lula

All posts tagged lula

Title: แค่เพียงได้รู้ / Kae Piang Dai Roo (Just to Be Able to Know)
Artist: Lula (ลุลา)
Album: Twist
Year: 2010

อยู่ตรงนี้ ฉันคิดถึงเธอ
Yoo dtrong nee chun kit teung tur
I’m missing you over here
อยู่ตรงนั้น ไม่รู้ว่าเป็นยังไง
Yoo dtrong nun mai roo wah bpen yung ngai
I don’t know how you are over there
อยู่ตรงนี้ ฉันเหงาเหลือเกิน
Yoo dtrong nee chun ngao leua gern
I’m so lonely over here
ได้แต่คิด ถึงวันที่มีเธอใกล้
Dai dtae kit teung wun tee mee tur glai
I can only miss the day I had you near

(*) ในวันนี้ ที่เธอนั้นไม่อยู่
Nai wun nee tee tur nun mai yoo
Today when you’re not here
อยากให้รู้ ว่าคิดถึงเธอเท่าไร
Yahk hai roo wah kit teung tur tao rai
I want to let you know how much I miss you
ในวันนี้ ที่เราสองคนต้องไกล
Nai wun nee tee rao saung kon dtaung glai
Today when the two of us must be far apart
ในใจฉันยังมีแต่เธอ
Nai jai chun yung mee dtae tur
In my heart, I still have only you

(**) แค่เพียงได้รู้ ว่าคิดถึงกัน
Kae piang dai roo wah kit teung gun
Just to be able to know that you miss me
แค่เพียงเท่านั้น ที่ฉันต้องการ
Kae piang tao nun tee chun dtaung gahn
That’s all that I want
แค่เพียงได้รู้ ว่าคืนและวันที่ฉันนั้นต้องพ้นผ่าน
Kae piang dai roo wah keun lae wun tee chun nun dtaung pon pahn
Just to be able to know that in the days and nights I must get through
ยังมีหนึ่งคนที่รอฉันอยู่
Yung mee neung kon tee ror chun yoo
I still have someone waiting for me

อากาศหนาว ฉันคิดถึงเธอ
Ahgaht nao chun kit teung tur
When the weather is cold, I miss you
อากาศร้อนๆ ฉันคิดถึงเธอเช่นกัน
Ahgaht raun raun chun kit teung tur chen gun
When the weather is hot, I still miss you all the same
ตื่นเช้า ฉันคิดถึงเธอ
Dteun chao chun kit teung tur
When I wake up, I miss you
ก่อนนอน ฉันคิดถึงเธอทุกวัน
Gaun naun chun kit teung tur took wun
Before going to sleep, I miss you every day

(*,**)

ทำให้ฉันรู้และเข้าใจ
Tum hai chun roo lae kao jai
Make me know and understand
ในวันนี้ที่สองเรานั้นต้อง ห่างกันไกล
Nai wun nee tee saung rao nun dtaung hahng gun glai
Today when the two of us must be separated
แต่มันไม่ใช่ตลอดไป
Dtae mun mai chai dtalaut bpai
But it’s not for forever

(**,**)

ไม่ว่าจะนานแสนนานเท่าไร
Mai wah ja nahn saen nahn tao rai
No matter how long it is

Title: ดาวเสาร์ / Dao Sao (Saturn)
Artist: Lula (ลุลา)
Album: Urban Lullaby
Year: 2008

เวลานี้จะมีอะไรที่สวยงาม
Welah nee ja mee arai tee suay ngahm
At this moment, is there anything as beautiful
เท่ากับการได้นั่งดูดาวเคียงข้างเธอ
Tao gup gahn dai nung doo dao kiang kahng tur
As sitting next to you, looking at the stars?
คนที่ฉันเฝ้ารอมานานจนพบเจอ
Kon tee chun fao ror mah nahn jon pob jur
The person whom I waited for for so long until I found him
เธอคนนี้ เราช่างเข้ากันดีเธอว่ามั๊ย
Tur kon nee rao chahng kao gun dee tur wah mai
Wouldn’t you say that we make a great pair?

