The Yers

All posts tagged The Yers

Title: เสียง / Siang (Voice)
Artist: The Yers
Album: Cry
Year: 2018

นี่คือเสียงของฉันที่พร่ำบอก
Nee keu siang kaung chun tee prum bauk
This is my voice that’s telling this
นี่คือเสียงของฉันที่ไร้การยอมรับ
Nee keu siang kaung chun tee rai gahn yaum rup
This is my voice that’s lacking acceptance
และนี่คือเสียงของฉันที่ไม่มีใครตอบ
Lae nee keu siang kaung chun tee mai me krai dtaup
And this is my voice that no one answers
ไม่ว่าดังเพียงใด ไม่เคยมีใครรับฟัง
Mai wah dung piang dai mai koey mee krai rup fung
No matter how loud I am, there’s never anyone to listen

(*) แต่โชคดีมากมาย ที่ฉันยังมีเธอข้างกาย
Dtae chohk dee mahk mai tee chun yung mee tur kahng gai
But I’m so lucky that I still have you by my side
คนที่รับฟังทุกอย่าง ด้วยหัวใจ
Kon tee rup fung took yahng duay hua jai
The person who listened to everything with their heart

(**) ต่อให้น้ำตาจะรินไหล และเสียใจซักเท่าไร
Dtor hai num dtah ja rin lai lae sia jai suk tao rai
Even if the tears flow and no matter how sad I am
แต่ฉันยังคงทนไหว แค่มีเธอในหัวใจ
Dtae chun yung kong toon wai kae mee tur nai hua jai
I’ll still endure just to have you in my heart
และทุกทีที่ได้ยิน เสียงเธอที่ดังในใจ
Lae took tee tee dai yin siang tur tee dung nai jai
And every time that I hear your voice loud in my heart
จะเจ็บและช้ำอีกซักเพียงใด
Ja jep lae chum eek suk piang dai
However much more it’ll hurt
ที่สุดอย่างน้อยก็ยังมีเธออยู่ข้างกัน
Tee soot yahng noy gor yung mee tur yoo kahng nai
At least I still have you inside

ไม่อยากจะเห็นและพบเจอใครอีก
Mai yahk ja hen lae pob jur krai eek
I don’t want to see or meet anyone else
ฉันเป็นแค่คนคนหนึ่ง ที่ไม่อยู่ในแสงไฟ
Chun bpen kae kon kon neung tee mai yoo nai saeng fai
I’m just one person who isn’t in the lights

(*,**,**)

และนี่คือเสียงของฉันที่พร่ำบอก
Lae nee keu siang kaung chun tee prum bauk
And this is my voice that’s telling this
และมันโชคดีเพียงใด ที่มีเธอคอยรับฟัง
Lae mun chohk dee piang dai tee mee tur koy rup fung
And I’m so lucky that I have you listening

   

เนื้อร้อง & ทำนอง : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
เรียบเรียง : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์

Title: เกลียด / Gliet (Hate)
Artist: The Yers
Album: [Single]
Year: 2018

พยายามจะลืมทุกๆเรื่องราว
Payayahm ja leum took took reaung rao
I try to forget all the memories
พยายามจะโยนและทิ้งมันไป
Payayahm ja yohn lae ting mun bpai
I try to throw it all away
คนหนึ่งคนจะทำให้ฉันเสียใจ ได้แค่ไหน
Kon neung kon ja tum hai sia jai dai kae nai
How sad can one person make me?

(*) แค่คนที่เขาเข้ามา และทิ้งกันไป
Kae kon tee kao kao mah lae ting gun bpai
Someone just showed up and left me
แค่คนที่เขาไม่รักหมดทั้งใจ
Kae kon tee kao mai ruk mot tung jai
Someone just didn’t love me with all of their heart
คอยเตือนและย้ำหัวใจตัวเองทุกวัน
Koy dteuan lae yum hua jai dtua eng took wun
I keep reminding my heart every day
ให้เดินต่อไป
Hai dern dtor bpai
To keep going

(**) แต่ยังเกลียดตัวเองที่ยังคงคิดถึงเธอ
Dtae yung gliet dtua eng tee yung kong kit teung tur
But I still hate myself for still missing you
และยังคงละเมอถึงเธอ
Lae yung kong lamur teung tur
And still daydreaming about you
เกลียดที่ยังต้องการพบเจอ ทุกๆวัน
Gliet tee yung dtaung gahn pob jur took took wun
I hate that I still want to see you every day
เกลียดความคิดข้างในหัวใจ
Gliet kwahm kit kahng nai hua jai
I hate the thoughts in my heart
ที่ไม่ยอมจะเดินหนีไป
Tee mai yaum ja dern nee bpai
That refuse to leave
จากความรักที่เคยเสียใจเพราะเธอ ฉันไม่เข้าใจ
Jahk kwahm ruk tee koey sia jai pror tur chun mai kao jai
From the love that was once sad because of you, I don’t understand

