while it lasted 😛 (Sorry, Bie fans)

Title: ไปไหนแล้ว / Bpai Nai Laeo (Gone)
Artist: Chilling Sunday
Album: [Single]
Year: 2021

ไม่ชินที่ต้องตื่นมาแล้วไม่เห็นเธอ
Mai chin tee dtaung dteun mah laeo mai hen tur
I’m not used to having to wake up and not see you
ไม่คุ้นที่ในห้องนี้มันช่างว่างเปล่า
Mai koon tee nai haung nee mun chahng wahng bplao
It’s strange that it’s so empty in this room

(*) ทั้งที่เมื่อวาน ยังนอนข้างกันอยู่เลย
Tung tee meua wahn yung naun kahng gun yoo loey
Even though yesterday we were still sleeping side by side
แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นในวันนี้
Laeo nee mun gert arai keun nai wun nee
What happened today?

(**) ไปไหนแล้วคนที่บอกกันว่าจะไม่ไปไหน
Bpai nai laeo kon tee bauk gun wah ja mai bpai nai
The person who said they wouldn’t go anywhere is gone
ไปไหนแล้วคนที่สัญญา ว่าจะไม่ทำฉันเสียใจ
Bpai nai laeo kon tee sunyah wah ja mai tum chun sia jai
The person who promised they wouldn’t make me sad is gone
ไหนอ่ะ เธอบอกจะรักฉัน จะไม่นอกใจจนวันสุดท้าย
Nai a tur bauk ja ruk chun ja mai nauk jai jon wun soot tai
What happened to you telling me you love me and wouldn’t be unfaithful until your final day?
แต่แล้ววันนี้เธอนั้นก็หายไป กลายเป็นฉันที่ไม่ไปไหน
Dtae laeo wun nee tur nun gor hai bpai glai bpen chun tee mai bpai nai
But today you disappeared, I ended up being the one who hasn’t gone

(*,**)

อย่าพูดอะไรถ้ามันไม่จริง
Yah poot arai tah mun mai jing
Don’t say anything if it’s not true
จะพูดทำไมถ้าในสุดท้าย เธอทำมันไม่ได้
Ja poot tummai tah nai soot tai tur tum mun mai dai
Why say anything if, in the end, you can’t do it?

(**,**)

   

Produced : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged : Jittipon Thawornkit

Title: ธรรมดาแสนพิเศษ / Tummadah Saen Piset (Extraordinary)
Artist: Anatomy Rabbit
Album: [Single]
Year: 2020

หน้าม้าที่เธอชอบบ่นว่าไม่เท่ากัน
Nah mah tee tur chaup bon wah mai tao gun
Your pouty face that you always complain isn’t the same
สำหรับฉันว่ามันดีที่สุดในใจแล้ว
Sumrup chun wah mun dee tee soot nai jai laeo
For me, it’s the best in my heart

หางคิ้วของเธอที่เขียนไม่เคยเท่ากัน
Hahng kiew kaung tur tee kian mai koey tao gun
The ends of your eyebrows that you draw are never equal
รู้บ้างไหมว่ามันดีที่สุดในใจฉันแล้ว
Roo bahngg maiw ah mun dee tee soot nai jai laeo
Do you know that it’s the best in my heart?

(*) ไม่ต้องพยายาม ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็ได้หรอกเธอ
Mai dtaung payayahm mai dtaung bplian bplaeng arai mahk mai gor dai rauk tur
There’s no need to try so hard, there’s no need to change anything at all
เพียงเท่านี้ก็น่ารักดีอยู่แล้ว
Piang tao nee gor naruk dee yoo laeo
You’re already cute just as you are

(**) ที่เธอเป็นเธออย่างนี้นะดีอยู่แล้ว ที่เป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้ว
Tee tur bpen tur yahng nee na dee yoo laeo tee bpen tur bape nee na dee you laeo
That you are you is already great, that you’re like this is already great
เป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษ มากกว่าใครใดๆทั้งนั้น
Bpen kwahm tummadah tee saen ja piset mahk gwah krai dai dai tung nun
You’re more extraordinary than anyone else

ที่เธอยิ้มอย่างนี้นะดีอยู่แล้ว ที่เธอเป็นแบบนี้นะดีอยู่แล้ว
Tee tur yim yahng nee na dee yoo laeo tee tur bpen baep nee na dee you laeo
That you smile like this is already great, that you’re like this is already great
คนที่ฉันต้องการมากมายที่สุด ก็คือเธอแค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
Kon tee chun dtaung gahn mahk mai tee soot gor keu tur kae piang poo diao tao nun
The person I need the most is just you

