Pchy Witwisit

All posts tagged Pchy Witwisit

Title: คนเคยรู้ใจ / Kon Koey Roo Jai (The Person Who Once Knew My Heart)
English Title: “Nostalgic”
Artist: Pchy Witwisit
Album: ??
Year: 2017

เห็นเธอคนเดิมในรูปถ่าย มากมายผู้คนนั้นมีฉัน
Hen tur kon derm nai roop tai mahk mai poo kon nun mee chun
I saw the same old you in a photo, there was me among many people
ย้ำเตือนเวลาที่เรานั้นเคยสำคัญ
Yum dteuan welah tee rao nun koey sumkun
It reminded me of the time when we were once important
ก่อนที่ฉันจะกลายเป็นคนอื่น
Gaun tee chun ja glai bpen kon eun
Before I became a different person
กับคำถามที่มีข้างใน
Gup kum tahm tee mee kahng nai
With the questions I had inside

(*) อยู่ตรงนั้นเธอมีความสุขไหม
Yoo dtrong nun tur mee kwahm sook mai
Are you happy there?
แล้วเจอใครที่ดีกว่าฉันหรือเปล่า
Laeo jur krai tee dee gwah chun reu bplao
Have you met someone better than me?
แอบคิดถึงบ้างไหม ในวันเหงาเหงา
Aep kit teung bahng mai nai wun ngao ngao
Do you secretly think of me when you’re lonely?
ในตอนที่เราไม่เหลือกันแล้วในใจ
Nai dtaun tee rao mai leua gun laeo nai jai
When we don’t have each other left in our hearts
อาจเป็นเพราะบางทีก้เคยฝัน
Aht bpen pror bahng tee gor koey fun
It might be because sometimes we once dreamt
ถ้าเรายังมีกันจะดีไหม
Tah rao yung mee gun ja dee mai
Wouldn’t it be nice if we still loved each other?
อยู่จนเป็นรักแท้ไม่มีหวั่นไหว
Yoo jon bpen ruk tae mai mee wun wai
Would we last until it was true love, never shaken?
หรือจะจบลงแบบคนเคยรู้ใจ ที่ไม่รักกัน
Reu ja jop long baep kon koey roo jai tee mai ruk gun
Or would it end like the person who once knew my heart who didn’t love me?

ฝันกันไปไกลในวันก่อน
Fun gun bpai glai nai wun gaun
We dreamed so far in the old days
ต้องทิ้งมันกลางทางเมื่อตอนท้าย
Dtaung ting mun glahng tahng meua dtaun tai
We had to abandon it in the middle of the road in the end
เหมือนเราก็มีต่างเหตุผลตั้งมากมาย
Meuan rao gor mee dtahng het pon dtung mahk mai
When we each had our own numerous reasons
แต่สุดท้ายมันไม่ใช่คำตอบ
Dtae soot tai mun mai chai kum dtaup
But in the end, it wasn’t the answer
และคำถามยังมีต่อไป
Lae kum tahm yung mee dtor bpai
And the questions still continue

(*)

วันหนึ่งนั้นดีดีที่มีร่วมกันฉันเก็บไว้
Wun neung nun dee dee tee mee ruam gun chun gep wai
I keep that wonderful day that we shared together
คือความหลังเล็กน้อยที่คงค้าง
Keu kwahm lung lek noy tee kong kahng
It’s a small piece of the past that remains
หรือแค่ถามไปตามสงสัย
Reu kae tahm bpai dtahm song sai
Or am I just asking out of wonder?

