Pongsit Kumpee

All posts tagged Pongsit Kumpee

Title: หนุ่มพเนจร / Noom Panayjorn (Wandering Man)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

บน ถนนหนทางซูปเปอร์ไฮเวย์
Bon tanon hon tahng super highway
On the super highway
หนุ่มพเนจร ท่องไปกลางฝัน
Noom panayjorn taung bpai glahng fun
The wandering man roams in the middle of his dreams
ฝันของเจ้า ดูเลิศล้ำลาวัณย์
Fun kaung jao doo lert lum lah wun
His dreams seem wonderful
ฝันเจ้าฝัน ว่าโลกพิสุทธิ์ เมลืองมลัง
Fun jao fun wah lohk pisoot maleuang malung
He dreams that the world is bright and clean

โอ้ยามนี้เรามีแต่แสง โรยรา
Oh yahm nee rao mee dtae saeng roy rah
Oh, these days we have only a weak light
สกุณาเจ้าบินตัดฟ้า สู่รัง
Sagoonah jao bin dtut fah soo rung
The bird flies through the sky to its nest
บินไปเถิด เจ้านกน้อยดูน่าชัง
Bin bpai turt jao nok noy doo nah chung
Fly, ugly little bird
ตราบชีพยัง ชีวิตเจ้า ก็ต้อง บิน
Dtrahp chee payung cheewit jao gor dtaung bin
As long as you’re alive, you must fly

(*) บิน บิน บิน บิน ไป
Bin bin bin bin bpai
Fly, fly, fly, fly
บิน ไป บิน ไป เหมือนใจนี้
Bin bpai bin bpai meuan jai nee
Fly, fly like this heart
เสียงดนตรี บรรเลง เหมือนใจดิ้น
Siang dondtree bunleng meuan jai din
The sound of music is like my heart is dancing
แม้จะเจ็บ ปวดช้ำน้ำตาริน
Mae ja jep bpuat chum num dtah rin
Even though it’ll hurt and the tears will flow
ปีกยังบิน ตายังจ้อง มอง ทาง
Your wings still fly, your eyes still stare, finding the way

(**) บน ถนนหนทางซูปเปอร์ไฮเวย์
Bon tanon hon tahng super highway
On the super highway
หนุ่มพเนจร กระเป๋าเดินทาง
Noom panayjorn grabpao dern tahng
The wandering man travels with his bags
มุ่งไปเถิด สุดขอบฟ้าลางๆ
Moong bpai turt soot kaup fah lahng lahng
Concentrate on the horizon
โลกไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้า ยังเดิน
Lohk mai rahng pror cheewit jao yung dern
The world isn’t deserted because your life is still going

(*,**)

โลกไม่ร้างเพราะชีวิตเจ้า ยังเดิน
Lohk mai rahng pror cheewit jao yung dern
The world isn’t deserted because your life is still going

Title: แม่ / Mae (Mother)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

กี่วันคืนจะผ่านไป กี่ฤดูจะผ่านมา
Gee wun keun ja pahnbpai gee reudoo ja pahn mah
However many days and nights pass by, however many seasons pass
แม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับ
Mae gor yung fao koy look glup
A mother still waits for her child to return
นับวันเวลาเจ้าโตแล้วไป สร้างครอบครัวใหม่
Nup wun welah jao dtoh laeo bpai sahng kraup krua mai
With time, he grew up and left, creating a new family
ไม่หันมาสนใจแม่เลย
Mai hun mah son jai mae loey
Never turning to pay attention to his mom

แม่ถนอมเลี้ยงลูกรัก รักเกินรักยิ่งสิ่งใด
Mae tanaum liang look ruk ruk gern ruk ying sing dai
The mother nurtured her child with love, she loved him more than anything else
ไม่ให้ใครทำร้ายให้ลูกเจ็บ
Mai hai krai tum rai hai look jep
She wouldn’t let anyone hurt her child
แม่ทำงานหนัก ให้ลูกสบาย
Mae tum ngahn nuk hai look sabai
The mother worked hard to make her child comfortable
เมื่อเจ้าโตใหญ่ เป็นคนดีมีค่าของสังคม
Meua jao dtoh yai bpen kon dee mee kah kaung sung kom
So when he became an adult, he’d be a good person with value in society