ในบรรยายกาศที่เป็นใจแบบนี้
Nai bunyahgaht tee bpen jai baep nee
In the perfect atmosphere like this
ฉันว่าได้เวลาที่เราควรอยู่ใกล้กันนานกว่านี้
Chun wah dai welah tee rao kuan yoo glai gun nahn gwah nee
I think we should stay close for longer than this
และถ้าตอนนี้ดาวตกลงมา
Lae tah dtaun nee dao dtok long mah
And if a star would fall down at this moment
เป็นดาวเสาร์ก็คงดี
Bpen dao sao gor kong dee
It would be nice if you became Saturn
เผื่อเธอจะมอบสิ่งที่ใจฉันคอย
Peua tur ja maup sing tee jai chun koy
So you will give me the thing my heart has been waiting for

(*) อุ๊ย ดาวตกแล้ว อยากให้เป็นดาวเสาร์
Ooey dao dtok laeo yahk hai bpen dao sao
Ooh, a shooting star, I want you to be Saturn
เผื่อเธอจะเอาวงแหวนของดวงดาวมาให้ฉัน
Peua tur ja ao wong waen kaung duang dao mah hai chun
To give me a ring of stars
เพื่อพันผูก หัวใจเราสองดวงให้อยู่คู่กันตลอดไป
Peua pun pook hua jai rao saung duang hai yoo koo gun dtalaut bpai
To connect our two hearts together forever

(**) เพราะในตอนนี้ หัวใจของฉัน
Pror nai dtaun nee hua jai kaung chun
Because, at this moment, my heart
ก็พร้อมแล้วนะที่จะได้พูดความในใจ
Gor praum laeo na tee ja dai poot kwahm nai jai
Is ready to say the things in my heart
กับเจ้าวงแหวนวงนั้น ที่ฉันคอย
Gup jao wong waen wong nun tee chun koy
With the ring-bearing man I’ve waited for

ในคืนนี้จะมีดวงดาวเป็นล้านดวง
Nai keun nee ja mee duang dao bpen lahn duang
Tonight there will be millions of stars
เป็นสักขีพยานในความรักของเรา
Bpen suk keepayahn nai kwahm ruk kaung rao
To be an eye-witness to our love
ความรักคือเรื่องหัวใจไม่ต้องเดา
Kwahm ruk keu reuang hua jai mai dtaung dao
Love is a matter the heart doesn’t have to guess
ถ้าเรามัวแต่เดาเดี๋ยวก็ได้เวลาเช้า
Tah rao mua dtae dao diao gor dai welah chao
If we spend too much time guessing, pretty soon it’ll be morning

ในบรรยายกาศที่เป็นใจแบบนี้
Nai bunyahgaht tee bpen jai baep nee
In the perfect atmosphere like this
ช่วงเวลาดีดีที่เราได้อยู่ใกล้กัน
Chuang welah dee dee tee rao dai yoo glai gun
The good times that we can be this near each other
ขนาดนี้ และถ้าตอนนี้เธอบอกกับฉัน
Kanaht nee lae tah dtaun nee tur bauk gup chun
And if right now you told me
ด้วยคำนั้นก็คงดี
Duay kum nun gor kong dee
With those words, it would be nice
เพราะตอนนี้ใจฉันมีแต่เธอ
Pror dtaun nee jai chun mee dtae tur
Because, right now, my heart has only you

(*,**,*,**)

Title: เรื่องที่ขอ / Reuang Tee Kor (The Thing I Ask)
Artist: Lula
Album: [Single]
Year: 2016

ขอบคุณที่เธออยู่ ขอบคุณที่ไม่ห่าง
Kaup koon tee tur yoo kaup koon tee mai hahng
Thank you for being here, thank you for not being far
ไม่รู้ที่เป็นอย่างนี้ เพราะว่าในวันนั้น ฉันขอเธอไว้หรือเปล่า
Mai roo tee bpen yahng nee pror wah nai wun nun chun kor tur wai reu bplao
I don’t know if things are like this because I asked you that day or not

ขอบคุณที่เธอจูบ ขอบคุณที่เธอกอด
Kaup koon tee tur joob kaup koon tee tur gaut
Thank you for kissing me, thank you for hugging me
ไม่รู้ว่ารอยจูบนี้ ไม่รู้ว่าอ้อมกอดมี เพราะฉันขอหรือเปล่า
Mai roo wah roy joop nee mai roo wah aum gaut mee pror chun kor reu bplao
I don’t know if this kiss, I don’t know if you gave me this embrace because I asked for them or not

