Fukkling Hero

All posts tagged Fukkling Hero

Title: นิทานหลอกเด็ก / Nitahn Lauk Dek (Fairy Tales Deceive Children)
Artist: Fukkling Hero (ฟักกลิ้ง ฮีโร่)
Album: [Single]
Year: 2010

ย้อนกลับไปเมื่อสมัยฉันเป็นเด็ก
Yaun glup bpai meua samai chun bpen dek
Going back to when I was a kid
ไม่รู้จักดีพอในเรื่องจริง เรื่องเท็จ
Mai roo juk dee por nai reuang jing reuang tet
I wasn’t familiar enough with what was true and what was imaginary
แม่เคยเล่านิทานก่อนนอนให้ฉันฟัง
Mae koey lao nitahn gaun naun hai chun fung
My mother used to tell me fairy tales before bed
มีเจ้าชาย เจ้าหญิง มีราชรถ มีวัง
Mee jao chai jao ying mee racharot mee wung
There was a prince, a princess, a carriage, and a castle
เมื่อนิทานเรื่องนั้นอวสาน
Meua nitahn reuang nun awasahn
When that fairy tale ended
ฉันจึงเกิดศรัทธาว่าโลกนี้สวยงาม
Chun jeung gert suttah wah lohk nee suay ngahm
I believed that this world was beautiful
จึงออกเดินเล่นหัวเราะร่าเริงไปในสนาม
Jeung auk dern len huaror rahrerng bpai nai sanahm
So I’d go out laughing and having fun in the playground
พบเด็กอีกคน ไม่เคยเห็นหน้าค่านาม
Pob dek eek kon mai koey hen nah kahnahm
I met another kid, I’d never seen a face like hers
ฉันชักชวนเขามาเล่นเจ้าชายเจ้าหญิง
Chun chuk chuan kao mah len jao chai jao ying
I invited her to play prince and princess
แล้วเราก็จับมือกันวิ่งไปกลางหมู่นกผกผิน
Laeo rao gor jup meu gun wing bpai glahng moo nok pok pin
And we held hands and ran through the flocks of birds
สมมุติมีชุดสวยงามจากดอกกระถิน
Sommoot mee choot suay nahm jahk dauk gratin
We supposed we had beautiful clothes from flowers
สร้างปราสาทด้วยทราย สร้างมังกรร้ายจากโขดหิน
Sahng bprahsaht duay sai sahng munggorn rai jahk kohn hin
We made a castle out of sand, we made an evil dragon out of rocks
แต่ทันใดนั้น เมื่อเขาพบว่าฉันมีสิ่งแปลก
Dtae tun dai nun meua kao pob wah chun mee sing bplaek
But at that moment, when she saw I had something strange
เขาผลักฉันล้มก่อนจะถ่มน้ำลายรด
Kao pluk chun lom gaun ja tom numlai rot
She pushed me down and spit on me
ศรัทธาที่เคยเชื่อว่าโลกสวยงามจึงตกแตก
Saruttah tee koey cheua wah lohk suay ngahm jeung dtok dtaek
What I once believed, that the world was beautiful, was destroyed
เมื่อเขาบอกว่าพวกตัวประหลาดมีสิทธิ์เป็นได้แค่แม่มด
Meua kao bakw ah puak dtua bpralaht mee sit bpen dai kae mae mot
When she told me monsters only had the right to be a witch

(*) ช่วยบอกฉันที ฉันผิดตรงไหน ก็รู้ดี ก็รู้อยู่แก่ใจ
Chuay bauk chun tee chun pit dtrong nai gor roo dee gor roo yoo gae jai
Please tell me where I went wrong? I know, I know full well
ความจริงที่โลกมี นั้นอยู่ตรงไหน ไม่เข้าใจ อยากหนีไป
Kwahm jing tee lohk mee nun yoo dtrong nai mai kao jai yahk nee bpai
Where is the truth in this world? I don’t understand, I want to run away

ฉันกลับบ้านไปเผาหนังสือนิทานทิ้ง
Chun glup bahn bpai pao nung seu nitahn ting
I went home and burned my fairy tale books
ไม่มีเจ้าชาย ไม่มีเจ้าหญิง
Mai mee jao chai mai mee jao ying
There was no prince, there was no princess
ไม่มีมังกรร้าย โขดหินคือโขดหิน
Mai mee mung gorn rai koht hin keu koht hin
There was no evil dragon, a rock is just a rock
ไม่มีอัศวิน โลกนี้มีแต่กังฉิน
Mai mee ussawin lohk nee mee dtae gungchin
There’s no knight, this world only has corruption
ไม่มีนางฟ้ามาเนรมิตยามเราเข้าตาจน
Mai mee nahng fah mah nayramit yahm rao kao dtah jon
There’s no angel who comes and changes things when we’re desperate
มีเพียงดอกเบี้ยธนาคารมอบให้แก่คนจน
Mee piang dauk bia tanahkahn maup hai gae kon jon
Only bank interest is given to poor people
ไม่มีตอนจบคนให้อภัยแก่ผู้ร้าย
Mai mee dtaun jop kon hai apai gae poo rai
There is no ending where people forgive criminals
มีแต่ในตอนสุดท้ายต้องจบด้วยเสียงปืนกล
Mee dtae nai dtaun soot tai dtaung jop duay sia bpeun gon
In the end, it finishes with just the sound of a machine gun
ไม่มีคำว่ารักแท้มอบให้แก่คนอย่างฉัน
Mai mee kum wah ruk tae maup hai gae kon yahng chun
There’s no love given to someone like me
เป็นคนผิดแปลกต้องนุ่งห่มความเดียดฉันท์
Bpen kon pit bplaek dtaung noong hom kwahm diat chun
I’m a strange, mistaken person, I must wear their hatred
ไม่มีสายลมจากเบื้องบนพัดกังหัน
Mai mee sai lom jahk beuang bon put gung hun
There’s no wind from above blowing the windmill
ไม่มีนรก ไม่มีพื้นดิน ไม่มีสวรรค์
Mai mee narok mai mee peun din mai me esawun
There’s no hell, no ground, no heaven
ไม่มีรอยยิ้ม ไม่มีเวทย์มนต์ ไม่มีหงส์ขาว ไม่มีติ่งอะไรทั้งนั้น
Mai mee roy yim mai mee wet mon mai mee hong kao mai mee dting arai tung nun
There’s no smile, there’s no magic, there’s no white swan, there’s nothing crazy like that
เรื่องจริงมีแต่อีกาเกาะกิ่งไม้รอจิกซากศพเท่านั้น
Reuang jing mee dtae ee gah gor ging mai ror jik sahk sop tao nun
In reality, there’s only a crow holding on to a branch, just waiting to peck at a corpse
และเมื่อหนังสือนิทานเล่มนั้น
Lae meua nung seu nitahn lem nun
And when those fairy tales
มอดไหม้เป็นถ่านฉันเหลือแค่หนึ่งคำถามเท่านั้น
Maut mai bpen tahn chun leua kae neung kum tahm tao nun
Burned into ashes, I was left with just one question

(*)

รอวันที่ฉันจะเป็นฉัน ความจริงไม่สวยเหมือนดังฝัน
Ror wun tee chun ja bpen chun kwahm jing mai suay meuan dung fun
I’m waiting for the day that I’ll be me, reality isn’t pretty like in a dream
รอคอยให้ถึงซักวัน ให้ถึงซักวัน ที่ฉันนั้นต้องการ
Ror koy hai teung suk wun hai teung suk wun tee chun nun dtaung ahn
I’m waiting for some day, some day that I desire
รอวันที่ฉันจะเป็นฉัน ความจริงไม่สวยเหมือนดังฝัน
Ror wun tee chun ja bpen chun kwahm jing mai suay meuan dung fun
I’m waiting for the day that I’ll be me, reality isn’t pretty like in a dream
รอคอยให้ถึงซักวัน ให้ถึงซักวัน ให้หายทรมาน
Ror koy hai teung suk wun hai teung suk wun hai hai toramahn
I’m waiting for some day, some day that the torture will disappear
รอวันที่ฉันจะเป็นฉัน รอวันที่ฉันจะเป็นฉัน
Ror wun tee chun ja bpen chun ror wun tee chun ja bpen chun
I’m waiting for the day that I’ll be me, I’m waiting for the day that I’ll be me
ความจริงไม่สวยเหมือนดังฝัน รอวันที่ฉันนั้นต้องการ
Kwahm jing mai suay meuan dung fun ror wun tee chun nun dtaung gahn
Reality isn’t pretty like in a dream, I’m waiting for the day that I desire
รอวันที่ฉันจะเป็นฉัน รอวันที่ฉันจะเป็นฉัน
Ror wun tee chun ja bpen chun ror wun tee chun ja bpen chun
I’m waiting for the day that I’ll be me, I’m waiting for the day that I’ll be me
ความจริงไม่สวยเหมือนดังฝัน รอวันให้หายทรมาน
Kwahm jing mai suay meuan dung fun ror wun hai hai toramahn
Reality isn’t pretty like in a dream, I’m waiting for the day that the torture will disappear