ดวงดาวใดเล่า จะงดงามเท่าดวงตาของเธอ
Duang dao dai lao ja ngot ngahm tao duang dtah kaung tur
Which star is as beautiful as your eyes?
ฉันว่าไม่มีแล้ว
Chun wah mai mee laeo
None of them

หญิงงามใดเล่า จะงดงามเท่าดวงใจของเธอ
Ying ngahm dai laeo ja ngot ngahm tao duang jai kaung tur
Which pretty woman is as beautiful as your heart?
ฉันว่าไม่มีแล้ว
Chun wah mai mee laeo
None of them

(* **)

   

เนื้อร้อง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
ทำนอง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
เรียบร้อง สุพัฒน์กิจ ถวิลการ , ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร

Title: เพราะเธอ / Pror Tur (Because of You)
English Title: “My Everything”
Artist: Earth Patravee and Jan Chan
Album: [Single]
Year: 2021

มองดูท้องฟ้า เมฆส่งยิ้มมา ลมก็เหมือนพัดใจให้หวั่นไหว
Maung doo taung fah mek song yim mah lom gor meuan put jai hai wun wai
Looking at the sky, the clouds smile down at me, it’s like the wind is fluttering my heart
มองดูสายน้ำ สะท้อนแสงเป็นประกาย ส่องให้หัวใจได้เคลิ้มไป
Maung doo sai num sataun saeng bpen b pragai saung hai hua jai dai klerm bpai
Looking at the river, the reflected light sparkles and illuminates my heart, making it able to daydream

แดดตอนเช้าๆ กล่าวคำทักทาย ดอกไม้สีสันสวยงามกว่าวันไหน
Daet dtaun chao chao glao kum tuk tai dauk mai see sun suay ngahm gwah wun nai
The morning sunlight says hello, the colorful flowers are more beautiful than ever
มองดูเม็ดฝน ล้อมสายรุ้งข้ามขอบฟ้าไกล ทำไมทุกอย่างดูสวยงาม
Maung doo met fon laum sai roong kahm kaup fah glai tummai took yahng doo suay ngahm
Looking at the raindrops, surrounded by a rainbow in the distant sky, why does everything seem so beautiful?

(*) ไม่ใช่เพราะฟ้า ไม่ใช่เพราะสายลม ไม่ใช่เพราะฝนที่ทำใจอ่อนไหว
Mai chai pror fah mai chai pror sai lom mai chai pror fon tee tum jai aun wai
It’s not because of the sky, it’s not because of the wind, it’s not because of the rain that makes my heart sensitive
เพียงเธอเท่านั้น ที่ทำให้ทั้งหัวใจ ยิ้มได้ ในทุกๆวัน
Piang tur tao nun tee tum hai tung hua jai yim dai nai took took wun
It’s just you who makes my entire heart able to smile every day

(**) เป็นเรื่องจริงหรือแค่เพียงฝันไป ความอบอุ่นมันล้นเต็มหัวใจแค่ใกล้กัน
Bpen reuang jing reu kae piang fun bpai kwahm op oon mun lon dtem hua jai kae glai gun
Is it real or just a dream? This warmth overflows from my heart just being near you
อยากหยุดทุกวินาทีไม่ให้พ้นผ่าน
Yahk yoot took winahtee mai hai pon pahn
I want to stop every second and not let them pass

(***) Cause you are my past my future my all my everything

(*,**,***,**,***)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics : โอ๊บ เอก เอิ๊ต จันทร์
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: ถามคำ / Tahm Kum (QUESTION?)
Artist: UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2020

ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขา เราจะได้รักกันไหม
Tah tur mai dai ruk gup kao rao ja dai ruk gun mai
If you weren’t in love with him, would you love me?
เป็นคำถามที่ยังข้องใจ
Bpen kum tahm tee yung kaung jai
It’s the question that I still wonder about
เธอไม่รักเพราะมีเขา หรือว่าฉันไม่ใช่
Tur mai ruk pror mee kao reu wah chun mai chai
Do you not love me because of him, or is it just me?
เรื่องเดียวที่อยากรู้
Reuang diao tee yahk roo
That’s the one thing I want to know