(*) ฉันขอเธอมากมายที่ผ่านมา จนได้รู้ว่าเรื่องนี้
Chun kor tur mahk mai tee pahn mah jon dai roo wah reuang nee
I’ve asked you for so much in the past that I know that this matter

(**) ไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันฉันเข้าใจ
Mai chai reuang tee ja kor gun chun kao jai
Isn’t something to ask each other, I understand
ไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้
Mai chai reuang tee ja kor laeo hai gun dai
It isn’t something to ask for and then get
ฉันคงไม่อาจรั้งเธอ ถ้าสุดท้ายเธอต้องการจะไป
Chun kong mai aht rung tur tah soot tai tur dtaung gahn ja bpai
I won’t hold you back if, in the end, you need to go
แค่ครั้งหนึ่งได้มีเธออย่างที่เคยมี
Kae krung neung dai mee tur yahng tee koey mee
Just being able to have you for one moment like I did
ก็มากเกินกว่าจะขออะไรมากกว่านี้
Gor mahk gern gwah ja kor arai mahk gwah nee
Is more than I could ever ask for
เพียงเรื่องเดียวที่จะขอเธอในวันนี้
Piang reuang diao tee ja kor tur nai wun nee
The only thing that I will ask you today
คือทบทวนดูอีกทีก่อนจะไป
Keu top tuan doo eek tee gaun ja bpai
Is to reconsider things again before you leave

คิดถึงเมื่อวันเก่า คิดถึงเมื่อวันก่อน
Kit teung meua wun gao kit teung meu wun gaun
I miss the old days, I miss the days past
คิดถึงใครคนนั้น คนที่เคยดึงฉันเข้ามาไว้ในอ้อมกอด
Kit teung krai kon nun kon tee koey deung chun kao mah wai nai aum gaut
I miss that someone, the person who once pulled me into his embrace

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง Tonn Sofa / Atom Chanakan Rattana-udom
ทำนอง Tonn Sofa / Atom Chanakan Rattana-udom
เรียบเรียง Bavornpat Jintapraser
โปรดิวเซอร์ Mooratha Ruamrak / Fung Better Weather

   
A nice, melancholy, adult song from Lula, reminding us that there are some things in life we just can’t demand or request from other people. I like how the music video gives it a little more depth, with the main girl accepting that she lost her man after going through a jealous fit when she found out he was talking to a girl who used to have a crush on him in high school at their 20th year reunion. How could the guy fault her, though? This girl had kept all those pictures and her journal about him all those years, and apparently brought it to the reunion to give it to him, obviously she had some hope that they could hook up still. I think any girlfriend would be jealous of that, not knowing how far this girl would be willing to go. I guess she should have trusted her man, who did tell the girl he had a girlfriend, and met her first to analyze her threat level, but the guy could have at least given her a second chance and taken the jealous backlash as proof of how much she loved him. *Sigh* Really nice, meaningful song, though, however enjoyably frustrating the music video was~

Title: คิดถึงคนไกล / Kit Teung Kon Glai (I Miss Someone Far Away)
Artist: Lula (ลุลา)
Album: Behind the Songs
Year: 2007

ฉันนั่งมองเหมอดูฟ้า เห็นแสงตะวันที่ส่องลงมา
Chun nun maung mur doo fah hen saeng dtawun tee saung long mah
I sit staring at the sky, I see the sunlight shining down
ฉันอยากบอกกับฟ้า ว่าเหงาเหลือเกิน..จนจับหัวใจ
Chun yahk bauk gup fah wah ngao leua gern jon jup hua jai
I want to tell the sky that I”m so very lonly, it’s grabbing my heart
วันนี้ ฉันอยู่ผู้เดียว ต้องเดินท่ามกลางผู้คนหลากหลาย
Wun nee chun yoo poo diao dtaung dern tahm glahng poo kon lahk lai
Today I’m here alone, I must walk amongst a crowd
เจอเรื่องราวอีกมากมาย ต้องแก้ไข ด้วยตัวฉันเอง
Jur reuang rao eek mahk mai dtaung gae kai duay dtua chun eng
I find so many other stories, I must correct things myself

