Pause

All posts tagged Pause

Title: ใจบางบาง / Jai Bahng Bahng (A Faint Heart)
Artist: Joe Amarin (Pause)
Album: Simply Me
Year: ??

เป็นเพราะเรา เป็นเพราะเรามากกว่า
Pen pror rao pen pror rao mahk gwah
It’s because I, it’s because I’m more
เป็นเพราะใจ เป็นเพราะใจเราอ่อน
Pen ror jai pen pror jai rao aun
It’s because my heart, it’s because my heart is weak
อ่อนแออยู่เสมอ เพียงพบคนถูกใจ
Aun ae yoo samur piang pob kon took jai
Always weak just seeing the person I like
เก็บมาใส่ดวงใจฉันไว้ ฝันลมๆมากมาย
Gep mah sai duang jai chun wai fun lom lom mahk mai
I’ll keep paying attention to my heart, dreaming of many winds

แล้วเป็นไง พอหัวใจต้องเจ็บ
Laeo pen ngai por hua jai dtaung jep
And however it is, it’s enough that my heart must ache
เขาคนดี มีแล้วมีคนอื่น
Kao kon dee mee laeo mee kon eun
My sweetheart already has someone else
เจ็บใจอยู่อย่างนั้น เพียงพบความผิดหวัง
Jep jai yoo yahng nun piang pob kwahm pit wung
My heart is broken like that, only facing disappointment
ได้แต่ปลอบปลอบใจตัวเอง หวังอะไรมากมายนะใจ
Dai dtae plaup plaup jai dtua eng wung arai mahk mai na jai
I can only nurse my own heart and hope for many things

(*) เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่
Pen pror jai rao aun yahk tum hua jai keun mai
It’s because my heart is weak, I want to make a new heart
อยากตบแต่งดวงใจเล็กๆ ให้แข็งแรงพอจะทนไหว
Yahk dtop dtaeng duang jai lek lek hai kaeng raeng por ja ton wai
I want to dress up my little heart and make it strong enough to endure it

(**) พอแล้วพอ พอฉันพอดีกว่า
Por laeo por por chun por dee gwah
Enough is enough, enough, I’m better
คิดไปเอง ทำให้ใจต้องเจ็บ
Kit pai eng tum hai jai dtaung jep
Thinking by myself, causing my heart pain
สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ
Sook piang sook lek noy yahm pob kon took jai
The happiness is only a little when you meet someone you like
แต่พอเจ็บมันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจเราบางเหลือเกิน
Dtae por jep mun jep gern krai pen pror jai rao bahng leua gern
But it’s enough to have me hurting more than anyone because my heart is too faint

(*,**)

Title: ไม่มีใครผ่านมาทางนี้ / Mai Mee Krai Pahn Mah Tahng Nee (No One Passes This Way)
English Title: “Pause”
Artist: 3.2.1
Album: โคตะระ มันเดย์ / Kodtara Monday
Year: 2010

ฉันนั่งมองแต่นาฬิกา
Chun nung maung dtae naligah
I sit staring at the clock
และไม่รู้ว่าตอนนี้เวลาเท่าไร
Lae mai roo wah dtaun nee welah tao rai
And I don’t know what time it is now
ใจมันลอยหายไป ใจมันลอยหายไป
Jai mun loy hai pai jai mun loy hai pai
My heart floated away, my heart floated away
หายไปไปกับสายลม
Hai pai pai gup sai lom
Disappearing with the wind

(*) ฉันพยายามรวบรวมเรื่องราวทุกอย่าง
Chun payayahm ruap ruam reuang rao took yahng
I’ve tried to collect everything
และฉันก็เหมือนพยายามจะลืมให้ลง
Lae chun gor meuan pyayayahm ja leum hai long
And I’ve tried to forget it all
ใจที่เคยมั่นคง แต่วันนี้สับสนเหลือเกิน
Jai tee koey mun kong dtae wun nee sob son leua gern
My heart used to be stable, but today it’s too mixed up

