Pancake Khemanit

All posts tagged Pancake Khemanit

Title: ไปที่ชอบ ที่ชอบเถอะ / Bpai Tee Chaup Tee Chaup Tur (Go Where You Like, Where You Like)
Artist: New Wongsaorn and Pancake Khemanit (นิว วงศกร+แพนเค้ก เขมนิจ)
Album: OST รักข้ามภพ / Ruk Kahm Pop
Year: 2009

จะมาไม่มาทำไมเธอถึงไม่บอก
Ja mah mai mah tummai tur teung mai bauk
Why don’t you tell me if you’re coming or not?
ทำเหมือนลูกกรอกชอบหลอกชะแวบๆ
Tum meuan look grauk chaup lauk cha waep waep
You’re acting like you like playing flashy tricks on me
มาทำให้งงมาทำให้หลงนะพ่อตัวแสบ
Mah tum hai ngong mah tum hai long na por dtua saep
You confuse me and charm me, you rascal
ถามหน่อยทำเป็นใจแคบแบบเธอน่ะผีอะไร
Tahm noy tum bpen jai kaep baep tur na pee arai
Tell me, what sort of ghost acts selfish like you?

ผีปอบผีฟ้า กระหังหรือว่ากองกอย
Pee bpaup pee fah grahung reu wah gaung goy
An ogre, a spirit, a demon, or a monster?
ไม่ใช่สักหน่อยน่ะเธอ ผีเผอที่ไหน
Mai chai suk noy na tur pee pur tee nai
I’m not anything like that
คนหน้าตาดีรูปหล่ออย่างนี้เป็นผีไม่ได้
Kon nah dtah dee roop lor yahng nee bpen pee mai dai
A guy as good-looking at this couldn’t be a ghost
ก็ผีทะเลนั้นไงที่มันหลอกได้หลอกดี
Gor pee talay nun ngai tee mun lauk dai lauk dee
But you’re the kind of ghost who can really trick me well

(*) ไปที่ชอบๆซะเถอะ ไปที่ชอบๆซะ
Bpai tee chaup tee chaup sa tur bpai tee chaup tee chaup sa
Go where you like, go wherever you like
ให้ไปไหนล่ะจ๊ะที่ชอบมันอยู่ตรงนี้
Hai bpai nai la ja tee chaup mun yoo dtrong nee
Where do you want me to go? The place I like is right here
เห็นหน้าทีไรเก็บไปฝันร้ายทุกที
Hen nah tee rai gep bpai fun rai took tee
Whenever I see your face, I have nightmares every time
คิดถึงรึไงถึงได้นอนฝันถึงผี
Kit teung reu ngai teung dai naun fun teung pee
Were you missing me or what that you dreamed about me?
อย่ามายวนยี
Yah mah yuan yee
Don’t mess with me!
ขอโทษทีเรียกผีอำ
Kor toht tee riak pee um
I’m sorry I’m called a lying ghost

(**) ผีบอกจะมามุสาให้รอรากงอก
Pee bauk ja mah moosah hai ror rahk ngauk
Are you telling me that you’d lie and make me wait?
อุ๊ยโดนผีหลอก ผีหยอกขำๆๆๆ
Ooy dohn pee lauk pee yauk kum kum kum kum
Ohh, you were deceived by a ghost, I was just teasing you
หลอกกันอย่างนี้ไม่กลัวหลอกผีเดียวตีให้คว่ำ
Lauk gun yahng nee mai glua lauk pee diao dtee hai kwum
Deceiving me like this, I’m not scared, pretty soon I’ll turn you inside out!
กลัวคนที่ตาดำๆหลอกทำให้เราช้ำใจ
Glua kon tee dtah dum dum lauk tum hai rao chum jai
I’m scared of a black-eyed person deceiving me and breaking my heart

(*,**)

Title: ฉันไม่เคยได้สิทธิ์ / Chun Mai Koey Dai Sit (I’ve Never Gotten the Right)
Artist: New Wongsakorn, Grace Karnklao, and Pancake Khemanit
Album: OST ปีกมงกุฏ / Bpeek Mong Gut
Year: 2014