(*) แม้ฉันจะอยากร้องไห้ คิดถึงคนไกล เมื่อไม่ได้เจอ
Mae chun ja yahk raung hai kit teung kon glai meua mai dai jur
Even though I want to cry, I miss someone who’s far away, whenever we can’t meet
แต่รู้ตัวอยู่เสมอ ว่าถึงเวลาก็ต้องแข็งใจ
Dtae roo dtua yoo samur wah teung welah gor dtaung kaeng jai
But I always realize that it’s time to be strong
บางครั้งไม่มีเรี่ยวแรง ก็ยังไม่ท้อจะเดินต่อไป
Bahng krung mai mee riao raeng gor yung mai tor ja dern dtor bpai
Sometimes I don’t have any strength, but I’m still not discouraged and walk on
ห่างไกลกัน ซักเพียงไหน แต่ใจคิดถึง เธอเหลือเกิน
Hahng glai gun suk piang nai dtae jai kit teung tur leua gern
However far apart we are, my heart misses you so much

(**) ฉันนั้นอยู่ผู้เดียว ฉันเปล่าเปลี่ยวหัวใจ
Chun nun yoo poo diao chun bplao bpliao hua jai
I’m here alone, my heart is empty
ฉันคิดถึงคนไกล ไม่มีใครดูแล
Chun kit teung kon glai mai mee krai doo lae
I miss someone who’s far away, I don’t have anyone to look after me

(***) แต่ฉันต้องอยู่ให้ได้ ฉันต้องไม่ร้องไห้
Dtae chun dtaung yoo hai dai chun dtaung mai raung hai
But I must survive, I must not cry
ต้องเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว ผ่านมันไป ด้วยตัวฉันเอง
Dtaung kem kaeng mai wun wai pahn mun bpai duay dtua chun eng
I must be strong and unwavered, getting through it myself

(*,**,***,**)

แต่ฉันต้องอยู่ให้ได้ ฉันต้องไม่ร้องไห้
Dtae chun dtaung yoo hai dai chun dtaung mai raung hai
But I must survive, I must not cry
ต้องเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว ผ่านมันไป
Dtaung kem kaeng mai wun wai pahn mun bpai
I must be strong and unwavered, getting through it
แต่เพียงผู้เดียว
Dtae piang poo diao
All alone

Title: Will You Marry Me
Artist: Potato and Lula
Album: Project Beer Garden
Year: 2009

ยินดีที่รู้ในคำตอบ ว่าเธอยินยอมมอบหัวใจ
yin-dee tee roo nai kam dtop waa ter yin-yom mop hua jai
I’m glad to know your answer, that you’re willing to give your heart
ให้คนธรรมดาอย่างฉัน นั้นดูแล
hai kon tam-ma-daa yaang chan nan doo lae
To an average guy like me to take care of
ตัวเธอก็เป็นดั่งคำตอบ ใจเลยยินยอมมอบชีวิตนี้ให้ดูแล
dtua ter gor bpen dang kam dtop jai loie yin-yom mop chee-wit nee hai doo lae
You are the answer, so my heart is willing to give my life to you to look after
แต่เธออย่าทิ้งกันไป
dtae ter yaa ting gan bpai
Just don’t leave me

ฉันให้สัญญา จะไม่มีวันทำให้เธอเสียใจ
chan hai san-yaa ja mai mee wan tam hai ter sia jai
I promise that there will never be a day that I will make you sad
ฉันเชื่อสัญญา ว่าเธอจะไม่ทำร้าย
chan cheua san-yaa waa ter ja mai tam raai
I believe your promise that you will not hurt me
เลยตอบกับเธออย่างนั้นไป
loie dtop gap ter yaang nan bpai
So I answered you like that

(*) Will you marry me? I do
Will you marry me? I do
ฉันรู้ใจตัวเอง หยุดลงที่เธอคนนี้ตลอดไป
chan roo jai dtua eng yoot long tee ter kon nee dta-lot bpai
I know my own heart will be set on you forever
Will you marry me? I do
Will you marry me? I do
Will you marry me? Say it together
Will you marry me? Say it together
ทั้งฉันและเธอ จับมือเกี่ยวใจกันไว้จนวันสุดท้าย
tang chan lae ter jap meu gieow jai gan wai jon wan soot taai
Both you and I, hand in hand, together until the very end

