Pee Sadert

All posts tagged Pee Sadert

Title: จำไม่ได้ว่าต้องลืม / Jum Mai Dai Wah Dtaung Leum (I Can’t Remember That I Must Forget)
Artist: Pee Saderd (พี สะเดิด)
Album: รักจนไม่รู้จะรักยังไง / Ruk Jon mai Roo Ja Ruk Yung Ngai (Love Until I Don’t Know How to Love)
Year: 2020

รู้สึกตัวก็ตอนได้ยินชื่อเขา
Roo seuk dtua gor dtaun dai yin cheu kao
I realized it when I heard his name
ก็เพิ่งนึกได้ว่าเราไม่รักกัน
Gor perng neuk dai wah rao mai ruk gun
I was just able to realize we weren’t in love
ขอโทษเธออีกที ที่วันนี้ยั้งใจไม่ทัน
Kor toht tur eek tee tee wun nee yung jai mai tun
I’m sorry again for not being able to restrain my heart in time today
ทำให้เธอรำคาญและเสียเวลา
Tum hai tur rumkahn lae sia welah
I annoyed you and wasted your time

ไม่ตั้งใจที่จะดื้อดึง
Mai dtung jai tee ja deu deung
I didn’t mean to be stubborn
แต่เพราะคิดถึงจึงมาหา
Dtae pror kit teung jeung mah hah
But I came to see you because I missed you
ไม่ได้มาตอแยแต่มันเผลอไป
Mai dai mah dtor yae dtae mun plur bpai
I didn’t come to harass you, I was just careless

(*) จำไม่ได้ว่าต้องลืม ต้องลืมเรื่องราวของเราวันนั้น
Jum mai dai wah dtaung leum dtaung leum reuang rao kaung rao wun nun
I can’t remember that I must forget, must forget our story from those days
ไม่ทันคิดว่าเราเลิกกัน ยังอยากโทรหากันยามเหงา
Mai tun kit wah rao lerk gun yung yahk toh hah gun yahm ngao
I can never seem to remember that we broke up, I still want to call you when I’m lonely
ลืมไปเลยว่าต้องจำ ต้องจำขึ้นใจเธอเป็นของเขา
Leum bpai loey wah dtaung jum dtaung jum keun jai tur bpen kaung kao
I forgot that I had to remember, had to remember that you’re his
ขอโทษที่ยังเก็บเอา คำว่าเรา…มาใช้จนชิน
Kor toht tee yung gep ao kum wah rao mah chai jon chin
I’m sorry for still using “us,” I’d gotten used to it

จากนี้จะคอยสั่งใจตัวเองทุกวัน
Jahk nee ja koy sung jai dtua eng took wun
From now on, I’ll keep ordering my heart every day
ว่าฉันเป็นเพียงแค่คนเคยรู้จัก
Wah chun bpen piang kae kon koey roo juk
That I’m just someone you used to know
สาบานต่อดินฟ้า จะไม่มาหาแม้ใจมันอยาก
Sahbahn dtor din fah ja mai mah hah mae jai mun yahk
I swear to heaven and earth that I won’t come to see you, even though my heart wants to
จะท่องเอาไว้ว่ารักเรานั้นไม่มี
Ja taung ao wai wah ruk rao nun mai mee
I’ll memorize that our love doesn’t exist

(**) ถือว่ามาบอกลาแล้วกัน
Teu wah mah bauk lah laeo gun
Let’s just say I came to say good-bye
หากเขาถาม พูดไปอย่างนี้
Hahk kao tahm poot bpai yahng nee
If he asks, tell him this
ขอโทษเขาให้ทีที่มันเผลอไป
Kor toht kao hai tee tee mun plur bpai
Apologize to him for me for being careless

(*,**,*)

   

คำร้อง/ทำนอง: ชนะ เสวิกุล
เรียบเรียง: บรรจง เวียงพล

Title: ความต้องการทางแพทย์สูง / KWahm Dtaung Gahn Tahng Paet Soong (High Medical Demand)
Artist: Pee Sadert (พี สะเดิด)
Album: จิ๊กโก๋นำเข้า / JiggoNah Kao
Year: 2015