เพราะว่าเธอและเขารักกัน แม้ฉันจะรักเธอ
Pror wah tur lae kao ruk gun mae chun ja ruk tur
Because you and her love each other, even though I love you
มันก็คงไม่มีความหมาย แค่ก้าวเดียวฉันมาช้าไป
Mun gor kong mai mee kwahm mai kae gao diao chun mah chah bpai
It’s meaningless, I was just one step too slow
แต่ว่าทำอะไรเพื่อเธอ เท่าไร ก็ไม่มีวันจะได้หัวใจของเธอ
Dtae wah tum arai peua tur tao rai gor mai mee wun ja dai hua jai kaung tur
But however much I do for you, I’ll never get your heart

(*) เหมือนฉันยืนอยู่ในสายตา แต่เธอก็มองข้ามไป
Meuan chun yeun yoo nai sai dtah dtae tur gor maung kahm bpai
It’s like I’m standing in your field of vision, but you overlook me
เหมือนฉันยืนอยู่ในหัวใจ แต่ว่าสุดท้ายถึงรู้เข้าใจผิด
Meuan chun yeun yoo nai hua jai dtae wah soot tai teung roo kao jai pit
It’s like I’m standing in your heart, but in the end, I realize I misunderstood
ฉันไม่เคยได้สิทธิ์ เฉียดเข้าใกล้หัวใจของเธอ
Chun mai koey dai sit chiet kao glai hua jai kaung tur
I’ve never had the right to get close to your heart

(**) ฉันมองเห็นเธอในหัวใจ
Chun maung hen tur nai hua jai
I see you in my heart
เขาใช่ไหมในใจของเธอ
Kao mai chai nai jai kaung tur
She’s not in your heart
ถามเธอในหัวใจทุกวัน
Tahm tur nai hua jai took wun
I ask you in my heart every day
เธอจะรู้อะไรบ้างไหม ว่าฉันรักเธอมากเท่าไร
Tur ja roo arai bahng mai wah chun ruk tur mahk tao rai
Will you ever know how much I love you?

(***) ฉันขอไปให้ไกลแสนไกล ไม่มีฉันสักคนแล้วคงโล่งใจ
Chun kor bpai hai glai saen glai mai mee chun suk kon laeo kong lohng jai
I want to go far away, without me, you’d feel revealed
ไม่ต้องมีใครเข้ามาขวางทางรักเธอ
Mai dtaung mee krai kao mah kwahng tahng ruk tur
You wouldn’t have to have anyone come up and block your love

(*,**,***)

Title: พรมแดนหัวใจ / Prom Daen Hua Jai (Frontier of the Heart)
Artist: Pancake Khemanit
Album: OST พรมแดนหัวใจ / Prom Daen Hua Jai
Year: 2014

จริง ๆ ไม่อยากคิดถึง เธอเลย แต่เธอมาวนมาเวียน มาวุ่นในใจ
Jing jing mai yahk kit teung tur loey dtae tur mah won mah wian mah woon nai jai
Really, I don’t want to think about you, but you keep lingering in my heart
ไม่รู้จะต้องคิดถึง ทำไม เธอเข้ามาทำอะไรกับหัวใจไม่รู้
Mai roo ja dtaung kit teung tummai tur kao mah tum arai gup hua jai mai roo
I don’t know why I must think of you, I don’t know what you’ve come in and done to my heart

(*) เธอร้าย ก็ใครต่อใครว่าเธอน่ะไม่ดี ให้ระวัง ให้ห่าง ๆ ไว้
Tur rai gor krai dtor krai wah tur na mai dee hai rawung hai hahng hahng wai
You’re cruel, everyone says you’re bad and that I should watch out and keep my distance
ใกล้เธอ ยิ่งใกล้เข้าไป ยิ่งเจอว่าหัวใจเธอน่ารัก ก็ชักจะสับสน
Glai tur ying glai kao bpai ying jur wah hua jai tur nahruk gor chuk ja sup son
Being near you, the closer I get, the more I find that your heart is cute, I’m getting so mixed up