(*)

   

เนื้อร้อง : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล , วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล
ทำนอง เรียบเรียง : สรเสกข์ ศรีวิภานนท์

Title: นับหนึ่งกันไหม / Nup Neung Gun Mai (Will You Start at One With Me?)
Artist: Pchy Witwisit
Album: OST 2Moons The Series
Year: 2017

ถ้าหากว่าฉันต้องมีใจ
Tah hahk wah chun dtaung mee jai
If I must have feelings
ต้องเริ่มความรักขึ้นมากับใครซักคน
Dtaung rerm kwahm ruk keun mah gup krai suk kon
And must start to love someone
อยากมีคนนั้นที่เข้าใจ
Yahk mee kon nun tee kao jai
I want it to be someone who understands
หยุดอยู่ที่ฉันเรื่อยไปด้วยความมั่นคง
Yoot yoo tee chun reuay bpai duay kwahm mun kong
Who commits to me with certainty

(*) เธอทำให้รู้ ว่าฉันยังมีหวังอยู่ ถ้าเธอไม่รัก ก็คงจะไม่รู้สึก
Tur tum hai roo wah chun yung mee wung yoo tah tur mai ruk gor kong ja mee roo seuk
You made me know that I still have hope, if you didn’t love me, I wouldn’t have felt it
จากคำพูดและการกระทำ จากส่วนลึกของใจเธอนั้น คือทุกคำตอบที่ฉันรอ
Jahk kum poot lae gahn gratum jahk suan leuk kaung jai tur nun keu took kum dtaup tee chun ror
From your words and your actions, from deep in your heart, it’s every answer that I’ve been waiting for

(**) นับหนึ่งกันไหม เมื่อหัวใจตรงกัน
Nup neung gun mai meua hua jai dtrong gun
Will you start at one with me when our hearts are the same?
เริ่มต้นที่รักกัน จนวันสุดท้ายของลมหายใจ
Rerm dton tee ruk gun jon wun soot tai kaung lom hai jai
The beginning of our loving each other until the final day of our breath
รักอย่างที่ฝัน ที่หวังไว้ในใจ
Ruk yahng tee fun tee wung wai nai jai
Love like I dreamed of, that I hoped for in my heart
ไม่ขอมากเกินไป แค่มีเธอคนนี้ เป็นเดือนประดับใจ
Mai kor mahk gern bpai kae mee tur kon nee bpen deuan bpradup jai
I won’t ask for too much, just to have you as the moon adorning my heart
อยากให้จบสวยเหมือนในนิยาย เป็นรักแท้ตลอดไป
Yahk hai jop suay meuan nai niyai bpen ruk tae dtalaut bpai
I want this to have a beautiful ending like in a fairy tale; for it to be true love forever

จากหนึ่งถึงร้อยและเป็นพัน
Jahk neung teung roy lae bpen pun
From one to one hundred to a thousand
นั่นคือที่ฉันต้องการให้ไปด้วยกัน
Nun keu tee chund taung gahn hai bpai duay gun
That’s what I want us to get to together
ไม่อยากให้รักต้องสิ้นสุด
Mai yahk hai ruk dtaung sin soot
I don’t want our love to end
อยากหยุดเอาไว้ที่ความผูกพันแสนนาน
Yahk yoot ao wai tee kwahm pook pun saen nahn
I want to commit to this relationship for a long time

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง เชษฐา ยารสเอก
เรียบเรียง ทศวัชร โชติวงศ์

Title: ลืมฉันไป / Leum Chun Bpai (Forget Me)
Artist: Pchy Witwisit
Album: Quarter
Year: ??

ยิ้มยังดูสดใส แววตาคู่เดิมคู่นั้นยังสวยงามเหมือนวันเก่า
Yim yung doo sot sai waew dtah koo derm koo nun yung suay ngahm meuan wun gao
Your smile still seems bright, that look in your eyes is still as beautiful as ever
ในรูปใบนี้เธอไปที่ไหน ที่ว่างตรงนั้นให้ฉันยืมจะได้หรือเปล่า
Nai roop bai nee tur bpai tee nai tee wahng dtrong nun hai chun yeun ja dai reu bplao
In this picture, where have you gone? Will you let me stand in that empty space?

