Pause

All posts tagged Pause

Title: ประโยคสุดท้าย / Bprayohk Soot Tai (The Final Sentence)
Artist: Pause
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่เคยเอ่ยถ้อยคำที่อ่อนหวาน
Mai koey oey toy kum tee aun wahn
I never said sweet things
รักกันมองตากันก็เหมือนจะเข้าใจ
Ruk gun maung dtah gun gor meuan ja kao jai
When we love each other, if we look in each other’s eyes, it’s like we understand
คิดว่าไม่จำเป็นสักเท่าไหร่
Kit wah mai jum bpen suk tao rai
I thought it wasn’t necessary
ถ้าหัวใจเราต่างก็รู้ดี
Tah hua jai rao dtahng gor roo dee
If our hearts both knew full well

ไม่ค่อยทำอะไรให้ซาบซึ้ง
Mai koy tum arai hai sahp seung
I didn’t really do anything touching
ทั้งที่แคร์แต่กับนึกถึงคนสุดท้าย
Tung tee care dtae gup neuk teung kon soot tai
Even though I only care about you and consider our relationship serious
คิดว่ามันก็คงไม่เป็นอะไร
Kit wah mun gor kong mai bpen arai
I thought it was okay
พรุ่งนี้มีโอกาสค่อยบอก
Proong nee mee ohgaht koy bauk
That tomorrow I’d have the chance to tell you

(*) จนวันนี้ที่หันไปแล้วไม่มีเธอข้างฉัน
Jon wun nee tee hunbpai laeo mai mee tur kahng chun
Until today, when I turned around and found I don’t have you by my side
เมื่อนึกแล้วมันก็เสียดายทุกที
Meua neuk laeo mun gor sia dai took tee
When I think about it, I regret it every time
ทำไมฉันไม่พูดอะไรตอนนั้นให้ดีกว่านี้
Tummai chun mai poot arai dtaun nun hai dee gwah nee
Why didn’t I say anything better back then?

(**) มันเลยติดอยู่ที่ประโยคสุดท้าย
Mun loey dtit yoo tee bprayohk soot tai
I’m stuck on the final sentence
ที่มันน่าจะเป็นคำว่าฉันรักเธอ
Tee mun nah ja bpen kum wah chun ruk tur
That should be “I love you”
เสียดายที่ไม่ทันได้บอก
Sia dai tee mai tun dai bauk
It’s a shame I didn’t tell you in time
ว่ารักเธอเสมอ เธอน่าจะได้รู้
Wah ruk tur samur tur nah ja dai roo
That I’ve always loved you, you should have known

ทั้งที่มีโอกาสตั้งมากมาย ชิดใกล้จนบางทีก็ลืมเสียอย่างนั้น
Tung tee mee ohgaht dtung mahk mai chit glai jon bahng tee gor leum sia yahng nun
Even though I had many chances, we were so close sometimes that I completely forgot
รักเอยความรู้สึกของเธอกับฉัน
Ruk oey kwahm roo seuk kaung tur gup chun
Oh love, our feelings
หวังว่าสักวันคงได้บอก
Wung wah suk wun kong dai bauk
I hope that some day I’ll be able to tell you

(*,**)

เสียดายที่ไม่ทันได้บอก ว่ารักเธอเสมอ
Sia dai tee mai tun dai bauk wah ruk tur samur
It’s a shame that I didn’t tell you in time that I’ve always loved you

(**)

   

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : นรเทพ มาแสง
เนื้อร้อง : ตรัย ภูมิรัตน
ทำนอง : ตรัย ภูมิรัตน
เรียบเรียง : นรเทพ มาแสง, นิรุจ เดชบุญ, พลกฤษณ์ วิริยานุภาพ, พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
Mastering Engineer : วีรพัฒน์ บุปผาคำ

   

Wow, this song is so catchy and upbeat for how melancholy a song it is, with it’s regretful lyrics lamenting having taken love for granted and not taking care of one’s relationship. I’m interested to see what sort of music video it gets~

