Lyric Translations

Title: เดินออกมาจากฝัน / Dern Auk Mah Jahk Fun (Walked Out of My Dreams)
Artist: Bhode Tanit
Album: [Single]
Year: 2017

เรื่องราว ผ่านมายาวไกลที่เราสอง เคียงคู่กัน
Reuang rao pahn mah yao glai tee rao saung kiang koo gun
The two of us have gone through a lot together
และในเส้นทางจะดีร้ายสักเพียงไหน ในใจความรักยังมั่นคง
Lae nai sen tahng ja dee rai suk piang nai nai jai kwahm ruk yung mun kong
And on the road, however good or bad things are, in our hearts, our love is still certain

(*) ตั้งแต่เธอพูดคำนั้น ให้ฉันได้ยิน ความซาบซึ้งสัมผัสฉันยิ่งกว่าถ้อยคำ
Dtung dtae tur poot kum nun hai chund ai yin kwahm sahp seung sumput chun ying gwah toy kum
Since you said those words to me, gratitude has touched me more than any words
เพราะนี่คือรักจริง
Pror nee keu ruk jing
Because this is true love

(**) ความรักของเรา เป็นสิ่งที่พิเศษ เปรียบดั่งฝันงดงาม ที่สุดที่เคยสัมผัส
Kwahm ruk kaung rao bpen sing tee piset bpriap dung fun ngot ngahm tee soot tee koey sumput
Our love is a special thing, it’s like the most beautiful dream that I’ve ever touched
ขอบคุณฟ้าและดวงดาว ที่นำพาให้เรา พบกัน
Kaup koon fah lae duang dao tee num pah hai rao pob gun
Thank you, heaven and the stars, for leading us to meet
คล้ายว่าเธอเดินออกมาจากฝัน
Klai wah tur dern auk mah jahk fun
It’s like you walked out of my dreams

สัญญา ว่าจะมีเธอเพียงคนเดียว ไม่แปรเปลี่ยน
Sunyah wah ja mee tur piang kon diao mai bpra bplian
I promise that I’ll have only you and won’t change
เพราะฉันแน่ใจ ว่าไม่มีใคร จะเทียงเคียง ดวงใจของเธอที่งดงาม
Pror chun nae jai wah mai mee krai ja tiang kiang duang jai kaung tur tee ngot ngahm
Because I’m certain that there’s no one who will come close to your beautiful heart

(*,**)

ในเวลาที่ใจฉันท้อและหวั่นไหว
Nai welah tee jai chun tor lae wun wai
When my heart is discouraged and nervous
และเส้นทางมันดูโหดร้ายและไกลแสนไกล
Lae sent ahng mun doo hoht rai lae glai saen glai
And the road seems cruel and so very long
ก็มีเธอที่คอยจะอยู่เคียงข้างทำให้มั่นใจ
Gor mee tur tee koy ja yoo kaing kahng tum hai mun jai
I have you who will be beside me, making me certain
ให้สายใยเห็นไออุ่นผ่านสายฝนไปสู่ฟ้าสดใส
Hai sai yai hen ai oon pahn sai fon bpai soo fah sot sai
Making our relationship seem warm, passing through the rain to a clear sky

(**)
เหมือนว่าฝันเป็นจริง
Meuan wah fun bpen jing
It’s like my dream has come true
คล้ายว่าเธอเดินออกมา จากฝัน
Klai wah tur dern auk mah jahk fun
It’s like you walked out of my dreams

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : PORTRAIT
LYRICS, MELODY, ARRANGE : ธานิศ จงคดีกิจ
MIXED&MASTERING : ดนุภพ กมล

