English translation

All posts tagged English translation

Title: ครั้งหนึ่งในชีวิต / Krung Neung Nai Cheewit (Once In A Life Time)
Artist: Weir Sukollawat (เวียร์ ศุกลวัฒน์) and Zom Marie (ส้ม มารี)
Album: Secre7 Room
Year: 2020

ขอบคุณที่เคยทำดีให้กัน
Kaup koon tee koey tum dee hai gun
Thank you for once being nice to me
คนไม่เอาไหนอย่างฉันได้พบเธอ ก็โชคดีแค่ไหน
Kon mai ao nai yahng chun dai pob tur gor chohk dee kae nai
How lucky it was for a useless person like me to have met you
อาจเหมือนสายลมเพียงวูบเดียว
Aht meuan sai lom piang woop diao
It might have been like a brief wind
เป็นเสี้ยวชีวิตที่แสนดี ฉันจะจำไว้
Bpen siao cheewit tee saen dee chun ja jum wai
But it’s a wonderful part of my life that I’ll remember

ขอบคุณที่เธอเคยเดินเข้ามา
Kaup koon tee tur koey dern kao mah
Thank you for once showing up
ประคองชีวิตในวันที่เสียศูนย์ เกินจะลุกไหว
Bprakaung cheewit nai wun tee sia soon gern ja look wai
For supporting my life when I was too far gone to get up
ขอบคุณที่เคยมาผูกพัน
Kaup koon tee koey mah pook pun
Thank you for once having a connection with me
แม้เป็นเวลาที่แสนสั้นฉันซาบซึ้งใจ
Mae bpen welah tee saen sun chun sahp seung jai
Even though it was such a short time, I’m so grateful

(*) ดีใจที่ชีวิตหนึ่ง เราได้พบกัน
Dee jai tee cheewit neung rao dai pob gun
I’m happy that we met in one lifetime
ได้เคยพยายามฝ่าพัน ทุกความเสียใจ
Dai koey payayahm fah pun took kwahm sia jai
I could once endeavor through all my sadness
ได้ดูแลรักษากันและกัน จนหาย
Dai doo lae ruk sah gun lae gun jon hai
We took care of each other until we were better
แม้รู้ดีว่าสุดท้าย ก็ต้องลา
Mae roo dee wah soot tai gor dtaung lah
Even though I know full well that in the end, we must say good-bye
คนบางคนอาจมาเพื่อพบ เจอแค่ครั้งเดียว
Kon bahng kon aht mah peua pob jur ake krung diao
Some people might show up just for us to meet once
เมื่อเหลียวมองอีกที คงจากกันไกลสุดสายตา
Meua liao maung eek tee kon gjahk gun glai soot sai dtah
And when we turn and look again, they’re probably gone out of sight
ดีใจที่วันนั้น มีเธอเข้ามา
Dee jai tee wun nun mee tur kao mah
I’m happy that you showed up that day
ครั้งหนึ่งในชีวิต
Krung neung nai cheewit
Once in a lifetime

จากนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
Jahk nee mai wah ja bpen yahng rai
No matter how things will be from now on
จะจำเอาไว้ว่าเคยได้พบใคร ที่ดีขนาดนี้
Ja jum ao wai wah koey dai pob krai tee dee kanaht nee
I’ll remember that I once met someone this wonderful
ถ้าได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง
Tah dai pob gun eek krung neung
If we can meet again
วันนั้นเราคงคิดถึงกัน แบบเพื่อนที่หวังดี
Wun nun rao kong kit teung gun baep peuan tee wung dee
On that day, we’ll think of each other as friends who wish each other well

(*)

เหมือนเส้นทางเราสองมาพาด เจอกันตรงกลาง
Meuan sen tahng rao saun gmah paht jur gun dtrong glahng
It’s like our two paths crossed in the middle
เพียงผ่านพานพบกันสุดท้าย ต้องไปตามทาง
Piang pahn pahn pob gun soot t ai dtaung bpai dtahm tahng
We just happened to meet, but in the end, we both must follow our paths
แต่ความทรงจำนี้ จะสวยงาม ตลอดไป
Dtae kwahm song jum nee ja suay ngahm dtalaut bpai
But these memories will be beautiful forever

(*)
ดีใจที่วันนั้น มีเธอเข้ามา
Dee jai tee wun nun mee tur kao mah
I’m happy that you showed up that day
ครั้งหนึ่งในชีวิต
Krung neung nai cheewit
Once in a lifetime

   

เนื้อร้อง ธิติวัฒน์ รองทอง
ทำนอง ธิติวัฒน์ รองทอง
เรียบเรียง ธิติวัฒน์ รองทอง
โปรดิวเซอร์ ธิติวัฒน์ รองทอง

   

Zom Marie is really getting popular these days, I’m happy for her~ This is a lovely duet between her and Weir, their voices compliment each other nicely

Title: จริงใจไม่จริงจัง / Jing Jai Mai Jing Jung (Jokingly Sincere)
Artist: Pancake
Album: ผัดกะเพรากับเรา2 / Put Gaprao Gup Rao Saung
Year: 2007