(**) ทำไมใจมันเป็นแบบนี้ อยากจะตีมันนัก แพ้คำว่ารัก เข้าแล้วไง
Tummai jai mun bpen baep ne eyahk ja dtee mun nuk pae kum wah ruk kao laeo ngai
Why is my heart like this? I want to give it a good smack, I’ve been defeated by love
ลองใจมันยอมแบบนี้ ก็ไม่มีสิ่งไหน ขวางกั้นความรักที่ใจมี
Laung jai mun yaum baep nee gor mai mee sing nai kwahng gun kwahm ruk tee jai mee
Trying my heart, it consents like this, there’s nothing blocking love from the heart I have
เธอกับฉัน จากวันนี้ อยู่ในพรมแดนหัวใจ
Tur gup chun jahk wun nee yoo nai prom daen hua jai
You and I, from today on, will live in the frontier of the heart

จริง ๆ ต้องหยุด ต้องห้ามตัวเอง แต่ฉันไม่รู้ว่าฉัน จะห้ามยังไง
Jing jing dtaung yoot dtaung hahm dtua eng dtae chun mai roo wah chun ja hahm yung ngai
Really, I must stop it, I must forbid myself, but I don’t know how I can
ไม่มีใครตอบคำถามในใจ ว่าใครเข้ามาสั่งใจ ให้ฉันต้องเลือกเธอ
Mai mee krai dtaup kum tahm nai jai wah krai kao mah sung jai hai chund taung leuak tur
No one answers the question in my heart as to who came in and took control of my heart and made me choose you

(*,**,*,**)

Title: ใจคนรอ / Jai Kon Ror (The Heart of the Person Waiting)
Artist: Pancake Khemanit
Album: OST เพลงรักข้ามภพ / Pleng Ruk Kahm Pop
Year: 2009

คืนเงียบเหงา ดาวยังมีดวงจันทร์ ผิดกับฉัน ไม่มีใครคอยห่วงหา
Keun ngiap ngao dao yung mee duang jun pit gup chun mai mee krai koy huang hah
In the quiet night, the stars still have the moon, it’s my mistake, I don’t have anyone worrying about me
เสียงหัวใจแผ่วเบา เคล้าเสียงลมพัดมา บอกว่าสัญญา หมดความหมาย
Siang hua jai paeo bao klao siang lom put mah baukw ah sunyah mot kwahm mai
The gentle voice of my heart mixes with the sound of the wind, telling me promises are meaningless

คนที่รอ ใจมันทรมาน แค่คำหวาน หว่านล้อมให้หลงงมงาย
Kon tee ror jai mun toramahn kae kum wahn wahn laum hai long ngom ngai
The heart of the person waiting is tortured, just the sweet words surrounding me, making me infatuated and gullible
หอมกลิ่นความคิดถึง ซึ่งเธอไม่เคยใส่ใจ ไม่เคยรู้สึกอ่อนไหว เพราะใจด้านชา
Haum glin kwahm kit teung seung tur mai koey sai jai mai koey roo seuk aun wai pror jai dahn chah
The scent of missing you, that he’ll never pay attention to, never feel weak because of an insensitive heart

มีแต่เพียงน้ำตา อาสาเป็นเพื่อนปลอบใจ ดูสิแต่ใบไม้ ยังคอยจะสมน้ำหน้า
Mee dtae piang num dtah ahsah bpen peuan bplaup jai doo si dtae bai mai yung koy ja som num nah
I have only tears volunteering to be my comforting friends, look, only the leaves still wait, it serves me right
ไม่ใช่คนสำคัญอะไร แค่คนรอที่ไม่มีค่า ไม่เคยอยู่ในสายตา แล้วเค้าจะมองกลับมาทำไม
Mai chai kon sumkun arai kae kon ror tee mai mee kah mai koey yoo nai sai dtah laeo kao ja maung glup mah tummai
I’m not an important person, just a waiting person who’s worthless, I’ll never be in your sight, why would he look back at me?

(*) คนใจเหงา มองดาวในอ้อมกอดจันทร์ ร่องรอยความฝัน ไม่ทันเลื่อนลางจางหาย
Kon jai ngao maung dao nai aum gaut jun raung roy kwahm fun mai tun leuan lahng jahng hai
The lonely person looks at the stars in the moon’s embrace, the trace of dreams fades away
หนึ่งคนตั้งใจจะรอ อีกคนก็ลืมง่ายดาย สงสารกันหน่อยเป็นไร เห็นใจคนรอ
Neung kon dtung jai ja ror eek kon gor leum ngai dai song sahn gun noy bpen rai hen jai kon ror
One person is intentionally waiting, another person easily forgot, take pity on me, have sympathy for the person waiting