ฉันเดินกลับไปสนามแห่งนั้น
Chun dern glup bpai sanahm haeng nun
I went back to that playground
แล้วพบกับเด็กคนเดิมอีกครั้ง
Laeo pob gup dek kon derm eek krung
And met the same girl again
หันซ้ายขวาว่าไม่เห็นมีคนอื่น
Hun sai kwah wah mai hen mee kon eun
Turning to the left and the right, I didn’t see anyone else
ฉันเลยวิ่งเข้าไปผลักเขาตกกระดานลื่น
Chun loey wing kao bpai pluk kao dtok gradahn leun
So I ran up and shoved her down the slide
แล้วฉันก็ค้นพบ
Laeo chun gor kon pob
And I discovered
นิทานเรื่องนี้มีคติสอนใจในตอนจบ
Nitahn reuang nee mee kadti saun jai nai staun jop
That this fairy tale had a moral at the end
ว่าถ้าหากแก้มซ้ายเราโดนตบ
Wah tah hahk gaem sai rao dohn dtop
That if our left cheek is slapped
ต้องรู้จักใช้หมัดขวาโต้ตอบไม่ใช่ยอมหรือว่าหลบ
Dtaung roo juk chai mut kwai dtoh dtaup mai chai yaum reu wah lop
We must know how to use our right fist to hit back, not just take it or duck
ช่างอีสป ช่างนิทาน ช่างนิยาย
Chahng ee sop chahng nitahn chahng niyai
Screw Aesop, screw fairy tales, screw fables
โลกมันโหดร้ายแต่จะมีฉันที่ไม่ตาย
Lohk mun hoht rai dtae ja mee chun tee mai dtai
The world is cruel, but I’m still alive
ช่างแม่มด ช่างเจ้าหญิง ช่างเจ้าชาย
Chahng mae mot chahng jao ying chahng jao chai
Screw witches, screw princesses, screw princes
ในความเป็นจริงมันมีแค่คนหรือไม่ก็ควาย
Nai kwahm bpen jing mun mee kae kon reu mai gor kwai
In reality, there’s just people, and if not, then buffalo
เด็กคนนั้นนอนร้องไห้อยู่กับพื้น
Dek kon nun naun raung hai yoo gup peun
That kid cried herself to sleep on the ground
หันซ้ายขวาก็ยังไม่เห็นมีคนอื่น
Hun sai kwah gor yung mai hen mee kon eun
Looking to the left and the right, I didn’t see anyone else
ฉันเลยเดินไปถุยน้ำลายใส่มัน
Chun loey dern bpai tooy num lai sai mun
So I walked up and spit on her
ก่อนมองหน้าแล้วบอกให้ตอบคำถามฉัน
Guan maung nah laeo bauk hai dtop kum tahm chun
Before looking at her face and telling her to answer my question

(*,*)

   

Words By ฟักกลิ้ง ฮีโร่ และ วอบแวบแวววาว แห่ง ตระกูลหกหกสอง
Music By วอบแวบแวววาว แห่ง ตระกูลหกหกสอง
Arranged By กินหมี่ ในนามหลานยายเจือ แห่ง ตระกูลหกหกสอง
Produced & Composed By กินหมี่ ในนามหลานยายเจือ แห่ง ตระกูลหกหกสอง

Title: สะบันงา / Sabunngah (Saban Nga Tree)
English Title: “Hands”
Artist: Fukkling Hero (ฟักกลิ้ง ฮีโร่) ft. Nan Sathida (แนน สาธิดา)
Album: [Single]
Year: 2017

(*) มือนั้น
Meu nun
Those hands
สองมือเธอที่อ่อนโยน
Saung meu tur tee aun yohn
Your two gentle hands
คือสองมือที่ยังทำให้โลกได้เคลื่อนไหว
Keu saung meu tee yung tum hai lohk dai kleuan wai
Are the two hands that still make the world turn
ขอสัญญาว่าฉันจะกุมมือเธอไว้
Kor sunyah wah chun ja goom meu tur wai
I promise I’ll hold your hand

ฉันมองมือเธอผ่านแสงนีออนทอดมา
Chun maung meu tur pahn saeng nee aun taut mah
I look at your hand through the neon lights of the fryer
ยังเห็นริ้วรอยจากหยดน้ำมัน
Yung hen riew roy jahk yot num mun
I still see the burns from the splatters of oil
ที่เธอโดนตอนทอดปลา
Tee tur dohn dtaun taut bplah
That struck you when you were frying fish
คือมือที่คอยตบยุงทุกตัว
Keu meu tee koy dtop yoong took dtua
They’re the hands that keep slapping every mosquito
ไม่ให้รอดหูรอดตา
Mai hai raut hoo raut dtah
Not letting them escape
ไปกัดไปกล้ำไปกราย
Bpai gut bpai glum bpai grai
They bite and attack
ไปเกาะลูกน้อยที่เธอคลอดมา
Bpai gor look noy tee tur klaut mah
You hold on to the children that you gave birth to
คือมือที่ป้อนยายามฉันเจ็บป่วย
Keu meu tee bpaun yah yahm chun jep bpuay
They’re the hands that give me medicine when I’m sick
คือมือที่ปลอบประโลมทุกคราที่ฉันมันห่วย
Keu meu tee bplaup bpralohm took krah tee chun mun huay
They’re the hands that comfort me every time I’m feeling down
ฉันมองมือเธอที่บอบบาง
Chun maung meu tur tee baup bahng
I look at your feeble hands
ก่อนแทรกนิ้วไประหว่างกลาง
Gaun saek niew bpai rawahng glahng
Before inserting my finger between them
จากนี้จะไม่ปล่อยมือให้เธอเดียวดาย
Jahk nee ja mai bploy meu hai tur diao dai
From now on, I won’t let go of your hand and leave you alone
แล้วทิ้งเธอไว้ระหว่างทาง
Laeo ting tur wai rawahng tahng
Or abandon you on the way
เพราะมือของนาง
Pror meu kaung nahng
Because those hands
ที่ปัดที่กวาดที่ล้างที่เช็ดที่ผัดที่หั่น
Tee bput tee gwaht tee lahng tee chet tee put teehun
That brush, that sweep, that wash, that wipe, that fry, that cut
ที่ทำกับข้าวให้กินคอยแกะที่เปลือก
Tee tum gup kao hai gin koy gae tee bpleuak
That make food for me to eat, waiting to take off the wrapper
ที่เม็ดคือมือผู้หญิงรักสวยรักงาม
Tee met keu meu poo ying ruk suay ruk ngahm
Those are the hands of a beautiful and loving woman
ที่เปื้อนที่เจ็บที่เคล็ดแต่ไม่รีรอ
Tee bpeuan tee jep tee klet dtae mai ree ror
They’re dirty, hurt, and twisted, but she doesn’t hesitate
จะเช็ดก้นลูกจนเกลี้ยง
Ja chet gon look jon gliang
She’ll wipe the bottom of her child
ตอนลูกขี้แตกขี้เล็ด
Dtaun look kee dtaek kee let
When the child poops
เพชรนิลจินดาหรือมรกตล้านแสน
Pet nin jindah reu moragot lahn saen
Precious stones or jewels
นิ้วเธอนั้นช่างมีค่า
Niew tur nun chahng mee kah
Your fingers are more valuable
กว่าสิ่งประดับหัวแหวน
Gwah sing bpradup hua waen
Than any ornate rings
สองมือที่คอยอุ้มลูก
Saung meu tee koy oom look
The two hands carrying her child
สองมือที่เหงื่อชุ่มโชก
Saung meu tee ngeua hoom chohk
The two hands soaked with sweat
ขอบคุณมือแสนอ่อนนุ่มที่เทที่ทุ่ม
Kaup koon meu saen aun noom tee tay tee toom
Thank you, soft hands that have devoted everything to me
สองมือที่โอบอุ้มโลก
Saung meu tee ohp oom lohk
The two hands that carry the world

