Momay

All posts tagged Momay

Title: เธอก็รู้ / Tur Gor Roo (You Know)
Artist: Momay (โมเม นภัสสร)
Album: Favorite Momay
Year: 1999

ฉันคิดว่าเธอไม่เคยจะรู้ นึกว่าฉันรู้ของฉันคนเดียว
Chun kit wah tur mai koey ja roo neuk wah chun roo kaung chun kon diao
I don’t think you’ll ever know, I think I’m the only one who knows about my matters
ที่ฉันมีเธออยู่ในใจนี้ ไม่มีใครรู้เลย และไม่เคยพูดไป
Tee chun mee tur yoo nai jai nee mai mee krai roo loey lae mai koey poot bpai
No one else knows that I have you in my heart, and I’ll never say it

(*) แต่ทุกครั้งเวลาที่เราพบกัน ฉันไม่อาจปิดบังเอาไว้
Dtae took krung welah tee rao pob gun chun mai aht bpit bung ao wai
But every time we meet, I can’t hide it

(**) อยากซ่อนมันไว้ไม่บอกเธอให้รู้ แต่ฉันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้
Yahk saun mun wai mai bauk tur hai roo dtae chun gor tum yahng nun mai dai
I want to hide it and not tell you and let you know, but I can’t do that
ก็เพราะว่ารักมันล้นในใจ ถึงฉันไม่บอกไปแต่เธอก็รู้
Gor pror wah ruk mun lon nai jai teung chun mai bauk bpai dtae tur gor roo
Because love is overflowing in my heart, even though I don’t tell you, you know

ฉันซ่อนความจริงที่มีเอาไว้ ให้ใครเข้าใจว่ามันไม่มี
Chun saun kwahm jing tee mee ao wai hai krai kao jai wah mun mai mee
I hide the truth I have, making everyone believe it doesn’t exist
เพราะคิดว่ามันไม่มีความหมาย หากจะเอ่ยพูดไป กลัวเธอไม่สนใจ
Pror kit wah mun mai mee kwahm mai hahk ja oey poot bpai glua tur mai son jai
Because I think it’s meaningless, if I say it, I’m scared you won’t care

(*,**,**)

Title: จะเป็นอย่างนี้ไปนานสักเท่าไร / Ja Bpen Yahng Nee Bpai Nahn Suk Tao Rai (How Long Will Things Be Like This?)
Artist: Momay (โมเม นภัสสร)
Album: Spicy Momay
Year: 2001

แล้วก็เหมือน เดิมอย่างเคย
Laeo gor meuan derm yahng koey
It’s all the same
ก็คงลงเอย ไม่ต่างกัน
Gor kong long oey mai dtahng gun
And it’ll end up no different
เกิดจากอะไร
Gert jahk arai
What started it?
ไม่เข้าใจ ที่เป็นอย่างนั้น
Mai kao jai tee bpen yahng nun
I don’t understand why it’s like that
มันยังคาใจ ตลอดมา
Mun yung kah jai dtalaut mah
It’s always been remaining in my heart
หลายๆครั้ง ที่บอกลา
Lai lai krung tee bauk lah
The many times we said good-bye
และทำเย็นชา เดินจากไป
Lae tum yen chah dern jahk bpai
And acted indifferently, walking away
ไม่กี่นาที ใจที่มี ก็เริ่มสั่นไหว
Mai gee nahtee jai tee mee gor rerm sun wai
After a few minutes, my heart starts to shake
ยอมมาดีกัน เหมือนอย่างเดิม
Yaum mah dee gun meuan yahng derm
And I give in and make up with you like usual

(*) จะเป็นอย่างนี้ไปนานสักเท่าไร
Ja bpen yahng nee bpai nahn suk tao rai
How long will things be like this?
จะอีกนานสักเท่าไร
Ja eek nahn suk tao rai
How much longer?
เดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็เลิกกัน
Diao gor ruk diao gor lerk gun
One moment we’re in love, the next we’re broken up
มันไม่ค่อย เข้าใจ
Mun mai koy kao jai
I don’t really understand it