(*)

Title: ดวงใจ / Duang Jai (My Love)
Artist: Pancake Khemanit
Album: OST เพลงรักข้ามภพ / Pleng Ruk Kahm Pop
Year: 2012

ดวงใจเอ๋ยเจ้าลืมแล้วเอยที่เคยสาบาน
Duang jai oey jao leum laeo oey tee koey sabahn
Oh, my love, have you forgotten what you once vowed?
ว่าสองใจนี้จะมีซึ่งกันและกัน
Wah saung jai nee ja mee seung gun lae gun
That these two hearts would be together?
รักจะคงมั่นจนวันสิ้นลมหายใจ
Ruk ja kong mun jon wun sin lom hai jai
Our love will be sure until the day of our last breath

ดวงใจจ๋าแม้โชคชะตาพรากเธอจากไป
Duang jai jah mae chohk chadtah prahk tur jahk bpai
Oh, my love, even though destiny separated you from me
เฝ้าแต่คิดถึงอาวรณ์กินนอนไม่ได้
Fao dtae kit teung ahwon gin naun mai dai
I can only dote on you, I can’t eat or sleep
กลับมาได้ไหมมาให้ฉันกอดอีกครั้ง
Glup mah dai mai mah hai chun gaut eek krung
Please come back, let me hug you again
อยากย้อนเวลาหมุนนาฬิกากลับหลัง
Yahk yaun welah moon nahligah glup lung
I want to turn back the hands of time

ย้อนไปที่ตรงต้นทาง จะไม่ทำให้เธอร้องไห้
Yaun bpai tee dtrong dton tahng ja mai tum hai tur raung hai
Turn it back to the beginning, I won’t make you cry
กระซิบข้างหู บอกให้รู้เธอคือดวงใจ
Grasip kahng hoo bauk hai roo tur keu duang jai
I’ll whisper in your ear, telling you you’re my love
คือ ทุกๆความหมาย อยู่ในใจเสมอ
Keu took took kwahm mai yoo nai jai samur
You’re always every significance in my heart

(*) เธอ….อยู่ใหนหัวใจเรียกร้องจะรอแต่เธอ
Tur yoo nai hua jai riak raung ja ror dtae tur
Where are you? My heart’s crying out that it will only wait for you
ได้โปรดสงสารอย่าปล่อยให้ฉันคอยเก้อ
Dai bproht song sahn yah bploy hai chun koy gur
Please take pity on me, don’t let me wait in vain
ชะเง้อชะแง้มองเหม่อ รอเธอดวงใจ
Cha ngur cha ngae maung mur ror tur duang jai
Raising my head up to gaze absent-mindedly, waiting for you, my love

(*)

Title: อยากค้นใจเธอ / Yahk Kon Jai Tur (I Want to Search Your Heart)
Artist: Weir Sukollawat and Pancake Khemanit
Album: OST Plik Din Soo Dao
Year: 2008 (?)

ฉัน.. อยากจะรู้เธอคิดยังไง
Chun yahk ja roo tur kit yun gngai
I want to know how you feel
ไม่ค่อยเข้าใจ เรื่องราวที่มี เหมือน
Mai koy kao jai reuang rao tee mee meuan
I don’t really understand the memories I have, it’s like
ในบางครั้งเธอนั้นแสนดี
Nai bahng krung tur nun saen dee
Some times you’re wonderful
หรือทำอย่างนี้กับทุกๆ คน
Reu tum yahng nee gup took took kon
Or do you act like this with everyone?

ฉัน.. ก็อยากรู้เธอคิดยังไง
Chun gor yahk roo tur kit yung ngai
I want to know how you feel
ไม่เคยเข้าใจ ในความสัมพันธ์ มอง
Mai koey kao jai nai kwahm sumpun maung
I’ve never understood our connection, looking
ได้แต่มองด้วยความไหวหวั่น
Dai dtae maung duay kwahm wai wun
I can only look with hesitation
เธอคิดกับฉัน คนนี้อย่างไร
Tur kit gup chun kon nee yahng rai
What do you think of me?

