Neung Narongvit

All posts tagged Neung Narongvit

Title: หัวใจยังเจ็บได้อีก / Hua jai Yung Jep Dai Eek (The Heart Can Still Take More Pain)
Artist: Neung Narongvit (หนึ่ง ณรงค์วิทย์)
Album: ??
Year: 2009

ในวันที่ต้องเผชิญกับความตรอมตรมเสียใจ
Nai wun tee dtaung pachern gup kwahm dtraum dtrom sia jai
On the days I had to confront crippling sadness
ก็เคยคิดว่าต้องแย่ ต้องช้ำใจตายไม่มีทางดีขึ้นมา
Gor koey kit wah dtaung yae dtaung chum jai dtai mai mee tahng dee keun mah
I once thought things must be bad, I must get hurt, there’s no way things could get better
นานไปไม่เห็นจะตาย ไม่เห็นจะมีน้ำตา
Nahn bpai mai hen ja dtai mai hen ja mee num dtah
After a while, I seemed to survive, it didn’t seem like I was in tears
ก็เลยคิดขึ้นได้ว่า หัวใจเราเองไม่อ่อนแออย่างเข้าใจ
Gor loey kit keun dai wah hua jai rao engg mai aun ae yahng kao jai
So I started to think that my heart wasn’t as weak as I had understood it to be

(*) ภายในใจคนเราถึงแม้จะบาง แต่ก็ทนอะไรมากมาย
Pai nai jai kon rao teung mae ja bahng dtae gor ton arai mahk mai
Inside, though the human heart seems fragile, it can endure so much
จะกี่ครั้งที่ต้องเจ็บ ก็รับไหวไม่เคยเข็ดในใจ
Ja gee krung tee dtaung jep gor rup wai mai koey ket nai jai
However many times I get hurt, I can take it, I’m never scared

(**) เจ็บเท่าไรก็ไหวก็ทน แม้ใจร้อนรนก็ยังจะรัก
Jep tao rai gor wai gor ton mae jai raun ron gor yung ja ruk
However much it hurts, I can endure it, even though my heart struggles, I’ll still love
เจ็บกว่านี้ก็ยังได้เลย ดีกว่าอยู่เฉยไม่มีใครรัก
Jep gwah nee gor yung dai loey dee gwah yoo choey mai mee krai ruk
I can still get hurt more than this, it’s better than being stoic and not loving anyone
อย่าดูถูกหัวใจตัวเอง ว่าไม่แข็งแรงจะทนอะไรไม่ไหว
Yah doo took hua jai dtua eng wah mai kaeng raeng ja ton arai mai wai
Don’t insult your own heart, saying it’s not strong enough to endure something
อย่าไปปิดตัวเองลำพัง อย่าขังหัวใจโดยไม่รักใครๆ
Yah bpai bpit dtua eng lumpung yah kung hua jai doy mai ruk krai krai
Don’t close yourself off alone, don’t imprison your heart and not love anyone
หัวใจยังเจ็บได้อีก
Hua jai yung jep dai eek
The heart can still take more pain

มันเป็นเรื่องธรรมดา มีรักต้องมีเสียใจ
Mun bpen reuang tummadah mee ruk dtaung mee sia jai
It’s a common problem, if there’s love, there must be sadness
หากมีแล้วไม่เข้าท่า ก็ไม่เป็นไรก็จบก็ช่างมัน
Hahk mee laeo mai kao tah gor mai bpen rai gor jop gor chahng mun
If the love you have isn’t suitable, it’s okay, end it, forget about it
คนเราเริ่มต้นได้ใหม่ กับรักได้ในทุกวัน
Kon rao rerm dton dai mai gup ruk dai nai took wun
We can start over, we can love every day
อาจเจอรักแท้ก็ได้ที่หามานาน ถ้าเราไม่ท้อใจ
Aht jur ruk tae gor dai tee hah mah nahn tah rao mai tor jai
We might find true love that we’ve searched so long for if we don’t get discouraged

(*,**)

