Potato

All posts tagged Potato

Title: คนตัวเล็ก / Kon Dtua Lek (Small Person)
Artist: Potato
Album: Friends
Year: 2021

(*) ฉันเคยคิดว่าโลกใบนี้ มันกว้างเกินไป
Chun koey kit wah lohk bai nee mun gwahng gern bpai
I used to think this world was too vast
จนลืมว่ามีดวงดาวน้อยใหญ่
Jon leum wah mee duang dao noy yai
Until I forgot that there were big and small stars
ฉันเคยคิดว่าฉันต้องฝันต้องทำตามใคร
Chun koey kit wah chun dtaung fun dtaung tum dtahm krai
I used to think I had to dream, had to follow in others’ footsteps
จนทำตัวเองให้หล่นหาย
Jon tum dtua eng hai lon hai
Until I lost myself

(**) สุขใจเท่าที่มี เริ่มตรงนี้ก็ได้
Sook jai tao tee mee rerm dtrong nee gor dai
I can start with being happy with what I have
จะเหนื่อยจะท้อเท่าไร แต่ก็ยังยิ้มได้
Ja neuay ja tor tao rai dtae gor yung yim dai
However tired and exhausted I am, I can still smile
แค่ทำวันนี้ให้ดี ไม่ต้องคิดมากมาย
Kae tum wun nee hai dee mai dtaung kit mahk mai
Just make today good, there’s no need to think too much about it
ไม่เป็นเหมือนใคร
Mai bpen meuan krai
I’m not like anyone else
แค่ขอให้เป็นตัวเอง
Kae kor hai bpen dtua eng
I just want to be myself

(***) ไม่ได้น้อยและมากเกินไป
Mai dai noy lae mahk gern bpai
Not too little or too much
แค่พอดีข้างในหัวใจ
Kae por dee kahng nai hua jai
It’s just right in my heart
ไม่ต้องฝืนไม่ต้องตามใคร
Mai dtaung feun mai dtaung dtahm krai
I don’t need to force anything, I don’t need to follow anyone else
สุขแค่นี้ก็พอแล้วใจ
Sook kae nee gor por laeo jai
Being this happy is enough for me
เป็นแค่คนตัวเล็ก
Bpen kae kon dtua lek
I’m just a small person
ที่กำลังเพลินกับโลกที่กว้างใหญ่
Tee gumlung plern gup lohk tee gwahng yai
Who’s enjoying a vast world

(***)

ที่กว้างใหญ่ ที่กว้างใหญ่
Tee gwahng yai tee gwahng yai
Vast, vast

(*,**,***,***)

ที่กว้างใหญ่ ที่กว้างใหญ่
Tee gwahng yai tee gwahng yai
Vast, vast

ฉันไม่คิดว่าโลกใบนี้มันกว้างเกินไป
Chun mai kit wah lohk bainee mun gwahng gern bpai
I don’t think this world is too vast

   

คำร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, Potato

   

Another uplifting motivational song from Potato~ Though there’s a lot of repetition, the simple lyrics are still meaningful, and the song is catchy. But man, is this music video stunning! They really upped the budget for this one with all the different scenes depicting how small and insignificant we may be in the world, and that’s okay. Impressive release, Potato~

Title: เราและนาย / Rao Lae Nai (You and Me)
Artist: Potato
Album: OST เฮ้ย! ลูกเพ่ นี่ลูกพ่อ / Hoey Look Pay Nee Look Por
Year: 2020

วันคืนที่เนิ่นนาน ที่มีเราสองคน
Wun keun tee nern nahn tee mee rao saung kon
The long days and nights with the two of us
ดิ้นรนสู้ทน เพื่อความฝัน
Din ron soo ton peua kwahm fun
Struggling and fighting for our dreams
มีคำสัญญา ว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน
Mee kum sunyah wah rao mai taut ting gun
We promised we wouldn’t abandon each other
แม้คืนและวัน จะโหดร้าย
Mae keun lae wun ja hoht rai
No matter how cruel the days and nights got

(*) ไม่อาจทำให้ใจ ของเรานั้นเปลี่ยนผัน
Mai aht tum hai jai kaung rao nun bplian pun
Nothing can make our hearts change
สัญญาที่ให้กัน ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
Sunyah tee hai gun mai mee wun bplian bplaeng
The promise we gave each other will never change
เพื่อนจะมี จะมีเราและนายเสมอ
Peuan ja mee ja mee rao lae nai samur
Friend, there will be, will always be, you and me