เจ็บเกินจะเจอหน้าใคร
Jep gern ja jur nah krai
It hurts too much to face anyone
กลัวเขาถามถึงคนเคยเคียงข้าง
Glua kao tahm teung kon koey kiang kahng
I’m scared they’ll ask about the person who was once at my side
เห็นเพื่อนก็เดินหนีห่าง
Hen peuan gor dern nee hahng
When I see my friends, I run away
กลัวเขาถามว่าเธออยู่ไหน
Glua kao tahm wah tur yoo nai
Afraid they’ll ask where you are
ค่ำลงก็เหงา
Kum long gor ngao
Night falls and I’m lonely
ถึงตอนเช้าก็ไม่อยากหายใจ
Teung dtaun chao gor mai yahk hai jai
All night, I don’t want to breathe
มันเป็นเอามากรู้ไหม
Mun bpen ao mahk roo mai
Do yo know how serious it is?
อาการแย่ลงทุกวัน
Ahgahn yae long took wun
My symptoms are worsening every day

(*) ก็คนไม่เคย อกหัก
Gor kon mai koey auk huk
People who have never been heartbroken
ไม่คิดว่าหนักเลยไม่กลัวซะงั้น
Mai kit wah nuk loey mai glua sa ngun
Never think it’s serious, so they’re not scared of it
เจอเข้าจริงเลยออก อาการ
Jur kao jing loey auk ahgahn
I really faced it and got the symptoms
สงสัยต้องพึ่งโรงบาลไม่น้อย
Song sai dtaung peung rohng bahn mai noy
I wonder if I need to be admitted to the hospital
มีความต้องการทางแพทย์สูง
Mee kwahm dtaung gahn tahng paet soong
There’s a high medical demand
ช่วยพยุงผมขึ้นเตียงหน่อย
Chuay payoong pom keun dtiang noy
Please prop me up in bed
เจ็บจริงๆไม่ได้ สำออย
Jep jing jing mai dai sum oy
It really hurts, I’m not faking it
คุณหมอช่วยดามอกหน่อยแล้วกัน
Koon mor chuay dtahm auk noy laeo gun
Doctor, please fix my chest
มีความต้องการทางแพทย์จริงๆ
Mee kwahm dtaung gahn tahng paet jing jing
There’s a real medical need
เมื่อถูกเธอทิ้งไปกับคนนั้น
Meua took tur ting bpai gup kon nun
When you dumped me to go with him
ความน้อยใจ ตกใน ทุกวัน
Kwahm noy jai dtok nai took wun
My heartache torments me every day
จิ๊กโก๋บ้านนอกอย่างฉัน
Jiggo bahn nauk yahng chun
A country thug like me
ใครจะรักจริง
Krai ja ruk jing
Who would really love me?

เฝ้าคอยหลบหน้าผู้คน
Fao koy lop nah poo kon
I keep avoiding everyone
ขังตัวเองในความเหงาลำพัง
Kung dtua eng nai kwahm ngao lumpung
Confining myself in lonely solitude
มองไปรอบตัวทุกอย่าง
Maung bpai raup dtua took yahng
Looking at everything around me
เห็นเปื้อนหยด น้ำตา ทุกสิ่ง
Hen bpeuan yot num dtah took sing
Everything seems soiled by tear drops
นี่เองใช่ไหม
Nee eng chai mai
This is how it is, isn’t it?
อาการของคนถูกทิ้ง
Ahgahn kaung kon took ting
The symptoms of an abandoned person
เหมือนโดนความเศร้าเข้าสิง
Meuan dohn kwahm sao kao sing
It’s like I’ve been possessed by sadness
รู้สึกแย่ลงทุกวัน
Roo seuk yae long took wun
I feel worse every day

(*)
จิ๊กโก๋บ้านนอกอย่างฉัน
Jiggo bahn nauk yahng chun
A country thug like me
ใครจะรักจริง
Krai ja ruk jing
Who would really love me?

Title: รักจนไม่รู้จะรักยังไง / Ruk Jon Mai Roo Ja Ruk Yung Ngai (I Loved Until I Don’t Know How to Love)
Artist: Pee Sadert (พี สะเดิด)
Album: รักจนไม่รู้จะรักยังไง / Ruk Jon Mai Roo Ja Ruk Yung Ngai (I Loved Until I Don’t Know How to Love)
Year: 2014

มันเกิดอะไรกับความรักเรา เหมือนมีเรื่องมีราวเรื่อยไป
Mun gert arai gup kwahm ruk rao meuan mee reuang mee rao reuay bpai
What’s happening to our love? It’s like we constantly have problems
ไม่เคยใช้เหตุผลคุยกันเลยสักครั้ง
Mai koey chai het pon kooey gun loey suk krung
We never use reason and talk to each other
อยู่ใกล้ใกล้แต่ยิ่งห่างไกล คล้ายคล้ายเธอมีอะไรปิดบัง
Yoo glai glai dtae ying hahng glai klai klai tur mee arai bpit bung
We’re near, but the further apart we grow, it’s like you have something you’re hiding
แม้ขอโทษเธอทุกครั้ง เธอยังรำคาญ
Mae kor toht tur took krung tur yung rumkahn
Even though I apologize to you every time, you’re still annoyed

