Stamp

All posts tagged Stamp

Title: 20,000
Artist: Stamp Apiwat
Album: Million Ways To Write Part 1
Year: 2008

ชีวิตนี้เรามีเวลากันแค่ไหน
Cheewit nee rao mee welah gun kae nai
How much time time do we have in this life?
ก็เคยได้ยินบางคนได้ลองประมาณเอาไว้
Gor koey dai yin bahng kon dai laung bpramahn ao wai
I’ve heard some people try to estimate
ว่าอย่างดีก็แค่สองหมื่นวัน
Wah yahng dee gor kae saung meun wun
That at best, there’s only 20,000 days

ไม่ต้องนับให้ชัดๆ ก็พอที่จะรู้
Mai dtaung nup hai chut chut gor por tee ja roo
There’s no need to count specifically, it’s enough to know
วันเวลาที่เราต่างมีบนโลกนั้น
Wun welah tee rao dtahng mee bon lohk nun
The time we all have on this earth
มันไม่ได้มากมาย
Mun mai dai mahk mai
Isn’t a lot

(*) และวันนี้เราจะเสียไปอีกหนึ่งวัน
Lae wun nee rao ja sia bpai eek neung wun
And today we’ll lose another day
จากชีวิตที่แสนสั้นไม่ได้ยืดยาว
Jahk cheewit tee saen sun mai dai yeut yao
From a life that’s so short
ทั้งที่จริงเรามาที่นี่กันแค่เพียงชั่วคาว
Tung tee jing rao mah tee nee gun kae piang chua krao
Even though in reality we only come here temporarily
อีกไม่นานก็คงต้องลาจากไป
Eek mai nahn gor kong dtaung lah jahk bpai
Soon, we must say good-bye

(**) อยู่ที่เราจะใช้เวลาที่มี อยู่บนโลกนี้กันยังไง
Yoo tee rao ja chai welah tee mee yoo bon lohk nee gun yung ngai
It’s up to us how we spend the time we have in this world
เพื่อให้กับตัวเองคนเดียวทุกวัน
Peua hai gup dtua eng kon diao took wun
Will we let ourselves be alone every day?
หรือจะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างไหม
Reu ja baeng bpun hai kon eun bahng mai
Or will we share it with others?
เพื่อเราจะไม่ต้องมาเสียดาย เวลาที่ต้องจากไป
Peua rao ja mai dtaung mah sia dai welah tee dtahng jahk bpai
So we won’t have any regrets when we must leave

ทั้งชีวิตที่เดินผ่านมาเราโชคดีแค่ไหน
Tung cheewit tee dern pahn mah rao chohk dee kae nai
How lucky are we in the life we’ve led?
หรือเรายังจะอยากเก็บความโชคดีเอาไว้
Reu rao yung ja yahk gep kwahm chohk dee ao wai
Or are we still trying to get some luck?
คนเดียวจนหมดสองหมื่นวัน
Kon diao jon mot saung meun wun
Alone all 20,000 days

(*,**,**)

เพื่อเราจะไม่ต้องมาเสียดาย เวลาที่ต้องจากไป
Peua rao ja mai dtaung mah sia dai welah tee dtahng jahk bpai
So we won’t have any regrets when we must leave

   

Music, Lyrics & Arranged : STAMP
Co-composed : แนตตี้ จิรุตถ์ ตันติวรอังกูร
Piano : พี่สมิท สมิทธิ์ ปุญญะยันต์
Guitars : STAMP
Bass : พี่ตี้ กรกฎ ศรีธวัชชัย
String : พี่แจ็ค อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ
Drums : พี่เอก เอกพงษ์ เชิดธรรม
Mixed and Edited : พี่ไก่ สุธี แสงเสรีชน
Mastered : พี่วุด รวินท์ สามะสุทธิ

Title: ครึ่งบน / Kreung Bon (Top Half)
English Title: “50%”
Artist: Stamp Apiwat
Album: [Single]
Year: 2020

ครึ่งเดียว บางครั้งมันก็พอกับหัวใจ
Kreung diao bahng krung mun gor por gup hua jai
Just half, sometimes that’s enough for the heart
แค่ครึ่งบน บางคนมองก็โดนแล้วรู้ไหม
Kae kreung bon bahng kon maung gor dohn laeo roo mai
For some people, looking at just the upper half really captivates them, don’t you know?

ใต้ดั้งจมูกลงไป อีกครึ่งนึงเธอเป็นอย่างไร
Dtai dtung jamoon kong bpai eek kreung neung tur bpen yahng rai
How is your other half beneath your nose?
หน้ากากเธอนั้น จะหนากี่ชั้น ก็ซ่อนความงดงามไม่ไหว
Nahgahk tur nun ja nah gee chun gor saun kwahm ngot ngahm mai wai
That mask of yours, no matter how many layers are on your face, they can’t hide your beauty
ฉันขอเดิมพันสักครั้ง หวังว่าจะใช่เธอ
Chun kor derm pun suk krung wung wah ja chai tur
I want to take a gamble, I hope you’re the one

สบตากันแค่ครั้งเดียว เห็นหน้าเธอแค่ครึ่งบน
Sop dtah gun kae krung diao hen nah tur kae kreung bon
I only made eye contact with you once, I only see the top half of your face
แค่หน้าผากลำพัง กับตาคู่นั้น ก็เกินที่จะทน
Kae nah pahk lumpung gup dtah koonun gor dern tee ja ton
Just your forehead and your eyes are too much to bear
ได้มองเธอแค่ครึ่งเดียว ก็มองภาพวันนั้นที่เราสองคน
Dai maung tur kae kreung diao gor maung pahp wun nun tee rao saung kon
I can only see one half of you, but looking at the picture from that day when the two of us
ได้คู่เคียงกัน เปิดหน้ากากให้ฉันดูสักหน ( แต่ต้องห่างสองเมตรอย่างน้อย )
Dai koo kiang gun bpert nah gahk hai chun doo suk hon (dtae dtaung hahng saung meter yahng noy)
Were next to each other, take off your mask and let me see (but we must be at least two meters apart)

อยากจะเดินเข้าไปใกล้
Yahk ja dern kao bpai glai
I want to be near you
แต่ยังเข้าไปไม่ได้ (social distancing)
Dtae yung kao bpai mai dai (social distancing)
But I can’t yet (social distancing)
อยากจะลองที่จะขอ
Yahk ja laung tee ja kor
I want to try asking you
Alcohol เธอมีไหม
Alcohol tur mee mai
Do you have any alcohol sanitizer?