ต้องเจ็บอีกสักเท่าไหร่ หัวใจยังเจ็บได้อีก
Dtaung jep eek suk tao rai hua jai yung jep dai eek
However much it gets hurt, the heart can still take more pain
เจ็บได้อีก เจ็บได้อีก ยังได้อีก ยังได้อีก
Jep dai eek jep dai eek yung dai eek yung dai eek
It can get hurt more, it can get hurt more, it can still take more, it can still take more
ยังได้อีก เจ็บได้อีก ยังเจ็บได้อีก ยังเจ็บได้อีก
Yung dai eek jep dai eek yung jep dai eek yung jep dai eek
It can still take more, it can get hurt more, it can still get hurt more, it can still get hurt more

Title: หนึ่งคำที่รอ / Neung Kum Tee Ror (The One Word I’m Waiting For)
Artist: Neung Narongvit (หนึ่ง ณรงค์วิทย์)
Album: OST เลือดรักทระนง / Leuat Ruk Taranong
Year: 2016

ตั้งแต่คบกันมา แค่ได้มองตา แต่ก็ไม่เคยเผยใจต่อกัน
Dtung dtae kop gun mah kae dai maung dtah dtae gor mai koey poey jai dtor gun
Since we met, we only made eye contact, but we never revealed our hearts to each other
เก็บคำว่ารักมาจนเนิ่นนาน หวังคงมีสักวัน จะได้รู้ใจ
Gep kum wah ruk mah jon nern nahn wung kong mee suk wun ja dai roo jai
I’ve kept my love for a long time, hoping that some day we’d get to understand each other

ไม่อยากคิดไปเอง แอบฝันไปไกล กลัวเธอไม่มีหัวใจให้กัน
Mai yahk kit bpai eng aep fun bpai glai glua tur mai mee hua jai hai gun
I don’t want to think by myself, secretly dreaming, afraid that you don’t have feelings for me
เธอคงไม่รู้ฉันรออยู่ทุกวัน ถ้าใจเราผูกกัน อย่าให้ฉันรอ ไปอีกเลย
Tur kong mai roo chun ror yoo took wun tah jai rao pook gun yah hai chun ror bpai eek loey
You probably don’t know that I’ve been waiting every day, if our hearts are connected, don’t let me wait any longer

(*) หนึ่งคำที่ฉันรอ รอ รอ อยากฟังจากเธอ หนึ่งคำได้ไหมเธอ อยากจะรู้ รักกันบ้างหรือเปล่า
Neung kum tee chun ror ror ror yahk fung jahk tur neung kum dai mai tur yahk ja roo ruk gun bahng reu bplao
One word that I’ve been waiting, waiting, waiting for, I want to hear it from you, one word, please? I want to know, do you love me?

(**) สิ่งที่ฉันทำไป บอกได้แทนใจ ว่าคนๆนี้หวังดีเรื่อยมา เธอจะไม่รู้บ้างเลยหรือว่า ที่ฉันคอยมาหา แปลว่ารักเธอ ทั้งหมดใจ
Sing tee chun tum bpai bauk dai taen jai wah kon kon nee wung dee reuay mah tur ja mai roo bahng loey reu wah tee chun koy mah hah bplae wah ruk tur tung mot hua jai
The things that I do can tell you in place of my heart that this man has always had good intentions, don’t you know that my constant visits mean I love you with all my heart?

(*,*,**)

   
คำร้อง ธาดากร
ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat

Title: Cross Love
Artist: Lula and Neung Narongvit
Album: OST The Rising Sun
Year: 2014

ก็เคยถามตัวเอง เมื่อไหร่จะถึงปลายทาง
Gor koey tahm dtua eng meua rai ja teung bplai tahng
I once asked myself when I’d reach my goal
ต้องเดินต้องหลงทางไปอีกไกลไหม
Dtaung dern dtaung long tahng bpai eek glai mai
How much further must I walk and get lost?
ก็เคยคิดท้อใจ ทำไมมันยากเสียจริง
Gor koey kit tor jai tummai mun yahk sia jing
I once thought discouragingly, why is is so difficult
กว่าจะพบตัวจริง มันเหนื่อยไปไหม
Gwah ja pob dtua jing mun neuay bpai mai
Until I can meet the real thing, isn’t it too tiring?

