Bakery Music

All posts tagged Bakery Music

Title: ถ้าปล่อยให้เธอเดินผ่าน / Tah Ploy Hai Tur Dern Pahn (If I Let You Walk Past)
Artist: Groove Riders
Album: The Lift
Year: 2007

ดีไหม หากเราลองรู้จักกัน
Dee mai hahk rao laung roo juk gun
Wouldn’t it be nice if we got to know each other?
พูดและคุยในช่วงเวลาสั้นๆ
Poot lae kooey nai chuang welah sun sun
If we talked and chatted for a short while
ไม่ต้องผูกมัดอะไร แค่รู้จักกันเท่านั้น
Mai dtaung pook mut arai kae roo juk gun tao nun
There’s no need to go tying a knot yet, we’re just getting to know each other
ฟังแล้ว อาจดูเจ้าชู้หลอกลวง
Fung laeo aht doo jao choo lauk luang
I know, I might seem like a swindling playboy
อยากจะรับรองว่าเธอไม่ต้องเป็นห่วง
Yahk ja rup raung wah tur mai dtaung pen huang
I want to assure you that there’s no need to be worried
ฉันไม่ได้หวังอะไร อยากบอกให้เธอมั่นใจ
Chun mai dai wung arai yahk bauk hai tur mun jai
I’m not hoping for anything, I want you to be certain of that

(*) ถ้าไม่ทำอย่างนี้ แล้วปล่อยให้เธอเดินผ่าน
Tah mai tum yahng nee laeo ploy hai tur dern pahn
If I didn’t act like this and let you walk past
ฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเสียใจแค่ไหน ช้ำใจเท่าไหร่
Chun mai roo wah anakot ja sia jai kae nai chun jai tao rai
I don’t know how much I’ll regret it in the future, how much it’ll hurt
ถ้ารู้ว่าฉันได้พลาดความรักที่แท้
Tah roo wah chun dai plaht kwahm ruk tee tae
If I knew I screwed up true love
รู้ไหมฉันไม่ทำแบบนี้กับใคร
Roo mai chun mai tum baep nee gup krai
Do you know I’ve never acted this way with anyone before?
ฉันต้องรวบรวมสะสมความกล้าสักเท่าไหร่
Chun dtaung ruap ruam sasom kwahm glah suk tao rai
Just how much courage had I had to compile?
ขอล่ะ ขอคนดี อย่าเดินจากเดินหนีไป
Kor la kor kon dee yah dern jahk dern nee pai
Please, please, sweetie, don’t walk away from me

(*)

ถ้าไม่ทำอย่างนี้ แล้วปล่อยให้เธอเดินผ่าน
Tah mai tum yahng nee laeo ploy hai tur dern pahn
If I didn’t act like this and let you walk past
ฉันก็ไม่รู้ว่าจะได้พบเจอเธออีกหรือไม่
Chun gor mai roo wah ja dai pob jur tur eek reu mai
I don’t know if I’d ever be able to see you again
ช้ำใจเท่าไหร่ หากรู้ว่าฉันได้พลาดความรักที่แท้
Chum jai tao rai hahk roo wah chun dai plaht kwahm ruk tee tae
How much would it hurt if I knew I had screwed up true love?
ดีไหม หากเราลองรู้จักกัน
Dee mai hahk rao laung roo juk gun
Wouldn’t it be nice if we got to know each other?
คงจะดีนะ ถ้าเธอได้รู้จักฉัน
Kong ja dee na tah tur dai roo juk chun
It’d be nice if you got to know me
ดีไหม เราได้รู้จักกัน
Dee mai rao dai roo juk gun
Isn’t it nice? We know each other
ดีนะ หากเธอได้รู้จักฉัน
Dee na hahk tur dai roo juk chun
It’d be nice if you got to know me, huh?

Title: เดือนเพ็ญ / Deuan Pen (Full Moon)
Artist: Joe Amarin / Pause
Album: Simply Me
Year: 2000

เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอร่าม
Deuan pen suay yen hen arahm
The beautiful, cool full moon looks glittery
นภาแจ่มนวลดูงาม เย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา
Napah jaem nuan doo ngahm yen cheun nor yahm meua lom put mah
The atmosphere is bright and white and looks gorgeous, isn’t the evening delightful when the wind blows
แสงจันทร์นวลชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากมา
Saeng jun nuan chuan jai kah kit teung tin tee jahk mah
The white moonlight induces my heart to thinking of the place I came from
คิดถึงท้องนา บ้านเรือนที่เคยเนาว์
Kit teung taung nah bahn reuan tee koey nao
I miss the fields of Ban Reuan were I once lived