ตอนนี้เธออยู่แสนไกล ยังเดินทางไปเพื่อพบอะไรที่เธอค้นหา
Dtaun nee tur yoo saen glai yung dern tahng bpai peua pob arai tee tur kon hah
You’re so far away right now, still travelling to find whatever you’re searching for
พบใครอีกมากมาย และอาจะทำบางคนหล่นหายไปตามเวลา
Pob krai eek mahk mai lae aht ja tum bahng kon lon hai bpai dtahm welah
You’ll meet so many other people, and you might make some people fall to the wayside with time
หายไปตามเวลา
Hai bpai dtahm welah
Disappearing with time

(*) อีกไม่นานก็ลืมฉันไป อีกไม่นานก็ลืมฉันไป
Eek mai nahn gor leum chun bpai eek mai nahn gor leum chun bpai
Pretty soon you’ll forget me, pretty soon you’ll forget me
อีกหน่อยเธอก็ลืมฉันไป อีกไม่นาน
Eek noy tur gor leum chun bpai eek mai nahn
In a bit, you’ll forget me, pretty soon

วันที่พบเจอเธออีกครั้ง จะมีคำไหนที่ฉันควรใช้เป็นการทักทาย
Wun tee pob jur tur eek krung ja mee kum nai tee chun kuan chai bpen gahn tuk tai
When I see you again, is there any words I should use to greet you?
แล้วสายตาของเธอที่มองกลับมาที่ฉัน
Laeo sai dtah kaung tur tee maung glup mah tee chun
And the look in your eyes looking back at me
จะยังเป็นตาคู่นั้นในรูปที่ดูหรือไม่
Ja yun gbpen dtah koo nun nai roop tee doo reu mai
Will it still be those eyes from the picture I’m looking at?

แค่ถามกันว่าเป็นเช่นไร
Kae tahm gun wah bpen chen rai
I’ll just ask how you are
คงไม่มากเกินไปใช่ไหมให้ใครที่เคยรัก
Kong mai mahk gern bpai chai mai hai krai tee koey ruk
It’s not too much for someone who once loved you, right?
หรือแค่เดินผ่านฉันไป ให้กลายเป็นเพียงเงาของใครที่ไม่เคยรู้จัก
Reu kae dern pahn chun bpai hai glai bpen piagn ngao kaung krai tee mai koey roo juk
Or did you just walk past me, turning be into just the shadow of someone you never knew?
เหมือนไม่เคยรู้จัก
Meuan mai koey roo juk
Like you never knew me

(*)

โลกแห่งนั้นที่เธอได้พบมันเป็นอย่างไร
Lohk haeng nun tee tur dai pob mun bpen yahng rai
How is the world you’ve found?
โลกที่ไม่มีเธอใบนี้ก็ยังหมุนไปไม่ต่าง
Lohk tee mai mee tur bai nee gor yung moon bpai mai dtahng
This world without you still moves on just the same
แค่ในบางทีเวลาเดินช้าไม่รู้ทำไม
Kae nai bahng tee welah dern chah mai roo tummai
But sometimes time passes so slowly, I don’t know why
ต้องทนรอหนึ่งวันผ่านไปกับความเดียวดายอ้างว้าง
Dtaung ton ror neung wun pahn bpai gup kwahm diao dai ahng wahng
I must endure waiting for the day to pass by with the empty loneliness
เหมือนไม่มีวันจางหาย
Meuan mai mee wun jahng hai
Like it’ll never fade away

(*)

Title: Take Care
Artist: Pchy Witwisit
Album: [Single]
Year: 2013

ฉันเดินทางมาไกลแสนไกล โบยบินไปอยู่นานแสนนาน
Chun dern tahng mah glai saen glai boy bin bpai yoo nahn saen nahn
I’ve traveled so far, I’ve flown for so long
ภูเขาทะเลบ้านเมืองสวยงามเพียงใด ฉันผ่าน
Poo kao talay bahn meuang suay ngahm piang dai chun pahn
However beautiful the mountains and sea of my home town are, I’ll pass them by
อะไรดีๆที่เจอมากมาย บางทีอยากให้มาเจอด้วยกัน
Arai dee dee tee jur mahk mai bahng tee yahk hai mah jur duay gun
All the many good things I’ve found, some things I want to find with you
ยิ่งคิดถึงเธอทุกวันที่ระยะทางห่างไกล
Ying kit teung tur took wun tee rayatahng hahng glai
The more it makes me think of you every day that the distance is far