(**) จะเป็นอย่างนี้ไปนานสักเท่าไร
Ja bpen yahng nee bpai nahn suk tao rai
How long will things be like this?
บอกได้ไหมอยากรู้
Bauk dai mai yahk roo
Please tell me, I want to know
ทำไมเราต้องมีกันอยู่
Tummai rao dtaung mee gun yoo
Why do we have to have each other?
ไม่รู้ด้วยเพราะเหตุใด จริงๆ
Mai roo duay pror het dai jing jing
I really don’t know what the reason is

ร้องต้องร้อง ไห้กี่ที
Raung dtaung raung hai gee tee
Cry, however many times I must cry
ก็ยังคงมี ใจผูกพัน
Gor yung kong mee jai pook pun
My heart still has feelings for you
จะเกลียดยังไง
Ja gliet yungngai
However I hate you
ผลสุดท้าย ก็มองข้ามมัน
Pon soot tai gor maung kahm mun
In the end, I look past it
ยอมมาดีกัน เหมือนอย่างเดิม
Yaum mah dee gun meaun yahng derm
And I give in and make up with you like usual

(*,**,*,**,**)

Title: คือเธอใช่ไหม / Keu Tur Chai Mai (It’s You, Right?)
Artist: Momay (โมเม)
Album: OST แม่คุณเอ๊ย / Mae Koon Oey
Year: ??

ลมเบาๆกับคืนเหงาใจ มองหาใครสักคน
Lom bao bao gup keun ngao jai maung hah krai suk kon
The gentle wind and the lonely nights, looking for someone
ฟ้ามือมัว ยิ่งมองยิ่งหม่น ชีวิตของคนอย่างฉัน
Fah meu mua ying maung ying mon cheewit kaung kon yahng chun
The sky is dark, the more I look, the more depressed I get, this is the life of a person like me

(*) รอมีใคร จับมือฉันเดิน เคียงข้างไปด้วยกัน
Ror mee krai jup meu chun dern kiang kahng bpai duay gun
I’m waiting to have someone to hold my hand and walk together beside me
เหมือนยิ่งคอย ยิ่งเป็นแค่ฝัน ที่ไม่มีวันเป็นจริง
Meuan ying koy ying bpen kae fun tee mai mee wun bpen jing
It’s like the more I wait, the more it’s only a dream that will never come true

(**) แต่แล้วก็มีเธอเข้ามา
Dtae laeo gor mee tur kao mah
But then you showed up
ไม่อยากเชื่อเลยจริงๆ
Mai yahk cheua loey jing jing
I really don’t want to believe it

(***) รักที่ฉันเฝ้ารอ กับรักที่ฉันได้เจอ คือเธอใช่ไหม?
Ruk tee chun fao ror gup ruk tee chun dai jur keu tur chai mai
The love I’ve waited for and the love I’ve found, it’s you, right?
คนที่ฉันเฝ้าคอย สักวันจะได้พบเจอ คือเธอใช่ไหม?
Kon tee chun fao koy suk wun ja dai pob jur keu tur chai mai
The person whom I’ve waited for and would one day meet, it’s you, right?
หากคำที่ฉันรออยู่ กับคำที่เธอคิดอยู่ มีหมายความว่าเธอรักกัน
Hahk kum tee chun ror yoo gup kum tee tur kit yoo mee mai kwahm wah tur ruk gun
If the words I’ve been waiting for and the words you’re thinking mean that you love me
บอกฉันที
Bauk chun tee
Tell me

ฉันไม่รู้ ว่าควรไม่ควร เรื่องของเราสองคน
Chun mai roo wah kuan mai kuan reuang kaung rao saung kon
I don’t know if I should or shouldn’t, the matters between the two of us
รู้แค่เหงา ไม่อยากฝืนทน ชีวิตของคนอย่างฉัน
Roo kae ngao mai yahk feun ton cheewit kaung kon yahng chun
All I know is that I’m lonely, and I don’t want to force myself to endure, this is the life of a person like me

(*,**,***)

Title: เข็มทิศ / Kem Tit (Compass)
Artist: Momay
Album: Natural Momay
Year: 2000

หัวใจที่เคยแห้งแล้งมานาน
Hua jai tee koey haeng laeng mah nahn
My heart that was once dry for so long
เหน็ดเหนื่อยจนท้อแท้
Net neuay jon tor tae
Was so exhausted, it was discouraged
เฝ้ารอให้ใครสักคนดูแล
Fao ror hai krai suk kon doo lae
Waiting for someone to take care of it
แต่มันก็ไม่มี
Dtae mun gor mai mee
But there was no one