(*) พอทำใจไม่รักใคร ก็มีเธอเดินเข้ามา
Por tum jai mai ruk krai gor mee tur dern kao mah
As soon as I accepted not loving anyone, I had you come in
เปลี่ยนแปลงให้ใจไม่เหมือนเดิม
Bplian bplaeng hai jai mai meuan derm
Changing my heart into something new
คงเป็นเธอที่ฉันรอคอย
Kong bpen tur tee chun ror koy
It’s you whom I’ve been waiting for

(**) เส้นทางที่เคยเดียวดาย
Sen tahng tee koey diao dai
The journey that was once lonely
ต่อจากนี้ไปมีเธอร่วมทาง
Dtor jahk nee bpai mee tur ruam tahng
From now on, I have you travelling with me
ขอบคุณนะที่เธอตกลงรักกัน
Kaup koon na tee tur dtok long ruk gun
Thank you for agreeing to love me

ขอบคุณที่รักกัน ในวันที่ไม่มีใคร
Kaup koon tee ruk gun nai wun tee mai mee krai
Thank you for loving me when I didn’t have anyone else
ขอบคุณที่เข้าใจ ความเป็นตัวฉัน
Kaup koon tee kao jai kwahm bpen dtua chun
Thank you for understanding who I am
ขอบคุณที่กล้าพอ จะเดินทางร่วมกันไป
Kaup koon tee glah por ja dern tahng ruam gun bpai
Thank you for being brave enough to travel this path with me
ขอบคุณที่มั่นใจ และไม่เคยท้อ
Kaup koon tee mun jai lae mai koey tor
Thank you for being certain and never discouraged

(*,**)

หากเธอพร้อมฉันก็พร้อม
Hahk tur praum chun gor praum
If you’re ready, so am I
เธอรักฉันก็พร้อม
Tur ruk chun gor praum
If you love me, I’m ready
จะเดินร่วมทางต่อไป
Ja dern ruam tahng dtor bpai
We’ll continue to travel this path
แค่มีเธอเพียงคนเดียว
Kae mee tur piang kon diao
Just having only you
ก็ไม่กลัวอะไร แค่มีเธอฉันก็มั่นใจ
Gor mai glua arai kae mee tur chun gor mun jai
I’m not scared of anything, just having you, I’m certain

(**)

Title: ความรักเปลี่ยนแปลงฉัน / Kwahm Ruk Bplian Bplaeng Chun (Love Changed Me)
Artist: Neung Narongvit
Album: OST ธาราหิมาลัย / Tahrah Himalai
Year: 2010

เคยเป็นคนที่รักตัวเองอยู่เพียงผู้เดียว
Koey bpen kon tee ruk dtua eng yoo piang poo diao
I was once someone who only loved myself
ไม่สนใครใคร อยู่ไปวันวัน
Mai son krai krai yoo bpai wun wun
Never caring about anyone else, living day by day
ชีวิตมันล่องลอยไปเรื่อยเปื่อย
Cheewit mun laung loy bpai reuay bpeuay
Life continuously floating by

เคยเป็นคนไม่เชื่ออะไรในความรักเลย
Koey bpen kon mai cheua arai nai kwahm ruk loey
I was once someone to never believed anything about love
ไม่หวังได้เจอกับความรักแท้
Mai wung dai jur gup kwahm ruk tae
I didn’t hope to find true love
เพราะคิดว่ามันคงจะไม่มี
Pror kit wah mun kong ja mai mee
Because I didn’t think it existed

(*) เธอคนเดียวที่ทำให้ฉันเปลี่ยนความคิด
Tur kon diao tee tum hai chun bplian kwahm kit
You alone made me change my thoughts
เธอคนเดียวที่ทำให้รู้ว่าตัวฉัน รักเป็น
Tur kon diao tee tum hai roo wah dtua chun ruk bpen
You alone made me realize that I could love

(**) ความรัก มันทำให้ฉันไม่เหมือนเดิม
Kwahm ruk mun tum hai chun mai meuan derm
Love made me different
มันทำให้ฉันได้เข้าใจ
Mun tum hai chun dai kao jai
It made me understand
ว่าชีวิตเรานั้น ยังมีรักที่แท้จริง
Wah cheewit rao nun yung mee ruk tee tae jing
That our lives still have true love

(***) ความรัก มันทำให้ฉันนั้นแข็งแรง
Kwahm ruk mun tum hai chun nun kaeng raeng
Love made me strong
มันทำให้ฉันได้ค้นพบบางอย่าง
Mun tum hai chun dai kon pob bahng yahng
It made me find something
ว่ารักเป็นอย่างนี้
Wah ruk bpen yahng nee
That love is like this
และโชคดีเพียงใดที่ฉันได้มารักเธอ
Lae chohk dee piang dai tee chun dai mah ruk tur
And just how lucky I am that I could love you

