Room39

All posts tagged Room39

Title: ทำวันนี้ ทำไวไว / Tum Wun Nee Tum Wai Wai (Make Today Count)
Artist: Pongsit Kumpee (ปู พงษ์สิทธิ์) and Room39 (Written by Boyd Kosiyabong)
Album: [Single]
Year: 2018

ตื่นตอนเช้า แวบเดียวก็กลายเป็นสาย
Dteun dtaun chao wap diao gor glai bpen sai
I wake up in the morning, and in a moment, it’s already the afternoon
บ่ายอีกนิด ไม่นาน พระอาทิตย์ก็หายกลาย เป็นค่ำ
Bai eek nit mai nahn pra ahtit gor hai glai bpen kum
In the evening, pretty soon the sun disappears and it becomes night
วันผ่านแล้วเข้าเดือน ฤดูก็พ้น
Wun pahn laeo kao deuan reudoo gor pon
The days pass by into months, the seasons change
จากหน้าฝน เป็นหนาวแล้วก็เข้าร้อนใหม่ เป็นประจำ
Jahk nah fon bpen nao laeo gor kao raun mai bpen bprajum
From rainy to cold, then to hot again, it’s routine

(*) วันเวลาผ่านพ้นไม่เคยรอใคร
Wun welah pahn pon mai koey ror krai
Time passes by and never waits for anyone
ปฏิทิน ฉีกแล้วก็หมดความหมาย
Bpadtitin cheek laeo gor mot kwahm mai
The calendar tears away and becomes meaningless

(**) ให้เราทำ ไวไว
Hai rao tum wai wai
Let’s make it count
ทุ่มเทไม่ยั้ง ให้สุดกำลังใจ
Toom tay mai yung hai soot gumlung jai
Devote yourself, don’t stop, give it your all
ไม่ยอมย่อท้อ ไม่ว่าพบอะไร
Mai yaum yor tor mai wah pob arai
I refuse to be discouraged, no matter what we face
จะยากเท่าไหร่ เราก็ต้องไปให้ถึง
Ja yahk tao rai rao gor dtaung bpai hai teung
However difficult it will be, we must go all the way
ให้เราทำ ไวไว
Hai rao tum wai wai
Let’s make it count
ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็น ยังไง
Mai mee krai roo wah ja bpen yung ngai
No one knows how it’ll turn out
โอกาสมาถึง แล้วอย่าทิ้งมันไป
Ohgaht mah teung laeo yah ting mun bpai
We’ve got the opportunity, don’t throw it away
ต้องคว้าให้ได้ ใครจะรู้วันไหน
Dtaung kwah hai dai krai ja roo wun nai
We must be able to reach for it, who knows what day
จะเป็นวันของเราสักที
Ja bpen wun kaung rao suk tee
Will finally be our day?

จำได้ไหม เรื่องราวที่ผ่านมานั้น
Jum dai mai reuang rao tee pahn mah nun
Do you remember the stories of the past?
เธอกับฉัน ยังคงคิด ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่
Tur gup chun yung kong kit wah mun bpen reuang yai
You and I still thought it was a big deal
ที่เกิดขึ้นมาไม่นาน
Tee gert keun mah mai nahn
It hadn’t started for very long
ความมุ่งหมายที่เธอเคยเฝ้าใฝ่ฝัน
Kwahm moong mai tee tur koey fao fai fun
The goals you once dreamed of
กี่อันแล้วที่ยังเป็นแค่ความฝันอยู่
Gee un laeo tee yung bpen kae kwahm fun yoo
How many are just dreams now?
คือพยาน
Keu payahn
It’s a witness

(*,**)

วันเวลาผ่านพ้นไม่เคยรอใคร
Wun welah pahn pon mai koey ror krai
Time passes, it never waits for anyone
ทุกนาทีมีค่ามาก เธอรู้ไหม
Took nahtee mee kah mahk tur roo mai
Do you know that every moment we have is so valuable?
หากว่ามันหมดแล้ว ย้อนกลับไม่ได้
Hahk wah mun mot laeo yaun glup mai dai
If it runs out, we can’t go back
ปฏิทิน ฉีกแล้วก็หมดความหมาย
Bpadtitin cheek laeo gor mot kwahm mai
The calendar tears away and becomes meaningless

(**)

ทำไวไว สุดกำลังใจ
Tum wai wai soot gumlung jai
Make it count, give it your all

   

Producer : บอยโกสิยพงษ์
Executive Supervisor : บอยโกสิยพงษ์
Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน

Title: หากวันนั้น / Hahk Wun Nun (If That Day)
English Title: “If Only”
Artist: Room39
Album: [Single]
Year: 2018

นั่งมองดูรูปเธออีกครั้ง
Nung maung doo roop tur eek krung
I’m sitting and looking at your picture again
ที่เดิมตรงนี้ที่เคยอยู่ด้วยกัน
Tee derm dtrong nee tee koey yoo duay gun
Right here in the same place where we once were together
และคิดถึงเธอเหมือนเดิมซ้ำๆ
Lae kit teung tur meuan derm sum sum
And I miss you all over again
เรื่องราววันนั้นที่มันจบสิ้นไป
Reuang rao wun nun tee mun jop sin bpai
The memories of those days are over

(*) มีคำถามที่ฉันสงสัยอยู่ภายในใจเรื่อยมา
Mee kum tahm tee chun song sai yoo pai nai jai reuay mah
There’s a question that I’ve always wondered inside my heart
อยากจะรู้ ถึงแม้มันไม่มีความหมายใด
Yahk ja roo teung mae mun mai mee kwahm mai dai
I want to know, even though it’s meaningless
มันคงสายไป ที่เธอจะกลับมา
Mun kong sai bpai tee tur ja glup mah
It’s probably too late for you to come back

(**) หากวันนั้นฉันพูดให้เธอได้ยินว่าเสียใจ
Hahk wun nun chun poot hai tur dai yin wah sia jai
If that day I told you that I was sad
และหากวันนั้นฉันขอร้องไว้ให้เธออย่าเพิ่งไป
Lae hahk wun nun chun kor raung wai hai tur yah perng bpai
And if that day I begged you not to go yet
วันนี้จะมีเธอรึเปล่า ตรงนี้จะมีเธออยู่รึเปล่า
Wun nee ja mee tur reu bplao dtrong nee ja mee tur yoo reu bplao
Would I have you today? Would you be here?

เหลือก็เพียงแค่ความผิดหวัง
Leua gor piang kae kwahm pit wung
All that’s left is disappointment
ที่ในวันนี้ ไม่มีเธอเหมือนก่อน
Tee nai wun nee mai mee tur meuan gaun
That I don’t have you anymore today
ต้องใช้เวลากับความเจ็บช้ำ
Dtaung chai welah gup kwahm jpe chum
I need to spend some time with the pain
เพราะในวันนั้น ฉันไม่ได้พูดไป
Pror nai wun nun chun mai dai poot bpai
Because I didn’t speak that day

(*, ** ,**)

   

Executive Supervisor : บอย โกสิยพงษ์
Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน
เนื้อร้อง/ทำนอง : แว่นใหญ่
Lead Vocal : ชุติมน วิจิตรทฤษฎี
เสียงประสาน : อิศรา กิจนิตย์ชีว์
Produced : ติณณ์ นภาลัย
Bass : อนุชิต ธนัญชัย
Keyboard : ภูดินันท์ ดีสวัสดิ์มงคล
Drum : พีระ วรวิทยาธร
Cello : สมัชชา พ่อค้าเรือ
Acoustic Guitar: แว่นใหญ่
Electric Guitar : ต่อศักดิ์ ปัญจศุภรักษ์
Mixed and Mastered : Jay Monthon

Title: บอกตัวเอง / Bauk Dtua Eng (I Tell Myself)
Artist: Room39 ft. Pong Hin Lek Fai (โป่ง ปฐมพงศ์)
Album: [Single]
Year: 2018

รู้ว่าไม่มีหวัง ที่จะรั้งให้เธอกลับมา
Roo wah mai mee wung tee ja rung hai tur glup mah
I know that it’s hopeless to pull you back
แต่ส่วนลึกในใจไม่รู้ทำไม
Dtae suan leuk nai jai mai roo tummai
But deep down in my heart, I don’t know why
เธอยังอยู่ข้างในนั้น
Tur yung yoo kahng nai nun
You’re still inside it
แม้ว่าจบไปแล้วเนิ่นนานเท่าไร
Mae wah jop bpai laeo nern nahn tao rai
Even though it’s been over for a long time already

(*) บอกตัวเองว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่ผ่าน
Bauk dtua eng wah rao dtaung leum reuang rao tee pahn
I tell myself that I must forget the stories of the past
แม้ความจริงทรมานและไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอ
Mae kwahm jing toramahn lae mai mee wun nai mai kit teung tur
Even though in reality it’s torture and there will never be a day that I don’t think of you
บอกตัวเองต้องมีสักวันรักคงจะเลือนไป
Bauk dtua eng dtaung mee suk wun ruk kong ja leuan bpai
I tell myself that there must be some day that my love for you will fade away
แม้ความจริงในหัวใจ
Mae kwahm jing nai hua jai
Even though in reality, in my heart
ยังไม่รู้ว่าจะลืมเธอได้อย่างไร
Yung mai roo wah ja leum tur dai yahng rai
I still don’t know how I’ll be able to forget you

