P.O.P

All posts tagged P.O.P

Title: อยากให้เธอรู้ / Yahk Hai Tur Roo (I Want You to Know)
Artist: P.O.P
Album: Rock
Year: 2012

ไม่ว่าต้องพบเจอสิ่งใด
Mai wah dtaung pob jur sing dai
No matter what you must face
อยากให้เธอรู้ ว่าเธอยังมีฉัน
Yahk hai tur roo wah tur yun gmee chun
I want you to know that you still have me
และเราจะมีกัน
Lae rao ja mee gun
And we’ll have each other

แม้พรุ่งนี้ทุกสิ่งและทุกๆ อย่าง
Mae proong nee took sing lae took took yahng
No matter how much everything
จะเปลี่ยนผันไปสักเท่าไหร่ก็ตาม
Ja bplian pun bpai suk tao rai gor dtahm
Will change, it’s fine
เส้นทางชีวิตแม้จะต้องเดินคนละด้าน
Sen tahng cheewit mae ja dtaung dern kon lae dahn
Even though we each must walk our own life in path
ห่างเหินกันไป
Hahng hern gun bpai
And separate

โปรดจงจำไว้ ว่าเธอยังมีฉัน
Bproht jong jum wai wah tur yung mee chun
Please remember that you still have me

(*) เมื่อไหร่ที่เธอท้อแท้
Meua rai tee tur tor tae
Whenever you’re discouraged
และหมดเรี่ยวแรงจะเดินต่อไป
Lae mot riao raeng ja dern dtor bpai
And have run out of strength to continue on
เมื่อไหร่ที่เธอสิ้นหวัง
Meua rai tee tur sin wung
Whenever you’re out of hope
จนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหว
Jon glun num dtah ao wai mai wai
Until you can’t swallow back your tears
เมื่อไหร่ที่เธอนั้นล้ม
Meua rai tee tur nun lom
Whenever you fall
ทั้งที่จุดหมายนั้นยังอีกไกล แสนไกล
Tung tee joot mai nun yung eek glai saen glai
Even though your goal is still far away

โปรดจงจำไว้ ว่าเธอยังมีฉัน
Bproht jong jum wai wah tur yung mee chun
Please remember that you still have me
และเราจะมีกัน
Lae rao ja mee gun
And we’ll have each other

แม้พรุ่งนี้ใครจะไม่มองเห็นค่า
Mae proong nee krai ja mai maung hen kah
Even if no one sees your value tomorrow
ไม่มีใครสนใจจะมองหันมา
Mai mee krai son jai ja maung hun mah
And no one cares to turn and look at you
ยังไม่รู้ว่าวันต่อไปข้างหน้า
Yung mai roo wah wun dtor bpai kahng nah
You still don’t know what the next day
จะต้องพบอะไร
Ja dtaung pob arai
Will bring

โปรดจงจำไว้ ว่าเธอยังมีฉัน
Bproht jong jum wai wah tur yung mee chun
Please remember that you still have me

(*)

ไม่ว่าต้องพบเจอสิ่งใด
Mai wah dtaung pob jur sing dai
No matter what you must face
จะเลวร้ายรุนแรงแค่ไหน
Ja leo rai roon raeng kae nai
However cruel, evil, or strong
อยากให้เธอรู้ เธอยังมีฉัน
Yahk hai tur roo tur yung mee chun
I want you to know that you still have me

(*,*)

อยากให้เธอรู้ เธอยังมีฉัน
Yahk hai tur roo tur yung mee chun
I want you to know that you still have me
อยากให้เธอรู้ เธอยังมีฉัน
Yahk hai tur roo tur yung mee chun
I want you to know that you still have me

อยากให้เธอรู้ (อยากให้เธอรู้)
Yahk hai tur roo yahk hai tur roo
I want you to know, I want you to know
(อยากให้เธอรู้) ว่าเธอยังมีฉัน
Yahk hai tur roo wah tur yung mee chun
I want you to know that you still have me
(อยากให้เธอรู้) ว่าเธอยังมีฉัน
Yahk hai tur roo wah tur yung mee chun
I want you to know that you still have me
(อยากให้เธอรู้ เธอยังมีฉัน)
Yahk hai tur roo tur yung mee chun
I want you to know that you still have me

   
Written and Composed by “Boyd Kosiyabong and P.O.P”

Title: คนที่ไม่บอกผ่าน / Kon Tee Mai Bauk Pahn (Non-Passerby)
Artist: P.O.P
Album: Rock
Year: 2012

แอบมองดูเธอมาตั้งนาน
Aep maung doo tur mah dtung nahn
I’ve secretly been looking at you for so long
แต่เธอก็ไม่หันมา
Dtae tur gor mai hun mah
But you don’t turn and look my way
อยากให้เธอรู้ตัวสักที
Yahk hai tur roo dtua suk tee
I want you to finally realize
ให้เราได้พบสบสายตา
Hai rao dai pob sop sai dtah
For us to make eye contact
ไม่รู้ต้องรออีกนานเท่าไหร่
Mai roo dtaung ror eek nahn tao rai
I don’t know how much longer I must wait
นานสักแค่ไหน
Nahn suk kae nai
How much longer?

