Youngohm

All posts tagged Youngohm

Title: คนเดียว บางที / Kon Diao Bahng Tee (Alone Sometimes)
Artist: Youngohm
Album: [Single]
Year: 2019

(*) บอกเธอว่าไม่ต้องกังวล
Bauk tur wah mai dtaung gung won
I told you that you don’t have to worry
ฉันแค่อยากจะอยู่คนเดียวบางที
Chun kae yahk ja yoo kon diao bahng tee
Sometimes I just want to be alone
โทรศัพท์เธอไม่ต้องโทร
Tohrasup tur mai dtaung toh
You don’t have to call
แค่ต้องการชีวิตที่มันพอดี
Kae dtaung gahn cheewit tee mun por dee
I just want a perfect life
เธอไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ
Tur mai chai sing tee chun dtaung gahn
You’re not what I want

แค่ยังไม่อยากจะสนทนา
Kae yung mai yahk ja son tanah
I just don’t want to talk about it yet
ฉันอยู่ในโลกของฉันนี้คือแดนสนธยา
Chun yoo nai lohk kaung chun nee keu daen sontaya
I’m in my own world, this is the land of twilight
และจากทุกทุกสิ่งที่ฉันได้พบได้เจอ
Lae jahk took took sing tee chun dai pob dai jur
And from everything I’ve found
มันบอกกับฉันว่ามันยังไม่ใช่เธอ
Mun bauk gup chun wah mun yung mai chai tur
It’s told me that it’s still not you

ไม่เป็นไรนะฉันจะรีบไปหา
Mai bpen rai na chun ja reep bpai hah
It’s okay, I’ll hurry to see you
เมื่อตอนที่ฉันนั้นพร้อม
Meua dtaun tee chun nun praum
When I’m ready
ขอเวลาให้ฉันสักพักเธออย่าพึ่งมาทัก
Kor welah hai chun suk puk tur yah peung mah tuk
Give me a break, don’t come greeting me yet
มันยังไม่ใช่ตอนนี้
Mun yung mai chai dtaun nee
Now’s still not the right time

ใจฉันซ่อนอยู่สุดขอบฟ้า
Jai chun saun yoo soot kaup fah
My heart is hidden high in the sky
ถ้าเธอจะไปหาเธอต้องไม่รีบร้อน
Tah tur ja bpai hah tur dtaung mai reep raun
If you want to look for it, you must not rush things
ถ้าฉันคือสิ่งที่ใจเธอต้องการ
Tah chun keu sing tee jai tur dtaung gahn
If I’m what your heart wants
ตัวเธอนั้นก็ต้องทน
Dtua tur nun gor dtaung ton
You have to put up with it
Girl don’t blame it on me
Girl, don’t blame it on me
Girl don’t blame it on me
Girl, don’t blame it on me
I just wanna keep it low key
I just want to keep it low key

(*)

วายโอทัวร์ไลฟ์ชีวิตช่างวุ่นวาย
Wai oh tour life cheewit chahng woon wai
Oh man, tour life, life is so chaotic
ทัวร์ทั่วประเทศไทยเจอคนตั้งมากมาย
Tour tua bpratayt thai jur kon dtung mahk mai
I tour all over Thailand and meet so many women
ไม่ใช่แค่เธอคนเดียว
Mai chai kae tur kon diao
You’re not the only one
อย่าคิดว่าเธอสำคัญเลยเชียว
Yah kit wah tur sumkun loey chiao
Don’t think you’re so important
ฉันว่ามันน่าจะจบคืนเดียว
Chun wah mun nah ja jop keun diao
I think this should just be a one-night stand
ทั้งทั้งที่เธอเองก็เป็นดารา
Tung tung tee tur eng gor bpen dahrah
Even though you’re a celebrity
แต่ยามค่ำคืนเธอแต่ยังแอบมาหา
Dtae yahm kum keun tur dtae yung aep mah hah
At night, you still just secretly come to see me
เธอลืมไม่ลงเธอคงจะติดใจ
Tur leum mai long tur kong ja dtit jai
You can’t forget, you’re addicted to me
เธอบอกฉันโตเกินไปแบบผิดวัย
Tur bauk chun dtoh gern bpai baep pit wai
You told me I was too big, like I was the wrong age
ทั้งทีเธอนั้นก็รู้ว่าฉันไม่ต้องการ
Tung tee tur nun gor roo wah chun mai dtaung gahn
Even though you know I don’t want you
อย่าทำตัวเป็นเจ้าของเพราะมันน่ารำคาญ
Yah tum dtua bpen jao kaung pror mun nah rumkahn
Don’t act like you own me because it’s so annoying
ฉันไม่สนเธอจะเป็นคนอยู่ในวงการไหน
Chun mai son tur ja bpen kon yoo nai wong gahn nai
I don’t care what circle you’re in
ถามฉันรึยังว่าฉันต้องการไหม
Tahm chun reu yung wah chun dtaung gahn mai
Have you asked me what I want yet?
Hey YO just let me go let me go
Hey, yo, just let me go, let me go

(*)

   

Lyrics : YOUNGOHM
Produced : NINESIXSOUL
Directed : DIRECTORNET
Mixed & Mastered : MIKESICKFLOW

Title: ทั้งจำทั้งปรับ / Tung Jum Tung Bprup (Both Prison Time and a Fine)
Artist: Stamp, Youngohm, and Karn
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ต่อไปนี้จะไม่มีคนที่นอนร้องไห้
Dtor bpai nee ja mai mee kon tee naun raung hai
From now on, no one is going to be crying themselves to sleep
ต่อจากนี้จะไม่เอาแล้วจะจำจนตาย
Dtor jahk nee ja mai ao laeo ja jum jon dtai
From now on, I won’t want it anymore, I’ll remember until I die
ปรับตัวแล้วจะไม่ยอมเชื่อคนใจร้าย
Bprup dtua laeo ja mai yaum cheua kon jai rai
I’ve adapted, and I refuse to believe cruel people
ทั้งจำทั้งปรับ ทั้งจำทั้งปรับ
Tung jum tung bprup tung jum tung bprup
Both prison time and a fine, both prison time and a fine

เจ็บช้ำมากี่ทีแต่ก็ยอมเธออยู่ดี
Jep chum mah gee tee dtae gor yaum tur yoo dee
However many times I got hurt, I gave in to you anyway
เกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้
Gliet dtua eng tee bpen baep nee
I hate myself for being like this
แค่เห็นเธอก็แพ้อ่อนแอซะไม่มี
Kae hen tur gor pae aun ae sa mai mee
Just seeing you, I give up, I’m weak
ไม่เคยเรียนรู้จากอดีต
Mai koey rian roo jahk adeet
I never learn from the past

แค่เธอมาอ้อน ( อ้อน )
Kae tur mah aun (aun)
You just come and plead (plead)
แป๊บเดียวก็ยอม ( ยอม )
Bpaep diao gor yaum (yaum)
And in a moment, I give in (give in)
พอเถอะขอร้องไม่อยากจะเป็นแบบนี้
Por tur kor raung mai yahk ja bpen b aep nee
Enough, I’m begging you, I don’t want to be like this
ช่วยผมด้วยหมอ ( help me )
Chuay pom duay mor (help me)
Please, doctor, help me (help me)
ถือว่าผมขอ ( สักที )
Teu wah pom kor (suk tee)
I think I’m asking (finally)
ช่วยผ่าตัดให้ผมนั้นลืมเธอไป
Chuay pah dtut hai pom nun leum tur bpai
Please give me surgery so I will forget her

(*)

ไม่รู้จะคิดถึงเธอทำไม Yeah
Mai roo ja kit teung tur tummai yeah
I don’t know why I miss you, yeah
ไอ้คนที่ทำให้ช้ำใจ
Ai kon tee tum hai chum jai
The person who broke my heart
ฉันไม่เคยลืมที่พลาดและพลั้งไป
Chun mai koey leum tee plaht lae plung bpai
I never forgot your mistakes and screw-ups
แต่ว่าใจมันยังไม่ลืม
Dtae wah jai mun yung mai leum
But my heart still hasn’t forgotten you
ยังแอบนึกถึงทุกครั้งไป โอ๊ย
Yung aep neuk teung took krung bpai oy
I still secretly think about you all the time, ohh
ลืมเธอได้ไม่นาน
Leum tur dai mai nahn
I can’t forget you for too long
บ้าเอ๊ยเอาเหอะให้ตาย ( สิพับผ่า )
Bah oey ao hur hai dtai (si pup pah)
I’m going crazy! Good grief!
รู้ว่าเธอมันร้ายเธอจะเอายังไงกับฉัน
Roo wah tur mun rai tur ja ao yung ngai gup chun
I know you’re bad, what do you want from me?