เหลือแค่เพียงความหลัง กับฝันที่พังทลาย
Leua kae piang kwahm lung gup fun tee pung talai
All that’s left is only the past and broken dreams
แต่ส่วนลึกในใจไม่รู้ทำไม
Dtae suan leuk nai jai mai roo tummai
But deep down in my heart, I don’t know why
เธอยังอยู่ในความคิด
Tur yung yoo nai kwahm kit
You’re still in my thoughts
แม้ไม่มีสิทธ์จะคิดถึงเธอต่อไป
Mae mai mee sit ja kit teung tur dtor bpai
Even though I don’t have the right to keep thinking about you

(*)

ทุกคืนและวันที่ผ่าน
Took keun lae wun tee pahn
Every day and night that passes
แม้จะเนิ่นนานเท่าไหร่
Mae ja nern nahn tao rai
No matter how long it’s been
เรื่องราวของเธอและฉัน
Reuang rao kaung tur lae chun
The memories of you and me
ยังไม่มีวันที่มันจะลบเลือนหมดไป
Yung mai mee wun tee mun ja lop leuan mot bpai
Still have never been erased

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : แว่นใหญ่
Produced : ติณณ์ นภาลัย, แว่นใหญ่, Monik
Vocal Director : สุธี แสงเสรีชน
Mixed and Mastered : พีท ตันสกุล

Title: Let’s Go
Artist: Leo Lemix (Pex Zeal, Ink Waruntorn, Room39, Na Polycat, Mild vocalist, Singto Numchok)
Album: [Single]
Year: 2018

Why are you sad when your heart’s still beating?
Why are you lonely when your heart is still red?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me
Let the lights combine with our hearts

(*) If not tonight, then when?
If not tonight, then which night?
And not just you, not just me
We still have those people waiting for us to go
Let the days be only a dream
Come run a long distance with us tonight

Why be bashful when your heart has needs?
Why over-think things when there’s so many people ready to go with you?
If you want to shout, let it out, if your life needs color
If you want to shout, let it out, let the excitement start at you and me

It’s getting late, let’s go, Friday night
What are you waiting for? Let’s go, flip flow, as we desire
Wherever you friends are, don’t say no
However much strength you have, get ready with us
We’ll finally clink our glasses together, tonight we must run, run, run
Let the lights combine with our hearts

(*)

There doesn’t have to be a reason, there doesn’t need to be an explanation
Just bring your heart, go!

   

เนื้อเพลง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
ทำนอง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ/ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : ณฐพล ศรีจอมขวัญ
Mixed and Mastered by พีท ตันสกุล

Title: คิดถึงเสมอ / Kit Teung Samur (I Always Miss You)
Artist: Lipta ft. O Room39
Album: [Single]
Year: 2018

เเต่ละวัน ที่ผ่านพ้นนั้นช่างยาวนาน
Dtae la wun tee pahn pon nun chahng yao nahn
Each day that passes by is so long
ไม่ได้เหมือนที่เธอนั้นบอก ว่าไม่นานก็คงหายดี
Mai dai meuan tee tur nun bauk wah mai nahn gor kong hai dee
It’s not like you told me, that soon things would get better
ยังไม่ชินกับเวลา ที่มองไปเเล้วไม่มีเธอ
Yung mai chin gup welah tee maung bpai laeo mai mee tur
I’m still not used to looking and not seeing you
ยังคงคิดถึงเธอตลอด
Yung kong kit teung tur dtalaut
I still always miss you
เเม้ว่าเธอต้องการให้ลืม
Mae wah tur dtaung gahn hai leum
Even though you want me to forget

(*) พยายาม จะเเข็งใจ ก้าวเดินต่อไปทุกวัน
Payayahm ja kaeng jai gao dern dtor bpai took wun
I try to be strong and continue on every day
แต่ไม่รู้ว่าทุกวันของเธอนั้น
Dtae mai roo wah took wun kaung tur nun
But I don’t know if your every day
เเตกต่างจากฉันบ้างไหม
Dtaek dtahng jahk chun bahng mai
Is different from mine

