Superbaker

All posts tagged Superbaker

Title: หลง / Long (Infatuated)
Artist: Superbaker
Album: [Single]
Year: 2014

ยัง สบตาเธอเหมือนเก่า
Yung sop dtah tur meuan gao
I still make eye contact with you like I used to
ตลกร้ายที่เราใกล้กันขนาดนี้
Dtalok rai tee rao glai gun kanaht nee
It’s cruel humor that we’re this close
แต่เธอยังมองฉันเป็นเพื่อนที่ดี
Dtae tur yung maung chun bpen peaun tee dee
But you still look at me as your best friend

(*) เรา สนิทกันก็นานหลายปี
Rao sanit gun gor nahn lai bpee
We’ve been close for many years
แต่เธอไม่เคยรู้สักที
Dtae tur mai koey roo suk tee
But you’ve never known
ลึกๆ เพื่อนคนนี้ เก็บเอาไปคิดไกลกว่าเป็นเพื่อนกัน
Leuk leuk peuan kon nee gep ao bpai kit glai wah bpen peuan gun
That deep down, this friend has been secretly thinking things beyond friendship

(**) แต่เธอคงไม่เคยเข้าใจ ก็เลยกลัวที่จะบอกไป
Dtae tur kong mai koey kao jai gor loey glua tee ja bauk bpai
But you’ll probably never understand, so I’m scared to tell you
ทุกครั้งที่อยู่ตรงนี้ จิตใจยังหวั่นไหว
Took krung tee yoo dtrong nee jit jai yung wun wai
Every time I’m right here, my heart still trembles

(***) ฉันหลงรักเธออยู่ แต่เธอไม่รู้สักที
Chun long ruk tur yoo dtae tur mai roo suk tee
I’ve fallen in love with you, but you don’t know at all
อยู่กันก็นานหลายปี รักครั้งนี้ก็ยังเป็นไปไม่ได้
Yoo gun gor nahn lai bpee ruk krung nee gor yung bpen bpai mai dai
We’ve been together for many years, but this time, love still isn’t possible
รักที่มีไว้เก็บ ได้แต่รอวันจะเจ็บในหัวใจ
Ruk tee mee wai gep dai dtae ror wun ja jep nai hua jai
I keep the love that I have, I can only wait for the day my heart will be broken
เธอคงไม่รู้จริงๆ ใช่ไหม ว่าทุกๆ วัน อยากจับมือกันแค่ไหน
Tur kong mai roo jing jing chai mai wah took took wun yahk jup meu gun kae nai
You really don’t know how much I want to hold your hand every day, do you?

(*,**,***,***)

Title: มนุษย์ล่องหน / Manoot Laung Hon (Invisible Man)
Artist: Superbaker
Album: Popover
Year: 2011

ทุกวันอยู่ตรงนี้ เฝ้ามองเธออยู่เรื่อยไป
Took wun yoo dtrong nee fao amung tur yoo reuay bpai
Every day, I’m right here, continuously looking at you
แต่เหมือนเดิม นานเพียงไหนเธอก็ยังไม่สนใจ
Dtae meuan derm nahn piang nai tur gor yung mai son jai
But, as usual, however long it’s been, you’re still not interested
ทั้งที่เราใกล้กัน แต่เธอกลับมองเลยไป
Tung tee rao glai gun dtae tur glup maung loey bpai
Even though we’re near, you end up looking past
ฉันต้องการใกล้เธอเท่าไร เธอยังทำไม่สนใจ
Chun dtaung gahn glai tur tao rai tur yung tum mai son jai
However much I want to be near you, you still act uninterested