Title: Shake It
Artist: Girly Berry
Album: See Through
Year: 2007

ไอ้ฉันก็นึกว่าเธอก็คิดว่าเธอน่ะจะเป็น boyfriend
Ai chun gor neuk wah tur gor kit wah tur na ja bpen boyfriend
I thought that you were going to be my boyfriend
ก็เธอไปไหนไปกับเธอ
Gor tur bpai nai bpai gup tur
Wherever you went, I went with you
แล้วก็หนีหายทั้งหัวและก็ตัวไป
Laeo gor nee hai tung hua ja gor dtua bpai
Then you vanished, both your head and your body
เอ๊ะ!!เธอยังไงแน่ หรือว่าเห็นฉันนะเป็นอ่ะเพียงแค่ตุ๊กตา
Eh tur yung ngai nae reu wah hen chun na bpen a piang kae dtookadtah
Hey, are you for real or did you see me as just a doll
ตั้งไว้ข้างเธออยู่ในรถ
Dtung wai kahng tur yoo nai rot
To keep beside you in your car?
เมื่อไม่รักแล้วเหมือนจะโละและเธอจะทิ้งทำไม
Meua mai ruk laeo meuan ja loh lae tur ja ting tummai
When you don’t love me anymore, why is it like you’re going to through me away
ห้อยฉันเอาไว้ใต้รถเธอ
Hoy chun ao wai dtai rot tur
Hanging me beneath your car?

(*) อุ้ยส์!! เจ็บใจ ทำอย่างงั้นไม่ยอม
Ooy jep jai tum yahng ngun mai yaum
Hey! I’m hurt, I refuse to let you act like that
ตุ๊กตาน่ารักขนาดฉันต้องหน้ารถ
Dtookadtah naruk kanaht chun dtaung nah rot
A doll as cute as me must be at the front of the car

(**) เด้งๆ ต้องเด้ง เด้งอยู่ข้างหน้า เด้งๆ ต้องเด้ง ให้มันเข้าท่า
Deng deng dtaung deng deng yoo kahng nah deng deng dtaung deng hai mun kao tah
Shake shake, I must shake shake in the front, shake shake, I must shake appropriately
เด้งๆ ต้องเด้ง เด้งอยู่ข้างหน้า สั่นไหวเร้าใจอยู่ข้างเธอ
Deng deng dtaung deng deng yoo kahng nah sun wai rao jai yoo kahng tur
Shake shake, I must shake shake in the front, shivering excitedly beside you
เด้งๆ ต้องเด้ง Shake It Baby เด้งๆ ต้องเด้ง เอาให้ Sexy
Deng deng dtaung deng shake it baby deng deng dtaung deng ao hai sexy
Shake shake, I must shake, shake it, baby, shake shake, I must shake, make it sexy
เด้งๆ ต้องเด้ง Shake It Baby เด้งๆ อย่างเนี่ยดีไหมเธอ
Deng deng dtaung deng shake it baby deng deng yahng nia dee mai tur
Shake shake, I must shake, shake it, baby, is shaking like this good?

ถ้าฉันไม่รักไม่สนไม่แคร์ไม่บ่นฉันน่ะก็จนใจ
Tah chun mai ruk mai son mai care mai bon chun na gor jon jai
If I didn’t love you, wasn’t interested, didn’t care, didn’t complain, I’d be baffled
ก็คงต้อง Bye Bye จากเธอ
Gor kong dtaung bye bye jahk tur
So I must say bye bye and leave you
รถตั้งเยอะรถตั้งแยะ ฉันนั้นจะแคร์ทำไม ไม่ง้อไม่รอแต่รถเธอ
Rot dtung yur rot dtung yae chun nun ja care tummai mai ngor mai ror dtae rot tur
There’s so many cars out there, why should I care? I’m not making up with you, I’m not waiting only for your car

(*,**)

I’m not a doll that you can leave a back seat on your own
I wanna shake and swing a front seat on my own
You know, a cute like me waited by many other cars
You gotta let me shake and swing a front seat in your car

(**,**)

Title: รักเธอให้น้อยลง / Ruk Tur Hai Noy Long (Love You Less)
Artist: Matang Radapdao (มาตัง)
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันรู้ดีว่าควรรักเธอให้น้อยลง
Chun roo dee wah kuan ruk tur hai noy long
I know full well I should love you less
เพราะฝืนไปก็คงเสียใจอยู่อย่างนี้
Pror feun bpai gor kong sia jai yoo yahng nee
Because forcing things will make me sad like this
มันผ่านไปแล้ว
Mun pahnbpai laeo
It passed already
ฉันก็ควรลืมทุกอย่าง
Chun gor kuan leum took yahng
I should forget everything
อยากจะขอให้มันได้ลบหรือเลือนลาง
Yahk ja kor hai mun dai lop reu leuan lahng
I want it to be erased or fade away
จางหายไปยิ่งดี
Jahng hai bpai ying dee
It would be better if it disappeared