มีพลังมากมายให้ทำอะไรทุกอย่าง
Mee plung mahk mai hai tum arai took yahng
I have the power to do everything
ก็เพราะคำเดียวคือคำว่ารัก
Gor pror kum diao keu kum wah ruk
All because of the one word “love”
หนักหนาสักเท่าไรก็ไม่กลัว
Nuk nah suk tao rai gor mai glua
However strenuous it is, I’m not afraid

(*,**,***)

ฉันไม่เคยรักใครอย่างนี้ แต่ในวันนี้ฉันทำได้ไง
Chun mai koey ruk krai yahng nee dtae nai wun nee chun tum dai ngai
I’ve never loved anyone like this, but what can I do today?
รักรักเธอที่สุด รักรักเธอหมดใจ
Ruk ruk tur tee soot ruk ruk tur mot jai
I love you the most, I love you with all my heart
ฉันมีเธอเรื่อยไปจนวันสุดท้าย
Chun mee tur reuay bpai jon wun soot tai
I’ll have you always, until my final days

(**,***)

Title: ลมหายใจเพื่อใครคนหนึ่ง / Lom Hai Jai Peua Krai Kon Neung (The Breath for One Person)
Artist: Neung Narongvit
Album: OST ทาสรัก / Taht Ruk
Year: 2012

เคยเหมือนไร้จุดหมาย
Koey meuan rai joot mai
It was once like I had no purpose
ไม่เคยมีใครให้รัก
Mai koey mee krai hai ruk
I never had anyone to love
ไม่ได้รู้จัก ว่ารักที่แท้เป็นไง
Mai dai roo juk wah ruk tee tae bpen ngai
I didn’t know how true love felt like
เพิ่งจะเข้าใจวันนี้ วันที่เธอได้เดินเข้ามา
Perng ja kao jai wun nee wunt ee tur dai dern kao mah
I just understood it today, the day you walked into my life
ทำให้ฉันห่วงหา มีคนให้คิดถึงกัน
Tum hai chun huang hah mee kon hai kit teung gun
Making me worry about you, having someone thinking of you

(*) โอ้ ความรัก ทําให้ฉันมีลมหายใจ
Oh kwahm ruk tum hai chun mee lom hai jai
Oh, love gives me breath
เพื่อใคร ชีวิตจึงมีความหมายเพราะเธอ
Peua krai cheewit jeung mee kwahm mai pror tur
For someone, my life has meaning because of you
แม้บางวันจะสุข แม้บางคืนจะปวดใจ
Mae bahng wun ja sook mae bahng keun ja bpuat jai
Though some days will be happy and some nights will be painful
แต่รู้ไหม มันทำให้ฉันยิ่งรักเธอ
Dtae roo mai mun tum hai chun ying ruk tur
But do you know, it makes me love you even more?

(**) แค่ได้เห็นเธออยู่ แค่ให้ฉันได้ห่วง
Kae dai hen tur yoo kae hai chun dai huang
Just being able to see you, just letting me worry about you
ก็ทำให้หัวใจ มีค่ามากมาย
Gor tum hai hua jai mee kah mahk mai
Makes my heart have so much value
ชีวิตของฉันจากนี้
Cheewit kaung chun jahk nee
My life from now on
จะมีไว้ให้เธอเพียงผู้เดียว ไปจนตาย
Ja mee wai hai tur piang poo diao bpai jon dtai
I’ll keep only for you until I die

คำว่ารักคำนี้ เปลี่ยนชีวิตฉันไปมากมาย
Kumw ah ruk kum nee bplian cheewit chun bpai mahk mai
The word love has changed my life so much
ทำให้ร้องไห้ และทำให้ยิ้มพอกัน
Tum hai raung hai lae tum hai yim por gun
It’s made me cry and made me smile
ไม่เคยมีใครอย่างเธอ
Mai koey mee krai yahng tur
I’ve never had anyone like you
และไม่เคยมีใครผูกพัน
Lae mai koey mee krai pook pun
And I’ve never had a connection with anyone
ทำให้คนอย่างฉัน เป็นคนที่รักใครเป็น
Tum hai kon yahng chun bpen kon tee ruk krai bpen
It’s made a guy like me into a person who is able to love someone