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง & ทำนอง : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
เรียบเรียง : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์

Title: พายุหมุน / Pahyoo Moon (Cyclone)
Artist: The Yers
Album: [Single]
Year: 2017

อีกครั้งที่ฉันล้มลง
Eek krung tee chun lom long
Again, I’ve fallen down
อีกครั้งที่ต้องทุกข์ระทมเหมือนเก่า
Eek krung tee dtaung took ra tom meuan gao
Again, I must suffer as before
อีกครั้งที่ต้องเสียใจ
Eek krung tee dtaung sia jai
Again, I must be sad
อีกครั้งที่ไม่เหลือใครเคียงข้างเรา
Eek krung tee mai leua krai kiang kahng rao
Again, no one’s left beside me
และพายุก็พัดเข้ามา หมุนความเลวร้ายซ้ำเติมที่ฉัน
Lae pahyoo gor put kao mah moon kwahm leo rai sum dterm tee chun
And the storm blows in, circulating the evil and intensifying the fact that I

ไม่ทันเช็ดน้ำตาจากรอยแผลเก่า
Mai tun chet num dtah jahk roy plae gao
couldn’t wipe my tears from the old wounds in time
ฉันยังทนความปวดร้าวไม่ได้
Chun yung ton kwahm bpuat rao mai dai
I still can’t take the pain

(*) มันเจ็บจนไม่เหลือน้ำตาให้เสียใจ
Mun jep jon mai leua numd tah hai sia jai
It has hurt so much, I don’t have any tears left to feel sad
เจ็บเกินจะฝืนแรงลมที่พัดผ่าน
Jep gern ja feun raeng lom tee put pahn
It hurts too much to resist the strength of the wind blowing past
พายุยังหมุนทำลายในหัวใจ ฉันขอทีได้ไหม
Pahyoo yung moon tum lai nai hua jai chun kor tee dai mai
The storm still circulates, destroying my heart, can I ask it?
ช่วยพัดพาความเจ็บช้ำนี้ไปซักที
Chuay put pah kwahm jep chum nee bpai suk tee
Please blow this pain away once and for all

ไม่รู้และไม่เข้าใจ
Mai roo lae mai kao jai
I don’t know and don’t understand
ไม่รู้ว่าต้องเสียน้ำตาอีกเท่าไร
Mai roo wah dtaung sia num dtha eek tao rai
I don’t know how many more tears I must shed
จนกว่าฟ้านั้นจะสมใจ
Jon gwah fah nun ja som jai
Until the sky will be satisfied
ฉันต้องหมดลมหายใจใช่ไหม
Chun dtaung mot lom hai jai chai mai
I have to run out of breath, don’t I?

ไม่ทันเช็ดน้ำตาจากรอยแผลเก่า
Mai tun chet num dtah jahk roy plae gao
couldn’t wipe my tears from the old wounds in time
ฉันฝืนทนความปวดร้าวอีกไม่ไหว
Chun feun ton kwahm bpuat rao eek mai wai
I can’t endure the pain any longer

(*)

วังวนแห่งความเสียใจ
Wung won haeng kwahm sia jai
The whirlpool of sorrow
จะติดอยู่อีกนานแค่ไหน
Ja dtit yoo eek nahn kae nai
How much longer will it be stuck here?

(*)
ช่วยพัดมันไปซักที
Chuay put mun bpai suk tee
Please blow it away once and for all

   

เนื้อร้อง & ทำนอง : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
เรียบเรียง : The Yers

After a couple years since their last album, Y, Genie rock band The Yers are back with a brand new release entitled “You” ~
When I first browsed through this album teaser video Grammy uploaded to get a first overall feel of it, I originally wasn’t that impressed; with so many songs seeming to have the same beat, speed, and vocal sound, I thought they sounded too similar and was afraid the whole album would be flat and monotonous. However, after I finally was able to listen to the album in its entirety, paying more attention to each individual song, I found myself pretty taken by it~ I think Grammy chose horrible soundbites for the teaser video, and it’s actually a fairly solid release for this group.