สบตากันแค่ครั้งเดียว เห็นหน้าเธอแค่ครึ่งบน
Sop dtah gun kae krung diao hen nah tur kae kreung bon
I only made eye contact with you once, I only see the top half of your face
แค่หน้าผากลำพัง กับตาคู่นั้น ก็เกินที่จะทน
Kae nah pahk lumpung gup dtah koonun gor dern tee ja ton
Just your forehead and your eyes are too much to bear
ได้มองเธอแค่ครึ่งเดียว ก็มองภาพวันนั้นที่เราสองคน
Dai maung tur kae kreung diao gor maung pahp wun nun tee rao saung kon
I can only see one half of you, but looking at the picture from that day when the two of us
ได้คู่เคียงกัน เปิดหน้ากากให้ฉัน
Dai koo kiang gun bpert nah gahk hai chun
Were next to each other, open your mask for me
ได้พูดคุยกัน เบาๆสักครั้ง
Dai poot kooey gun bao bao suk krung
So we can have the chance to speak softly together
โดนตกจริงจัง แม้เพียงได้เห็น แค่ครึ่งบน
Dohn dtok jing jung mae piang dai hen kae kreung bon
I was seriously stunned just seeing your top half

   

Lyrics / Music : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
Arranged : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข / MACHINA สุขุม อิ่มเอิบสิน
English voice over : Mariam grey
Mixed & Mastered : MACHINA สุขุม อิ่มเอิบสิน

   

I can’t get over how CUTE this song is, this is how flirting works in the social distancing era haha~ I also like the 30 second solo of hand-washing 😀 Stamp always writes the most creative songs for the times and this one is no exception

Title: 1% (หนึ่งเปอร์เซนต์)
Artist: Stamp Apiwat
Album: [Single]
Year: 2020

ฉันคิดถึงเธอจนไม่รู้ว่าฉันต้องทำอย่างไร
Chun kit teung tur jon mai roo wah chun dtaung tum yahng rai
I miss you so much, I don’t know what to do
เมื่อความเป็นจริงมันบังคับให้ฉันไม่อาจโทรไป
Meua kwahm bpen jing munbung kup hai chun mai aht toh bpai
When reality forces me not to call you
ทำได้แค่เขียนเพลง เพื่อปลอบให้ตัวเองทนไหว
Tum dai kae kiang pleng peua bplaup hai dtua eng ton wai
All I can do is write a song to comfort myself through this
เขียนยากอยู่นิดนึง ต้องคอยมาตัดคำว่าคิดถึงเธอออกไป
Kian yahk yoo nit neung dtaung koy mah dtut kum wah kit teung tur auk bpai
Writing it is a little difficult, because I have to keep cutting out too many “I miss you”s

ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอนั้น จะคิดเหมือนกันบ้างไหม
Chun gor mai roo wah tur nun ja kit meuan gun bahng mai
I don’t know if you feel the same
ถ้าฉันไม่ร้องเป็นเพลงนี้ คงไม่มีวันถามออกไป
Tah chun mai raung bpen pleng nee kong mai mee wun tahm auk bpai
If I didn’t sing this song, I’d never ask
ถ้อยคำเป็นล้านคำ ข้างใน
Toy kum bpen lahn kum kahng nai
The millions of questions I have inside
อยากให้เธอรู้ตัว แต่ก็กลัวเธอจะหนีไป ไม่ไหว
Yahk hai tur roo dtua dtae gor glua tur ja nee bpai mai wai
I want you to realize, but I’m scared you’ll run away, I can’t

(*) ที่เธอรับที่เธอได้รู้ ที่เธอได้เห็น
Tee tur rup tee tur dai roo tee tur dai hen
What you realize, what you know, what you can see
มันแค่ 1 เปอเซนต์ที่มาจากใจฉัน
Mun kae neung percent tee mah jahk jai chun
Is just 1% of my heart
เพราะที่เหลือมันคือความรัก ที่มากกว่าเพื่อนกัน
Pror tee leua mun keu kwahm ruk tee mahk gwah peuan gun
Because what’s left is a love that’s more than friends
ไม่มีวัน ที่จะบอกไป
Mai mee wun tee ja bauk bpai
I’ll never tell you
ขอ แค่เราได้คุยกันอย่างนี้ ให้ 99 ส่วนความรักที่มี ปล่อยให้ฉันกลืนมันไว้ข้างใน
Kor kae rao dai kooey gun yahng nee hai gao sip gao suan kwahm ruk tee mee bploy hai chun gleun mun wai kahng nai
I just ask that we can keep talking like this, let me keep the 99 percent of love that I have swallowed down inside

ฉันคิดถึงเธอฉันก็รู้แค่ฉันต้องอยู่กับความจริง
Chun kit teung tur chun gor roo kae chun dtaung yoo gup kwahm jing
I miss you, but I know I must live in reality
ชีวิตใช่จะสมใจ ไปทุกสิ่ง
Cheewit chai ja som jai bpai took sing
I’m happy with the way I’m living my life
แค่เรายังเหมือนเดิม ก็สุขมากเกินพอแล้ว จริงๆ
Kae rao yung meuan derm gor sook mahk gern por laeo jing jing
I’m more than happy enough if we just stay the same, really