(**) เสียงจากมือถือที่เคยส่งมาให้กับฉัน
Siang jahkk meu teu tee koey song mah hai gup chun
The ring from my phone when you used to text me
ฟังแล้วก็ยังหวั่นไหว
Fung laeo gor yung wun wai
I listen to it and still get flustered
การ์ดในกระเป๋าที่ฉันนั้นจดคำว่ารัก
Card nai grapao tee chun nun jot kum wah ruk
The card in my bag that I wrote I love you on
แล้วฉันยังเก็บให้ใคร
Laeo chun yung gep hai krai
Who am I keeping it for now?

(***) ไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้
Mai koey ja mee krai pahn mah tahng nee
I’ll never have anyone pass this way
นี่ฉันรออะไรอยู่เหรอ รู้ตัวอีกทีมันก็เห็นแต่
Nee chun ror arai yoo lur roo dtua eek tee mun gor hen dtae
What am I waiting for? I realize again that I only see
เหลือก็เพียงแต่ เหลือก็แต่
Leua gor piang dtae leua gor dtae
That I’m only left with, left with only
แค่น้ำตา
Kae num dtah
Tears
ไม่เคยจะมีใครกลับมาทั้งนั้น
Mai koey ja mee krai glup mah tung nun
No one’s ever going to come back
ตั้งแต่วันที่เธอเลิกลา อยากให้รับรู้คำที่แสนธรรมดา
Dtung dtae wun tee tur lerk lah yahk hai rup roo kum tee saen tummada
Since the day you said good-bye, I want you to realize those very common words
ที่อยากจะบอก แค่อยากบอก
Tee yahk ja bauk kae yahk bauk
That I want to tell you, I just wanna tell you
ว่าคิดถึงเธอ
Wah kit teung tur
That I miss you

เหงาเกินไปให้ทรมาน
Ngao gern pai hai toramahn
I’m too lonely, it’s torture
ยิ่งเหงานาน มันจะทำให้เจ็บ
Ying ngao nahn mun ja tum hai jep
The longer I’m lonely, the more it hurts
แต่ก็ยังต้องเก็บ แต่ก็ยังต้องเก็บ
Dtae gor yung dtaung gep dtae gor yung dtaung gep
But I still gotta keep, but I still gotta keep
ซ่อนความเจ็บไว้ข้างใน
Saun kwahm jep wai kahng nai
The pain hidden inside

(*,**,***)

Thinking ’bout the time
when me and you had just begun.
When I was still ur number one,
still here and nothing done
Look baby girl even know
u fly to the sky now
Best believe a got my ticket
down to go find u out
Well imma keep it true, that I’ll be there for u
Still keep that everything u gave to me
when you were still my boo
Ur touch, ur love, ur voice it was gone
Dear memory wishing
that u would coming back home

(***)

Thinking ’bout the time
when me and you had just begun.
When I was still ur number one,
still here and nothing done
Look baby girl even know
u fly to the sky now.

(***)

Aha, chance for you babe, Memories.

D
ดาว / Dao (Star)
เดือนเพ็ญ / Deuan Pen (Full Moon)

F
ฝันกลางวัน / Fun Glahng Wun (Daydreaming)

J
ใจบางบาง / Jai Bahng Bahng (A Faint Heart)

K
แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง / Kae Dai Bpen Kon Soot Tai Tee Tur Kit Teung (Just to Be the Last Person Whom You Think Of)
ข้อความ / Kor Kwahm (Message)

R
รักจริงจัง / Ruk Jing Jung (Sincere Love)
รักเธอทั้งหมดของหัวใจ / Ruk Tur Tung Mot Kaung Hua Jai (I Love You With All of My Heart)
รักอยู่รอบกาย / Ruk Yoo Rop Gai (Love is All Around)

T
ที่ว่าง / Tee Wahng (Empty Space)

Y
ยื้อ / Yeu (Hold Back)

   
All songs tagged Pause