Bubble Girls

All posts tagged Bubble Girls

Title: อยู่ได้ไหม / Yoo Dai Mai (Can I Stay)
Artist: Lisa Teresa and Wan Pimmara (ลิซ่า เทเรซ่า & หวาน พิมรา – Bubble Girls and Zaza)
Album: Surprise
Year: 1999

เธออยากบอกกันไหม
Tur yahk bauk gun mai
Do you want to tell me?
อยากระบาย
Yahk rabai
Do you want to explain
ให้ใครฟังบ้างไหม
Hai krai fung kahng mai
For anyone to listen?
เธอเจ็บมาจากไหน
Tur jep mah jahk nai
Where did your pain come from?
เกิดอะไรจึงซึมจึงเศร้าไป
Gert arai jeung seum jeung sao bpai
What happened that made you so sad and depressed?

(*) หากสิ่งไหนเธออยากให้ฉันทำ
Hahk sing nai tur yahk hai chun tum
If there’s anything you want me to do
บอกกับฉันอย่างเต็มใจ
Bauk gup chun yahng dtem jai
Feel free to tell me
อยากจะนั่งฟังเธอ
Yahk ja nung fung tur
I want to sit and listen to you
มาปรับทุกข์ในใจกับฉัน
Mah bprup took nai jai gup chun
Share the burden you carry in your heart with me

(**) อยู่ได้ไหม ขออยู่ตอนเธอเสียใจ
Yoo dai mai kor yoo dtaun tur sia jai
Can I stay? I want to stay while you’re sad
ขออยู่ตอนไม่เห็นใคร
Kor yoo dtaun mai hen krai
I want to stay when you can’t see anyone else
เคียงข้างเธอเลยสักคน
Kiang kahng tur loey suk kon
Beside you
อยู่ได้ไหม อยากอยู่ถ้าเธอต้องการ
Yoo dai mai yahk yoo tah tur dtaung gahn
Can I stay? I want to stay if you need me to
ขออยู่ปลอบใจให้กัน
Kor yoo bplaup jai hai gun
I want to stay and comfort you
อยากนั่งข้างเธอตรงนี้
Yahk nung kahng tur dtrong nee
I want to sit next to you right here
ได้หรือเปล่า
Dai reu bplao
Can I?

เธอถูกใครทำร้าย
Tur took krai tum rai
Did someone hurt you?
เจ็บมากไหมไม่ไหวก็บอกมา
Jep mahk mai mai wai gor bauk mah
Are you hurting a lot? If you can’t take it, tell me
หากว่าเธอเหนื่อยล้า
Hahk wah tur neuay lah
If you’re tired
ก็หลับตาพิงมาที่ฉันเลย
Gor lup dtah ping mah tee chun loey
Close your eyes and lean against me

(*,**)

หากสิ่งไหนเธออยากให้ฉันทำ
Hahk sing nai tur yahk hai chun tum
If there’s anything you want me to do
บอกกับฉันอย่างเต็มใจ
Bauk gup chun yahng dtem jai
Feel free to tell me

(**)
ได้หรือเปล่า
Dai reu bplao
Can I?

   

คำร้อง เผ่าพันธุ์ อมตะ
ทำนอง อรรถพล ประเสริฐยิ่ง
เรียบเรียง เพชร มาร์

Title: รัก – ไม่รัก / Ruk Mai Ruk (He Loves Me, He Loves Me Not)
Artist: Zaza & Bubble Girls
Album: Surprise
Year: 1999

เขา คนนั้น ที่เจอะกันมาก็แสนนาน
Kao kon nun tee jur gun mah gor saen nahn
I met him a long time ago
ที่โทรมาคุยกันทุกวัน อยากรู้ว่าใจของเขา คิดยังไง
Tee toh mah kooey gun took wun yahk roo wah jai kaung kao kit yung ngai
When he calls and talks to me every day, I want to know what his heart is thinking
ต้องใช้ ดอกไม้ เด็ดกลีบมาทายกันสักที
Dtaung chai dauk mai det gleep mah tai gun suk tee
I must use flower petals to guess
เด็ดมาดูคงรู้ดี อยากดูว่าใจของเขา คิดยังไง
Det mah doo kong roo dee yahk doo wah jai kaung kao kit yung ngai
I pluck them to see and find out, I want to see what his heart is thinking