(*) เพราะฉันฝากความรัก หมดทั้งหัวใจที่มี
Pror chun fahk kwahm ruk mot tung hua jai tee mee
Because I entrust my love and all of my heart that I have
ให้เธอเก็บไว้ดีๆ เหมือนที่เราสัญญา
Hai tur gep wai dee dee meuan tee rao sunyah
For you to keep safe like we promised

(**) ฝากดูแลให้ดีนะ ให้เหมือนฉันไม่ไปไหน
Fahk doo lae hai dee na hai meuan chun mai bpai nai
Please take good care of it, like I haven’t left
ฝากเธอดูแลดอกไม้ที่บานในใจของเรา
Fahk tur doo lae dauk mai tee bahn nai jai kaung rao
Please look after the flowers blooming in our hearts
ฝากดูแลให้ดีนะ ทุกครั้งเวลาอยู่ไกล
Fahk doo lae hai dee na took krung welah yoo glai
Please take good care of it every time we’re separated
ให้ใจบางๆดวงนี้ฉันมีแรงอยู่ เมื่อได้รู้ว่าเธอยังผูกพัน
Hai jai bahng bahng duang nee chun mee raeng yoo meua dai roo wah tur yung pook pun
Let this faint heart of mine have strength when I know that you still have feelings for me

มองท้องฟ้ากอดดาวพร่างพราย ดูหาดทรายทะเลรักกัน
Maung taung fah gaut dao prahng prai doo haht sai talay ruk gun
Looking at the sky hugging the sparkling stars, looking at the beach and the sea loving each other
ภูเขาสูงชันนั้นยังมีสายลมผ่าน ทักทาย
Poo kao soong chun nun yung mee sai lom pahn tuk tai
The tall mountains still have the wind passing to say hello
ฉันและเธออาจจะอยู่ไกลตา แต่ความผูกพันที่มีใกล้ใจ
Chun lae tur aht ja yoo glai dtah dtae kwahm pook pun tee mee glai jai
You and I might be beyond sight, but our relationship is near our hearts
จะไปที่ใดรู้ดีว่ามีเธอ รอให้ถึงวันนั้น
Ja bpai tee dai roo dee wah mee tur ror hai teung wun nun
Wherever I go, I know full well that I have you waiting for me until that day

เมื่อปลายทางจุดหมาย ส่งฉันถึงหน้าประตู
Meua bplai tahng joot mai song chun teung nah bpradtoo
When my destination sends me to your door
ที่เธอมีรักรออยู่ กอดฉันอย่างเคยสัญญา
Tee tur mee ruk ror yoo gaut chun yahng koey sunyah
You have love waiting for me, hugging me like you once promised

(**)

ฉันเคยเก็บเอาดอกไม้ ไม่นานเท่าไร มันก็แห้งไป
Chun koey gep ao dauk mai mai nahn tao rai mun gor haeng bpai
I once gathered flowers, but they soon wilted
ไม่มีดอกไม้ที่ไหนจะสวยไปกว่า ที่เราปลูกด้วยกัน
Mai mee dauk mai tee nai ja suay bpai gwah tee rao bplook duay gun
There’s no flowers anywhere that are more beautiful than the ones we grew together
ปลูกไว้ในใจ
Bplook wai nai jai
Grew in our hearts

(**)

Title: จุดหมาย / Joot Mai (Goal)
Artist: Pchy Witwisit
Album: OST เกรียนฟิคชั่น / Grian Fiction
Year: 2013