Continue Reading

Title: ผีตากผ้าอ้อม / Pee Dtahk Pah Aum (Twilight)
Artist: The Yers
Album: You
Year: 2015

ประกายสีแดงที่มันสาดเข้ามาในตาฉัน
Bpragai see daeng tee mun saht kao mah nai dtah chun
The red spark flashing in my eyes
ไม่อาจหันมองทางอื่น
Mai aht hun maung tahng eun
I won’t turn and look in any other direction
มองความสวยงามยามที่ฟ้าเริ่มดำ
Maung kwahm suay ngahm yahm tee fah rerm dum
Looking at the beauty when the sky starts to darken
ดวงอาทิตย์เริ่มลาจาก
Duang ahttit rerm lah jahk
The sun is starting to set
ทำความงดงามให้ขมขื่น
Tum kwahm ngot ngahm hai kom keun
It makes the beauty turn bitter

(*) รู้ตัวอีกทีเวลาที่ดีก็จากไป
Roo dtua eek tee welah tee dee gor jahk bpai
I realize again that the best time has gone
และฉันไม่ทันได้จดจำไว้
Lae chun mai tun dai jot jum wai
And I missed remembering it

(**) ได้แต่หลงงมงาย ได้แต่ทุรนทุราย
Dai dtae long ngom ngai dai dtae taroon toorai
I can only be naively lost, I can only be restless
อยู่กับแสงเรียงราย ไม่นานก็จบลง
Yoo gup saeng riang rai mai nahn gor jop long
Living with an orderly light that will soon go out
ดั่งความรัก ที่เคยหลงให้เธอหมดใจ
Dung kwahm ruk tee koey long hai tur mot jai
With a love that was once completely infatuated with you
หลงถ้อยคำอ่อนไหว
Long toy kum aun wai
Infatuated in your sensitive words
หลงความงามที่เร็วเหมือนไฟ
Long kwahm ngahm tee rew meuan fai
Infatuated with your beauty that was as fast as fire
เมื่อเวลาจางหาย ฉันยังต้องทนอยู่
Meua welah jahng hai chun yung dtaung ton yoo
When you disappeared, I still have to endure it

คงเป็นแค่เพียงคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
Kong bpen kae piang kon tee pahn kao mah nai cheewit
I’m just someone passing through your life
ไม่อาจคิดไกลเกินกว่า
Mai aht kit glai gern gwah
I shouldn’t think much further than that
จะมีไหมใครคนที่เดินเข้ามา
Ja mee mai krai kon tee dern kao mah
Will anyone ever show up
หยุดให้แสงไฟสว่าง ทำลายทุกความขมขื่น
Yoot hai saeng fai sawahng tum lai took kwahm kom keun
And stop and let the lights shine, destroying every bitterness?

(*,**)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
เรียบเรียง The Yers

Title: TV
Artist: The Yers
Album: You
Year: 2015

กลิ่นจากน้ำหอม ยังไม่เลือนหาย
Glin jahk num haum yung mai leuan hai
The scent of your perfume still hasn’t faded
ดวงตาคู่เดียวที่ทำให้ดวงใจฉันสลาย
Duang dtah koo diao tee tum hai duang jai chun salai
The only pair of eyes that have made my heart shatter
คืนที่เหน็บหนาว ให้ดาวสื่อความหมาย
Keun tee nep nao hai dao seu kwahm mai
During the cold nights, I let the stars convey my meaning
ช่วยบอกเธอได้ไหม มีใครที่รอให้กลับมา
Chuay bauk tur dai mai mee krai tee ror hai glup mah
And please tell you that there is someone waiting for you to come back

และคืนนี้มีเพียงดวงจันทร์ที่ยังเฉิดฉาย
Lae keun nee mee piang duang jun tee yung chert chai
And tonight, there’s only the moon that’s still bright
ต่างกับฉันที่ไม่มีเธออยู่ข้างกาย
Dtahng gup chun tee mai mee tur yoo kahng gai
Unlike me, who doesn’t have you by my side
แค่เพียงเสียงดนตรีบรรเลง
Kae piang siang dondtree bunleng
Just hearing the sound of music
ก็อยากร้องไห้ มันคิดถึงเธออยู่
Gor yahk raung hai mun kit teung tur yoo
I want to cry, I’m missing you