(**) ถ้าในวันนี้เธอเป็นสุขกับใครๆ
Tah nai wun nee tur bpen sook gup krai krai
If you’re happy with someone else today
ฉันก็ยินดีทั้งหัวใจไปกับเธอ
Chun gor yin dee tung hau jai bpai gup tur
I’m truly happy for you
เเม้ว่าเราต้องจบไป
Mae wah rao dtaung jop bpai
Even though we must end
เเละถ้าในวันนี้เธอไม่สุขสบายใจ
Lae tah nai wun nee tur mai sook sabai jai
And if today you’re not too well
ยังคิดถึงคนๆนี้ยังไงแค่กลับมา
Yung kit teung kon kon nee yung ngai kae glup mah
And still miss me, no matter what, just come back
มาหากัน เพราะว่าฉัน นั้นคิดถึงเธอเสมอ
Mah hah gun pror wah chun nun kit teung tur samur
Come and see me, because I always miss you

หากจะมองว่าเวลา อาจจะทำให้ลืมวันเก่า
Hahk ja maung wah welah aht ja tum hai leum wun gao
If you expect time to make you forget about the old days
ไม่อยากนึกถึงเรื่องของเรา ฉันจะยอมเข้าใจด้วยดี
Mai yahk neuk teung reaung kaung rao chun ja yaum kao jai duay dee
And you don’t want to think about our story, I’m perfectly willing to understand

(*,**,**)

   

Produced : Lipta
Lyrics and Composition : O Room39
Arranged : Tin Napalai and Lipta

Title: แค่ฉันมีเธอ / Kae Chun Mee Tur (Just Having You)
English Title: “Finn”
Artist: Room39
Album: [Single]
Year: 2017

แค่ฉันมีเธอ ข้างๆ กัน อย่างวันนี้
Kae chun mee tur kahng kahng gun yahng wun nee
Just having you beside me like today
Just You And Me ฉันก็ Finn ไปได้ทุกวัน
Just you and mee chun gor finn bpai dai took wun
Just you and me, I’m fantastic every day

อยากให้เธอได้รับรู้ว่าฉันดีใจ
Yahk hai tur dai rup roo wah chun dee jai
I want you to realize
มากเท่าไหร่ที่ได้เจอเธอ
Mahk tao rai tee dai jur tur
How happy I am to have been able to meet you
วันที่เคยเหงาและเดียวดาย
Wun tee koey ngao lae diao dai
The days I once was lonely and alone
เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามีเธอ
Bplian bplaeng bpai pror wah mee tur
Have changed because I have you
ที่ทำให้ฉันนั้นได้เข้าใจ
Tee tum hai chun nun dai kao jai
Who made me understand
ว่าความจริงแล้วตลอดมา
Wah kwahm jing laeo dtalaut mah
The truth all along
ที่ฉันนั้นต้องการก็คือเธอและเธอคนเดียว
Tee chun nun dtaung gahn gor keu tur lae tur kon diao
That what I need is you and you alone

(*) ไม่ว่าใครจะดีสักเท่าไหร่ฉันไม่สนใจ
Mai wah krai ja dee suk tao rai chun mai son jai
No matter how good anyone else is, I don’t care

(**) แค่ฉันมีเธอ ข้างๆ กัน อยู่ตรงนี้
Kae chun mee tur kahng kahng gun yoo dtrong nee
Just having you right here beside me
Right Here With Me ฉันก็ Finn ไปได้เสมอ
Right here with mee chun gor fin bpai dai samur
Right here with me, I’m always fantastic
แค่ฉันมีเธอ ข้างๆ กัน อย่างวันนี้
Kae chun mee tur kahng kahng gun yahng wun nee
Just having you beside me like today
Just You And Me ฉันก็ Finn ไปได้ทุกวัน
Just you and me chun gor fin bpai dai took wun
Just you and me, I’m fantastic every day

ไม่ว่านานเท่าไร ก็จะไม่เปลี่ยนใจ
Mai wah nahn tao rai gor ja mai bplian jai
No matter how long it’ll be, I won’t change my mind
และก็จะยังรักไม่ว่ายังไง
Lae gor ja yung ruk mai wah yung ngai
And will still love you, no matter what
จะมีเพียงแต่เธอ จะเฝ้ามองแต่เธอ
Ja mee piang dtae tur ja fao maung dtae tur
I’ll have only you, I’ll only look at you
และจะไม่มีเหลือที่ว่างให้ใคร
Lae ja mai mee leua tee wahng hai krai
And there won’t be any space left for anyone else
ขอแค่ในทุกๆวัน ฉันได้มีเธอข้างกัน
Kor kae nai took took wun chund ai mee tur kahng gun
I just ask that I can have you beside me every day
แค่เท่านี้ที่หวังให้เป็นดั่งใจ
Kae tao nee tee wung hai bpen dung jai
Just this is all I hope for
แค่ได้ยืนตรงนี้ อยู่กับเธอคนนี้
Kae dai yeun dtrong nee yoo gup tur kon nee
Just being able to stand right here, to be with you
มันก็ดีพอแล้วไม่ว่ายังไง
Mun gor dee por laeo mai wah yung ngai
Is good enough already, no matter what

