Ton Tanasit

All posts tagged Ton Tanasit

Title: รู้ยัง / Roo Yung (Do You Know Yet?)
Artist: Ton Tanasit (ต้น ธนษิต)
Album: Free My Soul
Year: 2015

มีใครที่เขาเฝ้าคอยแต่เธอตรงนี้ รู้ยัง
Mee krai te ekao fao koy dtae tur dtrong nee roo yung
Do you know yet that you have someone waiting only for you right here?
ไม่ใช่ความบังเอิญก็ตั้งใจเดินมาให้เจอ
Mai chai kwahm bung ern gor dtung jai dern mah hai jur
It wasn’t happenstance, but I intentionally walked to see you
มีใครที่เขาเฝ้ามองแต่เธอตรงนี้ รู้ยัง
Mee krai tee kao fao maung dtae tur dtrong nee roo yung
Do you know yet that you have someone looking only at you right here?
ไม่ใช่แค่คิดถึง แต่ห่วงใยเธอเสมอ
Mai chai kae kit teung dtae huang yai tur samur
I don’t just think of you, but I always worry about you too

(*) ได้แต่พูดลอยๆ อย่างนั้นเรื่อยไป
Dai dtae poot loy loy yahng nun reuay bpai
I can only continuously speak arbitrarily like that
เปิดเพลงรักบ่อยๆ แต่ไม่ได้บอกให้ใคร
Bpert pleng ruk boy boy dtae mai dai bauk hai krai
Turning on love songs often, but not telling anyone
บอกว่ารักเบาๆ ในใจเท่านั้น
Bauk wah ruk bao bao nai jai tao nun
Softly telling “I love you” only in my heart
ไม่ใช่พรหมลิขิตที่ขีดเอาไว้
Mai chai prom likit tee keet aow ai
It’s not fate that has been predetermined
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจ
Mai chai reuang bung ern dtae bpen kwahm dtung jai
It’s not happenstance, but it’s intentional
ก็อยากให้เธอเข้าใจสักครั้ง
Gor yahk hai tur kao jai suk krung
I want you to finally understand

(**) เธอคงยังไม่รู้ ว่ามีหนึ่งคนแอบรักเธอ
Tur kong yung mai roo wah mee neung kon aep ruk tur
You probably still don’t know that you have someone who secretly loves you
แอบดูแลแต่เธอทำอะไรเพื่อเธอเหมือนไม่ตั้งใจ
Aep doo lae dtae tur tum arai peua tur meuan mai dtung jai
Secretly looking after only you, doing everything for you like it’s unintentional
ถ้าเธอได้ฟังเพลงนี้ ก็อาจจะพอได้รู้ใจ
Tah tur dai fung pleng nee gor aht ja por dai roo jai
If you listened to this song, it might be enough for you to understand my heart
กับความจริงข้างในที่มันทำยังไงก็ไม่กล้าพูดออกไปสักที
Gup kwahm jing kahng nai tee mun tum yung ngai gor mai glah poot auk bpai suk tee
And the truth inside that, no matter what I do, I haven’t been brave enough to speak out loud;
ว่าใครที่อยู่ตรงนี้ รู้ยัง
Wah krai tee yoo dtrong nee roo yung
Do you know you have someone right here yet?

พยายามเฝ้าดูเพื่อจะได้รู้ว่าเธอชอบอะไร
Payayahm fao doo peua ja dai roo wah tur chaup arai
I try to watch to know what you like
พยายามเข้าใจจะได้มีเรื่องคุยกับเธอ
Payayahm kao jai ja dai mee reuang kooey gup tur
I try to understand and have things to talk about with you
ที่เขานั้นคอยเฝ้ามองแต่เธอตรงนี้ รู้ยัง
Tee kao nun koy fao maung dtae tur dtrong nee roo yung
Do you know yet that he’s watching only you right here?
แค่ต้องการดูแลและอยู่ข้างเธอเสมอ
Dtae dtaung gahn doo lae lae yoo kahgn tur samur
He just wants to look after you and always be beside you