(*) ถ้าตอนสุดท้าย หยุดลงที่คำว่ารักกัน
Tah dtaun soot tai yoot long tee kumw ah ruk gun
If, in the end, I end on “he loves me”
ถ้าเป็นอย่างนั้น ใจเขาก็คงจะรักเรา
Tah bpen yahng nun jai kao go rkong ja ruk rao
If it’s like that, then his heart loves me
ถ้าตอนสุดท้าย หยุดลงที่คำว่าเขาไม่รัก ก็คงเศร้า
Tah dtaun soot tai yoot long tee kum wah kao mai ruk gor kong sao
If, in the end, it stops on “he loves me not,” then I’ll be sad

(**) รักหรือไม่รัก จะรักหรือว่าไม่รัก
Ruk reu mai ruk ja ruk reu wah mai ruk
He loves me, he loves me not, will he love me or love me not?
อยากจะรู้รักไม่รัก จะรักหรือว่าไม่รัก
Yahk ja roo ruk mai ruk ja ruk reu wah mai ruk
I want to know if he loves me or loves me not, will he love me or love me not?
ใจก็ยังลุ้นลุ้น ถ้าลงเอยว่าเรารักกัน ก็คงดี
Jai gor yung loon loon tah long oey wah rao ruk gun gor kong dee
My heart is still anticipating it, if it lands on he loves me, it’ll be good
รักหรือไม่รัก จะรักหรือว่าไม่รัก
Ruk reu mai ruk ja ruk reu wah mai ruk
He loves me, he loves me not, will he love me or love me not?
อยากจะรู้รักไม่รัก จะรักหรือว่าไม่รัก
Yahk ja roo ruk mai ruk ja ruk reu wah mai ruk
I want to know if he loves me or loves me not, will he love me or love me not?
ใจก็ยังตึ๊กตั๊ก ถ้าเป็นไม่รักก็แย่เลย
Jai gor yung dteuk dtuk tah bpen mai ruk gor yae loey
My heart is still pounding, if it’s “he loves me not,” that’ll be bad

เด็ดมา เด็ดไป ก็หยุดตรงคำไม่รักกัน
Det mah det bpai gor yoot dtrong kum mai ruk gun
I pluck and pluck, and it stops on “he loves me not”
ก็ตกกะใจอยู่เหมือนกัน ผลมันออกยังงี้ ได้ยังไง
Gor dtok ga jai yoo meuan gun pon mun auk yung ngee dai yung ngai
I’m surprised, how could this be the outcome?
มาคิด ดูแล้ว อาจเด็ดเร็วไปหรือช้าไป
Mai kit doo laeo aht det rew bpai reu chah bpai
I thought and have seen it, I might have plucked too fast or too slow
ก็เลยยังไม่แม่นยำ ถ้าอยากให้ถูกจริงจริง ต้องเอาใหม่
Gor loey yung mai maen yum tah yahk hai took jing jing dtaung ao mai
It’s still not exact, if I want to be sure, I must do it again

(*,**,**)

Title: เป็นหนึ่งคนนั้น / Bpen Neung Kon Nun (Be That Person)
Artist: Zaza & Bubble Girls
Album: Surprise
Year: 1999

ตอนเธอหลับตาเธอคิดถึงใคร ฝันถึงคนใดในคืนที่ฟ้ามีแต่ดาว
Dtaun tur lup dtah tur kit teung krai fun teung kon dai nai keun tee fah mee dtae dao
When you close your eyes, who do you think of? Who do you dream if during the nights when the sky has only stars?
ใครกันที่เธอจะคิดถึงอยู่ทุกคราว ตอนเช้าที่เธอตื่น ที่เธอมองหาคือคนไหน
Krai gun tee tur ja kit teung yoo took krai dtaun chao tee tur dteun tee tur maung hah keun kon nai
Who do you think about every time? In the morning when you wake up, who do you look for?

(*) คนที่เธอนั้นดูแลด้วยรักและหัวใจ คนที่เขาโชคดีอย่างนั้นคือคนไหน
Kon tee tur nun doo lae duay ruk lae hua jai kon tee kao chohk dee yahng nun keu kon nai
The person whom you take care of with your love and heart, who is that lucky person?