(*) แม่ทั้งห่วงหวง คิดถึงดวงใจ ลูกจ๋าแวะเวียนหาแม่บ้างซิ
Mae tung huang huang kit teung duang jai look jah wae wian hah mae bahng si
Your mother is both worried and jealous, she misses her darling, oh, child, come back and see your mother
แม่อยู่เหงาๆเดี่ยวเดียวดาย เฝ้าคอยคิดหวังว่า ลูกจะมา
Mae yoo ngao ngao diao diao dai fao koy kit wung wah look ja mah
Your mother is lonely and alone, thinking and hoping that her child will come
แต่ไม่มีเลย หรือลืมแม่แล้วลูกจ๋า
Dtae mai mee loey reu leum mae laeo look jah
But you don’t come, have you forgotten your mother already, child?

(*)

ถึงอย่างนี้แม่ก็รัก แม่จะรอ รอ รอ
Teung yahng nee m ae gor ruk mae ja ror ror ror
Even though things are like this, the mother loves her child, the mother will wait, wait, wait
คงสักวัน ลูกอาจจะคิดถึงแม่
Kong suk wun look aht ja kit teung mae
Some day the child might think of his mother
แม่เฝ้ามองดูอยู่ข้างเสมอ
Mae fao maung doo yoo kahng samur
The mother always looks beside her
ถ้ามีเวลากลับมาหาแม่สักที …นะลูกจ๋า
Tah mee welah glup mah hah mae suk tee na look jah
If you have the time, come back and finally visit your mother, child

Title: ใจบงการ / Jai Bong Gahn (The Heart Commands)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

ตื่นแต่เช้าทุกวัน ที่ที่เดินประจำ
Dteun dtae chao took wun tee tee dern bpraum
Waking up every morning, walking in the usual place
ที่เติมความใฝ่ฝัน ดังว่ามีเธออยู่ข้างกาย
Tee dterm kwahm fai fun dung wah mee tur yoo kahng gai
Adding to my dreams, like I have you by my side
ถึงบางวันจะยากบ้าง ฝนจะตกหรือร้อนปานใด
Teung bahng wun ja yahk bahng fon ja dtok reu raun bpahn dai
Though sometimes it’s difficult, rain falls or however hot it is
ฉันก็เพียงตะกายไปก่อนเธอเดินหายไป
Chun gor piang dtagai bpai gaun tur dern hai bpai
I’m just scrambling before you disappear

ในผู้คนมากมายที่มีเธอข้างใน
Nai poo kon mahk mai tee mee tur kahng nai
In so many people who have you inside
เธอยังเปล่งประกายแสง
Tur yung bpleng bpragai saeng
You still radiate light
แรงเสียดเบียดใจฉันผวา
Raeng siat biat jai chun pawah
With a power that penetrates my heart

มืดหน้าท่าจะเป็นลม
Meut nah tah ja bpen lom
It’s going dark, I might faint
หัวใจหล่นหายบนทางเท้า
Hua jai lon hai bon tahng tao
My heart falls and disappears on the ground
ร้าวข้างในเพราะใครคนหนึ่ง
Rao kahng nai pror krai kon neung
I’m cracked inside because of someone
ซึ่งยึดครองห้องใจของเธอ
Seung yeut kraung haung jai kaung tur
Who’s occupying your heart

(*) รู้ดีว่าเมื่อเธอมองตากัน
Roo dee wah meua tur maung dtah gun
I know full well that when you look in my eyes
ความรักเธอนั้นช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน
Kwahm ruk tur nun chahng ying yai leua gern
Your love is so great
แต่รักไม่รู้ข้างในใจมันบงการ
Dtae ruk mai roo kahng nai jai mun bong gahn
But love doesn’t know what the heart commands inside
ให้คอยติดตามเฝ้ามองเธอ
Hai koy dtit dtahm fao maung tur
Making me watch after you

