English translation

All posts tagged English translation

Title: อยากกลับไปเป็นคนเหงา / Yahk Glup Bpai Bpen Kon Ngao (I Want to Go Back to Being Lonely)
Artist: Portrait
Album: [Single]
Year: 2020

ทำไมต้องยอมทรมาน กับการรักใครขนาดนี้
Tummai dtaung yaum toramahn gup gahn ruk krai kanaht nee
Why must I willingly be tortured by loving someone this much?
เพราะรักจึงยอมทนทุกที แต่วันนี้ฉันคงทนไม่ไหว
Pror ruk jeung yaum ton took tee dtae wun nee chun kong ton mai wai
Because I love you, I’ve always been willing to endure it, but today I can’t take it

(*) ทำไมฉันรักเธอแล้วเจ็บ เจ็บกว่าวันที่อยู่คนเดียวไม่เข้าใจ
Tummai chun ruk tur laeo jep jep gwah wun tee yoo kon diao mai kao jai
Why do I get hurt from loving you? I hurt more than when I was alone, I don’t understand

(**) อยากกลับไปเป็นคนเหงา เหงาเท่าไร แต่ก็ไม่มีน้ำตา
Yahk glup bpai bpen kon ngao ngao tao rai dtae gor mai mee num dtah
I want to go back to being alone, however lonely I was, there were no tears
ดีกว่าทนอยู่ตรงนี้ แล้วเสียใจ กลายเป็นคนไม่มีค่า
Dee gwah ton yoo dtrong nee laeo sia jai glai bpen kon mai mee kah
It’s better than being right here and feeling sad, becoming a worthless person
อยู่คนเดียวคงดีกว่า อยู่กับเธอ
Yoo kon diao kong dee gwah yoo gup tur
Being alone is better than being with you

รักกันมันควรจะต้องดี ดีกว่าตอนที่ฉันไม่มีใคร
Ruk gun mun kuan ja dtaung dee dee gwah dtaun tee chun mai mee krai
Loving someone should be nice, better than when I didn’t have anyone
บางทีต่อจากวันนี้ไป ต้องตัดใจแล้วยอมเดินออกมา
Bahng tee dtor jahk wun nee bpai dtaung dtut jai laeo yaum dern auk mah
Sometimes, from now on, I must give up and walk away

(*,**)

เจ็บแล้วจำเขาเรียกว่าคน
Jep laeo jum kao riak wah kon
To remember getting hurt is being human
เจ็บแล้วทนเขาเรียกอะไร
Jep laeo ton kao riak arai
What is it called when you get hurt and put up with it?
เจ็บแล้วพอ ขอไปให้ไกล
Jep laeo por kor bpai hai glai
I’ve been hurt enough, I want to get away
ไปจากเธอไปจากความทรมาน
Bpai jahk tur bpai jahk kwahm toramahn
Away from you, away from the torture

(**,**)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Producer : Chodchapak Pholthanachod, PORTRAIT
Lyric : PORTRAIT, Anan Dapphetthikon
Melody : Chodchapak Pholthanachod
Arrange : Chodchapak Pholthanachod
Musician : Chodchapak Pholthanachod
Edited : Chodchapak Pholthanachod
Mixed & Mastered : Danuphop Kamol

Title: เมื่อคืนฉันฝันว่า / Meua Keun Chun Fun Wah (Last Night I Dreamed That)
Artist: 2T FLOW x SNOOPO x HANXPOND
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ในวันนี้เป็นวันดี ที่มีดาวเป็นพยาน
Nai wun nee bpen wun dee tee mee dao bpen payahn
Today is a good day, the stars are my witness
ไม่มีแหวนไม่มีทอง มีแค่ฉันและก็เธอ
Mai mee waen mai mee taung mee kae chun lae gor tur
I have no ring, I have no gold, there’s just you and me

(**) สมรสกันในคืนที่เหน็บหนาว
Som rot gun nai keun tee nep nao
Marrying on a cold night
เดือนและดาวช่วยเป็นพยานที
Deuan lae dao chuay bpen payahn tee
The moon and stars are my witness
ปั่นจักรยานที่มันลากกระป๋อง
Bpun jukrayahn tee mun lahk grabpaung
Riding a bike with cans trailing behind
มีแมลงกำลังเลี้ยงฉลอง
Mee malaeng gumlung liang chalaung
The insects are giving us a celebration