(*) ฉันเป็นเพียงคนในอากาศ ไม่มีตัวตน
Chun bpen piang kon nai ahgaht mai mee dtua dton
I’m just made of air without a body
ฉันเป็นเพียงคนที่ดูล่องหนสำหรับเธอ
Chun bpen piang kon tee doo laung hon sumrup tur
I’m just a man who looks invisible to you
ไม่มีความหมายใด ทำได้แค่เพียงแต่พร่ำเพ้อ
Mai mee kwahm mai dai tum dai kae piang dtae prum pur
I’m meaningless, all I can do is fantasize
ได้แค่เฝ้ามองเธอ จากตรงนี้
Dai kae fao maung tur jahk dtrong nee
I can only look at you from right here

ทักทายแต่ดูเหมือนว่าตัวเธอยิ่งเฉยชา
Tuk tai dtae doo meuan wah dtua tur ying choey chah
I say hello, but it seems the more indifferent you are
ส่งยิ้มไป ก็ไม่เห็นมีอะไรกลับมา
Song yim bpai gor mai hen mee arai glup mah
I smile at you, but I don’t see anything back
ทั้งที่เราใกล้กัน แต่เธอกลับมองเลยไป
Tung tee rao glai gun dtae tur glup maung loey bpai
Even though we’re near, you end up looking past
ฉันต้องการใกล้เธอเท่าไร เธอยังทำไม่สนใจ
Chun dtaung gahn glai tur tao rai tur yung tum mai son jai
However much I want to be near you, you still act uninterested

(*,*)

และหวังว่าสักวัน เธอจะมองเห็น
Lae wung wah suk wun tur ja maung hen
And I hope that some day, you’ll see me

Title: คู่ชีวิต / Koo Cheewit (Life Partner)
Artist: Superbaker
Album: Popovert
Year: 2012

ก็ไม่รู้ เรามีกันมานานเท่าไร
Gor mai roo rao mee gun mah nahn tao rai
I don’t know how long we’ve had each other
แต่ที่รู้ ฉันนั้นยังรักเธอไม่เปลี่ยนไป
Dtae tee roo chun nun yung ruk tur mai bplian bpai
But I do know that we still love each other and haven’t changed

ตื่นตอนเช้าได้มาพบกัน
Dteun dtaun chao dai mah pob gun
Waking up in the morning, we see each other
สิ่งเหล่านั้นยังมีความหมาย
Sing lao nun yung mee kwahm mai
Those things still are meaningful
ขอยืนยันคำเดิม ที่เคยบอกออกไป
Kor yeun yun kum derm tee koey bauk auk bpai
I want to reassure you those same words that I once told you before

(*) จะอยู่กับเธอนาน จนถึงวันที่ตัวฉันหยุดลมหายใจ
Ja yoo gup tur nahn jon teung wun tee dtua chun yoot lom hai jai
I’ll be with you for a long time, until the day I stop breathing
ยังเคียงข้างกันไป กับคนนี้
Yung kiang kahng gun bpai gup kon nee
I’ll still stay beside you
ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ จะอีกนานเพียงใด
Dtung dtae wun tee dai pob tur ja eek nahn piang dai
Since I met you, however longer it will be
จากวันแรกเจอ ฉันเชื่อเสมอว่าเธอคือคู่ชีวิต
Jahk wun raek jur chun cheua samur wah tur keu koo cheewit
From the first day I met you, I always believed you were my life partner

ดั่งของขวัญ ที่ทำให้คนอย่างฉันมีค่า
Dung kaung kwun tee tum hai kon yahng chun mee kah
Like a gift that gives a guy like me value
และเวลา ไม่เคยทำให้ฉันหวั่นไหว
Lae welah mai koey tum hai chun wun wai
And time has never made me waver
ขอบคุณนะที่เดินร่วมทาง สิ่งเหล่านั้นยังตรึงจิตใจ
Kaup koon na tee dern ruam tahng sing lao nun yung dtreung jit jai
Thank you for travelling with me, those things are still transfixed in my mind
ขอยืนยันคำเดิม ที่เคยบอกออกไป
Kor yeun yun kum derm tee koey bauk auk bpai
I want to reassure you those same words that I once told you before