ดักรอเธอตั้งนาน ข่าวลอยมาตามทาง
Duk ror tur dtung nahn kao loy mah dtahm tahng
Waiting for you for so long, news travels down the grapevine
ว่าเธอเข้าแต่งงาน ที่บ้านกลางซอย
Wah tur kao dtaeng ngahn tee bahn glahng soy
That you had gotten married in Ban Klang Soy
ถึงทำใจได้ยากบ้าง ฉันซมซานเข้าบ้านคลานเอา
Teung tum jai dai yahk bahng chun som sahn kao bahn klahn ao
Though it’s difficult to come to terms with it, I pathetically crawl back home

เขลาเกินกว่าจะไปยินดี
Kalao gern gwah ja bpai yin dee
I’m too stupid to be happy
อยากบอกชายคนนี้ แอบรักเธอ…มาแสนนาน
Yahk bauk chai kon nee aep ruk tur mah saen nahn
I want to tell the guy that I’ve secretly loved you for so long

( * , * )

Title: ทุกด้านทุกมุม / Took Dahn Took Moom (Every Side, Every Angle)
Artist: Potato ft. Pu Pongsit Kumpee (ปู พงษ์สิทธิ์)
Album: ชุดที่เจ็ด / Choot Tee Jet (7th Album)
Year: 2017

หากได้ยินแบบไหนแล้วเราก็เชื่ออย่างนั้น ไม่ทันได้ไตร่ตรอง
Hahk dai yin baep nai laeo rao gor cheua yahng nun mai tun dai dtrai dtraung
Whatever we hear, we believe, we don’t consider things
ตัดสินให้ใครต้องผิด ไม่ทันได้เจอกับสายตา
Dtut sin hai krai dtaung pit mai tun dai jur gup sai dtah
We decide that someone is wrong, we don’t take the time to see it with our own eyes

(*) โลกนี้คงจะโหดร้าย คิดแล้วมันไม่มีความหมายอะไร
Lohk nee kong ja hoht rai kit leo mun mai mee kwahm arai
This world is cruel, I’ve thought about it, and it’s meaningless
เปิดใจให้ได้รู้ ถึงมุมที่ไม่เคยเห็นของเราจะได้หรือเปล่า เธอกับฉัน
Bpert jai hai dai roo teung moom tee mai koey hen kaung rao ja dai reu bplao tur gup chun
Can we open our hearts and discover our angle that we’ve never seen before?

(**) ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Pahp sataun took krung tee rao sop dtah yung bpen chun lae tur mai koey bplian bpai
The reflection every time we make eye contact, it’s still you and I, never changing
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว เห็นทุกด้านทุกมุมกันก่อน จะปักใจ
Yoot kwahm kit tee hen kae dahn diao hen took dhan took moom gun gaun ja bpuk jai
Stop the thoughts that stem from just one side, see from every side and every corner first, then make up your mind

(*,**)

จะเลวจะดีมีทุกคน ปนเปกันไปในหนึ่งคน ผิดถูกก็ไม่รู้ ก็มีแต่เราที่รู้ตัวเอง
Ja leo ja dee mee took kon bpon bpay gun bpai nai neun kon pit took gor mai roo gor mee dtae rao tee roo dtua eng
Everyone has good and bad, it’s mixed together in everyone, right or wrong, it’s unknown, only we know ourselves
อย่าตัดสิน แค่ได้ยิน ไม่ได้เห็น เปลี่ยนองศาเปลี่ยนมุมมองกันเถิดหนา
Yah dtut sin kae dai yin mai dai hen bplian aungsah bplian moom maung gun turt nah
Don’t decide from just hearing and not seeing, change your degree, change your angle, and look at each other
พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา พิจารณา
Pitjahranah pitjahranah pitjahranah pitjahranah pitjahranah
Consider it, consider it, consider it, consider it, consider it

