Sqweez Animal

All posts tagged Sqweez Animal

Title: Motorcycle
Artist: Sqweez Animal
Album: [Single]
Year: 2015

ตอนนี้ฉันก็ยังหายใจ
Dtaun nee chun gor yung hai jai
I’m still breathing right now
เวลาก็ยังคงหมุนไป แต่ข้างในยังไม่ไปไหน
Welah gor yung kong moon bpai dtae kahng nai yung mai bpai nai
Time is still turning, but inside, I’m still not going anywhere

จะเดินทางเพื่อจะตามหาฝัน
Ja dern tahng peua ja dtahm hah fun
I’ll travel to follow my dreams
แต่ตัวฉันยังไม่รู้จุดหมายว่าหัวใจ ต้องการอะไรนะ
Dtae dtua chun yung mai roo jot mai wah hua jai dtaung gahn arai na
But I still don’t know what destination my heart desires

(*) อยากมีมอเตอร์ไซค์ จะพุ่งออกไปได้ถึงจุดหมาย ออกเดินทางตามหาสิ่งใหม่
Yahk mee motorcy ja poong auk bpai dai teung joot mai auk dern tahng dtham hah sing mai
I want a motorcycle to dash out to my goals, to journey after new things
อยากลองหนีไป ให้หลุดออกไปจากความวุ่นวาย ให้หัวใจได้ตามค้นหา
Yahk laung nee bpai hai loot auk bpai jahk wahm woon wai hai hua jai dai dtahm kon hah
I want to try running away, slipping away from the chaos, letting my heart search

(หนี หนี ไปกับมอเตอร์ไซค์)
(Nee nee bpai gup motorcy)
(Run, run away with a motorcycle)
(หนี หนี ไปกับมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์)
(Nee nee bpai gup motorcy motorcy)
(Run, run away with a motorcycle, motorcycle)
(หนี หนี ไปกับมอเตอร์ไซค์)
(Nee nee bpai gup motorcy)
(Run, run away with a motorcycle)
(หนี หนี ไปกับมอเตอร์ไซค์)
(Nee nee bpai gup motorcy)
(Run, run away with a motorcycle)
(หนี หนี ไปกับมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์)
(Nee nee bpai gup motorcy motorcy)
(Run, run away with a motorcycle, motorcycle)

(*)

คงต้องแค่ลองดู สิ่งที่เราไม่รู้ให้เราได้เข้าใจ
Kong dtaung kae laung doo sing tee rao mai roo hai rao dai kao jai
I just have to try it and see, let me be able to understand the things I don’t know
คงจะถึงเวลา สิ่งที่เราตามหาให้เราได้เข้าใจ
Kong ja teung welah sing tee rao dtahm hah hai rao dai kao jai
It’s time, let me be able to understand the things I’m searching for

(*)

Title: บอกไม่ได้ / Bauk Mai Dai (Secretive)
Artist: Sqweez Animal
Album: [Single]
Year: 2015

เธอเข้าใจใช่ไหม ที่ฉันไม่บอก เธอเข้าใจใช่ไหม
Tur kao jai chai mai tee chun mai bauk tur kao jai chai mai
You understand, right? That I won’t tell, you understand, right?
ว่าฉันนั้นคิดถึงเธอ มากมายเท่าไหร่ ฉันพูดไม่ได้
Wah chun nun kit teung tur mahk mai tao rai chun poot mai dai
That I can’t say how much I miss you

(*) เมื่อรักที่มีนั้นต้องปิดบัง
Meua ruk tee mee nun dtaung bpit bung
When it’s a love that must be hidden
แม้อาจมีบางครั้ง ที่เหมือนเป็นไปได้
Mae aht mee bahng krung tee meuan bpen bpai dai
Even though sometimes it seems possible

(**) ฉันไม่อาจหนีความจริงของใจ
Chun mai aht nee kwahm jing kaung jai
I won’t run from the truth of the heart
ฉันต้องผิดหวัง คนเดียวเรื่อยไป
Chun dtaung pit wung kon diao reuay bpai
I must continuously be disappointed alone

(*)