สายลมที่ผ่านพัด คลื่นที่ยังคงซัดสาด
Sai lom tee pahn put kleuan tee yung kong soot saht
The wind that blows, the waves that still splash
พัดเราเข้ามาและพาเราออกไป
Put rao kao mah lae pah rao auk bpai
Blow us in and lead us out

เหลียวไปมองอีกครั้ง หนทางข้างหลังก็เลยมาไกล
Liao bpai maung eek krung hon tahng kahng lung gor loey mah glai
Turning and looking again, the path behind is is so far
กี่คืนวันที่ฝันแล้วตื่น
Gee keun wunt ee fun laeo dteun
For many days and nights we’ve dreamed and woken up

แม้ยังเจ็บเมื่อมองไปวันนั้น
Mae yung jep meua maung bpai wun nun
Even though I still hurt when I look at those days
และยังหวั่นอะไรรอฉันข้างหน้า
Lae yung wun arai ror chun kahng nah
And I’m still nervous for what’s waiting for me ahead
เมื่อวันวานป็นเพียงบทเรียน เขียนถูกๆผิดๆ
Meua wun wahn bpen piang bot rian kian took took pit pit
When yesterday is just a lesson, noting the rights and wrongs
พรุ่งนี้ก็ยังเป็นปริศนา
Proong nee gor yung bpen bprisanah
Tomorrow is still a puzzle

ทุกๆอย่าง ที่ผ่านไป
Took took yahng tee pahn bpai
Everything that has happened
จะเลวร้ายดีงามยังไง
Ja leo rai dee ngahm yung ngai
However cruel, bad, good, or beautiful
ในไม่ช้าต้องพ้นเลยไปไม่มีอะไร ไม่ผันแปร
Nai mai chah dtaung pon loey bpai mai mee arai mai pun bprae
Soon, we’ll get over them, there’s nothing that doesn’t change

ฉันยืนอยู่ และยังหายใจ
Chun yeun yoo lae yung hai jai
I’m standing and still breathing
โลกยังหมุนไปไม่เที่ยงแท้
Lohk yung moon bpai mai tiang tae
The world still spins, truly impermanent
เมื่อใดใจยังคงแน่วแน่
Meua dai jai yung kong naew nae
Whenever our hearts are still steadfast
ไม่นานต้องเจอ จุดหมายที่ใจต้องการ
Mai nahn dtaung jur joot mai tee jai dtaung gahn
Pretty soon, we’ll have to find the goal our hearts desire

เรื่องที่ทำให้ยิ้ม คำพูดที่ทิ่มแทงใจ
Reuang tee tum hai yim kum poot tee tim taeng jai
The matters that make us smile, the words that stab our hearts
เนิ่นนานไปก็คงเลือนลาง
Nern nahn bpai gor kong leuan lahng
After a while, they’ll fade away

ค่ำลงในวันนี้
Kum long nai wun nee
When night falls today
หวังว่าจะยังมีแสงสว่าง
Wung wah ja yung mee saeng sawahng
I hope that there will still be a shining light
อีกหนึ่งวันให้ฉันก้าวต่อ
Eek neung wun hai chun gao dtor
And one more day for me to continue on

ถึงวันหนึ่งคงต้องไปตามจุดหมาย
Teung wun neung kong dtaung bpai dtahm joot mai
Though one day, I must follow my goals
ขอให้ใจเราไม่หลงลืมกัน
Kor hai jai rao mai long leum gun
I don’t want our hearts to forget each other
ครั้งนึงยังเคยได้มี เธอที่แสนดี
Krung neung yung koey dai mee tur tee saen dee
For one moment, I once had the wonderful you
ข้างกายได้แบ่งกันฝัน
Kahng gai dai baeng gun fun
Beside me, sharing my dreams

สายลมยังผ่านพัด
Sai lom yung pahn put
The wind is still blowing
ถึงวันต้องลา
Teung wun dtaung lah
It’s time to say good-bye
ในไม่ช้าต้องพบกันใหม่
Nai maic hah dtaung pob gun mai
Pretty soon, we’ll meet again