(*) แต่มันก็คงจะสายถ้าจะให้ฉันพูดออกไป
Dtae mun gor kong ja sai tah ja hai chun poot auk bpai
But it’s probably too late, if you want me to say it out loud
ก็เธอหนะมีเขาฉันก็ควรที่จะเข้าใจ
Gor tur na mee kao chun gor kuan tee ja kao jai
You have him, I should understand
ก็แบบว่ามันยังคิดอยู่ อยากให้เธอลองคิดดู
Gor baep wah mun yung kit yoo yahk hai tur laung kit doo
But like, I’m still thinking about it, I want you to try thinking about it too
ก็เผื่อว่าวันพรุ่งนี้เธอจะเปลี่ยนใจ
Gor peua wah wun proong nee tur ja bplian jai
In case tomorrow you’ll change your mind
ตอนนี้คงทำได้เพียงแค่รอและมันก็คงต้องยอมก่อน
Dtaun nee kong tum dai piang kae ror ale mun gor kong dtaung yaum gaun
Right now all I can do is wait, and I’ll probably have to give up
ก็แล้วจะให้ฉันทำยังไง
Gor laeo ja hai chun tum yung ngai
But what do you want me to do?
ก็แบบว่าถ้าเธอเหงาขึ้นมาเวลาที่ไม่มีใคร
Gor baep wah tah tur ngao keun mah welah tee mai mee krai
But like, if you ever get lonely when you don’t have anyone else
ให้ฉันไปหาเธอได้ไหม
Hai chun bpai hah tur dai mai
Would you let me come see you?

ถ้าเกิดว่ามีความลับที่ฉันยังไม่อยากจะบอก
Tah gert wah mee kwahm lup tee chun yung mai yahk ja bauk
If I happened to have a secret that I didn’t want to tell yet
ถ้าเกิดว่ามีคำถามที่ไม่อยากได้ยินคำตอบ
Tah gert wah mee kum tahm tee mai yahk dai yin kum dtaup
If I happened to have a question that I didn’t want to hear the answer to
ถ้าเกิดว่าไม่มีเค้า เธอจะมองฉันดูกระจอกไหม
Tah gert wah mai mee kao tur ja maung chun doo grajauk nai
If you didn’t happen to have him, would you see me as insignificant?
ก็แบบว่าเอาจริงๆ ไม่อยากจะได้ยินคำปลอบใจ
Gor baep wah ao jing jing mai yahk ja dai yin kum bplaup jai
But like, seriously, I don’t want to hear any comforting words
ละถามว่ารักเธอไหม ฉันก็คงจะตอบว่ามากแหละ
La tahm wah ruk tur mai chun gor kong ja dtaup wah mahk lae
If you ask if I love you, my answer would be a lot
แต่ถามว่าเกลียดเธอไหม บางทีมันก็ตอบยากแหละ
Dtae tahm wah gliet tur mai bahng tee mun gor dtaup yahk lae
But if you ask if I hate you, sometimes the answer would be difficult
ก็แบบว่ามันไม่ทราบเลยที่จริงเธอคิดอะไรอยู่
Gor baep wah mun mai sahp loey tee jing tur kit arai yoo
Like, I don’t know what you’re really thinking
บางทีก็ให้ความหวัง ชอบมาเล่นอะไรก็ไม่รู้
Bahng tee gor hai kwahm wung chaup mah len arai gor mai roo
Sometimes you give me hope, I don’t know if you just like playing around

(**) ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขา เราจะได้รักกันไหม
Tah tur mai dai ruk gup kao rao ja dai ruk gun mai
If you weren’t in love with him, would you love me?
เป็นคำถามที่ยังข้องใจ
Bpen kum tahm tee yung kaung jai
It’s the question that I still wonder about
เธอไม่รักเพราะมีเขา หรือว่าฉันไม่ใช่
Tur mai ruk pror mee kao reu wah chun mai chai
Do you not love me because of him, or is it just me?
เรื่องเดียวที่อยากรู้
Reuang diao tee yahk roo
That’s the one thing I want to know
ถ้าเธอไม่ได้รักกับเขา เธอจะมองฉันบ้างไหม
Tah tur mai dai ruk gup kao tur ja maung chun bahng mai
If you didn’t love him, would you look at me?
ถ้าหากเราไม่เจอช้าไป
Tah hahk rao mai jur chah bpai
If we didn’t meet too late
ถ้าหากไม่ใช่เขา จะเป็นฉันได้ไหม
Tah hahk mai chai kao ja bpen chun dai mai
If it wasn’t him, would it have been me?
หรือความจริงไม่ว่ายังไง
Reu kwahm jing mai wah yung ngai
Or is it the truth that, no matter what
เธอก็ไม่รักฉันอยู่ดี
Tur gor mai ruk chun yoo dee
You wouldn’t love me?