สิ่งที่หวัง แต่ละคนก็มีทางได้เรียนรู้ ให้กลับไปคิดดูว่าวันเวลาที่ผ่านไปนั้น
Sing tee wung dtae la kon gor mee tahng dai rian roo hai glup bpai kit doo wah wun welah tee pahn bpai nun
The thing I hope is for each person to have a way to learn, to go back and try thinking over the times that have passed

ภาพสะท้อนทุกครั้งที่เราสบตา ยังเป็นฉันและเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Pahp sataun took krung tee rao sop dtah yung bpen chun lae tur mai koey bplian bpai
The reflection every time we make eye contact, it’s still you and I, never changing
หยุดความคิดที่เห็นแค่ด้านเดียว เห็นทุกด้านทุกมุม เห็นทุกด้านทุกมุม
Yoot kwahm kit tee hen kae dahn diao hen took dahn took moom hen took dahn took moom
Stop the thoughts that stem from just one side, see from every side and every angle, see from every side and every angle
ทุกด้านทุกมุม ทุกด้านทุกมุม
Took dahn took moom took dahn took moom
Every side, every angle, every side, every angle

(**)

   

คำร้อง,ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระ, พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : Potato

   

A lovely philosophical duet between two Thai music staples, urging us to try to view every situation from every different point of view and different side~

Title: บินตามฝัน / Bin Dtahm Fun (Flying After My Dreams)
Artist: Pongsit Kumpee ft. Mew Boom Boom Cash (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ feat. หมิว Boom Boom Cash)
Album: [Single]
Year: 2015

(*) ฉันฝันว่าได้กางปีก บินอยู่บนท้องฟ้าเหนือกว่าคนอื่น
Chun fun wah dai gahng bpeek bin yoo bon taung fah neua gwah kon eun
I dreamed that I got wings and was flying up in the sky above everyone else
จุดยืนเพียงใครหากได้เห็น แอบเร้นความต้องการทุกยาม
Joot yeun piang krai hahk dai hen aep ren kwahm dtaung gahn took yahm
If anyone sees me from their point of view, I secretly hide my desires every time

(**) และฉันจะได้กางปีกบินวนไหว้ ไต่ถามถึงสุขทุกข์เธอ
Lae chun ja dai gahng bpeek bin won wai dtai tahm teung sook took tur
And I spread my wings and fly in a circle, asking about your happiness and suffering
ตื่นนอนเธอเจอกับเรื่องใด
Dteun naun tur jur gup reuang dai
Whatever matters you wake up to face
หลับตาลงคิดถึงเรื่องใด ใส่ใจทุกเรื่องราว
Lup dtah long kit teung reuang dai sai jai took reuang rao
Or whatever maters you go to bed thinking about, I’m interested in them all

ไม่มีฉันวันนี้ อยากรู้คนดี ร้องไห้รึเปล่า
Mai mee chun wun nee yahk roo kon dee raung hai reu bplao
If you didn’t have me today, I want to know, darling, would you cry?
หยุดความปวดร้าวเพราะฉันจะอยู่ใกล้ ๆ เธอ
Yoot kwahm bpuat rao pror chun ja yoo glai glai tur
Stop your hurting because I’ll be near you

ฉันได้รู้ว่าชีวิตเรานี้เพียงธุลี เป็นส่วนหนึ่งของโลกล่องลอยไป
Chun dai roo wah cheewit rao nee piang toolee bpen suan neung kaung lohk laung loy bpai
I know that our lives are just dust, just part of the floating world
และไม่มีใครเป็นเจ้าของ
Lae mai mee krai bpen jao kaung
And no one owns them
ฉันจะรอฤดูใบไม้เปลี่ยน เราจะเคียงคู่กันกางปีกบินตามฝัน
Chun ja ror reudoobai mai bplian rao ja kiang koo gun gahng bpeek bin dtahm fun
I’ll wait for the leaves of the seasons to change, we’ll be beside each other, spreading our wings and flying after our dreams
จ้องจากสวรรค์บนโลกสดสวย
Jaung jahk sawun bon lohk sot suay
Staring down from heaven at the beautiful world