มันลืมไม่ลง ลืมไม่ลง
Mun leum mai long leum mai long
I can’t forget, can’t forget
ไม่ว่าทำอะไรทั้งนั้นใจคนทั้งคน
Mai wah tum arai tung nun jai kon tung kon
No matter what I do, the human heart
ใจคนทั้งคนมันจะอะไรนักหนา
Jai kon tung kon mun ja arai nuk nah
There’s something really wrong about the human heart
คิดถึงเธอแค่คิดถึงเธอหัวใจก็เหนื่อยก็ล้า
Kit teung tur kae kit teung tur hua jai gor neuay gor lah
I miss you, I miss you, my heart is exhausted
ทั้งจำทั้งเจ็บเหมือนยังไม่เข็ด
Tung jum tung jep meuan yung mai ket
I’m both imprisoned and hurting, like I’m still not scared
หัวใจมันลืมโคตรช้า
Hua jai mun leum koht chah
The heart forgets so f*ck*ng slowly

ร้อง ร้องเท่าไรก็คงไม่พอ
Raung raung tao rai gor kong mai por
Cry, however much I cry, it’s not enough
หากสมองไม่เคยจำ
Hahk samaung mai koey jum
If the brain never remembers
เสีย คงต้องเสียใจต่อไปทุกวัน
Sia kong dtaung sia jai dtor bpai took wun
Sad, I must continue being sad every day
หากเรายังไม่ยอมเปลี่ยน
Hahk rao yung mai yaum bplian
If I still refuse to change
ถึงเวลาสักทีที่ฉันต้องไปเริ่มใหม่
Teung welah suk tee tee chun dtaung bpai rerm mai
It’s finally time for me to start over
หายใจเพื่อตัวเองและอยู่เองให้ไหว
Hai jai peua dtua eng lae yoo eng hai wai
To breathe for myself and be able to live for myself
สลักลงแขนเขียนให้ซึมไปถึงหัวใจ
Saluk long kaen kian hai seum bpai teung hua jai
Engraving it into my arm, writing it so it seeps into my heart
โลกใบนี้ไม่มีเธอแล้ว
Lohk bai nee mai mee tur laeo
This world doesn’t have you anymore

(*,*)

   

Lyrics : STAMP,YOUNGOHM
Music : STAMP,YOUNGOHM
Mixed & mastered by Monthon Dilokchavanis

   

Even Stamp is getting a basement rapper to have rap verses in his songs now u_u But at least this one didn’t end up trashy like they usually do~ I like the theme of being in prison and the cleverness of the lyrics, as Stamp always has~

Title: ธารารัตน์ (Thararat)
Artist: Youngohm
Album: [Single]
Year: 2019

(*) รู้มั้ยว่าเธอน่ารัก ตอนเมา
Roo mai wah tur naruk dtaun mao
Do you know that you’re cute when you’re drunk?
โอ้ธารารัตน์ เบาเบา
Oh thararat bao bao
Oh, gentle Thararat
แต่ไม่ตกหลงหลุมรักคนเมา ไม่เอาหรอก
Dtae mai dtok long loom ruk kon mao mai ao rauk
But I don’t fall in love with drunk people, I don’t want you
ฉันรู้ว่าเธอหน่ะร้ายจะตาย
Chun roo wah tur na rai ja dtai
I know that you’re such a bad girl
เธอมีผู้ชายมากมาย
Tur mee poochai mahk mai
You have so many guys
อย่ามาลูกไม้ คนอย่างเธอฉันไม่เอาหรอก
Yah mah look mai kon yahng tur chun mai ao rauk
Don’t come tricking me, I don’t want a woman like you

(**) รู้มั้ยว่าเธอน่ารัก ตอนเมา
Roo mai wah tur naruk dtaun mao
Do you know that you’re cute when you’re drunk?
โอ้ธารารัตน์ เบาเบา
Oh thararat bao bao
Oh, gentle Thararat
แต่ไม่ตกหลงหลุมรักคนเมา ไม่เอาหรอก
Dtae mai dtok long loom ruk kon mao mai ao rauk
But I don’t fall in love with drunk people, I don’t want you
ฉันรู้ว่าเธอหน่ะร้ายจะตาย
Chun roo wah tur na rai ja dtai
I know that you’re such a bad girl
เธอมีผู้ชายมากมาย
Tur mee poochai mahk mai
You have so many guys
ถ้าหลงไปรัก เธอคงทำฉันเดือดร้อน
Tah long bpai ruk tur kong tum chun deuat raun
If I fell in love with you, you’d probably agitate me

ในค่ำคืนที่เหว่ว้า
Nai kum keun tee way wah
During the lonely nights
แอลกอฮอล์เปลี่ยนเธอไปช้าช้า
Alcohol bplian tur bpai chah chah
Alcohol slowly changes you
ใจเธอกำลังเรียกหา
Jai tur gumlung riak hah
Your heart is calling out
ให้ฉันเข้าไปไคว่คว้า
Hai chun kao bpai kwai kwah
For me to go and grab it

อยู่ๆเธอก็มาหาเอง
Yoo yoo tur gor mah hah eng
All the sudden, you come to see me
มาด้วยท่าเต้นที่ร้อนแรง
Mah duay tah dten tee raun raeng
You come with a strong attitude
เธออาจจะชอบคนร้องเพลง
Tur aht ja chaup kon raung pleng
You might like guys who sing
หรือเธอดูที่ของแพง
Reu tur doo tee kaung paeng
Or you’ve seen my expensive things

เธออาจอยากได้ฉันเป็นแฟน
Tur aht yahk dai chun bpen faen
You might want me to be your boyfriend
หรือต้องการเพียง one night stand
Reu dtaung gahn piang one night stand
Or just want a one night stand
I don’t know
I don’t know

(*,**)

ไม่ว่ายังไงก็ตาม ไม่ยอมเธอหรอก
Mai wah yung ngai gor dtahm mai yaum tur rauk
No matter what, I’m not giving in to you
พอฉันได้สิ่งที่ต้องการ ฉันจะไปไม่บอก
Por chun dai sing tee dtaung gahn chun ja bpai mai bauk
As soon as I get what I want, I’m leaving without telling you
แค่คนที่เจอระหว่างทาง ไม่ได้สำคัญ
Kae kon tee jur rawahng tahng mai dai sumkun
You’re just someone I’ve met along the way, you’re not important
ไม่ใช่รักแท้ตลอดกาล
Mai chai ruk tae dtalaut gahn
It’s not eternal true love

ก็คนอย่างเธอมันง่ายไป
Gor kon yahng tur mun ngai bpai
Girls like you are too easy
โปรดเธออย่าทำเป็นได้ใจ
Bproht tur yah tum bpen dai jai
Please don’t act like I’ve gotten your heart
ใครต่อใครก็ได้เธอ
Krai dtor krai gor dai tur
Everyone’s gotten you
จะให้ฉันรักเธอได้ไง
Ja hai chun ruk tur dai ngai
How can you expect me to love you?
ก็เธอมันร้ายเกิน
Gor tur mun rai gern
You’re too much of a bad girl
ไม่ใช่ฉันไม่มีหัวใจ
Mai chai chun mai mee hua jai
It’s not because I’m heartless
แม่ธารารัตน์
Mae thararat
Miss Thararat

(*,**)

   

Lyrics by YOUNGOHM
Produced by Gamer Vader (นายรัตภูมิ จันทร์เสี้ยวรัศมี)
Mixed and Mastered by MIKESICKFLOW

   

Youngohm always does this, where he starts out sounding like a good guy, like oh he’s not going to take advantage of a drunk girl, but then as the song progresses, nope, he reveals he’s still absolute trash and will still use the drunk girl for sex, but insults her for it and acts like she’s not good enough for him otherwise. Puh-lease. Grow up.