(*,**,**)

Title: แค่เรา / Kae Rao (Just Us)
Artist: Ton Thanasit (ต้น ธนษิต)
Album: [Single]
Year: 2015

เพียงแค่เรา สบตากัน เพียงแค่เธอ จับมือฉัน
Piang kae rao sop dtah gun piang kae tur jup meu chun
Just us looking into each other’s eyes, just you holding my hand
ความรู้สึก มากมาย ที่ไม่มีใครอาจจะรู้
Kwahm roo seuk mahk mai tee mai mee krai aht ja roo
So many feelings that no one else knows
เพียงแค่ช่วง เวลานั้น ถึงแม้ อาจจะสั้นๆ
Piang kae chuang welah nun teung mae aht ja sun sun
Just that moment, though it might be short
แต่ทุกการสัมผัส ทุกคำที่เธอบอกช่างงดงาม
Dtae took gahn sumput took kum tee tur bauk chuang ngot ngahm
But every touch, every word that you tell me is so beautiful

(*) ฉันไม่ต้องการหรอก ที่จะรู้ ว่ารักที่เรามีคืออะไร
Chun mai dtaung gahn rauk tee ja roo wah ruk tee rao mee keu arai
I don’t need to know what our love is
เพียงแค่เวลาที่มี ช่วงเวลาที่ดีก็พอ
Piang kae welah tee mee chuang welah tee dee gor por
Just the time we have, the good moments, is enough

(**) ไม่ต้องอธิบาย ด้วยเหตุผลใด ให้มากมาย สักเท่าไร
Mai dtaung attibai duay het pon dai hai mahk mai suk tao rai
There’s no need to explain with any reason, however many
เพียงแค่เราเข้าใจกัน แค่เธอยังรักฉันก็พอแล้ว
Piang kae rao kao jai gun kae tur yung ruk chun gor por laeo
Just us understanding each other, just you still loving me is enough
ไม่ต้องบอกให้ใคร ได้เข้าใจ ว่าความสัมพันธ์ เราเป็นเช่นไร
Mai dtaung bauk hai krai dai kao jai wah kwahm sumpun rao bpen chen rai
There’s no need to tell anyone to get them to understand how our relationship is
เพียงแค่เราเข้าใจมัน เธอยังเคียงข้างฉันก็พอแล้ว
Piang kae rao kao jai gun tur yung kiang kahng chun gor por lao
Just us understanding it, you still beside me, is enough

ฉันไม่รู้ว่าใครๆ จะคิดกันไปเช่นไร
Chun mai roo wah krai krai ja kit gun bpai chen rai
I don’t know how everyone will think
ไม่เคยสนใจ สิ่งใดที่เขาพูดกัน
Mai koey son jai sing dai tee kao poot gun
I never pay attention to anything they say

(*,**,*,**)

Title: ไม่รู้สึก / Mai Roo Seuk (You Don’t Feel It)
Artist: Ton Tanasit (ต้น ธนษิต)
Album: [Single]
Year: 2014

จากวันนั้นที่คบกับเธอ จิตใจฉันค่อยๆ สลาย
Jahk wun nun tee kop gup tur jit jai chun koy koy salai
From that day I dated you, my mind has gradually disintegrated
ฉันก็เหมือนคนตายที่ยังคงหายใจ
Chun gor meuan kon dtai tee yung kong hai jai
I’m like a dead person who’s still breathing
คำว่ารักที่มอบให้ฉัน แต่แววตาเหมือนมอบให้ใคร
Kum wah ruk tee maup hai chun dtae waew dtah meuan maup hai krai
You say you love me, but the look in your eyes is like you’re giving it to someone else
แม้ซ่อนมันยังไง ปิดไปก็รู้ทัน
Mae saun mun yung ngai bpit bpai gor roo tun
However you try to hide it and cover it up, I’ve realized