(*) อยากเข้าไปค้นใจเธอ
Yahk kao bpai kon jai tur
I want to search your heart
ให้เจอคำตอบสักที
Hai jur kum dtaup suk tee
And finally find the answer
เก็บงำรักไว้ให้ฉันหรือเปล่า
Gep ngum ruk wai hai chun reu bplao
Are you hiding love for me?
อยากเข้าไปค้นความจริง
Yahk kao bpai kon kwahm jing
I want to search for the truth
ทุกความรู้สึกที่มี
Took kwahm roo seuk tee mee
Every feeling that you have
ข้างในใจนี้มีกันบ้างไหม
Kahng nai jai nee mee gun bahng mai
Do you have me inside your heart?

ฉัน.. แค่อยากรู้ที่เธอรู้สึก
Chun kae yahk roo tee tur roo seuk
I just want to know how you feel
ว่าในส่วนลึก เธอเป็นเช่นไร เหมือน
Wah nai suan leuk tur bpen chen rai meuan
How you are deep inside, its like
ในบางครั้งเธอนั้นมีใจ
Nai bahng krung tur nun mee jai
Sometimes you have feelings for me
แต่บางครั้งเธอก็แสนเมินเฉย
Dtae bahng krung tur gor saen mern choey
But sometimes you’re so nonchalant

ฉัน.. ก็อยากรู้เธอคิดยังไง
Chun gor yahk roo tur kit yung ngai
I also want to know how you feel
อยากจะเข้าใจ ในความสัมพันธ์ เหมือน
Yahk ja kao jai nai kwahm sumpun meuan
I want to understand our connection, it’s like
ว่าเธอมองด้วยความไหวหวั่น
Wah tur maung duay kwahm wai wun
You look at me with hesitation
แววตาคู่นั้น มีฉันบ้างไหม
Waew dtah koo nun mee chun bahng mai
Does the look in your eyes have me?

(*,*)

ข้างใน.. ใจนี้มีฉันบ้างไหม
Kahng nai jai nee mee chun bahng mai
Do you have me inside your heart?

Title: ร้ายมา…รักไป / Rai Mah Ruk Bpai (Evil Comes, Love Goes)
Artist: Weir Sukollawat and Pancake Khemanit
Album: OST นางฟ้ากับมาเฟีย / Nahng Fah Gup Mafia
Year: 2011

ดูเหมือนเธอจะแสนดี
Doo meuan tur ja saen dee
It seems like you’re wonderful
อย่างนี้ใครก็เห็นเป็นนางฟ้า แต่ใครไม่เจอคงไม่รู้
Yahng nee krai gor hen bpen nahng fah dtae krai mai jur kong mai roo
Like this, everyone sees you as an angel, but whoever doesn’t know you doesn’t know
ว่าในบางทีเธอร้ายกว่า เกินจะคาดเดา
Wah nai bahng tee tur rai gwah gern ja kaht dao
That sometimes you’re eviler than they can guess

ฉันว่าเธอก็ไม่เบา ก็เราคิดว่าพบชายในฝัน
Chun wah tur gor mai bao gor rao kit wah pob chai nai fun
I thought you were rough, but I thought I had met the man of my dreams
แต่ความเป็นจริงที่ได้เจอในบางครั้ง
Dtae kwahm bpen jing tee dai jur nai bahng krung
But the truth I’ve found is that sometimes
ฝันก็กลายเป็นร้ายอย่างนั้น
Fun gor glai bpen rai yahng nun
My dreams have become cruel like that

(*) แต่ร้ายให้กันเท่าไร ก็ยังรักเธอ
Dtae rai hai gun tao rai gor yung ruk tur
But however evil we are to each other, I still love you
ให้ทะเลาะกันเสมอ ไม่ยอมแพ้กัน
Hai talor gun samur mai yaum pae gun
We always argue, never giving in to the other
เธอกับฉัน (เธอกับฉัน) ต้องไม่พ้นต้องเป็นอยู่อย่างนี้
Tur gup chun (tur gup chun dtaung mai pon dtaung bpen yoo yahng nee
You and I (You and I) can’t escape being like this
อาจเป็นเพราะพรหมลิขิต ให้เรามาใกล้กัน
Aht bpen pror prom likit hai rao mah glai gun
It might be because fate has brought us close
ทั้งๆ ที่เธอและฉันไม่ควรได้พบเจอ
Tung tung tee tur lae chun mai kuan dai pob jur
Even though you and I shouldn’t have met
แต่ยังไงในใจก็รักไปหมดแล้ว
Dtae yung ngai nai jai gor ruk bpai mot laeo
But no matter what, in my heart, my love has left
และสุดท้ายก็ยอมให้เธอได้อยู่แล้ว ร้ายมารักไป
Lae soot tai gor yaum hai tur dai yoo laeo rai mah ruk bapi
And in the end, I consent to letting you get it, evil comes and love goes