เธอไม่เคยโกหกอะไรฉันเลย
Tur mai koey goh hok arai chun loey
You’ve never lied to me
เธอไม่เคยทนสิ่งที่ดูไม่จริงใจ
Tur mai koey ton sing tee doo mai jing jai
You’ve never put up with things that seemed insincere
เธอยังคงเป็นห่วงเป็นใยฉันดี
Tur yung kong bpen huangg bpen yai chun dee
You’ve always been caring towards me
มีแต่ความรู้สึกดีๆมากมาย
Mee dtae kwahm roo seuk dee dee mahk mai
There have only been so many good feelings
ทำให้คล้ายว่าเธอนั้นมีใจ
Tum hai klai wah tur nun mee jai
Making it seem like you had feelings for me

(*) ก็เธอมาทำให้ฉัน
Gor tur mah tum hai chun
You made me
ดูเหมือนเป็นคนสำคัญ
Doo meuan bpen kon sumkun
Seem like someone important
ก็อันที่จริงก็เป็นแค่เพียงแค่คนที่รู้ไม่เท่าทัน
Gor un tee jing gor bpen kae ping kae kon tee roo mai tao tun
But in reality, I was just someone who didn’t get it
บังอาจไปเผลอใจ
Bung aht bpai plur jai
I had the nerve to be careless
ก็พอได้รู้ตัวเองอีกทีในวันที่สาย
Gor por dai roo dtua eng eek tee nai wun tee sai
Once again, I realized it too late
สุดท้ายไอ้คำว่าจริงใจ
Soot tai ai kum wah jing jai
In the end, sincerity
ว่าใครทั้งหลาย
Wah krai tung lai
Is something people everywhere
ก็ได้มันไปจากเธอ
Gor dai mun bpai jahk tur
Have gotten from you

(**) รู้ว่าเธอน่ะจริงใจ
Roo wah tur na jing jai
I know that you’re sincere
แต่มันไม่เคยจริงจัง
Dtae mun mai koey jing jung
But it’s never serious
และฉันไม่ควรไปหวังอะไรลมๆแล้งๆจากเธอ
Lae chun mai kuan bpai wung arai lom lom laeng laeng jahk tur
And I shouldn’t expect anything from you
เพราะว่าเธอน่ะจริงใจ
Pror wah tur na jing jai
Because you’re sincere
มันไม่เคยจริงจังกับใคร
Mun mai koey jing jung gup krai
But never serious with anyone
ไม่รักก็ควรจะบอก เพราะฉันมันดูไม่ออกว่าเธอไม่มีใจ
Mai ruk gor kuan ja bauk pror chun mun doo mai aukw ah tur mai mee jai
If you don’t love me, you should tell me, because I can’t tell if you don’t have feelings for me

เธออย่ามาเป็นห่วงยังดีซะกว่า
Tur yah mah bpen huang yung dee sa gwah
It would be better if you didn’t worry so much about me
เธออย่ามาคอยบอกว่าเธอคิดถึงกัน
Tur yah mah koy baukw ah tur kit teung gun
Don’t keep telling me you miss me
เธอไม่รักได้โปรดอย่าทำให้หวั่น
Tur mai ruk dai bproht yah tum hai wun
If you don’t love me, please don’t make me nervous
ทำให้ฉันลำบากลำบนหัวใจ
Tum hai chun lumbahk lumbon hua jai
Troubling my heart
มันทำร้ายเกินไปที่เธอทำ
Mun tum rai gern bpai tee tur tum
What you’re doing hurts too much

(*,**,**)

   

คำร้อง : โจ
ทำนอง : โจ
เรียบเรียง : โจ

Title: เจ้าความรัก / Jao Kwahm Ruk (The Owner of My Love)
Artist: Kordyim
Album: [Single]
Year: 2020

นี่เธอเป็นใคร ทำไม เหตุใด เธอถึงได้ น่ารักจัง
Nee tur bpen krai tummai het dai tur teung dai nahruk jung
Who are you? Why did you get to be so cute?
ไม่รู้เธอ มีแฟนหรือยัง ถ้ายัง ก็ต้องเป็นฉันเอง
Mai roo tur mee faen reu yung tah yung gor dtaung bpen chun eng
I don’t know if you have a boyfriend, but if you don’t, it’s gotta be me
ฉันเอง
Chun eng
Me

แค่เพียงแรกพบ ก็รู้ว่าต้องคบ กับคนนี้
Kae piang raek pob gor roo wah dtaung kop gup kon nee
At first sight, I knew I had to date you
หลงใหลเธอเลย oh baby รู้ดีว่าเราต้องเป็นคู่กัน
Long lai tur loey oh baby roo dee wah rao dtaung bpen koo gun
I’m crazy about you, oh, baby, I know full well we have to be a couple

(*) ทิ้งแล้วทุกทุกอย่าง ต้องพ่าย แพ้ ยอมให้เธอ หมดทั้งใจ
Ting laeo took took yahng dtaung pai pae yaum hai tur mot tung jai
I’ve abandoned everything, I must be defeated, I’ll give up my entire heart to you
แค่เราได้ใกล้กัน มีเธอมีฉันต่อจากนี้
Kae rao dai glai gun mee tur mee chun dtor jahk nee
Just for us to be able to be near, for there to be you and me from now on