Title: คนที่เเสนธรรมดา / Kon Tee Saen Tummadah (An Extremely Average Person)
Artist: Pause ft. Na (นะ) Polycat
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันก็เป็นคนหนึ่งเหมือนใคร
Chun gor bpen kon neung meuan krai
I’m just one person who’s like everyone else
ไม่ได้ลงมาจากฟ้าหรือดาวดวงไหน
Mai dai long mah jahk fah reu dao duang nai
I didn’t come down from the sky or any stars
ไม่ได้วิเศษหรือมีมากมาย ให้เธอได้เท่านี้เพียงหัวใจ
Mai dai wiset reu mee mahk mai hai tur dai tao nee piang hua jai
I’m not special and don’t have much, all I have for you is this; my heart

(*) ใจของฉันมันรอให้เธอรับไป
Jai kaung chun mun ror hai tur rup bpai
My heart is waiting for you to accept it
ใจของฉันที่ข้างในมีเพียงคำว่ารักแค่เก็บไว้(ให้เธอได้ยินไหม)
Jai kaung chun tee kahng nai mee piang kum wah ruk kae gep wai (hai tur dai yin mai)
My heart that’s inside has only love that I’m just keeping (for you, can you hear me?)
และจะไม่คิดมีคนอื่น ไม่คิดมีใครอีก
Lae ja mai kit mee kon eun mai kit mee krai eek
And I won’t think of having anyone else, I won’t think of having another person

(**) โปรดให้ความรักจากคนที่แสนธรรมดา
Bproht hai wkahm ruk jahk kon tee saen tummadah
Please take the love from this extremely average person
คนนี้พาเธอลอยไปแสนไกล
Kon nee pah tur loy bpai saen glai
I’ll lead you to float off so far
ให้สุดขอบฟ้าที่ตรงดวงดาว ความหวานเธอเป็นคนเติมได้ไหม
Hai soot kaup fah tee dtrong duang dao kwahm wahn tur bpen kon dterm dai mai
To the ends of the sky in the stars, can you be the person to fill my heart with sweetness?
โปรดมอบความรัก ให้คนที่แสนธรรมดา
Bproht maup kwahm ruk hai kon tee saen tummadah
Please give love to this extremely average person
คนนี้ให้ฉันได้พอเข้าใจ
Kon nee hai chun dai por kao jai
Give me enough to understand
ว่าคนอย่างฉันพอจะมีความหมาย ด้วยรัก ด้วยใจ จากเธอ
Wah kon yahng chun por ja mee kwahm mai duay ruk duay jai jahk tur
That someone like me is worth enough with your love, with your heart

เพราะว่าที่ข้างในตรงกลางหัวใจ
Pror wah tee kahng nai dtrong glahng hua jai
Because inside, right in the middle of my heart
มันไม่มีเผื่อ มีเหลือให้ใครคนไหน
Mun mai mee peua mee leua hai krai kon nai
I don’t have anything left “just in case” for anyone else
ในยามที่แดดทอดลงพื้นทราย
Nai yahm tee daet taut long peun sai
When the sunlight shines down on the sand
สดใสไม่ต่างจากยิ้มของเธอ
Sot sai mai dtahng jahk yim kaung tur
The sparkle is no different from your smile

(*,**,*,**)

 &nsbp; 

Executive Supervisor วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer :นรเทพ มาแสง
เนื้อร้อง :ฟองเบียร์
ทำนอง :ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง :พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
Mastering Engineer : วีรพัฒน์ บุปผาคำ

   

Pause fits Polycat’s signature retro style very nicely!

Title: Pause
Artist: Karn Kasidej (กานต์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์)
Album: OST มิติรักผ่านเลนส์ ตอน รุ้งสีเทา / Midti Ruk Pahn Lense Dtaun Roong See Tao
Year: 2016

วันนี้ถ้าไม่ได้อยู่เคียงข้างกัน
Wun nee tah mai dai yoo kiang kahng gun
Today, if I wasn’t beside you
และตัวฉันยังต้องเดินต่อไป
Lae dtua chun yung dtaung dern dtor bpai
And I still had to move forward
ก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนดี
Mai roo ja dern bpai tahng nai dee
I wouldn’t know which road to take

ที่เคยจะรอให้ใครคนเดิมกลับมา
Tee koey ja ror hai krai kon derm glu mah
I once waiting for someone to come back
ก็รู้ว่าทุกๆ วินาทีนั้นมีค่า
Gor roo wah took took winahtee nun mee kah
I knew every second had value
และต่อให้ใครผ่านเข้ามา ตัวฉันจะไม่ยอมเปลี่ยนไป
Lae dtor hai krai pahn kah mah dtua chun ja mai yaum bplain bpai
And even though others would pass by, I’d refuse to change