(*)

ฉันจะดูแลเธอให้ดี
Chun ja doo lae tur hai dee
I’ll take good care of you
ฉันจะดูแลเธอให้ดี
Chun ja doo lae tur hai dee
I’ll take good care of you

มือเธอที่จับตะหลิวแล้วทำข้าวผัด
Meu tur tee jup dtaliew laeo tum kao put
Your hands that hold the frying pan and make fried rice
มือเธอที่เช็ดขี้มูกตอนลูกเป็นหวัด
Meu tur tee chet kee mook dtaun look bpen wut
Your hands that wipe away the mucus when your child is sick
มือเธอที่หยอดกระปุกตั้งใจประหยัด
Meu tur tee yaut grabpook dtung jai bprayuk
Your hands that ration portions to save money
คือมือของเธอที่แสบที่ร้อน
Keu meu kaung tur tee saep tee raun
It’s your hands that are hot and stinging
เพราะโดนผงซักฟอกกัด
Pror dohn pon suk fauk gut
From the laundry detergent
คือมือของเธอที่ดมทีไรก็มีแต่กลิ่นน้ำปลา
Keu meu kaung tur tee dom tee rai gor mee dtae glin num bplah
It’s your hands that only smell of fish sauce
หลังเธอล้างจานจากกลิ่นน้ำยา
Lung tur lahng jahn jahk glin num yah
Or after you wash dishes, the smell of the soap
ไม่มีเวลาจะจิบน้ำชา
Mai mee welah ja jip num chah
You have no time to sip at tea
บางครั้งเพราะฉันมันเห็นแก่ตัว
Bahng krung pror chun mun hen gae dtua
Sometimes because I’m selfish
ทำให้มือเธอต้องปาดน้ำตา
Tum hai meu tur dtaung bpaht num dtah
I make your hands brush away your tears
แต่เธอก็เอาแต่จับมือฉัน
Dtae tur gor ao dtae jup meu chun
But you only take my hand
ไม่คิดจะทิ้งจะร่ำจะลา
Mai kit ja ting ja rum ja lah
You never think of abandoning me or saying good-bye
คือมือของเธอที่เสียสละเหนื่อยเกินพรรณนา
Keu meu kaugn tur tee sia sala neuay gern punnanah
It’s your hands that have sacrificed and are too tired to describe
ยอมให้ภาระมาผูก มามัด มาเกี่ยว มาพันธนา
Yaum hai pahra mah pook mah mut mah giao mah puntanah
Willing to bear so many burdens
แต่เธอก็ทำว่าเรื่องเหล่านี้มันธรรมดา
Dtae tur gor tum wah reuang lao nee mun tummadah
But you make these issues seem normal
เพราะคำว่ารักครอบครัว
Pror kumw ah ruk kraup krua
Because of a family’s love
เพราะคำว่าแม่และภรรยา
Pror kum wah mae lae punyah
Because you’re a mother and a wife
คือหัตถาที่เสกสรร
Keu huttah tee sek sun
Those are the hands that create
พลังให้โลกหมุนวน
Palung hai lohk moon won
The power to make the world turn
คือมือที่อยู่หลังความสำเร็จของชายและลูกทุกคน
Keu meu tee yoo lung kwahm sumret kaung chai lae look took kon
They’re the hands that are behind the success of every man and child
อันมือบุรุษอาจจับถึงยศนายพล
Un meu booroot aht jup teung yot nai pon
A male’s hands might reach the rank of general
แต่มือสตรีนั้นคือ
Dtae meu sadtree nun keu
But female hands are
หัตถาที่ครองพิภพจบสากล
Huttah tee kraung pipop jop sahgon
The hands that rule the entire world

(*)

ฉันจะดูแลเธอให้ดี
Chun ja doo lae tur hai dee
I’ll take good care of you
ฉันจะดูแลเธอให้ดี
Chun ja doo lae tur hai dee
I’ll take good care of you

ฉันจะดูแลเธอให้ดี
Chun ja doo lae tur hai dee
I’ll take good care of you
ฉันจะดูแลเธอให้ดี
Chun ja doo lae tur hai dee
I’ll take good care of you
ฉันจะดูแลเธอให้ดี
Chun ja doo lae tur hai dee
I’ll take good care of you

   

คำร้อง: กฤษฎา อนันต์ก้านตง
คำร้อง Rap: ฟักกลิ้ง ฮีโร่
ทำนอง: กฤษฎา อนันต์ก้านตง
เรียบเรียง: กฤษฎา อนันต์ก้านตง, ธิติวัฒน์ รองทอง

Title: แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ / Jack Poo Kah Yuk (Jack the Giant Killer)
Artist: Fukkling Hero (ฟักกลิ้ง ฮีโร่) ft. Tao (เต๋า) Sweet Mullet and Botcash
Album: OST SPIKE!
Year: 2017

เฮ้ยเพื่อน ไอ้ยักษ์ตนนั้นแม่งข่มเราอยู่
Hoey peuan ai yuk dton nun maeng kom rao yoo
Hey, friend, that giant is fucking oppressing us
มันบอกว่ามนุษย์อย่างเรามันกระจอก
Mun bauk wah manoot yahng rao mun grajauk
It’s saying that humans like us are inferior
มึงกลัวเหรอ ขึ้นไปลุยมันกับกู
Meung glua lur keun bpai looey mun gup goo
Are you scared? Get up and push forward with me

มียักษ์ตนหนึ่งฤทธิ์มันมากเหลือกำลัง
Mee yuk dton neung rit mun mahk leua gumlung
There’s a giant whose power is beyond our capacity
มันอยู่บนฟ้า ครองปราสาทราชวัง
Mun yoo bon fah kraung bprahsaht rachawung
It lives in the sky in a royal palace
ใครก็เกรงกลัว ไม่กล้าคิดเป็นศัตรู
Krai gor greng glua mai glah kit bpen sudtroo
Everyone is scared of it, they don’t dare think of opposing it
แต่วันนี้มึงกับกู จะถึงเวลาเรารวมพลัง
Dtae wun nee meung gup goo ja teung welah rao ruam palung
But today, it’s time you and I combined our energy
อย่าไปกลัวมัน แม้เราจะเป็นแค่คนธรรมดา
Yah bpai glua mun mae rao ja bpen kae kon tummadah
Don’t be scared of it, even though we’re just average guys
ยักษ์มันตัวใหญ่เกินจินตนา เราเทียบขนาดก็เศษขี้ตา
Yuk mun dtua yai gern jindtanah rao tiap kanaht gor set kee dtah
The giant is bigger than you can imagine, we’re just a tiny speck in comparison
แม้สิ่งที่เรานั้นมีอาจไม่ใช่ฤทธิ์และกฤษดา
Mae sing tee rao nun mee aht mai chai rit lae gritdah
Even though we might not have power or special abilities
แต่มึงกับกูจะใช้ความเชื่อไปถล่มมัน มึงตามกูมา
Dtae meung gup goo ja chai kwahm cheua bpai talom mun meung dtahm goo mah
But you and I will use our faith to topple it, follow me
ถึงเวลา เราต้องลองปีนไปดู
Teung welah rao dtaung laung bpeen bpai doo
It’s time, we must try climbing up and see
จะสูงซักแค่ไหนก็ลองเตรียมใจดู
Ja soong suk kae nai gor laung dtiram jai doo
However high it is, we’ll try preparing our hearts and looking
นิ้วกลางมึง เอาขึ้นมาชู
New glahng meung ao keun mah choo
Raise your middle finger
บอกยักษ์ให้รอแปบ เดี๋ยวได้เจอมึงกับกู
Bauk yuk hai ror bpaep diao dai jur meung gup goo
Tell that giant that pretty soon, it’ll face you and me

(*) ฝังดิน
Fung din
Buried
มันเอาฝันของเราไปฝังดิน
Mun ao fun kaung rao bpai fung din
It has taken our dreams and buried them
มันจะกลบความหวังของเราทิ้ง
Mun ja glop kwahmw ung kaung rao ting
It will cover up our hopes
เชิญมาขวางเราทุกสิ่ง ทุกทาง ไม่เป็นไร
Chern mah kwahng rao took sing took tahng mai bpen rai
It’s welcome to come and block us at every turn, every way, it’s okay
เพราะซักวัน ฝันของเราจะงอกจากพื้นดิน
Pror suk wun fun kaung roa ja ngauk jahk peun din
Because some day, our dreams will grow from the ground
และสองมือธรรมดาจะป่ายปีน
Lae saung meu tummadah ja bpai bpeen
And these two normal hands will climb up
จะสูงเท่าไหร่ จะตามไปหา
Ja soong tao rai ja dtahm bpai hah
However high it is, we’ll go
เราจะล่า เราจะฆ่ามัน
Rao ja lah rao ja kah mun
We’ll hunt it down, we’ll kill it