(**) คลั่งไคล้ เธอทำให้ฉัน ต้อง
Klung klai tur tum hai chun dtaung
I’m infatuated, you’ve made me
วุ่นวาย อดใจไม่อยู่แล้ว
Woon wai aut jai mai yoo laeo
Flustered, I can’t stand it
เพราะแค่เธอ ได้ยิ้มสบตา ความรักของฉัน
Pror kae tur dai yim sop dtah kwahm ruk kaung chun
Because you just smiled and made eye contact, my love
ก็วิ่งเข้าหา เธอทั้งหัวใจ
Gor wing kao hah tur tung hua jai
Ran after you with my entire heart

(***) คิดไกล ก็รู้ว่าเธอ อยู่
Kit glai gor roo wah tur yoo
I’m over-thinking things, I know you’re
สูงไป จะเอื้อม จะไขว่คว้า
Soong bpai ja euam ja kwai kwah
Out of my reach
ทุกค่ำคืน เข้านอน หลับฝัน
Took kum keun kao naun lup fun
Every night, I go to sleep and dream
เพื่อหวัง เฝ้ารอ พบเธอ ในนั้น ฝันดี
Peua wung fao ror pob tur nai nun fun dee
Hoping and waiting to see you in my dreams

คิดเอาไปเอง พร่ำเพ้อ ว่าเธอต้อง มีใจให้กับฉัน
Kit ao bpai eng prum pur wah tur dtaung mee jai hai gup chun
I keep fantasizing, imagining that you have feelings for me
คิดไปว่าเรา หน่ะ เข้ากัน วาดฝันกันไปตั้งมากมาย
Kit bpai wah rao na kao gun waht fun gun bpai dtung mahk mai
I imagine that we make a good pair, creating so many dreams together

(*,**,***)

เธอเจ้าความรัก เทให้ทั้งใจ แค่เราได้ใกล้กัน มีเธอมีฉันต่อจากนี้
Tur jao kwahm ruk tay hai tung jai kae rao dai glai gun mee tur mee chun dtor jahk nee
You’re the owner of my love, I’ve devoted my entire heart to you, just for us to be able to be near, for there to be you and me from now on

(**,***)

ดวงใจเจ้าเอย โปรดรู้ ฉันคลั่งไคล้ เธอคนนี้
Duang jai jao oey bproht roo chun klung klai tur kon nee
Oh, darling, please know that I’m infatuated with you

หัวใจมันหลุดลอย แค่เพียงเธอ ส่งยิ้มมา
Hua jai mun loot loy kae piang tur song yim mah
My heart floats away at just your smile
สบสายตา มันก็พา ให้คิดไกล ฉันรักเธอ
Sop sai dtah mun gor pah hai kit glai chun ruk tur
Looking into your eyes leads me to think far ahead, I love you

   

Lyrics / Melody /Arrange : KORDYIM (โคตรยิ้ม)

   

I forgot about this band and from the thumbnail, at first I thought it was that one group of two women (What duo is that again?) and was expecting a slower song, but this is fun and upbeat, the lyrics are playful, and the music video is cute and allows the band members to let loose a bit and dance around and be silly. What an excellent comeback for this band~

Title: ถ้าอ่านใจฉันได้เธอคงร้องให้ไปแล้ว / Tah Ahn Jai Chun Dai Tur Kong Raung Hai Bpai Laeo (If You Could Read My Heart, You’d Already Be Crying)
Artist: Modern
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่หลาบจำกับสิ่งที่เธอนั้นทำกับฉัน
Mai lahp jum gup sing tee tur nun tum gup chun
It’s impossible to change the things you do to me
สิ่งที่เธอนั้นไม่มีวัน เข้าใจฉัน
Sing tee tur nun mai mee wun kao jai chun
The things that you’ll never understand
ว่ามันเจ็บปวดเพียงใด
Wah mun jep bpuat piang dai
How much they hurt me

เบื่อบ้างไหมที่เป็นอย่างนี้
Beua bahng mai tee bpen baep nee
Are you bored of being like this?
ตอนแรกก็คิดว่าดี
Dtaun raek gor kit wah dee
At first I thought you were nice
แต่มาวันนี้เธอทำร้ายกัน
Dtae mah wun nee tur tum rai gun
But today you’ve hurt me

(*) เมื่อไม่รักกันแล้ว เธอไม่ต้องหวังดี
Meua mai ruk gun laeo tur mai dtaung wung dee
When you don’t love me, you don’t have to wish me well
ไม่ต้องมาแกล้งทำว่ารัก
Mai dtaung mah glaeng tum wah ruk
There’s no need to pretend like you love me
ไม่ต้องยื้อต้องรั้ง ปล่อยฉันไปดีๆ
Mai dtaung yeu dtaung rung bploy chun bpai dee dee
There’s no need to hold me back, it’s better to let me go
ถ้ายังเป็นแบบนี้ ฉันคงไม่ทนกับเธอ
Tah yung bpen baep nee chunkong mai ton gup tur
If things keep going like this, I won’t be able to stand you