วันนี้ที่เธอได้เจอกับฉัน คงเป็นได้แค่ฝัน เพราะเรารักกันไม่ได้
Wun nee tee tur dai jur gup chun kong bpen dai kae fun pror rao ruk gun mai dai
Today when we met, it could only be a dream because we can’t love each other

(**)

Title: I Do Miss You
Artist: Mild ft. Sqweez Animal
Album: Master Peace
Year: 2014

(*) แม้เวลาหยุดเดิน ก็ไม่อาจย้อนเธอมาเหมือนวันเก่า ๆ
Mae welah yoot dern gor mai aht yaun tur mah meuan wun gao gao
Though time has stopped, it won’t return you to me like the old days
แม้ไม่มีเมฆสีเทา ฟ้ายังคงไม่ดูสดใส
Mae mai mee mek see tao fah yung kong mai doo sot sai
Though there’s no grey clouds, the sky still doesn’t seem bright
แม้น้ำตายังไหลริน แต่ฉันคงรักเธอหมดหัวใจ
Mae num dtah yung lai rin dtae chun kong ruk tur mot hua jai
Though my tears still flow, I love you with all of my heart
เพราะว่าเธอใช่ไหม
Pror wah tur chai mai
Because of you, right?

(**) ที่ทำให้ฉันไม่ลืมเธอ วันเก่า ๆ ภาพเก่า ๆ
Tee tum hai chun mai leum tur wun gao gao pahp gao ao
Who makes me unable to forget you, the old days, and the old images
ทำให้ฉันคิดถึงเธอ วันเก่า ๆ ภาพเก่า ๆ
Tum hai chun kit teung tur wun gao gao pahp gao gao
Makes me miss you, the old days, and the old images
ทำให้ฉันไม่ลืมเธอ วันเก่า ๆ ภาพเก่า ๆ
Tum hai chun mai leum tur wun gao gao pahp gao gao
Makes me unable to forget you, the old days, and the old images
ทำให้ฉันคิดถึงเธอ วันเก่า ๆ ภาพเก่า ๆ
Tum hai chun kit teung tur wun gao gao pahp gao gao
Makes me miss you, the old days, and the old images

ยิ่งนานภาพเธอยิ่งฝังในใจ
Ying nahn pahp tur ying fung nai jai
The longer it’s been, the more your image is imprinted in my heart
ยิ่งนานเท่าไรยิ่งจำเรื่องเธอไม่เปลี่ยน
Ying nahn tao rai ying jum reuang tur mai bplian
The longer it’s been, the more I remember you, unchanging
เรื่องวันเก่ายังคงหมุนเวียน
Reuang wun gao yung kong moon wian
The events of the old days still circulate
ภาพเราที่เราเดินเคียงยังติดตา ไม่ลบเลือน
Pahp rao tee rao dern kiang yung dtit dtah mai lop leuan
The image of us walking beside each other is still stuck in my vision, never to be erased

(*,**)

คงจะมีสักวันที่ใจฉันแข็งแรงพอ
Kong ja mee suk wunt ee jai chun kaeng raeng por
Some day my heart will be strong enough
คงจะมีสักวันที่ฉันต้องเดินต่อ โดยไม่มีเธอ
Kong ja mee suk wun tee chund taung dern dtor doy mai mee tur
Some day, I must move on without you

(**,**)

แม้เวลาหยุดเดิน
Mae welah yoot dern
Though time has stopped
ฉันคงรักเธอหมดหัวใจ
Chun kong ruk tur mot hua jai
I love you with all of my heart
เพราะว่าเธอใช่ไหม
Pror wah tur chai mai
Because of you, right?

Title: คำบางคำ / Kum Bahng Kum (Some Words)
English Title: “Enchante”
Artist: SQWEEZ ANIMAL
Album: ไม่มีที่มา / Mai Mee Tee Mah (Without a Cause)
Year: 2011

ฉันคิดถึงเธออีกแล้ว และยิ่งมากขึ้นทุกที
Chun kit teung tur eek laeo lae ying mahk keun took tee
I miss you already, and it’s getting worse at every moment
เพิ่งรู้ว่ารักเธอขนาดนี้ เพิ่งรู้ว่าทั้งหมดใจที่มี
Perng roo wah ruk tur kanaht nee perng roo wah tung mot jai tee mee
I just realized I loved you this much, I just realized it with all the heart I have