มองเถอะมองทางนี้
Maung tur maung tahng nee
Look, look this way
สบตาให้กันสักที สักหน่อย
Sop dtah hai gun suk tee suk noy
Finally make eye contact with me
มองเถอะมองตรงนี้
Maung tur maung dtrong nee
Look, look right here
จะได้รู้ว่ามีฉันที่เฝ้าคอย
Ja dai roo wah mee chun tee fao koy
You’ll know that you have me waiting
ขอแค่เพียงได้มีโกาส
Kor kae piang dai mee ohgaht
I just ask that you give me a chance
จะไม่ยอมให้เราต้องคลาดจากกัน
Ja mai yaum hai rao dtaung klaht jahk gun
I refuse to let us slip away

เพราะรู้สึกได้ในทันที
Pror roo seuk dai nai tun tee
Because I was able to feel immediately
ว่าคนนี้ไม่ธรรมดา (ใช่ไหม)
Wah kon nee mai tummadah (chai mai)
That this person isn’t normal (right)
อยากรู้เธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่า
Yahk roo tur kit meuan chun reu bplao
I want to know if you feel the same as me
คิดเหมือนกันไหม
Kit meuan gun mai
Do you feel the same?

มองเถอะมองทางนี้
Maung tur maung tahng nee
Look, look this way
สบตาให้กันสักที สักหน่อย (จะได้ไหม)
Sop dtah hai gun suk tee suk noy (Ja dai mai)
Finally make eye contact with me (Please?)
มองเถอะมองตรงนี้
Maung tur maung dtrong nee
Look, look right here
จะได้รู้ว่ามีฉันที่เฝ้าคอย เธออยู่
Ja dai roo wah mee chun tee fao koy tur yoo
You’ll know that you have me waiting for you
และในตอนนี้ โอกาสดีๆ อย่างนี้ ฉันรอ
Lae nai dtaun nee ohgaht dee dee yahng nee chun ror
And right now, with a good chance like this, I’ll wait
รอมานานแสนนาน รอวันที่เราจะได้รักกัน
Ror mah nahn saen nahn ror wun tee rao ja dai ruk gun
I’ll wait for a long time, wait for the day that we’ll be in love

ได้โปรดมองเถอะมองทางนี้
Dai bproht maung tur maung tahng nee
Please look, look this way
สบตาให้กันสักที สักหน่อย (จะได้ไหม)
Sop dtah hai gun suk tee suk noy (Ja dai mai)
Finally make eye contact with me (Please?)
มองเถอะมองตรงนี้
Maung tur maung dtrong neenee
Look, look right here
จะได้รู้ว่ามีฉันที่เฝ้าคอย
Ja dai roo wah mee chun tee fao koy
You’ll know that you have me waiting
ขอแค่เพียงได้มีโกาส
Kor kae piang dai mee ohgaht
I just ask that you give me a chance
จะไม่ยอมให้เราต้องคลาดจากกัน
Ja mai yaum hai rao dtaung klaht jahk gun
I refuse to let us slip away

All I Need Is You เธอคนนี้
All I need is you tur kon nee
All I need is you, you
ฉันรอ ฉันค้นหามานาน
Chun ror chun kon hah mah nahn
I’m waiting, I’ve been searching for so long
All I Need All I Need To Do
All I need, all I need to do
จะไม่ยอม ให้โอกาสนี้หายไปอีกแล้ว
Ja mai yaum hai oh gaht nee hai bpai eek laeo
I refuse to let this chance pass me by

Title: คือเธอ / Keu Tur (It’s You)
Artist: P.O.P
Album: Era
Year: 1998

ทุกวันคืนฉันตื่นยืนขึ้นมา เพื่อค้นหาบางอย่าง
Took wun keun chun dteun yeun keun mah peua kon hah bahng yahng
Every day and night, I’ve woken up to search for something
ฉันต้องการอะไรยังเป็นคำถาม
Chun dtaung gahn arai yung bpen kum tahm
What I want is still the question
ก็ยังตามหาอยู่
Gor yung dtahm hah yoo
But I’m still searching

ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร จะเป็นใครผู้ใดอยากรู้
Wah sing nun ja bpen arai ja bpen krai poo dai yahk roo
What will that thing be? Who will it be? I want to know