(**) ถ้าอ่านใจฉันได้ เธอคงร้องไห้ไปแล้ว
Tah ahn jai chun dai tur kong raung hai bpai laeo
If you could read my heart, you’d already be crying
คงหมดน้ำตาไปแล้ว
Kong mot num dtah bpai laeo
You’d probably already be out of tears
กับความเสียใจ ที่เธอนั้นทำกับฉัน
Gup kwahm sia jai tee tur nun tum gup chun
From the sadness you inflicted on me
และจากวันนี้ เราคงจะไม่พบกัน
Lae jahk wun nee rao kong ja mai pob gun
And from now on, we won’t meet
ก่อนหน้านี้เธอดีกับฉัน….
Gaun nah nee tur dee gup chun
Before this moment, you were good to me
แต่วันนี้เธอทำร้ายกันไม่มีชิ้นดี
Dtae wun nee tur tum rai gun mai mee chin dee
But today you hurt me without any bit of goodness

(*,**,**)

   

คำร้อง ณัฐวุฒิ ฐิตะกาญจน์
จิ๊กซอว์ บัวแก้ว
ทำนอง นลธวัช ฐิตะกาญจน์
เรียบเรียง สิรวิชญ์ มะลิทิพย์

Title: รักยังไม่ต้องการ / Ruk Yung Mai Dtaung Gahn (Love Isn’t Necessary Yet)
Artist: Marsha (มาช่า)
Album: Let’s Have Fun Tonight
Year: 2007

แน่ใจจริงหรือ ที่บอกว่ารัก
Nae jai jing reu tee bauk wah ruk
Are you sure you love me?
รักคนเคยเจอะเจอแต่สิ่งร้ายๆ
Ruk kon koey jur jur dtae sing rai rai
Whenever I’ve loved someone, I’ve only ever found bad things
ถามตัวเองให้ดี ก่อนบอก
Tahm dtua eng hai dee gaun bauk
As yourself carefully before telling me
ว่าเธอรู้จักตัวฉัน ดีหรือยัง
Wah tur roo juk dtua chun dee reu yung
If you know me well enough yet

ไม่เคย หวงใจ รักใคร ก็เททั้งใจให้ไป
Mai koey huang jai ruk krai gor tay tung jai hai bpai
I’ve never guarded my heart, whenever I love someone, I devote my entire heart
แต่เจอะกัน ไม่เท่าไร
Dtae jur gun mai tao rai
But we’ve barely met
อย่ามาจริงจังอะไรเอาแบบนี้
Yah mah jing jung arai ao baep nee
Don’t come being so sincere like this

ท่ามกลาง แสงไฟ มืดมัวเห็นใครก็คงดีอยู่
Tahm glahng saeng fai meut mua hen krai gor kong dee yoo
Come in the middle of the lights, someone in the darkness probably seems good
ต้องเจอะกัน ชัดๆ ดู
Dtaung jur gun chut chut doo
We must see each other clearly to tell
ให้รู้ว่าใครเป็นใคร ดีกว่าไหม
Hai roo wah krai bpen krai dee gwah mai
Who is who, isn’t that better>

(*) อย่ามาเร่งเร้าสรุปว่ารัก
Yah mah reng rao saroop wah ruk
Don’t be so urgent to assume you love me
รักยังไม่ต้องการ อย่าด่วนรีบร้อน
Ruk yung mai dtaung gahn yah duan reep raun
Love isn’t necessary yet, don’t rush it
ขอ just fun tonight
Kor just fun tonight
I just want some fun tonight
อย่าด่วนเรียกร้อง อย่าผูกมัดตอนนี้
Yah duan riak raung yah pook put dtaun nee
Don’t push demands, don’t get wrapped up in a relationship right now
อย่ามาเร่งเร้าสรุปว่ารัก
Yah mah reng rao saroop wah ruk
Don’t be so urgent to assume you love me
ฉันยังไม่ต้องการ อย่าโกรธได้ไหม
Chun yung mai dtaung gahn yah groht dai mai
I don’t want that yet, please don’t be angry
ขอ chill chill กับเธอไปก่อนได้ไหม
Kor chill chill gup tur bpai gaun dai mai
Can I chill chill with you first?
เมื่อไหร่แน่ใจแล้ว แล้วเราค่อยรักกัน
Meua rai nae jai laeo laeo rao koy ruk gun
When I’m sure, then we’ll gradually progress our love

ไม่เคย เล่นตัว สนใจ ก็ลองคบกันไปก่อน
Mai koey len dtua son jai gor laung kop gun bpai gaun
I never play hard to get, if I’m interested, I try dating first
อะไรไม่แน่นอน อย่านอนใจเลยกับคนอย่างฉัน
Arai mai nae naun yah naun jia loey gup kon yahng chun
Nothing is for certain, don’t assume a person like me is easy