(*) ว่าเธอยังไม่ลืม ยังไม่เลือน ยังไม่ลบ
Wah tur yung mai leum yung mai leuan yung mai lop
You still haven’t forgotten, still haven’t erased, still haven’t removed
เขาที่เคยคบ เคยซึ้งเคยแคร์
Kao tee koey kop keoy seung koey care
The guy you used to date, used to be moved by, used to care about
เขาที่ตัวฉันคงแพ้ ถ้ามารักเธอคืน
Kao tee dtua chun kong pae tah mah ruk tur keun
The guy I’ve probably lose to if he came back to love you
ฉันได้แต่ฝืนกล้ำกลืนน้ำตาเท่านั้น
Chun dai dtae feun glum gleun num dtah tao nun
I can only force myself to suppress the tears

(**) ต่อให้รักสุดหัวใจเท่าไร เธอก็คงไม่รู้สึก
Dtor hai ruk soot hua jai tao rai tur gor kong mai roo seuk
However much I love you with all of my heart, you don’t feel it
ลึกๆ เธอเอาแต่นึกถึงเขาคนเดียวใช่ไหม
Leuk leuk tur ao dtae neuk teung kao kon diao chai mai
Deep down, you only think of him, don’t you?
ต้องให้ทำสักเท่าไรเพื่อเธอ เธอจะได้มาเห็นใจ
Dtaung haitum suk tao rai peua tur tur ja dai mah hen jai
How much do I have to do for you so you’ll have sympathy for me?
จะรู้บ้างไหมว่าฉันก็มีตัวตน
Ja roo bahng mai wah chun gor mee dtua dton
Do you know that I exist?

ก็ฉันรู้ว่าเธอแอบถาม เฝ้าติดตามเรื่องเขาเสมอ
Gor chun roow ah tur aep tahm fao dtit dtahm reuang kao samur
I know you secretly always ask about him
ฉันต้องแกล้งทำเมิน แกล้งทำไม่เห็นมัน
Chun dtaung glaeng tum mern glaeng tum mai hen mun
I must pretend to turn away, pretend like I don’t see
ก็ยังหวังว่าคงไม่นาน เธอจะรักฉันได้สักวัน
Gor yung wung wah kong mai nahn tur ja ruk chun dai suk wun
But I still hope that soon you’ll be able to love me some day
แม้ว่าความจริงมันแทบมองไม่เห็นทาง
Mae wah kwahm jing mun taep maung mai hen tahng
Even though in reality, I don’t really see a way

(*,**,**)

จะรู้บ้างไหมว่าฉัน จะคิดบ้างไหมว่าฉัน มีความรู้สึก
Ja roo bahng mai wah chun ja kit bahng mai wah chun mee kwahm roo seuk
Do you know that I, have you ever thought that I have feelings?

Title: เธอมีเวลาฟังแค่ไหน / Tur Mee Welah Fung Kae Nai (How Much Time do you Have to Listen?)
Artist: Ton Tanasit (ต้น ธนษิต – AF8)
Album: [Single]
Year: 2012

มีคำเป็นพันที่เก็บไว้ มีความในใจไว้ให้เธอ
Mee kum bpen pun tee gep wai mee kwahm nai jai wai hai tur
I have a thousand words I’ve saved, there are things in my heart kept for you
เก็บมันมานานรอแค่เพียงวันเวลา วันที่เธอจะรับรู้
Gep mun mah nahn ror kae piang wun welah wun tee tur ja rup roo
I’ve kept them for so long, just waiting for the moment when you’d acknowledge me
ฉันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไร ที่ฉันจะได้พูดคำเหล่านั้น
Chun gor mai roo wah meua rai tee chun ja dai poot kum lao nun
I don’t know when I’ll be able to speak those words
คำที่บรรยายร้อยเรื่องราววันดีๆ ที่เรามี กันและกัน
Kum tee bunyai roy reuang rao wun dee dee tee rao mee gun lae gun
The words that explain hundreds of memories of the good days that we had each other