(**) ลุกขึ้นมาเพื่อน อย่าไปกลัวเลยเพื่อน กอดคอกันลุยเพื่อน เราจะปีนไปฆ่ายักษ์
Look keun mah peuan yah bpai glua loey peuan gaut kor gun looey peuan rao ja bpeen bpai kah yuk
Get up, friend, don’t be scared, friend, put your arm around me and let’s push forward, friend, we’ll climb up and kill the giant
ลุกขึ้นมาเพื่อน อย่าไปกลัวเลยเพื่อน กอดคอกันลุยเพื่อน เราจะเล่นแม่งให้ยับ
Look keun mah peuan yah bpai glua loey peuan gaut kor gun looey peuan rao ja len maeng hai yup
Get up, friend, don’t be scared, friend, pur your arm around me and let’s push forward, friend, we’ll fucking dominate it

มีสองมือสองตีนเท่ากับมัน
Mee saung meu saung dteen tao gup mun
We have two hands and two feet too
แล้วจะไปกลัวมันทำไมก็แค่ขนาดไม่เท่ากัน
Laeo ja bpai glua mun tummai gor kae kanaht mai tao gun
So why be scared of it? We’re just different sizes
แค่กูมีมึง พลังก็มีนับอนันต์
Kae goo mee meung palung gor mee nup anun
As long as I have you, our strength is countless
ยักษ์ก็ยักษ์เหอะ ลุยแม่ง เดินหน้าเข้าประจัญ
Yuk gor yuk hur looey maeng dern nah kao bpraun
A giant is a giant, push forward, damn it, advance and confront it
ใครไม่เชื่อเรา แต่เราจะเชื่อเรา
Krai mai cheua rao dtae rao ja cheua rao
Even if no one else believes in us, we’ll believe in us
เราไม่ได้ทำเพื่อใคร แต่เราจะลุยมันเพื่อเรา
Rao mai dai tum peua krai dtae rao ja looey mun peua rao
We aren’t doing it for anyone else, we’re pushing forward for us
ลุกขึ้นมาแล้วปีนเถิดเพื่อนเรา
Look keun mah laeo bpeen turt peuan rao
Get up, climb, my friend
จะตายอย่างผู้กล้า หรืออยู่อย่างหมาก็เลือกเอา
Ja dtai yahng poo glah reu yoo yahng mah gor leuak ao
It’s your choice if you want to die like a warrior or live like a dog
แล้วเอาเลือดเราผสมกันแล้วดื่ม
Laeo ao leuat rao pasom gun laeo deum
Let’s mix our blood and drink
จากนี้มึงมีกูผจญปัญหาพันหมื่น
Jahk nee meung mee goo pajon bpunhah pun meun
From now on, you have me facing the millions of problems with you
เหลือทางเดียวไม่มีทางอื่น
Leua tahng diao mai mee tahng eun
There’s only one way left, there’s no other option
คือปีนไปล้มยักษ์ ให้แม่งเผชิญความขมขื่น
Keu bpeen bpai lom yuk hai maeng pachern kwahm kom keun
And that’s to climb up and slay the giant, let’s fucking confront the bitterness
เล่นแม่งให้น๊อคหลับไม่ตื่น
Len maeng hai knock lup mai dteun
We’re going to fucking knock it out cold

(*,**)

เราอาจมีเพียงสองมือ แต่ใจเราถือศรัทธา
Rao aht mee piang saung meu dtae jai rao teu suttah
We might have only two hands, but our hearts have faith
ส่งมือขึ้นมา แล้วเราจะพากันขึ้นไป
Song meu keun mah laeo rao ja pah gun keun bpai
Give me your hand and we’ll lead each other up
เรามีกันเพียงเท่านี้ อาจมีไม่เทียมเท่าใคร
Rao mee gun piang tao nee aht mee mai tiam tao krai
We only have each other, we might not have as much as anyone else
แต่จะสูงสักเท่าไหร่ เราจะไม่ตาย เราจะไม่ตกลงมา
Dtae ja soong suk tao rai rao ja mai dtai rao ja mai dtoklong mah
But however high it is, we’ll survive, we won’t fall down
เราจะไปฆ่ามัน
Rao ja bpai kah mun
We’ll kill it

(**,**)

   

คำร้อง : ฟักกลิ้ง ฮีโร่ & ธิติวัฒน์ รองทอง
ทำนอง : ธิติวัฒน์ รองทอง
เรียบเรียง : Botcash

Title: รอฉันอยู่ตรงนั้น / Ror Chun Yoo Dtrong Nun (Wait For Me There)
Artist: Kacha Nontanun ft. Fukkling Hero (คชา นนทนันท์ Feat. ฟักกลิ้ง ฮีโร่)
Album: [Single]
Year: 2015

มองดาว ลอยอยู่บนฟ้า
Maung dao loy yoo bon fah
Looking at the stars floating in the sky
เหงาทุกครั้งครา ใจก็หวั่นไหว
Ngao took krung krah jai gor wun wai
I’m lonely every time, my heart is anxious
มองดาว ที่อยู่ห่างไกล
Maung dao tee yoo hahng glai
Looking at the stars so far away
คอยเตือนหัวใจ คล้ายกับฉันที่ห่างเธอ
Koy dteuan hua jai klai gup chun tee hahng tur
They remind my heart of you and I being far apart

(*) ฉันไม่อาจรู้ ความคิดถึงมันเดินทางไปได้ไหม
Chun mai aht roo kwahm kit teung mun dern tahng bpai dai mai
I might not know if my thoughts of you are able to reach you
ถึงแม้มันห่างไกล แต่ยังหวังว่าในสักวัน
Teung mae mun hahng glai dtae yung wung wah nai suk wun
Though we’re far apart, I still hope that some day

(**) เราจะได้พบกันในวันหนึ่ง
Rao ja dai pob gun nai wun neung
We’ll meet one day
หยุดความคิดถึงที่มันยาวนาน ยังรอฉันอยู่ใช่ไหม
Yoot kwahm kit teung tee mun yao nahn yung ror chun yoo chai mai
Stop my longing for you that’s been going on for so long, you’re still waiting for me, right?
อาจยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน
Aht yung mai roo wah tur yoo nai
I still might not know where you are
ในอนาคตเธอคือใคร ช่วยรอฉันอยู่ตรงนั้น
Nai anahkot tur keu krai chuay ror chun yoo dtrong nun
Or who you’ll be in the future, but please wait for me there

ดาวยัง คงไม่ไปไหน
Dao yung kong mai bpai nai
The stars haven’t gone anywhere
แม้ไม่เห็นมัน ในเวลาเช้า
Mae mai hen mun nai welah chao
Though we can’t see them in the morning
เธอเอง สักที่แห่งไหน
Tur eng suk tee haeng nai
Like you, wherever you are
ไม่ว่าทำอะไร ไม่เคยหายไปจากใจฉัน
Mai wah tum arai mai koey hai bpai jahk jai chun
No matter what I do, you’ve never disappeared from my heart

(*,**)

ใครบอกว่าฉันเพ้อ ใครบอกว่าฉันรั้น
Krai bauk wah chun pur krai bauk wah chun run
Everyone says I’m crazy, everyone says I’m stubborn
แต่ฉันเห็นว่าเธอยิ้ม รอฉันอยู่ตรงนั้น
Dtae chun hen wah tur yim ror chun yoo dtrong nun
But I see you smiling, waiting for me there
ชัดเจนในความคิด เหมือนเพลงของแสตมป์
Chut jen nai kwahm kit meuan pleng kaung Stamp
It’s clear in my thoughts, like Stamp’s song
และฉันยังคงมีความเชื่อ เหมือนบอดี้สแลม
Lae chun yung kong mee kwahm cheua meuan bodyslam
And I still have belief like Bodyslam
ว่าลึกกลางใจเมือง หรืออาจสุดพงพนา
Wah leuk glahng jai meuan reu aht soot pong panah
That deep in the heart of the city or at the edge of the forest
อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ หรือว่าฉันแก่ชรา
Aht ja bpen wun proong nee reu wah chun gae charah
It might be tomorrow, or when I get old
แต่รอฉันเถอะ สักวันหนึ่งชะตาจะนำพาฉันไป
Dtae ror chun tur suk wun neung chadtah ja num pah chun bpai
But wait for me, one day destiny will lead me
พบเหมือนกับเพลงของคชา
Pob meuan gup pleng kaung kacah
And we’ll meet like Kacha’s song