ก็พอ สนใจ ว่าเธอ ก็เออ ก็ดูดีอยู่
Gor por son jai wah tur gor ur gor doo dee yoo
You’re enough for me to be interested, yeah, you look good
ช่วยถอดเลยให้ฉันดู ว่าใจเธอมีดีขนาดไหน
Chuay taut loey hai chun doo wah jai tur mee dee kanaht nai
But please back up and let me see how good your heart is

(*,*)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง : T-RECS
เรียบเรียง : T-RECS

Title: ยินดีด้วยนะ / Yin Dee Duay Na (Congratulations)
Artist: About
Album: [Single]
Year: 2018

เธอคงมีความสุขกับคน ใหม่
Tur kong mee kwahm sook gup kon mai
You’re probably happy with your new boyfriend
ส่วนฉันคนนี้ไม่เป็นไร
Suan chun kon nee mai bpen rai
As for me, it’s okay
อย่ามาแคร์ แค่คนเก่า
Yah mah care kae kon gao
Don’t worry about someone who’s just your ex
สิ่งที่เธอต้องทำคือดูแล เขาเอาไว้ให้ดีๆ
Sing tee tur dtaung tum keu doo lae kao ao wai hai dee dee
What you must do is take good care of him
อย่าได้มีปัญหากัน
Yah dai mee bpunhah gun
Don’t let problems develop between you

(*) ขอให้เธอโชคดี กับสิ่งที่เธอนั้นเลือก
Kor hai tur chohk dee gup sing tee tur nun leuak
I wish you good luck with the things you’ve chosen
ถึงฉันเสียใจ แต่เธอนั้นคิดถูกแล้ว
Teung chun sia jai dtae tur nun kit took laeo
Even though I’m sad, you had the right thought

(**) ยินดีด้วยนะ ที่วันนี้เธอมีความสุข
Yin dee duay na tee wun nee tur mee kwahm sook
Congratulations on being happy today
เมื่อได้เห็นเธอมีความสุขฉันก็อุ่นใจ
Meua dai hen tur mee kwahm sook chun gor oon jai
When I see you happy, my heart gets warm
แม้ต้องฝืนยิ้มทั้งน้ำตา
Mae dtaung feun yim tung num dtah
Even though I must force a smile through the tears
ยินดีกับเธอนะ ที่เธอนั้นได้เจอคนใหม่
Yin dee gup tur na tee tur nun dai jur kon mai
I’m happy for you for finding someone new
คนที่รักเธอด้วยหัวใจ
Kon tee ruk tur duay hua jai
Someone who really loves you with his heart
แค่ได้เห็นรอยยิ้มของเธอ ฉันก็สุขใจ
Kae dai hen roy yim kaung tur chun gor sook jai
Just being able to see your smile makes me happy

ที่จริงฉันก็อยากจะรั้งเธอ
Tee jing chun gor yahk ja rung tur
Actually, I want to hold you back
แต่ก็ทำได้แค่รักเธอ
Dtae gor tum dai kae ruk tur
But all I can do is love you
และเห็นเธอมีความสุข
Lae hen tur mee kwahm sook
And see you happy

(*,**,*,**)

แต่สักวันหนึ่งฉันต้องลืม
Dtae suk wun neung chun dtaung leum
But some day, I must
ลืมเธอให้ได้
Leum tur hai dai
Be able to forget you

   

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ศักดิ์นคร พูคุ้ม(บอมAbout)

Title: คนที่ฉันรอ / Kon Tee Chun Ror (The Person I’m Waiting For)
Artist: Mod3G and Joelong
Album: OST The Series My Engineer
Year: 2020

ขอบคุณทุกสิ่ง ทุกความจริงใจที่เคยมอบให้กัน
Kaup koon took sing took kwahm jing jai tee koey maup hai gun
Thank you for everything, for all the sincerity that you’ve ever given me

(*) มีเธอก็เหมือนมีทุกสิ่ง
Mee tur gor meuan mee took sing
Having you is like having everything
เหมือนฉันมีทุกอย่าง
Meuan chun mee took yahng
It’s like I have everything
รักของเธอมาเติมเต็มใจฉัน
Ruk kaung tur mah dterm dtem jai chun
Your love has filled my heart
ตลอดชีวิตฉันเดินทาง
Dtalaut cheewit chun dern tahng
I’ve been traveling all my life
ตามหารักแท้มาเนิ่นนาน
Dtahm hah ruk tae mah nern nahn
Searching for true love for so long
ในวันนี้รู้ดีว่าเธอคือคนนั้น ที่ฉันรอ
Nai wun nee roo dee wah tur keu kon nun tee chun ror
Today I know full well that you’re the person I’ve been waiting for