(**) จากวันนี้ จะมีเรา เราและนาย
Jahk wun nee ja mee rao rao lae nai
From now on, there will be us, you and me
จดจำไว้ ตลอดไป ไม่ทิ้งกัน
Jot jum wai dtalaut bpai mai ting gun
Always remember, we won’t abandon each other
หากมีเรา จะมีนาย ร่วมทางไม่มีไหวหวั่น
Hahk mee rao ja mee nai ruam tahng mai mee wai wun
If there’s me, there’s you, together, unshaken
คือเพื่อนกัน เพื่อนตายตลอดไป
Keu peuan gun peuan dtai dtalaut bpai
We’re friends, friends to the end
คือเพื่อนกัน เพื่อนตายตลอดไป
Keu peuan gun peuan dtai dtalaut bpai
We’re friends, friends to the end

(*,**,**)

   

คำร้อง – เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง – เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง – กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ

Title: เล่นลิ้น / Len Lin (Beating Around the Bush)
Artist: Potato
Album: Human
Year: 2011

ที่บอกว่ารักอย่างนั้น อย่างนี้ซะมากมาย
Tee bauk wah ruk yahng nun yahng nee sa mahk mai
You were constantly telling me that you loved me like this and like that
สุดท้ายที่รัก เธอเล่นน้ำลาย
Soot tai tee ruk tur len num lai
In the end, darling, you were lying through your teeth
ไอ้ฉันก็รัก ก็หลงดีใจ
Ai chun gor ruk gor long dee jai
I loved you, I happily fell for you
สุดท้ายที่รัก หลอกฉันซะวุ่นวาย
Soot tai tee ruk lauk chun sa woon wai
In the end, darling, you deceived me and troubled me

(*) กว่าจะได้รู้หัวใจของเธอ ที่แท้มันอันตราย
Gwah ja dai roo hua jai kaung tur tee tae mun undtarai
But the time I realized your heart was really dangerous
ถูกลวงไปเพราะคารมคำหวาน สุดท้ายมันก็ขม
Took luang bpai pror kahrom kum wahn soot tai mun gor kom
I had been deceived by your sweet words which, in the end, were bitter

(**) คำหวานเป็นแค่ลมปาก
Kum wahn bpen kae lom bpahk
Your sweet words were just air from your lips
คำว่ารักของเธอมันไม่จริง
Kum wah ruk kaung tur mun mai jing
Your loving words weren’t real
เธอเชือดกันด้วยลมปาก
Tur cheuat gun duay lom bpahk
You’ve cut me with your words
ฝากคำหวานมากมายแล้วก็ทิ้ง
Fahk kum wahn mahk mai laeo gor ting
You gave me so many sweet words, then abandoned me

ลีลา ลวดลาย ลึกลับ รัก ลวง และร้าย
Lee lah luat lai leuk lup ruk luang lae rai
Stylish, tricky, secretive, love was deceptive and cruel
รุกล้ำ รุกราน เล่นลิ้น รัก เรียงราย
Rook lum rook rahn len lin ruk riang rai
Intruded, invaded, beating around the bush, love was scattered
รอยร้าว รุนแรง เรื่องราว ร้องเรื่อง
Roy rao roon raeng reuang rao raung reuang
Cracked, severe, stories, complaints
รุ่งเรือง โรยรา เริ่มร้าย
Roong reuang roy rah rerm rai
Flourished, wilted, turned bad
ร่ำไร รอนแรม รีรอ รักเริ่มละลาย
Rum rai raun raem ree ror ruk rerm lalai
Babbling, going on a trip, hesitant, love started to melt

(*,**)

ชีวิตคงไม่ลำบาก หากความรักของเธอมีอยู่จริง
Cheewit kong mai lumbahk hahk kwahm ruk kaung tur mee yoo jing
Life wouldn’t be difficult if your love really existed
เธอเชือดกันด้วยลมปาก
Tur cheuat gun duay lom bpahk
You’ve cut me with your words
ฝากคำหวานมากมายแล้วก็ทิ้ง
Fahk kum wahn mahk mai laeo gor ting
You gave me so many sweet words, then abandoned me

ใต้แสงดาว เมื่อก่อนนั้น
Dtai saeng dao meua gaun nun
Under the starlight before
มีคำหวานละมุนของเธอ
Mee kum wahn lamoon kaung tur
You had your sweet, gentle words
วันและคืนเมื่อเปลี่ยนผัน
Wun lae keun meua bplian pun
When the days and nights changed
มีเพียงฉันเฝ้าฝันละเมอ
Mee piang chun fao fun lamur
It was only me who was dreaming