(*) จะขอยืนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเธอจะอยู่ไหน
Ja kor yeun yoo dtrong nee mai wah tur ja yoo nai
I want to stand right here, no matter where you are
ความห่างไกลไม่ใช่ปัญหาของคนรักกัน
Kwahm hahng glai mai chai bpunhah kaung kon ruk gun
Distance isn’t a problem for people who love each other
แค่ได้มีเธอยืนอยู่ในรูปภาพเหล่านั้นข้างๆ ฉัน
Kae dai mee tur yeun yoo nai roop pahp lao nun kahng kahng chun
Just being able to have you standing in that picture next to me
แค่นั้นก็สุขเกินพอ
Kae nun gor sook gern por
Just that makes me more than happy enough

ความเป็นจริงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
Kwahm bpen jing mai me arai meuan derm eek dtor bpai laeo
In reality, nothing is the same anymore
แต่ฉัน จะขอ อยู่ตรงนี้
Dtae chun ja kor yoo dtrong nee
But I want to stay right here

(*)

Title: ฝันกลางวัน / Fun Glahng Wun (Daydreaming)
Artist: Pause (พอส)
Album: Mild
Year: 1999

ฝันกลางวัน ฝันถึงเธอ ไม่เจอเธอมานานได้เจอ เพียงในความฝัน
Fun glahng wun fun teung tur mai jur tur mah nahn dai jur piang nai kwahm fun
I’m daydreaming, dreaming about you, I haven’t seen you in so long, I can only see you in my dreams
ฉันมีใจ รักให้เธอ เฝ้าฝันและเพ้อถึงเธอ เรื่อยมา
Chun mee jai ruk hai tur fao fun lae pur teung tur reuay mah
I have feelings and love for you, I’ve continuously dreamed and fantasized about you

(*) บางทีไม่มีคำตอบ ไม่รู้จะรักเธอได้นานแค่ไหน
Bahng tee mai mee kum dtaup mai roo ja ruk tur dai nahn kae nai
Sometimes there’s no answer, I don’t know how long I can love you
ยังดีที่รู้สึกจากใจ ว่าวันไหนๆก็รักเธอ
Yung dee tee roo seuk jahk jai wah wun nai nai gor ruk tur
It’s still nice to feel from my heart that whatever the day, I love you

(**) ก็แค่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ เธอจะมีใจให้ฉัน
Gor kae yahk roo wah meua rai tur ja mee jai hai chun
I just want to know when you’ll have feelings for me
วันนั้นคงมีซักวัน ที่ไม่ต้องฝันอยู่(คนเดียว)
Wun nun kong mee suk wun tee mai dtaung fun you (kon diao)
That day will come eventually when I won’t have to dream about you (alone)

ฝันกี่ที ที่มีเธอ เลือนลางออกไปไม่เคยเลย ก็เธอไม่เคยรัก
Fun gee tee tee mee tur leuan lahng auk bpai mai koey loey gor tur mai koey ruk
However many times I dream that I have you, it never fades away, you never love me
ฉันมองเหม่อ เพ้อถึงเธอ ยังคงเฝ้าคอยแต่เธออยู่ แต่เธอไม่เคยรู้
Chun maung mur pur teung tur yung kong fao koy dtae tur yoo dtae tur mai koey roo
I’m absent-minded, fantasizing about you, I’m still waiting only for you, but you’ll never know

(*,**,**)

อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ เธอจะมารักฉัน
Yahk roo wah meua rai tur ja mah ruk chun
I want to know when you’ll love me
ก็ได้แค่ฝัน ไม่มีซักวัน ฉันยังต้องฝันอยู่คนเดียว
Gor dai kae fun mai mee suk wun chun yung dtaung fun yoo kon diao
I can only dream, the day will never come, I still must dream alone
ฉันยังต้องฝันอยู่คนเดียว ฉันยังต้องฝันอยู่คนเดียว
Chun yung dtaung fun yoo kon diao chun yung dtaung fun yoo kon diao
I still must dream alone, I still must dream alone

Title: รักจริงจัง / Ruk Jing Jung (Sincere Love)
Artist: Pause
Album: [Single]
Year: 2017