แต่เรื่องเดียว จะขอเธอ อย่าทำให้สงสัยไปอย่างนี้
Dtae reuang daio ja kor tur yah tum hai song sai bpai yahng nee
But one thing I ask you is don’t make me wonder like this
ช่วยบอกตรงๆ กับฉันที เธอคนนี้ ที่แสนดีตัวจริงใช่ไหม
Chuay bauk dtrong dtrong gup chun tee tur kon nee tee saen dee dtua jing chai mai
Please tell me straight; you’re real, aren’t you?

(*)

ต่อให้ฉันร้ายเท่าไรก็จะรักเธอ
Dtor hai chun rai tao rai gor ja ruk tur
No matter how cruel I am, I still love you
จะรักเพียงเธอเสมอ ถึงเธอจะมีใคร
Ja ruk piang tur samur teung tur ja mee krai
I’ll always love only you, though you have someone else
ก็ยังไงในใจมันรักไปหมดแล้ว
Gor yung ngai nai jai mun ruk bpai mot laeo
No matter what, in my in my heart, my love has left
และสุดท้ายก็ยอมให้เธอได้อยู่แล้ว ร้ายมารักไป
Lae soot tai gor yaum hai tur dai yoo laeo rai mah ruk bapi
And in the end, I consent to letting you get it, evil comes and love goes

Title: ตะวันยอแสง / Dtawun Yor Saeng (Setting Sun)
Artist: Pancake Khemanit
Album: OST ตะวันยอแสง / Dtawun Yor Saeng
Year: 2010

ดวงตะวันที่สาดแสงร้อนแรง
Duang dtawun tee saht saeng raun raeng
Sun that is shining strongly
ก่อนที่เจ้าจะลับขอบฟ้าไป
Gaun tee jao ja lup kaup fah bpai
Before it hides behind the horizon
ยังยอแสง ยังแตกถักทอฟ้าเป็นประกาย
Yung yor saeng yung dtaek tuk tor fah bpen bpragai
It still sets, it still weaves its bright rays into the sky
ไม่เคยร้องขอความเห็นใจ แม้อ่อนแรง
Mai koey raung kor kwahm hen jai mae aun raeng
It never begs for sympathy, even though it’s weak

(*) ดวงตะวันเจ้าเอย ยอแสงเพื่อรอเวลา
Duang dtawun jao oey yor saeng peua ror welah
Oh, sun, it sets to wait for the moment
จะกลับมาเจิดจ้าและยิ่งใหญ่
Ja glup mah jert jah lae ying yai
When it will return great and bright again
รอลับฟ้ารำราน ความมืดเลือนหาย
Ror lup fah rumrahn kwahm meut leuan hai
Waiting for the sky to open and the darkness to fade away
รอตะวันส่องใจ ส่องฟ้า
Ror dtawun saung jai saung fah
Waiting for the sun to illuminate my heart and illuminate the sky

(**) หากเราเป็นดวงตะวัน จะทำได้ไหม
Hahk rao bpen duang dtawun ja tum dai mai
If I was the sun, could I do it?
หมดกำลังใจ แต่ไม่ท้อ
Mot gumlung jai dtae mai tur
To be out of strength, yet not discouraged
เธอทำให้ฉันหวั่นไหว ดั่งน้ำตาที่ไหล
Tur tum hai chun wun wai dtung num dtah tee lai
You make me anxious, like the tears that flow
บอกหัวใจให้สู้ต่อ
Bauk hua jai hai soo dtor
Telling my heart to fight on

(*,**)

Title: ท้องนาอินคอนเสิร์ต / Tong Nah In Concert (Rice Paddies In Concert)
Artist: Pancake Khemanit
Album: OST เพลงรักข้ามภพ / Pleng Ruk Kahm Pop
Year: 2009