อย่าสนใจถ้ามีใครเข้ามานินทา
Yah son jai tah mee krai kao mah nintah
Don’t go worrying about other people gossiping
อย่าสนใจเพราะฉันจะบอกเธอให้รู้ว่า
Yah son jai pror chun ja bauk tur hai roo wah
Don’t worry about it because I’ll tell you
เธอจะยังมีฉันที่ยังจะรักเธอตลอดไป
Tur ja yung mee chun tee yung ja ruk tur dtalaut bpai
You’ll still have me who still loves you forever
แม้ว่าในวันนี้จะไม่มีใครที่เข้าใจ
Mae wah nai wun nee ja mai mee krai tee kao jai
Even if there’s no one else who understands today
แค่ได้รู้ว่ายังมีเธอมาคอยห่วงใย
Kae dai roo wah yung mee tur mah koy huang yai
Just being able to know that I still have you worrying about me
แค่ได้รู้ว่ายังมีเธอมาทำให้อุ่นใจ
Kae dai roo wah yung mee tur mah tum hai oon jai
Just being able to know I still have you to warm my heart
เธอมาทำให้รู้ว่ารักนั้นคือการให้ไป
Tur mah tum hai roo wah ruk nun keu gahn hai bpai
You made me realize that love is giving
ได้ทำเพื่อใครสักคนด้วยความหวังดีจากใจ
Dai tum peua krai suk kon duay kwahm wung dee jahk jai
And being able to do things for someone out of the kindness of your heart

ก็เธอ….. ทำให้รู้ความจริงข้างใน
Gor tur tum hai roo kwahm jing kahng nai
You made me realize the truth inside
ที่ต้องการข้างในหัวใจก็คือเธอคนนี้
Tee dtaung gahn kahn gnai hua jai gor keu tur kon nee
That you’re the one I’ve needed in my heart
แค่เพียงได้มองตากันก็เข้าใจ
Kae piang dai maung dtah gun gor kao jai
Just looking into each other’s eyes, we understand
ไม่ต้องพูดอะไร
Mai dtaung poot arai
There’s no need to say anything

(*)

รอคอยมานานแสนนาน
Ror koy mah nahn saen nahn
I’ve been waiting for so long
หนึ่งชีวิตที่ได้เจอ
Neung cheewit tee dai jur
To find in my life
คนจริงใจที่เข้ามาบอกคำว่าห่วงใย
Kon jing jai tee kao mah bauk kum wah huang yai
Someone sincere who tells me they care about me
อุ่นใจทุกครั้งที่ฟังคำพูดของเธอนั้นบอกไว้
Oon jai took krung tee fung kum poot kaung tur nun bauk wai
My heart is warm every time that I listen to your words telling me
วันที่เธอยืนตรงนี้ มันทำให้เข้าใจ
Wun tee tur yeun dtrong nee mun tum hai kao jai
When you’re standing right here, it makes me understand
จดจำทุกช่วงเวลาที่ดีที่มีให้กันไว้
Jot jum took chuang welah tee dee tee mee hai gun wai
I remember every good moment we’ve had together

(*)

มีเพียงเธออยู่ในหัวใจ
Mee piang tur yoo nai hua jai
I only have you in my heart
เธอเป็นคนที่ฉันเฝ้าตามหา
Tur bpen kon tee chun fao dtahm hah
You’re the person I’ve been searching for

   

เนื้อร้อง / ทำนอง กัลย์กมล จิรชัยศักดิ์เดชา
Produced by กร มหาดำรงค์กุล
Music by ณัฐกฤต ศรีว่าง
Recorded at Axis Studio
Sound Engineering กร มหาดำรงค์กุล
Vocal Director & Edited by กร มหาดำรงค์กุล
Mixed & Mastering by กร มหาดำรงค์กุล at Axis Studio
Chorus by กัลย์กมล จิรชัยศักดิ์เดชา & กร มหาดำรงค์กุล

Title: คนไหนบ้าง / Kon Nai Bahng (Which Person?)
Artist: Pancake
Album: ผัดกะเพรากับเรา 2 / Put Gaprao Gup Rao Saung
Year: 2007

ยังดักรอปากซอย
Yung duk ror bpahk soy
I’m still waiting by the entrance of the road
เผื่อจะคอยซักคนไม่รู้ใคร
Peua ja koy suk kon mai roo krai
Just in case I should be waiting for someone, I don’t know who
ใครชวนไปไหนรีบไป
Krai chuan bpai nai reep bpai
If anyone invites me out somewhere, I hurry and go
เผื่อจะเจอคนรู้ใจซักที
Peua ja jur kon roo jai suk tee
Just in case I’ll meet someone who finally gets me

มีกี่คนเข้ามา
Mee gee kon kao mah
So many people have shown up
ก็เกิดปัญหามีแฟนทั้งนั้นเลย
Gor gert bpunhah mee faen tung nun loey
But problems have arose, they all have boyfriends
กี่คนกี่คนก็เหมือนเคย
Gee kon gee kon gor meuan koey
So many people, but it’s the same
แต่คนที่ใช่เลยเธออยุ่ไหน
Dtae kon tee chai loey tur yoo nai
But the one for me, where are you?