การที่ผู้ชายคนหนึ่งคุกเข่าลงกับพื้น
Gahn tee poo chai kon neung kook kao long gup peun
When a guy gets down on his knee on the ground
ต่อหน้าใครใครที่ยืนอยู่เป็นร้อยพัน
Dtor nah krai krai tee yeun yoo bpen roy pun
In front of hundreds of thousands of people standing around
โดยที่เขาไม่สนสายตาเหล่านั้น แม้สักคู่เดียว
Doy tee kao mai son sai dtah lao nun mae suk koo diao
Without caring at all about a single pair of their eyes

การที่ผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยวาจาออกมา
Gahn tee poo chai kon neung oey wah jah auk mah
When a man speaks out loud
ที่แปลว่าวันเวลาจากนี้ไปจนชั่วนิจนิรันดร์
Tee bplae wah wun welah jahk ne ebpai jon chua nit nirun
Means that from this moment for eternity
เขาจะใช้มันเพื่อเธอ
Kao ja chai mun peua tur
He’ll spend his life for you

(*) มันคือความหวานที่ล้นเอ่อ
Mun keu kwahm wahn tee lon ur
It’s sweetness that’s overflowing
ที่กลั้นออกมาให้เธอจากข้างใน
Tee glun auk mah hai tur jahk kahng nai
What I’ve held back is coming out for you from inside
มันคือความซื่อสัตย์ที่มีค่ากว่าสมบัติใด ในโลกนี้
Mun keu kwahm seu sut tee mee kah gwah sumbut dai nai lohk nee
It’s a faithfulness that’s worth more than any material object in this world

(**) เพียงแค่เธอรับมันไปทั้งหมดของหัวใจให้ฉันคนนี้
Piang kae tur rup mun bpai tung mot kaung hua jai hai chun kon nee
Just accept all of my heart for me
คงดีถ้าเธอจะตอบสักทีตอบมาด้วยคำคำเดียว I do..Yes, I do
Kong dee tah tur ja dtaup suk tee dtaup mah duay kum kum diao I do yes I do
It would be nice if you answered, answered with one thing; “I do, yes, I do”
เพียงแค่เธอรับมันไป ไปใส่ในดวงใจของเธอ
Piang kae tur rup mun bpai bpai sai nai duang jai kaung tur
Just accept it and put it in your heart
คงทำให้เราได้เจอกับรักจริงจังสักที
Kong tum hai rao dai jur gup ruk jing jung suk tee
It would make us finally find a sincere love

การที่ผู้ชายคนหนึ่งไม่ออกไปเที่ยวไหน
Gahn tee poo chai kon neung mai auk bpai tiao nai
When a guy doesn’t go out anywhere
ไม่ว่าจะเป็นใครใครโทรมาชักชวน
Mai wah ja bpen krai krai toh mah chuk chuan
No matter who calls and invites him
นั่นเพราะเค้าเห็นว่ามันไม่ควรที่จะห่างเธอสักนาที
Nun pror kao hen wah mun mai kuan tee ja hahng tur suk nahtee
That’s because he sees it as unsuitable to be separated from you for a minute

มันคือความหวานที่ล้นเอ่อ
Mun keu kwahm wahn tee lon ur
It’s sweetness that’s overflowing
ที่อยากแสดงให้เธอได้มั่นใจ
Tee yahk sadaeng hai tur dai mun jai
That I want to express to you to make you certain
ว่าคือความซื่อสัตย์ที่มีค่ากว่าสมบัติใดในโลกนี้
Wah keu kwahm seu sut tee mee kah gwah sumbut dai nai lohk nee
That it’s a faithfulness that’s worth more than any material object in this world

(**,*,**)

จะทำให้เธอได้เจอกับความรักจริงจัง..สักที
Ja tum hai tur dai jur gup kwahm ruk jing jung suk tee
I’ll make you finally find a sincere love

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : นรเทพ มาแสง
คำร้อง : ฟองเบียร์
ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง : พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
Mixed and Mastered : วีรพัฒน์ บุปผาคำ

Title: แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง / Kae Dai Bpen Kon Soot Tai Tee Tur Kit Teung (Just to Be the Last Person Whom You Think Of)
Artist: Pause
Album: [Single]
Year: 2016