(*)

แม้บางทีมีปวดร้าวบ้าง
Mae bahng tee mee bpuat rao bahng
Even though sometimes there’s pain
ระหว่างทางอาจมีเสียใจ
Rawahng tahng aht mee sia jai
There might be sadness on the way
แค่ได้คุยได้พบ บวกลบแล้วฉันสุขใจ
Kae dai kooey dai pob buak lop laeo chun sook jai
Just being able to talk to you, to see you, add or take away anything else and I’ll be happy
แค่คิดถึงเธอจนไม่รู้ว่าฉันต้องทำอย่างไร
Kae kit teung tur jon mai roo wah chun dtaung tum yahng rai
I just miss you so much, I don’t know what to do

ที่เธอรับที่เธอได้รู้ ที่เธอได้เห็น
Tee tur rup tee tur dai roo tee tur dai hen
What you realize, what you know, what you can see
มันแค่ 1 เปอเซนต์ที่มาจากใจฉัน
Mun kae neung percent tee mah jahk jai chun
Is just 1% of my heart
เพราะที่เหลือมันคือความรัก ที่มากกว่าเพื่อนกัน
Pror tee leua mun keu kwahm ruk tee mahk gwah peuan gun
Because what’s left is a love that’s more than friends
ไม่มีวัน ที่จะบอกไป
Mai mee wun tee ja bauk bpai
I’ll never tell you

ทุกความลับที่ฉันซ่อนไว้ ไม่ได้บอกเธอ
Took kwahm lup tee chun saun wai mai dai bauk tur
Every secret I hide that I haven’t told you
บอกมันอยู่เสมอ ด้วยดวงตาของฉัน
Bauk mun yoo samur duay duang dtah kaung chun
I always tell you through my eyes
แม้ว่าเธอบังเอิญได้เห็นแล้วไม่เป็นเช่นกัน
Mae wah tur bung ern dai hen laeo mai bpen chen gun
If you happen to see it and don’t feel the same
โปรดอย่าจำและอย่าใส่ใจ
Bproht yah jum lae yah sai jai
Please don’t remember it, and don’t pay any attention to it
ขอ แค่เราได้คุยกันอย่างนี้ ให้ 99 ส่วนความรักที่มี ปล่อยให้ฉันกลืนมันไว้ข้างใน
Kor kae rao dai kooey gun yahng nee hai gao sip gao suan kwahm ruk tee mee bploy hai chun gleun mun wai kahng nai
I just ask that we can keep talking like this, let me keep the 99 percent of love that I have swallowed down inside

   

Lyrics / Music : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
Arranged / Programming / Piano : ปกป้อง จิตดี

   

What another beautifully written emotional song from Stamp~ I love the message; I’m not unhappy with the direction my life went, I’m not trying to win you back, sometimes I just wonder how things would be now if things had turned out differently between us

Title: แอบดี / Aep Dee (Really Well)
Artist: Stamp Apiwat
Album: [Single]
Year: 2019

(*) อยู่คนเดียวได้บ้างแล้ว ฟังเพลงเดิมได้นิดหน่อย
Yoo kon diao dai bahng laeo fung pleng derm dai nit noy
I can be alone, I can listen to the same old songs a little
เปิดรูปดูได้เล็กน้อย ค่อยๆดีขึ้นทุกวัน
Bpert roop doo dai lek noy koy koy dee keun took wun
I can look at a few pictures, I’m getting better each day
เมื่อคืนนอนไม่ฝันร้าย หยุดร้องไห้ได้แล้วบางวัน
Meua keun naun mai fun rai yoot raung hai dai laeo bahng wun
Last night I slept without any nightmares, some days I’ve stopped crying
แอบดีขึ้นมาแล้วบ้าง แค่ยังคิดถึงเธอทุกนาที
Aep dee keun mah laeo bahng kae yung kit teung tur took nahtee
I’ve really gotten better, I just still think about you at all times

สบายดีไม่เป็นไร สบายใจได้แล้วนะเธอ
Sabai dee mai bpen rai sabai jai dai laeo na tur
I’m well, I’m okay, I’ve gotten over it
จากวันที่เธอลาไปก็มาไกลจากตรงที่เดิม
Jahk wun tee tur lah bpai gor mah glai jahk dtrong tee derm
I’ve come a long way since the day you said good-bye
ฉันขอโทษที่ทำให้เป็นห่วง ช่วงนั้นไม่พร้อมที่จะเจอ
Chun kor toht tee hum hai bpen huang chuang nun mai praum tee ja jur
I’m sorry for making you worried, I wasn’t ready to see you at that time
ขอบคุณจริงๆที่หวังดี แต่ตอนนี้ฉันดีขึ้นมาแล้วล่ะเธอ
Kaup koon jing jing tee wung dee dtae dtaun nee chun dee keun mah laeo la tur
Thank you so much for wishing me well, but right now I’ve gotten better

(*)

คงจะมีสักวันที่ใจฉันไม่ไหวหวั่น
Kong ja mee suk wun tee jai chun mai wai wun
Some day my heart will stop trembling
และในวันนั้นเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกัน ใช่ไหม
Lae nai wun nun rao ja glup mah bpen peuan gun chai mai
And when that day comes, we’ll be friends again, right?