(*,**)

ฉันได้รู้ว่าชีวิตเรานี้เพียงธุลี เป็นส่วนหนึ่งของโลกล่องลอยไป
Chun dai roo wah cheewit rao nee piang toolee bpen suan neung kaung lohk laung loy bpai
I know that our lives are just dust, just part of the floating world
และไม่มีใครเป็นเจ้าของ
Lae mai mee krai bpen jao kaung
And no one owns them
ฉันจะรอฤดูใบไม้เปลี่ยน เราจะเคียงคู่กันกางปีกบินตามฝัน
I’ll wait for the leaves of the seasons to change, we’ll be beside each other, spreading our wings and flying after our dreams
จ้องจากสวรรค์บนโลกสับสน
Jaung jahk sawun bon lohk sup son
Staring down from heaven at the confused world
ฉันได้รู้ว่าชีวิตเรานี้เพียงธุลี เป็นส่วนหนึ่งของโลกล่องลอยไป
Chun dai roo wah cheewit rao nee piang toolee bpen suan neung kaung lohk laung loy bpai
I know that our lives are just dust, just part of the floating world
และไม่มีใครเป็นเจ้าของ
Lae mai mee krai bpen jao kaung
And no one owns them

(*)

Title: อยู่ตรงนี้ / Yoo Dtrong Nee (Right Here)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

เมื่อวานนี้ยังมีเธอ อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสมอ เดินมาเดินไป
Meua wahn nee yung mee tur yoo dtrong nun dtrong nee samur dern mah dern bpai
Yesterday, I still had you, always here and there, coming and going
ไม่เคยหันเหไปไหน อยู่ตรงกลางหว่างใจไปไหน ก็มีเธออยู่
Mai koey hun hay bpai nai yoo dtrong glahng huang jai bpai nai gor mee tur yoo
I never strayed off anywhere, right in the middle of my heart, wherever I went, I had you

อยู่ตรงนั้นมานาน อยู่ในความรู้สึก สำนึกในใจว่ารัก
Yoo dtrong nun mah nahn yoo nai kwahm roo seuk sumneuk nai jai wah ruk
You were there for a long time, in my feelings, I thought in my heart that it was love
ยามเช้าสดชื่นเสมอ จะมีเธอตื่นขึ้นพร้อมเช้าไปสู้กับงาน
Yahm chao sot cheun samur ja mee tur dteun keun praum chao bpai soo gup ngahn
That always in the morning, I’d have you waking up with the morning to go fight through work
แยกทางชั่วครั้งชั่วคราว ออกดิ้นรนมือสาวเท้าวางไว้รองชีวิต
Yaek tahng chua krung chua krao auk din ron meu sao tao wahng wai raung cheewit
Occasionally going our separate ways, struggling to get through life

(*) แต่เธอไปไม่ลา ไม่มีเธอกลับมา ไม่มีแม้เสียง
Dtae tur bpai mai lah mai mee tur glup mah mai mee mae siang
But you left without a good-bye, you’re not coming back, there wasn’t even a sound
นึกถึงเธอบอกกับฉัน มีแต่ความตายเท่านั้น
Neuk teung tur bauk gup chun mee dtae kwahm dtai tao nun
I thought about you telling me that only death
ที่จะพรากเราไปจากกัน..ได้
Tee ja prahk rao bpai jahk gun dai
Would be able to separate us

(**) วันนี้คนที่เรารักมาจากเราไป
Wun nee kon tee rao ruk mah jahk rao bpai
Today the person whom I loved left me
ความตายพรากเธอไปไหนใครเล่าจะรู้
Kwahm dtai prahk tur bpai nai krai lao ja roo
Where has death separated you to? Who knows?
เธอคงจะเหงาเคว้งคว้างคงเศร้าสับสน
Tur kong ja ngao kweng kwahng kong sao sup son
You’re probably lonely, drifting, probably sad and confused
ผู้คนมากมายความตายใยเลือกเอาเธอ
Poo kon mahk mai kwahm dtai yai leuak ao tur
Of all the people, death chose to take you
ไปแล้วไม่มีหวนคืน(กลับ)
Bpai laeo mai mee won keun glup
You’ve left, and there’s no return