ฉัน ฉันไม่กล้าจะฝันไปไกล
Chun chun mai glah ja fun bpai glai
I, I don’t dare to dream too big
ก็ที่ตรงนั้น เป็นที่ที่เรียกว่าหัวใจ
Gor tee dtrong nun bpen tee tee riak wah hua jai
Right there is what they call the heart

และคงมีบางคนเขายืนอยู่ อยู่ในนั้นในใจของเธอ
Lae kong mee bahng kon kao yeun yoo yoo nai nun nai jai kaung tur
And there’s probably someone standing right there, right there in your heart
และต่อให้ไม่มีใครนั้นยืนอยู่ ก็รู้ดี ว่าคงไม่ใช่ฉัน
Lae dtor hai mai mee krai nun yeun yoo gor roo dee wah kong mai chai chun
And even if there’s no one else standing there, I know full well that it’s probably not going to be me

(*) แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึง
Kae dai bpen kon soot tai tee tur kit teung
Just to be the last person whom you think of
ได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควรได้เข้าไป
Dai kao bpai yoo nai nun seung chun mai kuan dai kao bpai
To be there where I shouldn’t be
แค่เท่านี้ก็ดีพอกับใจของฉัน
Kae tao nee gor dee por gup jai kaung chun
Just this is good enough for my heart

(**) แค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอมองเห็น
Kae dai bpen kon soot tai tee tur maung hen
Just to be the last person whom you look at
ได้อยู่ในสายตาที่เยือกเย็น
Dai yoo nai sai dtah tee yeuak yen
To be in your cool gaze
แค่เท่านี้ก็เป็นความสุขมากมายเกินกว่าฝัน
Kae tao nee gor bpen kwahm sook mahk mai gern gwah fun
Just this is more happiness than I dreamed of

รู้ รู้ว่าดาวช่างแสนไกล
Roo roo wah dao chahng saen glai
I know, I know the stars are so far away
และคนอย่างฉัน ฉันไม่กล้าจะบินขึ้นไป
Lae kon yahng chun chun mai glah ja bin keun bpai
And for someone like me, I don’t dare fly up there

(***) แต่คงมีบางคนเขายืนอยู่ อยู่บนนั้นบนดาวคู่เธอ
Dtae kong mee bahng kon kao yeun yoo yoo bon nun bon dao koo tur
But there’s probably someone standing there, right there up in your stars
และต่อให้ไม่มีใครเขา(ขึ้น)ไปสู่ ก็รู้ดี ว่ายังไม่ใช่ฉัน
Lae dtor hai mai mee krai kao keun bpai soo gor roo dee wah yung mai chai chun
And even if there’s no one else up there, I know full well it’s still not me

(*,**,***,*,**)

อยู่ตรงนี้ก็มีความสุขใต้ดวงดาวเหมือนกัน
Yoo dtrong nee gor mee kwahm sook dtai duang dao meuan gun
To be right here, I’m just happy being beneath the stars

   
เนื้อร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
Producer นรเทพ มาแสง

   
It’s nice to see Pause continuing their activities again~ The new singer’s voice is really growing on me, and I like the bittersweet lyrics of being okay with unrequited love. The music video could have had more of a storyline to it rather than just shots of the band, but at the same time, that might have distracted from just being able to space out or close your eyes and sigh as you follow along with the music. This is another fine release for Pause.

Title: ยื้อ / Yeu (Hold Back)
Artist: Pause (พอส)
Album: Push (Me) Again
Year: 1996

ก็เพราะเวลาที่ผ่านมา เธอได้ทำให้ชีวิตฉันมีคุณค่า
Gor pror welah tee pahn mah tur dai tum haic heewit chun mee koon kah
Because in the time that has passed, you’ve made my life worth something
แต่เมื่อเวลาที่เปลี่ยนไป ใจของเธอก็เริ่มห่างออกไปช้า ๆ
Dtae meua welah tee bplian bpai jai kaung tur gor rerm hahng auk bpai chah chah
But as the time changed, your heart started to slowly distance itself

(*) อยากจะมีคำบางคำ จะบอกกับเธอไม่ให้จากไป
Yahk ja mee kum bahng kum ja bauk gup tur mai hai jahk bpai
I wish there were some words to tell you that would keep you from leaving
อยากบอกให้เธอได้รับรู้ว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไหร่
Yahk bauk hai tur dai rup roo wah chun nun ruk tur tao rai
I want to tell you and make you realize how much I love you