(**)

รอฉันหน่อยที่รัก
Ror chun noy tee ruk
Wait for me, darling

   
Lyric : Kacha Nontanun
Compose : Kacha Nontanun/ Mac Sarun
Lyric Director : Mac Sarun
Producer : Mac Sarun
Chorus : กลม อรวี
All Instrument : Mac Sarun
Mix / Mastering : Tarin Paul
Studio : Lakeside Village studio

Title: เหงาเท่าอวกาศ / Ngao Tao Awahgaht (Lonely As Space)
Artist: Season Five ft. Fukkling Hero
Album: [Single]
Year: 2015

หลงทางอยู่กลางผู้คนมากมาย
Long tahng yoo glahng poo kon mahk mai
Lost among a big crowd
สวนมาผ่านไปได้แค่มองตา
Suan mah pahn bpai dai kae maung dtah
I can only look at everything passing by
ยิ้มไปตอบมา แค่ความนิ่งเฉยที่มีให้ฉัน
Yim bpai dtaup mah kae kwahm ning choey tee mee hai chun
I smile, but in return, all I get is indifference from you

เห็นใครต่อใครเขามีคู่กัน
Hen krai dtor krai kao mee koo gun
I see everyone else with their lovers
เห็นใครต่อใครเขามีรางวัล
Hen krai dtor krai kao mee rahng wun
I see everyone else with their prize
เป็นกอด เป็นหอม เป็นจูบ
Bepn gaut bpen haum bpen joop
It’s a hug, it’s a nuzzle, it’s a kiss
เป็นฉันได้แค่อิจฉา
Bpen chun dai kae itchah
And all I can be is jealous

(*) ความเหงามันใหญ่ขึ้นทุกที
Kwahm ngao mun yai keun took tee
The loneliness is growing every moment
พื้นที่ตรงนี้ที่ในหัวใจเกินจะเก็บไว้
Peun tee dtrong nee tee nai hua jai gern ja gep wai
Right here, in my heart, too much to keep in
ความเหงาก่อตัวเป็นเหมือนเงา
Kwahm ngao gor dtua bpen meuan ngao
The loneliness is starting to become like a shadow
ปกคลุมชีวิตเรา เหมือนฉันเป็นดาว
Bpok kloom cheewit rao meuan chun bpen dao
Spreading over my life like I’m a star

(**) แต่ความเหงา เป็นอวกาศ
Dtae kwahm ngao bpen awagaht
But the loneliness is space
ฉันคงไม่อาจซ่อนมันไว้ข้างในจิตใจ
Chun kong mai aht saun mun wai kahng nai jit jai
I can’t hide it in my heart
เมื่อความเหงา ใหญ่เท่าอวกาศ
Meua kwahm ngao yai tao awagaht
When the loneliness is as vast as space
ฉันเลยไม่อาจ ที่จะรู้สิ้นสุดที่ใด
Chun loey mai aht tee ja roo sin soot tee dai
I don’t know where I’ll end up

หน้าตาไม่ดี ก็มีคู่มา
Nah dtah mai dee gor mee koo mah
People who aren’t very good looking have lovers
ร่ำรวยมั่งมี นี่แฟนดารา
Rum ruay mung mee nee faen dara
People who are rich have celebrity lovers
คิดไปเจ็บมา ว่าผิดตรงไหนนะ คนอย่างฉัน
Kit bpai jep mah wah pit dtrong nai na kon yahng chun
I think and hurt myself, where did a guy like me go wrong?

ช่วยเบาหน่อยคนที่เป็นคู่กัน
Chuay bao noy kon tee bpen koo gun
Please don’t flaunt it if you have a lover
ลดลงหน่อยตอนที่มอบรางวัล
Lot long noy dtaun tee maup rahng wun
Downplay it when you receive an award
อย่ากอด อย่าหอม อย่าจูบ
Yah gaut yah haum yah joop
Don’t hug, don’t nuzzle, don’t kiss
ให้ฉันต้องคอยอิจฉา
Hai chund taung koy itchah
And make me jealous

(*,**)

ดาวคณะเป็นแฟนกับดาวซัลโว
Dao kana bpen faen gup dao sulwo
The star of the school is in a relationship with the jock
ดาวโป๊เค้ากรี๊ดดาวบนบ่าพันโท
Dao bpoh kao greet dao bon bah pun toh
Porn stars scream for army men
ดาวคู่รักให้ดอกไม้กันโชว์
Dao koo ruk hai dauk mai gun show
Lovers give flowers to each other to show
ฉันมีแต่ดอกให้ธนาคารเพราะเพิ่งไปดาวน์คอน­โด
Chun mee dtae dauk hai tanahkahn pror perng bpai down condo
I have only bank interest because I just put a deposit on a condo
ดาวพลูโตมีบริวารห้าดวง
Dao ploo dtoh mee boriwahn hah duang
Pluto has five satellites
โลกแม้ถึงจะเหงายังมีดวงจันทร์ไว้ควง
Lohk mae teung ja ngao yung mee duang jun wai duang
Even if the earth is lonely, it has the moon orbiting it
อยากมีดาวในทรวงแม้โดนดาวหลอกดาวลวง
Yahk mee dao nai suang mae dohn dao lauk dao luang
I want to have a star in my heart, even if that star deceives me
เหมือนดาวเรืองดาวโรยของแม่ผึ้งพุ่มพวง
Meuan dao reuang dao roy kaung mae peung poompuang
Like the shining star of Miss Peung Pumpuang
เห็นเขาควง จู๋จี๋กันเมื่อไหร่
Hen kao duang joo jee gun meua rai
Whenever I see anyone dating or flirting
อยากโดดกองไฟกลายเป็นดาวลูกไก่
Yahk doht gaung fai glai bpen dao look gai
I want to jump over the fire and join the chick constellation
เหมือนโดนชนด้วยอุกกาบาตลูกใหญ่
Meuan dohn chon duay ookgahbaht look yai
It’s like I’ve been hit by a large meteorite
เพราะเราไม่เคยคู่ใคร ตอนเขาเล่นปูไต่
Pror rao mai koey koo krai dtaun kao len bpoo dtai
Because I’ve never been involved with anyone while they’re all over each other
เหมือนความโสดมันคือหลุมดำแล้วฉันเป็นเพีย­งเห็บเหา
Meuan kwahm soht mun keu loom dum laeo chun bpen piang hep hao
It’s like being single is a black hole and I’m just a little tick
เหมือนหยดน้ำรอดวงอาทิตย์แผดเผา
Meuan yot num raut wong ahtit paet pao
I’m like a drop of water trying to escape from the blaze of the sun
เหมือนอิจฉานั้นคือวงแหวนแล้วใจฉันเป็นดาว­เสาร์
Meuan itchah nun keu wong waen laeo jai chun bpen dao sao
It’s like I’m jealous of everyone’s rings while my heart is Saturn
เหมือน ฉัน เป็น ดาว แต่ความเหงา
Meuan chun bpen dao dtae kwahm ngao
It’s like I’m a star, but loneliness…

(**,**)

   
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
โปรดิวเซอร์ เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Co-Producer Season Five

   
I always forget how much I love Season Five between singles, they really should have a new album already. I really like a capella music, and I like the way these guys incorporate their vocal talents together with the musical instruments for a very unique sound. I’m loving the catchy beat, and while I’m not usually a fan of sad/lonely songs, I like the analogy of comparing loneliness to space and everyone else around as stars and planets. The music video is also very well put together, and I like the scenes of the space ship and space they used and the story of just being lost and floating around in space. Another top-notch release for these guys~

Title: ร้อยแก้ว / Roy Gaeo (One Hundred Glasses)
English Title: “Slam Drunk”
Artist: Wan Thanakrit (ว่าน ธนกฤต) ft. Fukkling Hero (กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่)
Album: Alonevera
Year: 2015