(*) อยากจะลืม
Yahk ja leum
I want to forget
ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ
Leum wah jai yung kong kit teung tur yoo samur
Forget that my heart still misses you always
ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้
Leum wah jai yung kong lamur teung tur kon nee
Forget that my heart still daydreams about you
ลืมทุกอย่างในหัวใจ
Leum took yahng nai hua jai
Forget everything in my heart
ขอเพียงนับจากนี้ไป
Kor piang nup jahk nee bpai
I only ask that from now on
อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ
Yah dai pob dai jur yah dai pur teung tur gor por
If I don’t see you, don’t meet you, and don’t fantasize about you, it’ll be enough

นึกถึงเธอเมื่อไรฉันได้แต่เสียใจ
Neuk teung tur meua rai chun dai dtae sia jai
Whenever I think about you, I can only be sad
เห็นเธอดีกับใครหัวใจก็อ่อนล้า
Hen tur dee gup krai hua jai gor aun lah
When I see you being nice to someone else, my heart gets weak
มองผ่านวันนี้ เหมือนจะมีเพียงน้ำตา
Maung pahn wun nee meuan ja mee piang num dtah
Looking past today, it’s like there will be only tears
เมื่อได้รู้ว่าเธอจะไม่หวนคืนมา
Meua dai roo wah tur ja mai huan keun mah
When I know that you won’t come back
มารักกันเหมือนเดิม
Mah ruk gun meuan derm
And love me again

(*)

ไม่อยากจะทรมาน ไม่อยากรักเธอจนตาย
Mai yahk ja toramahn mai yahk ruk tur jon dtai
I don’t want to be tortured, I don’t want to love you until I die
ไม่อยากเสียเวลา ไม่อยากรักแล้วเสียน้ำตา
Mai yahk sia welah mai yahk ruk laeo sia num dtah
I don’t want to waste time, I don’t want to love you and waste tears

(*)

ลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอ
Leum wah jai yung kong kit teung tur yoo samur
Forget that my heart still miss you always
ลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้
Leum wah jai yung kong lamur teung tur kon nee
Forget that my heart still daydreams about you
ลืมทุกอย่างในหัวใจ
Leum took yahng nai hua jai
Forget everything in my heart
ขอเพียงนับจากนี้ไป
Kor piang nup jahk nee bpai
I only ask that from now on
อย่าได้พบได้เจอ อย่าได้เพ้อถึงเธอก็พอ
Yah dai pob dai jur yah dai pur teung tur gor por
If I don’t see you, don’t meet you, and don’t fantasize about you, it’ll be enough

Title: เอิ๊งเอ่ย / Erng Oey (Speak Up)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: ในความรู้สึกของเธอ / Nai Kwahm Roo Seuk Kaung Tur (In Your Feelings)
Year: 2014

(*) เอิ่ง เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย
Erng erng erng oey erng erng oey erng erng oey
Speak up, speak up, speak up
พูดจาล่ะก็เหมือนลิเก
Poot jah la gor meuan ligay
I’m speaking, but it’s like an opera
ไม่มีใครเทใจให้
Mai mee krai tay jai hai
No one is cheering me on
ไม่เห็นคนที่จะรับเราได้
Mi hen kon tee ja rup rao dai
It doesn’t seem like there’s anyone who can accept me
โอ้ละหนอ โอ้ละหน่าย ไม่มีใครปิ๊งเรา
Oh la nor oh la nai mai mee krai bping rao
Oh me, oh my, no one loves me

(**) แต่งตัวล่ะก็เชยเช๊ยเชย
Dtaeng dtua la gor choey choey choey
I get dressed up, but I’m so old-fashioned
เห่ยจนล่ะไม่มีใครเอา
Hoey jon la mai mee krai ao
No one wants me
ไลฟ์สไตล์ล่ะมันเก๊าเก่าเก่า
Life style la mun gao gao gao
My lifestyle is old old old
ก็เลยเหงา ก็เลยเหง่า ก็เลยเฉาหัวใจ
Gor loey ngao gor loey ngao gor loey chao hua jai
So I’m lonely, so I’m lonely, so my heart is withering