( *,** )

วันนี้ฉันไม่มีเธอ ไม่อยากเผลอใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไร
Wun nee chun mai mee tur mai yahk plur jai kit cheewit ja bpen yang rai
I don’t want to carelessly think how life will be now that I don’t have you

Title: มือปืน / Meu Bpeun (Hitman)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

ฟางเส้นสุดท้าย ตอนตะวันบ่ายคล้อยลงมา
Fahng sen soot tai dtaun dtawun bai kloy long mah
The line finally blurred when the sun set
นายสั่งให้ลงมือฆ่า เด็กตาดำๆ ศรัทธาสลาย
Nai sung hai long meu kah dek dtah dum dum suttah salai
You ordered the beginning of the assassination, an innocent child had its trust shattered
ความเป็นตายไล่เรียงเป็นฉาก จากเริ่มถึงนี้ยิ่งนานเหนี่ยวไกปืน
Kwahm bpen dtai lai riang bpen chahk jahk rerm teung nee ying nahn niao gai bpeun
Death arranged as a scene from the beginning to here, the longer it is to pull the trigger
เหยียบศพข้ามไปขว้าเอาเงิน
Yiap sop kahm bpai kwah ao ngern
Treading over corpses to collect money

ข้ามความจนที่ฉันหนีหน้า ปากกัดตีนถีบเรื่อยมา
Kahm kwahm jon tee chun nee nah bpahk gut dteen teep reuay mah
Passing over the poverty I escaped from, continuously struggling
ตีรันฟันแทง แกร่งกล้าหนุ่มกระทง ไม่เคยลี้หนีใจผู้ใด
Dtee run fun taeng graeng glah noom gratong mai koey lee nee jai poo dai
A youth adept at fighting, never fleeing the heart of anyone
แรงมาเราก็แรงๆไป กัดแก่งแย่งชิงก้อนเงิน จนพบกับนาย
Raeng mah rao gor raeng raeng bpai gut gaeng yaeng ching gaun ngern jon pob gup nai
My strength came and went, vying and fighting for a chunk of the money until I met you
ผู้มากหลายด้วยบารมีเงิน ยิ่งใหญ่คับเมือง ทุกคนต้องก้มหัวมือกุมต่ำ
Poo mahk lai duay bahn mee ngern ying yai kup meuang took kon dtaung gom hua meu goom dtum
Many prestigious people, superiors of the land, everyone must bow their heads and lower their hands

(*) ฝากตัวรับใช้นาย เป่าหัวผู้ขวางทางเดินนาย
Fahk dtua rup chai nai bpao hua poo kwahng tahng dern nai
Entrusting my services to you, blowing off the head of anyone who stands in your way
ส่งไปสู่ความตาย ชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ
Song bpai soo kwahmd tai cheu siang kaung chun leuang leu
Sending them to death, my notoriety spread far and wide
ศพแรกผ่านไป ศพสองศพสามค่อยๆ ผ่านไป
Sop raek pahn bpai sop saung sop sahm koy koy pahn bpai
Passing the first corpse, passing the second corpse and the third corpse
หลงผิดคิดภาคภูมิใจ ก่อนเดินมาถึงวันนี้
Long pit kit pahk poom jai gaun dern mah teung wun nee
Misguidedly taking pride in it until I reached today