(*) อยากจะระบายให้เธอรู้
Yahk ja rabai hai tur roo
I want to express it and let you know
ให้เธอได้ยินคำเหล่านั้น
Hai tur dai yin kum lao nun
Let you hear those words
ให้เธอมองตา ให้ได้ฟังคำยืนยัน
Hai tur maung dtah hai dai fung kum yeun yun
Let you look in my eyes, let you listen to my reassurance
ว่านี่คือใจของฉันที่ให้เธอ
Wah nee keu jai kaung chun tee hai tur
That this is my heart that I’m giving to you

(**) แต่เธอมีเวลาฟังแค่ใหน
Dtae tur mee welah fung kae nai
But how much time do you have to listen?
เรื่องราวความในใจที่ล้นเอ่อ
Reuang rao kwahm nai jai tee lon ur
The memories and things in my heart that are overflowing
ว่าเธอ และเธอเท่านั้น
Wah tur lae tur tao nun
That you and only you
ได้ใจของฉันตั้งแต่แรกเจอ
Dai jur kaung chun dtung dtae raek jur
Have gotten my heart since we first met

(***) แต่เรามีเวลาเพียงแค่นี้
Dtae rao mee welah piang kae nee
But this is all the time we have
อาจไม่พอให้พูดอะไรให้โดนใจของเธอ
Aht mai por hai poot arai hai dohn jai kaung tur
It might not be enough to say everything to capture your heart
หากเธอไม่มีเวลา จะอยู่กันนานๆ
Hahk tur mai mee welah ja yoo gun nahn nahn
If you don’t have the time, I’ll be with you for a while
ก็อยากจะบอกสั้นๆ ว่าฉันนั้นรักเธอ
Gor yahk ja bauk sun sun wah chun nun ruk tur
I want to tell you simply that I love you

ถ้าเธอมีเวลาให้เมื่อไร
Tah tur mee welah hai meua rai
If you ever have time for me
ฉันก็จะพูดคำเหล่านั้น
Chun gor ja poot kum lao nun
I’ll speak those words
คำที่บรรยายร้อยเรื่องราววันดีๆ
Kum tee bunyai roy reuang rao wun dee dee
Words that express the hundreds of memories of the good days
ที่เรามี กันและกัน
Tee rao mee gun lae gun
That we had each other

(*,**,***)
ว่าฉันนั้นรักเธอ
Wah chun nun ruk tur
That I love you

Title: โดยไม่มีเธอ / Doy Mai Mee Tur (Without You)
Artist: Ton Tanasit (AF8)
Album: [Single]
Year: 2013

ไม่ต้องถามว่าฉัน เป็นอย่างไร
Mai dtaung tahm wah chun bpen yahng rai
There’s no need to ask how I am
ขาดเธอแล้ว และฉันจะอยู่ได้ไหม
Kaht tur laeo laeo chun ja yoo dai mai
Without you, or if I’ll be able to live
เก็บคำถามเหล่านั้นของเธอเอาไว้เถอะ
Gep kum tahm laeo nun kaung tur ao wai tur
Keep those questions of yours to yourself

จะโทรหาฉันเพื่ออะไรกัน
Ja toh hah chun peua arai gun
Why do you call me?
เธอทำร้ายฉัน อย่างโหดร้าย
Tur tum rai chun yahng hot rai
You cruely hurt me
ปล่อยให้ฉันทรมาน
Bploy hai chun toramahn
Leaving me tortured
กับความรักที่หลอกลวงตลอดมา
Gup kwahm ruk tee lauk luang dtalaut mah
With a deceptive love all this time

ภายในใจฉัน ยังคงลืมเธอไม่ได้
Pai nai jai chun yung kong leum tur mai dai
In my heart, I still can’t forget you
แต่ก็รู้ถ้ากลับไป จะปวดร้าวสักเท่าใร
Dtae gor roo tah glup bpai ja bpuat rao suk tao rai
But I know how much it’ll hurt if you come back
ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าสักวัน ฉันจะพบคนที่ดี
Dai dtae bplaup jai dtua eng wah suk wun chun ja pob kon tee dee
I can only console my heart, that some day I’ll find the right person