(*)

ฉันเชื่อเสมอ ว่าเธอคือคู่ชีวิต
Chun cheua samur wah tur keu koo cheewit
I always believed you were my life partner

Title: เธอคือเพลงรักเก่าๆ / Tur Keu Pleng Ruk Gao Gao (You’re an Old Love Song)
Artist: Superbaker
Album: Beside You
Year: 2015

ทุกครั้งที่ตื่นเช้า มองเธอตอนหลับไหล
Took krung tee dteun chao maung tur dtaun lup lai
Every time I wake up in the morning, I see you sleeping
ฉันเองก็คิดไปไกล นานแค่ไหนที่เราอยู่ด้วยกัน
Chun eng gor kit bpai glai nahn kae nai tee rao yoo duay gun
I’m thinking too far, however long we’ve been together

(*) วันเดือนปีผ่านไป เลยวัยที่ใฝ่ฝัน
Wun deuan bpee pahn bpai loey wai tee fai fun
The days, months, and years pass by, it’s the period I’ve dreamed of
แต่ฉันก็ยังเหมือนเดิมทุกวัน ยังตื้นตันและเป็นสุขในใจ
Dtae chun gor yung meuan derm took wun ying dteun dtun lae bpen sook nai jai
But I’m still the same every day, I’m still delighted and happy in my heart

(**) เหมือนได้ฟังเพลงรักดี ๆ จะอย่างไรก็ไม่มีเบื่อ
Meuan dai fung pleng ruk dee dee ja yahng rai gor mai mee beua
Like listening to a good love song, however you listen to it, you’re never bored of it
ยิ่งได้ยินก็ยิ่งสุขใจ ยิ่งผูกพันต่อกันเรื่อยไป
Ying dai yin gor ying sook jai ying pook pun dtor gun reuay bpai
The more I listen, the happier I am, the closer we constantly get

(***) และเธอคือเพลง คือเพลงรักเก่า ๆ
Lae tur keu pleng keu pleng ruk gao gao
And you’re a song, you’re an old love song
ที่ฉันฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่า และไม่มีวันที่จะเบื่อเลย
Tee chunf ung sum laeo sum lao lae mai mee wun tee ja beua loey
That I listen to over and over, and I’ll never get sick of it
เพราะคำว่ารัก ยังไม่ฟังได้ไม่เชย
Pror kum wah ruk yung mai fung dai mai choey
Because I still haven’t heard, still haven’t touched love
แต่ถ้อยคำที่เอ่ยทุกวัน ว่าสองเรานั้นยังรักกัน เหมือนเคย
Dtae toy kum tee oey took wun wah saung rao nun yung ruk gun meuan koey
But the words you say every day that the two of are still in love as usual

(*,**,***,***)

Title: รักคือสิ่งสวยงาม / Ruk Keu Sing Suay Ngahm (Love is a Beautiful Thing)
Artist: Superbaker
Album: Popover
Year: 2010

(*) หากเธอพบว่ารักครั้งนี้สำคัญกว่าสิ่งไหน
Hahk tur pop wah ruk krung nee sumkun gwah sing nai
If you’ve found that this time, love is more important than anything else
แต่เธอเองยังคงลังเลที่จะทุ่มเทลงไป
Dtae tur eng yung kong lung lay tee ja toom tay long gbpai
But you’re still hesitant to devote everything
หากว่าเธอยังมีความกลัวว่าอาจต้องเสียใจ
Hahk wah tur yung mee kwahm glua wah aht dtaung sia jai
If you still have a fear that you might get hurt
ปล่อยมันไปเพราะถึงอย่างไรรักนั้นก็สวยงาม
Bploy mun bpai pror teung yahng rai ruk nun gor suay ngahm
Let it go, because no matter what, love is beautiful