ยังคงตามหาว่าอยู่ไหน
Yung kong dtahm hah wah yoo nai
I’m still searching for where it is
เชื่อในความรักว่ามีตัวตน
Cheua nai kwahm ruk wah mee dtua dton
I believe that love has a manifestation
ยังคงตามหาว่าอยู่ไหน
Yung kong dtahm hah wah yoo nai
I’m still searching for where it is
เชื่อว่าคนนั้นต้องมีสักคน
Cheua wah kon nun dtaung mee suk kon
I believe that person must exist

ยังคงตามหาว่าอยู่ไหน
Yung kong dtahm hah wah yoo nai
I’m still searching for where it is
เชื่อว่าคนนั้นต้องมีสักคน
Cheua wah kon nun dtaung mee suk kon
I believe that person must exist

Title: พอแล้ว / Por Laeo (Enough)
Artist: Potato
Album: CHUDTEEJED
Year: 2019

ใจที่ยังทน เธอยังจมกับความปวดร้าว
Jai tee yung ton tur yung jom gup kwahm bpuat rao
Your heart still endures, you’re still sinking in the pain
ยังจำทุกเรื่องราว กับความหลังที่ทรมาน
Yung jum took reuang rao gup kwahm lung tee toramahn
You still remember every story of the past that tortures you
ยังทำทุกๆทาง เพื่อวันดีๆจะกลับมา
Yung tum took took tahng peua wun dee dee ja glup mah
You still try every way to bring the good days back
ยังทำเป็นคนบ้า ให้เหมือนว่ายังมีกัน
Yung tum bpen kon bah hai meuan wah yung mee gun
You still act like a crazy person, like you still have them

ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่มีทาง เธอจะรับความจริงได้ไหม
Hai glup mah bpen meuan derm mai mee tahng tur ja rup kwahm jing dai mai
There’s no way to return things to the way they were, can you accept the truth?

ยอมรับความจริง สิ่งที่มันไม่เป็นดั่งฝัน
Yaum rup kwahm jing sing tee mun mai bpen dung fun
Accept the truth, that things aren’t as you had dreamed
และมันคงถึงวัน ที่เธอนั้นต้องทิ้งมันไป
Lae mun kong teung wun tee tur nund taung ting mun bpai
And it’s time for you to throw them away
เรื่องราวซ้ำเติม เธอยังวนยังคงจะเก็บไว้
Reuang rao sum dterm tur yung won yung kong ja gep wai
The memories aggravate things, you still keep thinking about them
จะกัดกินหัวใจ ถ้าเธอนั้นไม่ลืมสักที
Ja gut gin hua jai tah tur nun mai leum suk tee
They’ll gnaw away at your heart if you don’t finally forget them

(*) ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่มีทาง ต้องยอมรับความจริงให้ไหว
Hai glup mah bpen meuand erm mai mee tahng dtaung yaum rup kwahm jing hai wai
There’s no way to return things to the way they were, you must be able to accept the truth

(**) พอแล้ว อย่าเปลืองเลยน้ำตา
Por laeo yah bpleuang loey num dtah
Enough, don’t waste your tears
ฝืนไป ก็ไม่คืนย้อนมา
Feun bpai gor mai keun yaun mah
Resisting won’t restore things
เปิดใจ เธอนั้นยังมีค่า
Bpert jai tur nun yung mee kah
Open your heart, you still have value
หัวใจ ให้เก็บมันไว้ตรงที่เธอ
Hua jai hai gep mun wai dtrong tee tur
Keep your heart with you
เก็บมันเอาไว้ตรงที่เธอ
Gep mun ao wai dtrong tee tur
Keep it with you
อย่าเอาไปจมกองน้ำตา
Yah ao bpai jom gaung num dtah
Don’t go sinking in the tears

(*,**)

หัวใจ มันก็ยังคงเป็นของเธอ เก็บมันไว้ เก็บมันไว้ เก็บมันไว้
Hua jai mun gor yung kong bpen kaung tur gep mun wai gep mun wai gep mun wai
Your heart still belongs to you, keep it, keep it, keep it
มันก็ยังคงเป็นของเธอ อย่าเอาไปจมกองน้ำตา
Mun gor yung kong bpen kaung tur yah ao bpai jom gaung num dtah
It still belongs to you, don’t go sinking in the tears