(*) รักกันอย่างเมื่อวันก่อน ฉันรอคอยวัน
Ruk gun yahng meua wun gaun chun ror koy wun
Love me like the days before, I’m waiting for the day
ให้เธอย้อนกลับมาอย่างวันนั้น
Hai tur yaun glup mah yahng wun nun
For you to come back like before

(**) คงจะมีคำบางคำที่ฉันเพิ่งบอกเธอไป แล้วเธอโกรธฉัน
Kong ja mee kum bahng kum tee chun perng bauk tur bpai laeo tur groht chun
There’s probably some words that I’ll tell you that’ll make you angry at me
คงต้องมีบางวันที่รักเรา ถูกลืมไป ช่วยยกโทษให้ฉันที
Kong dtaung mee bahng wunt ee ruk rao took leum bpai chuay yok toht hai chun tee
There’s probably some days that our love will be forgotten, please forgive me

และคงไม่ยากเท่าไหร่ ถ้าวันนี้จะบอก บอกไป
Lae kong mai yahk tao rai tah wun nee ja bauk bauk bpai
And however simple it is, if today I could tell, tell you
ว่าเธอคือที่สุดในดวงใจ กลับมาได้ไหม
Wah tur keu tee soot nai duang jai glup mah dai mai
That you’re the highest in my heart, please come back

(*,**)

Title: รอรัก / Ror Ruk (Waiting for Love)
English Title: “Past Forward”
Artist: SQWEEZ ANIMAL
Album: [Single]
Year: 2012

รักแท้ที่เกิดขึ้นมา ไม่โดนใจของเธอ
Ruk tae tee gert keun mah mai doht jai kaung tur
The true love that has flourished hasn’t pleased you
รับรู้ก็แค่ตัวเอง ไม่กล้าบอกกลัวเก้อเสียใจ
Rup roo gor kae dtua eng mai glah bauk glua gur sia jai
I realize it’s just myself, you’re not brave enough to tell me, afraid it’ll be in vain or you’ll get hurt
ตัวเธอจะตอบได้ไหม ใจของเธอรักใคร
Dtua tur ja dtaup dai mai jai kaung tur ruk krai
Can you answer me? Who does your heart love?
ไม่ยากไม่มากใช่ไหม ถ้าใจฉันมันเรียกร้องวาจา
Mai yahk mai mahk chai mai tah jai chun mun riak raung wah jah
It’s not so hard, right? If my heart shouts out the words

(*) ความรักที่แห้งโรย เก็บเธอไว้ในหัวใจ
Kwahm ruk tee haeng roy gep tur wai nai hua jai
Though love has dried and withered, I keep you in my heart
จนกว่า ที่เธอซึ้งและเข้าใจ อยากให้เธอรู้
Jon gwah tee tur seung lae kao jai yahk hai tur roo
Until you’ll be affected and understand, I want you to know

(*)

ถ้าเธอว่าดี ถ้าเธอว่าดี รอฉันก่อน
Tah tur wah dee tah tur wah dee ror chun gaun
If you say it’s okay, if you say it’s okay, wait for me
แค่อยากจะให้เธอรู้เท่านั้น ว่าฉันร้อนใจ
Kae yahk ja hai tur roo tao nun wah chun raun jai
I just want you to realize that I’m impatient
อยากเธอรู้ไว้ว่า
Yahk tur roo wai wah
I want you to keep in mind that…

รักแท้ที่มอบให้เธอ มีความจริงของใจ
Ruk tae tee maup hai tur mee kwahm jing kaung jai
The true love I give to you has the sincerity of my heart
ใช่ว่าจะบอกเรื่อยไป ไม่เคยให้ใครเก็บรักให้เธอ
Chai wah ja bauk reuay pai mai koey hai krai gep ruk hai tur
Yes, I’ll continuously tell you, I’ll never let anyone else have the love I give to you
ฉันรู้ก็ได้แต่หวัง สักวันฉันอาจเสียใจ
Chun roo gor dai dtae wung suk wun chun aht sia jai
I know and can only hope, though one day I might be sad
แต่รักฉันไม่มีวันหมดสิ้น เพราะความรักฉันนั้นรออยู่
Dtae ruk chun mai mee wun mot sin pror kwahm ruk chun nun ror yoo
But my love will never run out because my love is waiting