ในใจทุกห้องที่ว่างเปล่า เธอเอาความดีเติมหัวใจ
nai jai took hong tee waang bplao ter ao kwaam dee dterm hua jai
In every empty room in my heart, you brought in all the goodness and filled them up
ให้กันมาจนเต็ม เมื่อฉันก็รักเธอ
hai gan maa jon dtem meua chan gor rak ter
You gave until it’s full, when I love you too
เจอคนที่ฝันมาตลอด จะโอบและกอดด้วยชีวิต ไม่ไปไกลเธอ
jer kon tee fan maa dta-lot ja ohp lae got duay chee-wit mai bpai glai ter
I’ve found the person I’ve always dreamed of, I will embrace you with my life, I’ll never be far from you
ขอบคุณที่ไว้วางใจ
kop koon tee wai waang jai
Thank you for having faith in me

ฉันให้สัญญาจะไม่มีใครอีกต่อแต่นี้ไป
chan hai san-yaa ja mai mee krai eek dtor-dtae-nee-bpai
I promise that there will be no one else anymore from now on
ฉันเชื่อสัญญา ว่าเธอจะไม่ไปไหน
chan cheua san-yaa waa ter ja mai bpai nai
I believe your promise, that you will not stray away from me
แค่ตอบอีกทีให้มั่นใจ
kae dtop eek tee hai man-jai
Just answer once more just to be sure

(*,*)

จับมือเกี่ยวใจกันไว้จนวันสุดท้าย..
jap meu gieow jai gan wai jon wan soot taai..
Hand in hand, together until the end

Title: รักคำโตโต / Ruk Kum Dtoh Dtoh (The Big Word Love)
Artist: Lula and Ben Chalatit
Album: [Single]
Year: 2015

นับตั้งแต่วันนั้น วันที่เราได้พบกัน
Nup dtung dtae wun nun wun tee rao dai pob gun
Since that day, the day we met
ที่ว่างในหัวใจ ก็มีเธอมาอยู่ในนั้น
Tee wahng nai hua jai gor mee tur mah yoo nai nun
The empty space in my heart has had you in it
ฉันมีหนึ่งคำนี้ ในทุกนาทีที่เลยผ่าน
Chun mee neung kum nee nai took nahtee tee loey pahn
I have this one word in every minute that passes by
หากไม่พูดไป คงล้นหัวใจพอดี
Hahk mai poot bpai kong lon hau jai por dee
If I don’t say it, it’ll probably overflow from my heart

(*) อยากจะพูดไป ให้เธอได้ยิน
Yahk ja poot bpai hai tur dai yin
I want to say it for you to hear
และหวังว่ามันคงกินในหัวใจ
Lae wung wah mun kong gin nai hua jai
And hope that it eats away inside your heart
คำๆ นี้ที่จะบอก ฉันไม่เคยมอบไว้ให้กับใคร
Kum kum nee tee ja bauk chun mai koey maup wai hai gup krai
I’ve never given this word that I’ll tell you to anyone else

(**) คำว่าฉันรักเธอ รักเธอ
Kum wah chun ruk tur ruk tur
The word “I love you, I love you”
คงจะทำให้เธอได้เข้าใจ
Kong ja tum hai tur dai kao jai
Will probably make you understand
คำที่รวมในทุกความสุข ทุกอย่าง
Kum tee ruam nai took kwahm sook took yahng
The word that encompasses all my happiness
จากวันดีๆ มากมาย
Jahk wun dee dee mahk mai
From the many good days

(***) รวมเป็นคำว่าฉันรักเธอ รักเธอ
Ruam bpen kum wah chun ruk tur ruk tur
It adds up to be the words “I love you, I love you”
มันค่อยๆ เติบโตขึ้นในใจ
Mun koy koy dterp dtoh keun nai jai
It gradually grows in my heart
คำที่รวมในทุกความสุข ทุกอย่าง
Kum tee ruam nai took kwahm sook took yahng
The word that encompasses all my happiness
เธอคนเดียวที่จะได้ไป
Tur kon diao tee ja dai bpai
You’re the only person who will receive it
ได้ยินไหมรักคำโตๆ
Dai yin mai ruk kum dtoh dtoh
Do you hear it? The big word “love”

แทนความห่วงใยนั้น ในเวลาที่ได้ใกล้กัน
Taen kwahm huang yai nun nai welah tee dai glai gun
In response to the concern when we’re near
ฉันอาจยังเขินอาย แต่วันนี้ขอทำตามใจ
Chun aht yung kern ai dtae wun nee kor tumd tahm jai
I might still be shy, but today I want to follow my heart