(**) อยากเป็นหนึ่งคนๆนั้นจัง เฝ้ามองมานานฝันมาตลอดเลย
Yahk bpen neun kon kon nun jung fao maung mahnahn fun mah dtalaut loey
I want to be that person, I’ve stared at you for so long, dreamed forever
หากเป็นหนึ่งคนๆนั้นจริง ถ้าเป็นความจริง ฉันคงเป็นสุขหัวใจ
Hahk bpen nung kon kon nun jing tah bpen kwahm jing chun kong bpen sook hua jai
If I could really be that person, if it could be true, I’d be happy

ตอนเธอสุขใจมองดูฟ้าไกล แล้วใครคนใดที่จะได้นั่งเคียงกับเธอ
Dtaun tur sook jai maung doo fah glai laeo krai kon dai tee ja dai nung kiang gup tur
When you’re happily looking at the distant sky, who’s sitting next to you?
ใครเพียงหนึ่งคนที่ได้จูงมือของเธอ ได้มองตาเธอ อยู่กับเธอนั้นตลอดไป
Krai piang neung kon tee dai joong meu kaung tur dai maung dtah tur yoo gup tur nun dtalaut bpai
Who’s that one person who’s holding your hand and looking in your eyes, being with you forever?

(*)

อยากเป็นหนึ่งคนๆนั้นจัง เฝ้ามองมานานฝันมาตลอดเลย
Yahk bpen neun kon kon nun jung fao maung mahnahn fun mah dtalaut loey
I want to be that person, I’ve stared at you for so long, dreamed forever
หากเป็นหนึ่งคนๆนั้นจริง ถ้าเป็นความจริง ฉันคงจะไม่ต้องการอะไร
Hahk bpen neung kon nun jing tah bpen kwahm jing chun kong ja mai dtaung gahn arai
If I could really be that person, if it could be true, I wouldn’t want anything else
แค่เธอก็พอแล้ว แล้วมีโอกาสที่ฝันเป็นจริงไหม
Kae tur gor por laeo laeo mee ohgaht tee fun bpen jing mai
Just you are enough, so can I have a chance for my dreams to be reality?

(**)

Title: รูปเหงาๆ / Roop Ngao Ngao (Lonely Picture)
Artist: Club Love (Briohny, Lisa Bubble Girls, and Kannika Sine)
Album: Club Love
Year: ??

เหม่อมองฟ้าก็ดู ไม่สดใส และดูเหมือนหัวใจ ฉันอ่อนล้า
Mur maung fah gor doo mai sot sai lae doo meuan hua jai chun aun lah
Staring at the sky, it seems like it’s overcast, and it seems like my heart is exhausted
ไม่มีแม้สักคน รอบตัวยังดูว่างเปล่า มีแค่เสียงหัวใจที่เป็นเพื่อนกัน
Mai mee mae suk kon raup dtua yahng doo wahng bplao mee kae siang hua jai tee bpen peuan gun
I don’t have even one person, it still seems empty around me, I have only the sound of my voice as my friend

(*) อาจเป็นเพราะฉันนั้น คิดถึงเธอมากไป ในวันนี้ที่เราไม่ได้คุยกัน
Aht bpen pror chun nun kit teung tur mahk bpai nai wun nee tee rao mai dai kooey gun
It might be because I miss you so much, we haven’t talked today
อยากระบายสีไว้ ให้เธอพอเข้าใจ ว่ามันเหงาเพียงใด หากไม่มีเธอ
Yahk rabai see wai hai tur por kao jai wah mun ngao piang dai hahk mai mee tur
I want to paint a picture for you to understand how lonely it is if I don’t have you