(*) จนมีเธอเข้ามา วันเวลาที่เลวร้าย
Jon mee tur kao mah wun welah tee leo rai
Until you showed up, the bad times
ก็เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคย
Gor bplian bpai mai meuan koey
Changed into something different

(**) เธอคือความรัก ที่ฉันได้อุ่นใจ
Tur keu kwahm ruk tee chund ai oon jai
You’re the love that makes me warm
เธอคือดอกไม้ ที่ฟ้าได้ยื่นให้มา
Tur keu dauk mai tee fahd ai yeun hai mah
You’re the flowers that heaven grew for me
เธอคือหยาดฝน ช่วยล้างรอยน้ำตา
Tur keu yaht fon chuay lahng roy num dtah
You’re the rain that helps wash away the tears
เป็นเข็มทิศที่นำทาง ให้ฉันได้เจอวันที่ดี (วันนี้ฉันดีใจที่รักเธอ)
Bpen kem tit tee num tahng hai chund ai jur wun tee dee (wun nee chun dee jai tee ruk tur)
You’re the compass that leads the way for me to find good days (today I’m happy that I love you)

ที่เคยเป็นคนไม่หวังอะไร
Tee koey bpen kon mai wung arai
I was once someone who didn’t have any hope
ไม่มีวันพรุ่งนี้
Mai mee wun proong nee
I had no tomorrow
เหมือนเรือที่ลอยล่องมาเป็นปี
Meuan reua tee loy laung mah bpen bpee
Like a boat that’s been floating for years
ไม่เคยมีทิศทาง
Mai koey mee tit tahng
Never with direction

(*,**)

แค่ได้รู้ มีเธอข้างๆ ฉัน ก็ไม่กลัวสิ่งใดๆ
Kae dai roo mee tur kahng kahng chun gor mai glua sing dai dai
Just knowing I have you beside me, I’m not afraid of anything

Title: ชอบคืนนี้ / Chaup Keun Nee (I Like Tonight)
Artist: Earn, Momay, and Nancy (เอิร์น-โมเม-แนนซี่)
Album: The X-Venture
Year: 1999

(*) ชอบคืนนี้ที่สุดเลย ที่ๆคุ้นเคย พิเศษมากมาย
Chaup keun nee tee soot loey tee tee koon koey piset mahk mai
I like tonight the most, in a familiar place that’s so special
เมื่อมีเธอข้างกาย และบอกรักกัน ฉันหัวใจล่องลอย
Meau mee tur kahng gai lae bauk ruk gun chun hua jai laung loy
When I have you beside me, telling me you love my, my heart floats

เวลาที่เรานั้นห่างกัน ฉันคิดถึงเธออย่างมากมาย
Welah tee rao nun hahng gun chun kit teung tur yahng mahk mai
When we’re separated, I miss you so much
ก็เฝ้าแต่ส่งกระแสหัวใจ ไปหาเธออยู่ทุกๆวัน
Gor fao dtae song grasae hua jai bpai hah tur yoo took took wun
So I send the flow of my heart to you every day

และในเวลาที่พ้นผ่าน เฝ้ารอแค่เพียงได้พบเจอเธอ
Lae nai welah tee pon pahn fao ror kae piang dai pob jur tur
And in the past, I’ve just waited to see you
สุขใจที่สุด (อุ่นใจที่สุด) เมื่อเราได้อยู่ใกล้ ๆ กัน
Sook jai tee soot (oon jai tee soot) meua rao dai yoo glai glai gun
I’m the happiest (the warmest) when we can be near
อย่างคืนนี้….
Yahng keun nee
Like tonight

(**) ชอบคืนนี้ที่สุดเลย (ที่สุดเลย) ที่ๆคุ้นเคย พิเศษมากมาย
Chaup keun nee tee soot loey (tee soot loey) tee tee koon koey piset mahk mai
I like tonight the most (the most), in a familiar place that’s so special
เมื่อมีเธอข้างกาย และบอกรักกัน ฉันหัวใจล่องลอย
Meau mee tur kahng gai lae bauk ruk gun chun hua jai laung loy
When I have you beside me, telling me you love my, my heart floats
เหมือนอยู่ในฝัน
Meuan yoo nai fun
Like in a dream