Title: คึกคะนอง / Keuk Kanaung (Impulsive)
Artist: Gena Desouza ft. Youngohm
Album: [Single]
Year: 2019

(*) คึกคะนอง คึกคะนอง คึกคะนอง
Keuk kanaung keuk kanaung keuk kanaung
Impulsive, impulsive, impulsive
ไม่เคยจะสนว่าใครจะมอง ใครจะมอง ยังไง
Mai koey ja son wah krai ja maung krai ja maung yung ngai
I never care who’s looking, who’s looking, so what?
let’s get it on, get it on, get it on
Let’s get it on, get it on, get it on
กูไม่ยอม กูไม่ยอม ไม่ว่าจะเจออะไร
Goo mai yaum goo mai yaum mai wah ja jur arai
I refuse, I refuse, no matter what I face

(**) คะนอง คึกคะนอง คึกคะนอง
Kanaung keuk kanaung keuk kanaung
Impulsive, impulsive, impulsive
ตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่นอนแล้วใครจะทำไม
Dtee neung dtee saung gor yung mai naun laeo krai ja tummai
1am, 2am, we still haven’t slept, who cares?
let’s get it on, get it on, get it on
Let’s get it on, get it on, get it on
แค่ใช้ชีวิต แบบไม่ต้องคิด และปล่อยให้มันเป็นไป
Kae chai cheewit baep mai dtaung kit lae bploy hai mun bpen bpai
Just live your life, there’s no need to think, and let things be as they are

เลือดมันร้อน อย่าห้ามพี่ไอน้อง
Leuat mun raun yah hahm pee ai naung
Blood is hot, don’t forbid me
พูดไม่ฟัง หัวมันแข็งเหมือนค้อน
Poot mai fung hua mun kaeng meuan kaun
I speak without listening, my head is hard like a hammer
เสียงดังดัง turnin up lets get it on
Siang dung dung turnin up let’s get it on
Turning the music up, turning up, let’s get it on
กูจะทำ ถึงใครไม่ชอบกูก็จะร้อง
Goo ja tum teung kraimai chaup goo gor ja raung
I’ll do it, even though some people won’t like it, I’ll shout

ดูน่ากลัว สักตัวเต็มตัว ดูเหมือนกับนักเลง
Doo nah glua suk dtua dtem dtua doo meuan gup nuk leng
I look scary with tattoos all over my body, I look like a thug
แต่หาตังเอง ด้วยตัวเอง ผมก็แค่ทำเพลง
Dtae hah dtung eng duay dtua eng pom gor kae tum pleng
But I make my own money, I just make music
ใครจะมอง ว่ายังไง ปล่อยเขาคิดกันเอง
Krai ja maung wah yung ngai bploykao kit gun eng
However people look at me, let them think the way they do
คึกคะนอง คุณมาลอง ชีวิตมันก็แค่เกม yeah
Keuk kanaung koon mah laung cheewit mun gor kae game yeah
Be impulsive, come and try it, life is just a game, yeah

และถ้าใครไม่เคยลอง
Lae tah krai mai koey laung
And if some never tires
ผมอยากให้คุณลองดู
Pom yahk hai koon laung doo
I want you to try and see
ใช้ชีวิตไม่ต้องนอน
Chai cheewit mai dtaung naun
Live life, there’s no need for sleep
คึกคะนองไปตามกู
Keuk kanaung bpai dtahm goo
Be impulsive like me
แค่ใช้ชีวิตไปตามใจ
Kae chai cheewit bpai dtahm jai
Just live life following your heart
เลือกเอาเองไม่ฟังใคร
Leuak ao eng mai fung krai
Choose for yourself, don’t listen to others
ชาติหน้าไม่มีจริง
Chaht nah mai mee jing
There’s no such think as a next life
แต่ชาตินี้ต้องมีกิน yeah
Dtae chaht nee dtaung mee gin yeah
So we have to live up this life, yeah

(*,**)

This is my life ฉันใช้ชีวิตฉันจะ flex, this is 2018 imma flex imma flex,
This is my life chun chai cheewit chun ja flex this is 2018 I’mma flex imma flex
This is my life, I’m living life, I’ll flex, this is 2018, I’m going to flex, I’m going to flex
I got my shoes on ฉันพร้อมจะออกไป flex yeah I think I’m ready ready
I got my shoes on chun praum ja auk bpai flex yeah I think I’m ready ready
I got my shoes on, I’m ready to go out and flex, yeah, I think I’m ready, ready

You you? I go hard ในทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาก็เป็นตัวเองตลอด and imma do what I want like imma sing this song
You you I go hard nai took took wun tee dteun keun mah gor bpen dtua eng dtalaut and I’ma do what I want like I’mma sing this song
You, you? I go hard, every day I wake up, I’m always myself, and I’m going to do what I want, like I’m going to sing this song
และ ไม่มีใครจะหยุดฉันได้ you know I’m too strong
Lae mai mee krai ja yoot chun dai you know I’m too strong
And no one can stop me, you know I’m too strong

(*,**)

ปล่อยให้มันเป็นไป
Bploy hai mun bpen bpai
Let things be as they are

   

คำร้อง Youngohm / StickyRice Killah
ทำนอง Youngohm / StickyRice Killah
เรียบเรียง NINO

   

Your average teenage rebellion song~ When did shrieking in the middle of songs become a thing and why?

Title: เสือสิ้นลาย / Seua Sin Lai (Tamed)
Artist: Fukkling Hero ft. P-Hot, Youngohm, and Fymme Bongkot
Album: [Single]
Year: 2018

(*) เมื่อก่อนผมเคยร้าย ร้าย ร้าย Badboy ก็ดูคล้าย คล้าย คล้าย
Meua gaun pom koey rai rai rai badboy gor doo klai klai klai
Before I was once bad, bad, bad, I seemed like like like a bad boy
ก็ You ลอง Look into My Eyes สาบานให้ตาย ตาย ตาย
Gor you laung look into my eyes sahbahn hai dtai dtai dtai
But you tried looking into my eyes and I swear to death death death
เล่นแต่บทผู้ร้าย ร้าย ร้าย แต่ตอนนี้เป็นเสือสิ้นลาย
Len dtae bot poo rai rai rai dtae dtaun nee bpne seua sin lai
I only played the part of the bad, bad, bad boy, but now I’m tamed
You Look into My Eyes สาบานให้ตาย ตาย ตาย
You look into my eyes sahbahn hai dtai dtai dtai
You look into my eyes, and I swear to death, death, death

(**) ฉันผ่านมาหมดแล้ว ฉันนี่โคตรจะสุดแล้ว
Chun pahn mah mot laeo chun nee kot ja soot laeo
I’ve gone through it all, I’ve reached the f*ck*ng end
แต่ตอนนี้อยากจะหยุดแล้ว มีเยอะมันวุ่นวาย
Dtae dtaun nee yahk ja yoot laeo mee yur mun woon wai
But now I want to stop, it’s troublesome having a lot
เมื่อก่อนเจ้าชู้อันนี้ยอม แต่เลิกหมดแล้วตอนนี้พร้อม
Meua gaun jao choo un nee yaum dtae lerk mot laeo dtaun nee praum
Before I was willing to be a player, but I’ve stopped it all, right now I’m ready
แค่เธอได้มั้ยฉันขอร้อง ให้เธอเป็นคนพาเข้านอน
Kae tur dai mai chun kor raung hai tur bpen kon pah kao naun
Can it be just you? I’m begging you, let it be you who is the one who leads me to bed