(*) จะทำอะไรก็ไม่ถูกใจ อยากเดินใกล้ใกล้ยังรู้สึกผิด
Ja tum arai gor mai took jai yahk dern glai glai yung roo seuk pit
Whatever I do, you’re not satisfied, I want to be near you, but I still feel like it’s wrong
ยิ่งคิด ยิ่งเหนื่อยใจ
Ying kit ying neuay jai
The more I think about it, the more tired I am

(**) ก็เพราะฉันรักเธอ จนไม่รู้จะรักยังไง
Gor pror chun ruk tur jon mai roo ja ruk yung ngai
Because I’ve loved you so much, I don’t know how to love
ช่วยบอกคนที่มันน้อยใจคนนี้สักหน่อย
Chuay bauk kon tee mun noy jai kon nee suk noy
Please tell this offended person
ว่าเธอรักฉันจริง หรือทนอยู่เพียงเพื่อรอคอย
Wah tur ruk chun jing reu ton yoo piang peua ror koy
That you really still love me, or are you just enduring staying with me just to wait
คอยวันที่เธอจากลา ก็แค่บอกฉันมาจะได้ไม่เสียเวลาทำใจ
Koy wunt ee tur jahk lah gor kae bauk chun mah ja dai mai sia welah tum jai
Waiting for the day you’ll leave, just tell me so I won’t waste time coming to terms with it

ที่ผ่านผ่านมาก็พยายาม ตามแต่ใจเธอทุกอย่าง
Tee pahn pahn mah gor payayahm dtahm dtae jai tur took yahng
In the past, I only tried to follow your desires in everything
จนบางครั้ง ความเป็นฉันมันหายไป
Jon bahng krung kwahm bpen chun mun hai bpai
Until sometimes, my own existence disappeared
ช่วยบอกกันสักหน่อยก็ดี ถ้าหากวันนี้ฉันยังไม่ใช่
Chuay bauk gun suk noy gor dee tah hahk wun nee chun yung mai chai
Please tell me just once if I’m still not the right one today
จะได้รู้ว่าฉันควรไปทางไหนดี
Ja dai roo wah chun kuan bpai tahn nai dee
I’ll be able to know which path I should take

(*,**,*,**)

ช่วยบอกฉันมา จะได้รู้ ว่าควรรักเธอยังไง
Chuay bauk chun mah ja dai roo wah kuan ruk tur yung ngai
Please tell me, I’ll be able to know how I should love you

Title: รักคนโทรมาจังเลย / Ruk Kon Toh Mah Jung Loey (I Really Love the Person Calling)
Artist: Pee Saderd (พี สะเดิด)
Album: จิ๊กโก๋นำเข้า / Jik Goh Nah Kao
Year: 2008

จากวันที่รอ พ.ศ ที่ใจคิดถึง
Jahk wun tee ror por sor tee jai kit teung
From the day I waited, my heart has missed you
จากมุมมุมหนึ่งของเมืองใหญ่ไกลบ้านเรา
Jahk moom moom neung kaung meuan gyai glai bahn rao
From one corner of my house in a faraway city
จากคนๆ นี้ที่มีเพื่อนคือความเหงา
Jahk kon kon nee tee mee peuan keu kwahm ngao
From this person who has loneliness as a friend
เฝ้าส่งข่าวคราวจากใจฝากไปถึงเธอ
Fao song kao krao jahk jai fahk bpai teung tur
Sending messages from my heart to you

กี่งานเงินน้อยที่คอยก้มหน้าฝ่าฟัน
Gee ngahn ngern noy tee koy gom nah fah fun
Much work and little money is the constant struggle
หลายปีพ้นผ่านก็ยังทุกข์ยากเสมอ
Lai bpee pon pahn gor yung took yahk samur
Many years pass but I’m still always suffering
ยามเหนื่อยยามเหงาหัวใจเฝ้าร้องละเมอ
Yahm neuay yahm ngao hua jai fao raung lamur
When I’m tired, when I’m lonely, my heart cries out
ก็มีแต่เธอที่โทรมาปลอบใจกัน
Gor mee dtae tur tee toh mah bplaup jai gun
I have only you who calls and soothes my heart

