New Wongsakorn

All posts tagged New Wongsakorn

Title: ไปที่ชอบ ที่ชอบเถอะ / Bpai Tee Chaup Tee Chaup Tur (Go Where You Like, Where You Like)
Artist: New Wongsaorn and Pancake Khemanit (นิว วงศกร+แพนเค้ก เขมนิจ)
Album: OST รักข้ามภพ / Ruk Kahm Pop
Year: 2009

จะมาไม่มาทำไมเธอถึงไม่บอก
Ja mah mai mah tummai tur teung mai bauk
Why don’t you tell me if you’re coming or not?
ทำเหมือนลูกกรอกชอบหลอกชะแวบๆ
Tum meuan look grauk chaup lauk cha waep waep
You’re acting like you like playing flashy tricks on me
มาทำให้งงมาทำให้หลงนะพ่อตัวแสบ
Mah tum hai ngong mah tum hai long na por dtua saep
You confuse me and charm me, you rascal
ถามหน่อยทำเป็นใจแคบแบบเธอน่ะผีอะไร
Tahm noy tum bpen jai kaep baep tur na pee arai
Tell me, what sort of ghost acts selfish like you?

ผีปอบผีฟ้า กระหังหรือว่ากองกอย
Pee bpaup pee fah grahung reu wah gaung goy
An ogre, a spirit, a demon, or a monster?
ไม่ใช่สักหน่อยน่ะเธอ ผีเผอที่ไหน
Mai chai suk noy na tur pee pur tee nai
I’m not anything like that
คนหน้าตาดีรูปหล่ออย่างนี้เป็นผีไม่ได้
Kon nah dtah dee roop lor yahng nee bpen pee mai dai
A guy as good-looking at this couldn’t be a ghost
ก็ผีทะเลนั้นไงที่มันหลอกได้หลอกดี
Gor pee talay nun ngai tee mun lauk dai lauk dee
But you’re the kind of ghost who can really trick me well

(*) ไปที่ชอบๆซะเถอะ ไปที่ชอบๆซะ
Bpai tee chaup tee chaup sa tur bpai tee chaup tee chaup sa
Go where you like, go wherever you like
ให้ไปไหนล่ะจ๊ะที่ชอบมันอยู่ตรงนี้
Hai bpai nai la ja tee chaup mun yoo dtrong nee
Where do you want me to go? The place I like is right here
เห็นหน้าทีไรเก็บไปฝันร้ายทุกที
Hen nah tee rai gep bpai fun rai took tee
Whenever I see your face, I have nightmares every time
คิดถึงรึไงถึงได้นอนฝันถึงผี
Kit teung reu ngai teung dai naun fun teung pee
Were you missing me or what that you dreamed about me?
อย่ามายวนยี
Yah mah yuan yee
Don’t mess with me!
ขอโทษทีเรียกผีอำ
Kor toht tee riak pee um
I’m sorry I’m called a lying ghost

(**) ผีบอกจะมามุสาให้รอรากงอก
Pee bauk ja mah moosah hai ror rahk ngauk
Are you telling me that you’d lie and make me wait?
อุ๊ยโดนผีหลอก ผีหยอกขำๆๆๆ
Ooy dohn pee lauk pee yauk kum kum kum kum
Ohh, you were deceived by a ghost, I was just teasing you
หลอกกันอย่างนี้ไม่กลัวหลอกผีเดียวตีให้คว่ำ
Lauk gun yahng nee mai glua lauk pee diao dtee hai kwum
Deceiving me like this, I’m not scared, pretty soon I’ll turn you inside out!
กลัวคนที่ตาดำๆหลอกทำให้เราช้ำใจ
Glua kon tee dtah dum dum lauk tum hai rao chum jai
I’m scared of a black-eyed person deceiving me and breaking my heart

(*,**)

Title: ฉันไม่เคยได้สิทธิ์ / Chun Mai Koey Dai Sit (I’ve Never Gotten the Right)
Artist: New Wongsakorn, Grace Karnklao, and Pancake Khemanit
Album: OST ปีกมงกุฏ / Bpeek Mong Gut
Year: 2014