แค่ได้ลองรักใคร อย่างสุดหัวใจสักที
Kae dai laung ruk krai yahng soot hua jai suk tee
Just try to love someone with all your heart for once
เกิดอะไรพรุ่งนี้ก็ไม่สำคัญ
Gert arai proong nee gor mai sumkun
Whatever happens tomorrow isn’t important
อาจจะมีน้ำตา สุขทุกข์ปะปนเคล้ากัน
Aht ja mee numdtah sook took bpa bpon klao gun
There might be tears, happiness, and suffering mixed together
แต่ก็คุ้มที่พบและผ่านสิ่งนี้
Dtae gor koom tee pob lae pahn sing nee
But it’s worth it to find and get past these things

(**) เหมือนว่าดอกไม้ที่งามสดใส มารุมล้อมหัวใจ
Meuan wah dauk mai tee ngahm sot sai mah room laum hua jai
It’s like beautiful flowers have encircled your heart
เปลี่ยนแปลงโลกไปทั้งใบ และต่อจากนี้
Bplian bplaeng lohk bpai tung bai lae dtor jahk nee
Changing the whole world, and from now on

(*)

หากว่าเธอมั่นใจ ว่าเจอสิ่งที่หายไป
Hahk wah tur mun jai wah jur sing tee hai bpai
If you’re certain you’ve found the thing you’re missing
และเป็นใครคนนี้ที่รอมานาน
Lae bpen krai kon nee tee ror mah nahn
And it’s this person whom you’ve been waiting for for so long
อาจจะมีน้ำตา สุขทุกข์ปะปนเคล้ากัน
Aht ja mee numd tah sook took bpa bpon klao gun
There might be tears, happiness, and suffering mixed together
แต่ก็คุ้มที่พบและผ่านสิ่งนี้
Dtae gor koom tee pob lae pahn sing nee
But it’s worth it to find and get past these things

(**,*)

หากเธอพบว่ารักครั้งนี้ทำใจให้สั่นไหว
Hahk tur pob wah ruk krung nee tum jai hai sun wai
If you find that this time, love makes your heart nervous
อย่าลังเลเลยเธอคนดี ขอเธอทุ่มเทลงไป
Yah lung lay loey tur kon dee kor tur toom tay long bpai
Don’t hesitate, sweetheart, I want you to devote yourself
หากว่าเธอยังมีความกลัวว่าอาจจะเสียใจ
Hahk wah tur yung mee kwahm glua wah aht ja sia jai
If you still have a fear that you might be hurt
ปล่อยมันไปเพราะถึงอย่างไรรักนั้นก็สวยงาม
Bploy mun bpai pror teung yahng rai ruk nun gor suay ngahm
Let it go, because no matter what, love is beautiful

Title: โลกของคนเหงา / Lohk Kaung Kon Ngao (Lonely Person’s World)
English Title: “The Empty World”
Artist: Superbaker
Album: [Single]
Year: 2014

วันเกิด ก็มีแต่ตัวฉันเอง ที่ร้องเพลง ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์
Wun gert gor mee dtae dtua chun eng tee raung pleng raung pleng happy birthday
It’s my birthday, there’s only me singing the happy birthday song
วันหยุด อยู่คนเดียวที่ทะเล ช่างว้าเหว่ มีแต่ใครที่คู่กัน
Wun yoot yoo kon diao tee talay chahng wah way mee dtae krai tee koo gun
It’s vacation, I’m alone at the beach, it’s so lonely, is there anyone to be with me?
โอ ฉันอยู่ในโลกของคนเหงา ต้องเจอกับวันที่ว่างเปล่า
Oh chun yoo nai lohk kaung kon ngao dtaung jur gup wun tee wahng bplao
Oh, I’m living in a lonely person’s world, I must face the empty days
ผ่านมันไปวันต่อวันเท่านั้นเรา
Pahn mun bpai wun dtor wun tao nun rao
And only pass them by day by day