กองไฟสุมควายตามคอก
Gaung fai soom kwai dtahm kauk
The campfire grows, the buffalo are in the stables
คงยังไม่มอดดับดอก จันทร์เอยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า
Kong yung mai maut dup dauk jun oey chuay bauk hai lom chuay pao
The light still hasn’t been extinguished, the moon helps tell the wind to blow
สุมไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว
Loom fai hai raeng kao put lai kwahm yeuak yen nao
Starting a strong fire, the wind removes the cold stillness
ให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบาย
Hai pee naung rao naun lup oon sabai
Letting our family sleep comfortably

(*) เรไรร้องดังฟังว่า เสียงที่เจ้าพร่ำครวญหา
Ray rai raung dung pung wah siang tee jao prum kruan hah
The grasshoppers are chirping loudly, listen to their voices repeating
ลมเอยช่วยพา กระซิบข้างกาย
Lom oey chuay pah grasip kahng gai
The wind helps to blow and whisper beside us
ข้ายังคอยอยู่ไม่หน่าย ไม่เลือนห่างจากเคลื่อนคลาย
Kah yung koy yoo mai nai mai leuan hahng jahk kleuan klai
I’m still waiting here without tire, I won’t fade from this place
คิดถึงไม่วาย เมื่อเราจากกัน
Kit teung mai wai meua rao jahk gun
I miss you always when we’re separated

(**) ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้
Lom oey chuay pen seu hai
Wind, please communicate
นำรักจากห้วงดวงใจ ของข้านี้ไปบอกเขานำหนา
Num ruk jahk huang duang jai kaung kah nee pai bauk kao num nah
Take this love from this heart of mine and take it to them
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมา
Hai meuang thai roo wah mai nahn look tee jahk mah
Let Thailand know that soon I’ll leave
จะไปซบหน้ากับอกแม่เอย
Ja pai sob nah gup auk mae oey
I’ll go nestle into the breast of my mother

(*,**)

ให้เมืองไทยรู้ว่า ไม่นานลูกที่จากมา
Hai meuang thai roo wah mai nahn look tee jahk mah
Let Thailand know that soon I’ll leave
จะไปซบหน้ากับอกแม่เอย
Ja pai sob nah gup auk mae oey
I’ll go nestle into the breast of my mother

Title: ใจบางบาง / Jai Bahng Bahng (A Faint Heart)
Artist: Joe Amarin (Pause)
Album: Simply Me
Year: ??

เป็นเพราะเรา เป็นเพราะเรามากกว่า
Pen pror rao pen pror rao mahk gwah
It’s because I, it’s because I’m more
เป็นเพราะใจ เป็นเพราะใจเราอ่อน
Pen ror jai pen pror jai rao aun
It’s because my heart, it’s because my heart is weak
อ่อนแออยู่เสมอ เพียงพบคนถูกใจ
Aun ae yoo samur piang pob kon took jai
Always weak just seeing the person I like
เก็บมาใส่ดวงใจฉันไว้ ฝันลมๆมากมาย
Gep mah sai duang jai chun wai fun lom lom mahk mai
I’ll keep paying attention to my heart, dreaming of many winds

แล้วเป็นไง พอหัวใจต้องเจ็บ
Laeo pen ngai por hua jai dtaung jep
And however it is, it’s enough that my heart must ache
เขาคนดี มีแล้วมีคนอื่น
Kao kon dee mee laeo mee kon eun
My sweetheart already has someone else
เจ็บใจอยู่อย่างนั้น เพียงพบความผิดหวัง
Jep jai yoo yahng nun piang pob kwahm pit wung
My heart is broken like that, only facing disappointment
ได้แต่ปลอบปลอบใจตัวเอง หวังอะไรมากมายนะใจ
Dai dtae plaup plaup jai dtua eng wung arai mahk mai na jai
I can only nurse my own heart and hope for many things

(*) เป็นเพราะใจเราอ่อน อยากทำหัวใจขึ้นใหม่
Pen pror jai rao aun yahk tum hua jai keun mai
It’s because my heart is weak, I want to make a new heart
อยากตบแต่งดวงใจเล็กๆ ให้แข็งแรงพอจะทนไหว
Yahk dtop dtaeng duang jai lek lek hai kaeng raeng por ja ton wai
I want to dress up my little heart and make it strong enough to endure it

(**) พอแล้วพอ พอฉันพอดีกว่า
Por laeo por por chun por dee gwah
Enough is enough, enough, I’m better
คิดไปเอง ทำให้ใจต้องเจ็บ
Kit pai eng tum hai jai dtaung jep
Thinking by myself, causing my heart pain
สุขเพียงสุขเล็กน้อย ยามพบคนถูกใจ
Sook piang sook lek noy yahm pob kon took jai
The happiness is only a little when you meet someone you like
แต่พอเจ็บมันเจ็บเกินใคร เป็นเพราะใจเราบางเหลือเกิน
Dtae por jep mun jep gern krai pen pror jai rao bahng leua gern
But it’s enough to have me hurting more than anyone because my heart is too faint

(*,**)