(**) รูปใบนี้ ฉันวาดมันด้วยน้ำตา ระบายทุกอย่างที่มีในหัวใจ
Roop bai nee chun waht mun duay numd tah rabai took yahng tee mee nai hua jai
I drew this picture with my tears to explain everything I have in my heart
ฉันจะมอบให้เธอ ในวันไหนที่เราพบกัน รูปที่เกิดจากความเงียบเหงาข้างในใจ
Chun ja maup hai tur nai wun nai tee rao pob gun roop tee gert jahk kwahm ngiap ngao kahng nai jai
I’ll give it to you the next time we meet, the picture that was born from the loneliness in my heart
รูปใบนี้ฉันวาดมันด้วยหัวใจ ระบายทุกอย่างที่มันมีข้างใน
Roop bai nee chun waht mun duay hua jai rabai took yahng tee mun mee kahng nai
I drew this picture with my heart to explain everything it has inside
เพราะฉันอยากให้เธอ ได้รู้สึกว่าใคร ต้องเจ็บปวดแค่ไหนเมื่อเธอทิ้งกัน
Pror chun yahk hai tur dai roo seuk wah krai dtaung jep bpuat kae nai meua tur ting gun
Because I want you to feel how much it hurts someone when you abandon them

(*,**)

ต้องเจ็บปวดแค่ไหนเมื่อเธอทิ้งกัน
Dtaung jep bpuat kae nai meua tur ting gun
How much it hurt when you abandoned me

Title: บางครั้งที่อ่อนแอ / Bahng Krung Tee Aun Ae (Some Times When I’m Weak)
Artist: Bubble Girls
Album: Surprise
Year: 1999

Some days when I’m hiding my weakness
And it seems like I’m nervous
There’s someone who’s still in my heart
And I keep thinking about them

(*) Do you know, ever since you walked away from me
I’ve never been warm? Wherever I look, it’s like it’s dark

(**) When I’m alone, I only think of you
It’s so lonely, consoling my heart that’s still connected to you
The memories of yesterday have passed, but my heart still remembers them
The more it makes me feel like I miss you

Some nights when the loneliness isn’t so bad
And makes my tears flow
It’s like someone who has left me far away
Will probably never know

(*,**)

I miss you
I want to turn back time to that day
When it was the two of us

(**,**)

Title: ไม่ต้องมาอีกใช่ไหม / Mai Dtaung Mah Eek Chai Mai (There’s No Need to Come Again, Right?)
Artist: Bubble Girls
Album: Hey Boy!!
Year: 2001

ฉันเห็นเธอมา เข้ามาในงานเลี้ยงวันนี้ กับคนใหม่ของเธอ
Chun hen tur mah kao mah nai ngahm liang wun nee gup kon mai kaung tur
I see you came, came to the dinner today with someone new
ฉันยิ้มให้เธอ อยากเดินเข้าไปคุยอย่างเพื่อนเก่า เธอกลับเดินหนีไป
Chun yim hai tur yahk dern kao bpai kooey yahng peuan gao tur glup dern nee bpai
I smiled at you, I want to walk up and talk to you like old friends, but you ended up walking away

(*) ก็เข้าใจฉันไม่มีอะไรสำคัญ แต่เจ็บที่ใจที่เธอมองกันเป็นแค่ใครก็ไม่รู้
Gor kao jai chun mai mee arai sumkun dtae jep tee jai tee tur maung gun bpen kae krai gor mai roo
I understand that I’m not important, but it hurts that you look at me as just someone you don’t know

(**) ไม่ต้องมาอีกใช่ไหม (ไม่ต้องเจออีกใช่ไหม ที่เธอไม่กล้าบอก)
Mai dtaung mah eek chai mai (mai dtaung jur eek chai mai tee tur mai glah bauk)
There’s no need to come again, right? (There’s no need to see each other again, right? That’s what you’re not brave enough too tell me)
หากอยากให้ฉัน ทำเป็นไม่รู้จัก จะไม่หันไปมองอีก จะไม่ยิ้มให้เธออีก
Hahk yahk hai chun tum bpen mai roo juk ja mai hun bpai maun eek ja mai yim hai tur eek
If you want me to act like I don’t know you, I won’t turn and look at you anymore, I won’t smile at you anymore
(จะไม่ทำให้เธอกับเขาต้องลำบาก/จะไม่พูดกับเธอ)
(Ja mai tum hai tur gup kao dtaung lumbahk / ja mai poot gup tur)
(I won’t bother you and her / I won’t speak to you)