เมื่อก่อนนี้ญาติเขายังระอาพี่เลย
Meua gaun nee yaht kao yung ra ah pee loey
Before, my family was fed up with me
นาฬิกาบอก 10 โมงเช้ายังอยู่ใน Party เลย
Nahligah bauk sip mohng chao yung yoo nai party loey
The clock struck 10am and I was still at the party
แต่เจอเธอแล้วปัจจุบันไม่เอาแล้วหนาที่เคย
Dtae jur tur laeo butjoobun mai ao laeo nahtee koey
But I met you, and I presently don’t want the duties that I once had
จากเป็นเสือแล้วอยู่ดีๆ พี่กลายเป็น Barbie เลย
Jahk bpen seua laeo yoo dee dee pee glai bpen barbie loey
From being a tiger, all the sudden I’ve become a Barbie
เคยเป็นผู้ชายที่เกเร กินเหล้าและเมาเละหยำเป
Koey bpen poo chai tee gay ray gin lao lae mao leh yum bpay
I once was a naughty boy, drinking alcohol and getting sh*t-faced
เดินไปเจอใครเขาก็บอกว่าพี่รั่ว การทรงตัวพี่เหนือการคาดคะเน
Dern bpai jur krai kao gor bauk wah pee rua gahn song dtua pee neua gahn kaht kanay
I’d go out and people would tell me I was smashed, my balancing act was beyond speculation
แต่พอเจอเธอแล้ว Babae พอแล้วไม่อยากจะเดินเซ
Dtae por jur tur laeo baby por laeo mai yahk ja dern say
But as soon as I met you, baby, that was enough, I don’t want to stagger around
อยากเป็นคนดีเพื่อเดินข้างใครซักคน อยากจะกลายมาเป็นคนที่ OK
Yahk bpen kon dee peua dern kahng krai suk kon yahk ja glai mah bpen kon tee okay
I want to be a good boy so I can walk beside someone, I want to become an okay guy
เคยเป็นผู้ร้าย ร้าย ร้าย นักเลงหัวไม้ ไม้ ไม้
Koey bpen poo rai rai rai nuk leng hua mai mai mai
I once was a bad, bad, bad boy, a roguish thug, thug, thug
แต่มาวันนี้สวัสดีพ่อตา สวัสดีครับแม่ยาย
Dtae mah wun nee sawutdee por dtah sawat dee krup mae yai
But come today, hello, Grandpa, hello, Grandma
อย่าเพิ่งร้องว้าย ว้าย ว้าย ผมกลับตัวแล้วรู้มั้ย
Yah perng raung wai wai wai pom glup dtua laeo roo mai
Don’t cry, cry, cry yet, do you know I’ve reformed?
จะขอดูแลลูกสาวแม่จนวันตาย ตาย ตาย
Ja kor doo lae look sao mae jon wun dtai dtai dtai
I want to take care of our daughter and you until the day I die, die, die

(***) อยากจะหยุดที่เธอ บอกตัวเองให้พอ
Yahk ja yoot tee tur bauk dtua eng hai por
I want to stop with you, I tell myself that I’ve had enough
ไม่งั้นเธอคงไม่รอ คงไม่รอ คงไม่รอ
Mai ngun tur kong mai ror kong mai ror kong mai ror
Otherwise you probably won’t wait, probably won’t wait, probably won’t wait
ฉันอาจเป็นคนไม่ดี หรืออาจจะดีไม่พอ
Chun aht bpen kon mai dee reu aht ja dee mai por
I might be a bad person, or I might not be good enough
แต่ให้เธอไปหมดแล้ว เท่าที่มี เท่าที่มี
Dtae hai tur bpai mot laeo tao tee mee tao tee mee
But I’ve given you all I have, all I have already

(*,**)

เพื่อนบอกว่าใครกลัวเมีย นายออกจากแก๊งเราไป
Peuan bauk wah krai glua mia nai auk jahk gaeng rao bpai
My friends tease me that I’m whipped as I leave my gang
ไม่สนคนรอบข้างจะว่ายังไง But I don’t care งั้นเดี๋ยวเราจะไปตั้งแก๊งใหม่
Mai son kon raup kahng ja wah yung ngai but I don’t care ngun diao rao ja bpai dtung gaeng mai
I don’t care what the people around me say, but I don’t care, if that’s the case, I’ll just join a new gang
เลิกสะสมฝาเบียร์แล้วกลับบ้านไปกอดเมีย สาวๆเลิกนัวเนีย
Lerk sa som fah bia laeo glup bahn bpai gaut mia sao sao lerk nua nia
I’ve stopped collecting beer tops, I go home and hug my wife, I’ve stopped touching other girls
เลิกเจ้าชู้ เธอไม่รู้ ผมไม่ทำ
Lerk jao choo tur mai roo pom mai tum
I’ve stopped flirting, you don’t know, but I don’t do it
ต่อให้มีน้องหนูยิ้มให้เป็นประจำ
Dtor hai mee naung noo yim hai bpen bprajum
Even though there are girls constantly smiling at me
และนั่นคือภาพที่มีในอดีต ชั่งมันดิ ชั่งมันดิ ชั่งมันดิ
Lae nun keu pahp tee mee nai adeet chung mun di chung mun di chung mun di
And that’s an image of the past, screw that, screw that, screw that
ตอนนี้หมดห่วงไม่ต้องระแวง Karma Dose Exist Yeh!
Dtaun nee mot huang mai dtaung rawaeng karma does exist yeah
Now you don’t have to worry, you don’t have to be suspicious, karma does exist, yeah
มะก่อน แอบแชท ก็พูดตรงๆ
Ma gaun aep chat gor poot dtrong dtrong
Before I’d secretly chat and speak frankly
แต่ปัจจุบันนี้เป็นคนละคน
Dtae butjoobun nee bpen kon la kon
But at present, I’m a different person
เธอไม่ต้องลุ้นเหมือนสามตัวบน
Tur mai dtaung loon meuan sahm dtua bon
You don’t have to hope to win like the lottery
มอบรหัส Facebook ให้เธอไปเชยชม
Maup rahut facebook hai tur bpa choey chom
I’ll give you my Facebook password so you can check it out

(***,*)

ถ้าเธอทำได้จริง
Tah tur tum dai jing
If you can really do it
Please Bring Me Your Ring
Please bring me your ring
I Promise to Be Your Wings, Babe.
I promise to be your wings, babe
ถ้าเธอผิดสัญญา
Tah tur pit sunyah
If you break your promise
ทำไม่ได้ที่พูดมา
Tum mai dai tee poot mah
And can’t do what you said you would
ฉันจะเอาให้ตาย ตาย ตาย
Chun ja ao hai dtai dtai dtai
I’ll take you for all you’re worth

เงินเดือนพี่เธอเอาไปให้หมดเลย
Ngern deuan pee tur ao bpai hai mot loey
Take all my salary
มีผ้าให้ซักกี่ผืนเธอเอามาให้หมดเลย
Mee pah hai suk gee peun tur ao mah hai mot loey
I’ll give you however many clothes I have
อยากได้เสื้อผ้า รองเท้า เดี๋ยวพี่จะเปย์เงินสดเลย
Yahk dai seua pah raung dao diao pee ja bpay ngern sot loey
If you want clothes or shoes, I’ll pay it in cash
อยากได้กุชชง กุชชี่ ให้เธอเอาบัตรไปกดเลย
Yahk dai gootchong goochi hai tur ao butbpai got loey
If you want Guchong or Gucci, I’ll give you my card to charge

(*)

   

Lyrics & Music : F.HERO, P-Hot, YOUNGOHM, FYMME
Arranged : DeejayB, Shrimpboi
Mixed and Mastered : DeejayB
Recording Engineer : Arjampol Chandravuth
Recording at Studio 28 Recording Studio, BKK
Music Production By BeatFarmBeat

   

I think I’m just too old to care for the young rappers going on about how many girls want to sleep with them or how they “run” Bangkok, give me the old established rap giants who sing about how they reformed for their families like P’Golf Fukkling Hero any day~ Especially ones that end with a testimony that the girl can have all their riches if he cheats or goes back to his old ways haha. Do lyrics count as a legal prenup? 😀

Title: ดูไว้ / Doo Wai (Take It In)
Artist: Youngohm
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตังค์ใคร
Tum arai gor dai goo mai dai kor dtung krai
Whatever I do, I don’t ask for money from anyone
หามันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ภูมิใจ
Hah mun duay dtua eng goo tum hai mae poom jai
I earn it myself, I make my mom proud
เพลงกูเปิดทุกที่หน่ะให้มันเตือนมึงไว้
Pleng goo bpert took tee na hai mun dteuan meung wai
Every time my songs play, let it serve as a reminder to you
ค่อยมาวัดกะกูวันที่มึงมีตังค์ใช้
Koy mah wut ga goo wun tee meung mee dtung chai
You come to test me when you have money to spend
yeah you know me, yeah you know me มึงก็รู้กูใคร
Yeah you know me yeah you know me meung gor roo goo krai
yeah, you know me, yeah, you know me, you know who I am
ballin yeah i’m ballin เนี้ยให้มึงดูไว้
Ballin yeah I’m ballin nia hai meung doo wai
Ballin’, yeah, I’m ballin’, hey, I’ll show you
yeah you know me, yeah you know me มึงก็รู้กูใคร
Yeah you know me yeah you know me meung gor roo goo krai
yeah, you know me, yeah, you know me, you know who I am
ballin yeah i’m ballin เนี้ยให้มึงดูไว้
Ballin yeah I’m ballin nia hai meung doo wai
Ballin’, yeah, I’m ballin’, hey, I’ll show you