มีเธอก็ลืมทุกอย่างไป คล้ายโลกมีแค่สองเรา
Mee tur gor leum took yahng bpai klai lohk mee kae saung rao
When I have you, I forget everything, it’s like there’s only the two of us in the world
นี่คือค่ำคืนที่ฉันมองดาว สดใสยิ่งกว่าทุกครั้งมา
Nee keu kum keun tee chun maung dao sot sai ying gwah took krung mah
This is the night that I can see the stars clearer than any other time

ไม่มีคืนใดจะสวยกว่า ในช่วงเวลาที่ฉันมีเธอ
Mai mee keun dai ja suay gwah nai chahng welah tee chun mee tur
No night is as pretty as the time I have you
สุขใจที่สุด (อุ่นใจที่สุด) เมื่อเราได้อยู่ใกล้ ๆ กัน
Sook jai tee soot (oon jai tee soot) meua rao dai yoo glai glai gun
I’m the happiest (the warmest) when we can be near
อย่างคืนนี้….
Yahng keun nee
Like tonight

(**,*,**)

Title: ไม่สายไปใช่ไหม / Mai Sai Bpai Chai Mai (It’s Not Too Late, Right?)
Artist: Momay
Album: Favorite Momay
Year: 2000

เธอรู้ไหม ว่านานเท่าไหร่ ที่ฉันไม่รู้ใจตัวเอง
Tur roo mai wah nahn tao rai tee chun mai roo jai dtua eng
Do you know how long I haven’t understood myself?
เธอรู้ไหม เกือบจะสายไป กว่าที่ฉันรู้ว่ารักเธอ
Tur roo mai geuap ja sai bpai gwah tee chun roo wah ruk tur
Do you know it was n early too late that I knew I loved you?

(*) มองไม่เห็นรักดั่งผมบังตา ไม่เคยมองมาที่เธอเลย
Maun gmai hen ruk dung pom bung tah mai koey maung mah tee tur loey
I failed to see the love like hair was blocking my eyes, I never looked at you

(**) ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ อาจจะดูช้าไป แต่อยากให้เข้าใจ ยิ่งนานยิ่งรักเธอ
Chun ruk tur chun ruk tur aht ja doo chah bpai dtae yahk hai kao jai ying nahn ying ruk tur
I love you, I love you, it might seem too slow, but I want you to understand that the longer it’s been, the more I love you
ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ ก็เพิ่งจะค้นเจอ ไม่สายไปใช่ไหมเธอ หากฉันจะเอ่ยคำว่า รักเธอ
Chun ruk tur chun ruk tur gor perng ja kon jur mai sai bpai chai mai tur hahk chun ja oey kum wah ruk tur
I love you, I love you, I’ve just found it, it’s not too late, right? If I say I love you?

เธอรู้ไหม หวั่นใจเท่าไหร่ กลัวเธอไม่รักไม่เหมือนเดิม
Tur roo mai wun jai tao rai glua tur mai ruk mai meuan derm
Do you know how nervous I am? I’m afraid you won’t love me like you used to
เธอรู้ไหม ว่าฉันเสียใจ ที่เคยรักแกคนรักกัน
Tur roo mai wah chun sia jai tee koey ruk gae kon ruk gun
Do you know I’m sorry that I ever loved anyone else?

(*,**,**)

Title: ใช่เธอหรือเปล่า / Chai Tur Reu Bplao (Is It You?)
Artist: Momay
Album: OST เจนนี่ฯ / Jenny
Year: 1996

เมื่อไม่มีเธออยู่ ก็ทำให้ฉันนั้นต้องเหงาใจ
Meua mai mee tur yoo gor tum hai chun nun dtaung ngao jai
When I don’t have you here, it makes me lonely
ก็ทำให้ฉันเหมือนขาดคนเข้าใจ
Gor tum hai chun meuan kaht kon kao jai
It makes me feel like I’m missing someone who understand
เธอคือคนเดียวที่สำคัญ
Tur ke kon diao tee sumkun
You’re the only important person

(*) เพราะทุกครั้งที่อยู่ กับเธอก็ทำให้ฉันมั่นใจ
Pror took krung tee yoo gup tur gor tum hai chun mun jai
Because every time I’m with you, it makes me certain
และทำให้ฉันยืนอยู่และสู้ไป
Lae tum hai chun yeun yoo lae soo bpai
And makes me stand and fight on
คงเป็นเธอใช่ไหม
Kong bpen tur chai mai
It’s you, right?