ฉันคิดไปเอง ว่าเรายังเป็นเพื่อนที่ดี ตั้งแต่เราเลิกรา
Chun kit bpai eng wah rao yung bpen peuan tee dee dtung dtae rao lerk rah
I thought we were still good friends since we broke up
ฉันคงไม่โกรธ แค่หลบไปให้พ้นจากสายตา คนใจร้ายเช่นเธอ
Chun kong mai groht kae lop bpai hai pon jahk sai dtah kon jai rao chen tur
I’m not angry, I’ll just avoid eye contact with a cruel person like you

(*,**,**,**)

Title: เรายังเป็นเพื่อนกัน / Rao Yung Bpen Peuan Gun (We’re Still Friends)
Artist: Bubble Girls
Album: Bubble Girls
Year: 1998

When we had to split up, you said good-bye in tears
We were always the best of friends, and you’re probably lonely now that we had to separate

(*) Don’t worry in the dark, lonely nights
Remember, you still have me

(**) I want you to know that you’ll never be lonely alone
I’ll be lonely with you
I want you to know that we still have our love
And pretty soon, we’ll come back right here

We still miss each other, right?
However far apart we are, I want to ask
In reality, it may seem like a long distance
But I’m not scared when we can’t see each other

(*,**,**,**)

We’ll come back just the same

Title: ตัวเล็ก.. ใจใหญ่ / Dtua Lek…Jai Yai (Small Body…Big Heart)
Artist: Bubble Girls
Album: Bubble Girls
Year: 1998

(*) อาจดูตัวเล็กอย่างนี้ แต่ใจมันบิ๊กกว่านี้
Aht doo dtua lek yahng nee dtae jai mun big gwah nee
It might seem like my body is small like this, but my heart is bigger
อย่ามาเกเรแบบนี้ ไม่ดีไม่เอา
Yah mah gayray baep nee mai dee mai ao
Don’t be so mischievous like this, it’s no good, I don’t want it
อาจดูตัวเล็กอย่างนี้ แต่ไม่ยอมใครที่ไหน
Aht doo dtua lek yahng nee dtae mai yaum krai tee nai
It might seem like my body is small like this, but I won’t give up to anyone
ถ้าอารมณ์เสียเมื่อไร เรื่องยาว
Tah ahrom sia meua rai reuang yao
If I’m ever upset, it’s a long story

(*)
ถึงตัวเล็กก็ใจใหญ่
Teung dtua lek gor jai yai
Though my body is small, my heart is big

เมื่อวันนั้นบอกกับฉัน ว่าจะขอคบกัน
Meua wun nun bauk gup chun wah ja kor kob gun
When you told me that day that you wanted to date me
บอกอย่างเงี้ยะ บอกอย่างงั้น จนฉันยอมตามใจ
Bauk yahng ngia bauk yahng ngun jon chun yaum dtahm jai
You talked like this, you talked like that, until I agreed to go along with you
แต่วันเนี้ยะ แอบเกเร แอบไปขอใครใคร
Dtae wun nia aep gay ray aep bpai kor krai krai
But today you’re secretly mischievous, you’re secretly asking for other girls
ก็แล้วไง ทำกันขนาดนี้
Gor laeo ngai tum gun kanaht nee
So what? You’ve done this much to me

(**) ก็ต้องคุยกันหน่อย พูดมาเลยว่าทำไม
Gor dtaung kooey gun noy poot mah loey wah tummai
So you have to talk with me, tell me why
ถ้าฟังแล้วไม่จอยเท่าไร ให้ฟ้าผ่าเธอ
Tah fung laeo may joy tao rai hai fah pah tur
If I don’t like what I hear, I’ll let heaven deal with you

(*)
ถึงตัวเล็กก็ใจใหญ่
Teung dtua lek gor jai yai
Though my body is small, my heart is big

จะลองมะ จะลองมะ
Ja laung ma ja laung ma
Will you try? Will you try?
ถึงแม้ตัวแค่นี้ จะลองมะ จะลองมะ
Teung mae dtua kae nee ja laung ma ja laung ma
Though my body is just this, will you try? Will you try?
ถึงตัวเล็กก็ใจใหญ่ จะลองมะ จะลองมะ
Teung dtua lek gor jai yai ja laung ma ja laung ma
Though my body is small, my heart is big, will you try? Will you try?
ถึงแม้ตัวแค่นี้ จะลองมะ
Teung mae dtua kae nee ja laung ma
Though my body is just this, will you try?