(*)

คงจะมีวันที่ดีจริงๆสักวันหนึ่ง เพราะตอนนี้มันก็ยังแอบดีขึ้นนิดนึง
Kong ja mee wun tee dee jing jing suk wun neung pror dtaun nee mun gor yung aep dee keun nit neung
There will be a really good day, because right now I’m still getting a little better
คงจะมีวันที่ดีจริงๆสักวันหนึ่ง เพราะตอนนี้มันก็ยังแอบดีขึ้นนิดนึง
Kong ja mee wun tee dee jing jing suk wun neung pror dtaun nee mun gor yung aep dee keun nit neung
There will be a really good day, because right now I’m still getting a little better
มันก็ดีขึ้นนิดนึง มันผ่านไปตั้งนานแล้ว ฉันก็แค่ยังคิดถึง ทุกๆนาที
Mun gor dee keun nit neung mun pahn bpai dtung nahn laeo chun gor kae yung kit teung took took nahtee
It’s gotten a little better, I’ve gotten over a lot, I just still think of you at every moment

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เรียบเรียง/โปรแกรมมิ่ง/ทุกๆสิ่งที่ดีงาม : ปกป้อง จิตดี

Title: ทั้งจำทั้งปรับ / Tung Jum Tung Bprup (Both Prison Time and a Fine)
Artist: Stamp, Youngohm, and Karn
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ต่อไปนี้จะไม่มีคนที่นอนร้องไห้
Dtor bpai nee ja mai mee kon tee naun raung hai
From now on, no one is going to be crying themselves to sleep
ต่อจากนี้จะไม่เอาแล้วจะจำจนตาย
Dtor jahk nee ja mai ao laeo ja jum jon dtai
From now on, I won’t want it anymore, I’ll remember until I die
ปรับตัวแล้วจะไม่ยอมเชื่อคนใจร้าย
Bprup dtua laeo ja mai yaum cheua kon jai rai
I’ve adapted, and I refuse to believe cruel people
ทั้งจำทั้งปรับ ทั้งจำทั้งปรับ
Tung jum tung bprup tung jum tung bprup
Both prison time and a fine, both prison time and a fine

เจ็บช้ำมากี่ทีแต่ก็ยอมเธออยู่ดี
Jep chum mah gee tee dtae gor yaum tur yoo dee
However many times I got hurt, I gave in to you anyway
เกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้
Gliet dtua eng tee bpen baep nee
I hate myself for being like this
แค่เห็นเธอก็แพ้อ่อนแอซะไม่มี
Kae hen tur gor pae aun ae sa mai mee
Just seeing you, I give up, I’m weak
ไม่เคยเรียนรู้จากอดีต
Mai koey rian roo jahk adeet
I never learn from the past

แค่เธอมาอ้อน ( อ้อน )
Kae tur mah aun (aun)
You just come and plead (plead)
แป๊บเดียวก็ยอม ( ยอม )
Bpaep diao gor yaum (yaum)
And in a moment, I give in (give in)
พอเถอะขอร้องไม่อยากจะเป็นแบบนี้
Por tur kor raung mai yahk ja bpen b aep nee
Enough, I’m begging you, I don’t want to be like this
ช่วยผมด้วยหมอ ( help me )
Chuay pom duay mor (help me)
Please, doctor, help me (help me)
ถือว่าผมขอ ( สักที )
Teu wah pom kor (suk tee)
I think I’m asking (finally)
ช่วยผ่าตัดให้ผมนั้นลืมเธอไป
Chuay pah dtut hai pom nun leum tur bpai
Please give me surgery so I will forget her

(*)

ไม่รู้จะคิดถึงเธอทำไม Yeah
Mai roo ja kit teung tur tummai yeah
I don’t know why I miss you, yeah
ไอ้คนที่ทำให้ช้ำใจ
Ai kon tee tum hai chum jai
The person who broke my heart
ฉันไม่เคยลืมที่พลาดและพลั้งไป
Chun mai koey leum tee plaht lae plung bpai
I never forgot your mistakes and screw-ups
แต่ว่าใจมันยังไม่ลืม
Dtae wah jai mun yung mai leum
But my heart still hasn’t forgotten you
ยังแอบนึกถึงทุกครั้งไป โอ๊ย
Yung aep neuk teung took krung bpai oy
I still secretly think about you all the time, ohh
ลืมเธอได้ไม่นาน
Leum tur dai mai nahn
I can’t forget you for too long
บ้าเอ๊ยเอาเหอะให้ตาย ( สิพับผ่า )
Bah oey ao hur hai dtai (si pup pah)
I’m going crazy! Good grief!
รู้ว่าเธอมันร้ายเธอจะเอายังไงกับฉัน
Roo wah tur mun rai tur ja ao yung ngai gup chun
I know you’re bad, what do you want from me?

มันลืมไม่ลง ลืมไม่ลง
Mun leum mai long leum mai long
I can’t forget, can’t forget
ไม่ว่าทำอะไรทั้งนั้นใจคนทั้งคน
Mai wah tum arai tung nun jai kon tung kon
No matter what I do, the human heart
ใจคนทั้งคนมันจะอะไรนักหนา
Jai kon tung kon mun ja arai nuk nah
There’s something really wrong about the human heart
คิดถึงเธอแค่คิดถึงเธอหัวใจก็เหนื่อยก็ล้า
Kit teung tur kae kit teung tur hua jai gor neuay gor lah
I miss you, I miss you, my heart is exhausted
ทั้งจำทั้งเจ็บเหมือนยังไม่เข็ด
Tung jum tung jep meuan yung mai ket
I’m both imprisoned and hurting, like I’m still not scared
หัวใจมันลืมโคตรช้า
Hua jai mun leum koht chah
The heart forgets so f*ck*ng slowly