กูพยายาม กูพยายามมานาน มันถึงเวลา ได้สิ่งที่กูต้องการ
Goo payayahm goo payayahm mah nahn mun teung welah dai sing tee goo dtaung gahn
I’ve tried, I’ve tried for so long, it’s time to get the things I’ve desired
โชคชะตา กูว่ามันไม่เกี่ยว ที่กูได้มา มันเป็นเพราะกูคนเดียว
Chohk chadtah goo wah mun mai giao tee goo dai mah mun bpen pror goo kon diao
I don’t think destiny has anything to do with it, I got where I am just because of me

กูไม่โทษใคร โทษอะไร กูเอาแต่โทษตัวเอง
Goo mai toht krai toht arai goo ao dtae toht dtua eng
I don’t blame anyone, what’s to blame? I just blame myself
กูจะดี หรือไม่ดี มันก็อยู่ที่เพลง
Goo ja dee reu mai dee mun gor yoo tee pleng
Whether I’m good or bad, it’s in the music
มันจะดัง หรือไม่ดัง สำหรับกูไม่สำคัญ
Mun ja dung reu mai dung sumrup goo mai sumkun
Will I be famous or not? For me, it’s not important
คนจะฟังหรือไม่ฟัง แต่กูก็ต้องทำ
Kon ja fung reu mai fung dtae goo gor dtaung tum
People will listen or not, regardless, I must do it

เมื่อก่อนกูทำยังไงตอนนี้กูยังไม่เปลี่ยน
Meua gaun goo tum yung ngai dtaun nee goo yung mai bplian
I haven’t changed now from how I acted before
ถ้าเพื่อนกูไม่เข้าใจก็ปล่อยมันเดินทางอื่น
Tah peuan goo mai kao jai gor bploy mun dern tahng eun
If my friends don’t understand, I let them part ways with me
มึงไม่มีวันจะได้ถ้าเกิดว่ามึงไม่เสี่ยง
Meung mai mee wun ja dai tah gert wah meung mai siang
You’ll never get anything if you don’t take risks
ถ้าย้อนเวลากลับไปกูก็จะทำเหมือนเดิม
Tah yaun welah glup bpai goo gor ja tum meuan derm
Even if time could be turned back, I’d still do everything the same
เส้นทางที่กูเลือกเดิน…
Sen tahng tee goo leuak dern
The road I’ve chosen to follow
ไม่เหมือนคนทั่วไป เพราะนี้คือวายโอทัวร์ไลฟ์
Mai meuan kon tua bpai pror nee keu wai oh tour life
Isn’t like anyone else’s, because this is YO tour life

(*)

ดังมาด้วยตัวเองกูไม่ได้เกาะใครดัง
Dung mah duay dtua eng goo mai dai gor krai dung
I got famous by myself, I didn’t attach myself to anyone famous
ตั้งแต่ Rap is Now มึงก็ลองกลับไปฟัง
Dtung dtae rap is now meung gor laung glup bpai fung
Since Rap is Now, you’ve tried going back to listen
บางคนก็เอาแต่บ่นว่ากูไม่มีใครดัน
Bahng kon gor ao dtae bon wah goo mai mee krai dun
Some people just complain that I don’t have anyone pushing me
ไม่เคยจะโทษตัวเองพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรกัน
Mai koey ja toht dtua eng puak meung bpen hia arai gun
I’ll never blame myself, you all are b*st*rds

เขาอยากจะรู้ถึงสาเหตุ ทำไมเด็กเหี้ยโอมแม่ง savage อ่ะ
Kao yahk ja roo teung sah het tummai dek hia ohm maeng savage a
They want to know the reason why a thug like Ohm is f*ck*ng savage
เพลงกูดี เพลงกูดี คนเขาเลยฟังกันทุกอนาเขต
Pleng goo dee pleng goo dee kon kao loey fung gun took anahket
My songs are good, my songs are good, people listen to me in every region
กูไม่จำเป็นต้องใช้ยา
Goo mai jum bpen dtaung chai yah
I don’t need to do drugs
ขณะที่บางคนต้องหาเอามาเสพ
Kana tee bahng kon dtaung hah eng mah sep
When some people are reliant on them
และทุกที่ที่กูมา
Lae took tee tee goo mah
And every time that I come
เด็กวิ่งตามกูเหมือนกับเป็นพาเรด
Dek wing dtahm goo meuang up bpen parade
Kids run after me like it’s a parade

ทุกที่ที่โชว์และไม่ว่างานใด กูให้แต่แรงบันดาลใจ
Took tee tee show lae mai wah ngahn dai goo hai dtae raeng bun dahn jai
Every time I put on a show, and no matter the work, I only give my inspiration
กูมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนโลก
Goo mee kwahm kit tee yahk ja bplian lohk
I have ideas that want to change the world
เพราะว่าชีวิตไม่ใช่การเสี่ยงโชค
Pror wah cheewit maic hai gahn siang chohk
Because life isn’t a gamble
จะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่มึงเลือก ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มึงเชื่อ
Ja bpen yung ngai mun gor yoo tee meung leuak keun yoo gup sing tee meung cheua
However it’ll be is in your choices, it arises with the things you believe
และถ้าต้องแลกมาด้วยเลือด มึงยังจะทำหรือจะยอม
Lae tah dtaung laek mah duay leuat meung yung ja tum reu ja yaum
And if you had to lose blood over it, would you still do it, or would you give up?

(*)

   

Lyrics by YOUNGOHM
Produced by NINESIXSOUL
Mixed and Mastered by MIKESICKFLOW
Music video Directed by Nanut Malongyer

   

Can’t these new autotune hiphop artists ever come up with anything…original? Yeah, we know it, you built yourself from the ground up and now you’re the sh*t while you dance around with girls with wads of money, sure, it’s not like you’re the millionth rapper to say that or anything. At least he (at least says he) doesn’t do drugs~

Title: แชร์ โล มา / Share Lo Ma (Share Your Location)
Artist: Twopee Southside ft. YoungOhm, JUU4E
Album: [Single]
Year: 2018

(*) Hey Baby bae hello ah คิดถึงกันก็โทรมา
Hey baby bae hello ah kit teung gun gor toh mah
Hey, baby, bae, hello, ah, I miss you, so I’m calling
บอกเลยอยู่ที่ไหนจะใกล้รึไกลแค่เธอแชร์โลมา
Bauk loey yoo tee nai ja glai reu glai kae tur share loh mah
Tell me where you are, are you near or far? Just share your location
และๆผมจะ roll มา Baby are you sober
Lae lae pom ja roll mah baby are you sober
And I’ll roll over, baby are you sober?
บอกเธอรอแปปเดียวนะ รอเดี๋ยวเดียวแล้วผมจะโทรหา
Bauk tur ror bpaep diao na ror diao diao laeo pom ja toh hah
I’m telling you to wait one second, wait a moment and I’ll call

(**) เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ กำลังไปนะผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di gumlung bpai na pom ja roll mah
Where are you? Share your location, I’m on the way, I’ll roll over
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ แชร์โลมาดิ ผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di share loh mah di pom ja roll mah
Where are you? Share your location, share your location, I’ll roll on over
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ กำลังไปนะผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di gumlung bpai na pom ja roll mah
Where are you? Share your location, I’m on my way, I’ll roll over
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาดิ แชร์โลมาดิ ผมจะ roll มา
Tur yoo nai a share loh mah di share loh mah di pom ja roll mah
Where are you? Share your location, share your location, I’ll roll on over

บอกเธอรอผมแปปๆสิ Holla back back I’m on the way
Bauk tur ror pom baep bpaep si holla back back I’m on the way
I’m telling you to wait for me a moment, holla back, back, I’m on the way
แชร์โลมาในแชทๆจะเรียก Grab grab ละออกไปหาตอนนี้
Share loh mah nai chat chat ja riak grab grab la auk bpai hah dtaun nee
Share your location in the chat, cry out, grab, grab, I’ll leave right now
อยากจะบอก I need you right now ละก็ไม่ได้คิดแต่เย
Yahk ja bauk I need you right now la gor mai dai kit dtae yay
I want to tell you I need you right now, but that’s not all I’m thinking
นี่ๆตอนนี้น่ะกำลังไปหา ได้โปรดอย่าคิดอย่าเทสิ
Nee nee dtaun nee na gumlung bpai hah dai bproht yah kit yah tay si
Okay, right now, I’m leaving to see you, please don’t think about dumping me