(*,*)

เธอผู้เดียว เธอผู้เดียว เพราะฉันคอย
Tur poo diao tur poo diao pror chun koy
You alone, you alone, because I’m waiting

Title: พรุ่งนี้ที่ดีกว่า / Proong Nee Tee Dee Gwah (A Better Tomorrow)
English Title: “Better Day”
Artist: SQWEEZ ANIMAL
Album: ไม่มีที่มา / Mai Mee Tee Mah (Without a Cause)
Year: 2011

จะหาเสียงหัวใจที่เธอทำมันแตกร้าวต้องใช้เวลา
Ja hah siang hua jai tee tur tum mun dtaek rao dtaung chai welah
Searching for the voice of my heart that you destroyed will take some time
เคยรักกันเท่าไร ยังไงในตอนสุดท้าย
Koey ruk gun tao rai yung ngai nai dtaun soot tai
However much I once loved you, no matter what, in the end
ก็คงต้องลืม ลืม ลืม ลืม
Gor kong dtaung leum leum leum leum
I must forget, forget, forget, forget
ฉันขอเวลาอยู่กับตัวเอง
Chun kor welah yoo gup dtua eng
I want so time for myself
เพราะว่าวันนี้ยังไม่พร้อมจะเจอกับใคร
Pror wah wun nee yung mai praum ja jur gup krai
Because today I’m still not ready to meet anyone else

(*) ขออยู่อย่างเหงาๆ ไปคนเดียวจะได้ไหม
Kor yoo yahng ngao ngao pai kon diao ja dai mai
I want to be lonely and alone, okay?
มันต้องมีวันที่ฉันพร้อม จะโดดเดี่ยวฉันก็ยอมรับได้
Mun dtaung mee wun tee chun praum ja doht diao chun gor yaum rup dai
There must be a day I’ll be ready, if I’ll be alone, I can accept that
ฉันขออยู่อย่างเหงาๆ อยู่คนเดียวคงไม่ตาย
Chun kor yoo yahng ngao ngao yoo kon daio kong mai dtai
I want to be lonely and alone, it won’t kill me
มันคงต้องพอกันสักที มันคงจะดี
Mun kong dtaung por gun suk tee mun kong ja dee
It must eventually be enough, it’ll be good
ถ้าวันนี้ได้พักหัวใจสักวัน
Tah wun nee dai puk hua jai suk wun
If today I can rest my heart for a day

เหมือนตอนนี้ใจมันไม่มีทางออก
Meuan dtaun nee jai mun mai mee tahng auk
It’s like now my heart has no way out
หาฉันยังคงหา หาคำตอบ
Hah chun yung kong hah hah kum dtaup
Searching, I’m still searching, searching for the answer
มันไม่ยอมเข้าใจ ยังไงก็ไม่เปลี่ยน
Mun mai yaum kao jai yung ngai gor mai plian
I refuse to understand, no matter what, nothing changes
รักยังไงก็ไม่เปลี่ยน
Ruk yung ngai gor mai plian
However I love, there’s no change

ยังจำเวลาที่หยุดไป
Yung jum welah tee yoot pai
I still remember the time that stopped
และยังไม่รู่เมื่อไรที่ใจจะลืมเรื่องเหล่านั้น
Lae yung mai roo meua rai tee jai ja leum reuang lao nun
And I still don’t know when my heart will forget those memories
คอยฉันคงทำได้แค่คอย คอยวันพรุ่งนี้จะเกิดกับฉัน
Koy chun kong tum dai kae koy koy wun proong nee ja gert gup chun
Wait, all I can do is wait, wait for my tomorrow to be born
ฉันย้ำและพร่ำบอกกับตัวเอง
Chun yum lae prum bauk gup dtua eng
I repeat and reiterate to myself
ในวันนี้ยังไม่พร้อมจะเจอกับรัก
Nai wun nee yung mai praum ja jur gup ruk
Today, I’m still not ready to face love

(*,*)

