Lazyloxy

All posts tagged Lazyloxy

Title: แบกไม่ไหว / Baek Mai Wai (Can’t Bear It)
Artist: UrboyTJ ft. Lazyloxy
Album: [Single]
Year: 2018

หนักเหลือเกินเหลือเกินเรื่องจริงที่เราต้องมาเผชิญ
Nuk leua gern leua gern reuang jing tee rao dtaung mah pachern
It’s so stressful, it’s a real issue that we must face
เหนื่อยเหลือเกินเหลือเกินก็คงจะได้แค่ Let It Burn
Neuay leua gern leua gern gor kong ja dai kae let it burn
I’m so tired, but all I can do is let it burn
เธอเองไม่ช่วยกันเลยซักนิด จะให้ฉันคิดยังไง
Tur eng mai chuay gun loey suk nit ja hai chun kit yung ngai
You don’t help me a bit, how do you expect me to feel?
ต้องแบกความรักพังๆนี้ไว้ มันจะทนไม่ไหว
dtaung baek kwahm ruk pung pung nee wai mun ja ton mai wai
Having to bear this dying love, I can’t take it
รักมันไม่เคยที่จะพอ เธอเหมือนไม่อยากจะไปต่อ
Ruk mun mai koey tee ja por tur meuan mai yahk ja bpai dtor
Love is never enough, it’s like you don’t want to continue this
ฉันเองก็ชักจะเริ่มท้อ ควรที่จะต้องทำยังไง
Chun eng gor chuk ja rerm tor kuan tee ja dtaung tum yung ngai
I’m starting to get discouraged, what should I do?
ตอนนี้มันเริ่มไม่โอเค เธอไม่พอใจเธอก็เท
Dtaun nee mun rerm mai okay tur mai por jai tur gor tay
Right now things are starting to not be okay, you’re not satisfied, so you’ll dump me
อยู่ต่อกันก่อนจะได้ไหม Baby
Yoo dtor gun gaun ja dai mai baby
Can you stay with me first, baby?

(*) แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันมันกำลังจะตาย
Baek kon diao mai wai chn mun gumlung ja dtai
I can’t bear it alone, I’m going to die
แบกคนเดียวไม่ไหว ฉันควรจะทำยังไง
Baek kon diao mai wai cun kuan ja tum yung ngai
I can’t bear it alone, what should I do?
แบกคนเดียวไม่ไหว รักที่มันพังทลาย
Baek kon diao mai wai ruk tee mun pung talai
I can’t bear our dying love alone
ต้องทนให้ไหว ไม่ให้เธอไป
Dtaung ton hai wai mai hai tur bpai
I must endure it and not let you leave
Cuz’ ฉันยังอยากให้เธออยู่
Cause chun yung yahk hai tur yoo
Because I still want you to stay

เธอบอกว่าเธอนั้นทนไม่ไหว เธอต้องการจะไป
Tur bauk wah tur nun ton mai wai tur dtaung gahn ja bpai
You told me that you couldn’t take it, that you wanted to leave
เธอคงเบื่อ Warm Light ความรักของเรามันเก่าใช่ไหม
Tur kong beua warm light kwahm ruk kaung rao mun gao chai mai
You said you were bored of the warm light, our love is old, isn’t it?
ฉันรู้ว่าฉันนั้นเคยผิดพลัง อยากขอโอกาสอีกครั้ง
Chun roo wah chun nun koey pit plung yahk kor ohgaht eek krung
I know that I once screwed up, I want one more chance
แต่เธอกลับไม่สนใจปล่อยรักฉันตายลำพัง
Dtae tur glup mai son jai bploy ruk chun dtai lum pung
But you don’t care, you’re letting my love die alone
เธอบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้ ทั้งๆที่เราเคยเข้ากันบ่อย
Tur bauk wah rao kao gun mai dai tung tung tee rao koey kao gun boy
You told me that we didn’t get along, even though we used to get it on often
ทุกๆวันนี้เวลาที่เจอเธอเหมือนเธอกินข้าวไม่อร่อย
Took took wun nee welah tee jur tur meuan tur gun gao mai aroy
These days, whenever I see you, it’s like you’re eating something disgusting
ถ้าเธอนั้นต้องการจะจากไป ถ้ารั้งไม่ไหวฉันก็ต้องปล่อย
Tah tur nun dtaung gahn ja jahk bpai tah rung mai wai chun gor dtaung bploy
If you want to leave, if I can’t hold you back, I must let you go
แค่อยากให้เธอยังอยู่กับฉันตรงนี้อีกหน่อย ฉัน
Kae yahk hai tur yung yoo gup chun dtrong nee eek noi chun
I just want you to still stay with me right here for a little longer, I