(*) อยากให้ชีวิตนี้ ได้จบเรื่องราวที่มีแต่ความเหงา
Yahk hai cheewit nee dai job reuang rao tee mee dtae kwahm ngao
I want this life to end the memories of only loneliness
ขอแค่ใครสักคนได้หรือเปล่า ให้ความเหงาไม่ใช่เรื่องใหญ่
Kor kae krai suk kon dai reu bplao hai kwahm ngao mai chai reuang yai
I just want someone, is that okay? Who can turn the loneliness into not a big problem
แค่อยากจะมีสักครั้ง ที่รู้ว่าใครบางคนอยู่ข้างกาย
Kae yahk ja mee suk krung tee roo wah krai bahng kon yoo kahng gai
I just want to have a chance to know someone’s at my side
ก็ขอแค่คนๆ เดียวที่เข้าใจ ให้ความหวังฉันที
Gor kor kae kon kon diao tee kao jai hai kwahm wung chun tee
I just ask for one person who understands me and gives me hope
ว่าโลกนี้นั้นมีมากกว่าความเหงา
Wah lohk nee nun mee mahk gwah kwahm ngao
That this world has more than just loneliness

รถติด อยากมีใครอยู่ข้างกัน แต่ทุกวัน เบาะตรงนั้นไม่มีใคร
Rot dtit yahk mee krai yoo kahng gun dtae took wun bor dtrong nun mai mee krai
I’m in a traffic jam, I want someone beside me, but every day, that seat has no one
เพื่อนเก่า ต่างมีคนที่รู้ใจ แยกย้ายไป มีแต่ฉันที่เดียวดาย
Peuan gao dtahng mee kont ee roo jai yaek yai bpai mee dtae chun tee diao dai
My old friends, they all have someone who understands them, but we’re spread out, I have only me alone
โอ หรือนี่คือโลกของคนเหงา ต้องชินกับมันใช่หรือเปล่า
Oh reu nee keu lohk kaung kon ngao dtaung chin gup mun chai reu bplao
Oh, is this a lonely person’s world? Must I get familiar with it?
จะมีไหมใครสักคนช่วยแบ่งเบา
Ja mee mai krai suk kon chuay baeng bao
Will I ever have someone to help ease it?

(*)

ช่วยให้ความหวังฉันที ว่าโลกนี้นั้นมีมากกว่าความเหงา
Chuay hai kwahm wung chun tee wah lohk nee nun mee mahk gwah kwahm ngao
Please give me hope that this world has more than just loneliness

Title: ฉันยอม / Chun Yaum (I Consent)
Artist: Superbaker
Album: OST กุหลาบร้ายของนายตะวัน / Goo Lahp Rai Kaung Nah Dtawun
Year: 2014

ไม่เคยจะยอมรักใครมาก่อน
Mai koey ja yaum ruk krai mah gaun
I’ve never consented to loving anyone before
ไม่เคยจะยอมใจอ่อนให้ใคร
Mai koey ja yaum jai aun hai krai
I’ve never let my heart get weak for anyone
จนฉัน ได้พบเธอ เหมือนมีความหวังครั้งใหม่
Jon chun dai pob tur meuan mee kwahm wung krung mai
Until I met you, it was like I had hope again
เธอทำคนที่ปิดใจต้องยอมเปลี่ยนแปลง
Tur tum kon tee bpert jai dtaung yaum bplian bplaeng
You made this person who opened his heart have to consent to changing

(*) ไม่เคยยอมแพ้ก็แพ้ ไม่เคยอ่อนแอก็เป็น
Mai koey yaum pae gor pae mai koey aun ae gor bpen
I’ve never given up, but I’ve failed, I’ve never been weak, but I am
จากคนที่รักใครช่างยากเย็น ก็กลับมาหวั่นไหว
Jahk kon tee ruk krai chahng yahk yen gor glup mah wun wai
From a person who had a hard time loving anyone, I’ve ended up nervous
เก็บใจมาเพื่อวันนี้ วันที่พบคนเพื่อมอบหัวใจ
Gep jai mah peua wun nee wun tee pob kon peua maup hua jai
I’ve kept my heart for today, the day I’ve met someone to bestow my heart unto
และหวังเอาไว้ ว่าเธอรู้สึกเหมือนกัน
Lae wung ao wai wah tur roo seuk meuan gun
And I hope that you feel the same