(***) เอิ่ง เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย
Erng erng erng oey erng erng oey erng erng oey
Speak up, speak up, speak up
มัวแต่ เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย เรื่องรักเลยไม่ไปไหน
Mua dtae enrg erng oey reuang ruk loey mai bpai nai
I just speak about love, I don’t get anywhere
ไม่มีของขวัญ ดอกไม้วันวาเลนไทน์
Mai mee kaung kwun dauk mai wun valentine
I don’t have any presents or flowers on Valentine’s Day
ชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดาย
Cheewit doht diao diao dai
My life is solitary
คู่จงคู่ใจล่ะไม่เคยพบเลย
Koo jong koo jai la mai koey pob loey
I’ve never met my soulmate

(****) จะมีบ้างไหมสักราย (สองราย)
Ja mee bahng mai suk rai (saung rai)
Will there be someone (or two?)
มาสนใจคนเชยเชย
Mah son jai kon choey choey
Who would be interested in an old-fashioned woman?
ถ้าสนจริงก็อย่าทำนิ่งเฉย
Tah son jing gor yah tum ning choey
If you’re really interested, don’t act indifferent
เอิง เอ๊ย เอิง เอ่ย อยากลงเอยสักที
Erng oey erng oey yahk long oey suk tee
Speak up, speak up, speak up, I want to finally end this

(*,**,***,****)

เอิ่ง เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย
Erng erng erng oey erng erng oey erng erng oey
Speak up, speak up, speak up
เอิ่ง เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย เอิ๊ง เอิ๊ง เอ่ย
Erng erng erng oey erng erng oey erng erng oey
Speak up, speak up, speak up

   

คำร้อง ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล
ทำนอง ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล, ศิวพล เพชรทอง
เรียบเรียง วันชัย อยู่พัฒนะวงศ์

Title: อย่าทำร้าย / Yah Tum Rai (Don’t Hurt Me)
Artist: Pleum Purim (ปลื้ม ปุริม)
Album: OST My Dear Loser รักไม่เอาถ่าน
Year: 2017

ฉันทุ่มเทให้ใครเท่าไร ฉันก็ต้องมาเจ็บเท่านั้น ฉันได้แต่ผิดหวังซ้ำซ้ำ นอนกอดตัวเอง
Chun toom tay hai krai toa rai chung or dtaung mah jep tao nun chun dai dtae pit wung sum sum naun gaut dtua eng
However much I ever devoted to someone, I only got hurt, I can only be disappointed over and over, sleeping while hugging myself
ฉันทุ่มเททุกอย่างให้เธอ ฉันก็ทำด้วยใจที่มี ฉันก็ได้แต่หวัง ให้เธอไม่คิดจะเปลี่ยนใจ
Chun toom tay took yahng hai tur chung or tum duay jai tee mee chung or dai dtae wung hai tur mai kit ja bplian jai
I devoted everything to you, I did it with the heart I have, I can only hope that you won’t think of changing your mind

(*) ที่เธอพูดมา พูดมาว่ารักฉัน ไม่คิดหลอกกันใช่ไหม
Tee tur poot mah poot mah wah ruk chun mai kit lauk gun chai mai
When you say, say you love me, you’re not thinking of deceiving me, right?

(**) โปรดอย่าทำร้ายหนึ่งคนที่มันรักเธอหมดใจ อย่าทำร้ายฉันเลย ด้วยคำว่ารัก
Bproht yah tum rai neung kon te emun ruk tur mot jai yah tum rai chun loey duay kum wah ruk
Please don’t hurt the person who loves you with all his heart, don’t hurt me with your love
ที่เธอนั้นพูดมันจริงใช่ไหม ไม่คิดแกล้งกันใช่ไหม
Tee tur nun poot mun jign chai mai mai kit glaeng gun chai mai
What you’re saying is true, right? You’re not thinking of teasing me, right?
คำพูดที่มาจากหัวใจ เรื่องเดียวอยากขอร้องเธอ
Kum poot tee mah jahk hua jai reuang diao yahk kor raung tur
The words that come from your heart, that’s the only thing I want to beg of you