ท้องนาอินคอนเสิร์ต สะดิ้งสะเดิด อ๊ะ สะดิ้งสะเดิด
Tong nah in concert sading sadert a sading sadert
Rice fields in concert, sading sadert, ah, sading sadert

ระเบิดความมัน เวทีนี้เปนของฉัน
Rabert kwahm mun wetee nee bpen kaung chun
Exploding with pleasure, this stage is mine
ขอร้องเพลงสักวัน ให้มันชื่นใจ
Kor raung pleng suk wun hai mun cheun jai
I want to sing a song one day to make everyone happy

หยิบไม้ฟืนมาเป็นไมโครโฟน
Yip mai feun mah bpen microphone
Taking kindling as my microphone
ร้องตะโกนอยู่บนคันนา
Raung dtagohn yoo bon kun nah
I sing out on the dyke
มีคนดูเป็นกุ้งหอยปูปลา
Mee kon doo bpen goong hoy bpoo bplah
My audience is the shrimp, clams, crabs, and fish
แสงสีเจิดจ้าคือพระอาทิตย์ดวงใหญ่
Lae see jert jah keu pra aht duang yai
And the spotlight is the large sun
แดนเซอร์คือต้นข้าวโต้ลม
Dancer keu dton kao dtoh lom
My dancers are the blowing stems of the rice
กบเขียดผสม จิ้งหรีดคอรัสให้
Gop kiat pasom jeung reet chorus hai
The croaking of the frogs duet with the cricket’s chorus
เก็บใบข้าวร้อยเป็นพวงมาลัย
Gep bai kao roy bpen puang mah lai
I take one hundred rice leaves as my garland
เป็นกำลังใจ คล้องคอให้ตัวเอง
Bpen gumlung jai klaung kor hai dtua eng
As my spirit, putting them around my own neck

(*) เอาช้างมาฉุด มันก็หยุดไม่ไหว
Ao chahng mah choot mun gor yoot mai wai
Like being dragged by an elephant, I can’t stop
หัวใจ เต้นโป๊งชึ่งไปตามเพลง
Hua jai dten bpohng seung bpai dtahm pleng
My heart pounds along with the music
โชว์เสียงออดอ้อน พรสวรรค์ลูกคอเป็นเข่ง
Show siang aut aun pon sawan look kor bpen keng
Showing off my voice, The talent weaved into my throat as a child
กล่อมทุ่งนาให้ครื้นเครง
Glaum toong nah hai kreun kreng
Calming the rice fields and making them merry
สมมติตัวเองเป็นซุปเปอร์สตาร์
Sommoot dtua eng bpen super star
Supposing I was a superstar
หัวใจยังไม่เคยหยุดฝัน
Hua jai yung mai koey yoot fun
My heart still has never stopped dreaming
ขอยืนยันจะสู้เพื่อวันข้างหน้า
Kor yeun yun ja soo peua wun kahng nah
I assure you I’ll fight for the future
อาศัยลูกคอไม่ง้อโชคชะตา
Ahsai look kor mai ngor chohk chadtah
Depending upon my throat, not reconciling with fate
ก้อนดินจากท้องนาจะไปคว้าดาว
Gaun din jahk taung nah ja bpai kwah dao
The earth from the rice paddies will reach the stars

(*)

ฉันไม่เคยได้สิทธิ์ / Chun Mai Koey Dai Sit (I’ve Never Gotten the Right) [With New Wongsakorn and Grace Karnklao]
ดวงใจ / Duang Jai (My Love)
ใจคนรอ / Jai Kon Ror (The Heart of the Person Waiting)
ไปที่ชอบ ที่ชอบเถอะ / Bpai Tee Chaup Tee Chaup Tur (Go Where You Like, Where You Like) [With New Wongsakorn]
พรมแดนหัวใจ / Prom Daen Hua Jai (Frontier of the Heart)
ร้ายมา…รักไป / Rai Mah Ruk Bpai (Evil Comes, Love Goes) [With Weir Sukollawat]
ตะวันยอแสง / Dtawun Yor Saeng (Setting Sun)
ท้องนาอินคอนเสิร์ต / Tong Nah In Concert (Rice Paddies In Concert)
อยากค้นใจเธอ / Yahk Kon Jai Tur (I Want to Search Your Heart) [With Weir Sukollawat]

   
All songs tagged Pancake Khemanit