Morning

All posts tagged Morning

Title: Morning
Artist: Lazyloxy
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ฉันนั่งอยู่ตอนเช้า
Chun nung yoo dtaun chao
I sit here in the morning
เช้าที่ดูเหงาๆ
Chao tee doo ngao ngao
A lonely morning
เหมือนกับโลกที่มี filter สีเทา
Meuan gup lohk tee mee filter see tao
It’s like the world has a grey filter
แม้อากาศจะหนาว
Mae ahgaht ja nao
Even though the air is cold
แต่พอมีแดดก็ร้อน
Dtae por mee daet gor raun
As soon as there’s sunlight, it’s hot
ฉันยังคงนั่งมองดูตรงที่เก่า
Chun yung kong nun maung doo dtrong tee gao
I still sit and watch right in the same old place
ฟังดูเหมือนละคร
Fung doo meuan lakorn
It’s like watching a TV drama
แต่ว่าภาพที่มอง
Dtae wah pahp tee maung
but the image I’m looking at
มันค่อยๆย้อนเรื่องเรา
Mun koy koy yaun reuang rao
Keeps turning back to our matters
แม้ความรักพังลงแต่ว่าฉันยังคง
Mae kwahm ruk pung long dtae wah chun yung kong
Even though our love collapsed, I still
คิดถึงเธอเบาๆเท่านั้น
Kit teung tur bao bao tao nun
Tenderly think of you, that’s all

มองดูพื้นห้องที่ไม่สะอาด
Maung doo peun haung tee mai sa aht
I look at the dirty floor
ตอนที่เธอยังอยู่
Dtaun tee tur yung yoo
When you were still here
เธอคงจะบ่นและลุกมากวาด
Tur kong ja bon lae look mahk waht
You’d complain and sweep it all up
เธอบอกฉันมันประหลาด
Tur bauk chun mun bpralaht
You told me it was strange
ชอบความเรียบร้อยแต่ดันไม่ค่อยทำ
Chaup kwahm riap roy dtae dun mai koy tum
I like organization, but I don’t really organize anything
คงเหมือนกับเรื่องของเธอ
Kong meuan gup reuang kaung tur
It’s like my situation with you
ผ่านมาตั้งนานฉันพึ่งค่อยๆจำ
Pahn mah dtung nahn chung peung koy koy jum
A long time has passed, and I’m just starting to remember

ยังคงเห็นหน้าเธอซ้อนอยู่ที่หน้ากระจก
Yung kong hen nah tur saun yoo tee nah grajok
I still see your face hidden in the mirror
ตอนที่เราแต่งตัวชอบผลัดกันทำหน้าตลก
Dtaun tee rao dtaeng dtua chup plut gun tum nah dtalok
When we were getting dressed, we liked to take turns making silly faces
เธอบอกว่าฉันเริ่มอ้วน
Tur bauk wah chun rerm uan
You told me that I was starting to get fat
เพราะว่าฉันพุงเริ่มออก
Pror wah chun poong rerm auk
Because I was starting to get a gut
ฉันบอกว่าแก้มใหญ่ๆของเธอ
Chun bauk wah gaem yai yai kaung tur
I told you your big cheeks
มันทำให้เธอน่ากอด
Mun tum hai tur nah gaut
Made you so squeezable

แสงมันลอดออกมาจากม่าน
Saeng mun laut auk mah jahk mahn
The light shines through the curtains
มาผ่านกระทบลงตรงเตียง
Mah pahn gratop long dtrong dtian
And lands on the bed
มองเห็นหมอนที่นอน
Maung hen maun tee naun
I look at the pillow I sleep on
ที่เราสองเคยได้นอนเคียง
Tee rao saung koey dai naun kiang
That the two of us once slept side-by-side on
เธอชอบคลอเคลียแล้วมาซบลงที่ตรงตัก
Tur chaup klor klia laeo mah sop long tee dtrong dtuk
You liked snuggling and nestling into my lap
ฉันอ่านหนังสือไปพลาง
Chun ahn nung seu bpai plahng
While I read a book
วางมือลูบหัวเธอจนหลับ
Wahng meu loop hua tur jon lup
Letting my hand stroke your head until you fell asleep

ไม่ยอมขยับกลัวเธอจะตื่นมา
Mai yaum kayup glua tur ja dteun mah
I refused to move, afraid that you’d wake up
เพราะเธอน่ารักที่สุดตอนหลับตา
Pror tur naruk tee soot dtaun lup dtah
Because you’re the cutest when your eyes are closed
แม้ว่าสุดท้ายเราจะจากลา
Mae wah soot tai rao ja jahk lah
Even though in the end, we would break up
แต่ที่เก่าๆมันทำให้ภาพทรงจำเรากลับมา
Dtae tee gao gao mun tum hai pahp song jum rao glup mah
The old place makes our memories come back

(*)