หยาดน้ำค้างที่มันตกลงมา
Yaht num kahng tee mun dtok long mah
The dew drops that fall
ไม่ต้องกลัวฉันจะคอยบัง
Mai dtaung glua chun ja koy bung
You don’t have to be scared, I’ll keep you covered
อย่าไปกลัวอะไรเลยหนา
Yah bpai glua arai loey nah
Don’t be scared of anything
ฉันจะอยู่กับเธอจนวันสุดท้าย
Chun ja yoo gup tur jon wun soot tai
I’ll be with you until the last day
ฉันรับประกันเธอจะมีแค่เราและเสียงเพลง
Chun rup bpragun tur ja mee kae rao lae siang pleng
I guarantee you’ll have just us and the music
อาจไม่มีบ้านหรูแต่มีที่อู๋คอยเทคแคร์
Aht mai mee bahn roo dtae mee tee oo koy take care
There might not be a mansion, but there’s a place I’ll take care of you
ถ้าไปดื้อที่ไหนพี่จะคอยตามไปดูแล
Tah bpai deu tee nai pee ja koy dtahm bpai doo lae
If you stubbornly go off somewhere, I’ll keep following you and looking after you
รักของเราไม่เหมือนใครและพี่จะดูแลจนวันตาย
Ruk kaung rao mai meuan krai lae pee ja doo lae jon wun dtai
Our love is different than everyone else’s, and I’ll take care of you until the day I die

(***) เธอก็คือเจ้าสาวฉันก็คือเจ้าบ่าว
Tur gor keu jao sao chun gor keu jao bao
You’re the bride, I’m the groom
คนในงานคือดาวบาตรหลวงก็คือพระจันทร์
Kon nai ngahn keu dao bahtorn luang gor keu prajun
The people in the ceremony are the stars, the officiant is the moon
บอกรักกันอยู่อย่างนั้นหวังเอาไว้สักวัน
Bauk ruk gun yoo yahng nun wung ao wai suk wun
Telling each other that we love each other, I hope that some day
ว่าเธอกับฉันจะได้เคียงคู่กันตลอดไป
Wah tur gup chun ja dai kiang koo gun dtalaut bpai
You and I will be beside each other forever

(*)

ท่ามกลางดวงดาวที่พร่างพราย
Tahm glahng duang dao tee prahng prai
Among the twinkling stars
จะอยู่ดูแลเธอไม่ให้มีใครมาย่างกลาย
Ja yoo doo lae tur mai hai mee krai mah yahng glai
I’ll take care of you, I won’t let anyone else come near you
เธอคือสิ่งเดียวที่มันสำคัญที่ยังอยู่ข้างกาย
Tur keu sing diao tee mun sumkun tee yung yoo kahng gai
You’re the one thing that’s still important, that’s still by my side
จะมีแค่เธอเท่านั้นเชื่อในตัวฉันเธอโปรดจงมั่นใจ
Ja mee kae tur tao nun cheua nai dtua chun tur bproht jong mun jai
I’ll have only you, trust me, please be certain
อยากดูแลเธอถึงฉันไม่ได้เรื่องเลย
Yahk doo lae tur teung chun mai dai reuang loey
I want to take care of you, even though I’m worthless
จะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะฉันเต็มที่ในเรื่องเธอ
Ja mai tum hai pit wung pror chun dtem tee nai reuang tur
I won’t disappoint you, because I’m entirely yours
บอกรักเธอฉันจะไม่พูดให้มากความ
Bauk ruk tur chun ja mai poot hai mahk kwahm
Telling you I love you, I won’t say many things
แต่จะทำให้เธอเห็นให้ความรักมันมากตาม
Dtae ja tum hai tur hen hai kwahm ruk mun mahk dtahm
But I’ll make you see how much I love you

(**,***,*)

   

Beat : SnoopO
Mixed & Mastered : HANXPOND

Title: แผล / Plae (Scar)
Artist: Boy Peacemaker and Gam Wichayanee
Album: Sun and Moon Project
Year: 2020

ฉันรู้แล้วว่าความรักเรา
Chun roo laeo wah kwahm ruk rao
I now know that our love
มันกำลังไม่สวยงาม
Mun gumlung mai suay ngahm
Is getting ugly
แต่ยังมีความเชื่อยังมีหวัง
Dtae yung mee kwahm cheua yung mee wung
But I still believe, I still hope
ว่าสุดท้ายต้องมีทาง
Wah soot tai dtaung mee tahng
That there must be a way in the end