(**) ใช่เธอหรือเปล่า ที่ทำให้เป็นอย่างนั้น
Chai tur reu bplao tee tum hai bpen yahng nun
Is it you who makes me like that?
ใช่เธอหรือเปล่า ที่ทำให้คืนวันเกิดมีความหมาย
Chai tur reu bplao tee tum hai keun wun gert mee kwahm mai
Is it you who makes the days and nights meaningful?
และเธอคือกำลังใจ ของฉัน ( ใช่เธอหรือเปล่า )
Lae tur keu gumlung jai kaung chun (chai tur reu bplao)
And you’re my spirit (is it you?)

ไม่มีใครเหมือนเธอ สิ่งที่เธอนั้นให้กันมากมาย
Mai mee krai meuan tur sing tee tur nun hai gun mahk mai
There’s no one like you, you give me so many things
และเธอก็พร้อมยืนอยู่เคียงข้างกายเวลาที่ใจมันร้อนรน
Lae tur gor praum yeun yoo kiang kahng gai welah tee jai mun raun ron
And you’re ready to stand at my side when my heart is flustered

(*,**)

Title: 1 ปี 1 วัน / Neung Bpee Neung Wun (One Year One Day)
Artist: Momay
Album: Momay
Year: 1998

The look in your eyes seems so cold
Like I’ve never seen before
Your words tell me you have something inside
I can tell

(*) That you’re not the same as you used to be
It’s clear we’re different
You don’t look the same since the day you met her

(**) It just took one day for you to forget me
And not have anything left
Like you never loved me
For one year, we shared our dreams
With our love for so long
It’s insignificant
Compared to what she has for you

It’s such torture
When our time is running out at every moment
And pretty soon, my heart that is flooded in tears
Will know full well

(*,**,**,**)

Title: อย่าเปลี่ยน / Yah Bplian (Don’t Change)
Artist: Momay
Album: Momay
Year: 1998

เธอดูแปลกไป มองดูฉัน
Tur doo bplaek bpai mong doo chun
You seem strange looking at me
ด้วยแววตาไม่เหมือนเดิม
Duay waew dtah mai meuan derm
With a look in your eyes that isn’t the same
จากที่เป็นเพื่อนกัน
Jahk tee bpen peuan gun
From being friends
แต่วันนี้มันเพิ่มเติม
Dtae wun nee mun perm dterm
But today it’s increasing
เหมือนเธอกำลัง คิดอะไร
Meuan tur gumlung kit arai
Like you’re starting to feel something

(*) ยังไม่พร้อม จะเปลี่ยนอะไรวันนี้
Yung mai praum ja bplian arai wun nee
I’m not ready to change anything today
ยังอยากจะเก็บ สิ่งที่ดี ดี
Yung yahk ja gep sing tee dee dee
I still want to keep the good things
ที่เธอ มีให้กับฉัน
Tee tur mee hai gup chun
That you’ve given me

(**) อยากเปลี่ยนความหมาย ของคำว่ารัก
Yahk bplain kwahm mai kaung kum wah ruk
You want to change the meaning of love
ให้มากเกินไปกว่านี้
Hai mahk gern bpai gwah nun
Into something more than that
อย่าเปลี่ยนความรัก จากเพื่อนที่ดี
Yah bplian kwahm ruk jahk peuan tee dee
Don’t change our love from good friends
เป็นคนที่รักกัน
Bpen kon tee ruk gun
Into lovers
อยากให้รู้ อะไรบางอย่าง
Yahk hai roo arai bahng yahng
I want you to know something;
ว่าเธอคือคนสำคัญ
Wah tur keu kon sumkun
That you’re an important person
และฉันไม่อยากเสียเธอ ไปจากใจ
Lae chun mai yahk sia tur bpai jahk jai
And I don’t want to lose you from my heart