รวมแก้วที่แล้ว แก้วนี้เป็นแก้วที่ร้อย
Ruam gaeo tee laeo gao nee bpen gaeo tee roy
Adding up all the glasses, this is the hundredth glass
แก้วสุดท้ายของคืนนี้ต้องใช้สองมือ ประคองไว้
Gaeo soot tai kaung keun nee dtaung chai saung meu bprakaung wai
The last glass of tonight, I must use two hands to support it
แก้วที่แล้วฉันนั้นถือด้วยความวู่วาม ทำหลุดมือจนน้ำตามันหล่นไป
Gaeo tee laeo chun nun teu duay kwahm woo wahm tum loot meu jon num dtah mun lon bpai
The previous glass I handled too hastily, and it slipped from my hand until tears fell
แก้วนี้ต้องตั้งใจ นึกเรื่องที่แล้วมา
Gaeo nee dtaung dtung jai neuk reuang tee laeo mah
With this glass, I must think about the past

แก้วแรกที่พบ เพียงครั้งที่เราได้สบตา
Gaeo raek tee pob piang krung tee rao dai saung dtah
The first glass I found was just the time that we looked into each other’s eyes
แก้วที่คิดว่าความรักที่เคยคว้ามา ไม่ใช่ความฝัน
Gaeo tee kit wah kwahm ruk tee koey kwah mah mai chai kwahm fun
The glass that I thought was love, that I had once grabbed, wasn’t a dream
แก้วที่สองแก้วที่สามฉันคิดถึงเธอ
Gaeo tee saung gaeo tee sahm chun kit teung tur
With the second and third glass, I think of you
แก้วที่เธอไปคิดถึงใครคนนั้น
Gaeo tee tur bpai kit teung krai kon nun
The glass that’s you leaving, thinking about your someone else
แก้วที่เธอทิ้งกัน แก้วที่ฉันเสียใจ
Gaeo tee tur ting gun gaeo tee chun sia jai
The glass that’s you dumping me, the glass that’s for me being sad

(*) หมดไม่เหลือแล้ว แก้วของสองเรา เหลือเพียงรอยร้าว ที่ฝากไว้
Mot mai leua laeo gaeo kaung saung rao leua piang roy rao tee fahk wai
It’s over, nothing’s left, our glass has only a crack left in it
ฉันเสียเธอ และเสียใจ เธอรักใคร ไม่ใช่ฉัน
Chun sia tur lae sia jai tur ruk krai mai chai chun
I lost you and lost my heart, you love someone else, not me
แก้วสุดท้ายนี้ ดื่มให้หัวใจ ที่ถูกลืมไป ไม่มีชิ้นดี
Gaeo soot tai nee deum hai hua jai tee took leum bpai mai mee chin dee
This final glass I drink for my heart that has been forgotten and doesn’t have a good piece
รักเราที่เคยมี มันไม่จริง
Ruk rao tee koey mee mun mai jing
The love that we once had wasn’t real

(**) หนึ่งแก้วสุดท้าย เพราะรู้ว่าทนอีกไม่ไหว
Neung gaeo soot tai pror roo wah ton eek mai wai
This is the last glass because I know I can’t handle any more
แก้วที่พบว่าปัญหาไม่ได้มากมาย แค่เธอหลอกฉัน
Gaeo tee pob wah bpunhah mai dai mahk mai kae tur lauk chun
The glass that has found that there aren’t so many problems, just that you deceived me

(***) แก้วที่สอนว่าความรักไม่ใช่ด้านเดียว แก้วที่วางลงให้ไกลพ้นใจฉัน
Gaeo tee saun wah kwahm ruk mai chai dahn diao gaeo tee wahng long hai glai pon jai chun
The glass that taught me that love isn’t one-sided, the glass that has gotten me far away from my heart
แก้วที่ฉันรู้ทัน เมื่อฉันไม่เหลือใคร
Gaeo tee chun roo tung meua chun mai leua krai
The glass that I’ve gotten to know when I don’t have anyone else left

แก้วแรกเธอยกเพียวอย่างโอชา แก้วที่ 8 เธอหวานผสมโคคาโคลา
Gaeo raek tur yok piao yahng oh chah gaeo tee bpaet tur wahn pasom coca cola
The first glass, you had just straight tea, the 8th glass, you sweetened it with Coca Cola
แก้ว 11 ผสมหลงไหลกับโซดา ยกแก้ว 14 ผสมน้ำผึ้ง ทุกครั้งที่เธอโทรมา
Gaeo sip et pasom long lai gup soda yok gaeo sip sah pasom num peung took krung tee tur toh mah
The eleventh glass, you mixed infatuation with soda, the 14th glass, you mixed in honey every time that you called
แก้ว 15 เราเต้นด้วยกัน เพราะมันม่วน
Gaeo sip hah rao dten duay gun pror mun muan
The 15th glass, we danced together because it was fun
แก้ว 16 17 เธอเริ่มวางสายด้วยเสียงห้วนๆ
Gaeo sip hok sip jet tur rerm wahng sai duay siang huan huan
The 16th and 17th glass, you started to hang up abruptly
ผสมน้ำลายจากคำโกหกที่เธอบ้วน ที่แก้ว 19 ผสมน้ำตาที่แก้วยี่สิบถ้วน
Pasom num lai jahk kum gohhok tee tur buan tee gaeo 19 pasom num dtah tee gaeo yee sip tuan
You mixed your spit with the lies that you created by the 19th glass, and mixed tears into the 20th
ยกแก้วที่ 22 เพราะอยากลบเธอออกจากสมอง
Yok gaeo tee yee sip saung pror yahk lop tur auk jahk samaung
I raise the 22nd glass because I want to erase you from my brain
เพื่อนชวนยกแก้วที่ 35 บอกกลับมาโสดเราต้องฉลอง
Peuan chuan yok gaeo tee sahm sip hah bauk glup mah soht rao dtaung chalaung
My friends invite me to raise the 35th glass, telling me to celebrate being single again
หมดแก้วที่ห้าสิบแปด ขอให้เธอกรรมตามสนอง
Mot gaeo tee hah sip bpaet kor hai tur gum dtahm sanaung
Bottoms up on the 58th, I hope you get what’s coming to you
สุดท้ายนั่งดื่มลำพังแก้วที่เจ็ดสิบสอง
Soot tai nung deum lumpung gaeo tee jet sip saung
Finally, I sit alone drinking glass #72
เจ้าของร้านออกมาไล่ ฉันเดินไปอ้วก 80 แก้วคอไหม้ ใจโดนไฟลวก
Jao kaung rahn auk mah lai chun dern bpai uak bpaet sip gao kor mai jai dohn fai luak
The owner of the bar comes to kick me out, I go and throw up, the 80th glass burns my throat, and my heart is singed
คว่ำแก้วที่ 99 อีกแก้วจะพอแล้วพวก หมดแก้วที่ 100 ปาดน้ำตาที่ย้อย ชน…
Kwum gaeo tee gao sip gao eek gaeo ja por laeo puak mot gaeo tee roy bpaht num dtah tee yoy chon
Turning over glass #99, one more glass will be enough for me, bottoms up on #100, sweeping away the dripping tears

( * , ** , *** , *** )

   
While I don’t condone the idea of drinking to cure a broken heart, I like the uniqueness of the song, ranking each event in their relationship as a shot needing to be drunk in the steps towards healing. I also like idea of the music video, turning it into a judged drinking competition against the guys own psyche, trying to best her and prove to himself that he’s over it. The guy is also pretty nice to look at, too.

And while I love Sing Neua Seua Tai / Fukkling Hero, really I do, is there any other rapper everyone else can go to for a featured rap verse? xD I swear, P’Golf doesn’t even need to write his own songs anymore, he could easily support his family from just the royalties of all the featurings he does haha~

Title: A.B.C
Artist: Fukkling Hero ft. Groovybee
Album: OST Hope บ้านสุดป่วน ก๊วนต่างวัย
Year: 2014

ก็อาจจะจริงที่เงินและทองช่างมีค่า
Gor aht ja jing tee ngern lae taung chahng mee kah
It might be true that money and gold are valuable
มีเงินก็อาจจะจ้างนางแบบมาเดทชวนดื่มเตกีล่า
Mee ngern gor aht ja jahng nahng baep mah date chuan deum tequila
If you have money, you can hire a model to date you and invite to drink tequila
แต่ลองคิดดูถ้าโลกเราแตกซักปีหน้า
Dtae laung kit doo tah lohk rao dtaek suk bpee nah
But try to imagine, if our world was destroyed next year
มีเงินก็ไม่อาจจ้างให้นาฬิกาหยุดเดินไว้แค่ตอนตีห้า
Mee ngern gor mai aht jahng hai nahligah yoot dern wai kae dtaun dtee hah
Having money won’t bribe the clock to stop turning at 5 am
ไม่อาจจะจ้างจอห์น เลนน่อนให้กลับมาเล่นกีต้าร์
Mai aht ja jahng john lennon hai glup mah len guitar
It won’t bring John Lennon back to play guitar
มีทองเท่าปีระมิดไม่คืนชีวิตฟาโรห์ให้กีซ่า
Mee taung tao pyramid mai keun cheewit pharo hai giza
Having as much gold as the pyramids won’t bring the Pharaoh of Giza back to life
เคยสวยเหมือนอั้มและเคยแข็งแรงเหมือนจีจ้า
Koey suay meuan um lae koey kaeng raeng meuan jee jah
Once as pretty as Aum and strong as Jija
แต่ตอนเวลาผ่านไปถึงฉีดโบท็อกซ์แต่เด็กยังเรียกว่าอีป้า
Dtae dtaun welah pahn bpai teung cheet botox dtae dek yung riak wah ee bpah
But when time passes by, though they inject botox, the kids still call them an old maid