ระหว่างที่แสงไฟมืดลง ฉันยังคงไม่ลืมค่ำคืนนั้น
Rawahng tee saeng fai meut long chun yung kong mai leum kun keun nun
While the light dims, I still haven’t forgotten that night
แค่เพียงความคิดในวันนั้น
Kae piang kwahm kit nai wun nun
Just the thoughts from that night
ที่เธอซบลงมาที่ตัวฉัน
Tee tur sop long mah tee dtua chun
With you snuggling against me
กระซิบเบา เบาและบอกคำว่ารัก..กัน
Grasip bao bao ale bauk kum wah ruk gun
Whispering gently and telling each other I love you

(*) เรื่องคืนนั้นยังไม่เคยลืม
Reuang keun nun yung mai koey leum
I still have never forgotten the events of that night
มันยังจำว่าสวยงามเท่าไร
Mun yung jum wah suay ngahm tao rai
I still remember how beautiful it was
ยังมีน้ำตาอยู่ทุกทุกคืน
Yung mee num dtah yoo took took keun
I still cry every night
มันจะดีแค่ไหนถ้าเธอคืนกลับมา
Mun ja dee kae nai tah tur keun glup mah
How nice it would be if you came back

(**) เธอยังฟังเพลงรักเดิมอยู่ไหม
Tur yung fung pleng ruk derm yoo mai
Do you still listen to the same love song?
ในเวลากลางคืนทำอะไร
Nai welah glahng keun tum arai
What do you do in the middle of the night?
เธอเดินทางและพบเจอใคร ก็ฉันยังอยากรู้
Tur dern tahng lae pob jur krai gor chun yung yahk roo
Do you travel and meet anyone? I still want to know
นาฬิกายังหมุนเดินต่อไป
Nahligah yung moon dern dtor bpai
The clock still turns
แต่รักของฉันจะหมุนคืนมาไหม
Dtae ruk kaung chun ja moon keun mah mai
But will my love turn back?
ฉันไม่รู้ว่ามีหนทางใด ให้เธอคืนกลับมา
Chun mai roo wah mee hon tahng dai hai tur keun glup mah
I don’t know if there’s any way to get you to come back

นั่งมองทีวีอยู่อย่างนั้นละครที่เคยดูกับฉัน
Nung maung tv yoo yahng nun lakorn tee koey doo gup chun
Sitting and watching the TV, the drama that you once watched with me
ยิ่งทำให้คิดถึงเธอ
Ying tum hai kit teung tur
The more it makes me miss you

(*,**)

   
เนื้อร้อง ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์,
พนิต มนทการณ์ติวงค์

Title: ความลับของเงา / Kwahm Lup Kaung Ngao (The Secret of a Shadow)
Artist: The Yers
Album: You
Year: 2015

ไม่เคยมีใครมองเห็นความมืดมิด
Mai koey mee krai maung hen kwahm meut mit
No one has ever seen the darkness
ที่ปิดและบังอยู่ในหัวใจฉัน
Tee bpit lae bung yoo nai hua jai chun
That is hidden in my heart
ไม่เคยมีใครล่วงรู้ความจริงที่ถูกขัง อยู่ข้างใน
Mai koey mee krai luang roo kwahm jing tee took kung yoo kahng nai
No one has ever known the truth that is imprisoned inside

(*) ฉันมีแค่ความรักที่เก็บไว้ภายใต้แสงไฟ
Chun mee kae kwahm ruk tee gep wai pai dtai saeng fai
I have only the love that I keep beneath the light
สวยงามเท่าไรก็ไม่เคยพูดไป
Suay ngahm tao rai gor mai koey poot bpai
However pretty is is, I’ve never spoken it

(**) เก็บไว้ให้เป็นความลับ อยู่ในหัวใจ
Gep wai hai bpen kwahm lup yoo nai hua jai
I keep it as a secret in my heart
ไม่ว่ารักเธอมากเพียงใด ฉันคงไม่มีความหมาย
Mai wah ruk tur mahk piang dai chun kong mai mee kwahm mai
However much I love you, I’m meaningless
เป็นได้แค่เพียงแสงเงาที่เธอไม่รู้จัก
Bpen dai kae piang saeng ngao tee tur mai roo juk
I can only be a shadow that you don’t recognize
และความรักมืดลงไปทุกที
Lae kwahm ruk meut long bpai took tee
And my love gets darker every time

จะหลอกตัวเองอย่างนี้ตลอดไป
Ja lauk dtua eng yahng nee dtalaut bpai
I’ll deceive myself like this forever
จะหลอกว่าเธอมีใจให้กัน
Ja lauk wah tur mee jai hai gun
I’ll lie to myself that you have feelings for me
ก็หวังเพียงให้เธอหันมองมาข้างหลัง
Gor wung piang hai tur hun maung mah kahng lung
I only hope that you turn and look behind you
ที่มีตัวฉันรออยู่
Tee mee dtua chun ror yoo
That you have me waiting