(*,*)

   

Produced by UrboyTJ
Written by UrboyTJ & Lazyloxy
Composed by UrboyTJ & Lazyloxy
Arranged by UrboyTJ & Chonlatas Chansiri
Mixed by UrboyTJ
Mastering by UrboyTJ

Title: ยอม..ปล่อย / Yaum Bploy (Let You Go)
Artist: Cyanide ft. Lazyloxy
Album: [Single]
Year: 2018

(*) แม้ภายในใจยังคงพร่ำเพ้อ แต่ขอให้เธอจากไปด้วยดี
Mae pai nai jai yung kong prum pur dtae kor hai tur jahk bpai duay dee
Even though I’m still going crazy in my heart, I want you to leave on good terms
ก็รู้ว่าคงไม่มีวิธีไห้เธอมาอยู่กับชั้นในตอนนี้
Gor roo wah kong mai mee witee hai tur mah yoo gup chun nai dtaun nee
I know there’s no way for you to be with me right now
เราต่างหายตายไปจากกันก็ปล่อยให้เธอทำตามความฝัน
Rao dtahn hai dtai bpai jahk gun gor bploy hai tur tum dtahm kwahm fun
We’re both disappearing from each other, so I’m letting you go follow your dreams
ส่วนตรงนี้ไม่ต้องห่วงฉันไปอยู่ตรงนั้นที่ใจของเธอต้องการ
Suan dtrong nee mai dtaung huang chun bpai yoo dtrong nun tee jai kaung tur dtaung gahn
Over here, you don’t have to worry about me, go over there where your heart desires

เส้นทางที่เรานั้นเคยได้ร่วมทาง เรื่องราวร้ายๆที่เราสองคนผ่าน
Sen tahng tee rao nun koey dai ruam tahng reuang rao rai rai tee rao saung kon pahn
The path that we once traveled, the bad things the two of us once got through
แล้วเธอก็ไปยังไม่ได้ทันฝาก ไม่ไปได้มั้ย…สุดท้ายต้องลาจาก
Laeo tur gor bpai yung mai dai tun fahk mai bpai dai mai soot tai dtaung lah jahk
Then you left, I didn’t get a chance to leave you with a “please don’t go,” in the end, you had to leave
เธออยู่ตรงนั้นและเธอจะกลายเป็นเช่นไร
Tur yoo dtrong nun lae tur ja glai bpen chen rai
You’ll be over there and then what will you become?
เหนื่อยบ้างมั้ยกับเรื่องทั้งหมดของหัวใจ
Neuay bahng mai gup reaung tung mot kaung hua jai
Are you tired of all the matters of the heart?
และจะอยู่ตรงนี้และจะคอยมองเธอเรื่อยไป
Lae ja yoo dtrong nee lae ja koy maung tur reuay bpai
And I’ll be right here, and I’ll keep on watching you