(*) มีคนคอยเตือนยิ่งไขว่ยิ่งขว้า
Mee kon koey dteuan ying kwai ying kwah
People have warned me that the more I reach
ยิ่งตามหายิ่งไกลเข้าทุกที
Ying dtahm hah ying glai kao took tee
And the more I search, the longer away it’ll be
ก็กลัวว่าปล่อยอยู่อย่างนี้..
Gor glua wah bploy yoo yahng nee
But I’m scared to let things go on like this
จะมีมั๊ยเมื่อไหร่ คนที่รู้ใจ
Ja mee mai meua rai kon tee roo jai
When will there be someone who gets me?

(**) มีคนไหนบ้าง
Mee kon nai bahng
Is there someone
ที่ยังไม่มีแฟน เธออยู่ตรงไหนบ้าง
Tee yung mai mee faen tur yoo dtrong nai bahng
Who doesn’t have a boyfriend yet? Where are you?
อยากเดินไปควงแขน
Yahk dern bpai kuang kaen
I want to walk arm-in-arm with you

ช่วยบอกไห้รู้หน่อย
Chuay bauk hai roo noy
Please tell me and let me know
ว่าฉันยังคอยความรัก..อยู่
Wah chun yung koy kwahm ruk yoo
That I’m still waiting for love
จะมีใครรู้บ้าง..ว่าฉันก็ไม่มีแฟน
Ja mee krai roo bahng wah chun gor ami mee faen
Is there anyone who knows that I don’t have a girlfriend?
ถ้าได้มารักอยู่ อยากมีคนควงแขน
Tah dai mah ruk yoo yahk mee kon kuang kaen
If it’s possible, come and love me, I want someone to link arms with

ช่วยบอกไห้รู้หน่อย
Chuay bauk hai roo noy
Please tell me and let me know
ว่าฉันยังคอยบอกรัก..เธอ
Wah chun yung koy bauk ruk tur
That I’m still waiting to tell you I love you

หัวใจดวงน้อยดวงนิด
Hua jai duang noy duang nit
My little heart
มันเต้นแร๊กๆระริกระริกระรี้
Mun dten raek raek rarik rarik raree
Is pounding, thump thump thump
ก็อยากมีแฟนแล้วครับ
Gor yahk mee faen laeo krup
I want a girlfriend
ก็ไม่ได้อยากมีก๊งมีกิ๊ก
Gor mai dai yahk mee gong mee gik
I don’t want a fling or friends with benefits

จีบใครเค้าก็ไม่สนกี่ร้อยพันคนก็ไม่เคยคลิ๊ก
Jeep krai kao gor mai son gee roy pun kon gor mai koey click
I’ve flirted with people, but they weren’t interested, there’s been hundreds of thousands of people, but it’s never clicked
ไอนั่นมันแทบเฉาตายไม่เคยกะด้ายกะด๊งกะดิ๊ก
Ai nun mun taep chao dtai mai koey gadai gadong gadik
I’m nearly withering away, I’ll never get through this

(*,**)

Title: อายเพื่อน / Ai Peuan (Embarrassed for My Friends to See)
Artist: Lookcheua (วงลูกเขือ)
Album: [Single]
Year: 2019

ใครก็เตือนว่าเธอเป็นคนหลายใจ
Krai gor dteuan wah tur b pen kon lai jai
Everyone warned me that you were unfaithful
แต่ไม่รู้ว่าไซหัวใจไม่รับฟัง
Dtae mai roo wah sai hua jai mai rup fung
But I don’t know why my heart refused to listen
รู้ทั้งรู้ว่าเธอหลอกกัน
Roo tung roo wah tur lauk gun
I know full well you’re deceiving me
แต่ฉันยังมีความหวัง
Dtae chun yung mee kwahm wung
But I still have hope
แม้ว่ามันจะพัง
Mae wah mun ja pung
Even though it’ll all fall apart
ก็ลองสักครั้งนึง
Gor laung suk krung neung
I’ll try it

(*) ใครก็เตือนว่าเธอนั้นมีแฟนแล้ว
Krai gor dteuan wah tur nun mee faen laeo
Everyone warned me that you already had a boyfriend
ยอมให้เพื่อนมันแซวว่าโม่เหมือนควาย
Yaum hai peuan mun saew wah moh meuan kwai
I allowed my friends to tease me and call me an idiot
ก็เพราะคิดว่าเธอจะให้หัวใจ
Gor pror kit wah tur ja hai hua jai
Because I thought you’d give me your heart
ไม่คิดว่าเธอจะทำกันได้
Mai kit wah tur ja tum gun dai
I never imagined you’d do this to me
อายเพื่อนก็อาย
Ai peuan gor ai
I’m so embarrassed for my friends to see, I’m embarrassed that
บอกใครเขาคงสมน้ำหน้า
Bauk krai kao kong som num nah
They’ll tell everyone that I deserve it