สิ่งนั้นคงมีค่ากว่าอธิบาย มีความหมายเหนือสิ่งใด
Sing nun kong mee kah gwah attibai mee kwahm mai neua sing dai
That thing has value beyond explanation and meaning greater than anything else
จะเป็นอย่างไร สิ่งไหนอยู่ใกล้ไกล
Ja bpen yahng rai sing nai yoo glai glai
How will it be? Is it something far away or close?
แต่ก็รู้ว่ามีอยู่ และจะรอเพื่อมีสิ่งเดียว และจะรอเพื่อมีสิ่งนี้
Dtae gor roo wah mee yoo lae ja ror peua mee sing diao lae ja ror peua mee sing nee
But I know it exists, and I’ll wait for one thing, and I’ll wait for this thing

จะมี… แต่ฉัน กับสิ่งนั้นที่ฉันรออยู่
Ja mee dtae chun gup sing nun tee chun ror yoo
There will be only me and that thing I’m waiting for
อยากร้… ว่าเมื่อไร สิ่งนั้นที่ฉันรอ… จะเจอ
Yahk roo wah meua rai sing nun tee chun ror ja jur
I want to know when I’ll find that thing that I’m waiting for

ถึงวันที่ตัวฉันในวันนี้ ได้รู้ซึ้งถึงความหมาย
Teung wun tee dtua chun nai wun nee dai roo seung teung kwahm mai
Until I learned its meaning today
เพราะสิ่งนั้น ปลดปล่อยฉันจากหัวใจ
Pror sing nun bplot bploy chun jahk hua jai
Because that thing freed me from my heart
ไม่มีอะไรที่ฉันต้องรออีกต่อไป
Mai mee arai tee chund taung ror eek dtor bpai
I don’t have anything that I must wait for anymore

แต่จะรออยู่เพื่อสิ่งเดียว และจะรออยู่เพื่อสิ่งนี้
Dtae ja ror peua sing diao lae ja ror peua sing nee
But I’ll wait for one thing, and I’ll wait for this thing

(*) จะมี… แต่ฉัน กับสิ่งนั้นที่รออยู่
Ja mee dtae chun gup sing nun tee ror yoo
There will only be me and that thing that I’m waiting for
ได้รู้… และเข้าใจ ว่าสิ่งนั้นที่ฉันรอ… คือเธอ
Dai roo lae kao jai wah sing nun tee chun ror keu tur
I know and understand that that thing that I’m waiting for is you

( * )

Title: คนดี / Kon Dee (My Angel)
Artist: P.O.P
Album: P.O.P Era
Year: 2004

เธอรู้ไหมว่าในใจฉันมีอะไร
Tur roo mai wah nai jai chun mee arai
Do you know that there’s something in my heart
ซ่อนอยู่อยากให้เธอได้รับรู้
Saun yoo yahk hai tur dai rup roo
Hiding? I want you to realize
เรื่องในใจที่ยังเก็บไว้
Reuang nai jait ee yung gep wai
The matter I still keep in my heart
เรื่องที่ฉันไม่เคยได้บอกใคร
Reuang tee chun mai koey dai bauk krai
The matter that I’ve never told anyone else

(*) ว่าเธอคือคนที่ฉันเฝ้าฝันว่าคงได้เจอ
Wah tur keu kon tee chun fao fun wah kong dai jur
That you’re the one whom I’ve dreamed about meeting
อยากจะเจออยู่ทุกคืนวัน
Yahk ja jur yoo took keun wun
I want to see you every day and every night
ให้ชีวิตฉันได้มีความหมาย
Hai cheewit chun dai mee kwahm mai
Give my life meaning

(**) ว่าเธอคือคนที่ทำให้โลกของฉันสดใส
Wah tur keu kon tee tum hai lohk kaung chun sot sai
That you’re the one who made my world bright
ทำให้ทางของฉันเปลี่ยนจากเลวร้ายกลับฟื้นและยืนได้ต่อไป
Tum hai tahng kaung chun bplian jahk leo rai glup feun lae yeun dai dtor bpai
Who made my path change from cruel to me recovering and being able to stand again

(***) ขอมอบความรักนี้ให้กับคนดี
Kor maup kwahm ruk nee hai gup kon dee
I want to give this love to my angel
บอกอย่างนี้เธอคงไม่ต้องถาม
Bauk yahng nee tur kong mai dtaung tahm
I’m telling you like this, you don’t have to ask
อยากให้เธอนั้นได้แต่สิ่งที่สวยงาม
Yahk hai tur nun dai dtae sing tee suay ngahm
I want you to get only beautiful things
ควรคู่ความรักของเธอและนี่คือสิ่งเดียวที่ฉันนั้นต้องการ
Kuan koo kwahm ruk kaung tur lae nee keu sing diao tee chun nun dtaung gahn
To be matched with your love, and this is the only thing I need
และเธอคงรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันมีให้เธอนั้น
Lae tur kong roo laeo wah sing tee chun mee hai tur nun
And you probably already know that the thing I have for you
มันคือความรักที่เที่ยงแท้
Mun keu kwahm rukt ee tiang tae
Is a love that’s true
แต่อยากจะถามว่าความรักที่เธอมีอยู่จะเหมือนรักของฉันบ้างไหม
Dtae yahk ja tahmw ah kwahm ruk tee tur mee yoo ja meuan ruk kaung chun bahng mai
But I want to ask you if the love you have is the same as my love

( * , ** , ***, *** , *** )

สิ่งเดียงที่ฉันนั้นต้องการ
Sing diao tee chun nun dtaung gahn
The one thing I need
สิ่งเดียงที่ฉันนั้นต้องการ
Sing diao tee chun nun dtaung gahn
The one thing I need

Title: แค่ได้พบเธอ / Kae Dai Pob Tur (Just Meeting You)
Artist: P.O.P.
Album: S
Year: 199?