หากไม่รัก บอกไม่รัก บอกให้รู้สักที
Hahk mai ruk bauk mai ruk bauk hai roo suk tee
If you don’t love me, tell me you don’t love me, tell me and let me feel it
บอกตรงตรง ก็เท่าเนี้ยะ ก็ต้องยอมให้ไป
Bauk dtrong dtrong gor tao nia gor dtaung yaum hai bpai
I’m telling you straight, just this, I must let you go
แต่นี่เธอ ไม่บอกฉัน ปล่อยให้ฉันตายใจ
Dtae nee tur mai bauk chun bploy hai chun dtai jai
But you, you won’t tell me, you’re letting me die
ก็แล้วไง เกเรขนาดนี้
Gor laeo ngai tum gun kanaht nee
So what? You’ve done this much to me

(**,*)
ถึงตัวเล็กก็ใจใหญ่
Teung dtua lek gor jai yai
Though my body is small, my heart is big

(*,*)
ถึงตัวเล็กก็ใจใหญ่
Teung dtua lek gor jai yai
Though my body is small, my heart is big

จะลองมะ จะลองมะ ถึงแม้ตัวแค่นี้
Ja laung ma ja laung ma teung mae dtua kae nee
Will you try? Will you try? Though my body is just this
จะลองมะ จะลองมะ ถึงตัวเล็กก็ใจใหญ่
Ja laung ma ja laung ma teung dtua lek gor jai yai
Will you try? Will you try? Though my body is small, my heart is big
จะลองมะ จะลองมะ ถึงแม้ตัวแค่นี้
Ja laung ma ja laung ma teung mae dtua kae nee
Will you try? Will you try? Though my body is just this
จะลองมะ จะลองมะ ตัวโตกว่ายังจ๋อย
Ja laung ma ja laung ma dtua dtoh gwah yung joy
Will you try? Will you try? I’m still growing up

Title: อยากฟังเหตุผล / Yahk Fung Hetpon (I Want to Hear the Reason)
Artist: Bubble Girls
Album: Bubble Girls
Year: 1998

บอกกับฉันสักคำได้หรือเปล่า อย่าปล่อยเอาไว้ให้มันเป็นอย่างนี้
Bauk gup chun suk kum dai reu bplao yah bploy ao wai hai mun bpen yahng nee
Can you tell me anything? Don’t let things go on like this
ไม่แคร์กันแล้วก็พูดก็จากันมาดีๆ อย่าเฉยชา อย่าเงียบไป
Mai care gun laeo gor poot gor jah gun mah dee dee yah choey chah yah ngiap bpai
If you don’t care for me anymore, say so, tell me, don’t be indifferent, don’t be so silent

หากไม่รักพูดมาแค่คำหนึ่ง ก็คงจะซึ้งก็คงจะเข้าใจ
Hahk mai ruk poot mah kae kum neung gor kong ja seung gor kong ja kao jai
If you don’t love me, just say the word, I’ll get it, I’ll understand
แต่เธอเมินเฉย รู้ไหมเธอทำกันแรงเกินไป อยากให้ฟัง และคิดดู
Dtae tur mern choey roo mai tur tum gun raeng gern bpai yahk hai fung lae kit doo
But you ignore me, do you know you’re acting very outrageously? I want to hear and see

(*) อย่าได้ทำกับฉันเหมือนฉันไม่มีหัวใจ จำได้ไหมว่าเรานั้นคบกันอยู่
Yah dai tum gup chun meuan chun mai mee hua jai jum dai mai wah rao nun kob gun yoo
Don’t act like I don’t have a heart, do you remember that we’re dating?
หากเธอจะไปก็ขอแค่บอกให้ตัวฉันรู้ พูดจากับฉันสักคำได้ไหม
Hahk tur ja bpai gor kor kae bauk hai dtua chun roo poot jah gup chun suk kum dai mai
If you’re going to leave, please tell me and let me know, can you tell me just one thing?