(*,**)

   

Produced by : สุธี แสงเสรีชน
เนื้อร้อง/ทำนอง: โอฬาร ชูใจ (แว่นใหญ่)
เรียบเรียง: สุธี แสงเสรีชน, ติณณ์ นภาลัย, Room39
Drum: Kevin biddle
Bass: Chakrapower
Keyboard : ติณณ์ นภาลัย
Gutar: โอฬาร ชูใจ (แว่นใหญ่)
Mixdown & Mastering : สุธี แสงเสรีชน

Title: รักตัวเอง / Ruk Dtua Eng (Love Yourself)
Artist: Room39
Album: [Single]
Year: 2017

อยากรู้ว่าเพราะอะไร คนที่น่ารักและก็จริงใจ
Yahk roo wah pror arai kon tee naruk lae gor jing jai
I want to know why people who are cute and sincere
ต้องเสียน้ำตาให้ใครที่เค้าไม่รัก และไม่สนใจ
Dtaung sia num dtah hai krai tee kao mai ruk lae mai son jai
Must lose tears over someone who doesn’t love them and doesn’t care about them
รู้ดีว่าเธอรักเขา และยังคงหวังว่าเขาจะเปลี่ยนไป
Roo dee wah tur ruk kao lae yung kong wung wah kao ja bplian bpai
I know full well that you love him and still hope that he’ll change
เฝ้ารอนานสักแค่ไหน ไม่มีอะไรที่เขาจะเปลี่ยน
Fao ror nahn suk kae nai mai mee arai tee kao ja bplian
However long you wait, nothing about him will change

ยังมั่นคงอดทนเรื่อยมาแต่ไม่มีความหมายกับเขาเลย
Yung mun kong ot ton reuay mah dtae mai mee kwahm mai gup kao loey
You’re still set on continuing to endure this, but it’s meaningless to him

(*) ให้เขาหมดใจ เขานั้นยิ่งไม่สนใจแม้พยายามทุ่มเทชีวิตให้ไป
Hai kao mot jai kao nun ying mai son jai mae payayhm toom tay cheewit hai bpai
You’ve given him your entire heart, but the more he doesn’t care about you, even though you’ve tried to devote your life to him
ให้เขาหมดใจ แต่ไม่รู้ว่าเขาหมดใจ (แต่ไม่รู้ว่าเขาไม่เหลือใจ)
Hai kao mot jai dtae mai roo wah kao mot jai (dtae mai roo wah kao mai leua jai)
You’ve given him your entire heart, but you don’t realize that he doesn’t have any feelings for you (but you don’t realize that he doesn’t have any feelings left for you)
คงถึงเวลาต้องรักตัวเองสักที
Kong teung welah dtaung ruk dtua eng suk tee
It’s time for you to finally love yourself

ปาดน้ำตาแล้วฟังฉัน คนที่เฝ้าดูเธอช้ำ
Bpaht num dtah laeo fung chun kon tee fao doo tur chum
Brush away your tears and listen to me, the person who was been watching you suffer
เห็นทุกครั้ง ซ้ำแบบนั้น มันไม่โอเค
Hen took krung sum baep nun mun mai okay
Every time I see it, it’s always the same like that, it’s not okay
หากเขาไม่รัก เธอควรหยุดพัก
Hahk kao mai ruk tur kuan yoot puk
If he doesn’t love you, you should take a break
ทุ่มเทมากแค่ไหน เธอก็โดนเท
Toom tay mahk kae nai tur gor dohn tay
However much you’ve devoted to him, you’ve been dumped
เพราะเธอ ควรเจอคนที่ดีกว่า
Pror tur kuan jur kon tee dee gwah
Because you should find someone better
เพราะเธอ เป็นคนที่มีค่า
Pror tur bpen kon tee mee kah
Because you’re worth it
แค่เธอ เก็บเอาหัวใจคืนมา กลับมาเพื่อรักตัวเอง
Kae tur gep ao hua jai keun mah glup mah peua ruk dtua eng
Just take your heart back and love yourself