(**) แต่เวลามันยังเดินไปสู่ความจริงที่ปวดใจ
Dtae welah mun yung dern bpai soo kwahm jing tee bpuat jai
But time still moves on towards a painful truth
อยากฉุดยั้งรั้งเอาไว้ ไม่อยากให้มันเดินไปจนนาทีสุดท้าย
Yahk choot yung rung ao wai mai yahk hai mun dern bpai jon nahtee soot tai
I want to hold you back and not let you walk away until the final moment

(***) ฉันก็รู้สักวันต้องจบลง และชีวิตก็คงกลับเป็นเหมือนเก่า
Chun gor roo suk wun dtaung jop long lae cheewit gor kon gglup bpen meuan gao
But I know that some day, this has to end, and life will go back to as it was

ยื้อฉันยื้อไม่ให้เธอจากไป จะฉุดรั้งเอาไว้ให้เธอไม่ไปจากเรา
Yeu chun yeu mai hai tur jahk bpai ja choot rungao wai hai tur mai bpai jahk rao
Hold back, I’ll hold you back and not let you go, I’ll hold you back and not let you leave us
ทุกครั้งที่ฉันจะตัดใจ ไปให้ห่าง ให้ชีวิตเธอได้เริ่มใหม่
Took krung tee chun dtut jai bpai hai hahng hai cheewit tur dai rerm mai
Every time I give up and let you go far away, let your life start over
ทุกครั้งฉันเองก็หนักใจ เมื่อตัวฉัน เมื่อใจฉัน ไม่ยอมรับ
Took krung chune ng gor nuk jai meua dtua chun meua jai chun mai yaum rup
And every time, I’m stressed when my body, when my heart, refuses to accept it

(*,**,***)

พยายามจะลืมเท่าไหร่
Payayahm ja leum tao rai
However much I try to forget
แต่ว่าใจมันยังไม่ยอมที่จะรับ
Dtae wah jai mun yung mai yaum tee ja rup
But my heart still refuses to accept it
ชีวิตของฉันมันหมดความหมาย
Cheewit kaung chun mun mot kwahm mai
My life is meaningless
จึงอยากขอให้เรา
Jeung yahk kor hai rao
So I want to ask for us

ขอร้องให้เราเริ่มใหม่อีกครั้ง
Kor raung hai rao rerm mai eek krung
I beg for us to start over again

(***)

Title: รักอยู่รอบกาย / Ruk Yoo Rop Gai (Love is All Around)
Artist: Pause
Album: [Single]
Year: 2016

(*) หากคำว่ารักคือคำที่แทนทุกสิ่งได้จริงอย่า­งที่มีความหมาย
Hahk kum wah ruk keu kum tee taen took sing dai jing yahng tee mee kwahm mai
If love is the word that can really stand for everything like it has meaning
รักเอยจะทำอย่างไร รักเอยจะแทนได้ไหม
Ruk oey ja tum yahng rai ruk oey ja taen dai mai
Oh, love, what will it do? Oh, love, can it be replaced?

ทุกข์ สุข เหงา เศร้าใจ ยิ้ม โกรธกัน ขอโทษกันไปกันมาเพื่ออะไร
Took sook ngao sao jai yim groht gun kor toht gun bpai gun mah peua arai
Why are we suffering, happy, lonely, sad, smiling, angry, apologizing to each other?

ถ้าหากเราสองแค่ผูกพันธ์ ไม่คิดจะแยกกัน
Tah hahk rao saung kae poot pun mai kit ja yaek gun
If the two of us are just connected and don’t think of separating
อาจจะมีบางวันที่สองเราไม่เข้าใจ ไม่มีใครรู้
Aht ja mee bahng wun tee saung rao mai kao jai mai mee krai roo
There might be some days that the two of us don’t understand, no one knows
แต่สองเราให้อภัย และสองเรายังห่วงใย
Dtae saung rao hai apai lae saung rao yung huang yai
But the two of us will forgive each other, and the two of us will still worry about each other
วันที่เราก้าวไป จะให้รักนำทางเราไป
Wun tee rao gao bpai ja hai ruk num tahng rao bpai
The days that we move forward, we’ll let love lead the way for us

(*)