ที่ทักไปหาทุกวัน จะให้ฉันทำยังไงได้หละ
Tee tuk bpai mah took wun ja hai chun tum yung ngai dai la
When you greet me every day, what do you want me to do?
ถ้าเกิดว่าไม่มีเขาอะไรอะไรมันคงจะง่ายนะ
Tah gert wah mai mee kao arai arai mun kong ja ngai na
If you didn’t have him, everything would be easy
ก็แบบว่า ตอบได้มะ ว่าเป็นที่ฉันหรือเขา
Gor baep wah dtaup dai ma wah bpen tee chun reu kao
Like, could you answer me? Is it me or him?
ตอนนี้มันค้างคา ก็แบบว่าฉันไม่อยากจะเดาเลย
Dtaun nee mun kahng kah gor baep wah chun mai yahk ja dao loey
Right now I’m left hanging, like, I don’t want to guess
บางทีเธออยู่กับเค้าก็คิดว่าทำไมไม่ใช่เราวะ
Bahng tee tur yoo gup kao gor kit wah tummai mai chai rao wa
Sometimes when you’re with him, I wonder why it’s not us
ที่จริงก็รู้คำตอบ แต่ความจริงแล้วมันก็เศร้านะ
Tee jing gor roo kum dtaup dtae kwahm jing laeo mun gor sao na
I actually know the answer, but the truth is sad
ช่างแม่งไม่อยากจะเล่าละ โซดาผสมกับเหล้านะ
Chahng maeng mai yahk ja lao la sodah pasom gup lao na
I really f*ck*ng don’t want to say it, soda mixed with alcohol
ถ้าเกิดคืนนี้ฉันเมา โทรไปหาเธอไม่ต้องเดานะ
Tah gert keun nee chun mao tah bpai hah tur mai dtaung dao na
If tonight I got drunk and called you, there’s no question about it
เธอคงจะอยู่กับเค้าอะ
Tur kong ja yoo gup kao a
You’d be with him

(**,*)

   

Produced By URBOYTJ
Arranged By Jirayut Phaloprakarn
Composed By Jirayut Phaloprakarn, Narongsak Sribandasakwatcharakorn, Achariya Dulyapaiboon
Written By Jirayut Phaloprakarn, Achariya Dulyapaiboon

Title: Sunday
Artist: Morvasu
Album: [Single]
Year: 2021

ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องไปกับใคร
Mai dtaung tum arai mai dtaung bpai gup krai
There’s no need to do anything, there’s no need to go out with anyone
ไม่ต้องกดรับสายใคร ไม่ต้องดูแลอะไร
Mai dtaung got rup sai krai mai dtaung doo lae arai
There’s no need to answer anyone’s call, there’s no need to take care of anything
ไม่ต้องดูนาฬิกา ขยับตัวช้า ๆ
Mai dtaung doo nahligah kayup dtua chah chah
There’s no need to look at the clock, moving so slowly
So beautiful มีแต่เธอกับฉันใต้ผ้าห่ม
So beautiful mee dtae tur gup chun dtai pah hom
So beautiful, there’s just you and me under the blanket

เขาว่าชีวิตมีก็ต้องใช้
Kao wah cheewit eme gor dtaung chai
They say we should live life to the fullest
ให้ออกไปเที่ยว ออกไปที่ไหน
Hai auk bpai tiao auk bpai tee nai
To go out traveling, go out somewhere
ไม่รู้ทำไม วันนี้ไม่อยากไปไหนเลย
Mai roo tummai wun nee mai yahk bpai nai loey
I don’t know why I don’t want to go out anywhere today
นอนดูหนัง ดู Netflix
Naun doo nung doo netflix
Sleeping, watching a movie, watching Netflix
ทำอาหาร ปล่อยมุกกริบ
Tum ahahn bploy mook grip
Cooking, making bad jokes
อ่านหนังสือ กาแฟดริป ชีวิตลงตัว
Ahn nung seu gahfae drip cheewit long dtua
Reading books, drip coffee, the perfect life