ถ้าเปรียบเวลาเป็นเงินออมที่เราต่างมี
Tah bpriap welah bpen ngern aum tee rao dtahng mee
If we compare time to a bank deposit that we all have
เราไม่เคยรู้หรอกว่าเหลืออยู่เท่าไหร่อยู่ในบัญชี
Rao mai koey roo raukw ah leua yoo tao rai yoo nai bunchee
We never know how much we have left in our accounts
แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบอ่ะวินาที
Bpaet meun hok pun see roy see sip a winahtee
Eight thousand, six hundred and forty four seconds
หนึ่งวันมีฝากเท่ากันจะถอนไปทำอะไรกันดี
Neung wun mee fahk tao gun ja taun bpai tum arai gun dee
One day we’ll deposit all the time, then what will we do with a withdrawal?

ถ้าถอนไปทำความดีโลกนี้ก็คงจะโจษจัน
Tah taun bpai tum kwahm dee lohknee gor kong ja joht jun
If we withdraw good deeds, this world will spread
ควรถอนไปเอื้อเฟิ้อคนที่ต้องยืนเบียดกัน
Kuan taun bpai eua feua kon tee dtaung yeun biat gun
We should withdraw charity, for the people must stand together
น่าถอนไปให้อภัยคนที่เราเคยโกรธมัน
Nah taun bpai hai apai kon tee rao koey groht mun
We should withdraw forgiveness to the people whom we once were angry at
อายุคนเรามันสั้นเกินกว่าจะใช้เวลาเพื่อเกลียดกัน(ประเดี๋ยวไม่ทันนะ)
Ahyoo kon rao mun sun gern gwah ja chai welah peua gliet gun (bpradiao mai tun na)
Our lifespan is too short to spend time hating each other (Pretty soon it’ll run out)

(*) M O N E Y Money
M O N E Y Money
เอ๊ะ พวกลุงทำอะไรกันอยู่ทั้งปี
Eh puak loong tum arai gun yoo tung bpee
Eh, everyone does something to each other all year
หนูไม่เข้าใจเลยซักที
Noo mai kao jai loey suk tee
I don’t understand it at all
ลุงจะเอาไปทำอะไรกันนักนี่
Loong ja ao bpai tum arai gun nuk nee
What will you take me to do?
อยู่ด้วยกันส่งยิ้มหัวเราะทุกวัน
Yoo duay gun song yim hua ror took wun
We’re together, smiling and laughing every day
ลุงพูดเองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
Loong poot eng wah bpen sing tee sumkun gwah
You say it’s something that’s more important
เดี๋ยวนี้เลยพวกเรามารักกัน
Diao nee loey puak rao mah ruk gun
At this moment, we love each other
เพราะถ้ารอพรุ่งนี้กลัวจะไม่ทัน
Pror tah ror proong nee glua ja mai tun
Because if we wait until tomorrow, I’m afraid it’ll be too late

เฉลี่ยอายุแค่เจ็ดสิบปีเท่านั้นแหล่ะหนา
Chalia ahyoo kae jet sip bpee tao nun lae nah
The average lifespan is only 70 years
สิบปีแรกยังไร้เดียงสา เสียอีกสิบปีเพื่อการศึกษา
Sip bpee raek yung rai diang sah sia eek sip bpee puea gahn seuk sah
The first ten years is innocence, we lose another ten for studying
อายุสามสิบเดินหน้าสู้งานและปัญหา
Yahyoo sahm sip dern nah soo ngahn lae bpunhah
At age 30, we progress towards work and problems
สี่สิบปีเริ่มสร้างฐานะและหิวกระหายยศฐา
See sip bpee rerm sahng tahna lae hiew grahai yot tah
At 40, we start to earn our own and thirst for recognition
อายุห้าสิบเดินหน้าลงหลักปักฐาน หกสิบปีเกษียณงานเอาเงินที่เก็บมารักษา
Ahyoo hah sip dern nah long luk bpuk tahn hok sip bpee gasian ngahn ao ngern tee gep mah ruk sah
At 50, we move towards preparing for the future, and at 60, we retire and live off our savings

นาฬิกาวิ่งนำให่้เราวิ่งตามอยู่ทุกชั่วโมง
Nahligah wing tum hai rao wing dtahm yoo took chua mohng
The clock speeds by, leading us running after it at every hour
ไม่เกินเจ็ดสิบก็นอนในโลงให้ลูกกับหลานมาเคาะฝา
Mai gern jet sip gor naun nai lohng hai look gup lahn mah kor fah
In no more than 70 years, we’ll be sleeping in a coffin with our children and grandchildren knocking on the lid
ถ้าขาของเรายังเดิน ตราบที่หัวใจยังเต้น
Tah kah kaung rao yung dern dtrahp tee hua jai yung dten
If my legs still walk, as long as my heart is still beating
ในยามจมูกและปอดยังคงหายใจเอาอ๊อกซิเจน
Nai yahm jamook lae bpaut yung kong hai jai ao oxygen
When my nose and lungs still take in oxygen
โปรดรู้ว่ารักมีค่าได้มากกว่าเพชร มากกว่าพลอย
Bproht roo wah ruk mee kah dai mahk gwah pet mahk gwah ploy
Please know that love is much more valuable than diamonds, more than gems
เพราะคนที่รักอาจไม่อยู่คอยเราไปตลอดเหมือนกับเซเว่นฯ
Pror kon tee ruk aht mai yoo koy rao bpai dtalaut meuan gup seven
Because people who love us might not be around waiting for us forever like Seven Eleven

จะเข้าเส้นชัยไปทำไมถ้าไม่มีบ้านให้กลับ จะเอารางวัลไปโชว์ใครไม่มีใครมาเชียร์
Ja kao sen chai bpai tummai tah mai mee bahn hai glup ja ao rahng wun bpai show krai mai mee krai mah cheer
Why reach the finish line if there’s no home to return to? Who will you take your trophy to show if no one came to cheer?
นั่งกินข้าวกับลูกเมียถึงมีแค่ข้าวและกับ ดีกว่านั่งหลับเหงาๆในผับทั้งที่มือจับแต่ขวดเบียร์
Nung gin kao gup look mia teung mee kae kao lae gup dee gwah nun lup ngao ngao nai pub tung tee meu jup dtae kuat beer
Sitting and eating with the family, even though you only have rice, is better than drowsing off in a pub, even though you’re gripping only a bottle of beer

(*)

ทำงานเครียดติดพัน
Tum ngahn kriat dtit pun
Work stresses and occupies us
ก็เลยมีอารมณ์เสียใส่กัน ทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าเรามีพรุ่งนี้อีกกี่วัน
Gor loey mee ahrom sia sai gun tung tee rao gor mai roo wah rao mee proong nee eek gee wun
So we get upset, even though we don’t know how many tomorrows we have left
จะมีเธอมีฉันไปอีกนานเท่าไหร่
Ja mee tur mee chun bpai eek nahn tao rai
How much longer will I have you and you have me?
ถ้าเกิดพรุ่งนี้ฉันจาก ถ้าหากพรุ่งนี้เธอตาย เราคงนึกเสียดายวันเวลามากมายที่เราปล่อยไปให้มันแค่ไหล คงไม่สายถ้าเรากลับมาใส่ใจ กับรัก
Tah gert proong nee chun jahk tah hahk proong nee tur dtai rao kong neuk sia dai wun welah mahk mai tee rao bploy bpai hai mun kae lai kong mai sai tah rao glup mah sai jai gup ruk
If tomorrow comes and I leave, if you die tomorrow we’ll regret the times so much that we let slip away, it’s not too late if we refocus on love