ฉันมาส่งเธอให้ถึงเส้นชัยตามความฝัน
Chun mah song tur hai teung sen chai dtahm kwahm fun
I took you to the finish line following your dreams
ทิ้งฉันเอาไว้ตรงนี้แล้วปล่อยให้ฉันเป็นความหลัง
Ting chun ao wai dtrong nee lae bploy hai chun bpen kwahm lung
You dumped me right here and left me as the past
คิดถึงเธอมากแค่ไหนก็รู้ว่าคงไม่มีหวัง
Kit teung tur mahk kae nai gor roo wah kong mai mee wung
However much I miss you, I know it’s hopeless
ถ้าเธอไม่เหลือใครได้โปรดรับรู้ยังมีฉัน
Tah tur mai leua krai dai bproht rup roo yung mee chun
If you don’t have anyone else left, please know you still have me
หันไปที่เตียงที่เธอคอยพาเข้านอน
Hun bpai tee dtiang tee tur koy pah kao naun
I turn to the bed that you slept on
แล้วมันไม่มีอีกแล้วสายตาที่เธอนั้นเคยเฝ้ามอง
Lae mun mai mee eek laeo sai dtah tee tur nun koey fao maung
And I no longer have your gaze that once looked at me
และทุกๆครั้งที่เราทะเลาะเธอเองก็เคยเป็นคนยอม
Lae took took krung tee rao talor tur eng gor koey bpen kon yaum
And every time we argued, you were the one who used to give in
แล้ววันนี้เธอจะจากไปคงเป็นฉันเองที่ต้องยอม
Laeo wun nee tur ja jahk bpai kong bpen chun eng tee dtaung yaum
Now today you’re leaving and I’m the one who must give in

(*)

ไปอยู่ตรงนั้นเธอเหนื่อยบ้างมั้ยสบายดีนะ
Bpai yoo dtrong nun tur neuay bahng mai sabai dee na
Over there, are you tired? Are you well?
สองวันที่แล้วฉันพึ่งร้องไห้ตอนนี้หายดีละ
Saung wun tee laeo chun peung raung hai dtain nee hai dee
Two days ago, I cried, now I’m all better
ก็รู้มันจบแล้วแต่ฉันไม่ได้เกลียดเธอหรอก
Gor roo mun jop laeo dtae chun mai dai gliet tur rauk
I know it’s over, but I don’t hate you
แค่อยากให้เธอนั้นโชคดีแค่นี้ที่อยากจะบอก
Kae yahk hai tur nun cho0hk dee kae nee tee yahk ja bauk
I just want you to have good luck, that’s all that I want to tell you
แต่ว่ายังไม่ทันล่ำลาแล้วเธอก็ไปก่อน
Dtae wah yung mai tun lum lah laeo tur gor bpai gaun
But I didn’t say good-bye in time, you had left first
ฉันรู้ว่าเรากลับไปไม่ได้เธอคงไม่ใจอ่อน
Chun roo wah rao glup bpai mai dai tur kong mai jai aun
I know we can’t get back together, you’re not weak-hearted
ก็ปล่อยให้เธอนั้นไปดีกว่าเราทะเลาะกันแล้วต้องมานั่งช้ำใจ
Gor bploy hai tur nun bpai dee gwah rao talor gun laeo dtaung mah nung chum jai
So it’s better to let you go than for us to argue and sit with broken hearts
ที่จริงแล้วมันไม่ง่ายเลยเลิกคิดถึงเธอไม่ได้เลยปากบอกคนอื่นว่าไม่mindแต่ยังรักเธอมากให้ตายดิ
Tee jing laeo mun mai ngai loey lerk kit teung tur mai dai loey bpahk bauk kon eun wah mai mind dtae yung ruk tur mahk hai dtai si
Actually, it’s not easy, I can’t stop thinking about you, my mouth tells other people that I don’t mind, but I still love you to death
ก็กลัวคนอื่นเค้าเข้าใจผิด เพราะต่อให้เราคุยกันกี่ครั้งก็รู้ว่ายังไม่มีสิทธิ์
Gor glua kon eun kao kao jai pit pror dtor hai rao kooey gun gee krung gor roo wah yung mai mee sit
I’m afraid others will misunderstand, because however many times we talk, I know I still don’t have the right
ไม่เคยคิดจะรังควานจะทักจะทายกันก็กลัวเธอนั้นจะรำคาญ
Mai koey kit ja rung kwahn ja tuk ja tai gun gor glua tur nun ja rumkahn
I’ve never thought of bothering you or saying hello, I’m scared you’ll be annoyed
ฉันอาจต้องทุกข์ทนเพราะคนเคยรักกันมานานแต่สุดท้ายต้องปล่อยไปตามใจเธอต้องการ
Chun aht dtaung took ton pror kon koey ruk gun mah nahn dtae soot tai dtaung bploy hai dtahm jai tur dtaung gahn
I might have to suffer because the person whom I once loved for so long finally has to go follow her desires