Title: ไม่มีฉัน / Mai Mee Chun (Without Me)
Artist: 8 of Wands (8 ไม้เท้า) ft. Pchy Witwisit
Album: [Single]
Year: 2012

ตุ๊กตาเธออยู่ตรงที่เดิมนั้น
Dtookkadtah tur yoo dtrong tee derm nun
Your doll is in that same place
ไม่คิดคว้ามันเพื่อเอามากอดเก็บเตือนหัวใจ
Mai kit kwah mun peua ao mah gaut gep dteuan hua jai
You never think about picking it up to hug it and remind your heart
รูปของเราในกรอบเดิมที่บนชั้น
Roop kaung rao nai graup derm tee bon chun
Our picture is in the same frame on the shelf
ไม่นานนี้มันก็คงจะถูกแทนด้วยรูปใหม่
Mai nahn nee mun gor kong ja took taen duay roop mai
Soon, it’ll probably be replaced by a new picture

(*) จากวันนี้ไม่มีแล้ว ภาพฝันที่เราเคยวาดไว้
Jahk wun nee mai mee laeo pahp fun tee rao koey waht wai
From now on, we no longer have the dreams we once created
ที่ควรทำในวันสุดท้าย ก็มีแต่ยอมรับมัน
Tee kuan tum nai wun soot tai gor mee dtae yaum rup mun
The only thing we should do now is just accept it

(**) จบลงตรงที้เรื่องราวที่เธอและฉันร่วมเคียง
Jop long dtrong nee reuang rao tee tur lae chun rum kiang
The memories you and I shared together end here
ที่สุดวันนี้คงแค่เพียง ความหลังให้เราบอกลา
Tee soot wun nee kong kae piang kwahm lung hai rao bauk lah
Today, the end is just the past we’re saying good-bye to
ไม่มีแล้วฉันและเธอ กลับคืนจุดเดิมที่เริ่มมา
Mai mee laeo chun lae tur glup keun joot derm tee rerm mai
There’s no longer you and I returning to the same spot to start over
ไม่มีรอยยิ้มไม่มีน้ำตา ราวกับฉันไม่เคยมีอยู่ๆ ในชีวิตเธอ
Mai mee roy yim mai mee num dtah rao gup chun mai koey mee yoo yoo nai cheewit tur
No more smiles, no more tears, memories with me will never be in your life again

หมอนใบเดิมจะอุ่นไหมเมื่อไม่มีฉัน
Maun bai derm ja oon mai meua mai mee chun
Will the same pillow be warm without me?
ขาดคนหนุนมันก็คงว่างเปล่าดูไม่คุ้นเคย
Kaht kon noon mun gor wahng bplao doo mai koon koey
Without that peron, it’ll probaby be empty and seem unfamiliar
นาฬิกาที่ปลุกเราเมื่อตอนสาย
Nahligah tee bplook rao meua dtaun sai
The alarm clock woke us up too late
ไม่มีแล้วใครเอื้อมมือไปหยุดมัน ไม่มีเลย
Mai mee laeo krai euam meu bpai yoot mun mai mee loey
There’s no one reaching out to stop it, no one

(*,**)

ของๆ ฉันคงไม่คิดเอามันกลับไป
Kaung kaung chun kong mai kit ao mun glup bpai
I’ve never thought of taking my things back
เมื่อทุกอย่างมาถึงวัน คงมีอันต้องสลาย
Meua took yahng mah teung wun kong mee un dtaung salai
When it’s the day that a piece of everything must break
สิ่งเดียวที่ขอคือ ก็มีเพียงหัวใจ
Sing diao tee kor keu gor mee piang hua jai
The one thing I ask is that is to let only my heart
ที่เหลือให้เป็นอดีต จากนี้จะยอมเข้าใจ
Tee leua hai bpen adeet jahk nee ja yaum kao jai
That is left be the past, from now on, I’ll agree to understand

(**)