(*,**,***,**,***)

   
คำร้อง/ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง บริพัตร หวานคำเพราะ
ร้องกับ เบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ

Title: ห่างไม่ไกล / Hahng Mai Glai (Not Far)
Artist: Lula
Album: [Single]
Year: 2015

เวลาที่สองเราต้องอยู่ไกล
Welah tee saung rao dtaung yoo glai
When the two of us must be far apart
อยากรู้เธอทำอะไร อยากรู้เธอคิดถึงใคร
Yahk roo tur tum arai yahk roo tur kit teung krai
I want to know what you’re doing, I want to know who you’re missing
มีใครมาสนใจเธอบ้างไหม เขายิ้มให้เธอบ้างไหม
Mee krai mah son jai tur bahng mai kao yim hai tur bahng mai
Is anyone taking interest in you? Are they smiling at you?
แล้วเธอทำอย่างไร
Laeo tur tum yahng rai
Then what do you do?

(*) ข้างกายเธอนั้น ยังเป็นของฉันใช่
Kahng gai tur nun yung bpen kaung chun chai
The space beside you is definitely still mine
ในเวลาที่สองเราอยู่ไกล
Nai welah tee saung rao yoo glai
When the two of us are far apart
มองไปบนฟ้า ในเวลาที่เธอเหงา
Maung bpai bon fah nai welah tee tur ngao
Look up at the sky when you’re lonely
เธอยังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม
Tur yung kit teung chun yoo chai mai
You’re still thinking of me, right?

(**) อย่าให้ความเหงาทำให้เราเสียใจ
Yah hai kwahm ngao tum hai rao sia jai
Don’t let loneliness make us sad
อย่าให้ความไกลทำให้เราต้องห่าง
Yah hai kwahm glai tum hai rao dtaung hahng
Don’t let distance have to separate us
ไม่อยากให้เธอนั้นหวั่นไหว ในเวลาที่เราต้องห่างไกล
Mai yahk hai tur nun wun wai nai welah tee rao dtaung hahng glai
I don’t want you to be nervous when we must be far apart
ฉันอยู่ตรงนี้แม้จะเหงาเท่าไหร่ แต่ว่าใจฉันยังมีเธอไม่ห่าง
Chun yoo dtrong nee mae ja ngao tao rai dtae wah jai chun yung mee tur mai hahng
I’m still right here, no matter how lonely it is, my heart still has you, not far
ไม่ว่าจะไกลสักเท่าไหร่ มันไม่เคยจะทำให้ฉันอ้างว้าง
Mai wah ja glai suk tao rai mun mai koey ja tum hai chun ahng wahng
No matter how far apart we are, it will never make me feel empty

(*,**,**)

Title: Cross Love
Artist: Lula and Neung Narongvit
Album: OST The Rising Sun
Year: 2014

ก็เคยถามตัวเอง เมื่อไหร่จะถึงปลายทาง
Gor koey tahm dtua eng meua rai ja teung bplai tahng
I once asked myself when I’d reach my goal
ต้องเดินต้องหลงทางไปอีกไกลไหม
Dtaung dern dtaung long tahng bpai eek glai mai
How much further must I walk and get lost?
ก็เคยคิดท้อใจ ทำไมมันยากเสียจริง
Gor koey kit tor jai tummai mun yahk sia jing
I once thought discouragingly, why is is so difficult
กว่าจะพบตัวจริง มันเหนื่อยไปไหม
Gwah ja pob dtua jing mun neuay bpai mai
Until I can meet the real thing, isn’t it too tiring?