ฉันก็เห็นว่าความรักเรา
Chun gor hen wah kwahm ruk rao
It seems to me like our love
มันกำลังไม่สวยงาม
Mun gumlung mai suay ngahm
Is getting ugly
แต่ยิ่งอยู่ยิ่งฝืนยิ่งบอบช้ำ
Dtae ying yoo ying feun ying baup chum
But the more I stay, the more I force things, the more I get hurt
ฉันว่าเราควรจะพอ
Chun wah rao kuan ja por
I think we should call it quits

(*) เราต่างคนก็เจ็บ แต่ฉันยังเลือกเก็บ
Rao dtahng kon gor jep dtae chun yung leuak gep
We’re both hurting, but I still choose to keep it
ฉันจะรั้งให้เธอกลับคืนมา
Chun ja rung hai tur glup keun mah
I’ll hold you back
เราต่างคนก็เจ็บ เจ็บจนทนไม่ไหว
Rao dtahng kon gor jep jep jon ton mai wai
We’re both hurting, hurting too much to bear
พอเถอะพอ ไม่ขอทรมาน
Por tur por mai kor toramahn
Enough is enough, I don’t want to be tortured

(**) อยากจะหนีหนีหนีไปจากรักที่บอบช้ำ
Yahk ja nee nee nee bpai jahk ruk tee baup chum
I want to run, run, run away from this painful love
อย่าซ้ำแผลนี้ลงไปที่เดิม
Yah sum plae nee long bpai tee derm
Don’t reopen this scar
เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
Neuay laeo ruk nee tee rao feun mah nern nahn
I’m tired of this love that we’ve forced for so long
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว…พอสักที
Chun ton jep eek mai wai por suk tee
I can’t bear hurting any more, I’ve had enough

(***) ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน
Yung wung wah ruk tee rao nun koey pook pun
I still hope the love we were once bound with
จะรั้งเธอไว้ไม่ให้ทิ้งไป
Ja rung tur wai mai hai ting bpai
Will hold you back and not let you leave me
ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด
Cheewit kaung chun ja eek nahn suk piang dai
However much longer I’ll live
ฉันยังเก็บเธอเอาไว้…ในหัวใจ
Chun yung gep tur ao wai nai hua jai
I’ll still keep you in my heart

ฝืนและยื้อมาก็เนิ่นนาน มันไม่เคยดีขึ้นเลย
Feun lae yeu mah gor nern nahn mun mai koey dee keun loey
We’ve forced this and held each other back for so long, but nothing ever got better
อยากให้กลับมาเป็นเหมือนอย่างเคย
Yahk hai glup mah bpen meuan yahng koey
I want things to go back to the way they were
ฉันว่าเราควรจะพอ
Chun wah rao kuan ja por
I think we should call it quits

(*,**,***)

อยากจะหนี…หนีไปจากรักที่บอบช้ำ
Yahk ja nee nee bpai jahk ruk tee baup chum
I want to run, run away from this painful love
ซ้ำลงไปที่เดิม
Sum long bpai tee derm
Reopening
ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน
Yung wung wah ruk tee rao nun koey pook pun
I still hope the love we were once bound with
จะรั้งเธอเอาไว้
Ja rung tur ao wai
Will hold you back

เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
Neuay laeo ruk nee tee rao feun mah nern nahn
I’m tired of this love that we’ve forced for so long
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว…ฉันคงต้องทิ้งไป
Chun ton jep eek mai wai chun kong dtaung ting bpai
I can’t take this pain anymore, I must leave it
ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด
Cheewit kaung chun ja eek nahn suk piang dai
However much longer I’ll live
ฉันยังเก็บเธอเอาไว้…ในหัวใจ
Chun yung gep tur ao wai nai hua jai
I’ll still keep you in my heart

   

คำร้อง : กฤษติกร พรสาธิต / อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี
ทำนอง : อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี
เรียบเรียง : สร้างสรรค์ วัฒนกุล / วุฒิ วงศ์สรรเสริญ

Title: บอกกันได้ไหม / Bauk Gun Dai Mai (Please Tell Me)
English Title: “Tell Me Why”
Artist: Raffy Nancy
Album: Raffy Nancy
Year: 1998

เคย เข้าใจว่าเธอ อาจจะเหงาและซึมเซา แค่เพียงไม่นาน
Koey kao jai wah tur aht ja ngao lae seum sao kae piang mai nahn
I’ve understood that you might be lonely and feeling down recently
เพราะมั่นใจ เมื่อใดเธอมีฉันอยู่ถึงอย่างไร เธอคงเหมือนเดิม
Pror mun jai meua dai tur mee chun yoo teung yahng rai tur kong meuan
Because I’m certain that when you had me, no matter what, you were the same