(*) นอนตื่นสายใน Sunday
Naun dteun sai nai sunday
Sleeping in till the afternoon on Sunday
กอดกันไว้จน Monday
Gaut gun wai jon Monday
Hugging each other until Monday
ไม่ต้องแคร์เรื่อง Tuesday
Mai dtaung care reuang tuesday
No need to care about anything on Tuesday
Wednesday ที่มันวุ่นวาย
Wednesday tee mun woon wai
Wednesday is stressful
ไม่อาบน้ำใน Friday
Mai ahp num nai friday
Not taking a shower on Friday
ไป Hang out ใน Saturday
Bpai hang out nai saturday
Hanging out on Saturday
เพื่อจะมามี Sunday Sunday ที่เป็นของเรา
Peua ja mah mee sunday sunday tee bpen kaung rao
To have Sunday, Sunday that belongs to us
นอนคุดคู้ด้วยกัน
Naun doot koo duay gun
Sleeping curled up together

บางคนคงคิดว่าเราขี้เกียจ
Bahng kon kong kit wah rao kee giat
Some people might think of us as lazy
ไม่ยอมไปทำอะไรที่มีประโยชน์
Mai yaum bpai tum arai tee mee bprayoht
Refusing to do anything productivne
จะคิดอย่างไรก็เอา ฉันไม่เอา วันนี้ขี้เกียจ
Ja kit yahng rai gor ao chun mai ao wun nee kee giat
I don’t want to think about anything, I don’t want to, today is lazy
Ah ah ah Baby
Ah ah ah Baby
Be with you baby
Being with you, baby
Making love to me
Making love to me
ชีวิตลงตัว
Cheewit long dtua
The perfect life

(*)

Sunday Sunday
Sunday Sunday

นอนดูหนัง ดู Netflix
Naun doo nung doo netflix
Sleeping, watching a movie, watching Netflix
ทำอาหาร ปล่อยมุกกริบ
Tum ahahn bploy mook grip
Cooking, making bad jokes

Sunday Sunday
Sunday Sunday

เขาว่าชีวิตมีก็ต้องใช้
Kao wah cheewit eme gor dtaung chai
They say we should live life to the fullest
ให้ออกไปเที่ยว ออกไปที่ไหน
Hai auk bpai tiao auk bpai tee nai
To go out traveling, go out somewhere
ไม่รู้ทำไม วันนี้ไม่อยากไปไหนเลย
Mai roo tummai wun nee mai yahk bpai nai loey
I don’t know why I don’t want to go out anywhere today

   

Music and Lyrics: Morvasu
Arranged and Produced: Pokpong Jitdee

Title: รักจะกอดเราไว้ / Ruk Ja Gaut Rao Wai (Love Will Embrace Us)
Artist: Kala ft. Grand (แกรนด์)
Album: Love Infinity
Year: 2012

ก่อนจะมีคำว่าเรา
Gaun ja mee kum wah rao
Before there was us
อยู่มากี่หนาวกี่ฝนโดยลำพัง
Yoo mah gee nao gee fon doy lum pung
I lived through many winters and many rain storms alone
ไม่เคยต้องเหงา
Mai koey dtaung ngao
Never having to be lonely
ต้องคอยอะไรสักอย่าง
Dtaung koy arai suk yahng
Having to wait for something
อยู่คนเดียวได้โดยไม่มีใคร
Yoo kon diao dai doy mai mee krai
I could be alone without anyone else

(*) หลังจากมีคำว่าเรา
Lung jahk mee kum wah rao
After us
ที่ไม่เคยเหงาถึงรู้เป็นยังไง
Tee mai koey ngao teung roo bpen yung ngai
Even though I knew how it was to never be lonely before
แค่เพียงวางสายเธอลง ก็คิดถึงได้
Kae piang wahng sai tur long gor kit teung dai
Just hanging up the phone with you, I miss you
ไม่อยากหายใจโดยไม่มีเธอ
Mai yahk hai jai doy mai mee tur
I don’t want to breathe without you

(**) รักจะกอดเราเอาไว้ ไปจนกว่าวันสุดท้าย
Ruk ja gaut rao ao wai bpai jon gwah wun soot tai
Love will embrace us until the final day
ตราบที่ยังหายใจ ฉันจะรักเธอ
Dtrahp tee yung hai jai chun ja ruk tur
As long as I’m still breathing, I’ll love you
ส่วนที่ขาดหายเติมเต็มด้วยใจของเธอ
Suan tee kaht hai dtermd tem duah jai kaung tur
You filled the things I was missing with your heart
สุขและทุกข์ จากนี้ไม่สำคัญ
Sook lae took jahk nee mai sumkun
Through happiness or suffering, from now on, it’s not important