(*) รักคนโทรมาจังเลยอยากเอ่ยให้ฟังทุกวัน
Ruk kon toh mah jung loey yahk oey hai fung took wun
I really love the person calling, I want to say it to you every day
ณ เวลานี้เมื่อวานได้เอ่ยคำนี้
Na welah nee meua wahn dai oey kum nee
At this moment yesterday I said these words
รักคนโทรมาจังเลยฝากใส่กลอนหัวใจให้ดี
Ruk kon toh mah jung loey fahk sai glaun hua jai hai dee
I really love the person calling, please take good care of my heart
ไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้กลับไปดูแล
Mainahn ja pah tung cheewit nee glup bpai doo lae
Soon I’ll take this life of mine back to look after you

จากวันที่รอ พ.ศ.ที่ใจเฝ้าฝัน
Jahk wun tee ror por sor tee jai fao fun
From the day I’ve waited, that my heart has dreamed
เราจะก้าวผ่านทุกวันด้วยใจ รักแท้
Rao ja gao pahn took wun duay jai ruk tae
We’ll move forward every day with our hearts and true love
ยามที่อยู่ไกลเกินเอื้อมมือไปเทคแคร์
Yahm tee yoo glai gern euam meu bpai take care
When we live too far away to reach out a hand and take care
ยังได้ดูแลด้วยการกดเบอร์หากัน
Yung dai doo lae duay gahn got bur hah gun
You can still take care of me by calling my number

(*,*)

ไม่นานจะพาทั้งชีวิตนี้กลับไปดูแล
Mai nahn ja pah tung cheewit nee glup bpai doo lae
Soon I’ll take this life of mine back to look after you

Title: อยู่กับใครก็ไม่หายเหงา / Yoo Gup Krai Gor Mai Hai Ngao (Being With Anyone Else Doesn’t Cure My Loneliness)
Artist: Pee Sadert (พี สะเดิด)
Album: ขอโทษที่ลืมบ่ได้ / Kor Toht Tee Leum Bor Dai (I’m Sorry I Can’t Forget)
Year: 2014

เธอก็ไกล งานก็หนัก อุ่นไอก็ห่าง
Tur gor glai ngahn gor nuk oon ai gor hahng
You’re far away, work is stressful, warmth is distant
เป็นไงบ้าง เหงาไหมเธอ ที่อยู่ทางโน้น
Bpen ngai bahng ngao mai tur tee yoo tahng nohn
How are you? Are you lonely over there?
วันที่ผ่าน เธอไม่อยู่ ใจก็หม่น
Wun tee pahn tur mai yoo jai gor mon
The days that passed without you here, my heart has been down
คิดถึงจน คืนทั้งคืน แทบทนไม่ไหว
Kit teung jon keun tung keun taep ton mai wai
I miss you so much, all night I nearly can’t take it

(*) ออกมาเจอ คนมากมาย ก็ไม่ดีขึ้น
Auk mah jur kon mahk mai gor mai dee keun
I go out and meet many people, but it doesn’t make it better
ไม่มีทางอื่น มีอยู่ทางเดียว เธอช่วยได้ไหม
Mai mee tahng eun meu yoo tahng diao tur chuay dai mai
There’s no other way, I’m only good at one thing, can you help me?

(**) อยู่กับใครก็ไม่หายเหงา ไม่เหมือนมีเธออยู่เคียงข้างข้าง
Yoo gup krai gor mai hai ngao mai meuan mee tur yoo kaing kahng kahng
Being with anyone else doesn’t cure my loneliness, it’s not like having you beside me
อยู่กับเธอแล้วความอ้างว้าง รังแกหัวใจไม่ได้
Yoo gup tur laeo kwahm ahng wahng rung gae hua jai mai dai
When I’m with you, loneliness can’t bully my heart
อยู่กับเธอแล้วมันหายเหงา เลยอยากให้เราอยู่กันใกล้ใกล้
Yoo gup tur laeo mun hai ngao loey yahk hai rao yoo gun glai glai
When I’m with you, it cures my loneliness, so I want us to be near each other
หากมีกันและกันเรื่อยไป ทั้งสองหัวใจก็ไม่ต้องเหงา
Hahk mee gun lae gun reuay bpai tung saung hua jai gor mai dtaung ngao
If we always have each other, both our hearts wouldn’t have to be lonely

อยากถามเธอ เธอรู้สึก เหมือนกันหรือเปล่า
Yahk tahm tur tur roo seuk meuan gun reu bplao
I want to ask you if you feel the same as me
คำว่าเรา คือสิ่งเดียว ที่คอยปลอบใจ
Kum wah rao keu sing diao tee koy bplaup jai
The word “us” is the one thing that soothes me

(*,**,**)