   

คำร้อง : พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
ทำนอง : พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : Potato, เกียรติยศ มาลาทอง

Title: ดวง / Duang (Fate)
Artist: Potato
Album: ชุดที่เจ็ด / Choot Tee Jet (Volume 7)
Year: 2019

เพิ่งรู้จริงๆว่าชีวิตนี้ต้องขึ้นกับดวงหรือการทักทายของใคร
Perng roo jing jing wah cheewit nee dtaung keun gup duang reu gahn tuk tai kaung krai
I really just realized, does this life have to follow fate or someone else’s bidding?
ตื่นมา เค้าว่าจะรวยแต่อยู่เฉยๆ หรือว่าจะรวยก็เพราะตั้งใจทำงาน
Dteun mah kao wah ja ruay dtae yoo choey choey reu wah ja ruay gor pror dtung jai tum ngahn
Waking up, they say riches will just come to me, or do you get rich because of working hard?
หรือต้องคอยดูนิตยสาร เค้าเขียนยังไงกันเดือนนี้ดวงของเรา
Reu dtaung koy doo nitdtayasahn kao kian yung ngai gun deuan nee duang kaung rao
Must we keep reading magazines and how they write our horoscopes for the month?
ชีวิต ต้องพบและเจอกับสิ่งดีร้าย พรุ่งนี้เป็นไงก็ยังไม่รู้เลย
Cheewit dtaung pob lae jur gup sing dee rai proong nee bpen ngai gor yung mai roo loey
Life must face both good and bad things, we still don’t know how tomorrow will be

(*) สิ่งที่ยังมาไม่ถึง สิ่งที่เป็นคำทำนาย จะเอาอะไรกับเรื่องที่ยังไม่เกิด
Sing tee yung mah mai teung sing tee bpen kum tum nai ja ao arai gup reuang tee yung mai gert
Things that haven’t arrived yet, things that are predictions, what do you want with things that haven’t happened yet?

(**) สุดท้ายชีวิต ต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือลายนิ้วมือ
Soot tai cheewit dtaung keun gup krai dtua eng reu lai niew meu
In the end, who is life up to, ourselves or our fingerprints?
จะเชื่อหรือจะยอมดื้อ ทำตามเสียงหัวใจ
Ja cheua reu ja yaum deu tum dtahm siang hua jai
Will you believe it or stubbornly follow the voice of your heart?
สุดท้ายชีวิตต้องขึ้นกับใคร ตัวเองหรือคำพูดของใคร
Soot tai cheewit dtaung keun gup krai dtua eng reu kum poot kaung krai
In the end, who is life up to, ourselves or the words of someone else?
ไม่ได้คิดจะลบหลู่ แต่พรุ่งนี้ไม่รู้อะไรแน่นอน แน่นอน
Mai dai kit ja op loo dtae proong nee mai roo arai nae naun nae naun
I don’t mean to be disrespectful, but we don’t know anything about tomorrow for certain, for certain

ความรักที่มีของเธอและฉัน เค้าพูดฟันธงว่าเราไม่ใช่คู่กัน
Kwahm ruk tee mee kaung tur lae chun kao poot fun tong wah rao mai chai koo gun
The love between you and me, they say decidedly that we’re not a good match
ชีวิต แล้วต้องทำไงเรื่องเธอและฉัน จะคบกันไปหรือจะต้องแยกทาง
Cheewit laeo dtaung tum ngai reuang tur lae chun ja kop gun bpai reu ja dtaung yaek tahng
So now what must our lives do about you and me? Will we continue dating, or must we part ways?

(*,**,**)

และใครจะรู้เรื่องเธอและฉัน และใครจะบอกว่าเราต้องรักกัน หรือว่าต้องจบ
Lae krai ja roo reuang tur lae chun lae krai ja bauk wah rao dtaung ruk gun reu wah dtaung jop
And who would know about you and me? And who will tell us if we must love each other or must end?
และใครจะรู้เรื่องราว ใครจะรู้เรื่องเธอและฉัน ใครจะรู้เรื่องเธอและฉัน
Lae krai ja roo reuang rao krai ja roo reuang tur lae chun krai ja roo reuang tur lae chun
And who would know the story? Who would know about you and me? Who would know about you and me?