(*) ปล่อยให้น้ำตา ลบทุกความทรงจำ ลบทุกคำที่เธอได้ฝากไว้
Bploy hai num dtah lop took kwahm song jum lop took kum tee tur dai fahk wai
Letting my tears erase every memory, erase every word that you entrusted me
แม้จะนานสักเท่าไร จะลบเลือนเธอให้ได้สักวัน
Mae ja nahn suk tao rai ja lop leuan tur hai dai suk wun
No matter how long it’ll take, I’ll erase you some day
ปล่อยให้ชีวิตนั้นดำเนินต่อไป แม้ว่ามันจะทรมานเท่าไร
Bploy hai cheewit nun dum nern dtor bpai mae wah mun ja toramahn tao rai
Letting my life carry on, no matter how tortured it is
ฉันจะแข็งแกร่ง ลุกขึ้นยืนด้วยตัวฉันเอง โดยไม่มี
Chun ja kaeng graeng look keun yeun duay dtua chun eng doy mai mee tur
I’ll be strong enough to stand on my own, without
โดยไม่มี โดยไม่มีเธอ
Doy mai mee doy mai mee tur
Without, without you

ไม่ต้องถามว่าฉันเป็นอย่างไร
Mai dtaung tahm wah chun bpen yahng rai
There’s no need to ask how I am
ขาดเธอแล้ว และฉันจะอยู่ได้ไหม
Kaht tur laeo laeo chun ja yoo dai mai
Without you, or if I’ll be able to live
เก็บคำถามของเธอไป ไม่อยากรู้ไม่สนใจอะไรแล้ว
Gep kum tahm kaung tur bpai mai yahk roo mai son jai arai laeo
Keep your questions to yourself, you don’t want to know, you don’t care

แม้ในใจฉัน ยังคงลืมเธอไม่ได้
Mae nai jai chun yung kong leum tur mai dai
Even though in my heart, I still can’t forget you
แต่ก็รู้ถ้ากลับไป จะปวดร้าวสักเท่าใร
Dtae gor roo tah glup bpai ja bpuat rao suk tao rai
But I know how much it’ll hurt if you come back
ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าสักวัน ฉันจะพบคนที่ดี
Dai dtae bplaup jai dtua eng wah suk wun chun ja pob kon tee dee
I can only console my heart, that some day I’ll find the right person

(*)

C
ชีวิตจริงไม่ใช่นิยาย / Cheewit Jing Mai Chai Niyai (Real Life Ins’t a Fairytale)

D
โดยไม่มีเธอ / Doy Mai Mee Tur (Without You)
ด้วยชีวิตที่มี / Duay Cheewit Tee Mee (With the Life I Have)
ด้วยรักของพ่อ / Duay Ruk Kaung Por (With a Father’s Love) [With Patcha Anek-Ayuwat]

K
แค่เรา / Kae Rao (Just Us)
คนไม่สำคัญ / Kon Mai Sumkun (An Insignificant Person)

L
Long Trip

M
ไม่รู้สึก / Mai Roo Seuk (You Don’t Feel It)
เหมือนคนละฟากฟ้า / Meuan Kon La Fahk Fah (Like We’re on Different Sides of the Sky)

P
เปล๊า! / Bplao (No!)

R
รู้ยัง / Roo Yung (Do You Know Yet?)

T
เธอมีเวลาฟังแค่ไหน / Tur Mee Welah Fung Kae Nai (How Much Time do you Have to Listen?)
เธอผู้เดียว / Tur Poo Diao (You Alone)

Y
อย่างเดิมได้ไหม / Yahng Derm Dai Mai (Can Things Be Like They Used To?)

   
All songs tagged Ton Tanasit