หวังว่าเธอจะพอเข้าใจ รักที่มันมาจากหัวใจ รักที่ไม่ทำร้ายทำลายให้ฉันต้องปวดใจ
Wung wah tur ja por kao jai ruk tee mun ah jahk hua jai ruk tee mai tum rai tum lai hai chun dtaung bpuat jai
I hope that you’l understand, a love that comes from your heart, a love that won’t hurt and destroy me and break my heart

(*,**,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: สวนทาง / Suan Tahng (Going in Opposite Directions)
English Title: “No Regrets”
Artist: PK Piyawat
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันคงต้องหยุดแล้ว ไปต่ออีกไม่ไหว
Chun kong dtaung yoot laeo bpai dtor eek mai wai
I should stop, I can’t go on anymore
ฉันคงต้องหยุดแล้ว จะไม่ยื้อกันต่อไป
Chun kong dtaung yoot laeo ja mai yeu gun dtor bpai
I should stop, I won’t hold you back anymore
ให้เรายังพอยิ้มกันได้ ยังพอจะทักทาย
Hai rao yung por yim gun dai yung por ja tuk tai
So we can still smile at each other, and still say hello
และเหลือความทรงจำที่ดีเอาไว้
Lae leua kwahm song jum tee dee ao wai
And have the good memories remaining

(*) จะเก็บไว้ถ้อยคำที่เคยหวานซึ้ง
Ja gep wai toy kum tee koey wahn seung
I’ll keep the words that were once touchingly sweet
จะเก็บไว้สายตาแห่งความคิดถึง
Ja gep wai sai dtah haeng kwahm kit teung
I’ll keep the expression of longing
ที่เราเคยมีให้ต่อกัน ที่เธอเคยมีให้ฉัน
Tee rao koey mee hai dtor gun tee tur koey mee hai chun
That we once had for each other, that you once had for me
แม้รักต้องจบแต่ก็เคยเกิดขึ้นกับฉัน
Mae ruk dtaung jop dtae gor koey gert keun gup chun
Even though our love must end, it once happened with me

(**) รักแต่จำต้องฝืนใจที่จะลืม ต้องคอยบังคับไม่ให้ใจหวนคืน
Ruk dtae jum dtaung feun jai tee ja leum dtaung koy bungkup mai hai jai huan keun
I love you, but I must force myself to forget, I must control it and not let my heart return
แม้ว่ามันยากเย็นแค่ไหน และอยากขอบคุณที่รัก
Mae wah mun yahk yen kae nai lae yahk kaup koon tee ruk
No matter how hard it’ll be, and I want to thank you, my darling
ที่เธอเคยเป็นให้ทุกอย่าง แม้ในวันนี้เราต้องสวนทาง
Tee tur koey bpen hai took yahng mae nai wun nee rao dtaung suan tahng
for once being everything for me, even though today we must go in opposite directions
จะเก็บรักครั้งนี้เอาไว้ตลอดกาล
Ja gep ruk krung nee ao wai dtalaut gahn
I’ll keep our love this time forever

(*,**)

แม้ในวันนี้เรานั้นเป็นแค่คนที่คุ้นเคย
Mae nai wun nee rao nun bpen kae kon tee koon koey
Even though today we’re only familiar acquaintances
แต่ก็ยังดีที่เราเคยรักกัน
Dtae gor yung dee tee rao koey ruk gun
But it’s still nice that we once loved each other
จดจำเอาไว้และไม่มีวันลบเลือนไปจากใจ
Jot jum ao wai lae mai mee wun lop leuan bpai jahk jai
I’ll remember it, and it will never be erased from my heart
แม้ต้องยิ้มพร้อมทั้งน้ำตาเราเคยมีรักที่ดี ที่ วันนี้ฉันจะเก็บไว้
Mae dtaung yim praum tung num dtah rao koey mee ruk tee dee tee wun nee chun ja gep wai
Even though I must smile through the tears, we once had a great love that I’ll keep from this day

(**)

   

All versions written, composed, arranged, and produced by: Champ Suppawat

Title: คนสำคัญชั่วคราว / Kon Sumkun Chua Krao (Temporarily Important Person)
Artist: Kan Kantapon (กานต์ กานตพนธ์)
Album: [Single]
Year: 2017