   

คำร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : Potato, เกียรติยศ มาลาทอง

   

A nice release from Potato, challenging the notion of living one’s life following fortune telling, astrology, or any other manner of predictive superstition~

Title: จะให้ฉันทำยังไง / Ja Hai Chun Tum Yung Ngai (What Do You Want Me to Do?)
Artist: Potato
Album: OST น้ำตาลไหม้ / Num Dtahn Mai
Year: 2009

ฉันก็รู้ในกฎเกณฑ์ และก็เห็นในความจริง
Chun gor roo nai got gayn lae gor hen nai kwahm jing
I know the rules and see the truth
ว่าเราทำผิด ที่มาคิดรักกันอย่างนี้
Wah rao tum pit tee mah kit ruk gun yahng nee
That we screwed up, thinking of loving each other like this
ทั้งที่รู้ดีแก่ใจ ว่าเจ้าของเธอมี
Tung tee roo dee gae jai wah jao kaung tur mee
Even though I knew full well that you belonged to someone else
เจ็บปวดกับคำนี้ แต่มันคือเรื่องจริงใครก็รู้
Jep bpuat gup kum nee dtae mun keu reaung jing krai gor roo
These words hurt, but everyone knows it’s a real situation

(*) แม้สมองจะคอยสั่ง
Mae samaung ja koy sung
Even though my brain keeps ordering me
คอยบอกให้ฉันนั้นเลิกไป
Koy bauk hai chun nun lerk bpai
Keeps telling me to stop this
ลึกลึกรู้ไหมใจอยากจะรัก
Leuk leuk roo mai jai yahk ja ruk
But do you know that deep down, my heart wants to love you?

(**) จะให้ฉันทำยังไง จะให้ถอนใจจากเธอ
Ja hai chun tum yung ngai ja yhai taun jai jahk tur
What do you want me to do? Do you want me to retreat from you?
ก็คงสายจนเกินไป แต่ถ้าฉันจะไปต่อ
Gor kong sai jon gern bpai dtae tah chun ja bpai dtor
It’s probably too late for that, but if I keep going
ก็ไม่เห็นหนทางจะไป ไม่มีหวังอะไรอยู่เลย
Gor mai hen hon tahng ja bpai mai mee wung arai yoo loey
I don’t see the way to go, there’s no hope for anything

ฉันไม่รู้วันต่อไป ฉันไม่พร้อมจะเจอมัน
Chun mai roo wun dtor bpai chun mai praum ja jur mun
I don’t know what’s coming in the days ahead, and I’m not ready to face them
ฉันไม่ต้องการ ที่จะถามถึงวันพรุ่งนี้
Chun mai dtaung gahn tee j a tahm teung wun proong nee
I don’t want to ask about tomorrow
เพราะว่าฉันนั้นสุขใจกับชีวิตที่ดี
Pror wah chun nun sook jai gup cheewit tee dee
Because I’m happy with this great life
มีเธออย่างวันนี้ แค่เท่านี้ก็พอสำหรับฉัน
Mee tur yahng wun nee kae tao nee gor por sumrup chun
Having you like today, just this is enough for me

(*,**)

แต่ถ้าฉันจะไปต่อ
Dtae tah chun ja bpai dtor
But if I keep going
ก็ไม่เห็นหนทางจะไป ไม่มีหวังอะไรอยู่เลย
Gor mai hen hon tahng ja bpai mai mee wung arai yoo loey
I don’t see the way to go, there’s no hope for anything

Title: อรุณ / Aroon (Dawn)
Artist: Potato
Album: CHUDTEEJED
Year: 2019

วันเวลาที่ไม่มีเธอ ความเงียบเหงาที่ฉันต้องเจอ
Wun welah tee mai mee tur kwahm ngiap ngao tee chun dtaung jur
The days without you, the loneliness I must face
จะคิดถึงแค่ไหน จะรับมันให้ไหว แม้รู้ว่าเธอจะไม่กลับมาเหมือนเก่า
Ja kit teung kae nai ja rup mun hai wai mae roo wah tur ja mai glup mah meuang ao
However much I miss you, I can accept it, even though I know you’re not coming back again
ต่อให้ใจเบาๆก็ยังจะยืนให้ไหว
Dtor hai jai bao bao gor yung ja yeun hai wai
Even though my heart is weak, I can still stand

(*) เปลี่ยนชีวิตใหม่กับโลกที่มันโหดร้าย กับโลกที่ไม่มีเธอ
Bplian cheewit mai gup lohk tee mun hot rai gup lohk tee mai mee tur
My life has been changed by a cruel world, by a world without you