(*) ยิ่งนานวัน ยิ่งใจไหวหวั่นรู้สึกหวาดกลัว รู้สึกอ่อนใจ
Ying nahn wun ying jai wai wun roo seuk waht glua roo seuk aun jai
The longer this goes on, the more my heart gets nervous, I feel scared, I feel weak
ก็เธอไม่เหมือนก่อน
Gor tur mai meuan gaun
You’re not the same anymore

(**) บอกกันได้ไหม ว่าเธอคิดอะไร
Bauk gun dai mai wah tur kit arai
Please tell me how you feel
เธอจึง เปลี่ยนไป
Tur jeung bplian bpai
Why you’ve changed
บอกกันได้ไหม อย่าเก็บไว้ในใจรู้ไหม ฉันแคร์เธอ
Bauk gun dai mai yah gep wai nai jai roo mai chun care tur
Please tell me, don’t keep it in, do you know I care about you?
Please tell me why
Please tell me why
How you feel inside
How you feel inside
I just to want to know
I just want to know
And please don’t hide anything My love
And please don’t hide anything, my love
I just want to know
I just want to know
รักเธอ
Ruk tur
I love you

หรือว่าเธอ ต้องการไปจากฉันแค่รอวัน ที่เธอกล้าบอก
Reu wah tur dtaung gahn bpai jahk chun kae ror wun tee tur glah bauk
Do you want to leave me? Are you just waiting for the day you’re brave enough to tell me?
หรือว่าฉัน ไม่ถูกใจเธอเหมือนก่อน ถึงได้ทำ เย็นชาเหลือเกิน
Reu wah chun mai took jai tur meuan gaun teung dai tum yen chah leua gern
Do I not please you like I used to? Whatever I do, you’re so indifferent

(*,**,**)

Title: มนต์รักดิสโก้ / Mon Ruk Disco (Disco Love Spell)
English Title: “Spinach Soup”
Artist: Jetset’er ft. Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: Digital Soul
Year: 2020

ก็เพราะเรานั้นมีกันอยู่เพียงสองคน
Gor pror rao nun mee gun yoo p iang saung kon
Because there’s just the two of us
ทำไมอยู่ทน รักกันมานานแสนนาน
Tummai yoo ton ruk gun mah nahn saen nahn
Why have we put up with loving each other for so long?
ก็เพราะอะไร ทำไมยังดูชื่นบาน
Gor pror arai tummai yung doo cheun bahn
Why do we still seem happy?
อย่างกับเมื่อวานเป็นวันแรกๆที่รักกัน
Yahng gup meua wahn bpen wun raek raek tee ruk gun
Like we just fell in love yesterday

(*) แต่บางทีก็ชอบโกรธกัน แต่พองอนก็ง้อกัน
Dtae bahng tee gor chaup groht gun dtae por ngaun gor ngor gun
But sometimes we get angry at each other, we sulk a bit, then make up
มองข้ามเพราะความผูกพัน นิดๆหน่อยๆก็ยอมกันไป
Maung kahm pror kwahm pook pun nit nit noy noy gor yaum gun bpai
We overlook things because of our relationship, little by little we give in to each other

(**) อยากให้ความรักเหมือนน้ำต้มผักที่ยังหวาน อยู่กันนานๆมีเคืองมีโกรธเป็นเรื่องธรรมดา
Yahk hai kwahm ruk meuan num dtom puk tee yung wahn yoo gun nahn nahn mee keuang mee groht bpen reuang tummadah
I want our love to be like spinach soup that remains sweet, being together for a long time, we get mad, we get angry, it’s common
อะไรยอมๆกันได้ก็ยอม ค่อยเอาคืนเมื่อถึงเวลา
Arai yaum yaum gun dai gor yaum koy ao keun meua teung welah
We accept what we can and take it back when the time comes
ถึงยังโกรธ แต่กลัวเป็นโสดมากกว่า
Teung yung groht dtae glua bpen sohd mahk gwah
Even though we’re still angry, we’re even more scared of being single

เป็นตัวเองให้ยอมรับที่ฉันเป็นฉัน เป็นยังไงลงนรกหรือว่าขึ้นสวรรค์
Bpen dtua eng hai yaum rup tee chun bpen chun bpen yung ngai long narok reu wah keun sawun
I’m myself, I want you to accept me for me, no matter if we fall to hell or rise to heaven
ถ้ารับกันได้ก็ยาว
Tah rup gun dai gor yao
If we can accept each other, it’ll be for a long time
ไม่ต้องรักเท่าอวกาศ แต่ความรักนั้นมีไม่ขาด
Mai dtaung ruk tao aowagaht dtae kwahm ruk nun mee mai kaht
You don’t have to love me as much as space, as long as there’s no shortage of love
เป็นคนเดียวที่เธอพิศวาส ขาดเธอไปก็ใจจะขาดเอย
Bpen kon diao tee tur pisawaht kaht tur bpai gor jai ja kaht oey
I’m the only one you love, without you, my heart would die