(*,**)

Title: ยอม / Yaum (Consent)
Artist: Neung Narongvit
Album: OST สุภาพบุรุษจุฑาเทพ / Sooppahpbooroot Joot Tayp
Year: 2013

ยอม ฉันยอมไปจากเธอแล้วด้วยความเต็มใจ
Yaum chun yaum bpai jahk tur laeo duay kwahm dtem jai
I conset, I consent to willingly leaving you
ยอม ฉันยอมจะเสียเธอไป
Yaum chun yaum ja sia tur bpai
I consent, I consent to losing you
ก็ชีวิตเธอมันยังต้องเดินไปอีกไกล
Gor cheewit tur mun yung dtaung dern bpai eek glai
But your life must still continue on
ไม่อยากให้เธอต้องหม่นหมองเพราะฉันเลย
Mai yahk hai tur dtaung mon maung pror chun loey
I don’t want you to have to be sad because of me

(*) แม้ต้องเสียใจสักเท่าไร
Mae dtaung sia jai suk tao rai
However sad it will be
แม้ต้องเดียวดายไม่เว้นวาย
Mae dtaung diao dai mai wen wai
Though it’ll be lonely without end
แม้จะรักเธอเท่าไรก็ต้องปล่อย
Mae ja ruk tur tao rai gor dtaung bploay
No matter how much I love you, I must let you go
หัวใจเป็นรอยลึกยาวสักเท่าไหร่
Hua jai bpen roy leuk yao suk tao rai
However deeply cracked my heart is
ก็จะยินยอมรับเจ็บคนเดียว
Gor ja yip yaum rup jep kon diao
I will accept the pain alone

ยอม ฉันยอมไปจากตรงนี้ไม่มีตัวตน
Yaum chun yaum bpai jahk dtrong nee mai mee dtua dton
I consent, I consent to leaving from this place and becoming invisible
ยอม ฉันยอมเปียกฝนในใจ
Yaum chun yaum bpiak fon nai jai
I consent, I consent to getting soaked by the rain in my heart
ก็ชีวิตเธอมันยังต้องเดินไปอีกไกล
Gor cheewit tur mun yung dtaung dern bpai eek glai
But your life must still continue on
ไม่อยากให้เธอต้องหม่นหมองเพราะฉันเลย
Mai yahk hai tur dtaung mon maung pror chun loey
I don’t want you to have to be sad because of me

(*)

ก็ชีวิตเธอมันยังต้องเดินไปอีกไกล
Gor cheewit tur mun yung dtaung dern bpai eek glai
But your life must still continue on
ไม่อยากให้เธอต้องหม่นหมองเพราะฉันเลย
Mai yahk hai tur dtaung mon maung pror chun loey
I don’t want you to have to be sad because of me

(*)

Title: Love Or Not
Artist: Pijika and Neung Narongvit
Album: OST คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก / Koon Sahmee (Gum Ma Lor) Tee Ruk
Year: 2013

อาจจะเคย ผิดหวังในรักมามากมาย
Aht ja koey pit wung nai ruk mah mahk mai
I might have once been disappointed in love many times
เกือบจะตายให้คำว่ารัก
Geuap ja dtai hai kum wah ruk
I nearly swore off love
เจอะกับเธอ ในวันนี้มันทำให้คิดหนัก
Jur gup tur nai wun nee mun tum hai kit nuk
Meeting you today has made me reconsider
อยากจะรักแต่ใจก็กลัว
Yahk ja ruk dtae jai gor glua
I want to love you, but my heart is scared

(*) ทำยังไงดี มันไม่แน่ใจ
Tum yung ngai dee mun mai nae jai
What should I do? I’m not sure
จะยังไงกับคนคนนี้
Ja yung ngai gup kon kon nee
How will things be with you?