ไม่เคยพบใครที่ทำให้ใจฉันหวั่นไหว (ตั้งแต่พบเธอ)
Mai koey pob krai tee tum hai jai chun wun wai (dtung dtae pob tur)
I’ve never met anyone who has made my heart tremble (since I met you)
อยากจะพบเจอเพราะเธอทำให้ฉันเพ้อ คิดถึงเธอ
Yahk ja pob jur pror tur tum hai chun pur kit teung tur
I want to see you, because you make me crazy, I miss you

(*) ยังไม่เห็นเธอผ่านมา (จะมารึเปล่า)
Yung mai hen tur pahn mah (ja mah reu pblao)
I haven’t seen you pass by yet (will you come?)
ยังไม่เห็นแม้แต่เพื่อนเธอ (จะเจอรึเปล่า)
Yung mai hen mae dtae peuan tur (ja jur reu bplao)
I haven’t seen you yet, though I have seen your friends (Will I see you?)
ฉันนั้นรอตั้งแต่เช้า เธอรู้มั้ย
Chun nun ror dtung dtae chao tur roo mai
I’ve been waiting all day, do you know?

(**) หากว่าวันนี้โชคดีได้พบกับเธอ
Hahk wah wun nee chohk dee dai pob gup tur
If today I’ll be lucky enough to meet you
คงจะไม่พร่ำเพ้อคิดถึงเธอคนเดียวเรื่อยไป
Kong ja mai prum pur kit teung tur kon diao reuay bpai
I won’t be crazy continuously thinking of you
ขอแค่เพียงเธอผ่านมา (จะได้มั้ยเอ่ย)
Kor kae piang tur pahn mah (ja dai mai oey)
I just want you to pass by (Could you?)
ขอให้เธอนั้นอย่าเพิ่งไป (จะได้มั้ยเอ่ย)
Kor hai tur nun yah perng bpai (ja dai mai oey)
Please, don’t just leave (okay?)
ขอฉันขอเพียงแค่พบเธอ ได้เจอก็พอ
Kor chun kor piang kae pob tur dai jur gor por
I just, just want to see you, just meeting you is enough

ได้แต่เฝ้าดูก็เพราะว่าอยากรู้ว่าเธออยู่ไหน
Dai dtae fao doo gor pror wah yahk roo wah tur yoo nai
I can only look because I want to know where you are
อยากจะเข้าไปอยากบอกว่าใจฉันเพ้อ ถึงเธอ
Yahk ja kao bpai yahk bauk wah jai chun pur teung tur
I want to go up to you, I want to tell you my heart is crazy about you

(*,**)

คงจะเป็นแค่เพียงฉันได้พบเจอ
Kong ja bpen kae piang chund ai pob jur
It’s just because I met you
และเป็นเธอคนคนนี้ที่ฉันรอ มีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอ ให้ได้พบ
Lae bpen tur kon kon nee tee chun ror mee piang sing diao tee yahk kor hai dai pob
And it’s you whom I’m waiting for, I have only one thing I want to ask, and that’s to see you

(**)

Title: ที่แห่งนี้ / Tee Haeng Nee (Right Here)
Artist: P.O.P.
Album: OST คู่แท้ปาฏิหารย์ / Koo Tae Bpahdtihahn
Year: 2003

ที่แห่งนี้มีความรักอยู่ คอยรับรู้และคอยเข้าใจ
Tee haeng nee mee kwahm ruk yoo koy rup roo lae koy kao jai
There’s love right here, waiting for you to accept it and waiting for you to understand
แม้ข้างนอกจะเป็นอย่างไร จะร้อนหรือหนาวแค่ไหน ก็ไม่สำคัญ
Mae kahng nauk ja bpen yahng rai ja raun reu nao kae nai gor mai sumkun
However the outside is, however hot or cold, it’s not important

จะเตรียมความรักไว้ให้เธอพักผ่อน ลืมความร้อนเรื่องราวที่ไหวหวั่น
Ja dtriam kwahm ruk wai hai tur puk paun leum wkahm raun reuang rao tee wai wun
I’ll prepare the love for you to rest, forget the heat and the stress
และรอยยิ้มที่มาจากใจ เพื่อเพิ่มเติมความสดใส เมื่อไหร่ที่พบกัน
Lae roy yim tee mah jahk jai peua perm dterm kwahm sot sai meua rai tee pob gun
And the smile that comes from my heart to brighten your day whenever I see you