ตุ๊กตาที่อยู่บนชั้น
Dtookadtah tee yoo bon chun
The doll on the shelf
ตอนที่เธอจากไป
Dtaun tee tur jahk bpai
When you left
มันก็ยังวางไว้อยู่ตรงนั้น
Mun gor yung wahng wai yoo dtrong nun
It still remained right here
เธอซื้อมาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
Tur seu mah peua cheuam kwahm sumpun
You bought it to seal our relationship
ในวันที่เรากำลังแย่
Nai wun tee rao gumlung yae
When we were doing badly
เธอตั้งชื่อมัน
Tur dtung cheu mun
You named it
ให้ฉันเป็นพ่อแล้วเธอเป็นแม่
Hai chun bpen por laeo tur bpen mae
Claiming I was the dad and you were the mom

มันก็แค่ตุ๊กตาที่ดูเน่าๆ
Mun gor kae dtookadtah tee doo nao nao
It’s just a rotting doll
พอขาดแม่ไปคล้ายๆว่ามันกำลังเศร้า
Por kaht mae bpai klai klai wah mun gumlung sao
As soon as it was without its mother, it’s like it’s been sad
ก็คงต้องโทษพ่อมันที่ยังทำตัวงี่เง่า
Gor kong dtaung toht por mun tee yung tum dtua ngee ngao
The father must be to blame for still acting so foolishly
ปล่อยให้แม่มันจากไปทิ้งให้ตัวเองนั่งเหงา
Bploy hai mae mun jahk bpai ting hai dtua eng nung ngao
Letting Mother leave, abandoning myself to sit in loneliness

จนต้องเข้าไปดูรูปเรา
Jon dtaung kao bpai doo roop rao
Until I must go and look at our pictures
ใน instagram ที่ยังไม่ลบ
Nai instagram tee yung mai lop
On Instagram that I still haven’t deleted
ฉันถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่เราคุยยังไม่คบ
Chun tai ao wai dtung dtae dtaun tee rao kooey yung mai kop
I took them since we were just talking and hadn’t started dating yet
รูปที่เธอไปเที่ยว
Roop tee tur bpai tiao
Pictures of you going out
รูปตอนที่เธอนั่งกิน
Roop dtaun tee tur nung gin
Pictures of when you were eating
ทุกวันนี้อยู่ลำพังฉันเองก็ยังไม่ชิน
Took wun nee yoo lumpung chun eng gor yung mai chin
These days I’m still not used to being alone

ยังคงอินกับความรู้สึกที่จดจำ
Yung kong in gup kwahm roo seuk tee jot jum
I’m still in-tune to the feelings that I remember
แม้สุดท้ายเราจะจบกัน
Mae soot tai rao ja jop gun
Even though in the end, we’d break up
ต่อให้ฉันพยายามจะลบมัน
Dtor hai chun payayahm ja lop mun
Even though I tried to erase them
แต่สิ่งต่างๆมันยังทำให้คิดถึงเธอทั้งวัน
Dtae sing dtahng dtahng mun yung tum hai kit teung tur tung wun
But different things still make me think of you all day

(*)

Title: Morning (เมื่อเช้า)
Artist: Yellow Fang
Album: [Single]
Year: 2016

ตื่นมาที่เดิม ไม่หายไป
Dteun mah tee derm mai hai bpai
I wake up in the same place, it hasn’t gotten better
ฉันคนเดียว ฉันคนเดียว
Chun kon diao chun kon diao
I’m alone, I’m alone
ลืมตา มองหา ไม่เห็นใคร
Leum dtah maung hah mai hen krai
I open my eyes and look around, but I don’t see anyone
เพราะทุกสิ่ง ไม่เปลี่ยนไป
Pror took sing mai bplian bpai
Because nothing has changed

ได้ยิน เสียงเธอ ช่างแสนไกล
Dai yin siang tur chahng saen glai
I can hear your voice, it’s so far away
เหมือนพูดคนเดียว ไม่แน่ใจ
Meuan poot kon diao mai nae jai
It’s like you’re talking alone, I’m not sure

ตื่นมา ที่เดิม ยังหายใจ
Dteun mah tee derm yung hai jai
I wake up in the same place, I’m still breathing
ไม่เป็นไร อยู่คนเดียว
Mai bpen rai yoo kon diao
It’s okay, being alone
อาจเพียง ไม่เข้าใจ
Aht piang mai kao jai
I might just not understand
หรือฉันเอง…. ที่เปลี่ยนไป
Reu chun eng tee bplian bpai
Or maybe it’s me who has changed

บอกตัวเองเอาไว้ เธอจะวิ่งไปไหน
Bauk dtua eng ao wai tur ja wing bpai nai
I ask myself where I’m going to run to
ไม่มีใครเข้าใจ คงไม่มีใครสนใจ
Mai mee krai kao jai kong mai mee krai son jai
No one understands, no one cares
ไหนลองคิดดู ใครเล่าจะรู้
Nai laung kit doo krai lao ja roo
Sometimes I try thinking about it, who will know?
คงไม่มีใคร คงไม่มีใคร คงไม่มีใคร
Kong mai mee krai kong mai mee krai kong mai mee krai
Probably no one, probably no one, probably no one

   

Song Written by Yellow Fang
Music by Yellow Fang
Produced by Theodore Gaston
Mixed & Mastered by Jay Monton