(**) Hey เธอ อยากจะรักใคร รักไปแต่ต้องรักตัวเอง
Hey tur yahk ja ruk krai ruk bpai dtae dtaung ruk dtua eng
Hey, you, if you want to love someone else, go ahead, but you have to love yourself
Hey เธอ อยากจะรักใคร รักไปแต่ต้องรักตัวเอง
Hey tur yahk ja ruk krai ruk bpai dtae dtaung ruk dtua eng
Hey, you, if you want to love someone else, go ahead, but you have to love yourself
Hey เธอ อยากจะรักใคร รักไปแต่ต้องรักตัวเอง
Hey tur yahk ja ruk krai ruk bpai dtae dtaung ruk dtua eng
Hey, you, if you want to love someone else, go ahead, but you have to love yourself
Hey เธอ อยากจะรักใคร รักไปแต่ต้องรักตัวเอง
Hey tur yahk ja ruk krai ruk bpai dtae dtaung ruk dtua eng
Hey, you, if you want to love someone else, go ahead, but you have to love yourself

(*)

แค่เธอ เก็บเอาหัวใจคืนมา กลับมาเพื่อรักตัวเอง
Kae tur gep ao hua jai keun mah glup mah peua ruk dtua eng
Just take your heart back and love yourself

(**,*)

   

เนื้อร้อง : โอฬาร ชูใจ (แว่นใหญ่)
ทำนอง : Room39
เรียบเรียง : สุธี แสงเสรีชน, ROOM39
Produced : สุธี แสงเสรีชน
Co-Produced : กฤช วิรยศิริ

Title: อย่างที่ฉันเป็น / Yahng Tee Chun Bpen (As I Am)
English Title: “See the Real Me”
Artist: Room 39
Album: Clean & Clear commercial
Year: 2017

ไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไง
Mai roo wah chun dtaung tum yung ngai
I don’t know what I must do
ให้เขาคนนั้นเข้ามาสนใจ
Hai kao kon nun kao mah son jai
To make that person insterested
คนอย่างฉันที่ไม่ดีพร้อม ไม่เลิศเลอ
Kon yahng chun tee mai dee praum mai lurt lur
A person like me who isn’t amazing or wonderful
ก็รู้ว่าฉันนั้นไม่เหมือนใคร
Gor roo wah chun nun mai meuan krai
I know that I’m unlike anyone else
และฉันนั้นก็ไม่ค่อยมั่นใจ
Lae chun nun gor mai koy mun jai
And I’m not very confident
กับสิ่งที่เป็น ที่ใครมอง ไม่ดีพอ
Gup sing tee bpen tee krai maung mai dee por
With the things I am that others see as being not good enough

(*) แต่เหมือนยิ่งเปลี่ยนตัวเองเท่าไร
Dtae meuan ying bplian dtua eng tao rai
But the more I change myself
ก็เหมือนยิ่ง เหนื่อยที่ต้องเหมือนใคร
Gormeuan ying neuay tee dtaung meuan krai
It’s like the more tired I am of having to be like everyone else

(**) สักวัน และจะมีสักวัน
Suk wun lae ja mee suk wun
One day, and there will be one day
อยากให้เธอได้มองหัวใจ ข้างในที่มี
Yahk hai tur dai maung hua jai kahng nai tee mee
I want you to look at the heart I have inside
จะพบความงดงามในใจฉัน
Ja pob kwahm ngot ngahm nai jai chun
You’ll find beauty in my heart
อยากให้เธอรักกัน จากข้างในตัวตนที่มี
Yahk hai tur ruk gun jahk kahng nai dtua dton tee mee
I want you to love me for what I have inside
อย่างที่ฉันเป็น ขอแค่เธอมองเห็นกัน
Yahng tee chun bpen kor kae tur maung hen gun
I just want you to see me as I am

เป็นอย่างที่เธอเป็นนั้นอาจไม่ใช่แบบใครฝัน
Bpen yahng tee tur bpen nun aht mai chai baep krai fun
Be who you are, not who people dream you should be
ไม่ต้องฝืนแสร้งไปเพื่อใคร
Mai dtaung feun saraeng bpai peua krai
There’s no need to force yourself to pretend for anyone else
แต่ให้เธอจงรู้ไว้ว่าสักวันที่ใครรัก
Dtae hai tur jong roo wai wah suk wun tee krai ruk
But I want you to keep in mind that some day, when someone loves you
เขาจะรักรักเธอที่ใจ อย่าไปเปลี่ยนแปลง
Kao ja ruk ruk tur tee jai yah bpai bplian bplaeng
They’ll love you for your heart, don’t change yourself
กลายเป็นแบบใคร เพื่อให้เขานั้นมาสนใจ
Glai bpen baek krai peua hai kao nun mah son jai
To be like anyone else so that person will take interest in you
แต่ไม่ใช่เธอ ให้เขาได้มองอย่างที่เธอเป็นของเธอ
Dtae mai chai tur hai kao dai maung yahng tee tur bpen kaung tur
That’s not you, let them see you as you are