เสียใจยังไงต้องไปต่อ เสียใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอ
Siang jai yung ngai dtaung bpai dtor sia jai yung ngai mai koey fao ror
However sad I am, I must keep going, however sad I am, I’ll never wait
จะไม่ขอให้เธอกลับมา เมื่อน้ำตาเป็นแค่ทางผ่าน
Ja mai kor hai tur glup mah meua num dtah bpen kae tahng pahn
I won’t ask for you to come back, when tears are only a way through
เนิ่นนานที่เป็นดั่งคนไร้ค่า… ก็จะฝืนลุกยืนขึ้นมา จะยอมรับมัน
Nern nahn tee bpen dung kon rai kah gor ja feun look yeun keun mah ja yaum rup mun
For so long, I’ve felt like a worthless person, I’ll force myself to stand up, I’ll willingly accept it
และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
Lae rerm dton mai eek krung
And start over again

ความทรงจำที่มีแต่เธอ ก็ยังคิดถึงมันอยู่เสมอ
Kwahm song jum tee mee dtae tur gor yung kit teung mun yoo samur
I’ll still always think of the memories with you
จะปวดร้าวแค่ไหน จะรับมันให้ไหว
Ja bpuat rao kae nai ja rup mun hai wai
However much it’ll hurt, I can take it
ถึงแม้พรุ่งนี้จะไม่มีวันพบเจอ ต่อให้ใจเบลอๆ ก็พร้อมจะเดินต่อไป
Teung mae proong nee ja mai mee wun pob jur dtor hai jai blur blur gor praum ja dern dtor bpai
Even though tomorrow I’ll never have a chance to meet you again, even though my heart is blurred, I’m ready to move on

(*)

เสียใจยังไงต้องไปต่อ เสียใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอ…
Siang jai yung ngai dtaung bpai dtor sia jai yung ngai mai koey fao ror
However sad I am, I must keep going, however sad I am, I’ll never wait
จะไม่ขอให้เธอกลับมา เมื่อน้ำตาเป็นแค่ทางผ่าน
Ja mai kor hai tur glup mah meua num dtah bpen kae tahng pahn
I won’t ask for you to come back, when tears are only a way through
เนิ่นนานที่เป็นดั่งคนไร้ค่า… ก็จะฝืนลุกยืนขึ้นมา จะยอมรับมัน ยอมรับมัน จะยอมรับความจริง
Nern nahn tee bpen dung kon rai kah gor ja feun look yeun keun mah ja yaum rup mun yaum rup mun ja yaum rup kwahm jing
For so long, I’ve felt like a worthless person, I’ll force myself to stand up, I’ll willingly accept it, I’ll willingly accept it, I’ll willingly accept the truth
และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
Lae rerm dton mai eek krung
And start over again

เสียใจยังไงต้องไปต่อ เสียใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอ…
Siang jai yung ngai dtaung bpai dtor sia jai yung ngai mai koey fao ror
However sad I am, I must keep going, however sad I am, I’ll never wait
จะไม่ขอให้เธอกลับมา เมื่อน้ำตาเป็นแค่ทางผ่าน
Ja mai kor hai tur glup mah meua num dtah bpen kae tahng pahn
I won’t ask for you to come back, when tears are only a way through
เนิ่นนานที่เป็นดั่งคนไร้ค่า… ก็จะฝืนลุกยืนขึ้นมา
Nern nahn tee bpen dung kon rai kah gor ja feun look yeun keun mah
For so long, I’ve felt like a worthless person, I’ll force myself to stand up

เสียใจยังไงต้องไปต่อ เสียใจยังไงไม่เคยเฝ้ารอ…
Siang jai yung ngai dtaung bpai dtor sia jai yung ngai mai koey fao ror
However sad I am, I must keep going, however sad I am, I’ll never wait
ก็จะฝืนลุกยืนขึ้นมา จะยอมรับมัน รับมัน รับมัน รับมัน รับมัน รับมัน รับความจริง และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
Gor ja feun look yeun keun mah ja yaum rup mun rup mun rup mun rup mun rup mun rup mun rup kwahm jing lae rerm dton mai eek krung
I’ll force myself to stand up, I’ll willingly accept it, accept it, accept it, accept it, accept it, accept it, accept the truth and start over again

   

เนื้อร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : Potato, เกียรติยศ มาลาทอง

   