หากมีกันและกันเรื่อยไป ทั้งสองหัวใจก็ไม่ต้องเหงา
Hahk mee gun lae gun reuay bpai tung saung hua jai gor mai dtaung ngao
If we always have each other, both our hearts wouldn’t have to be lonely

Title: ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า / Chun Gumlung Bpen Dtua Taen Kaung Krai Reu Bplao (Am I Serving as a Replacement For Someone?)
Artist: Pee Sadert
Album: ขอโทษที่ลืมบ่ได้ / Kor Toht Tee Leum Bor Dai (I’m Sorry I Can’t Forget)
Year: 2012

วันนี้ฉันสำคัญ กับใจเธอหรือเปล่า
Wun nee chun sumkun gup jai tur reu bplao
Am I important to you today?
ก็เหมือน เธอยังคิดถึงเขาทุกนาที
Gor meuan tur yung kit teung kao took nahtee
It’s like you’re still thinking of him at every moment
รักที่ได้จากเขา เธอก็ยังเก็บเอาไว้อย่างดี
Ruk tee dai jahk kao tur gor yung gep ao wai yahng dee
You still hold on to the love you got from him
เหมือนเธอยังมี เยื่อใยใจให้เขาอยู่เลย
Meuan tur yung mee yeua yai jai hai kao yoo loey
Like you still have feelings for him

(*) ตั้งแต่คบกันมาจนวันนี้ เธอมีฉันเอาไว้ทำไม
Dtung dtae kop gun mah jon wun nee tur mee chun ao wai tummai
Ever since we started dating up till today, who have you kept me around?
ช่วยบอกทีได้ไหม บอกใจที่มันค้างคา
Chuay bauk tee dai mai bauk jai tee mun kahng kah
Please tell me, tell my unresolved heart

(**) ว่าฉันกำลังเป็นตัวแทน ของใครหรือเปล่า
Wah chun gumlung bpen dtua taen kaung krai reu bplao
Am I serving as a replacement for someone?
ยิ่งรักทำไมมันยิ่งเหงา เรายิ่งห่างไกล
Ying ruk tummai mun ying ngao rao ying hahng glai
Why is it that the more I love you, the lonelier I feel, and the further apart we get?
หากฉันไม่ใช่คนที่เธอ อยากให้มาอยู่ในหัวใจ
Hahk chun mai chai kon tee tur yahk hai mah yoo nai hua jai
If I’m not the person you want to give your heart to
ช่วยเอ่ยมาสักคำได้ไหม
Chuay oey mah suk kum dai mai
Just say the word
จะได้หายข้องใจว่าเธอ รักฉันจริงหรือเปล่า
Ja dai hai kaung jai wah tur ruk chun jing reu bplao
And cure the suspicions of if you really love me or not

หากฉันนั้นมันเป็น ได้ก็เพียงแค่เงา
Hahk chun nun mun bpen dai gor piang kae ngao
If I can only be a shadow
กลบเกลื่อน ความเหงาที่เกิดจากเขาคนนั้น
Glop gleuan kwahm ngao tee gert jahk kao kon nun
Covering up the loneliness that occurred because of him
ก็ไม่รู้ว่าเรา จะเสียเวลาไปทำไมกัน
Gor mai roow ah rao ja sia welah bpai tummai gun
I don’t know why we’re wasting time together
เพราะต่อให้ฉัน ดียังไงก็ไม่ได้ใจเธอ
Pror dtor hai chun dee yung ngai gor mai dai jai tur
Because no matter how good I am, I won’t get your heart

(*,**,*,**)
จะได้หายข้องใจว่าเธอ รักฉันจริงหรือเปล่า
Ja dai hai kaung jai wah tur ruk chun jing reu bplao
And cure the suspicions of if you really love me or not

ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า / Chun Gumlung Bpen Dtua Taen Kaung Krai Reu Bplao (Am I Serving as a Replacement For Someone?)
จำไม่ได้ว่าต้องลืม / Jum Mai Dai Wah Dtaung Leum (I Can’t Remember That I Must Forget)
ความต้องการทางแพทย์สูง / Kwahm Dtaung Gahn Tahng Paet Soong (High Medical Demand)
รักจนไม่รู้จะรักยังไง / Ruk Jon Mai Roo Ja Ruk Yung Ngai (I Loved Until I Don’t Know How to Love)
รักคนโทรมาจังเลย / Ruk Kon Toh Mah Jung Loey (I Really Love the Person Calling)
อยู่กับใครก็ไม่หายเหงา / Yoo Gup Krai Gor Mai Hai Ngao (Being With Anyone Else Doesn’t Cure My Loneliness)

   
All songs tagged Pee Sadert