(*) พอทำใจไม่รักใคร ก็มีเธอเดินเข้ามา
Por tum jai mai ruk krai gor mee tur dern kao mah
As soon as I accepted not loving anyone, I had you come in
เปลี่ยนแปลงให้ใจไม่เหมือนเดิม
Bplian bplaeng hai jai mai meuan derm
Changing my heart into something new
คงเป็นเธอที่ฉันรอคอย
Kong bpen tur tee chun ror koy
It’s you whom I’ve been waiting for

(**) เส้นทางที่เคยเดียวดาย
Sen tahng tee koey diao dai
The journey that was once lonely
ต่อจากนี้ไปมีเธอร่วมทาง
Dtor jahk nee bpai mee tur ruam tahng
From now on, I have you travelling with me
ขอบคุณนะที่เธอตกลงรักกัน
Kaup koon na tee tur dtok long ruk gun
Thank you for agreeing to love me

ขอบคุณที่รักกัน ในวันที่ไม่มีใคร
Kaup koon tee ruk gun nai wun tee mai mee krai
Thank you for loving me when I didn’t have anyone else
ขอบคุณที่เข้าใจ ความเป็นตัวฉัน
Kaup koon tee kao jai kwahm bpen dtua chun
Thank you for understanding who I am
ขอบคุณที่กล้าพอ จะเดินทางร่วมกันไป
Kaup koon tee glah por ja dern tahng ruam gun bpai
Thank you for being brave enough to travel this path with me
ขอบคุณที่มั่นใจ และไม่เคยท้อ
Kaup koon tee mun jai lae mai koey tor
Thank you for being certain and never discouraged

(*,**)

หากเธอพร้อมฉันก็พร้อม
Hahk tur praum chun gor praum
If you’re ready, so am I
เธอรักฉันก็พร้อม
Tur ruk chun gor praum
If you love me, I’m ready
จะเดินร่วมทางต่อไป
Ja dern ruam tahng dtor bpai
We’ll continue to travel this path
แค่มีเธอเพียงคนเดียว
Kae mee tur piang kon diao
Just having only you
ก็ไม่กลัวอะไร แค่มีเธอฉันก็มั่นใจ
Gor mai glua arai kae mee tur chun gor mun jai
I’m not scared of anything, just having you, I’m certain

(**)

Title: นานๆ นะๆ / Nahn Nahn Na Na (For a While)
Artist: Lula
Album: Urban Lullaby
Year: 2008

คิดไม่ถึงว่าจะได้เจอ เธอกับฉันแค่เพียงสองคน
Kit mai teung wah ja dai jur tur gup chun kae piang saung kon
I never thought just the two of us would be able to meet
เหมือนโชคชะตาเล่นกล ให้เรามาพบกัน
Meuan chohk chadtah len gon hai rao mah pob gun
Like destiny played tricks and made us meet

ในวันที่คิดถึงเธอ แล้วเธอนั้นก็คิดถึงกัน
Nai wun tee kit teung tur laeo tur nun gor kit teung gun
When I miss you, you also miss me
ใจเธอกับฉันตรงกัน ในวันที่บังเอิญ
Jai tur gup chun dtrong gun nai wun tee bungern
Your heart is the same is mine on a day of coincidence

(*) ลมอะไรที่พัดพาเธอมาเจอฉัน วอนลมนั้นอย่าพัดเธอผ่านไป
Lom arai tee put pah tur mah jur chun waun lom nun yah put tur pahn bpai
Whatever wind blew you to meet me, I’m begging that wind doesn’t blow you away
หากว่าเธอไม่รีบร้อน ก็อยู่กับฉันก่อนจะได้ไหม
Hahk wah tur ami reep raun gor yoo gup chun gaun ja dai mai
If you’re not in a hurry, please stay with me

(**) อยู่กับฉันนานๆนะๆ อย่าเพิ่งรีบไปเลยนะๆ
Yoo gup chun nahn nahn na na yah perng reep bpai loey na na
Stay with me for a while, don’t just rush off
ใจฉันยังไม่มีธุระ ยังว่างๆอยู่นะเธอ
Jai chun yung mai mee toora yung wahng wahng yoo na tur
My heart doesn’t any business yet, it’s still free
อยู่กับฉันนานๆนะๆ สบตาฉันนานๆนะๆ
Yoo gup chun nahn nahn na na sop dtah chun nahn nahn na na
Stay with me for a while, look in my eyes for a while
หากใจเธอไม่มีธุระ เดินเคียงข้างตลอดไป (นะๆเธอ)
Hahk jai tur mai mee toora dern kiang kahng dalaut bpai (na na tur)
If your heart doesn’t have any prior engagement, walk beside me forever (please)