(*)

ในวันที่ฉันนั้นแย่ที่สุดแต่เธอดันอยู่กับใครไม่อยากจะตื่นขึ้นมาจากฝันมันทรมารกว่าฉันจะเคลิ้มแล้วหลับไป
Nai wun tee chun nun yae tee soot dtae tur dun yoo gup krai mai yahk ja dteun keun mah jahk fun mun toramahn gwah chun ja klerm laeo lup bpai
When I was at my worst, you you were off with someone else, I don’t want to wake up from this dream, it’s more torturous than being sleepy and dozing off
ก็รู้ว่าเธอไม่กลับใจ และฉันเองคงไม่กลับไป ก็ปล่อยมันไว้อย่างงั้น
Gor roo wah tur mai glup jai lae chun eng kong mai glup bpai gor bploy mun wai yahng ngun
But I know you’re not returning to me, and I won’t go back, so I’m letting it go like that
แต่ความรู้สึกครั้งนี้ฉันควรจะทำยังไงต่อ
Dtae kwahm roo seuk krung nee chun kuan ja tum yung ngai dtor
But what should I do with my feelings this time?
ต้องกอดตัวเองเอาไว้คืนนี้ไม่มีเธอให้กอด
Dtaung gaut dtua eng ao wai keun nee mai mee tur hai gaut
I must hug myself tonight, I don’t have you to hug me
โดนเดี่ยวท่ามกลางwarm light แล้วเธอก็หายไปโดยที่ไม่บอก
Dohn diao tahm glahng warm light laeo tur gor hai bpai doy tee mai bauk
All alone in the warm light, but you disappeared without telling me
อยากลาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรก็ปล่อยเธอไปก่อน
Yahk lah bpen krung soot tai dtae mai bpen rai gor bploy tur bpai gaun
I want to say good-bye for the last time, but it’s okay, I’m letting you go
จริงๆไนซ์มีอะไรอยากจะบอกอีกเยอะเลยนะ แต่ว่า…ชั่งมันเถอะ
Jing jing nice mee arai yahk ja bauk eek yur loey na dtae wah chung mun tur
Actually, there’s a lot of things I still want to tell you, but… screw it

(*)

   

Lyrics / Arrange : Cyanide , Lazyloxy
Produced by : T-BIGGEST (Artists)
Mixed Master By : Posneg

Title: ยังไง / Yung Ngai (How)
Artist: Ninja and Lazyloxy ft. Frvnky
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ความรู้สึกครั้งนี้ฉันควรต้องทำยังไง
Kwahm roo seuk krung nee chun kuan dtaung tum yung ngai
What should I do about my feelings this time?
พอหลับตาทุกครั้งยังเห็นเธออยู่ในใจ
Por lup dtah took krung yung hen tur yoo nai jai
Every time I close my eyes, I still see you in my heart
ก็เจ็บปวดบางครั้งบางทีแทบทนไม่ไหว
Gor jep bpuat bahng krung bahng tee taep ton mai wai
Sometimes it hurts too much to bear
นี่ฉันเป็นอะไร…
Nee chun bpen arai
What’s wrong with me?