หากคำว่ารักคือคำที่แทนทุกสิ่งได้จริงอย่า­งที่มีความหมาย
Hahk kum wah ruk keu kum tee taen took sing dai jing yahng tee mee kwahm mai
If love is the word that can really stand for everything like it has meaning
รักเอยเจ้าอยู่แห่งใด รักเอยเจ้าอยู่รอบกาย
Ruk oey jao yoo haeng dai ruk oey jao yoo raup gai
Oh, love, where are you? Oh, love, you’re all around
ขอจงโอบกอดเราไว้
Kor jong ohp gaut rao wai
I want you to embrace us

ท้อ เหนื่อย ล้า เท่าไร
Tor neuay lah tao rai
However discouraged, exhausted, or downhearted
ยื้อ ห่างไกลที่ว่างตรงกลางบางทีก็เลือนหาย
Yeu hahng glai tee wahng dtrong glahng bahng tee gor leuan hai
Held back, far away in an empty space in the middle that sometimes fades away

(**)
ตลอดไป
Dtalaut bpai
Forever

   
คำร้อง /ทำนอง ภิทรู พลชนะ
เรียบเรียง ภิทรู พลชนะ, วงPause,พลกฤษณ์ อินทรสมบัติ
*Additional words & Melodies ฟองเบียร์

   
What a beautiful song to commemorate their 20th anniversary, and what a touching, fitting tribute to their late vocalist, Joe~

Title: ดาว / Dao (Star)
Artist: Pause
Album: Mild
Year: 1999

หากคืนนี้ มีดาวอยู่ล้านดวง
Hahk keun nee mee dao yoo lahn duang
If tonight there were a thousand stars
ฉันขอได้ไหมสักดวงหนึ่ง ช่วยฟังฉันที
Chun kor dai mai suk duang neung chuay fung chun tee
May I ask just one of them to please listen to me?
เพราะว่าคืนนี้ ฉันมีเรื่องร้อนใจ
Pror wah keun nee chun mee reuang raun jai
Because tonight there’s an anxious matter
อยากอธิฐานและขอดวงดาวให้ ช่วยฉันสักที
Yahk attitahn lae kor duang dao hai chuay chun suk tee
I want to pray and ask the stars to help me

(*) เนื่องจากตอนนี้ฉันรู้สึก จิตใจมันอ่อนไหว
Neuang jahk dtaun nee chun roo seuk jit jai mun aun wai
Because right now I feel like my heart is weak
อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไง จากคำพูดวันนี้
Yahk ja roo wah kao bpen yung ngai jahk kum poot wun nee
I want to know how she is from the words today

(**) เพราะฉันเพิ่งบอกรักไป
Pror chun perng bauk ruk bpai
Because I just told her I loved her
และเขา ก็รับฟังทุกอย่าง ทุกถ้อยคำ เหมือนความฝัน
Lae kao gor rup fung took yahng took toy kum meuan kwahm fun
And she listened to everything, every word, like a dream
แต่ฉันเองก็ไม่อาจ แน่ใจ
Dtae chun eng gor mai aht nae jai
But I’m not sure
ว่าพรุ่งนี้ เรื่องของเราจะสุข หรือแสนเศร้า
Wah proong nee reuang kaung rao ja sook reu saen sao
If tomorrow our situation will be happy or so sad
จึงวอนขอดาวให้ช่วยบอกที
Jeung waun kor dao hai chuay bauk tee
So I’m begging the stars to please tell me

หากว่าตัวเขา มีใจให้ฉันจริง
Hahk wah dtua kao mee jai hai chun jing
If she really has feelings for me
ฉันขอได้ไหมให้ทุกสิ่ง เป็นจริงเรื่อยไป
Chun kor dai mai hai took sing bpen jing reuay bpai
I want to give her everything and be sincere forever
ให้ต่อจากวันนี้ เขามีแต่ฉันในหัวใจ
Hai dtor jahk wun nee kao mee dtae chun nai hua jai
If, from now on, she’ll have only me in her heart
จะอธิฐานและขอดวงดาวให้ ช่วยฉันสักที
Ja attitahn lae kor duang dao hai chuay chun suk tee
I’ll pray and ask the stars to help me

(*,**)