(***) ฉันจะกอดเธอเอาไว้ กอดเธอเอาไว้
Chun ja gaut tur ao wai gaut tur ao wai
I’ll hug you, hug you
ให้ดินและฟ้าเป็นพยาน
Hai din lae fah bpen payahn
Let heaven and earth be my witness
ว่าจะร่วมสุขทุกข์ร่วมกัน ไปนานแสนนาน
Wah ja ruam sook took ruam gun bpai nahn saen nahn
That we’ll share the happiness and suffering together for a long time

มีเธออยู่ข้างกาย
Mee tur yoo kahng gai
Having you by my side
คำว่าจุดหมายไม่เหลือความสำคัญ
Kum wah joot mai mai leua kwahm sumkun
The word “goal” has lost all importance
ไม่ว่าทางชีวิตยาวไกล แค่ไหนไม่หวั่น
Mai wah tahng cheewit yao glai kae nai mai wun
No matter how long the path of life may be, I’m not worried
แค่มีเธอกับฉันแค่นั้นพอ
Kae mee tur gup chun kae nun por
Just having you with me is enough

(*,**,***)

ว่าจะร่วมสุขทุกข์ร่วมกัน ไปนานแสนนาน
Wah ja ruam sook took ruam gun bpai nahn saen nahn
That we’ll share the happiness and suffering together for a long time

   

คำร้อง พยัต ภูวิชัย
ทำนอง marc de sala
เรียบเรียง พงศภัค ทองเจริญ

Title: ไม่รู้จบ / Mai Roo Jop (Without Cease)
Artist: Dome Jaruwat and Aof Pongsak
Album: Sun and Moon Project
Year: 2020

เกลียดตัวเอง เกลียดจริงจริง
Gliet dtua eng gliet jing jing
I hate myself, I really hate myself
เกลียดตัวเอง ที่สมองดี ที่มันช่างจำ
Gliet dtua eng tee samaung dee tee mun chahng jum
I hate myself for having a good brain that remembers everything

เบื่อตัวเอง เบื่อจริงจริง
Beua dtua eng beua jing jing
I’m sick of myself, I’m really sick of myself
ที่ยังจม อยู่แต่เรื่องนี้ อยู่ซ้ำซ้ำ
Tee yung jom yoo dtae reuang nee yoo sum sum
For still drowning in this matter over and over

ก็ผ่านไปแล้ว มันตั้งนานแล้ว
Gor pahn bpai laeo mun dtung nahn laeo
It’s over, it’s been a long time
ก็ผ่านไปแล้ว มันตั้งนานแล้ว
Gor pahn bpai laeo mun dtung nahn laeo
It’s over, it’s been a long time
ทำไมไม่ลืมเธอสักที
Tummai mai leum tur suk tee
Why haven’t I forgotten you?
ก็จบไปแล้ว เธอจากไปแล้ว
Gor jop bpai laeo tur jahk bpai laeo
It ended, you already left
เธอเปลี่ยนไปแล้ว แล้วทำไมยังจำ
Tur bplian bpai laeo laeo tummai yung jum
You’ve changed, why do I still remember?
คิดถึงซ้ำซ้ำอยู่อย่างนี้
Kit teung sum sum yoo yahng nee
I think about it over and over like this

(*) เกลียดความทรงจำ ที่มันฝังในใจ
Gliet kwahm song jum tee mun fung nai jai
I hate the memories that are imprinted in my heart
มันแทงหัวใจ และทารุณเหลือเกิน
Mun taeng hua jai lae taroon leua gern
It stabs me in the heart and is so antagonizing
เกลียดคนคนเดียว ที่ทำให้ไม่…ลืม
Gliet kon kon diao tee tum hai mai leum
I hate the one person who makes me unable to forget
ทั้งทั้งที่เจ็บ แต่ทำไมไม่จบ
Tung tung tee jep dtae tummai mai jop
Even though it hurts, I don’t know why it’s not over

วันเวลาอันยาวนานที่ผ่านมานั้น
Wun welah un yao nahn tee pahn mah nun
The long time that has passed
มันไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมาได้เลย
Mun mai dai chuay arai hai mun dee keun mah dai loey
Hasn’t helped at all to make things any better
และไม่เคยมีวันไหนเลยแม้แต่วันเดียว
Lae mai koey mee wun nai loey mae dtae wun diao
And there will never be a day, not one
ที่ฉันจะไม่เสียน้ำตาไปกับมัน
Tee chun ja mai sia num dtah bpai gup mun
That I won’t shed a tear over it