ก้าวเดินจากไปทั้งน้ำตา นับจากนี้ไม่มีฉันอยู่ๆ ในชีวิตเธอ
Gao dern jahk bpai tung num dtah nup jahk nee mai mee chun yoo yoo nai cheewit tur
I’ll move on from the tears, from now on, you won’t have me in your life

Title: วันที่สวยงาม / Wun Tee Suay Ngahm (A Beautiful Day)
Artist: Pchy Witwisit
Album: OST Home
Year: 2012

เรื่องราวเปลี่ยนไปเมื่อฉันได้มาเจอ
Reuang rao plian pai meua chun dai mah jur
The story changed when I found you
ทุกวันขอบคุณที่ฉันได้พบเธอ
Took wun kaub koon tee chun dai pob tur
Every day I thank you that I could meet you
แม้เส้นทางจะไกลแสนไกล
Mae sen tahng ja glai saen glai
Though the road is so long
แม้รอบกายจะโหดร้ายเพียงใด
Mae raup gai ja hoht rai piang dai
Though all around me is evil

(*) แต่ฉันมีเธอเป็นฟ้าที่สดใส
Dtae chun mee tur pen fah tee sot sai
But I have you as my clear sky
เหมือนเสียงเพลงที่ซึ้งหัวใจ
Meuan siang pleng tee seung hua jai
Like a song that moves my heart
ดั่งท้องทะเลกว้างไกลในวันที่สวยงาม
Dung taung talay gwahng glai nai wun tee suay ngahm
Like the vast ocean on a beautiful day
เพราะฉันมีรอยยิ้มของเธอที่ทำให้อุ่นใจ
Pror chun mee roy yim kaung tur tee tum hai oon jai
Because I have your smile that makes me warm
แม้จะต้องเหน็บหนาวเพียงใด
Mae ja dtaung hep nao piang dai
However cold I must be
แต่ฉันจะเดินข้ามไปสู่วันที่สวยงาม
Dtae chun ja dern kahm pai soo wun tee suay ngahm
But I’ll walk on towards the beautiful day

เพราะฉันนั้นมีเธอ
Pror chun nun mee tur
Because I have you

ทุกวันไม่ว่าจะเป็นยังไง
Took wun mai wah ja pen yung ngai
Regardless how every day is
แม้เส้นทางจะไกลแสนไกล
Mae sen tahng ja glai saen glai
Though the path is so long
แม้รอบกายจะโหดร้ายเพียงใด
Mae raup gai ja hot rai piang dai
Though all around me is evil

(*)

เพราะฉันยังไม่รู้ ที่รออยู่ยังจุดหมาย
Pror chun yung mai roo tee ror yoo yung joot mai
Because I still don’t know what’s waiting for me at the end
จะโหดร้ายดีงามสักแค่ไหน
Ja hot rai dee ngahm suk kae nai
However evil, good, or beautiful it is
แต่เพราะฉันมีเธอ ก็เหมือนว่ามีสวรรค์ในใจ
Dtae pror chun mee tur gor meuan wah mee sawun nai jai
But because I have you, it’s like I have heaven in my heart

(*)

เพราะฉันนั้นมีเธอ
Pror chun nun mee tur
Because I have you
ดั่งท้องทะเลกว้างไกลในวันที่สวยงาม เพราะฉันนั้นมีเธอ
Dung taung talay gwahng glai nai wun tee suay ngahm pror chun nun mee tur
It’s like the ocean on a beautiful day, because I have you

ได้พบเธอ / Dai Pob Tur (Getting to Meet You)
จุดหมาย / Joot Mai (Goal)
คนเคยรู้ใจ / Kon Koey Roo Jai (The Person Who Once Knew My Heart)
ลืมฉันไป / Leum Chun Bpai (Forget Me)
นับหนึ่งกันไหม / Nup Neung Gun Mai (Will You Start at One With Me?)
Take Care
วันที่สวยงาม / Wun Tee Suay Ngahm (A Beautiful Day)

   
All songs tagged Pchy Witwisit