ไม่เคยจะเห็นถึงความสำคัญ
Mai koey ja hen teung kwahm sumkun
I’ve never seen the importance
ไม่คิดจะรักง่ายดายอย่างนั้น
Mai kit ja ruk ngai dai yahng nun
I never imagined loving so easily like that
วันนี้ ไม่เหมือนเดิม เพราะเธอทำให้ใจสั่น
Wun nee mai meuan derm pror tur tum hai jai sun
Today is different, because you’ve made my heart pound
เธอทำให้คนอย่างฉันต้องเปลี่ยนตัวเอง
Tur tum hai kon yahng chun dtaung bplian dtua eng
You’ve made me have to change myself

(*,*)

แค่เธอเท่านั้น ที่คนอย่างฉัน ยอม
Kae tur tao nun tee kon yahng chun yaum
It’s only you whom I’ve consented to

Title: บ้านของหัวใจ / Bahn Kaung Hua Jai (Home of the Heart)
Artist: Superbaker
Album: Joy
Year: 2005

อยากให้ใครคนนึงที่รักที่สุด
Yahk hai krai kon neung tee ruk tee soot
I want the person I love the most
ได้มีคืนและวันที่แสนพิเศษ
Dai mee keun lae wun tee saen piset
To be able to have very special days and nights
อย่างที่เธอเคยให้ทุกอย่างกับฉัน
Yahng tee tur koey hai took yahng gup chun
Like everything she once gave to me
อยากให้มันมีค่ากว่าสิ่งใดที่สุดเท่านั้น
Yahk hai mun mee kah gwah sing dai tee soot tao nun
I just want it to be more valuable than anything else
กับรักที่เธอให้ฉันหมดหัวใจ
Gup ruk tee tur hai chun mot hua jai
With the love she gave to me with all her heart

อยากจะเป็นคนดีที่ดีที่สุด
Yahk ja bpen kon dee tee dee tee soot
I want to be the best person ever
อยากจะเป็นผู้ชายที่พร้อมทุกอย่าง
Yahk ja bpen poo chai tee praum took yahng
I want to be a man who’s ready for everything
อยากจะเป็นดั่งแสงสว่างสดใส
Yahk ja bpen dung saeng sawahng sot sai
I want to be like a bright light
อยากให้เรามีบ้านของหัวใจ
Yahk hai rao mee bahn kaung hua jai
I want us to have a home of the heart
เนิ่นนานแค่ไหน
Nern nahn kae nai
However long it will be
ฉันจะไม่เปลี่ยนใจจากวันนี้
Chun ja mai bplian jai jahk wun nee
I won’t change my mind from now on

(*) ได้โปรดจับมือฉัน ทุกสิ่งอยู่ในนั้น
Dai bproht jup meu chun took sing yoo nai nun
Please take my hand, everything’s in there
เป็นดังคำที่ฉันสัญญาให้เธอคนดี
Bpen dung kum tee chun sunyah hai tur kon dee
It’s like the words I promised to her, my sweetie
วันเวลาทุกวินาที จะหยุดที่เธอคนนี้
Wun welah took winahtee ja yoot tee tur kon nee
Every second will stop at her
ทั้งชีวิตจะมีเพียงเธอ
Tung cheewit mee piang tur
My whole life has only her