อะไรอะไรที่ว่าทรมาน
Arai arai tee wah toramahn
Everything is torture
แต่ว่าการไม่มีเธอรู้ไหมว่ามันทรมานยิ่งกว่าไหนไหน
Dtae wah gahn mai mee tur roo mai wah mun toramahn ying gwah nai nai
But do you know that not having you is the greatest torture of them all?
มันคงไม่มีใครเข้าใจเลยว่าฉันเสียใจแค่ไหน
Mun kong mai mee krai kao jai loey wah chun sia jai kae nai
No one understands how sad I am

ก็ผ่านไปแล้ว มันตั้งนานแล้ว
Gor pahn bpai laeo mun dtung nahn laeo
It’s over, it’s been a long time
ก็ผ่านไปแล้ว มันตั้งนานแล้ว
Gor pahn bpai laeo mun dtung nahn laeo
It’s over, it’s been a long time
แล้วทำไม…ยังไม่ลืมเธอ…สักที
Laeo tummai yung mai leum tur suk tee
So why have I still not forgotten you?
ก็จบไปแล้ว เธอจากไปแล้ว
Gor jop bpai laeo tur jahk bpai laeo
It ended, you already left
เธอเปลี่ยนไปแล้ว เธอจากไปแล้ว
Tur bplian bpai laeo tur jahk bpai laeo
You changed, you already left
แล้วทำไมยังคิดถึงซ้ำซ้ำอยู่อย่างนี้
Laeo tummai yung kit teung sum sum yoo yahng nee
So why do I still think about it over and over like this?

(*)

ไม่เคยรู้เลยจริงจริง ว่าถูกทิ้งมันเจ็บปวด
Mai koey roo loey jing jing wah took ting mun jep bpuat
I really never realized that being abandoned would hurt
มันโหดร้าย…ขนาดนี้
Mun hoht rai kanaht nee
This badly
หลับก็ฝันเรื่องเดิมเดิม ตื่นก็คิดเรื่องเดิมเดิม
Lup gor fun reuang derm derm dteun gor kit reuang derm derm
When I sleep, I have the same dreams, when I’m awake, I’m thinking about the same things
และไม่รู้เมื่อไรจะหลุดพ้น
Lae mai roo meua rai ja loot pon
And I don’t know when I’ll escape

(*)

เกลียดความทรงจำ ที่มันฝังในใจ
Gliet kwahm song jum tee mun fung nai jai
I hate the memories that are imprinted in my heart
มันแทงหัวใจ ทารุณเหลือเกิน
Mun taeng hua jai lae taroon leua gern
It stabs me in the heart and is so antagonizing
เกลียดคนคนเดียว ที่ทำให้ไม่…ลืม
Gliet kon kon diao tee tum hai mai leum
I hate the one person who makes me unable to forget
มันทำให้เจ็บ
Mun tum hai jep
It hurts me
เหมือนว่าเราต้องเจ็บ ต้องเจ็บจนไม่รู้จบ
Meuan wah rao dtaung jep dtaung jep jon mai roo job
It’s like I must hurt, I must hurt without cease

   

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : ต๋อง อภิชา สุขแสงเพ็ชร
เรียบเรียง : ต๋อง อภิชา สุขแสงเพ็ชร

Title: ถ้าบังเอิญ / Tah Bung Ern (If It Just So Happened That)
Artist: ActArt ft. Wonderframe
Album: [Single]
Year: 2019

ถ้าบังเอิญ​เราเดินสวนกัน ถ้าบังเอิญเจอฉันสวนมา
Tah bung ern rao dern suan gun tah bung ern jur chun suan mah
If we happened to run into each other, if you happened to come across me
เธอจะยิ้มทักทายพูดจา หรือว่าทำเฉยเดินเลยผ่านไป
Tur ja yim tuk tai poot jah reu wah tum choey dern loey pahn bpai
Would you smile and say hello? Or would you act indifferent and walk past?
ถ้าบังเอิญ​เธอ​ผ่านร้านเดิม แล้วเหลือบไปมองไปเจอเห็นใคร
Tah bungern tur pahn rahn derm laeo leuap bpai maung bpai jur hen krai
If you happened to pass the same restaurant and glanced in and saw some people
ที่เขานั่งเป็นคู่ ตรงโต๊ะที่เราเคยอยู่ เธอ​จะคิดถึงฉันบ้างไหม
Tee kao nung bpen koo dtrong dtoh tee rao koey yoo tur ja kit teung chun bahng mai
Sitting as a couple at the table we used to sit at, would you think of me?