เด็กโชคร้าย เขาเห็นนายซื้อขายกัญชา นายมองแล้วส่งสายตา
Dek chohk rai kao hen nai seu kai gunchah nai maung laeo song sai dtah
A child with bad luck, they saw you trafficking marijuana, you looked and made eye contact
ฉันผวาใจตกลงตีน ไปตายเสียเถิด หันปืนเข้าหาหัวนาย
Chun pawah jai dtok long dteen bpai dtai sia turt hun bpeun kao mah hua nai
I was shocked and agreed to kill you, I turned the gun to your head
เหนี่ยวไกแล้วฉันโล่งใจ ได้กลิ่นไอของความดีงาม
Niao gai laeo chun lohk jai dai glin ai kaung kwahm dee ngahm
I pulled the trigger and felt relieved, I could smell the virtue

(*)

นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิใจ ว่าฉันยังเป็นมนุษย์
Nee keu krung neung tee poom jai wah chun yung bpen manoot
This is the one time I was proud, that I was still human
หัวใจลอยลล่องไปแสนไกล ขอตกตาย ด้วยมือตัวเอง
Hua jai loy laung bpai saen glai kor dtok dtai duay meu dtua eng
My heart floated away, I want to die by my own hands

Title: ผีโรงเย็น / Pee Rohng Yen (Cold Building Ghost)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

อยู่โรงบาลนั้น แสนยากเข็ญ ไม่มีใครเห็นใจพวกเรา
Yoo rohng bahn nun saen yahk ken mai mee krai hen jai puak rao
In that building, it’s so difficult, no one has sympathy for us
อยู่อย่างคนที่ไร้ญาติขาดมิตร เราเลยไม่คิดจะรักใคร
Yoo yahng kon tee rai yaht kaht mit rao loey mai kit ja ruk krai
Living like someone without kin, I don’t think of loving anyone
ด้วยไม่มีใครเข้าเรา ชอบมองเราในแง่ไม่ดี
Duay mai mee krai kao rao chaup maung rao nai ngae mai dee
With no one coming up to me, they like looking at me negatively
ชอบเหยียดหยามพวกเรายิ่ง..นัก
Chaup yiat yahm puak rao ying nuk
They like insulting us harshly
เศ้ราใจสิ้นดี
Sao jai sin dee
I’m so sad

(*) หลงรักสาวสักคน
Long ruk sao suk kon
I fell in love with a girl
เขาไม่สนใจเรา
Kao mai son jai rao
She didn’t care about my heart
ชีวิตจำต้องเศร้า เพราะเราเป็น
Cheewit jum dtaung sao pror rao bpen
My life must be sad because I am
ผีโรงเย็น
A cold building ghost

(*)

ผีโรงเย็น (ผีโรงเย็น)
Pee rohng yen (pee rohng yen)
Cold building ghost (cold building ghost)
ผีโรงเย็น (ผีโรงเย็น)
Pee rohng yen (pee rohng yen)
Cold building ghost (cold building ghost)
ผีโรงเย็น (ผีโรงเย็น)
Pee rohng yen (pee rohng yen)
Cold building ghost (cold building ghost)
ผีโรงเย็น
Pee rohng yen
Cold building ghost

Title: เสมอ / Samur (Always)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คัมภร์)
Album: ??
Year: ??

(*) กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต หลากหลาย
Gee wun deuan bpee pahn tahng cheewit lahk lai
Several days, months, and years pass through many lives
ซอกซอนซ้ำซ้ำ โค้งโค้ง ซ้ำ…ซ้ำ วนวน
Sauk saun sum sum kohng kohgn sum sum won won
Creeping in, repeating, curving, repeating, circulating

(**) หลีกหนีไม่พ้น ไม่หลงทาง ไอ้ทางเก่า ซ้ำ..ซ้ำ ไม่พ้นเดิมเดิม
Leek nee mai pon mai long tahng ai tahng gao sum sum mai pon derm derm
We can’t escape, not lost, the old ways repeating, not escaping the origin
จากเช้าจนค่ำ ย่ำอีกวัน ขวนขวายหากิน ทำงาน….รับใช้ใครหนอ
Jahk chao jon kum yum eek wun kuan kwai hah gin tum ngahn rup chai krai nor
From morning to night, treading another day, actively making a living, working, serving whom?
หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อย เหลือหลายเจ้านาย เจ้าขา
Hua jai rum mun raung wah neuay leua lai jao nai jao kah
My heart cries out that it’s tired, leaving you and me
มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเติม หัวใจ….ไม่เคยว่า
Mee dtae tur samum samur teung sum dterm hua jai mai koey wah
There’s only consistently you, though i’s increasing, your heart never blames me