(*) ไม่ว่าวันเวลาจะหมุนจะเวียนเปลี่ยนไปแค่ไหน จะเป็นกำลังใจให้เธอได้รู้สึกดี
Mai wah wun welah ja moon ja wian bplian bpai kae nai ja bpen gumlung jai hai tur dai roo seuk dee
Regardless how much time passes by, I’ll be your support to make you feel good
เป็นที่พักที่ให้ความเข้าใจ นานเท่าไรก็จะมี ให้กับเธอ (อยู่ตรงนี้/คนนี้)
Bpen tee puk te ehai kwahm kao jai nahn tao rai gor ja mee hai gup tur (yoo dtrong nee / kon nee)
It’s the resting place that makes me understand that however long it will be, I’ll have it to give you (right here / this man)

แม้วันนี้เธอยังไม่รู้จัก แม้ความรักฉันเธอไม่เห็นค่า
Mae wun nee tur yung mai roo juk mae kwahm ruk chun tur mai hen kah
Even though today you still don’t know it, even though you don’t see the value of my love
แต่ฉันก็รู้ดีว่าสักวัน คู่แล้วคงไม่คลาดกัน ฉันขอสัญญา
Dtae chun gor roo dee wah suk wun koo laeo kong mai klaht gun chun kor sunyah
But I know full well that one day, soulmates won’t be able to escape each other, I promise

(*,*)

ไม่ว่าวันเวลาจะหมุนจะเวียนเปลี่ยนไปแค่ไหน ไม่มีวันที่ใจที่ฉันจะลืมตามสักที
Mai wah wun welah ja moon ja wian pblian bpai kae nai mai mee wunt ee jai tee chun ja leum dtahm suk tee
Regardless how much time passes by, there will never be a day that my heart, that I will finally open my eyes
จะคงรอแต่เธอเสมอไป รอให้ใจได้ใกล้สักที ฉันจะบอกเธอ คำๆนี้
Ja kong ror dtae tur samur bpai ror hai jai dai glai suk tee chun ja bauk tur kum kum nee
I’ll always wait only for you, I’ll wait so my heart can finally be near you, and I’ll tell you these words

Title: ได้ยินความรักบ้างไหม / Dai Yin Kwahm Ruk Bahng Mai (Can You Hear the Love?)
Artist: P.O.P
Album: [Single]
Year: 2013

วันเวลา เหมือนเพิ่งผ่านมาเพียงไม่นาน
Wun welah meuan perng pahn mah pian gmai nahn
It’s like very little time has passed
ความทรงจำของเมื่อวาน
Kwahm song jum kaung meua wahn
The memories of yesterday
ทุกความหวานทุกความเศร้า
Took kwahm wahn took kwahm sao
Every sweetness and every sadness
ทำให้ฉันรู้สึกเหงา เมื่อนึกถึงมันขึ้นมา
Tum hai chun roo seuk ngao meua neuk teung mun keun mah
Makes me feel lonely when I think of them

คงไม่มี อะไรที่เปลี่ยนแปลงไป
Kong mai mee arai tee bplian bplaeng bpai
Nothing has changed
เพราะฉันเข้าใจแล้วว่า
Pror chun kao jai laeo wah
Because I now understand that
รักเธอนั้นมีค่าเท่าไหร่
Ruk tur nun mee kah tao rai
How much value your love has
และสำคัญแค่ไหน เมื่อได้ผ่านพ้นมา
Lae sumkun kae nai meua dai pahn pon mah
And how important you were as time passed

(*) ท่วงทำนอง ถ้อยคำจากหัวใจ
Tuang tahmnong toy kum jahk hua jai
Every melody and word from the heart
รอยยิ้มและคราบน้ำตา
Roy yim lae krahp num dtah
Every smile and tear drop
ให้เพลงนี้ได้ไปหา
Hai pleng nee dai bpai hah
Let this song find you

(**) อยากให้เธอรู้ ว่าฉันนั้นคิดถึงเธอ
Yahk hai tur roo wah chun nun kit teung tur
I want you to know that I miss you
เกินจะเก็บไว้ ได้ยินความรักบ้างไหม
Gern ja gep wai dai yin kwahm ruk bahng mai
It’s too much to keep in, can you hear the love?
ให้เพลงนี้ได้ส่งรัก ไปแสนไกล
Hai pleng nee dai song ruk bpai saen glai
Let this song take my love far away
ทุกคำฝากแทนหัวใจ ให้ไปบอกเธอ
Took kum fahk taen hua jai hai bpai bauk tur
Every word I’m entrusting in place of my heart to tell you