(***) One day you’ll see the real me
One day you’ll see the real me
One day you’ll see the real me

(****) อยากให้เธอได้มองอย่างที่ฉันเป็น
Yahk hai tur dai maung yahng tee chun bpen
I want you to see me as I am

(*,**,***,****)

Title: ระบายเฉยๆ / Rabai Choey Choey (A Passive Rant)
Artist: Room39
Album: Room39
Year: 2011

เธอก้มหน้าอมยิ้มและหัวเราะตลอดเวลา
Tur gom nah aum yim lae hua ror dtalaut welah
You always lower your head, smile, and laugh
ไม่ว่า เรานั้น จะไปใกล้ไกลแค่ไหน
Mai wah rao nun ja bpai glai glai kae nai
No matter how near or far we go
เดี๋ยวซ้ายกด เดี๋ยวขวากด และยังไม่พอยังไม่หมด
Diao sai got diao kwah got lae yung mai por yung mai mot
One moment you’re clicking to the left, then you’re clicking to the right, and it’s still not enough, you’re still not done
ต้องถ่ายรูปก่อนกินอาหารทุกครั้งไป
Dtaung tai roop gaun gin ahhahn took krung bpai
You must take a picture every time before you eat

ทีแรกก็คิด ว่าคงไม่นาน ก็คงจะเบื่อไปเอง
Tee raek gor kit wah kong mai nahn gor kong ja beua bpai eng
At first I thought you’d quickly get tired of it
แต่เพียงไม่นานเมื่อตัวเธอนั้นได้ลองเล่นเกม
Dtae piang mai nahn meua dtua tur nun dai laung len game
But pretty soon, whenever you try playing a game
เธอก็ติด อย่างจั๋งหนับ
Tur gor dtit yahng jung nup
You’re glued to it like sticky sap
แถมเธอยังไม่ยอมรับว่าเธอติดมันทั้งๆ
Taem tur yung mai yaum rup wah tur dtit mun tung tung
And on top of that, you refuse to admit that you’re addicted to it
ที่สองมือนั้นกดมันเต็มๆ
Even though your other hand never stops clicking

(*) ฉันก็ได้แต่รอ แต่รอ รอเธอนั้นเงยหน้า
Chun gor dai dtae ror dtae ror ror tur nun ngoey nah
I can only wait, only wait, wait for you to raise your head
เพื่อเพียงจะได้สบตาและ ได้สื่อสารกันบ้าง
Peua piang ja dai sop dtah lae dai seu sahn gun bahng
Just to be able to make eye contact and communicate

(**) ที่เธอถือในมือมันเป็นแค่โทรศัพท์
Tee tur teu nai meu mun bpen kae torasup
You always have your phone in your hand
เอาไว้รับสายส่งข้อความเท่านั้น
Ao wai rup sai song kor kwahm toa nun
Only answering calls and sending messages
ไม่ใช่แฟน no no no ไม่ใช่แฟน
Mai chai faen no no no mai chai faen
It’s not your lover, no no no, it’s not your lover

(***) อยากให้รู้ว่าในมือเธอมันเป็นแค่โทรศัพท์
Yahk hai roo wah nai meu tur mun bpen kae torasup
I want to let you know that you only have a phone in your hand
ไม่ได้รักเธอจริงอย่างใจของฉัน
Mai dai ruk tur jing yahng jai kaung chun
It can’t really love you like my heart can
ไม่ใช่แฟน เอามาแทนฉันไม่ได้
Mai chai faen ao mah taen chun mai dai
It’s not your lover, you can’t use it to replace me

ฉันก็รู้ว่าเธอไม่ได้นอกใจอะไร
Chun gor roo wah tur mai dai nauk jai arai
I know you’re not cheating on me
หรือว่าไปพูดไปคุยกับใครที่ไหนทำให้ฉันเสียใจ
Reu wah bpai poot bpai kooey gup krai tee nai tum hai chun sia jai
Or talking with anyone who would make me upset
แต่ทุกครั้งที่ฉันเรียก เธอไม่ได้ยินที่ฉันเรียก
Dtae took krung tee chun riak tur mai dai yin tee chun riak
But every time I call for you, you don’t hear me
เธอกลับก้มหน้าก้มตา กดซ้ายกดขวา จนฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไร
Tur glup gom nah gom dtah got sai got kwah jon chun mai roo dtaung tum yahng rai
You go back to lowering your head and lowering your eyes, clicking to the left, clicking to the right, until I don’t know what to do