เพราะว่าเธอและเขารักกัน แม้ฉันจะรักเธอ
Pror wah tur lae kao ruk gun mae chun ja ruk tur
Because you and her love each other, even though I love you
มันก็คงไม่มีความหมาย แค่ก้าวเดียวฉันมาช้าไป
Mun gor kong mai mee kwahm mai kae gao diao chun mah chah bpai
It’s meaningless, I was just one step too slow
แต่ว่าทำอะไรเพื่อเธอ เท่าไร ก็ไม่มีวันจะได้หัวใจของเธอ
Dtae wah tum arai peua tur tao rai gor mai mee wun ja dai hua jai kaung tur
But however much I do for you, I’ll never get your heart

(*) เหมือนฉันยืนอยู่ในสายตา แต่เธอก็มองข้ามไป
Meuan chun yeun yoo nai sai dtah dtae tur gor maung kahm bpai
It’s like I’m standing in your field of vision, but you overlook me
เหมือนฉันยืนอยู่ในหัวใจ แต่ว่าสุดท้ายถึงรู้เข้าใจผิด
Meuan chun yeun yoo nai hua jai dtae wah soot tai teung roo kao jai pit
It’s like I’m standing in your heart, but in the end, I realize I misunderstood
ฉันไม่เคยได้สิทธิ์ เฉียดเข้าใกล้หัวใจของเธอ
Chun mai koey dai sit chiet kao glai hua jai kaung tur
I’ve never had the right to get close to your heart

(**) ฉันมองเห็นเธอในหัวใจ
Chun maung hen tur nai hua jai
I see you in my heart
เขาใช่ไหมในใจของเธอ
Kao mai chai nai jai kaung tur
She’s not in your heart
ถามเธอในหัวใจทุกวัน
Tahm tur nai hua jai took wun
I ask you in my heart every day
เธอจะรู้อะไรบ้างไหม ว่าฉันรักเธอมากเท่าไร
Tur ja roo arai bahng mai wah chun ruk tur mahk tao rai
Will you ever know how much I love you?

(***) ฉันขอไปให้ไกลแสนไกล ไม่มีฉันสักคนแล้วคงโล่งใจ
Chun kor bpai hai glai saen glai mai mee chun suk kon laeo kong lohng jai
I want to go far away, without me, you’d feel revealed
ไม่ต้องมีใครเข้ามาขวางทางรักเธอ
Mai dtaung mee krai kao mah kwahng tahng ruk tur
You wouldn’t have to have anyone come up and block your love

(*,**,***)

Title: ไม่บอกว่ารัก ไม่ใช่ไม่รัก / Mai Bauk Wah Ruk Mai Chai Mai Ruk ( Don’t Tell You I Love You, But That Doesn’t Mean I Don’t Love You)
Artist: New Wongsakorn
Album: OST ธิดาพญายม / Tidah Payahyom
Year: 2013

เราต่างก็รู้ดีทุกอย่าง ว่าใจเรานั้นคิดอะไร
Rao dtahng gor roo dee took yahng wah jai rao nun kit arai
We both know full well everything that our hearts are feeling
ยิ่งเราใกล้ชิดกันเท่าไหร่
Ying rao glai chit gun tao rai
The closer we get to each other
ยิ่งเข้าใจความหมายของคำนั้น
Ying kao jai kwahm mai kaung kum nun
The more we understand the meaning of that word

แต่ชีวิตจริงมันไม่ง่าย
Dtae cheewit jing mun mai ngai
But in real life, it’s not easy
เหมือนเราไม่มีสิทธิ์จะรักกัน
Meuan rao mai mee sit ja ruk gun
It’s like we don’t have the right to love each other
มีความจำเป็นมากมายมาคอยกั้น
Mee kwahm jum bpen mahk mai mah koy gun
There’s so many obligations in our way
ฉันได้แต่เก็บมันเอาไว้
Chun dai dtae gep mun ao wai
I can only keep it inside

(*) ไม่บอกว่ารัก ไม่ใช่ไม่รัก
Mai bauk wah ruk mai chai mai ruk
I don’t tell you I love you, but that doesn’t mean I don’t love you
แต่วันนี้ฉันพูดคำนี้ได้แค่ในใจ
Dtae wun nee chun poot kum nee dai kae nai jai
But today, I can only speak these words in my heart
อยากให้รับรู้ไม่ว่าจะอีกนานสักเท่าไร
Yahk hai rup roo mai wah ja eek nahn suk tao rai
I want you to acknowledge that no matter how long it’ll be
คำว่ารักของฉันยังหมายความถึงเธอ
Kum wah ruk kaung chun yung mai kwahm teung tur
My “I love you” is still meant for you
แม้เธอไม่ได้ยิน…
Mae tur mai dai yin
Even though you can’t hear it