What a nice, motivational song for anyone preparing to move on after a breakup~

Title: เท่าไหร่ไม่จำ / Tao Rai Mai Jum (However Much, I Don’t Remember)
Artist: Potato
Album: [Single]
Year: 2018

เคยเจ็บเคยเสียใจมาเท่าไหร่ ฉันลืมไปหมดแล้ว
Koey jep koey sia jai mah tao ai chun leum bpai mot laeo
However much I’ve been hurt, been sad before, I’ve forgotten it all
ไม่เคยคิดโกหกเธอ ฉันพูดความจริง
Mai koey kit gohhok tur chun poot kwahm jing
I’ve never thought of lying to you, I’m telling the truth
กี่คนที่ทำให้ฉันเสียใจ ฉันลืมไปหมดแล้ว
Gee kon tee tum hai chun sia jai chun leum bpai mot laeo
However many people have made me sad, I’ve forgotten them all
ฉันเองไม่คิดปิดบัง ปกปิดเธอ
Chun eng mai kit bpit bpungbpok bpit tur
I’ve never thought of hiding anything from you

(*) ขอให้เธอจงมั่นใจ เรื่องราวที่หวั่นไหว ไม่ต้องกลัวสิ่งใด จากนี้ไป
Kor hai tur jong mun jai reuang rao tee wun wai mai dtaung glua sing dai jahk nee bpai
Please be certain, whatever bothers you, you don’t have to be scared of anything from now on

(**) แค่ฉันลืมตามาพบเธอ ที่เคยปวดร้าวและมีน้ำตา เท่าไหร่ก็ไม่จำ ไม่สำคัญ
Kae chun leum dtah mah pob tur tee koey bpuat rao lae mee num dtah tao rai gor mai jum mai sum kun
Just opening my eyes and finding you, however much I was once hurting and crying, I don’t remember, it’s not important
แค่ฉันลืมตามาพบเธอ เหมือนแสงส่องทาง ที่ดูงดงาม เหมือนเป็นคำถาม ที่คำตอบก็คือเธอ
Kae chun leum dtah mah pob tur meuan saeng saung tahng tee doo ngot ngahm meuan bpen kum tahm tee kum dtaup gor keu tur
Just opening my eyes and finding you, it’s like a beautiful light is shining down, it’s like there’s a question and the answer is you

คนเดียวที่เป็นดั่งลมหายใจ ฉันจำแค่คนนี้ ที่ทำให้ฉันสุขใจ ก็คือเธอ
Kon diao tee bpen dung lom hai jai chun jum kae kon nee tee tum haic hun sook jai gor keu tur
The one person whom I breathe, I just remember this person who makes me happy, it’s you

(*,**)

ก็เป็นเพราะฉันเลือกจำเรื่องราวที่ดี ไม่เคยโทษความรัก แค่รอใครซักคน จนมาได้พบเจอ เธอคนนี้
Gor bpen pror chun leum jum reaung rao tee dee mai koey toht kwahm ruk kae ror krai suk kon jon mah pob jur tur kon nee
It’s because I’ve chosen to remember the good things, I’ve never blamed love, I was just waiting for someone until I found you

(**)

   

เนื้อร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ , Potato

   

Classic Potato sound, but the lyrics and music video are usual and nothing special to make this song really stand out.

Title: คนดีไม่มีที่อยู่ / Kon Dee Mai Mee Tee Yoo (No Place For a Good Guy)
Artist: Potato
Album: Potato
Year: 2003

ในใจมันชาเมื่อเธอบอกกัน ว่าเธอต้องการให้เลิกไป
Nai jai mun chah meua tur bauk gun wah tur dtaung gahn hai lerk bpai
My heart grew numb inside when you told me you wanted me to stop
ให้ฉันเลิกหล่อหลอมความดีได้ไหม เธอไม่เคยต้องใช้มัน
Hai chun lerk lor laum kwahm dee dai mai tur mai koey dtaung chai mun
You wanted me to stop preaching goodness, you’d never use it

ก่อนนั้นฉันจะทำดีเท่าไหร่ คนที่ได้อยู่ในใจเธอคือเขา
Gaun nun chun ja tum dee tao rai kon tee dai yoo nai jai tur keu kao
Before, however much good I tried to do, the person who got to be in your heart was him