(*,**,***,**,***)

Title: อย่าให้ฉันคิด / Yah Hai Chun Kit (Don’t Let Me Think)
Artist: Room39
Album: [Single]
Year: 2016

ได้ฟังเรื่องราวของเธอ กับความรักที่กำลังจะจบลง
Dai fung reuang rao kaung tur gup kwahm ruk tee gumlung ja jop long
I’ve heard your story about your love that’s about to end
คงมีแค่ความเป็นห่วง จากคนที่เป็นเพียงเพื่อนจะเหมาะสม
Kong mee kae kwahm bpen huang jahk kon tee bpen paing peuan ja mor som
I have only concern from a person who’s only a suitable friend

(*) แต่เหมือนว่าในบางครั้ง ที่เธอจ้องมองฉัน
Dtae meuan wah nai bahng krung tee tur jaung maung chun
But sometimes when you stare at me
คล้ายว่าเธอจะต้องการเป็นมากกว่านั้น
Klai wah tur ja dtaung gahn bpen mahk gwah nun
It’s like you want to be more than that
และฉันก็เป็นแค่เพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งภายในใจ
Lae chun gor bpen kae puean kon neung seung pai nai jai
And I’m just a friend who, in their heart,
นั้นสับสนและยังมีคำถาม
Nun sup son lae yung mee kwahm
Is feeling mixed up and still has some questions

(**) อยากจะรู้เพียง ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันมั้ย
Yahk ja roo piang tah mai mee kao laeo rao ja ruk gun mai
I only want to know, if you didn’t have her, would we love each other?
หรือแค่ตัวฉันคนเดียวที่คิดฝันไป
Reu kae dtua chun kon diao tee kit fun bpai
Or is it just me who has been dreaming
จนไกลแสนไกล ว่าเธอนั้นให้ความหวัง
Jon glai saen glai wah tur nun hai kwahm wung
So far ahead, that you’ve been giving me hope?
อยากจะรู้แค่เพียง ถ้าจบกับเขาแล้วเราจะรักกันมั้ย
Yahk ja roo kae piang tah jop gup kao laeo rao ja ruk gun mai
I only want to know, if you end things with her, will we love each other?
อย่าปล่อยให้ฉันเฝ้ารอและคิดฝันไกล
Yah bploy hai chun fao ror lae kit fun glai
Don’t leave me waiting and dreaming too far
คนเดียวเรื่อยไป ถ้าเธอนั้นไม่ต้องการ
Kon diao reuay bpai tah tur nun mai dtaung gahn
Continuously alone, if you don’t want me
อย่าให้ฉันคิดไปเอง
Yah hai chun kit bpai eng
Don’t let me think by myself

อาจเป็นฉันที่คิดเกินไป อ่อนไหวเพราะเพียงแค่คำว่าใกล้ชิด
Aht bpen chun tee kit gern bpai aun wai pror piang kae kum wah glai chit
It might be me who’s thinking too far, weakened only by the word “close”
ที่ปรึกษาแค่เพื่อนสนิท เธออาจไม่คิดมากเกินจนเลยไปอย่างฉัน
Tee bpreuk sah kae peuan sanit tur aht mai kit mahk gern jon loey bpai yahng chun
Your consultant is only a close friend, you probably aren’t thinking too far into it like me

(*,**)

อยากจะรู้เพียง ถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะรักกันมั้ย
Yahk ja roo piang tah mai mee kao laeo rao ja ruk gun mai
I only want to know, if you didn’t have her, would we love each other?

   
เนื้อเรื้อง/ทำนอง: แว่นใหญ่
เรียบเรียง: Room39, กฤช วิริยศิริ
โปรดิวเซอร์: สุธี แสงเสรีชน

Giving the male vocals of the group a rest while the female vocals covers this new release, eh? Not a bad sound, though the lyrics are your average I-have-a-crush-on-my-unavailable-friend. The couple in the music video are perfectly awkward for the situation, though, and nicely portray the confusing signals such a matter usually gives off. I also like how it ended with things still unanswered, as sometimes in life we never get the answers to things we wonder about. Not a bad release for these guys~