เพราะรักแบบนั้น
Pror ruk baep nun
Because a love like that
อาจทำร้ายให้ความสัมพันธ์เราหมดไป
Aht tum rai hai kwahm sumpun rao mot bpai
Might hurt our relationship
หากเราจะรักกัน
Hahk rao ja ruk gun
If we’re going to love each other
เธอควรทำความเข้าใจ
Tur kuan tum kwahm kao jai
You should understand
ต้องใช้เวลา เพื่อเปลี่ยนแปลง
Dtaung chai welah peua bplian bplaeng
It takes time to change

(*,**)

รอให้เธอและฉันแน่ใจ
Ror hai tur lae chun nae jai
Wait until we’re certain
ว่ารักคืออะไร (รักคืออะไร)
Wah ruk keu arai (ruk keu arai)
Of what love is (what is love?)
ให้รักที่ค่อย ค่อยเป็นไป
Hai ruk tee koy koy bpen bpai
Let our love gradually happen
เกิดขึ้นในใจอย่างช้า ช้า
Gert keun nai jai yahng chah chah
Growing slowly in our hearts

(**)

Title: ให้เธอ / Hai Tur (For You)
Artist: Momay
Album: Momay
Year: 1998

แค่มอง สายตา ฉันรู้ว่าเธอ ยังรอคอย
Kae maung sai dtah chun roo wah tur yung ror koy
Just looking into your eyes, I know you’re still waiting
ด้วยใจ รักจริง ที่มีให้กับฉัน
Duay jai ruk jing tee mee hai gup chun
With a heart with real love that you have for me
ขอบคุณ เหลือเกิน ทุกคราว มั่นใจที่ให้กัน
Kaup koon leua gern took krao mun jai tee hai gun
Thank you so much for every time I’m certain you’ve given it to me
และทำให้ฉันเต็มใจ บอกเธอวันนี้
Lae tum hai chun dtem jai bauk tur wun nee
And you’ve made me happy to tell you today

(*) ให้เธอ (FOR U) ให้เธอ (FOR U) สิ่งนั้น ก็คือหัวใจ
Hai tur (for you) hai tur (for you) sing nun gor keu hua jai
For you (for you) for you (for you) it’s my heart
เก็บไว้ (ให้เธอ) เพื่อเธอ (ผู้เดียว) เธอควรจะได้รู้
Gep wai (hai tur) peua tur (poo diao) tur kuan ja dai roo
Keep it (for you) for you (alone) you should know
ให้เธอ (FOR U ) ให้เธอ (FOR U ) ฟังเสียงหัวใจฉันดู
Hai tur (for you) hai tur (for you) fung siang hua jai chun doo
For you (for you) for you (for you) try listening to the voice of my heart
ว่ามี (แค่เธอ) รักเธอ (รักเธอ ) คนเดียวตลอดไป
Wah mee (kae tur) ruk tur (ruk tur) kon diao dtalaut bpai
That I have (just you) I love you (love you) only you, forever

เธอคง เข้าใจ ไม่ช้า ใช่ไหมที่ให้กัน
Tur kong kao jai mai chah chai mai tee hai gun
You probably understood quickly, right? That I’ve given it to you
กับใจ ที่มันบาง บาง และอ่อนไหว
Gup jai tee mun bahng bahng lae aun wai
With a heart that’s fragile and weak
จากนี้ แค่เธอ รักษา ดูแลด้วยหัวใจ
Jahk nee kae tur ruk sah doo lae duay hua jai
From now on, just you alone take care of it with your heart
ไม่ว่าจะนานเท่าไร จะอยู่กับเธอ
Mai wah ja nahn tao rai ja yoo gup tur
No matter how long it’ll be, I’ll stay with you

(*)

และมีถ้อยคำ บางคำ ต้องการจะพูดไป (พูดไป)
Lae mee toy kum bahng kum dtaung gahn ja poot bpai (poot bpai)
And I have some words I need to say (say)
อยากบอกว่าฉันดีใจ (ดีใจ) ที่ให้กับเธอ (ที่ให้กับเธอ)
Yahk bauk wah chun dee jai (dee jai) te ehai gup tur (tee hai gup tur)
I want to tell you that I’m happy (happy) to give it to you (to give it to you)

(*,*)