ร้อง ร้องเท่าไรก็คงไม่พอ
Raung raung tao rai gor kong mai por
Cry, however much I cry, it’s not enough
หากสมองไม่เคยจำ
Hahk samaung mai koey jum
If the brain never remembers
เสีย คงต้องเสียใจต่อไปทุกวัน
Sia kong dtaung sia jai dtor bpai took wun
Sad, I must continue being sad every day
หากเรายังไม่ยอมเปลี่ยน
Hahk rao yung mai yaum bplian
If I still refuse to change
ถึงเวลาสักทีที่ฉันต้องไปเริ่มใหม่
Teung welah suk tee tee chun dtaung bpai rerm mai
It’s finally time for me to start over
หายใจเพื่อตัวเองและอยู่เองให้ไหว
Hai jai peua dtua eng lae yoo eng hai wai
To breathe for myself and be able to live for myself
สลักลงแขนเขียนให้ซึมไปถึงหัวใจ
Saluk long kaen kian hai seum bpai teung hua jai
Engraving it into my arm, writing it so it seeps into my heart
โลกใบนี้ไม่มีเธอแล้ว
Lohk bai nee mai mee tur laeo
This world doesn’t have you anymore

(*,*)

   

Lyrics : STAMP,YOUNGOHM
Music : STAMP,YOUNGOHM
Mixed & mastered by Monthon Dilokchavanis

   

Even Stamp is getting a basement rapper to have rap verses in his songs now u_u But at least this one didn’t end up trashy like they usually do~ I like the theme of being in prison and the cleverness of the lyrics, as Stamp always has~

Title: BANGKOK SUMMER
Artist: Stamp Apiwat
Album: [Single]
Year: 2019

เธอนั้นคิดจะไปไหน
Tur nun kit ja bpai nai
Where do you think you’re going?
คว้าชุดนั้นมาใส่
Kwah choot nun mah sai
Grabbing that outfit to wear
มีอะไรตั้งแต่เช้า
Mee arai dtung dtae chao
There’s been something all morning
ร้อนแค่ไหนรู้รึเปล่า
Raun kae nai roo reu bplao
Do you know how hot it is?

ฉันไม่พร้อมเจอแสง พระอาทิตย์
Chun mai praum jur saeng pra ahtit
I’m not ready to face the sunlight
ฉันจะขออยู่หลังประตูปิด
Chun ja kor yoo lung bpradtoo bpit
I want to stay behind closed doors
แล้วจะคว้าเธอนั้นมากระซิบ
Laeo ja kwah tur nun mah grasip
And grab you and whisper

(*) All I wanna do is to make it with you
All I want to do is to make it with you
คู่กับเธอตรงนี้พอ
Koo gup tur dtrong nee por
Being together with you right here is enough
I don’t need nothing more
I don’t need anything more
All I wanna do ล็อกประตูอยู่ข้างใน
All I wanna do lauk bpradtoo yoo kahng nai
All I want to do is lock the door and stay inside
ได้โปรดเธอตัดสินใจ ไม่ไปไหนได้รึเปล่า
Dai bproht tur dtut sin jai mai bpai nai dai reu bplao
Can you please decide not to go anywhere?
It’s bangkok summer bangkok summer
It’s Bangkok summer, Bangkok summer

เพลงที่เธอนั้นอยากฟัง เราจะร้องไปด้วยกัน
Pleng tee tur nun yahk fung rao ja raung bpai duay gun
We’ll sing the songs you want to listen to together

ก็ฉันไม่พร้อมเจอแสง พระอาทิตย์
Gor chun mai praum jur saeng pra ahtit
I’m not ready to face the sunlight
ขอได้ไหมให้แสงไฟปิด
Kor dai mai hai saeng fai bpit
Could you please turn off the light?
แล้วจะคว้าเธอนั้นเข้ามา Kiss
Laeo ja kwah tur nun kao mah kiss
Then I’ll grab you and kiss you

(*,*)

   

Directed by Paphawee Jinnasith
Produced by Christopher Chu
Music & Lyrics by Christopher Chu & STAMP
Additional Programming by Pokpong Jitdee
Additional Guitars by Pokpong jitdee & Na polycat
Mixed by Christopher Chu
Mastered by Randy Merrill @Sterling Sound NYC

   

Having grown up in Bangkok, I used to think I had braved the worst and could handle any heat~ Then I moved to South Korea hahaha. Last year I went back to Bangkok to escape Korea summer 😛 But perhaps this song isn’t talking so much about the weather being hot as it is about the chemistry between the two roommates heating up~

Title: กำลังพัฒนา / Gumlung Puttanah (Developing)
Artist: M Yoss ft. Pung and Stamp
Album: [Single]
Year: 2019

ฟังฉันนะเธอนะ
Fung chun na tur na
Listen to me
มองฉันนะเธอนะอย่าเพิ่งไปไหน
Maung chun na tur na yah perng bpai nai
Look at me, don’t just leave
มองหน้าฉันคนนี้
Maung nah chun kon nee
Look at my face
ตาของฉันคู่นี้ที่ของหัวใจ
Dtah kaung chun koo nee tee kaung hua jai
These eyes of mine that belong to my heart

ฉันรู้ฉันดูไม่เข้าท่า
Chun roo chun doo mai kao tah
I know I’m not really nice to look at
รู้ฉันดูไม่ก้าวหน้าเท่าใจเธอคิดเอาไว้
Roo chun doo mai gao nah tao jai tur kit ao wai
I know I don’t seem as progressive as your heart thinks
สิ่งที่ฉันนั้นเป็นและทำอยู่
Sing tee chun nun bpen lae tum yoo
The things I am and do
ใช่จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเธอรู้ไหม
Chai ja bpen yahng nun dtalaut bpai tur roo mai
Will absolutely always be like that forever, do you know?