แต่จะมีอะไรที่ดีที่สุด เท่ากับวันเวลาทุกๆ นาที
Dtae ja mee arai tee dee tee soot tao gup wun welah took took nahtee
But is there anything as perfect as every minute?
จะมีเธอเคียงข้างกันต่อจากนี้
Ja mee tur kiang kahng gun dtor jahk nee
I’ll have her beside me from now on
สิ่งใดๆ ในโลกที่งดงามมากมายเพียงไหน
Sing dai dai nai lohk tung doo ngahm mahk mai piang nai
However beautiful everything in the word seems
ไม่มีเธอก็หมดความหมาย
Mai mee tur gor mot kwahm mai
Without her, it’s meaningless

ทุกอย่างคือความรู้สึก
Took yahng keu kwahm roo seuk
Everything is a feeling
สิ่งที่คิดและฝันมันแสนยิ่งใหญ่
Sing tee kit lae fun mun saen ying yai
The things I think and dream are so great
อาจจะทำอะไรผิดพลาดไป ฉันก็ยังตัดสินใจ
Aht ja tum arai pit plaht bpai chun gor yung dtut sin jai
There might be some mistakes, but I’ve still decided
และจะไม่เปลี่ยนไปจากคนนี้
Lae ja mai bplian bpai jahk kon nee
And I won’t change from this person

(*)

อยากกอดเธอตอนเช้า และอยากให้เธอนั้น
Yahk gaut tur dtaun chao lae yahk hai tur nun
I want to hug her in the morning, and I want her
เป็นคนเดียวที่ฉันได้เจอทุกๆ เวลา
Bpen kon diao tee chun dai jur took took welah
To be the only person I see all the time
ความทรงจำว่าฉันลืมตา จะอยู่ที่เธอเท่านั้น
Kwahm song jum wah chun leum dtah ja yoo tee tur tao nun
My memories when I open my eyes will be with her alone
ทั้งชีวิตจะมีเพียงเธอ
Tung cheewit ja mee piang tur
My whole life has only her

หากว่าคุณมีคนที่รักที่สุด บอกกับเค้าทุกวันว่ารักที่สุด
Hahk wah koon mee kon tee ruk tee soot bauk gup kao took wun wah ruk tee soot
If you have someone you love more than anything, tell them every day that you love them
บอกกับเค้าทุกเช้าที่ตื่นได้ไหม
bauk gup kao took chao tee dteun dai mai
Please tell them every morning when you wake up
อยากให้เค้าเป็นบ้านของหัวใจที่มีความหมาย
Yahk hai kao bpen bahn kaung hua jai tee mee kwahm mai
That you want them to be a home for the heart that means so much
รักและคอยห่วงใยอยู่ตรงนี้และตลอดไป
Ruk lae koy huang yai yoo dtrong nee lae dtalaut bpai
That you love and care about them, from right here and forever more

Title: เขิน / Kern (Blush)
Artist: Superbaker
Album: My Lovely Pop Band
Year: 2007

ในเวลาที่มองตากัน รู้มั้ยว่าฉันก็ชอบใจ
Nai welah tee maung dtah gun roo mai wah chun gor chaup jai
When we’re looking at each other, do you know that I like it?
แต่ขอเถอะอย่านานได้มั้ย ก็ทำอะไรไม่ถูก
Dtae kor tur yah nahn dai mai gor tum arai mai took
But can I ask you not to do it for too long? Or I’ll do something wrong
ในบางทีที่กุมมือกัน เหงื่อมันก็ไหลไม่ยอมหยุด
Nai bahng tee tee goom meu gun ngeua mun gor lai mai yaum yoot
Whenever we’re holding hands, the sweat pours out and won’t stop
หลายอย่างอาจดูพิรุธ จนเธอต้องเอ่ยถามกัน
Lai yahng aht doo piroot jon tur dtaung oey tahm gun
Many things might seem suspicious until you must ask me

(*) ไม่ใช่ไม่รักนะเธอ ที่อายเมื่อควงแขนกัน
Mai chai mai ruk na tur tee ai meua kuang kaen gun
It’s that that I don’t love you, it’s that I’m shy when we’re walking arm in arm
แต่ใจฉันมันต้านทานไม่ไหว
Dtae jai chun mun dtahn tahn mai wai
But my heart can’t resist