นี่อีกแปปเดียวก็จะตีสี่ เธอบอก Take it easy
Nee eek bpaep diao gor ja dtee see tur bauk take it easy
In a few more moments it’ll be 4am, you tell me to take it easy
ให้ผมคนเดียวเลยฟรีๆ เธออย่าทำเป็นเล่นนะเอาดีๆ
Hai pom kon diao loey free free tur yah tum bpen len na ao dee dee
You’ll give it only to me for free, don’t play with me, be good
Oh baby girl you know I love you
Oh, baby girl, you know I love you
แต่ในใจลึกๆ I just wanna f*ck you
Dtae nai jai leuk leuk I just wanna f*ck you
But deep down in my heart, I just want to f*ck you

Hey baby girl แชร์โลมา บอกให้เธอนอนรอตรงโซฟา
Hey baby girl share loh mah bauk hai tur naun ror dtrong sofah
Hey, baby girl, share your location, I’m telling you to sleep waiting on the sofa
เอาน้ำแข็งหรือเอาโซดา มีโซจูเรียกผม Oppa
Ao num kaeng reu ao soda mee soju riak pom oppa
bring ice or bring soda, I have soju, call me oppa
อยู่ในซอง Got that cola จองห้องใน Agoda
Yoo nai saung got that cola jaung haung nai agoda
In the bag, I’ve got that cola, I’ve booked a room in Agoda
อย่าเพิ่งนอนนะแล้วผมจะโทรมา
Yah perng naun na laeo pom ja toh mah
Don’t go to sleep yet, I’ll call you

(*,**)

Oh yes I can บอกกัณมาเลยอยู่ที่ไหนผมจะไปให้สุดชายแดน
Oh yes I can bauk gun mah loey yoo tee nai pom ja bpai hai soot chai dan
Oh, yes I can, tell me where you are, I’ll go to the border
Gang Highland ยิ่งกว่า Line Man ไม่ต้องลายแทง
Gang highland ying gwah line man mai dtaung lai taeng
Gang highland, more than Line Man, there’s no need for a clue
พ่นควันเป็นมุมทะแยง สรรพแสงมีความแสลง
Pon kwun bpen moom tayaeng sup saeng mee kwahm salaeng
Blowing smoke in the diagonal corner, all the lights have poison
เหมือนจะ Gang แต่ไม่รุงแรง แชร์โลมา For me
Meuan ja gang dtae mai roong raeng share loh mah for me
We look like a gang, but we’re not so harsh, share your location for me

ผมจะบินไปเป็นอินทรีย์ สุดสวรรค์จนอเวจี
Pom ja bin bpai bpen intree soot sawun jon awejee
I’ll fly like an eagle, to the end of heaven and hell
เรายำยีร์เป็นประเพณี แชร์โลมาให้ฉันที
Rao yum yee bpen bprapaynee share loh mah hai chun tee
We’re blending tradition, share your location for me
ขอเติมอีกสัก 2 ที แล้วทุกๆอย่างจะ Easy easy
Kor dterm eek suk saung tee laeo took took yahng ja easy easy
Add another two times, then everything will be easy, easy

(*,**)

อยากให้โทร อยากให้โทร
Yahk hai toh yahk hai toh
I want you to call, I want you to call
อยากเอาอะไรคนดี Just let me know, let me know
Yahk ao arai kon dee just let me know let me know
Whatever you want, baby, just let me know, let me know
เธอโทรมาหาผมที ออกไปหาได้ทันที
Tur toh mah hah pom tee auk bpai hah dai tun tee
Call me, I’ll go out to see you immediately
ตอนนี้เมากำลังดี อยู่ที่ไหนอ่ะเธอแชร์โลมาที
Dtaun nee mao gumlung dee yoo tee nai a tur share loh mah tee
Right now I’m drunk and it’s going to be good, where are you? Share your location

Where you at now เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา
Where you at now tur yoo nai a share loh mah
Where are you at now? Where are you? Share your location
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา
กำลังไปนะผมจะ Loma เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมาTur yoo nai a share loh mah tur yoo nai a share loh mah
Where are you? Share your location, where are you? Share your location
Gumlung bpai na pom ja loma tur yoo nai a share loh mah
I’m heading out, I’ll loma, where are you? Share your location
เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา เธออยู่ไหนอ่ะแชร์โลมา
Tur yoo nai a share loh mah tur yoo nai a share loh mah
Where are you? Share your location, where are you? Share your location
กำลังไปนะผมจะ Loma
Gumlung bpai na pom ja loma
I’m heading you, I’ll loma

   

Lyric by : Twopee Southside / YoungPhm / Juu4E
Hook By : Twopee Southside
Produce By : Jayizaak
Arrange By : Twopee Southside

   

Good lord, he’s like a horny dog trying desperately to sniff out the girl’s location just because he wants to have a booty call. Someone call him over and wait with a bucket of ice water to throw on him, jesus christ

Title: You Kno
Artist: Youngohm
Album: [Single]
Year: 2017

ทั้งๆที่ฉันก็รู้ว่าเธอไม่กลับมา
Tung tung tee chun gor roo wah tur mai glup mah
Even though I know that you won’t come back
แต่ใจมันยังคิดถึงเธอเป็นเหมือนกับยา
Dtae jai mun yun gkit teung to rbpen meuan gup yah
My heart still misses you like a drug
เพราะ ถ้าขาด ฉันจะทนไม่ได้
Pror tah kaht chun ja ton mai dai
Because if I’m without you, I couldn’t take it
จะตัดให้ขาดเธอรู้ว่ามันไม่ง่าย
Ja dtut hai kaht tur roo wah mun mai ngai
I’m trying to quit you, but you know it’s not easy

เพราะนั่นคือรักรักจริง baby
Pror nun keu ruk ruk jing baby
Because it’s true love, baby
but you don’t give a f**k
But you don’t give a f**k
f**k f**k baby
F**k f**k, baby
เธอไม่เคยปล่อยให้ใจฉันพัก
Tur mai koey bploy hai jai chun puk
You never let my heart rest
พัก พักเลย baby
Puk puk loey baby
Rest, rest, baby
ถ้าเธอได้ยินช่วยฟังให้ชัด
Tah tur dai yin chuay fung hai chut
If you can hear this, please listen carefully
ชัด ชัดเลย baby
Chut chut loey baby
Carefully, baby

เธอทำให้ฉันนั้นโต มันเจ็บตอนเธอนั้น go
Tur tum hai chun nun dtoh mun jep dtaun tur nun go
You made me grow up, it hurt when you went
แต่ฉันต้อง keep it roll
Dtae chun dtaung keep it roll
But I must keep it rolling
ถึงเศร้า but i don’t show it
Teung sao but I don’t show it
Even though I’m sad, I don’t show it
ไม่เจอเธอนานแค่ไหน
Mai jur tur nahn kae nai
However long it’s been since I last saw you
เป็นปีหรือเป็นเดือน
Bpen bpee reu bpen deuan
Be it years or months
รักฉันไม่จางลงไป
Ruk chun mai jahng long bpai
My love for you doesn’t lessen
รักเธอไม่ลืมเลือน
Ruk tur mai leum leuan
My love for you doesn’t fade

เพราะเธอยังอยู่ในใจ
Pror tur yung yoo nai jai
Because you’re still in my heart
บางอย่างยังคอยเตือน
Bahng yahng yung koy dteuan
Some things still remind me
และฉันต้องเมาเท่าไรถึงจะไม่รู้เรื่อง
Lae chun dtaung mao tao rai teung ja mai roo reuang
And how drunk do I have to get until I won’t know anything?
ต้องบอกพี่มิคผมขอเติม
Dtaung bauk pee mik pom kor dterm
I have to call P’Mix to add a little more
เดี๋ยวอีกสักนิด โลกภายนอกไม่ต้อง give a s**t
Diao eek suk nit lohk pai nauk mai dtaung give a s**t
Pretty soon, there will be no need to give a s**t about the outside world
but I missing you but I missing you
But I’m missing you, but I’m missing you