(*) กำลังพัฒนาทุกอย่างในโลกนี้ใช้เวลา
Gumlung puttanah took yahng nai lohk nee chai welah
Everything in this world develops with time
กว่าเราจะได้คบหากันมามันก็ใช้เวลา
Gwah rao ja dai kop hah gun mah mun gor chai welah
It will take some time until we can date
เธอก็รู้ว่านานแค่ไหน
Tur gor roo wah nahn kae nai
You know how long it is
ค่อยๆพัฒนาเราอาจจะเดินทางช้า
Koy koy puttanah rao aht ja dern tahng chah
Gradually developing, we might move slowly
แต่เราจะถึงอย่างปลอดภัย
Dtae rao ja teung yahng bplaut pai
But we’ll arrive safely
รู้เอาไว้แค่ฉันรักเธอ
Roo ao wai kae chun ruk tur
Just know that I love you

ฟังฉันนะเธอนะ
Fung chun na tur na
Listen to me
มองฉันนะเธอนะอย่าเพิ่งไปไหน
Maung chun na tur na yah perng bpai nai
Look at me, don’t just leave
ฉันรู้ฉันดูไม่เข้าท่า
Chun roo chun doo mai kao tah
I know I’m not really nice to look at
รู้ฉันดูไม่ก้าวหน้าอย่างใจเธอคิดเอาไว้
Roo chun doo mai gao nah yahng jai tur kit ao wai
I know I don’t seem as progressive as your heart thinks
สิ่งที่ฉันนั้นเป็นและทำอยู่
Sing tee chun nun bpen lae tum yoo
The things I am and do
ใช่จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเธอรู้ไหม
Chai ja bpen yahng nun dtalaut bpai tur roo mai
Will absolutely always be like that forever, do you know?

(*)

กำลังพัฒนา
Gumlung puttanah
Developing
กำลังพัฒนา
Gumlung puttanah
Developing
กำลังพัฒนา
Gumlung puttanah
Developing

(*)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
โปรดิวซ์ / เรียบเรียง ปกป้อง จิตดี

Title: ภูเขาบังเส้นผม / Poo Kao Bung Sen Pom (The Mountains Conceal Your Hair)
Artist: Stamp and Twopee Southside
Album: [Single]
Year: 2018

เวลานี้ฉันไม่ดีใจ
Welah nee chun mai dee jai
I’m not happy right now
ที่ได้เห็นว่าใครและใครเริ่มพูดเรื่องเธอ
Tee dai hen wah krai lae krai rerm poot reuang tur
To see others starting to talk about you
ทำไมนะเพิ่งจะรู้กันเหรอ
Tummai na perng ja roo gun rur
Why? Haven’t they just gotten to know you?
เพิ่งได้พบเพิ่งได้มาเจอมาทำเป็นพูดดี
Perng dai pob perng dai mah jur mah tum bpen poot dee
They’ve just seen you, just met you and start saying good things

ฉันรู้มาตั้งนานแล้ว
Chun roo mah dtung nahn laeo
I’ve known for a while now
ว่าเธอคือคนที่แสนดี
Wah tur keu kon tee saen dee
That you’re a wonderful person
ไม่ชอบให้ใครมาแลมาเหลียว
Mai chaup hai rai mah lae mah liao
I don’t like anyone else paying attention to you
ชอบเป็นคนเดียวที่ได้ค้นพบเธอคนนี้
Chaup bpen kon diao tee dai kon pob tur kon nee
I like being the only person who has discovered you

(*) อยากเก็บเธอไว้ให้มิด
Yahk gep tur wai hai mit
I want to keep you hidden
เก็บให้มิดสุดชีวิต
Gep hai mit soot cheewit
Keep you hidden for all my life
ก่อนที่ใครเขาจะคิด
Gaut te ekrai kao ja kit
Before everyone else feels
อย่างที่ฉันกำลังคิด
Yahng tee chun gumlung kit
Like I do
ติดใจคนเช่นเธอ
Dtit jai kon chen tur
Enthralled by someone like you
ตั้งแต่วันได้เจอ
Dtung dtae wun dai jur
Since the day we met
อยากเก็บเธอไปซ่อน
Yahk gep tur bpai saun
I’ve wanted to keep you hidden
จากทุกสายตาเอาไว้
Jahk took sai dtah ao wai
From every other gaze

(**) อยากไปบังพระอาทิตย์
Yahk bpai bung pra ahtit
I want to conceal the sun
ให้มืดมิดจนหมดฟ้า
Hai muet mit jon mot fah
And darken the whole sky
ห้ามให้ใครได้สบตา
Hahm hai krai dai sop dtah
And not let anyone make eye contact
ไม่ต้องเห็นเลยได้ไหม
Mai dtaung hen loey dai mai
They don’t need to see you, okay?
อยากจะเก็บเสียงเธอ
Yahk ja gep siang tur
I want to keep your voice
กลบมันด้วยสายลม
Glop mun duay sai lom
Covered up by the wind
อยากจะเอาภูเขามาบังเส้นผม
Yahk ja ao poo kao mah bung sen pom
I want the mountains to conceal your hair
ไม่ให้ใครชื่นชมแม้เส้นเดียว
Mai hai krai cheun chom mae sen diao
And not let anyone admire a single strand

เวลานี้ฉันไม่ดีใจ
Welah nee chun mai dee jai
I’m not happy right now

ที่ได้เห็นว่าใครและใครเริ่มพูดเรื่องเธอ
Tee dai hen wah krai lae krai rerm poot reuang tur
To see others starting to talk about you