(*) ถ้าบังเอิญ​ เธอค้นเจอรูปเก่าๆ
Tah bung ern tur kon jur roop gao gao
If you happened to find the old pictures
รูปที่เราได้เคยถ่ายไว้ด้วยกัน
Roop tee rao dai koey tai wai duay gun
The pictures that we once took together
เรื่องดีๆ ในอดีต เมื่อเธอเห็นรูปเหล่านั้น
Reuang dee dee nai adeet meua tur hen roop lao nun
When you see those pictures, would the good times of the past
จะย้อนเข้ามา ในความทรงจำของเธอบ้างไหม
Ja yaun kao mah nai kwahm song jum kaung tur bahng mai
Come flooding back to your memory?

(**) ถ้าบังเอิญ วันนึงเธอไม่เหลือ​ใคร
Tah bung ern wun neung tur mai leua krai
If one day you happen to not have anyone left
เธอเหงาแทบขาดใจ จะจำได้ไหมว่ามีฉันอยู่
Tur ngao taep kaht jai ja jum dai mai wah mee chun yoo
And you’re so lonely, will you remember that you have me?
ถ้าบังเอิญ​ เธอนั้นก็ได้รู้ ว่าฉันยังคอยเฝ้าดู
Tah bung ern tur nun gor dai roo wah chun yung koy fao doo
If that just so happens, you’ll know that I’m still watching over you
จะมีเรื่อง​บังเอิญ​อีกไหม ที่จะทำให้เธอเปลี่ยนใจเป็นเหมือนเดิม
Ja mee reuang bung ern eek mai tee ja tum hai tur bplian jai bpen meuan derm
Will there be any other coincidences that will make you change your mind again?

มีคำถามมากมายอยากจะรู้ว่าทำไมเธอไม่เป็นเหมือนเดิม
Mee tum kahm mahk mai yahk ja roo wah tummai tur mai bpen meuan derm
There’s so many questions, I want to know why you’re not the same
นั่งดูรูปที่เธออัพทุกๆวันกับใครๆมันก็ยิ่งซ้ำเติม
Nung doo roop tee tur up took took wun gup krai krai mun gor ying sum dterm
Looking at the pictures you upload every day with other people only makes it worse
เลื่อนดูแชทที่เราทักกันทุกเช้า บอกว่ารักและฝันดีก่อนนอน
Leuan doo chat tee rao tuk gun took chao bauk wah ruk lae fun dee gaun naun
Rereading the chats we had every morning, telling each other I love you and to have sweet dreams before bed
ภาพเธอนั้นยังชัดทุกๆตอน ต่อให้ใครก็แทนไม่ได้เลย
Pahp tur nun yung chut took took dtaun dtor hai krai gor taen mai dai loey
Your image is still clear at all times, no one can replace you
ถ้าบังเอิญ​ตื่นตอนเช้าแล้วคิดถึงเธอขึ้นมา
Tah bung ern dteun dtaun chao laeo kit teung tur keun mah
If I happen to wake up in the morning and think about you
ถ้าบังเอิญ​ก่อนนอนมันคิดถึงการร่ำลา
Tah bung ern gaun naun mun kit teung gahn rum lah
If I happen to think about our good-bye before bed
ถ้าบังเอิญ​นึกถึงหน้าเธอทุกครั้งที่ฉันหลับตา
Tah bung ern neuk teung nah tur took krung tee chun lup dtah
If I happen to think about your face every time I close my eyes
ถ้าบังเอิญเรายังรักกันมันคงจะดียิ่งกว่า
Tah bung ern rao yung ruk gun mun kong ja dee ying gwah
If we happened to still be in love, it would be even better
วันนี้เธอคงจะมีแฟนใหม่ไปแล้ว
Wun nee tur kong ja mee faen mai bpai laeo
Today you probably have a new lover
มีคนคอยทำหน้าที่แทนฉันไปแล้ว
Mee kon koy tum nahtee taen chun bpai laeo
You have someone who is performing those duties instead of me
คนอย่างฉันคงเหลือเพียงน้ำตา
Kon yahng chun kong leua piang num dtah
Someone like me only has tears left
ที่เอาเธอกลับมาไม่ได้เลย
Tee ao tur glup mah mai dai loey
That can’t bring you back

(*,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ พลอาสา และ Wonderframe
เรียบเรียง : จาตุรงค์ เนื่องจำนงค์ , ActArt