นาฬิกา เวลาก็ยังคงเดิน
Naligah welah gor yung kong dern
The clock still moves forward
ช่างดูเนิ่นนานเหลือเกิน
Chahng doo nern nahn leua gern
It seems so very long
กว่าเราจะพบกันอีกครั้ง
Gwah rao ja pob gun eek krung
Until we’ll see each other again
ก็หวังว่าเธอจะคิดเหมือนกัน
Gor wung wah tur ja kit meuan gun
But I hope that you’ll feel the same

(*)

อยากให้เธอรู้ ว่าฉันนั้นคิดถึงเธอ
Yahk hai tur roo wah chun nun kit teung tur
I want you to know that I miss you
เกินจะเก็บไว้ ได้ยินความรักบ้างไหม
Gern ja gep wai dai yin kwahm ruk bahng mai
It’s too much to keep in, can you hear the love?
ให้เพลงนี้ได้ส่งรัก ฉันไป
Hai pleng nee dai song ruk chun bpai
Let this song send my love
ทุกคำที่ออกจากใจ บอกว่ารักเธอ
Took kum tee auk jahk jai bauk wah ruk tur
Every word from my heart telling me I love you

(**)

ให้รู้ ว่าฉันคิดถึงเธอ
Hai roo wah chun kit teung tur
Know that I miss you
เกินจะเก็บไว้ ได้ยินความรักนี่หรือไม่
Gern ja gep wai dai yin kwahm ruk nee reu mai
It’s too much to keep in, can you hear the love?
ให้เพลงนี้ได้ฝากรัก ฉันไป
Hai pleng nee dai fahk ruk chun bpai
I’m entrusting my love in this song
ทุกคำที่ออกจากหัวใจ มีให้เธอ
Took kum tee auk jahk hua jai mee hai tur
Every word from my heart that I give to you

ที่ออกจากหัวใจ มีให้เธอ
Tee auk jahk hua jai mee hai tur
Every word from my heart that I give to you
ที่ออกจากหัวใจ มีแค่เธอ
Tee auk jahk hua jai mee hai tur
Every word from my heart that I give to you

Title: รักของเธอมีจริงหรือเปล่า / Ruk Kaung Tur Mee Jing Reu Bplao (Is Your Love Real?)
Artist: P.O.P.
Album: S
Year: 199?

สิ่งที่ฉันรออยู่
Sing tee chun ror yoo
The thing I’m waiting for
อยากจะรู้รักแท้ ๆ ของเธอเป็นเช่นไร
Yahk ja roo ruk tae tae kaung tur bpen chen rai
I want to know what your true love is like
ที่ผ่านมาไม่เข้าใจ
Tee pahn mah mai kao jai
I don’t understand what’s happened
ในความหมายที่ลึกซึ้ง อยากให้เธออธิบาย
Nai kwahm mai tee leuk seung yahk hai tur atibai
In its deep significance, I want you to explain

ที่บอกให้ฉันรอก่อน
Tee bauk hai chun ror gaun
You told me to wait first
อย่าใจร้อน อย่าใจร้อน อดทนรอไว้
Yah jai raun yah jai raun aut ton ror wai
Don’t be impatient, don’t be impatient, put up with the waiting
อยากให้ฉันเชื่อใจ
Yahk hai chunc heua jai
You wanted me to trust you
อย่าสงสัย อย่าสงสัย เธอใช่ไหม
Yah song sai yah song sai tur chai mai
I’m not suspicious, I’m not suspicious of you, right?

ก็ไม่มีปัญหาหรอก
Gor mai mee bpunhah rauk
But there’s no problem
บอกเอาไว้ให้รู้ ไม่ว่านานเท่าไร
Bauk ao wai hai roo mai wah nahn tao rai
I’m telling you so you’ll know that no matter how long it is
ฉันนี้รอได้
Chun nee ror dai
I can wait
หากความหมายที่ลึกซึ้ง นั้นมีคำอธิบาย
Hahk kwahm mai tee leuk seung nun mee kum atibai
If the deep significance has an explanation
เพราะเธอบอกให้ฉันรอก่อน
Pror tur bauk hai chun ror gaun
because you told me to wait first
อย่าใจร้อน อย่าใจร้อน อดทนรอไว้
Yah jai raun yah jai raun aut ton ror wai
Don’t be impatient, don’t be impatient, put up with the waiting
เพราะเธออยากให้ฉันมั่นใจ
Pror tur yahk hai chun mun jai
Because you want me to be certain
ไม่สงสัย ไม่สงสัย เธอใช่ไหม
Yah song sai yah song sai tur chai mai
I’m not suspicious, I’m not suspicious of you, right?