พูดตรงๆ ว่าผมไม่ Happy
Poot dtrong dtrong wah pom mai happy
To be frank, I’m not happy
ก็ผมน่ะเจอเธอก่อนอะ
Gor pom na jur tur gaun a
I found you first
In Love เธอก่อนนะ
In love tur gaun na
I was in love with you first
แอบชอบเธอมาเป็นแรมปี
Aep chaup tur mah bpen raem bpee
I’ve had a crush on you for years
อยู่ๆ นี่คิดจะมองคิดจะจับจะจองห้ะ
Yoo yoo nee kit ja maung kit ja jup ja jaung ha
And all the sudden people think they can look at you, think they can grab you, think they can claim you?
ปกติผมเองไม่ติดละคร
Bpokgadti pom eng mai dtit lakorn
Normally I don’t get into dramas
แต่เธอสวยกว่านางเอก
Dtae tur suay gwah nahng ek
But you’re prettier than a leading actress
แล้วแต่ใครคิดจะมอง
Laeo dtae krai kit ja maung
Now everyone’s checking you out
ชอบผู้หญิง Sexy ชิ้นเล็กกับชิ้นน้อย
Chaup poo ying sexy chin lek gup chin noy
They like sexy women, petite and simple
แต่หวงเธออ่ะควรจะปิดให้มิดชิดน้อง
Dtae huang tur a kuan ja bpit hai mit chit naung
But I’m possessive of you, I should hide you away

ถ้าลงรูปผมคงไม่ Tag IG
Tah long roop pom kong mai tag IG
If I upload pictures, I don’t tag you on IG
ถ้าเที่ยวแล้วเจอเพื่อนพี่
Tah tiao laeo jur peuan pee
If we go out and meet my friends
ใน Party ก็คงไม่แนะนำ
Nai party gor kong mai nae num
At a party, I don’t introduce you
คงไม่ยอมให้ใครมาใกล้หรือแตะเธอนะคนดี
Kong mai yaum hai krai mah glai reu dtae tur na kon dee
I refuse to let anyone near you or let them touch you, darling
มีแฟนแล้วและหวงมากนั่นคือ Caption
Mee faen laeo lae huang mahk nun keu caption
You have a boyfriend and he’s really possessive, that’s the caption

แบบหวงมากพูดยาก
Baep huang mahk poot yahk
I’m so jealous, it’s hard to speak
อาจจะดูแบบหวงก้าง
Aht ja doo baep huang gahng
I might seem like I’m obstructing you
ถ้าจีบติดจะควงเธอเดินเล่นเลยทั่วห้าง
Tah jeep dtit ja kuang tur dern len loey tua hahng
If they flirt with you, I’ll link arms with you wherever we go
เขาชอบเธอแค่ผ่านๆ
Kao chaup tur kae pahn pahn
They just like you as a fad
อ่ะผู้ชายแบบส่วนมาก
A poo chai baep suan mahk
That’s how most guys are
แต่ผมน่ะรักเธอเต็มทรวง
Dae pom na ruk tur dtem suang
But I love you with all my heart
และแบบว่าหวงมาก
Lae baep wah huang mahk
And very possessively

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง,ทำนอง,โปรดิวซ์ – อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เนื้อแรพ – TWOPEE SOUTHSIDE
เรียบเรียง – ปกป้อง จิตดี

   

Half of me thinks this is a cute song, because it can be cute when significant others get jealous, but the other half of me is like, you want to hide the other person away and not let anyone see or talk to her? Way too smothering and possessive. So I’m torn. I do like the portrayal of the music video, though, where Stamp and the other guy are the celebrity’s body guards and trying to keep everyone away, until finally the other guy gets carried away and fires a gun, showing the fine line between being jealous and protective and being scarily possessive~

Title: ร้อยล้านวิว / Roy Lahn View (A Hundred Million Views)
Artist: Stamp Apiwat
Album: [Single]
Year: 2018

อยากจะเดินทางออกไปให้ไกลสุดฟ้า
Yahk ja dern tahng auk bpai hai glai soot fah
I want to walk far, far away
อยากจะลืมที่ผ่านมาออกไปหาเรื่องใหม่ๆ
Yahk ja leum tee pahn mah auk bpai hah reuang mai mai
I want to forget the past and go out in search of something new
ลบภาพเดิมในใจ
Lop pahp derm nai jai
Erasing the old images in my heart

เมื่อเดินมาไกลแค่ไหนภาพเดิมก็ยังอยู่ในความฝัน
Meua dern mah glai kae nai pahp derm gor yun yoo nai kwahm fun
However far I walk, the same old mages are still in my dreams
จะให้ฉันลืมมันได้ยังไง
Ja hai chun leum mun dai yung ngai
How am I supposed to forget them?

(*) ต้องมองท้องฟ้าสักเท่าไร
Dtaung maung taung fah suk tao rai
How much must I look at the sky?
มองทะเลถึงเมื่อไหร่
Maung talay teung meua rai
How long do I look at the sea?
มองดวงดาวกี่หมื่นกี่ล้านดวงดาวเพื่อทำใจ
Maung duang dao gee meun ge elahn duang dao peua tum jai
I look at the tens of millions of stars to come to terms with it
กี่พระอาทิตย์ที่ต้องดู
Gee pra ahtit tee dtaung tee
How many suns must I look at?
ก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ร้อยล้านวิว
Gor yung mai roo wah eek gee roy lahn view
I still don’t know how many more hundred thousand views
จึงจะลบภาพเธอได้หมดจากใจ
Jeung ja lop pahp tur dai mot jahk jai
Until it’ll erase your image from my heart

ภาพที่เธอมองจ้องมาด้วยดวงตาคู่นั้น
Pahp tee tur maung jaung mah duay duang dtah koo nun
The images that you stared at with your own eyes
ยังคงชัดในใจฉันไม่ว่าหันไปทางใด
Yung kong chut nai jai chun mai wah hunbpi tahng nai
Are still clear in my heart, no matter which way I turn
ไม่อาจลบภาพเดิมในใจ
Mai aht lop pahp derm nai jai
I can’t erase the old images from my heart

(**) แต่เดินมาไกลแค่ไหนข้างในจิตใจก็มีแต่เธอนั้น
Dtae dern mah glai kae nai kahngnai jit jai gor mee dtae tur nun
But however far I walk, I only have you inside my heart
จะให้ฉันลืมมันได้ยังไง
Ja hai chun leum mun dai yung ngai
How am I supposed to forget?