ไม่ได้ใช่ไหม รักของเรามันเป็นไปไม่ได้
Mai dai chai mai ruk kaung rao mun bpen bpai mai dai
It can’t be, right? Our love is impossible
ที่ผ่านมานั้น ทั้งหมดที่ทำไม่มีความหมาย
Tee pahn mah nun tung mot tee tum mai mee kwahm mai
Everything that we’ve done in the past is meaningless
ก็จริงใช่ไหม รักของเราไม่เคยเริ่มได้
Gor jing chai mai ruk kaugn rao mai koey rerm dai
It’s true, right? Our love has never been able to begin
ระหว่างเรานั้น มีคนคนนั้นยืนกลั้นเอาไว้
Rawahng rao nun mee kon kon nun yeun glun ao wai
Between us, that person has been standing, blocking it

(*) ฉันผิดเอง ที่เชื่อว่าเวลา
Chun pit eng tee cheua wah welah
It’s my fault for believing that time
มันจะคอยรักษาเธอให้หาย
Mun ja koy ruksah tur hai hai
Would help treat and heal you
แต่ว่าเธอยังเฝ้ารอ คนคนเดียวในหัวใจ
Dtae wah tur yung fao ror kon kon diao nai hua jai
But you’re still waiting for that one person in your heart
และไม่เคยคิดที่จะเปิดใจ
Lae mai koey kit tee ja bpert jai
And you’ve never thought of opening your heart

(**) แต่ คนที่มันไม่รู้อะไรอย่างฉัน
Dtae kon tee mun mai roo arai yahng chun
But someone whom you know nothing about like me
คิดไปเองทั้งนั้น
Kit bpai eng tung nun
Has been thinking by himself
ถ้าเชื่อในรักก็ยังหวังได้อยู่
Tah cheua nai ruk gor yung wung dai yoo
If I believe in love, I can still hope
ทีจริงก็ควรจะรู้คนมาทีหลัง
Tee jing gor kuan ja roo kon mah tee lung
In reality, I should know the person who came later
รักให้ตายก็ได้แค่นั้น
Ruk hai dtai gor dai kae nun
Even if he loves you to death, that’s all he can get
ได้เป็นคนสำคัญแค่ชั่วคราว
Dai bpen kon sumkun kae chua krao
He can be only a temporarily important person

มันดีใช่ไหม รักที่เราต้องเจ็บเรื่อยไป
Mun dee chai mai ruk tee rao dtaung jep reuay bpai
It’s good, right? The love that must continuously hurt us
วนอยู่อย่างนั้น อีกสักกี่ครั้ง ที่เปลืองหัวใจ
Won yoo yahng nun eek suk gee krung tee bpleuang hua jai
Circling back like that, how many more times will I waste my heart?

(*,**)

ฉันต้องแพ้ให้กับเขา ถึงพยายาม
Chun dtaung pae hai gup kao teung payayahm
I must lose to him, even though I’ve tried
ถึงใช้เวลา และหวังว่าความจริงใจมันจะชนะ
Teung chai welah laeo wung wah kwahm jing jai mun ja chana
Even though I spent the time and hoped that my sincerity would win
แต่ก็ไม่เลย มันก็ยังแพ้
Dtae gor mai loey mun gor yung pae
But no, it still lost

(**)

   

คำร้อง – วิกรม สุริยะชัย
ทำนอง – วิกรม สุริยะชัย
เรียบเรียง – ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี

Title: รักกันแล้วต้องไว้ใจ / Ruk Gun Laeo Dtaung Wai Jai (If We’re in Love, We Must Trust Each Other)
Artist: Tukata Jamaporn (ตุ๊กตา จมาพร)
Album: OST สายลับรักป่วน / Sai Lup Ruk Bpuan
Year: 2016

แววตาเธอมันฟ้องอะไรบางอย่าง เธอกำลังปิดบังฉันเรื่องอะไร
Waew dtah tur mun faung arai bahng yahng tur gumlung bpit bung chun reuang arai
The look in your eyes is giving something away, what are you hiding from me?
อย่าปล่อยให้ฉันว้าวุ่นใจ ให้สงสัยอยู่อย่างนั้น ช่วยเอ่ยปากบอกกันเพียงสักคำ
Yah bploy hai chun wah woon jai hai song sai yoo yahng nun chuay oey bpahk bauk gun piang suk kum
Don’t leave me worried, wondering like that, please open your mouth and just tell me