(**) I miss or hate or hurt
I miss or hate or hurt
miss or hate or hurt
yeah I miss, yeah I hate, yeah I hurt
miss or hate or

เรื่องวันนั้นเธอจำมันได้ไหม
Reuang wun nun tur jum mun dai mai
Can you remember the matters of those days?
สิ่งดีๆเหล่านั้นที่ผมเคยให้ไว้
Sing dee dee lao nunt e epom koey hai wai
Those good things I once gave to you?
ภาพแต่ก่อนที่ตามหลอกหลอน
Pahp dtae gaun tee dtahm lauk laun
Former images haunt me
ที่เคยกอดกันไว้แต่ตอนนี้ผมกอดหมอน
Tee koey gaut gun wai dtae dtaun nee pom gaut maun
Of when we once embraced, but now I’m hugging my pillow
อยู่ดีๆรักอยู่ดีๆ
Yoo dee dee ruk yung dee dee
All the sudden, I love you, all the sudden
เขาเป็นใครวะ ช่วยบอกที
Kao bpen krai wa chuay bauk tee
Who the hell is he? Please tell me
เขาเข้ามาแค่สองสามที
Kao kao mah kae saung sahm tee
He showed up just two or three times
เอาเธอไปละ เออดี
Ao tur bpai la ur dee
Taking you away, fine
ความผิดพลาดที่ผมนั้นผมก่อ
Kwahm pit plaht tee pom nun pom gor
It’s my fault, I created this
I’m sorry ช่วยลืมมันไปก่อน
I’m sorry chuay leum mun bpai gaun
I’m sorry, please forget about it
ผมน่ะผิดเอง ผมน่ะผิดเอง
Pom na pit eng pom na pit eng
It’s my fault, it’s my fault
ผมน่ะรับทราบว่าทำตัวไม่ดีเอง
Pom na rup sahp wah tum dtua mai dee eng
I acknowledge that I acted badly
นั่งอยู่ดีๆผมก็ลุกมาเขียนเพลง
Nung yoo dee dee pom gor look mah kian pleng
Sitting here, all the sudden, I get up and write a song
ผมก็งงกับตัวเอง ผมงงกับตัวเอง
Pom gor ngong gup dtua eng pom ngong gup dtua eng
I’m confused with myself, I’m confused with myself
ต้องระบายความทุกกับเสียงเพลง
Dtaung rabai kwahm took gup siang pleng
i must express my suffering with music
ความเศร้ากับเสียงเพลงบางครั้งก็งงเองว่ะ
Kwahm sao gup siang pleng bahng krung gor ngong eng wa
My sadness and music sometimes confuse me

มันทรมาน ฉันเองก็ยังทุกข์ยังทนอยู่นาน
Mun toramahn chun eng gor yung took yung ton yoo nahn
It’s torture, I’ve still been suffering for a long time
เธอคงไม่รู้ ยังคิดถึงในวันนั้น I’m missing you
Tur kong mai roo yung kit teung nai wun nun I’m missing you
You probably don’t know, I still think of those days, I’m missing you

(*,**)

ฉันมองเห็นแสงไฟเหมือนกันใจริบหรี่ลง
Chun maung hen saeng fai meuan gun jai rip ree long
Watching the lights, my heart dims too
นึกถึงแต่เรื่องเราถึงแม้เจอใครสักกี่คน
Neuk teung dtae reuang rao teung mae jur krai suk gee kon
I think only of the stories, no matter how many people I meet
ต้องอยู่กับความจริงไม่มีวันไหนให้ฉันลืม
Dtaung yoo gup kwahm jing mai mee wun nai hai chun leum
I must live with the reality that there will never be a day that I’ll forget
หมดสิทธิ์ที่จะแก้ไขขอเพียงโอกาสอีกครั้งนึง
Mot sit tee ja gae kai kor piang ohgaht eek krung neung
I no longer have the right to make excuses and ask for another chance
และหลังจากวันนี้จะทำยังไงกันต่อไป
Lae lung jahk wun nee ja tum yung ngai gun dtor bpai
And whatever I keep doing after this
ต้องอยู่กับตัวเองแล้วให้น้ำตามันปลอบใจ
Dtaung yoo gup dtua eng laeo hai num dtah mun bplaup jai
I must live with myself and let the tears soothe me
แผลเป็นที่ด้านชาจนไม่สามารถจะบอกใคร
Plae bpen tee dahn chah jon mai sahmahrot ja bauk krai
My wounds are getting calloused until I can’t tell anyone