(*) ฉันรู้แต่มันยังทำไม่ได้
Chun roo dtae mun yung tum mai dai
I know, but I still can’t do it
ถ้าให้ตัดใจจากเธอ
Tah hai dtut jai jahk tur
If you want me to give you up
ที่ทำได้ก็เพียงแค่เมา
Tee tum dai gor piang kae mao
All I can do is get drunk
ถึงใครจะมองว่าฉันเพ้อ ฉันเพ้อ
Teung krai ja maung wah chun pur chun pur
Even though everyone looks at me like I’m crazy, I’m crazy
ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่
Mai wah ja payayahm tao rai
No matter how much I try
ยิ่งดูมันก็จะยิ่งไกล
Ying doo mun gor ja ying glai
The more I look, the further away it gets
บอกทีว่าฉันต้องทำเช่นไร
Bauk tee wah chun dtaung tum chen rai
Tell me what I must do
ถ้าจะเอาเธอออกไปจากใจ จากใจ
Tah ja ao tur auk bpai jahk jai jahk jai
To get you out of my heart, out of my heart

ยังนึกถึงตอนเธอมองตาทุกครั้ง
Yung neuk teung dtaun tur maung dtah took krung
I still think of each time you looked in my eyes
รอยยิ้มตอนเธอนั้นมองมาที่ฉัน
Roy yim dtaun tur nun maung mah tee chun
Your smile when you looked at me
ยังนึกถึงเรื่องเดิมๆของเราซ้ำๆ
Yung neuk teung reuang derm derm kaung rao sum sum
I still think of our same old stories over and over
ก็ทำได้แค่คิดถึงมัน
Gor tum dai kae kit teung mun
But all I can do is miss it
เรื่องราวมันก็เป็นเช่นนั้นเช่นนั้น
Reuang rao mun gor bpen chen nun chen nun
That’s how the story goes

จะลืมทำไมมันยากมันเย็น
Ja leum tummai mun yahk mun yen
Why is forgetting so hard?
ฉันเลยต้องเมาใครจะบอกว่าไม่จำเป็น
Chun loey dtaung mao krai ja bauk wah mai jum b pen
So I must get drunk, everyone tells me that there’s no need
เพราะตอนฉันเศร้าเขาก็ไม่เคยได้เห็น
Pror dtaun chun sao kao gor mai koey dai hen
Because when I’m sad, she’ll never see
ต้องเมาตลอดเวลาเพิ่งตื่นฉันก็ไม่เว้น
Dtaung mao dtalaut welah perng dteun chun gor mai wen
I must be drunk at all times, from the moment I wake up, there’s no exceptions

ไฮ ไฮ ฉันน่าจะรักเธอไปจนวันสุดท้าย ท้าย
Hai hai chun nah ja ruk tur bpai jon wun soot tai tai
Yes, yes, I should love you until the day I die
ก็ใจฉันรักแต่เธอให้ทำยังไง ไง
Gor jai chun ruk dtae tur hai tum yung ngai gnai
But my heart only loves you, what should I do?
จะให้ลืมเธอไปก็ต้องเมาจนตาย ตาย
Ja hai leum tur bpai gor dtaun mao jon dtai dtai
To forget you, I must be drunk until I die
say goodbye bye
Say good-bye bye

(*)

   

Lyrics : YoungOhm
Mixed & Mastered : Z4 Records (MikeSickFlow)
Beat prod. : M-Flow

Title: Bye Bye
Artist: P-Hot ft. Youngohm
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่ารักมันคืออะไร
Kaup koon tee tum hai roo wah rukmun keu arai
Thank you for making me realize what love is
รักกันขนาดนี้ไปลงนรกด้วยกันเลยไป
Ruk gun kanaht nee bpai long narok duay gun loey bpai
Loving you this muc has dragged me down to hell with you
กลางวันเธอกอดฉันแต่กลางคืนเธออยู่กะใคร
Glahng wun tur gaut chun dtae glahng keun tur yoo ga krai
During the day you hug me, but during the night, you’re with someone else
งั้นฉันเองก็คงต้อง บาย บาย บาย บาย
Ngun chun eng gor kong dtaung bye bye bye bye
So I have to say bye bye, bye bye

(**) ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่ารักมันคืออะไร
Kaup koon tee tum hai roo wah ruk mun keu arai
Thank you for making me realize what love is
เธออย่าทะเลาะกะเค้าเพราะฉันไม่ลดตัวลงไป
Tur yah talor ga kao pror chun mai lot dtua long bpai
Don’t argue with him, because I won’t lower myself
ลองถามสาวๆพวกนั้นเดี๋ยวก็รู้ว่าฉันเป็นใคร
Laung tahm sao sao puak nun diao gor roo wah chun bpen krai
Try asking those girls and you’ll know who I am
งั้นฉันเองก็คงต้อง บาย บาย บาย บาย
Ngun chun eng gor kong dtaung bye bye bye bye
So I have to say bye bye, bye bye

มีหลายสาเหตุที่บายบายเธอ
Mee lai sah het tee bai bai tur
There’s so many reasons that I’m saying bye bye to you
กล้าเปิดเฟสให้ดูไหมใน messenger
Glah bpert face hai doo mai nai messenger
Do I dare open Facebook and look on Messenger?
ก็หลายวันมานี่เธอตื่นซะเช้าตู่
Gor lai wun mah nee tur dteun sa chao dtoo
Many times you’ve woken up extra early
อย่าคิดว่าฉันไม่รู้เธอแชทกะเค้าอยู่
Yah kit wah chun mai roo tur chat ga kao yoo
Don’t think that I don’t know you’ve been chatting with him
ไม่ต้องมาลบไลน์ก็ let’s me know
Mai dtaung mah lop line gor let me know
There’s no need to delete Line, let me know
เธอมันใครก็ได้ easy go
Tur mun krai gor dai easy go
You can be anyone, easy go
ถึงแม้เธอแอบคบกะเขาแค่ผิวเผิน
Teung mae tur aep kop ga kao kae piew pern
Even though you only secretly had a fling with him
ฉันก็บอกตรงนี้ไม่มีวัน return
Chun gor bauk dtrong nee mai mee wun return
I’m telling you right here that you’ll never return
นิสัยยังงี้หรอเรียกว่าโต
Nisai yung ngee ror riak wah dtoh
Is this behavior what they call an adult?
คิดถึงฉันขอร้องไม่ต้องโทร
Kit teung chunkor raung mai dtaung toh
If you miss me, please, don’t call
ฉันไม่ไช่เด็กกะโปโล ตุ ตุ ตุ้
Chun mai chai dek ga bpoh loh dtoo dtoo dtoo
I’m not a stupid kid
ใครรับเธอหน้าคอนโด
Krai rup tur nah kaun doh
Someone picked you up in front of our condo
ใครๆก็รู้ฉันเคยเจ้าชู้อย่างเธอนะตามฉันไม่ทัน
Krai krai gor roo chun koey jao choo yahng tur na dtahm chun mai tun
Everyone knows I used to be a player like you, you can’t keep up with me
ก็เธอมันชอบหื่นกามเอาคารามายไปแก้คัน
Gor tur mun chaup heun gahm ao kahrahmai bpai gae kun
When you want to get your rocks off, you grab some lotion and get your fix

(***) แค่คบกับเธอฉันอาย
Kae kop gup tur chun ai
I’m embarrassed just dating you
ไม่มีเธอก็ don’t mind
Mai mee tur gor don’t mind
I don’t mind not having you
ทุกวันนี้ hang out every day
Took wun nee hang out every day
All these days we’ve hung out every day
ส่วนเงินที่ยืมฉันไปมันคงไม่เป็นไร
Suan ngern tee yeum chun bpai mun kong mai bpen rai
As for the money that you’ve borrowed, it’s okay
เพราะตัวฉันนั้นพร้อมจะเปย์
Pror dtua chun nun praum ja pay
Because I’m ready to pay

(*,**)