ได้สุขที่ได้ดูแลเธอ แค่นี้ฉันก็พอใจ
Dai sook tee dai doo lae tur kae nee chun gor por jai
I’m happy taking care of you, just this makes me happy
แค่เพียงได้หายใจใกล้ใกล้
Kae piang dai hai jai glai glai
Just being able to breathe near you
มันก็มากเกินพอแล้วสำหรับฉัน
Mun gor mahk gern por laeo sumrup chun
Is more than enough for me

เมื่อชีวิตจริงมันไม่ง่าย
Meua cheewit jing mun mai ngai
But in real life, it’s not easy
เหมือนเราไม่มีสิทธิ์จะรักกัน
Meuan rao mai mee sit ja ruk gun
It’s like we don’t have the right to love each other
มีความจำเป็นมากมายมาคอยกั้น
Mee kwahm jum bpen mahk mai mah koy gun
There’s so many obligations in our way
ฉันได้แต่เก็บมันเอาไว้
Chun dai dtae gep mun ao wai
I can only keep it inside

(*)

Title: ใจนำทาง / Jai Num Tahng (The Heart Leads the Way)
Artist: New Wongsakorn
Album: OST เพลงรักข้ามภพ / Pleng Ruk Kahm Pop
Year: 2009

คำว่ารักแค่เพียงคำเดียว
Kum wah ruk kae piang kum diao
Only the word “love”
เปลี่ยนชีวิตคนทั้งคน
Bplian cheeiwt kon tung kon
Changes a person’s life
จากที่เคย..ร้อนรน
Jahk tee koey raun ron
From being hectic
เธอเป็นสายฝน..หยดโชลมรดใจ
Tur bpen sai fon yot chalohm rot jai
You’re the rain dropping on my heart

เวลาที่เหลือทุกเสี้ยวนาที
Welah tee leua took siao nahtee
Every moment of time I have left
วันนี้ไปจนวันตาย
Wun nee bpai jon wun dtai
From today until the day I die
ได้รักเธอ..เสมอใจ
Dai ruk tur samur jai
I’ll always love you
หากเกิดอะไรก็จะไม่ไหวหวั่น
Hahk gert arai gor ja mai wai wun
Whatever happens, I won’t waver

(*) จะเกาะกุมมือเธอไว้แนบใจ
Ja gor goom meu tur wai naep jai
I’ll take your hand and enclose my heart in it
แอบอุ่นไอในรักคงมั่น
Aep oon ai nai ruk kong mun
Secretly warm in a certain love
เมื่อใดใจท้อมีเธอคอยจับมือฉัน
Meua dai jai tor mee tur koy jup meu chun
Whenever my heart is exhausted, you’re holding my hand
สบตาซึ่งกันยืนยันว่ารักหมดใจ
Sop dtah seung gun yeun yun wah ruk mot jai
Looking into my eyes, reassuring me that you love me with all of your heart

(**) คำหนึ่งคำ..ลึกมากคำเดียว
Kum neung kum leuk mahk kum diao
One very deep word
ให้แทนทุกๆความหมาย
Hai taen took took kwahm mai
To stand for every significance
ขอเรียกเธอ..ดวงใจ
Kor riak tur duang jai
I want to call you my sweetheart
ส่องนำทางรักไป..ชั่วนิรัน
Saung num tahng ruk bpai chua nirun
Leading me to eternal love

(*,**)

ฉันไม่เคยได้สิทธิ์ / Chun Mai Koey Dai Sit (I’ve Never Gotten the Right) [With Grace Karnklao and Pancake Khemanit]
ใจนำทาง / Jai Num Tahng (The Heart Leads the Way)
ไม่บอกว่ารัก ไม่ใช่ไม่รัก / Mai Bauk Wah Ruk Mai Chai Mai Ruk (I Don’t Tell You I Love You, But That Doesn’t Mean I Don’t Love You)
ไปที่ชอบ ที่ชอบเถอะ / Bpai Tee Chaup Tee Chaup Tur (Go Where You Like, Where You Like) [With Pancake Khemanit]

   
All songs tagged New Wongsakorn