(**) อย่าแปลกใจที่ยังเขิน ทุกครั้งที่เดินด้วยกัน
Yah bplaek jai tee yung kern took krung tee dern duay gun
Don’t be surprised if I still blush every time we walk together
ก็หัวใจยังไหวหวั่น ทั้งๆที่คบมานาน
Gor hua jai yung wai wun tung tung tee kop mah nahn
My heart still pounds, even though we’ve been dating for so long
แต่กับฉันก็เหมือนวันแรกเจอ
Dtae gup chun gor meuan wun raek jur
But for me, it’s like the day we first met
ไม่ผิดหรอกที่ยังเขิน เพราะมันแสดงออกว่าฉันรักเธอ
Mai pit rauk tee yung kern pror mun sadaeng auk wah chun ruk tur
It’s not wrong that I still blush, because it shows that I love you
อันดับหนึ่งในหัวใจ ต้องเป็นเธอของฉันเท่านั้นเลย
Un dtup neung nai hua jai dtaung bpen tur kaung chun tao nun loey
You’re the first in my heart, it must be only you

(*,**,**)

Title: Oxygen
Artist: Superbaker
Album: Pop Over
Year: 2010

เหมือนอะไรที่มีความหมาย
Meuan arai tee mee kwahm mai
You’re something that means so much
คล้ายว่าเราจะขาดไม่ได้
Klai wah rao ja kaht mai dai
Like something we can’t live without
และฉันจำเป็นมากมาย
Lae chun jumpen mahk mai
And I need so much
กับชีวิตและขึ้นตรงกับหัวใจ
Gup cheewit lae keun dtrong gup hua jai
In my life and into my heart

ฉันจำเป็นต้องมีเธอนะ
Chun jum pen dtaung mee tur na
I must have you
เพราะว่าเธอคือลมหายใจ
Pror wah tur keu lom hai jai
Because you’re my breath
ทำให้ทุกวันช่างสดใส
Tum hai took wun chahng sot sai
Making every day bright
ต่อชีวิตคนคนนึงให้ก้าวไป
Dtor cheewit kon kon neung hai gao pai
And the life of one person continue on

(*) ขอให้เธอเข้าใจ ถ้าฉันต้องขาดเธอไป
Kor hai tur kao jai tah chun dtaung kaht tur pai
I want you to understand, if I’m without you
แล้วฉันจะอยู่ยังไง มันคงลำบากรู้ไหม
Laeo chun ja yoo yung ngai mun kong lumbahk roo mai
How am I supposed to live? It would be difficult, do you know?
เธอเป็นเหมือนออกซิเจน
Tur pen meuan oxygen
You’re like oxygen
ถ้าเธอเดินห่างกันไป มันคงจะอันตราย
Tah tur dern hahng gun pai mun kong ja undtarai
If you walk far away from me, it’ll be dangerous

(**) เหมือนว่าอากาศขาดหาย เธอเป็นเหมือนออกซิเจน
Meuan wah ahgaht kaht hai tur pen meuan oxygen
It’s like the air has left me, you’re like my oxygen

รักต้องมีให้กันเสมอน้อยเกินไปไม่ดีนะเธอ
Ruk dtaung mee hai gun samur noy gern pai mai dee na tur
We must always have love for each other, if it’s too little, it’s not good
บอกรักทุกวันที่ได้เจอ
Bauk ruk took wun tee dai jur
Let’s say we love each other every day we meet
ก็คงพอที่จะมาหล่อเลี้ยงกัน
Gor kong por tee ja mah lor liang gun
We need to appropriately nourish each other
และความรักของเธอจำเป็นกับตัวฉัน
Lae kwahm ruk kaung tur jum pen gup dtua chun
And your love needs to be with me

(*,**,*,*)