เพราะเธออย่าโกหกฉันเลย
Pror tur yah goh hok chun loey
Because you can’t lie to me
เธอหน่ะคิดว่าฉันหน่ะโง่รึไง
Tur na kit wah chun na ngoh reu ngai
Do you think I’m stupid or what?
ไม่มีเวลาให้คนที่พูดไม่จริง
Mai mee welah hai kon tee poot mai jing
I don’t have time for people who don’t tell the truth
คนอย่างเธอฉันไม่ต้องการ
Kon yahng tur chun mai dtaung gahn
I don’t want a girl like you
เธออย่าทำตัวเหมือนเป็นเด็กเมื่อวานซืน
Tur yah tum dtua meuan bpen dek meua wahn seun
Don’t act like I was born yesterday
เพราะเธอดูถูกด้วยการ
Pror tur doo took duay gahn
Because you insult me
ที่เธอแอบฉันแล้วออกไปหาคนอื่น (ไม่ดี)
Tee tur aep chun laeo auk bpai hah kon eun (Mai dee)
By secretly having me, but going out to see someone else (no good)
แล้วถ้าฉันจะไปเธอไม่ต้องร้องไห้โฮ
Laeo tah chun ja bpai tur mai dtaung raung hai hoh
So if I go, you don’t have to cry
เธอก็รู้ว่านี่ Y O ฉันไม่ชอบคนที่ยังไม่โต
Tur gor roo wah nee y o chun mai chaup kon tee yung mai dtoh
You know that Y O doesn’t like juveniles who haven’t grown up
I gotta go bye bye
I’ve got to go, bye bye

(***,*,**)

บาย บาย บาย บาย บาย
Bai bai bai bai bai
Bye bye, bye bye, bye
ไม่มีเธอฉันก็ไม่ตาย
Mai mee tur chun gor mai dtai
Without you, I won’t die
บาย บาย บาย บาย บาย
Bai bai bai bai bai
Bye bye, bye bye, bye
คนอย่างเธอฉันไม่เสียดาย
Kon yahng tur chun mai sia dai
I won’t regret losing someone like you
บาย บาย บาย บาย บาย
Bai bai bai bai bai
Bye bye, bye bye, bye
ไม่มีเธอฉันก็ไม่ตาย
Mai mee tur chun gor mai dtai
Without you, I won’t die
บาย บาย บาย บาย บาย
Bai bai bai bai bai
Bye bye, bye bye, bye
ไม่มีเธอฉันโคตรสบายเลย
Mai mee tur chun koht sabai loey
Without you, I’m f*ck*ng fine

   

Lyrics / Arrange : P-HOT , YOUNGOHM
Produced/ Mixed/Mastered By : DEEJAY B

Title: อยู่ดีๆก็… / Yoo Dee Dee Gor (All the Sudden)
Artist: Wonderframe ft. Youngohm
Album: [Single]
Year: 2017

(*) อยู่ดีๆ ก็หาย Line ไม่ตอบ
Yoo dee dee gor hai line mai dtaup
All the sudden, you disappeared, you don’t answer your Line
อยู่ดีๆ เปลี่ยนไป ไม่รู้ทำไม
Yoo dee dee bplian pai mai roo tummai
All the sudden you changed, I don’t know why
อยู่ดีๆ ก็นก ฉันพลาดตรงไหน
Yoo dee dee gor nok chun plaht dtrong nai
All the sudden, you ghosted, where did I screw up
ถึงได้เดินจากไป ไม่บอกกันสักคำ
Teung dai dern jahk bpai mai bauk gun suk kum
That made you leave without telling me a word?

อยู่ดีๆ หายไปส่งไลน์ไป ทำไมเดี๋ยวนี้เธอเริ่มจะตอบช้า
Yoo dee dee hai bpai song line bpai tummai diao nee tur rerm ja dtaup chah
All the sudden, you disappeared, I send you messages on Line, why have you recently started answering late?
บอกไปทำธุระมาแต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจ
Bauk bpai tum toora mah dtae chun mai koy nae jai
You tell me you’re out running errands, but I’m not really sure
ห่างกันไปทุกวันเรียกร้องอะไรไม่ได้ก็เรายังไม่มีสถานะ
Hahng gun bpai took wun riak raung arai mai dai gor rao yung mai mee satahna
We’re separate every day, but I can’t really demand anything as we’re still not official
แต่ยังคุยกันทุกวันก็ไม่รู้จะเรียกว่าไง
Dtae yung kooey gun took wun gor mai roo ja riak wah ngai
But we still talk every day, I don’t know what to call this
แบบว่าพี่น้องกันแต่โทรคุยแม่งยันเช้าแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่มั้ง
Baep wah pee naung gun dtae toh kooey maeng yun chao baep nee gor kong ja mai chai mung
It’s like we’re siblings, but to call and talk so freaking early in the morning, perhaps I’m wrong?
แต่ละคำที่ได้ฟังทำฉันนั้นคิดไปไกล
Dtae la kum tee dai fung tum chun nun kit bpai glai
But each word that I hear makes me think too far
แต่สุดท้ายก็พัง โดนเทไปจนชินแต่ยังไม่ชินอ่ะจริงมั้ย
Dtae soot tai gor pung dohn tay bpai jon chin dtae yung mai chin a jing mai
But in the end, it collapses, I’m dumped until I get used to it, but you’re still not really used to it, right?
แล้วก็ห่างหายไปเหมือนคนไม่รู้จักกัน
Laeo gor hahng hai bpai meuan kon mai roo juk gun
So you distance yourself like someone who who doesn’t know me

Oh โปรดเชื่อใจบางครั้งแค่เล่นเกมก็แค่นั้นเอง
Oh brpoht cheua jai bahng krung kae len game gor kae nun eng
Oh, please trust me, sometimes I just play games, that’s all
ฉันไม่ได้หาย แค่ไม่ได้คุยอย่ากระวนกระวาย
Chun mai dai hai kae mai daikooey yah grawon grawai
I haven’t disappeared, I’m just not talking, don’t get all worked up
มีแค่เธอคนเดียว มีแค่เธอคนเดียว
Mee kae tur kon diao mee kae tur kon diao
I have only you, I have only you
อยากคุยด้วยนานๆ แต่บางครั้งทำงาน
Yahk kooey duay nahn nahn dtae bahng krung tum ngahn
I’d love to talk with you all day, but sometimes I have work
แล้วเธอรอได้เปล่า นานานานานา
Laeo tur ror dai bplao nah nah nah nah nah
Could you wait? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh?

(*)

และจริงๆ ก็รู้ดีว่าเธอแค่เข้ามาคุยเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้น
Lae jing jing gor roo dee wah tur kae kao mah kooey bpen kae tahng pahn tao nun
And seriously, I know full well that you just come and talk to me just to pass the time
เป็นคนแก้เหงาทุกวัน แค่นั้นที่เธอต้องการ
Bpen kon gae ngao took wun kae nun tee tur dtaung gahn
I’m just someone to fix your loneliness each day, that’s all that you want
ทำให้ฉันเป็นบ้าบอกับการที่ฉันชอบเธอและเธอเองก็บอกว่าชอบฉัน
Tum hai chun bpen bah bor gup gahn tee chun chaup tur lae tur eng gor bauk wah chaup chun
You drive me insane because I like you and you tell me that you like me
แต่เป็นได้แค่พี่น้องกันแบบนี้ฉันไม่เข้าใจ
Dtae bpen dai kae pee naung gun baep nee chun mai kao jai
But we can only be like siblings like this, I don’t understand

ชอบจริงไม่ได้หลอก ชอบเธออยากคุยต่อ
Chaup jing mai dai lauk chaup tur yahk kooey dtor
I really like you, I wasn’t tricking you, I like you, I want to keep talking to you
แต่เธอจะรับได้ไหม ฉันแค่กลัวเธอจะรอไม่ไหว
Dtae tur ja rup dai mai chun kae glua tur ja ror mai wai
But would you accept it? I’m just afraid you won’t be able to wait
เธอคิดไปเองทุกอย่าง ไม่เคยมองเธอเป็นทางผ่าน
Tur kit bpai eng took yahng maikoey maung tur bpen tahng pahn
You’re imagining all these situations, I never saw you as just passing the time
มาหาได้เลยถ้า Line ไม่อ่าน
Mah hah dai loey tah line mai ahn
You can come and see me if I don’t read your Line messages

(*)

   

Executive Producer: Danai Thongsinthusak
Produced by Tunwa Ketsuwan
Recorded, Mixed and Mastered by Tunwa Ketsuwan
Lyrics & Melody by WONDERFRAME and YOUNGOHM
Arranged by Tunwa Ketsuwan