(**) จะรักหรือว่าจะปล่อย จะคบหรือว่าจะคอย
Ja ruk reu wah ja ploy ja kob reu wah ja koy
Will you love me or let me go? Will you date me or leave me hanging?
อาจเป็นตัวจริง อาจจะเลื่อนลอย ไม่รู้เลยจริงจริง
Aht pen dtua jing aht ja leuan loy mai roo loey jing jing
It might be the real thing, it might fade away, I really don’t know
ต้องรักดูใช่รึเปล่า จึงรู้ในทุกทุกสิ่ง
Dtaung ruk doo chai reu plao jeung roo nai took took sing
I must love to see if it’s right or not, so I can know everything
อาจเป็นคนนี้ คนเดียวที่เป็นที่รัก
Aht pen kon nee kon diao tee pen tee ruk
It might be this person who is my true love

อาจจะเคย เก็บตัวไม่รักใครมานาน
Aht ja koey gep dtua mai ruk krai mah nahn
I might have once kept to myself, not loving anyone for a long time
ไม่ถูกใจใครเลยสักครั้ง
Mai took jai krai loey suk krung
I was never satisfied by anyone
เจอะกับเธอ ในวันนี้มันเหมือนมีบางอย่าง
Jur gup tur nai wun nee mun meuan mee bahng yahng
Meeting you today, it’s like there’s something
สั่งให้ฉันต้องมาทบทวน
Sung hai chun dtaung mah top tuan
Ordering me to reconsider

(*,**,**,**)

Title: ขอโทษจริงๆ / Kor Toht Jing Jing (I’m Really Sorry)
Artist: Neung Narongvit (หนึ่ง ณรงค์วิทย์)
Album: OST 3 หนุ่มเนื้อทอง / 3 Noom Neua Taung (Three Men of Golden Flesh)
Year: 2011

อยากบอกเธอ ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ
Yahk bauk tur wah chun mai dai dtung jai
I want to tell you that I didn’t mean it
ก็คิดว่าเธอใช่ตลอดมา
Gor kit wah tur chai dtalaut mah
I’ve always thought you were the one
สุดท้ายก็มีแต่น้ำตา เพราะทนกันไม่ไหว
Soot tai gor mee dtae num dtah pror ton gun mai wai
It ended in tears because you couldn’t stand it

(*) อยาก อยากจะขอร้องเธอก่อนไป
Yahk yahk ja kor raung tur gaun pai
I want, want to beg you before you go
อย่าโกรธเกลียดกันได้ไหม
Yah groht gliat gun dai mai
Please don’t be angry and hate me

(**) อยากจะขอโทษจริงๆ ที่ไปทำร้ายใจเธอ
Yahk ja kor toht jing jing tee pai tum rai jai tur
I really want to apologize for breaking your heart
ก็ที่มันลงเอยเช่นนี้ ฉันก็เสียใจ
Gor tee mun long oey chen nee chun gor sia jai
I’m really sorry it ended up like this
ก็ผิดไปแล้วจริงๆ ได้โปรดจงให้อภัย
Gor pit pai laeo jing jing dai proht jong hai apai
I really messed up, please forgive me
เรายังเป็นเพื่อนกันได้ไหม
Rao yung pen peuan gun dai mai
Can we still be friends?
โปรดเถอะนะ เพราะหัวใจยังผูกพัน
Proht tur na pror hua jai yung pook pun
Please, because my heart is still intertwined with you

ที่ผ่านมา ต้องเสียน้ำตามากมาย
Tee pahn mah dtaung sia num dtah mahk mai
You must have to shed so many tears over what happened
แต่ฉันก็จะขอเก็บมันไว้
Dtae chun gor ja kor gep mun wai
But I want you to keep them in
อย่างน้อยก็เคยได้รักกัน มีวันที่สุขใจ
Yahng noy gor koey dai ruk gun mee wun tee sook jai
At least we once got to love each other and have wonderful days

(*,**,**)

Cross Love [With Lula]
หัวใจยังเจ็บได้อีก / Hua jai Yung Jep Dai Eek (The Heart Can Still Take More Pain)
ขอโทษจริงๆ / Kor Toht Jing Jing (I’m Really Sorry)
ความรักเปลี่ยนแปลงฉัน / Kwahm Ruk Bplian Bplaeng Chun (Love Changed Me)
ลมหายใจเพื่อใครคนหนึ่ง / Lom Hai Jai Peua Krai Kon Neung (The Breath for One Person)
Love Or Not
หนึ่งคำที่รอ / Neung Kum Tee Ror (The One Word I’m Waiting For)
ยอม / Yaum (Consent)

   
All songs tagged Neung Narongvit