(**) ก็เพราะว่าเจ็บแล้วไม่เคยจำสักที
Gor pror wah jep laeo mai koey jum suk tee
Because I never remember when I get hurt
พอโดนเธอทิ้งแบบนี้
Por dohn tur ting baep nee
As soon as I was dumped by you like this
ก็มานั่งเสียใจร้องไห้
Gor mah nung sia jai raung hai
I sat crying sadly
หัวใจถูกเธอทำร้าย
Hua jai took tur tum rai
You broke my heart
เหมือนตายทั้งเป็น
Meuan dtai tung bpen
It’s like I’m dead
ก็เพราะว่าฉันนั้น
Gor pror wah chun nun
Because I
ไว้ใจเธอมากไป
Wai jai tur mahk bpai
Trusted you too much
จนเธอกลับมาทำลายหัวใจ
Jon tur glup mah tum lai hua jai
Until you ended up destroying my heart
อย่างเยือกเย็น
Yahng yeuak yen
Nonchalantly
เหยียบซ้ำแผลเดิมเลือดสาดกระเซ็น
Yiap sum plae derm leuat saht grasen
You stomped over and over on my same wounds, blood splattered
ต้องหยบร้องไห้
Dtaung yop raung hai
I must cry
กลัวเพื่อนมันเห็นน้ำตาควาย
Glua peuan mun hen num dtah kwai
I’m scared my friends will see the tears of an idiot

(*,**,**)

   

คำร้อง / ทำนอง : เอฟ วงฟิน
เรียบเรียง : กริช ราชัน
เปียโน / กีตาร์ : เสก ผานชื่น
บันทึกเสียงร้อง : เอกศิลป์ รัตนมณี
Mixed Mastered by : สัญญา อิทธิสัน

Title: อ้อมกอด / Aum Gaut (Embrace)
Artist: Tytan
Album: [Single]
Year: 2020

กลางวันก็ไม่เคยสดใส
Glahng wun gor mai koey sot sai
The middle of the day is never bright
กลางคืนทำไงให้หลับได้ลง
Glahng keun tum ngai hai lup dai long
What can I do to be able to sleep at night?
(ก็ฉันยังคิดถึง)
(Gor chun yung kit teung)
(I still think of you)

แต่เธอ คนเดิมที่เคยรอ
Dtae tur kon derm tee koey ror
But you’re the same person whom I once waited for
วันนี้ ทำไมมันไม่เหมือนวันก่อน
Wun nee tummai mun mai meuan wun gaun
Why aren’t things the same today?
(เมื่อเธอทิ้งไปอย่างนั้น)
(Meua tur ting bpai yahng nun)
(When you’ve abandoned me like that)

(*) ในวันที่ฝนโปรยมาให้ดวงใจ ฉันช้ำ
Nai wun tee fon bproy mah hai duang jai chun chum
When the rain falls, it makes my heart ache
รู้ดีว่าทรมานมากแค่ไหน
Roo dee wah toramahn mahk kae nai
I know full well how much torture it is
เมื่อไม่มีเธอมากอด มาชิดข้างกาย
Meua mai mee tur mah gaut mah chit kahng gai
When I don’t have you hugging me, being close beside me
เพราะเธออยู่ในอ้อมกอดของเขา
Pror tur yoo nai aum gaut kaung kao
Because you’re in his embrace

และเขารักเธอเท่าฉันไหม
Lae kao ruk tur tao chun mai
And does he love you as much as me?
ตามใจเธอได้เท่าฉันหรือเปล่า
Dtahm jai tur dai tao chun reu bplao
Does he get you whatever you want like I did?
(ไม่ว่าเธอขออะไร)
(Mai wah tur kor arai)
(No matter what you ask for?)

และเธอคงจำไม่ได้แล้ว
Lae tur kong jum mai dai laeo
And you probably can’t remember
แต่ฉัน ยังคอยนั่งทบทวนทุกเรื่องราว
Dtae chun yung koy nung top tuan took reuang rao
But I’m still siting here reconsidering every story
(ที่เธอสัญญากับฉัน)
(Tee tur sunyah gup chun)
(That you promised me)

(*)

เวลาดูหนังคนเดียว
Welah doo nung kon diao
When I watch a movie alone
แล้วยิ่งคิดถึงเธอเชียว
Laeo ying kit teung tur chiao
The more I miss you
ไม่อยากจะมองว่าเธอนะเปลี่ยนเป็นใจร้าย
Mai yahk ja maung wah tur na bplian bpen jai rai
I don’t want to see you as having changed into someone cruel
แต่ว่าเธอทำใจฉันแทบวาย
Dtae wah tur tum jai chun taep wai
But you nearly made my heart stop
คงได้แค่ get high ไปวันๆทั้งคืน
Kong dai kae get high bpai wun wun tung keun
All I can do is get high day by day and every night
เพราะมันคงไม่มีอะไรจะทำให้ลืม
Pror mun kong mai mee arai ja tum hai leum
Because nothing will make me forget
แค่อยากให้ฟ้า นั้นได้พัดเธอมาอีกครั้ง
Kae yahk hai fah nun dai put tur mah eek krung
I just want the sky to blow you back here again

   

เนื้อร้อง : TYTAN
ทำนอง : TYTAN
เรียบเรียง : BossaOnTheBeat
Mixing & Mastering : BossaOnTheBeat
Producer : BossaOnTheBeat

   
It wasn’t a bad song until he had to end by saying all he does is get high all the time now. He looks like he’s ten, why is he getting high and what is he getting high off of?