การกระทำมันย้ำให้คลางแคลงใจ มีอะไรทำไมต้องโกหกฉัน
Gahn gratum mun yum hai klai klaeng jai mee arai tummai dtaung goh hohk chun
Your actions increase my suspicious, if something’s wrong, why do you have to lie to me?
ก็เราเจอกันแทบทุกวัน ทำไมฉันจะไม่รู้ ว่าเธอดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
Gor rao jur gun taep took wun tummai chun ja mai roo wah tur do bplian bpai mai meuan derm
We see each other nearly every day, why wouldn’t I know if you seem to have changed and aren’t the same anymore?

(*) ถ้าเธอยังมีใจรักฉัน อย่าโกหกกันได้ไหม เธอมีอะไรก็เล่าให้ฟัง ไม่ต้องเกรงใจ
Tah tur yung mee jai ruk chun yah goh hok gun dai mai tur mee arai gor lao hai fung mai dtaung greng jai
If you still have feelings for me, please don’t lie to me, if something’s wrong, tell me, there’s no need to be courteous
ถ้าเธอยังมีใจรักฉัน อย่าคิดว่าฉันทนไม่ไหว รักกันแล้วต้องไว้ใจ อย่าคิดว่าฉันรับเธอไม่ได้
Tah tur yung mee jai ruk chun yah kit wah chun ton mai wai ruk gun laeo dtaung wai jai yah kit wah chun rup tur mai dai
If you still have feelings for me, don’t assume I can’t take it, if we’re in love, we must trust each other, don’t assume I wouldn’t be able to accept it

ก่อนที่คำว่ารักเหลือเพียงแค่เงา ก่อนที่คำว่าเราต้องกลายเป็นเหงา
Gaun tee kum wah ruk leua piang kae ngao gaun tee kum wah rao dtaung glai bpen ngao
Before our love becomes just a shadow, before “us” becomes “loneliness”
หากเธอยังแคร์รักของเรา อย่าให้เขามาเกี่ยวเลย ฉันไม่อยากลงเอยด้วยน้ำตา
Hahk tur yung care ruk kaung rao yah hai kao mah giao loey chun mai yahk long oey duay num dtah
If you still care about our love, don’t let her get involved, I don’t want this to end in tears

(*,*)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: เส้นขนาน / Sen Kanahn (Parallel Lines)
Artist: Pree Atsawarak (ปรีติ์ อัศวรักษ์)
Album: OST Princess Hours รักวุ่น ๆ เจ้าหญิงจอมจุ้น
Year: 2017

เคยบ้างไหมที่เธอจะรู้สึกไหวหวั่น กับคำถามว่าทางออกเราอยู่ที่ไหน
Koey bahng mai tee tur ja roo seuk wai wun gup kum tahm wah tahng auk rao yoo tee nai
Have you ever felt nervous by the question of where our exit is?
มีแค่ใจของเธอกับฉันที่รู้กัน สิ่งที่ฝันมันคงจะอยู่อีกไม่ไกล
Mee kae jai kaung tur gup chun tee roo gun sing tee fun mun kong ja yoo eek mai glai
Only yours and my heart understand each other, the things we dream aren’t too far off

(*) อย่าคิดมากเลย ให้มันเป็นไป แค่รู้ว่าเรารักกันเท่าไหร่
Yah kit mahk loey hai mun bpen bpai kae roo wah rao ruk gun tao rai
Don’t think so much, let it be, just know how much we love each other

(**) ถึงแม้ว่าโลกของเราจะต่างกันมากมาย ฉันรู้ว่าใจของเราก็คงต้องคู่กัน
Teung mae wah lohk kaung rao ja dtahng gun mahk mai chun roo wah jai kaung rao gor kong dtaung koo gun
Even though our worlds are so different, I know that our hearts must be together
ถึงแม้ว่าเราจะยืนอยู่คนละเส้นทาง อาจเป็นเหมือน เส้นขนาน ก็ยังมีหัวใจ ที่เชื่อมเราไว้ด้วยกัน
Teung mae wah rao ja yeun yoo kon la sen tahng aht bpen meuan sen kanahn go ryung me ehua jai tee cheuam rao wai duay gun
Even though we each stand on our own paths, and it might be like they’re parallel lines, but we still have our hearts that connecting us together