(*) รักของเธอ มีจริงหรือเปล่า
Ruk kaung tur mee jing reu bplao
Is your love real or not?
รักของเรา จะเป็นจริงใช่ไหม
Ruk kaung rao ja bpen jing chai mai
Our love is real, right?
และขอให้เธอตอบให้ฉันมั่นใจ
Lae kor hai tur dtaup hai chun mun jai
And I want you to answer me so I can be certain
ให้คำถามที่มีในหัวใจ หมดไปเสียที
Hai kum tahm tee mee nai jai mot bpai sia tee
Let me be rid of these questions I have in my heart once and for all

ที่บอกให้ฉันรอก่อน
Tee bauk hai chun ror gaun
You told me to wait first
อย่าใจร้อน อย่าใจร้อน อดทนรอไว้
Yah jai raun yah jai raun aut ton ror wai
Don’t be impatient, don’t be impatient, put up with the waiting
เธออยากให้ฉันมั่นใจ
Tur yahk hai chun mun jai
You want me to be certain
ไม่สงสัย ไม่สงสัย เธอใช่ไหม
Yah song sai yah song sai tur chai mai
I’m not suspicious, I’m not suspicious of you, right?

(*)

ช่วยตอบกับฉัน ว่าเธอคิดเช่นไร
Chuay dtaup gup chun wah tur kit chen rai
Please tell me what you’re feeling
ตอบคำถามที่มีในหัวใจ ให้หมดไปเสียที
Dtaup kum tahm tee mee nai hua jai hai mot bpai sia tee
Answer these questions I have in my heart once and for all

Title: ไม่มี / Mai Mee (Without)
Artist: P.O.P.
Album: S
Year: 199?

วันที่เราเจอกัน จากวันนั้นมีแต่เธอและฉันไม่มีใคร
Wun tee rao jur gun jahk wun nun mee dtae tur lae chun mai mee krai
Since the day that we met, I’ve had only you and no one else
เธอคือความฝันคือทุกสิ่ง ทำให้ฉันได้พบความจริงของหัวใจ
Tur keu kwahm fun keu took sing tum hai chun dai pob kwahm jing kaung hua jai
You’re my dream and my everything, you made me find the truth of my heart
ทำให้รู้ว่าเธอมีค่ามากเพียงไหน และทำให้รู้ว่าฉันรักเธอมากเท่าไร
Tum hai roo wah tur mee kah mahk piang nai lae tum hai roo wah chun ruk tur mahk tao rai
You made me realize how much you’re worth, and you made me realize how much I love you
เพราะว่าเธอคนดี และก็เพราะว่าเธอคนนี้ที่เข้าใจ
Pror wah tur kon dee lae gor pror wah tur kon nee tee kao jai
Because you’re my sweetheart, and because you understand me
เธอทำให้ฉันพบความสุข และทำให้ฉันพบความสดใสเหนือสิ่งใด
Tur tum hai chun pob kwahm sook lae tum hai chun pop kwahm sot sai neua sing dai
You made me find happiness, and you made me find a clarity above everything

(*) (No No) และ(เธอ/มัน)จะเป็นอย่างนี้ อีกนานสักเพียงไหน
(No no) lae (tur/mun) ja bpen yahng nee eek nahns uk piang nai
(No no) And how much longer will (you/this) be like this?
และจะเป็นอย่างนี้ ไปนานสักเท่าใร
Lae ja bpen yahng nee bpai nahn suk tao rai
And how long will it be like this?
(ก็คงไม่มีคำถามอีกต่อไป เพราะเธอนั้นบอกฉันให้ได้รู้/
(Gor kong mai mee kum tahm eek dtor bpai pror tur nun bauk chun hai dai roo /
(There’s no more questions from now on, because I’m telling you /
ก็คงจะเป็นคำถามนี้ตลอดไป เพราะเธอนั้นตอกย้ำให้ฉันรู้)
Gor kong ja bpen kum tahm nee dtalaut bpai pror tur nun dtauk yum hai chun roo)
There will only be this question forever, because you stressed this and made me realize)

(**) ว่าไม่มีอีกแล้ว ไม่มีกันอีกแล้ว ไม่มีวันที่ฉันและเธอนั้นจะรักกัน
Wah mai mee eek laeo mai mee gun eek laeo mai mee wun tee chun lae tur nun ja ruk gun
That there is no more, we don’t have each other any longer, never will you and I love each other
แค่อยากให้ความฝันที่มีทั้งหมดทั้งหัวใจ ให้ย้อนคืนมาใหม่จะได้ไหม
Kae yahk hai kwahm fun tee mee tung mot tung hua jai hai yaun keun mah mai ja dai mai
I just want the dreams that I had with all of my heart to come back again, please?