Title: จนวันสุดท้าย / Jon Wun Soot Tai (Until the Final Day)
English Title: “Till I Die”
Artist: SQUEEZ ANIMAL ft. Paeng Yellow Fang
Album: ไม่มีที่มา / Mai Mee Tee Mah (Without a Cause)
Year: 2012

อาจมีบางวันที่เราต้องห่างไกล
Aht mee bahng wun tee rao dtaung hahng glai
There might be some days where we’ll have to be separated
ให้เธอรู้เอาไว้ในใจของฉันจะไม่เปลี่ยน
Hai tur roo ao wai nai jai kaung chun ja mai plian
I want you to know that the inside of my heart won’t change
เนิ่นนานเท่าไรให้เธอรู้ไว้ว่าแค่เพียง
Nern nahn tao rai hai tur roo wah wah kae piang
However long, I want you to keep in mind only that
รู้ไว้แค่เพียงว่าเธอยังมีฉัน
Roo wai kae piang wah tur yung mee chun
Keep in mind only that you still have me

(*) ฉันจะคงย้ำในคำตอบ ว่านานแค่ไหนฉันจะบอก
Chun ja kong yum nai kum dtaup wah nahn kae nai chun ja bauk
I’ll keep repeating the answer, however long, I’ll tell you
ว่าฉันนั้นรัก รักเธอ และจะรักเธออย่างนี้เริ่อยไป
Wah chun nun ruk ruk tur lae ja ruk tur yahng nee reuay pai
That I’ll love, love you, and I’ll love you like this continuously

(**) รักเธอจนวันสุดท้ายที่ยังลืมตา
Ruk tur jon wun soot tai tee yung leum dtah
I’ll love you until the last day that I still open my eyes
จะรักเธอแม้นานแค่ไหนให้เธอกลับมา
Ja ruk tur mae nahn kae nai hai tur glup mah
I’ll love you no matter how long it takes you to come back
จะขอรออย่างนี้ฉันจะรอให้เธอกลับมา
Ja kor ror yahng nee chun ja ror hai tur glup mah
I want to wait like this, I’ll wait for you to come back
ในวัน ในวันและเวลาจะแสนจะนาน
Nai wun nai wun lae welah ja saen ja nahn
During the days, during the days that are so long

และหากวันใดที่ใจเธอเหนื่อยล้า
Lae hahk wun dai tee jai tur neuay lah
And if there’s any day that your heart is exhausted
วันและเวลาดูช้าเหลือเกิน
Wun lae welah doo chah leua gern
When the time seems far too slow
จะให้เพลงนี้ไว้แทนจิตใจ
Ja hai pleng nee wai taen jit jai
I want this song to stand for my heart
ไม่ว่านานเท่าไรดวงใจของฉันไม่เปลี่ยน
Mai wah nahn tao rai duang jai kaung chun mai plain
No matter how long it is, my heart won’t change

(*,**)

วันเวลาที่ล่วงเลยไป เธอคนเดียวที่ฉันให้ใจ
Wun welah tee luang loey pai tur kon diao tee chun hai jai
In the days that have passed, you alone are the one I’ve given my heart to
เมื่อฉันนั้นรักรักเธอ และจะรักอย่างนี้เรื่อยไป
Meua chun nun ruk ruk tur lae ja ruk yahng nee reuay pai
When I loved, loved you, and I”ll love you like this continuously
จะรักเธอจนถึงวันที่เธอยังมีฉัน
Ja ruk tur jon teung wun tee tur yung mee chun
I’ll love you until the day you still have me
จะรักเธอให้ถึงวันที่ฉันไม่เปลี่ยน
Ja ruk tur hai teung wun tee chun mai plian
I’ll love you until the day that I won’t change
รักเธอ รักเธอจนวันนั้น
Ruk tur ruk tur jon wun nun
I’ll love you, I’ll love you until that day

Title: รักเรา / Ruk Rao (Our Love)
Artist: Sqweez Animal
Album: [New Single]
Year: 2011

กี่วันแล้วที่ฉันนั่งคุยกับเขา
Gee wun laeo tee chun nung kooey gup kao
How many days has it been since I sat and talked with her?
ที่ฉันนั่งมองหน้าเขา
Tee chun nung maung nah kao
That I sat and looked at her face?
พูดอยู่ในเรื่องเก่า
Poot yoo nai reuang gao
Speaking in past matters

บอกหน่อยนะ
Bauk noy na
Tell me
ใจฉันช่างแสนเหนื่อยล้า
Jai chun chahng saen neuay lah
My heart is so exhausted
ฉันรอด้วยความศรัทธา
Chun rau duay kwahm saruttah
I’m waiting faithfully
เมื่อไหร่เธอจะเข้าใจ
Meurai tur ja kao jai
When will you understand?