(***) คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ และเป็นเธอคนเดิม เสมอ….ทุกเวลา
Koy yoo kiang kahng gun samur lae bpen tur kon derm samur took welah
Always beside me, and it’s always you, all the time

(**, ***, *, ***, *, ***,*,***)

Title: เพราะรัก (จึงถึงบ้า) / Pror Ruk (Jeung Teung Bah) [Because of Love (I’ve Gone Crazy)]
Artist: Pongsit Kumpee ft. Lydia (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ft. ลิเดีย ศรัณย์รัชต์)
Album: [Single]
Year: 2015

นาฬิกาค่อยหมุนไป เสียงหัวใจค่อยหมุนตาม
Nahligah koy moon bpai siang hua jai koy moon dtahm
The clock keeps moving, the voice of our hearts moves with it
นับเวลาอีกไม่นาน เธอจะไปแล้ว จากไปแล้ว
Nup welah eek mai nahn tur ja bpai laeo jahk bpai laeo
Pretty soon you’ll go, you’ll leave
ฉันยังอยู่ข้างๆ เธอ เฝ้ามองเธอเสมอ
Chun yung yoo kahng kahng tur fao maung tur samur
I’m still beside you, always looking at you
ทั้งหลับตื่นละเมอ จ้องมองเธอ… เสมอ…
Tung lup dteun lamur jaung maung tur samur
Both asleep and awake, I’m daydreaming, always staring at you

ทุกเรื่องราวที่ร่วมผ่าน ถึงเนิ่นนานเหมือนเพิ่งผ่านเวลา
Took reuang rao tee ruam pahn teung nern nahn meuan perng pahn welah
Everything that we shared together, though it’s been a long time, it’s like it just happened
เราต่างคนต่างรู้ว่า ถึงเวลาก็ต้องปล่อยไป
Rao dtahng kon dtahng roo wah teung welah gor dtaung bploy bpai
We both know it’s time to let go

ทุกเรื่องราวที่ร่วมผ่าน ถึงเนิ่นนานเหมือนเพิ่งผ่านเวลา
Took reuang rao tee ruam pahn teung nern nahn meuan perng pahn welah
Everything that we shared together, though it’s been a long time, it’s like it just happened
เราต่างคนต่างรู้ว่า ถึงเวลาก็ต้องปล่อยไป
Rao dtahng kon dtahng roo wah teung welah gor dtaung bploy bpai
We both know it’s time to let go
รู้ทั้งรู้แต่ใจมันต้านอยู่ รู้ตัวสุดท้ายจบอย่างไร
Roo tung roo dtae jai mun dtahn yoo roo dtua soot tai jop yahng rai
I know full well, but my heart still resists, I realize how things will finally end
เก็บงำความทุกข์ไว้ข้างใน ให้หัวใจได้ยิ้มอิ่มน้ำตา
Gep ngup kum took wai kahng nai hai hua jai dai yin im num dtah
I hide the sorrow inside and make my heart smile full of tears
เพราะรักจึงถึงบ้า เพราะรักจึงถึงบ้า
Pror ruk jeung teung bah pror ruk jeung teung bah
Because of love, I’ve gone crazy, because of love, I’ve gone crazy
รักเธอ…
Ruk tur
I love you

นาฬิกาค่อยหมุนไป เสียงหัวใจค่อยหมุนตาม
Nahligah koy moon bpai siang hua jai koy moon dtahm
The clock keeps moving, the voice of our hearts moves with it
นับเวลาอีกไม่นาน เธอจะไปแล้ว จากไปแล้ว
Nup welah eek mai nahn tur ja bpai laeo jahk bpai laeo
Pretty soon you’ll go, you’ll leave