วันนี้ฉันตื่น วันนี้ฉันนั้นยืนอยู่คนเดียว
Wun nee chun dteun wun nee chun nun yeun yoo kon diao
Today, I woke up, today, I stood alone
คิดว่าจะมีใครอยู่ข้างกายไม่มี ไม่มีอีกแล้ว
Kit wah ja mee krai yoo kahng gai mai mee mai mee eek laeo
Thinking that I am without someone to be beside me, no more

(*,**,*,**)

ก็ไม่มีอีกแล้ว ไม่มี วันที่ฉันและเธอนั้นจะรักกัน
Gor mai mee eek laeo mai mee wun tee chun lae tur nun ja ruk gun
No more, no more days that you and I will love each other
ไม่มีอีกแล้ว ไม่มี ไม่มีวันที่ฉันมีเธอ
Mai mee eek laeo mai mee mai mee wun tee chun mee tur
Not anymore, no more, no mre days that I’ll have you
วันนั้นไม่มีอีกแล้ว ไม่มี วันที่ฉันและเธอ จะอยู่ด้วยกันเช่นวันนั้น
Wun nun mai mee eek laeo mai mee wun tee chun lae tur ja yoo duay gun chen wun nun
That day is no more, no more days that you and I will be together like the days before
ไม่มีวันนั้นอีก No No ไม่มีอีกแล้ว ไม่มี ไม่มี
Mai mee wun nun eek no no mai mee eek laeo mai mee mai mee
I don’t have that day anymore, no no, not anymore, no more, no more
วันที่ฉันและเธอนั้น จะอยู่ด้วยกันเช่นวันนั้น
Wun tee chun lae tur nun ja yoo duay gun chen wun nun
Those days that you and I would be together like the days before
ไม่มีวันนั้นอีก No No ไม่มี ไม่มี
Mai mee wun nun eek no no mai mee mai mee
I don’t have that day anymore, no no, no more, no more
ก็ไม่มี ไม่มีเธออีกแล้ว ไม่มีอีกแล้ว ไม่มี
Gor mai mee mai mee tur eek laeo mai mee eek laeo mai mee
And no more, I don’t have you anymore, not anymore, no more
ไม่มีอีกแล้ว …
Mai mee eek laeo
Not anymore…

Title: ชอบอ่ะ / Chaup A (Like It)
English Title: “ROCK it LIKE it”
Artist: P.O.P
Album: [Single]
Year: 2012

สมองแขนขา หูตามันลาย
Samaung kaen kah hoo dtah mun lai
The brain, arms, legs, ears, and eyes are running
คล้ายๆ จะเดินไม่ไหว หัวใจโครมคราม
Klai klai ja dern mai wai hua jai krohm krahm
It’s like I can’t walk, my heart is pounding
และกระวนกระวาย จะแทบระเบิดออกไป
Lae grawon grawai ja taep bra bert auk pai
And shaking, it’s ready to explode

เมื่อได้พบเธอ และเมื่อได้เห็นเธอ
Meua dai pob tur lae meua dai hen tur
When I met you, and when I saw you
และเมื่อได้ใกล้เธอ
Lae meua dai glai tur
And when I’m near you

โลกทั้งโลกเหมือนกำลังจะหยุด
Lohk tung lohk meuan gumlung ja yoot
It’s like the whole world is about to stop
สะดุดตั้งแต่เห็นแค่ข้างหลัง
Sadoot dtung dtae hen kae kahng lung
It stopped ever since just seeing your back
ยอมฉันยอมแม้อะไรจะพัง ฉันก็ไม่แคร์ไม่ใจแล้ว
Yaum chun yaum mae arai ja pung chun gor mai care mai jai laeo
I give in, I give in, though everything will collapse, I don’t care anymore

เมื่อได้พบเธอ และเมื่อได้เห็นเธอ
Meua dai pob tur lae meua dai hen tur
When I met you, and when I saw you
และเมื่อได้ใกล้เธอ จะเสียฟอร์มก็ยอมแล้ว
Lae meua dai glai tur ja sia form gor yaum laeo
And when I’m near you, I’ll lose myself, so I give in

(*) (จึง)พูดได้เพียงคำเดียวจากใจก็คือ ชอบอ่ะ
(Jeung) poot dai piang kum diao jahk jai gor keu chaup a
(So) the only words from my heart that I can say is “I like it”
มอบให้เธอคนเดียวเท่านั้นเพราะเธอ น่ารักอ่ะ
Maup hai tur kon diao tao nun pror tur naruk a
I’ll give my heart only to you alone because you’re so cute
สุดสุดแล้ว คือที่สุดของสุดแล้ว
Soot soot laeo keu tee soot kaung soot laeo
Finally, it’s the end of the end
ไม่มีใครเทียบกับเธอ (ได้อีกแล้ว)
Mai mee krai tiap gup tur (dai eek laeo)
There’s no one who can compare to you (anymore)

จะเรียกว่ารักหรือหลง หรือใครจะเรียกอะไร
Ja riak wah ruk reu long reu krai ja riak arai
Is this called love or infatuation? Or what do they call this?
ฉันไม่สนใจทั้งนั้น เพราะว่าฉัน
Chun mai son jai tung nun pror wah chun
I don’t care about that, because I…

ได้พบเธอ และเมื่อได้เห็นเธอ
Meeting you, and when I saw you
และเมื่อได้ใกล้เธอ จะเสียฟอร์มก็ยอมแล้ว
Lae meua dai glai tur ja sia form gor yaum laeo
And when I’m near you, I’ll lose myself, so I give in

(*,*,*,*)