(*) ละลายหมดเลยใจ ละลายหมดเลยใจ เมื่อสิ่งที่ทำเพื่อเธอไม่เคยมีความหมาย
Lalai mot loey jai lalai mot loey jai meua sing tee tum peua tur mai koey mee kwahm mai
My heart melted, my heart melted when the things I did for you never meant anything
หัวใจหมดแรงเลย ละลายหมดแล้วใจ ทำดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่
Hua jai mot raeng loey lalai mot laeo jai tum dee taep dtai soot tai mai mee tee yoo
My heart is out of strength, my heart melted, I was as good as I could be, but in the end, there’s no place for me

ฉันเหมือนไม่มีไม่มีที่ไป จะมองทางไหนก็ร้าวราน
Chun meuan mai mee mai mee tee bpai ja maung tahng nai gor rao rahn
It’s like I don’t have, I don’t have a place to go, wherever I look, I regret it
เพราะฉันคิดเสมอว่าเธอมีฉัน ได้อยู่ในใจของเธอ
Pror chun kit samur wah tur mee chun dai yoo nai jai kaung tur
Because I always thought that you had me in your heart

ฉันเพิ่งรู้ว่าเป็นได้เพียง แค่คนดีไม่ใช่คนที่เธอรัก
Chun perng roo wah bpen dai piang kae kon dee mai chai kon tee tur ruk
I just realized that I can only be a good person and not the person you love

(*,*,*)

   

คำร้อง สราวุธ โถชาลี
ทำนอง สราวุธ โถชาลี, วัชร เอี่ยมสอาด
เรียบเรียง วัชร เอี่ยมสอาด

   

Every time I hear a song about a guy whining that all his “nice” tokens he put into the girl didn’t buy him a relationship, my eyes roll up into the back of my head.

Title: กำแพง / Gumpaeng (Wall)
Artist: Potato
Album: Life
Year: 2005

กำแพงภายในใจ จะทำลายมันลงไป
Gumpaeng pai nai jai ja tum lai mun long bpai
I’ll knock down the wall in your heart
จะสูงชันสักเท่าไหร่ ฉันไม่ยอมแพ้
Ja soong chun suk tao rai chun mai yaum pae
However high it is, I won’t give up
ที่ผ่านมาฉันทำให้เธอเสียใจเท่าไหร่
Tee pahn mah chun tum hai tur sia jai tao rai
However much I made you sad in the past
ก็รู้ตัวดีอยู่ฉันทำผิดไป
Gor roo dtua dee yoo chun tum pit bpai
I fully realize I screwed up
เธอก็เลยสร้างกำแพงขึ้นภายในใจ
Tur gor loey sahng gumpaeng keun pai nai jai
So you built up a wall in your heart
ไม่ไว้ใจกันอีก เพราะกลัวเสียใจ
Mai wai jai gun eek pror glua sia jai
You won’t trust me again because you’re scared of getting hurt

(*) จะไม่ขอมีคำแก้ตัวใดๆ
Ja mai kor mee kum gae dtua dai dai
I won’t make any excuses
แต่จะขอทำตัวให้ดีใหม่ ดีกว่าวันนั้น
Dtae ja kor tum dtua hai dee mai dee gwah wun nun
But I want to behave well now, better than that day
กำแพงภายในใจ จะทำลายมันลงไป
Gumpaeng pai nai jai ja tum lai mun long bpai
I’ll knock down the wall in your heart
จะสูงชันสักเท่าไหร่ฉันไม่ยอมแพ้
Ja soong chun suk tao rai chun mai yaum pae
However high it is, I won’t give up
กำแพงภายในใจ จะทำลายมันเข้าไป
Gumpaeng pai nai jai ja tum lai mun kao bpai
I’ll destroy the wall in your heart
จะล้มมันด้วยหัวใจที่ดีพออย่างเธอต้องการ
Ja lom mun duay hua jai tee dee por yahng tur dtaung gahn
I’ll knock it down with my heart that’s good enough like you want

มันจะต้องใช้วันเวลาเนิ่นนานเท่าไหร่
Mun ja dtaung chai wun welah nern nahn tao rai
However long it takes
เพื่อลบคืนวันเก่าที่เคยผิดไป
Peua lop keun wun gao tee koey pit bpai
To erase the old days and nights when I once screwed up
ฉันให้เธอนั้นว่ามาได้ตามสบาย
Chun hai tur nun wah mah dai dtahm sabai
I want you to invite me back
ให้ฉันได้พิสูจน์ถึงความตั้งใจ
Hai chun dai pisoot teung kwahm dtung jai
Let me prove my determination

(*,*)