(*,**)

แค่เติมความหวานให้กันสักวันละนิด
Kae dterm kwahm wahn hai gun suk wun la nit
Just keep topping off the sweetness each day
เพิ่มความใกล้ชิดให้กันมากขึ้นสักหน่อย
Perm kwahm glai chit hai gun mahk keun suk noy
Increase the intimacy between us
ถ้าหากขัดใจก็แค่นับหนึ่งถึงร้อย
Tah hahk kut jai gor kae nup neung teung roy
If you’re offended, just count from one to 100
รักกันน้อยๆ แต่รักกันนานๆ
Ruk gun noy noy dtae ruk gun nahn nahn
Love me a little, but love me for a long time

(**)

   

คำร้อง / ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ / สุรพันธ์ จำลองกุล
โปรดิวเซอร์ : Theo

Title: ทำนองสวรรค์ / Tumnaung Sawun (Heaven’s Melody)
English Title: “Ascension”
Artist: Jetset’er
Album: Digital Soul
Year: 2020

สวัสดี นี่คือโลกใหม่
Sawut dee nee keu lohk mai
Hello, this is a new world
เสียงจังหวะหัวใจ เต้นไปกับเสียงเพลง
Siang jung wa hua jai dten bpai gup siang pleng
The rhythm of the heart beats with the music
รู้สึกไหม? ไม่ใช่ความฝัน
Roo seuk mai mai chai kwahm fun
Do you feel it? It’s not a dream
สัมผัสที่มีนั้น…โอ้ มันคือเรื่องจริง
Sumput tee mee nun oh mun keu reuang jing
That touch… Oh, it’s real

(*) ถึงเวลาที่ต้องลืมทุกสิ่ง
Teung welah tee dtaung leum took sing
It’s time to forget everything
ทิ้งความทรงจำเดิมๆ ทุกอย่าง
Ting kwahm song jum derm derm took yahng
Forget all the same old memories
ปล่อยกายและวิญญาณสู่สวรรค์…Ascension
Bploy gai lae winyahn soo sawun ascension
Let your body and spirit rise to heaven…ascension

(**) พร้อมทะยานขึ้นฟ้า
Praum tayahn keun fah
Ready to rise to the sky
อย่ากลัวจงกล้าท้าทายเถิดจอมขวัญ
Yah glua jong glah tah tai gert jaum kwun
Don’t be scared, you must be brave, challenge the peak of life
วัดกันที่ใจ ถึงใจเท่าไหร่รู้กัน
Wut gun tee jai teung jai tao rai roo gun
Test your heart, however much it knows
เสียงหัวใจร่ำร้อง
Siang hua jai rum raung
The voice of the heart cries out
ร่างกายสั่นพ้องพร้อมท่วงทำนองนั้น
Rahng gai sun paung praum huang tumnaung nun
The body resonates with that melody
แค่มีเธอข้างฉัน…สวรรค์รวมเราให้เป็นหนึ่ง
Kae mee tur kahng chun sawun ruam rao hai bpen neung
Just having you at my side, our heavens unite as one

หลับตามอง แล้วจะเข้าใจ
Lup dtah maung laeo ja kao jai
Close your eyes and look and you’ll understand
น้ำ ดิน ลม และไฟ…ไม่ใช่เพียงเท่านี้
Num din lom lae fai mai chai piang tao nee
Water, earth, wind, and fire, that’s not all
ที่เป็นเรา มีมากกว่านั้น
Tee bpen rao mee mahk gwah nun
We are, there’s more than that
Another Dimension โอ้ มันคือเรื่องจริง
Another dimension oh mun keu reuang jing
Another dimension, oh, it’s real

(*,**)

พันธนาการพลันหายไป
Puntanahgahn plun hai bpai
Your bonds suddenly disappear
จักรวาลเปิดจากหัวใจ
jukkragwahn bpert jahk hua jai
The universe opens from your heart
สวยสดใสสรรพสิ่งล้วนเป็นเช่นนั้น
Suay sot sai sun pling luan bpen chen nun
Beautiful and bright, everything is like that

(**)

   

คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง /โปรดิวเซอร์ : Theo

Title: อบอุ่น / Op Oon (Warm)
Artist: Jetset’er ft. Mon Monik
Album: Digital Soul
Year: 2020

ชีวิตก่อนจะมาพบเธอ
Cheewit gaun ja mah pob tur
My life before I met you
ไม่คิดไม่เคยมีเป้าหมายอะไร
Mai kit mai koey mee bpao mai arai
I never thought of having any goals
อยู่เพื่อตัวเองเท่านั้นก็พอใจ
Yoo peua dtua eng tao nun gor por jai
I lived just for myself and was satisfied with that
ไม่หวังเกินไปกว่านั้น
Mai wung gern bpai gwah nun
I didn’t hope for anything more

(*) แต่แล้วเมื่อได้มาพบเธอ
Dtae laeo meua dai mah pob tur
But now, when I met you
ก็เหมือนเจอเศษส่วนที่หายไป
Gor meuan jur set suan tee hai bpai
It’s like I found the piece I was missing
อยากใช้ทุกวินาที
Yahk chai took winhatee
I want to spend every second
อยากใช้ทุกลมหายใจกับเธอ ไปจนวันสุดท้าย
Yahk chai took lom hai jai gup tur bpai jon wun soot tai
I want to spend every breath with you until my final days

(**) อบอุ่นในหัวใจ แค่ได้รู้ว่ามีเธออยู่ตรงนี้กับฉัน
Op oon nai hua jai kae dai roo wah mee tur yoo dtrong nee gup chun
I’m warm in my heart just knowing that I have you right here with me
จะดีร้ายเท่าไร ยากแค่ไหนพร้อมจะสู้ไปเสมอ
Ja dee rai tao rai yahk kae nai praum ja soo bpai samur
However good or bad things are, however difficult they get, I’m always ready to fight
เพื่อเธอฉันเต็มใจ ไม่มีเงื่อนไขใด
Peua tur chun dtem jai mai mee ngeuan kai dai
For you, I’m willing, there’s no stipulations
และพร้อมทุ่มเทให้ทั้งชีวิต…เพื่อเธอ
Lae praum toom tay hai tung cheewit peua tur
And I’m ready to devote my entire life…to you

(*,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง : Theo
เรียบเรียง : Jittipon Thawornkit / Theo
โปรดิวเซอร์ : Theo

Title: นิทาน / Nitahn (Fairytale)
Artist: Ampersand
Album: [Single]
Year: 2020

จำได้หรือเปล่า
Jum dai reu bplao
Do you remember
ที่เธอเคยบอก
Tee tur koey bauk
What you used to tell me
ทุกครั้งที่เธอกอด
Took krung tee tur gaut
Every time you hugged me?
จะรักกันตลอด จากนี้ ไม่ว่ายังไง
Ja ruk gun dtalaut jahk nee mai wah yung ngai
That you’d always love me from now on, no matter what
เรื่องราวดีๆ ที่ได้เขียนตอนจบไว้
Reuang rao dee dee tee dai kian dtaun jop wai
The good stories we wrote the ending to
ตอนนี้มันหายไป หายไปกับเธอ
Dtaun nee mun hai bpai hai bpai gup tur
Have disappeared now, disappeared with you

(*) พอสักที คงไม่มี
Por suk tee kong mai mee
Enough, there won’t be a day
วันที่สองเรา จะกลับมาอยู่ดี ลืมสักที
Wun tee saung rao ja glup mah yoo dee leum suk tee
The two of us will get back together again, forget about it
แต่ผ่านไปเท่าไรก็เท่าเดิม
Dtae pahn bpai tao rai gor tao derm
But however much passes by, it’s the same
ยังคิดถึงเธอ
Yung kit teung tur
I still miss you

(**) เมื่อความรักกลายเป็นแค่นิทาน
Meua kwahm ruk glai bpen kae nitahn
When love has become just a fairytale
จูบที่หวานก็เหลือ แค่รอย
Joop tee wahn gor leua kae roy
All that’s left are trails of sweet kisses
กลับไปรักก็ไม่ได้ จะให้ลืมก็ไม่ไหว
Glup bpai ruk gor mai dai ja hai leum gor mai wai
We can’t go back to being in love, but I can’t forget
ทำไมล่ะหัวใจ
Tummai la hua jai
Why, heart?
ทำไม ทำไม
Tummai tummai
Why? Why?

ทำไม ทำไม ทำไมลืมไม่ไหว
Tummai tummai tummai leum mai wai
Why? Why? Why can’t I forget?
ทำไม ทำไม ทำไมถึงยังเสียใจ
Tummai tummai tumnmai teung yung sia jai
Why? Why? Why am I still sad?