รอไปอย่างนี้ รออีกที รออย่างมีความหวัง
Ror pai yahng nee ror eek tee ror yahng mee kwahm wung
Waiting like this, waiting again, waiting like I have hope
ฉันนั่งรอเธออย่างนี้ไปอีกสักกี่ครั้ง
Chun nun ror tur yahng nee pai eek suk gee krung
How many more times am I going to sit waiting for you like this?
และต้องรอเธออย่างนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่
Lae dtaung ror tur yahng nee pai jon teung meua rai
And how much longer must I wait for you like this?
ก็คงต้องรอไปจนรักของเรามันจบ
Gor kong dtaung ror pai jon ruk kaung rao mun job
I probably have to wait until our love ends

(*) รักเราไม่ได้มีแค่เธอกับฉัน
Ruk rao mai dai mee kae tur gup chun
Our love doesn’t have just you and I
รักเราไม่ได้เป็นแค่เพียงความฝัน
Ruk rao mai dai pen kae piang kwahm fun
Our love isn’t just a dream
รักเราไม่ได้มีแค่รักก็พอ
Ruk rao mai dai mee kae ruk gor por
Our love isn’t enough with just love
ทุกวันเรื่องที่ทำมันต้องมีความหมาย
Took wun reuang tee tum mun dtaung mee kwahm mai
Every day the matters that make it meaningful
รักกันไม่ได้มองเพียงแค่วันสุดท้าย
Ruk gun mai dai maung piang kae wun soot tai
Loving each other isn’t looking only at the last day
รักเรารักเรา
Ruk rao ruk rao
Our love, our love

และวันนี้ยังรักเธอสุดหัวใจ
Lae wun nee yung ruk tur soot hua jai
And today I still love you with all my heart
แต่บางครั้งความคิดมันหยุดไม่ได้
Dtae bahng krung kwahm kit mun yood mai dai
But sometimes I can’t stop the thoughts
ฉันคิดถึงวันสุดท้าย
Chun kit teung wun soot tai
I think about the last day

รอๆ จนถึงเมื่อไร
Ror ror jon teung meua rai
Waiting and waiting until when?
รอไปเพื่ออะไร
Ror pai peua arai
Waiting for what?
รออีกนานแค่ไหน
Ror eek nahn kae nai
Waiting for how much longer?

(*)

รอไปอย่างนี้ รออีกที รออย่างมีความหวัง
Ror pai yahng nee ror eek tee ror yahng mee kwahm wung
Waiting like this, waiting again, waiting like I have hope
ก็คงต้องรอไปจนรักของเรามันจบ
Gor kong dtaung ror pai jon ruk kaung rao mun job
I probably have to wait until our love ends

(*,*)

รักเรา
Ruk rao
Our love

ทุกวันเรื่องที่ทำมันต้องมีความหมาย
Took wun reuang tee tum mun dtaung mee kwahm mai
Every day the matters that make it meaningful
รักกันไม่ได้มองเพียงแค่วันสุดท้าย
Ruk gun mai dai maung piang kae wun soot tai
Loving each other isn’t looking only at the last day
รักเรารักเรา
Ruk rao ruk rao
Our love, our love

จนวันสุดท้าย / Jon Wun Soot Tai (Until the Final Day) [Till I Die]
คำบางคำ / Kum Bahng Kum (Some Words) [Enchante]
มายากล / Mahyahgon (Magic)
Motorcycle
พรุ่งนี้ที่ดีกว่า / Proong Nee Tee Dee Gwah (A Better Tomorrow) [Better Day]
รอรัก / Ror Ruk (Waiting for Love) [Past Forward]
รักเรา / Ruk Rao (Our Love)
Secretive (บอกไม่ได้)

   
All songs tagged Sqweez Animal