(**) จะไม่ขวางไม่ดึงให้เธออยู่ แค่เพียงอยากรู้เรื่องจริงเป็นอย่างไร
Ja mai kwahng mai deung hai tur yoo kae piang yahk roo reaung jing bpen yahng rai
I won’t try to hold you back, I just want to understand what the truth is
อยากฟังเหตุผล คุ้มไหมที่เธอจะยอมทำลาย คนทั้งคน ที่รักเธอ
Yahk fung hetpon koom mai tee tur ja yaum tum lai kon tung kon tee ruk tur
I want to hear the reason, was it worth it to hurt the person who loves you?

(*,**)

คนที่เธอ เคยรักกัน
Kon tee tur koey ruk gun
The person whom you once loved

Title: Surprise
Artist: Zaza & Bubble Girls
Album: Surprise
Year: 1999

ใครก็ไม่คิด ว่าเธอจะมาเจอฉัน มารักกันตั้งแต่ตอนไหน
Krai gor mai kit wah tur ja mah jur chun mah ruk gun dtung dtae dtaun nai
No one thought you’d find me, when did you fall in love with me?
ไม่ใช่สเป๊ค ไม่เลยไม่เคยเกี่ยวกัน กลับมาคบกันได้ไง
Mai chai sapek mai loey mai koey giao gun glup mah kop gun dai ngai
It’s not a speculation, it’s not, I’ve never gotten involved with you, how did we end up dating?
เธอชอบหนังสือ ฉันเอาแต่ชวนดูหนัง เดินด้วยกันจะไปทางไหน
Tur chaup nung seu chun ao dtae chuan doo nung dern duay gun ja pai tahng nai
You like books, I just want to go see movies, where would we walk to together?
มันก็เกิดขึ้นแล้ว ก็เรื่องมันเกิดไปแล้ว สุดจะเซอร์ไพรส์…
Mun gor gert keun laeo gor reuang mun gert pai laeo soot ja surprise…
It’s happened already, this matter has occurred, it’s such a surprise…

(*) ฉันไปอย่างแต่เธอก็ไปอย่าง รักกันได้อย่างไร
Chun pai yahng dtae tur gor pai yahng ruk gun dai yahng rai
I go this way, but you go this way, how can we love each other?
ฉันเองก็ไม่รู้ เธอเองก็สงสัย แต่มองตากันแล้วก็ถูกใจ
Chun eng gor mai roo tur eng gor song sai dtae maung dtah gun laeo gor took jai
I don’t know, you have doubts, but looking in each other’s eyes is satisfying
ฉันชอบอย่าง เธอก็ชอบอย่าง เรื่องมันเลยเซอร์ไพรส์
Chun chaup yahng tur gor chaup yahng reuang mun loey surprise
I like things like this, you like things like that, this matter is such a surprise
สรุปคือคนนี้สรุปว่าแน่ใจ บวกลบดูกี่ทีก็ลงเอย ว่ารักกัน
Saroop keu kon nee saroop wah nae jai buak lop doo gee tee gor long oey wah ruk gun
The end result is that I have concluded it’s certain, however many times I add and subtract, it ends up that I love you

ใครเขาก็คิด ว่าเราจะมีปัญหา มีวี่แววว่าจะโกรธกัน
Krai kao gor kit wah rao ja mee punhah mee wee waew wah ja groht gun
Everyone thinks that we have problems, that there’s indications we’ll get angry at each other
ใครเขาก็ทัก ให้เลยไม่เกินเจ็ดวัน เธอกับฉันต้องขัดใจ
Krai kao gor tuk hai loey mai gern jet wun tur gup chun dtaung kut jai
Everyone warns me that in less than a week, you and I will be unhappy
ไม่นึกไม่ฝัน ยิ่งนานก็ยิ่งผูกพัน ไม่เห็นหน้ากันก็ทนไม่ไหว
Mai neuk mai fun yin nahn gor ying pook pun mai hen nah gun gor ton mai wai
I never considered, never dreamed this, the longer times go on, the stronger our bond becomes, I can’t take not seeing your face
กลายเป็นส่วนผสม ที่ไม่ค่อยเข้าใจ แต่เป็นไปแล้ว…
Glai pen suan pasom tee mai koy kao jai dtae pen pai laeo
We’ve become a mixture that I don’t really understand, yet it exists…

(*,*,*)

เซอร์ไพรส์
Surprise
Surprise!