(*,**)

ฉันยังอยู่เหมือนเดิมที่เก่า
Chun yung yoo meuan derm tee gao
I’m still in the same old place
ในนิทาน ที่มีเธออยู่
Nai nitahn tee mee tur yoo
In the fairytale that has you
อย่างน้อยทุกค่ำคืนที่หลับตา ยามฝัน ยังเจอ
Yahng noy took keum keun tee lup dtah yahm fun yung jur
At least every night when I close my eyes, I’ll still see you when I dream

(**)

   

คำร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ/ ampersand
ทำนอง : ampersand
เรียบเรียง : ศิวัช หอมขำ
โปรดิวเซอร์ : ปิยวัฒน์ มีเครือ / กฤตพงศ์ สกุลนามอเนก

Title: ห้องเดิม / Haung Derm (The Same Room)
English Title: “Us”
Artist: SloJoe
Album: [Single]
Year: 2020

ตื่นขึ้นมาในห้องเดิม
Dteun keun mah nai haung derm
I wake up in the same room
กับกลิ่นเดิม ๆ ที่ยังคุ้นเคย
Gup glin derm derm tee yung koon koey
With the same scent that’s still familiar
สมองมันคิดว่าเธอนั้นยังอยู่
Samaung mun kit wah tur nun yung yoo
My brain thinks you’re still here
อยู่ที่ตรงนี้ไม่เคยจางหาย
Yoo tee dtrong nee mai koey jahng hai
Right here, never fading away

กรอบรูป นาฬิกา ขวดน้ำหอมและแว่นตา
Graup roop nahligah kuat num haum lae wen dtah
The picture frame, the clock, the bottle of perfume, and your glasses
ปลอกหมอนที่เคยหนุน ตุ๊กตาที่เธอคุ้น วางที่เดิมไม่ไปไหน
Bplauk maun tee koey noon dtookadtah tee tur koon wahng tee derm mai bpai nai
The pillow case you once used and your familiar doll are still in the same place, they haven’t gone anywhere
ยิ่งฉันนั้นพยายาม จะลบจะลืมภาพนั้นเท่าไร
Ying chun nun payayahm ja lop ja leum pahp nun tao rai
The more I try to erase and forget those images
แต่ฉันก็คงจะทำได้ เพียงแค่หลอกตัวเองใช่ไหม
Dtae chun gor kong ja tum dai piang kae lauk dtua eng chai mai
All I can do is deceive myself, right?

(*) ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเรานั้นจาก กันไกลแสนไกล
Yung kong kit teung tur mae wah rao nun jahk gun glai saen glai
I still miss you, even though we’re separated far apart
ยังคงคิดถึงเสมอ แม้รู้ว่าเธอคงไม่คืนมา
Yung kong kit teung samur mae roo wah tur kong mai keun mah
I always think of you, even though you’re not coming back
แค่คิดถึงเธอก็สุขใจ ได้พบได้เจอในจินตนาการที่ แสนเลือนลาง
Kae kit teung tur gor sook jai dai pob dai jur nai jindtanahgahn tee saen leuan lahng
Just thinking about you makes me happy, I’ll see you in my faint imagination
ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเธอจะวาง
Yung kong kit teung tur mae wah tur ja wahng
I still miss you, even though you’ve put
ความรักเราทิ้งไว้แล้วจากไป
Kwahm ruk rao ting wai laeo jahk bpai
Our love away and left

กอดของเธอยังคุ้นเคย
Gaut kaung tur yung koon koey
Your embrace is still familiar
ไออุ่นที่มีไม่เคยจะหายไป
Ai oon tee mee mai koey ja hai bpai
The warmth it had will never fade away
ทุก ๆ เรื่องราวนั้นยังอยู่
Took took reuang rao nun yung yoo
Every memory still remains
อยู่ที่ตรงนี้ไม่เคย ไปไหน
Yoo tee dtrong nee mai koey bpai nai
Right here, never going anywhere

(*)

ห้องเดิมห้องนี้ยังรออยู่
Haung derm haung nee yung ror yoo
This same room is still waiting
ความรักของฉันก็ยังอยู่
Kwahm ruk kaung chun gor yung yoo
My love is still here
แต่วันนี้ที่มันไม่มีอยู่
Dtae wun nee tee mun mai mee yoo
But what’s not here today
คือความรักของเธอ
Keu kwahm ruk kaung tur
Is your love

ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเรานั้นจาก กันไกลแสนไกล
Yung kong kit teung tur mae wah rao nun jahk gun glai saen glai
I still miss you, even though we’re separated far apart
ยังคงคิดถึงเสมอ แม้รู้ว่าเธอคงไม่คืนมา
Yung kong kit teung samur mae roo wah tur kong mai keun mah
I always think of you, even though you’re not coming back
แค่คิดถึงเธอก็สุขใจ ได้พบได้เจอในจินตนาการที่ แสนเลือนลาง
Kae kit teung tur gor sook jai dai pob dai jur nai jindtanahgahn tee saen leuan lahng
Just thinking about you makes me happy, I’ll see you in my faint imagination
ยังคงคิดถึงเธอ แม้ว่าเธอจะวาง
Yung kong kit teung tur mae wah tur ja wahng
I still miss you, even though you’ve put
ความรักเราทิ้งไว้ตลอดไป
Kwahm ruk rao ting wai dtalaut bpai
Our love away forever

ตลอดไป…ตลอดไป…ตลอดไป
Dtalaut bpai dtalaut bpai dtalaut bpai
Forever…forever…forever

   

Producer : SloJoe
Melody : Nitiphoom Phookritsana
Lyrics : Nitiphoom Phookritsana , HACKR
Lyrics Adviser : Sutee Sangsareechon , Apicha Suksangpet

Title: ฟ้า / Fah (Sky)
English Title: “Blue Heart”
Artist: Landokmai
Album: [Single]
Year: 2020

เย็น เย็นอยู่รอบกาย
Yen yen yoo raup gai
Evening falls
หวิว ใจอยู่ข้างใน
Wiew jai yoo kahng nai
I’m dizzy inside
มีสิ่งหนึ่งขาดหาย
Mee sing neung kaht hai
There’s one thing missing
ภาพฝันวันเก่า
Pahp fun wun gao
The dreams of the old days
ไม่มีเลยความหมาย ของสองเรา
Mai mee loey kwahm mai kaung saung rao
Have lost meaning to us

ก่อนนั้น เคียงชิดใกล้กัน
Gaun nun kiang chit glai gun
We were close before
คำสัญญาผูกใจ
Kum sunyah pook jai
A promise connected our hearts
ที่บอกว่าเราสอง จะรักและเข้าใจ
Tee bauk wah rao saung ja ruk lae kao jai
You told me that we’d love and understand each other
แต่ในเวลานี้ ใจของเธอ
Dtae nai welah nee jai kaung tur
But now, your heart

เหมือนกับท้องฟ้าที่ไม่เคยเป็นเหมือนเดิมเลยสักวัน
Meuan gup taung fah tee mai koey bpen meuan derm loey suk wun
Like the sky that’s never the same
ฉันร้องไห้กับความทุกข์ในคืนที่เงียบงัน และ
Chun raung hai gup kwahm took nai keun tee ngiap ngun lae
I cry with the suffering during the silent nights, and

(*) ยังนึกข้างใน เหตุใดจึงเปลี่ยน
Yung neuk kahng nai het dai jeung bplian
I still think inside, why did you change?
เปลี่ยนทั้งหัวใจ ทำไม ทำไม
Bplian tung hua jai tummai tummai
Why oh why did you completely change?
เพราะใจของคน สุดท้ายเธอก็คงจางหายไป
Pror jai kaung kon soot tai tur gor kong jahng hai bpai
Because of the human heart, in the end, you faded away

เหมือนกับท้องฟ้าที่ไม่เคยเป็นเหมือนเดิมเลยสักวัน
Meuan gup taung fah tee mai koey bpen meuan derm loey suk wun
Like the sky that’s never the same
ฟ้าที่ขุ่นมัวจะพ้นผ่านไปได้สักวัน แม้
Fah tee koon mua ja pon pahn bpai dai suk wun mae
The cloudy sky will pass some day, even though

(*)

ถามอยู่ข้างใน เหตุใดจึงเปลี่ยน
Tahm yoo kahng nai het dai jeung bplian
I ask inside, why did you change
ไปหมดทั้งใจ เพราะอะไร
Bpai mot tung jai pror arai
Your entire heart? What for?

ถามอยู่ข้างใน เหตุใดจึงเปลี่ยน
Tahm yoo kahng nai het dai jeung bplian
I ask inside, why did you change
ไปหมดทั้งใจ เพราะอะไร
Bpai mot tung jai pror arai
Your entire heart? What for?

   

Producer: Vorapat Karakate
Arrange: Vorapat Karakate, LANDOKMAI, BANGPUN
Lyric: LANDOKMAI
Music: Landokmai Sripasang