แต่มองว่าสวยงามถึงแม้ไม่มีอีกต่อไป
Dtae maung wah suay ngahm teung mae mai mee eek dtor bpai
But seeing that it’s beautiful, even though I don’t have you anymore
เก็บทุกความทรงจำที่พวกเราเคยได้สร้างกัน
Gep took kwahm song jum tee puak rao koey dai sahng gun
I keep every memory that we ever created together
ไม่หวังเป็นตัวแทนหรือเป็นคะแนนฉันช่างมัน
Mai wung bpen dtua taen reu bpen kanaen chun chahng mun
I don’t hope to be a replacement or score, screw that
ฉันจำได้ครั้งแรกว่าเราได้อยู่ข้างๆกัน
Chun jum dai krung raek wah rao dai yoo kahng kahng gun
I can remember the first time that we were beside each other
เปิดเพลงที่เธอชอบมีฉันคนเดียวที่นั่งฟัง
Bpert pleng tee tur chaup mee chun kon diao tee nung fung
Turning on the music that you liked only me to listen to

เธอคงสบาย ชีวิตที่ไม่มีฉันเธอคงไม่ตาย
Tur kong sabai cheewit tee mai mee chun tur kong mai dtai
You’re probably fine, life without me probably won’t kill you
เธอคงไม่รู้ ยังคิดถึงในวันนั้น I’m missing you
Tur kong mai roo yung kit teung nai wun nun I’m missing you
You probably don’t know I’m still thinking of those days, I’m missing you

(*,**)

ความรู้สึกผมเหมือนโดนหมัดของสมจิตร
Kwahm roo seuk pom meuan dohn mut kaung somjit
My feelings are like being punched by Songjit
แย็บๆฮุค อยู่ในงานโอลิมปิก
Yaep yaep hook yoo nai ngahn olympic
A strong hook like in the Olympics
ตอนนี้คุณก็ได้พูดอย่างที่คุณคิด
Dtaun nee koon gor dai poot yahng tee koon kit
Right now you speak like you’re thinking
ผมมันโง่ไปไม่เข้าใจเลยสักนิด
Pom mun ngoh bpai mai kao jai loey suk nit
I’m too stupid, I don’t understand anything
เพิ่งมาคิดได้ตอนที่มันสายไป
Perng mah kit dai dtaun tee mun sai bpai
I was just able to think when it was too late
คำว่ารักของคุณมันสวยนอกแต่มันเน่าใน
Kum wah ruk kaung koon mun suay nauk dtae mun nao nai
Your love is pretty on the outside, but it’s rotten inside
อยากรู้ใจของคุณมันลึกสักเท่าไร
Yahk roo jai kaung kon mun leuk suk tao rai
I want to know how deep your heart is
จึงไม่อาจรับรักผมให้ได้เข้าไป
Jeung mai aht rup ruk pom hai dai kao bpai
That you won’t accept my love
แรกเจอเธอบอกว่าคุณน่ะยังสวยยังโสด
Raek jur tur bauk wah koon na yung suay yung soht
When I first met you, you told me that you were still beautiful, still single
แต่ไม่ได้พูดเพราะชอบผมแต่คุณแค่พูดโปรโมท
Dtae mai dai poot pror chaup pom dtae koon kae poot promote
But you didn’t say it because you liked me, you were just promoting yourself
คบกันคุณถึงได้เล่นบทโหด
Kop gun koon teung dai len bot hoht
We dated until you played a cruel scene
เปลี่ยนชีวิตผมในตอนท้ายให้กลายเป็นบทโศก
Bplian cheewit pom nai dtaun tai hai glai bpen bot sohk
Changing my life in the end into a tragedy
ชีวิตเราวันวานที่เคยมีความสุข
Cheewit rao wun wahn tee koey mee kwahm sook
Our life yesterday used to be happy
มันคงหมดเวลาและถึงคราที่จะสิ้นสุด
Mun kong mot welah lae teung krah tee ja sin soot
Time’s up, and it’s reached the end
หัวใจผมหยุดลืมไปเลยว่าอยู่ในอกซ้าย
Hua jai pom yoot leum bpai loey wah yung nai auk sai
My heart has stopped, I forgot that it was in the left side of my chest
รู้สึกเพียงอย่างเดียวคือคุณแม่งโคตรใจร้าย
Roo seuk piang yahng diao keu koon maeng koht jai rai
The only thing I feel is that you’re really f*cking heartless