(*,**,*)

อีกกี่พันท้องฟ้า
Eek gee pun taung fah
How many more thousands of skies?
อีกกี่พันภูเขา
Eek gee pun poo kao
How many more thousands of mountains?
อีกกี่หมื่นกี่ล้านดวงดาวเพื่อทำใจ
Eek gee meun gee lahn duang dao peua tum jai
How many more millions of stars until I come to terms with it?
อีกกี่ดวงอาทิตย์
Eek gee duang ahtit
How many more suns
จะไม่ทำให้คิดถึงเธอ
Ja mai tum hai kit teung tur
Until it won’t make me think of you
และลบภาพเธอได้หมดจากใจ
Lae lop pahp tur dai mot jahk jai
And will erase your image from my heart?
จะลบภาพเธอให้หมดจากใจ
Ja lop pahp tur hai mot jahk jai
I’ll erase your image from my heart

   

Produced by Christopher Chu
Music by Christopher Chu,Stamp
Lyrics by Stamp

   

At first I was confused as to why Stamp would release a new single with the same title as Penguin Villa’s new song, but I like how even though both use the title to talk about sights to see, rather than view counts online, they’re both quite different from each other still. I like Stamp’s melancholy message a lot; how many different views can the heart hold before it will be full and finally start erasing old memories?

Title: พริบตา / Prip Dtah (In the Blink of an Eye)
Artist: Bird Thongchai and Stamp
Album: [Single]
Year: 2017

ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก
Took krung tee roo wah dao dtok
Every time we know the stars are falling
ทั้งโลกจะมองขึ้นฟ้า
Tung lohk ja maung keun fah
The whole world looks up at the sky
รอคอยอยากเห็นชั่วพริบตา
Ror koy yahk hen chua prip dtah
Waiting to see in the blink of an eye
ที่ดาวลงมาบนนั้น
Tee dao long mah bon nun
The star falling from up there
กี่สิบร้อยพันปีจะมีสักหนึ่งครั้ง
Gee sip roy pun bpee ja mee suk neung krung
It’s a once in a lifetime opportunity
มีแค่เสี้ยวนาทีที่เราจะเห็นมัน
Mee kae siao nahtee tee rao ja hen mun
There’s just a fraction of a moment that we will see it

ทุกครั้งก็ได้ยินคนเล่า
Took krung gor dai yin kon lao
Every time I hear people say
ถ้าเราลองอธิษฐาน
Tah rao laung attitahn
If we try making a wish
ทันเวลาที่แสงดาวพาดผ่าน
Tun welah tee saeng dao pahp pahn
As soon as the star streaks by
ทุกอย่างจะเป็นเรื่องจริง
Took yahng ja bpen reuang jing
Everything will come true
บันดาลทุกทุกสิ่งดังใจปรารถนา
Bun dahn took took sing dung jai bprahttanah
Everything will be as our hearts desire
หากเมื่อถึงเวลาหลับตาและกลั้นใจ
Hahk meua teung welah lup dtah lae glun jai
If it’s time for us to close our eyes and hold our breath

(*) ทำให้ ในช่วงเวลาที่ดาวตก
Tum hai nai chuang welah tee dao dtok
So when there’s a shooting star
ฉันจึงไม่เคยได้ลืมตา
Chun jeung mai koey dai leum dtah
I’ll never open my eyes
มันกำลังภาวนาหลับตาลงเพื่ออธิษฐานให้เธอคืนกลับ
Mun gumlung pahwanah lup dtah long peua attitahn hai tur keun glup
I’m praying with my eyes closed, wishing for you to come back
เพราะเธอไม่กลับ ไม่กลับมา มันนานเกินไป
Pror tur mai glup mai glup mah mun nahn gern bpai
Because you haven’t come back for a long time
รู้มั๊ย ในช่วงเวลาที่โลกหยุดดูดวงและดาวที่พาดผ่าน
Roo mai nai chuang welah tee lohk yoot doo duang lae dao tee paht pahn
Do you know that when the world is stopped, looking at the stars streaking by
พันปีหรือนานแสนนาน
Pun bpee reu nahn saen nahn
For thousands of years or a very long time
กับการรอคอยจะได้เห็นมันอีกสักครั้ง
Gup gahn ror koy ja dai hen mun eek suk krung
Waiting to see it again
มันก็ไม่สำคัญ เพราะสำหรับฉัน ดาวทุกดวงได้ดับไป ตั้งแต่เธอไม่กลับมา
Mun gor mai sumkun pror sumrup chun dao took duang dai dup bpai dtung dtae tur mai glup mah
It’s not important because, to me, every star has gone out since you haven’t come back

ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก
Took krung tee roo wah dao dtok
Every time we know the stars are falling
ถ้าหากเธอมองขึ้นฟ้า
Tah hahk tur maung keun fah
If you look up at the sky
เธอจงโปรดรับรู้ไว้ว่ามีคนนึงเอ่ยชื่อเธอ
Tur jong bproht rup roo wai wah mee kon neung oey cheu tur
Please realize that you have someone saying your name
กี่สิบร้อยพันปีก็รออยู่เสมอ
Gee sip roy pun bpee gor ror yoo samur
However many tens of thousands of years, I’m always waiting
ปรารถนาเพียงเธอ กลับมาเถอะ ได้มั๊ย
Bprahttanah piang tur glup mah tur dai mai
Longing only for you to come back, please

(*)

want you back
want you back
want you come back to me
want you back
want you come back
want you come back to me

(*)

   

produced by อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เนื้อร้อง ทำนอง : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เรียบเรียง : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

   

Now THIS is a duet worthy of two of the greatest Thai artists of all time~ Beautiful, unique lyrics that paint a picture of melancholy, rather than literally spelling it out, in a catchy, upbeat tune, I like it a lot~