อยู่ด้วยกันอีกแป้บประเดี๋ยวก็ต้องลาจาก
Yoo duay gun eek bpaep bpradiao gor dtaung lah jahk
We may be together for a little longer, then have to say good-bye
กอดคนที่เรารักให้มากกว่ากอดเงินฝาก
Gaut kon tee rao ruk hai mahk gwah gaut ngern fahk
Hug the people we love more than we hug the money in our bank accounts
ครอบครองที่ดินมากมาย สุดท้ายใช้แค่ฝังกาย
Kraup kraung tee din mahk mai soot tai chai kae fung gai
There are many possessions on earth, but in the end, we can only use them with our bodies
หยุดส่งสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วบอกรักกันด้วยปาก
Yoot song sticker line laeo bauk rukg un duay bpahk
Stop using stickers on Line and say you love them with your mouth
สายน้ำหลากไปข้างหน้าเวลาไม่เคยอยู่นิ่ง
Sai num lahk bpai kahng nah welah mai koey yoo ning
The current travels to the future, time will never stand still
ก่อนเคี้ยวหมากเป็นปู่กับย่า ก่อนลาไปอยู่บนหิ้ง
Gaun diao mahk bpen bpoo gup yah gaun lah bpai yoo bon hing
Before you become a grandpa or grandma, before you say good-bye on this shelf
ขอให้จงจดจำไว้ว่าฉันรักเธอมากอย่างยิ่ง
Kor hai jong jot jum wai wah chun ruk tur mahk yahng ying
I want you to remember that I love you so much
So make love not war and let the kids sing
So make love not war and let the kids sing

(*)

Title: พูดไม่คิด / Poot Mai Kit (Speaking Without Thinking)
Artist: Season Five ft. Fukkling Hero
Album: [New Single]
Year: 2011

แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้
Dtae soot tai chun eng nun lae tee tum mai dai
But in the end, I was the one who couldn’t do it
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
Poot yahng mai kit hai tur pai jahk cheewit
Speaking without thinking drove you out of my life
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
Glup mah dai reu plao, glup mah dai reu plao
Could you come back? Could you come back?
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
Dai rian roo teung kwahm ngiap ngao meua kaht tur wun nee
I’ve learned what loneliness is when I’m without you today

Oh baby baby

เหมือนเสียงหัวใจมันยังตะโกนเรียกหาเธอ
Meuan siang hua jai mun yung dtagohn riak hah tur
It’s like the voice of my heart is still crying out for you
ทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่เรานั้นคู่กัน
Took krung tee dern pai jur tee gao tee rao nun koo gun
Every time that we met up like we used to when we were a couple
แต่ว่าฉันเองก็ไม่สนใจ กลับผลักไสให้เธอห่างไป
Dtae wah chun eng gor mai son jai glup pluk sai hai tur hahng pai
But I wasn’t interested, I ended up pushing you away
ไม่ต้องห่วงใย ไม่ต้องมาวุ่นวาย
Mai dtaung huang hai mai dtaung mah woon wai
There’s no need to be concerned, you don’t have to bother

(*)แต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้
Dtae soot tai chun eng nun lae tee tum mai dai
But in the end, I was the one who couldn’t do it
พูดอย่างไม่คิดให้เธอไปจากชีวิต
Poot yahng mai kit hai tur pai jahk cheewit
Speaking without thinking drove you out of my life
กลับมาได้หรือเปล่า กลับมาได้หรือเปล่า
Glup mah dai reu plao, glup mah dai reu plao
Could you come back? Could you come back?
ได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้
Dai rian roo teung kwahm ngiap ngao meua kaht tur wun nee
I’ve learned what loneliness is when I’m without you today
Oh baby baby ฉันคิดถึงเธอ
Oh baby baby chun kit teung tur
Oh baby baby, I miss you

บางทีมีบางคำ มันไม่ตรงกับหัวใจ
Bahng tee mee bahng kum mun mai dtrong gup hua jai
Sometimes there are some words that don’t mean the same as the heart
ลืมตัวทำลงไป มันก็เสียใจ
Leum dtua tum long pai mun gor sia jai
Forgetting this can lead to regret
ได้แต่มาร้องเพลงวอนให้เธอคืนมา
Dai dtae mah raung pleng waun hai tur keun mah
I can only sing this song begging you to come back
อยากจะย้อนเวลานั้นกลับคืนมาได้ไหม
Yahk ja yaun welah nun glup keun mah dai mai
I want to turn back the time, can I?
เธอพอจะอภัยคนที่พลั้งไป
Tur por ja apai kon tee plung pai
It’s enough for you to forgive the person who messed up
ไม่มีเธอทำอะไรมันดูเศร้า มันก็เศร้า
Mai mee tur tum arai mun doo sao mun gor sao
Without you, everything I do seems sad, it’s sad

(*)

เอาข้าวเอาของ เขวี้ยงออกนอกห้อง
Ao kao ao kaung kwiang auk nauk haung
Taking your food and your things, throwing ’em out of the room
แต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรีที่อยู่ในกล้อง
Dtae mai glah lob roop tur jahk memori tee yoo nai glaung
But I’m not strong enough to delete your pictures from the memory card of my camera
ถึงเข้าใจความรู้สึกของน้ำกะทิที่ขาดลอดช่อง
Teung kao jai kwahm roo seuk kaung num ga ti tee kaht laut chaung
I understand these feelings of coconut milk without rambutans (+)
ว่าน้ำตาเช็ดหัวเข่ามันไหลลามได้ไปถึงน่องขา
Wah num dtah chet hua kao mun lai lahm dai pai teung naung kah
The tears wiped with my knees trickle down to my calves

ยอมเป็นผู้ต้องหาในคดี ที่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจ
Yaum pen poo dtaung hah nai kadee tee chai son tao kit taen hua jai
I agreed to be a defendant in court who uses his heel to think instead of his heart
ก่อนจะเอื้อนถ้อยวจี ตอนเธอจากไปก็ทำไม่ซี
Gaun ja euan toy wa jee dtaun tur jahk pai gor tum mai see
Before I uttered those words, when you left, I couldn’t see
แต่ทำไมตอนอยู่คนเดียวต้องนั่งกินเหล้า (ก็นั่นนะซี)
Dtae tummai dtaun yoo kon diao dtaung nung gin laeo (gor nun na see)
But why when I’m alone do I have to drink? (for reals)

คงจะจริงอย่างที่เธอเคยว่าเรา ว่าที่คางมีเครา
Kong ja jing yahng tee tur koey wah rao wah tee kahng mee krao
It’s real like you were once “we,” that a chin has whiskers
แต่ในปากมีหมาปั๊ก มีไซบีเรียน มีปอม มีเชาเชา
Dtae nai pahk mee mah puk mee sai bee rian mee paum mee chao chao
But in my mouth, there’s a pug, there’s a husky, a pomeranian, and a chow-chow
แต่ดอกไม้เธอรู้หรือเปล่า ที่หมาเห่าเพราะหมารัก
Dtae dauk mai tur roo reu plao tee mah hao pror mah ruk
But, my flower, do you know, that a dog barks because it loves?

กลับมาเถอะนะ ขาดเธอฉันกินไม่ลง
Glup mah tur na kaht tur chun gin mai long
Come back, without you I can’t eat
เอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรง
Ao dtae nung maung dtae choot kaung tur gup yok song
I just wanna sit and look at your pair of lingerie
มันอาจวกวนไปสักหน่อยนะใจผู้ชาย
Mun aht wok won pai suk noy na jai poo chai
It might run in circles, the heart of a man
ดูอารมณ์ร้าย ปากร้าย ใจร้าย
Doo arom rai pahk rai jai rai
Seeming like a bad mood, bad mouth, bad heart

(*)

(+) – This references the two key ingredients of a Thai dessert

A
A.B.C

C
ชูใจ / Choo Jai (Encourage)

J
แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ / Jack Poo Kah Yuk (Jack the Giant Killer)
จำเก่ง / Jum Geng (Good at Remembering) [Slipped Your Mind] {With Tilly Birds}
จำเลยรัก / Jumloey Ruk (Defendant Of Love)

M
มีแค่เรา / Mee Kae Rao (There’s Just Us)

N
นอนได้แล้ว / Naun Dai Laeo (Sleep Now) [With the Toys]
นิทานหลอกเด็ก / Nitahn Lauk Dek (Fairy Tales Deceive Children)

S
สะบันงา / Sabunngah (Saban Nga Tree)
เสือสิ้นลาย / Seua Sin Lai (Tamed)

   
All songs tagged Fukkling Hero