(*,**)

   

Well, at least this song answered my age-old question about why these heavily-autotuned indie hip-hop songs are always so rambly and incongruent by actually being about a mess of conflicting feelings haha

Title: เป็นไรไหม / Bpen Rai Mai (Are You Okay?)
Artist: Og-Anic and Lazyloxy
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
Teung kao mai dai tahm wah dtaun nee yoo tee nai
Even though he didn’t ask where you are right now
ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหม
Teung mae wah ja mai roo wah tur nun bpen rai mai
Even though he doesn’t know if you’re okay
ถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหล
Teung kao ting mah teung mae num dtah rin lai
Even though he dumped you, even though your tears are flowing
ถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไหว
Teung mae wah mao tao rai dtae tur dtaung glup hai wai
No matter how drunk you are, you must be able to get home

(**) ถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกัน
Teung mae wah ruk tao rai teung mae wah jai ja pook gun
No matter how much you love him, no matter how much your heart was connected to him
แต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันธ์
Dtae suk wun dtaung dtut jai dtor hai hua jai ja pook pun
Some day you must cut it free, even if your heart was bound
รักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกัน
Ruk gun leua gern dtae teung welah dtaung jahk gun
You loved him so much, but it’s time to leave him
และก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกัน
Lae gor yung kong meuan derm teung mae hua jai ja hahng gun
And things will still be the same, even if your hearts are separated

เธอรู้ดีว่าต้องเจอคนใจร้าย
Tur roo dee wah dtaung jur kon jai rai
You know full well we must face cruel people
เธอเป็น Good Girl
Tur bpen good girl
You’re a good girl
แต่เขาไม่ใช่ Good Guy
Dtae kao mai chai good guy
But he’s not a good guy
แม้ว่าเธอจะรักเขามากแค่ไหน
Mae wah tur ja ruk kao mahk kae nai
No matter how much you love him
ต่อให้เมาสักเท่าไหร่
Dtor hai mao suk tao rai
No matter how drunk you are
เขาก็ยังบอก Good Bye
Kao gor yung bauk good bye
He still said good-bye
น่าเสียดายเธอยังเศร้าอยู่อย่างนั้น
Nah sia dai tur yung sao yoo yahng nun
It’s a shame you’re still sad like this
แก้วในมือเธอถูกยกไปกี่ครั้ง
Gaeo nai meu tur took yok bpai gee krung
How many times has the glass in your hand been shot from?
เมาแทบตายก็จำได้แต่ความหลัง
Mao taep dtai gor hum dai dtae kwahm lung
You’re totally smashed, but you can only remember the past
ยังฝังใจเจ็บไม่จำเก็บไปย้ำอยู่ซ้ำๆ
Yung fung jai jep mai jum gep bpai yum yoo sum sum
It’s still imprinted in your heart, you don’t remember you were hurt, it repeats over and over

แค่คนจะไปเธอไม่ต้องร้อง
Kae kon ja bpai tur mai dtaung raung
Some people just leave, there’s no need to cry
หยุดก่อนได้ไหมพรุ่งนี้ค่อยถอน
Yoot gaun dai mai proong nee koy taun
Please stop, tomorrow things will start to cool down
ถ้าเธอไม่ไหวเดี๋ยวพาไปนอน
Tah tur mai wai diao pah bpai naun
If you just can’t, I’ll take you to bed
ท่ามกลาง warm light ฉันกลัวเธอหลอน
Tahm glahng warm light chun glua tur laun
In the middle of a warm light, I’m scared you’ll get spooked