หากวันนี้เราต้องรำลา แล้ววันหน้าเราคิดถึงกัน
Hahk wun nee rao dtaung rum lah laeo wun nah rao kit teung gun
If today we must say good-bye, the next day, we’ll miss each other
หากใจเราว่างตรงกัน ก็นัดพบกันใหม่
Hahk jai rao wahng dtrong gun gor nut pob gun mai
If our hearts are both free, let’s make another date

(*,**,*,**,**)

Title: รักนี้มีค่าเพราะเธอ / Ruk Nee Mee Kah Pror Tur (This Love Has Value Because of You)
Artist: Bird Thongchai, Da Endorphine, New & Jiew, and Lula
Album: ขนนกกับดอกไม้ / Kon Nok Gup Dauk Mai (Feathers and Flowers)
Year: 2014

แต่ละวัน แต่ละปี แต่ละนาทีที่มันพ้นไป
Dtae la wun dtae la bpee dtae le nahtee tee mun pon bpai
Every day, every year, every minute that passes by
เธอคงไม่รู้ว่ามันมีค่าแค่ไหน กับคนอย่างฉันที่ได้มีเธอ
Tur kong mai roo wah mun mee kah kae nai gup kon yahng chun tee dai mee tur
You probably don’t know how much they’re worth to a person like me who has you
แต่ละคน แต่ละทาง แต่เราก็ยังได้มาพบเจอ
Dtae la kon dtae la tahng dtae rao gor yung dai mah pob jur
Every person, every way, but we still met
เธอทำให้ฉันสำคัญห่วงใยกันเสมอ คนที่เหมือนกับเธอคงไม่มี
Tur tum hai chun sumkun huang yai gun samur kon tee meuan gup tur kong mai mee
You made me important and always worried about you, there’s no one else like you

(*) ไม่ใช่แค่วันที่ฉันนั้นสุขในหัวใจ
Mai chai kae wun tee chun nun sook nai hua jai
It’s not just the days that I’m happy
ไม่ใช่แค่วันที่ฉันหัวเราะได้มากมาย
Mai chai kae wun tee chun hua ror dai mahk mai
It’s not just the days I can laugh a lot
ในวันที่มีน้ำตาเอ่อไม่เห็นใคร
Nai wun tee mee num dtah ur mai hen krai
On the days I’m crying and don’t see anyone else
ก็เห็นเธออยู่ตรงนี้ไม่เคยจะไปไหนไกล
Gor hen tur yoo dtrong nee mai koey jai bpai nai glai
I see you right here, never to leave anywhere

(**) รักนี้มีค่าเพราะเธอ
Ruk nee mee kah pror tur
This love has value because of you
ทำมันให้ดูสวยงาม
Tum mun hai doo suay ngahm
Making it beautiful
รักนี้มีค่าเพราะเธอ
Ruk nee mee kah pror tur
This love has value because of you
ไม่ว่าจะคนใดก็ตาม ฉันค้นไม่เคยได้เจอ
Mai wah ja kon dai gor dtahm chun kon mai koey dai jur
Regardless of anyone else, I’ve searched and never found it
รักแท้คงมีในเธอคนเดียวเท่านั้น
Ruk tae kong mee nai tur kon diao tao nun
True love is only in you
รักนี้มีค่าเพราะเธอ
Ruk nee mee kah pror tur
This love has value because of you
แสดงออกมาจากหัวใจ
Sadaeng auk mah jahk hua jai
Showing it from the heart
รักนี้มีค่าเหลือเกิน
Ruk nee mee kah leua gern
This love has so much value
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน ไม่ขอมากไปกว่านี้
Mai wah ja nahn kae nai mai kor mahk bpai gwah nee
Regardless of how long it’ll be, I won’t ask for any more than this
แค่ขอมีเธอคนดีคนเดียวตลอดไป
Kae kor mee tur kon dee kon diao dtalaut bpai
I just want to have you alone forever

เธอไม่ขอ เธอไม่ถาม ไม่เรียกไม่ร้องอะไรสักที
Tur mai kor tur mai tahm mai riak mai raung arai suk tee
You don’t ask, don’t question, don’t demand anything
เธอทำให้รู้ว่ามีอยู่จริงตรงนี้
Tur tum hai roo wah mee yoo jing dtrong nee
You make me realize I have the real thing right here
ความรักที่ไม่ต้องการให้ตอบแทน
Kwahm ruk tee mai dtaung gahn hai dtaup taen
A love that doesn’t need anything in return

(*,**,**)