วันและคืนไม่ทำให้ตัวฉันไหวหวั่น สิ่งที่ฉันแสดงออกเธอคงเข้าใจ
Wun lae keun mai tum hai dtua chun wai wun sing tee chun sadaeng auk tur kon kao jai
The days and nights haven’t shaken me, you probably understand the things I express
เพียงแค่เธอมั่นใจในตัวฉันเท่านั้นพอ เก็บใจไว้เพื่อรอวันจะไปด้วยกัน
Piang kae tur mun jai nai dtua chun tao nun por gep jai wai peua ror wun ja bpai duay gun
As long as you’re certain about me, that’s enough, I’m keeping my heart to wait for the day we’ll be together

(*,**,**)

Title: เปล๊า! / Bplao (No!)
Artist: Ton Thanasit (ต้น ธนษิต)
Album: [Single]
Year: 2017

อะไร อะไร ที่ฉันให้เธอ
Arai arai tee chun hai tur
Everything I’ve given you
ก็ทำให้เธอในฐานะ เพื่อนที่ห่วงใย
Gor tum hai tur nai tahna peuan tee huang yai
I’ve done for you under the status of a caring friend
แค่คอยมองเธออยู่แค่ไกล ๆ
Kae koy maung tur yoo kae glai glai
I just keep watching you from afar
แค่คอยเอาใจแบบ ไม่ให้รู้ตัว
Kae koy ao jai baep mai hai roo dtua
I just keep trying to please you in a way that won’t let you realize

(*) อุตส่าห์พยายามเก็บไว้
Ootsah payayahm gep wai
I try to keep it in
อุตสาห์ไม่พูดออกไป
Ootsah mai poot auk bpai
I try not to say it out loud
ยังเผลอแสดงออกไป ผ่านสายตา
Yung plur sadaeng auk bpai pahn sai dtah
But I still carelessly give it away through the look in my eyes
อุตส่าห์เก็บเป็นความลับ
Ootsah gep bpen kwahm lup
I tried to keep it a secret
แต่เธอไปฟังที่ไหนมา
Dtae tur bpai fung tee nai mah
But where did you hear it from?
ไม่รู้จริง ๆ ว่าเธอรู้ได้ไง
Mai roo jing jing wah tur roo dai ngai
I really don’t know how you could know

(**) เปล๊า ฉันไม่ได้รักเธอ
Bplao chun mai dai ruk tur
No! I don’t love you
เปล๊า ฉันไม่ได้ชอบเธอ
Bplao chun mai dai chaup tur
No! I don’t like you
รู้สึก นิดหน่อย แค่มีเธอเต็มหัวใจ
Roo seuk nit noy kae mee tur dtem hua jai
It’s just a little feeling, I just have you filling my heart
บอกว่ารัก ฉันไม่ได้รักเธอ
Bauk wah ruk chun mai dai ruk tur
Tell you I love you? I don’t love you
รัก ไม่ได้คิดอะไร ถ้ารู้สึกชัดไป
Ruk mai dai kit arai tah roo seuk chah bpai
Love? I don’t feel anything, but if you clearly feel it
ก็ช่วยทำเป็นเชื่อได้หรือเปล่า
Gor chuay tum bpen cheua dai reu bplao
Can you please act like you believe me?

อะไรดีดี ที่ฉันทำไป
Arai dee dee tee chun tum bpai
All the good things I’ve done
ถ้าความเป็นจริงคือ ฉันตั้งใจจะให้เธอ
Tah kwahm bpen jing keu chund tuang jai ja hai tur
If the truth was that I wanted to do them for you
ที่เธอได้ยินว่าฉันรักเธอ
Tee tur dai yin wah chun ruk tur
And you hearing that I love you
ถ้ามันเป็นจริงและเธอจะว่าไง
Tah mun bpen jing lae tur ja wah ngai
If that was the truth, what would you say?

(*,**,**)

   

Produced By : ธนพล มหธร
Melody / Lyrics : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Arrange : ธนพล มหธร