(*,**)

อยู่ดีๆเขาก็หาย
Yoo dee dee kao gor hai
All the sudden he disappeared
ไม่ต้องกระวนกระวาย
Mai dtaung grawon grawai
There’s no need to stress about it
เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย
Jep chum ja bpen ja dtai
Hurting to death
ร้องไห้งอแงก็ไม่ได้อะไร
Raung hai ngor ngae gor mai dai arai
Whining and crying doesn’t get you anything
อยู่คนเดียวบางทีก็ดี
Yoo kon diao bahng tee gor dee
Sometimes being alone is nice
จิบไวน์ชิลล์ๆ Baby
Jip wine chill chill baby
Sip wine and chill, baby
ถ้าไม่เป็นการรบกวน
Tah mai bpen gahn rop guan
If it’s no bother
เตรียมตัวบรรเทิงกันเลยคืนนี้
Dtriam dtua bunterng gun loey keun nee
I’ll prepare some entertainment tonight

มากับฉันจะมีแต่ความสนุกสนาน
Mah gup chun ja mee dtae kwahm sanook sanahn
If you come with me, you’ll only have fun
รับประกันความเมาคุณจะไม่มีความอ้างว้าง
Rup bpragun wkahm mao koon ja mai mee kwahm ahng wahng
I guarantee your drunkenness won’t be lonely
ยามเสียใจให้รีบมาดื่มทันที
Yahm sia jai hai reep mah deum tun tee
When you’re sad, hurry up and drink immediately
เมาแล้วลืมเรื่องราวคนละจิบกำลังดี
Mao laeo leum reuang rao kon la jip gumlung dee
If you’re drunk, you’ll forget the stories, we’ll each take a sip and things will be perfect

ช่างเหอะอย่าไปสนใจ
Chahng hur yah bpai son jai
Screw him, don’t go caring about it
ยกให้หมดอย่าไปสนใคร
Yok hai mot yah bpai son krai
Bottoms up, don’t go caring about anyone
มีอะไรระบายออกมา
Mee arai rabai auk mah
If there’s anything, get it off your chest
ความในใจเรื่องหลอกตา
Kwahm nai jai reuang lauk dtah
The things in your heart, matters of deception
เธอพูดมาฉันจะรับฟัง
Tur poot mah chun ja rup fung
You speak, and I’ll listen
เก็บเรื่องราวและก็แนะนำ
Gep reuang rao lae gor nae num
Recount the stories and I’ll advise you
ตั้งใจฟังเธอลองแวะจำ
Dtung jai fung tur laung wae jum
I’ll pay attention to you, try to stop remembering
จะดูแลอย่างดีถ้าเธอมารักกัน
Ja doo lae yahng dee tah tur mah ruk gun
I’ll take good care of you if you come love me

(*,**)

ถ้าเขาไม่รัก
Tah kao mai ruk
If he doesn’t love you
I don’t give a f*ck
I don’t give a f*ck
กลัวเธอจะร้อง
Glua tur ja raung
I’m afraid you’ll cry
เดี๋ยวพาไปนอน
Diao pah bpai naun
Pretty soon I’ll take you to bed

เดี๋ยวพาไปนอนหลับ
Diao pah bpai naun lup
Pretty soon I’ll take you to sleep
ไปนอนที่ไหนดี แค่เพียงได้สัมผัส
Bpai naun tee nai dee kae piang dai sumput
Where should we go to sleep? Just to be able to connect
กลัวเธอจะเมาอีก เด๋วพาไปนอนหลับ
Glua tur ja mao eek deo pah bpai naun lup
I’m scared you’ll get drunker, pretty soon I’ll take you to sleep
ความเศร้ามันไม่ดี
Kwahm sao mun mai dee
Sadness is bad

   

Mixed Master by NINO

   

At first I thought this was going to be a nice song; good guy bar tenders going to make sure the sad, drunk girl gets home okay and help her get over her ex. But of course, they have ulterior motives 😐