ช่วยบอกให้ฉันรู้ ให้มั่นใจ
Chuay bauk hai chun roo hai mun jai
Please tell me and let me know, let me be certain
การรอคอยมันยากเกินทนไหว
Gahn ror koy mun yahk gern ton wai
Waiting is too difficult to endure
ได้โปรดช่วยบอกฉัน และตอบหน่อยได้ไหม
Dai bproht chuay bauk chun lae dtaup noy dai mai
Please tell me and answer me
ว่าพรุ่งนี้เขากับฉันนั้นจะเป็นยังไง
Wah proong nee kao gup chun nun ja bpen yung ngai
As to how she and I will be tomorrow

(**)

Title: ที่ว่าง / Tee Wahng (Empty Space)
Artist: Pause
Album: Push (Me) Again
Year: 1996

วันที่เวียนเปลี่ยน วันที่เลยผ่าน รักคงมั่น
Wun tee wian bplian wunt ee loey pahn ruk kong mun
The days changed, the days passed by, but our love was stable
เราไม่เคยห่าง เคียงคู่ชิดใกล้ ทุกเวลา
Rao mai koey hahng kiang koo chit glai took welah
We were never separated, always near each other
ยอมทิ้งความฝัน ยอมทุกๆอย่าง ให้กันและกัน
Yaum ting kwahm fun yaum took took yahng hai gun lae gun
Agreeing to abandon our dreams, willing to abandon everything for the other
เพียงได้เคียงข้าง เพียงได้ร่วมทาง โอ้รักนิรันดร์
Piang dai kiang kahng piang dai ruam tahng oh ruk nirun
Only to be able to be beside the other, only to be able to travel together, oh, eternal love

(*) ก่อนเคยคิดว่ารักต้องอยู่ด้วยกันตลอด
Gaun koey kit wah ruk dtaung yoo duay gun dtalaut
Before we used to think that love must always be together with us forever
เติบโตจึงได้รู้ความจริง
Dterp dtoh jeung dai roo kwahm jing
Then we grew up and learned the truth

(**) หากเคียงชิดใกล้ แต่เธอต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อฉัน
Hahk kiang chit glai dtae tur dtaung ting took yahng peua chun
If we want to be next to each other, you’d have to give up everything for me
ประโยชน์ที่ใด หากรักทำร้ายตัวเอง
Bprayoht tee dai hahk ruk tum rai dtua eng
Where’s the advantage in that if love is hurting yourself?
หากเดินแนบกาย มีพลั้งต้องล้มลงเจ็บ ด้วยกัน
Hahk dern nep gai mee palung dtuang lom long jep duay gun
If we’re walking too closely, there’s the power that we’ll fall and hurt us both
ห่างเพียงนิดเดียว ให้รักเป็นสายลมผ่านระหว่างเรา
Hahng piang nit diao hai ruk bpen sai lom pahn rawahng rao
Let’s separate just a little, let love be a wind that passes between us
แบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอย เพื่อให้เธอได้ตามหาฝัน ของเธอ
Baeng tee whang dtrong glahng wai koy peua hai tur dai dtahm hah fun kaung tur
Sharing the empty space between us so you can follow your dreams

เรียนรู้รักอย่าง รู้คุณค่า ฝันไม่ไกล
Rian roo ruk yahng roo koon kah fun mai glai
I’ve learned what love is like, I know your value, you dreams aren’t far off
บินไปตามทาง หาดวงตะวัน ที่เธอต้องการ
Bin bpai dtahm tahng hah duang dtawun tee tur dtaung gahn
Fly in your own direction, search for the sun you desire
ไม่มีฉุดรั้ง ไม่มีดึงดัน เราเข้าใจ
Mai mee choot rung mai mee deung dun rao kao jai
There’s no barriers or obstacles, I understand
รักยังแสนหวาน รักยังไม่เปลี่ยน เคียงคู่กัน
Ruk yung saen wahn ruk yung mai bplian kiang koo gun
Love is still so sweet, love still hasn’t changed between us

(*,**)

วันเวลาที่เราห่างไกล ความเข้าใจจะทำให้เราใกล้กัน
Wun welah tee rao hahng glai kwahm kao jai ja tum hai rao glai gun
When we’re separated, understanding will bring us together
กลับกลายเปลี่ยนเป็นพลัง
Glup glai bplian bpen palung
Changing it into energy

(**,**)
ร่วมกัน
Ruam gun
Together