(*)

เพราะมันลำบากใจจะบอกไปให้เธอรับไว้
Pror mun lumbahk jai ja bauk bpai hai tur rup wai
Because it’s troublesome to tell you and make you aware
ฉันเองก็เจ็บใจที่เป็นอย่างนี้
Chun eng gor jep jai tee bpen yahng nee
It breaks my heart that things are like this

(**,**,**)

และตัวฉันมืดลงไปทุกที
Lae dtua chun meut long bpai took tee
And I get darker every time

   
เนื้อร้อง/ทำนอง ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
เรียบเรียง The Yers

Title: Loop
Artist: The Yers
Album: You
Year: 2015

เปิดเพลงนี้ฟังอีกที ทุกคราวที่ใจฉันหมองหม่น
Bpert pleng nee fung eek tee took krao tee jai chun maung mon
I turn on this song and listen to it again every time that my heart is depressed
เปิดเพลงนี้ฟังอีกที เมื่อเธอไม่กลับคืนมา
Bpert pleng nee fung eek tee meua tur mai glup keun mah
I turn on this song and listen to it again when you don’t come back

(*) เพลงรักเราที่เธอกลับ โยนทิ้งไป
Pleng ruk rao tee tur glup yohn ting bpai
Our love song that you ended up throwing away
เพลงนี้เหลือแต่ความปวดใจ
Pleng nee leua dtae kwahm bpuat jai
All that’s left of this song is heartache
ที่ยังตอกย้ำว่าความรักยังอยู่ที่เก่า
Tee yung dtauk yum wah kwahm ruk yung yoo tee gao
That still emphasizes that love is still here as before
ฉันยังคงรักเธออยู่เหมือนเก่า
Chun yung kong ruk tur yoo meuan gao
I still love you the same as I always did
เสียงกลองที่ย้ำเตือนจิตใจเราอยู่เจ็บปวดทุกที
Siang glaung tee yum dteuan jit jai rao yoo jep bpuat took tee
The sound of the drum reminds me of our hearts, it hurts every time
เมื่อเสียงเพลงวนกลับมา
Meua siang pleng won glup mah
When the sound of this song loops again

เปิดเพลงนี้ฟังอีกที ควบคุมร่างกายให้นอนหลับ
Bpert pleng nee fung eek tee kuap koom rahng gai hai naun lup
I turn on this song and listen to it again, ordering my body to sleep
เปิดเพลงนี้ฟังอีกที ฉันจะไม่ตื่นขึ้นมา
Bpert pleng nee fung eek tee chun ja mai dteun keun mah
I turn on this song and listen to it again, I won’t wake up

(*)

ย้ำว่าความรักยังอยู่ที่เก่า
Yum wah kwahm ruk yung yoo tee gao
It emphasizes that love is still here as before
ฉันยังคงรักเธออยู่เหมือนเก่า
Chun yung kong ruk tur yoo meuan gao
I still love you the same as I always did
เสียงกลองที่ย้ำเตือนจิตใจเราอยู่
Sing glaung tee yum dteuan jit jai rao yoo
The sound of the drum reminds me of our hearts
เจ็บปวดทุกที เมื่อเสียงเพลงย้ำ
Jep bpuat took tee meua siang pleng yum
It hurts every time when the sound of the song repeats
ว่าความรักยังอยู่ที่เก่า
Wah kwahm ruk yung yoo tee gao
That love is still here as before
ฉันยังคงรักเธออยู่เหมือนเก่า
Chun yung kong ruk tur yoo meuan gao
I still love you the same as I always did
เสียงกลองยังย้ำเตือนจิตใจเราอยู่
Sing glaung tee yum dteuan jit jai rao yoo
The sound of the drum reminds me of our hearts
เจ็บปวดทุกที เมื่อเสียงเพลงวนกลับมา
Jep bpuat took tee meua siang pleng won glup mah
It hurts every time when the sound of the song loops again

   
เนื้อร้อง/ทำนอง ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
เรียบเรียง The Yers

Title: เสียสละ / Sia Sala (Sacrifice)
Artist: The Yers
Album: You
Year: 2015

จบแล้ว ไม่มีรักของเราอีกแล้ว
Jop laeo mai mee ruk kaung rao eek laeo
It’s over, our love doesn’t exist anymore
ที่เหลือคือความผูกพัน ไม่มีความหมายอะไร
Tee leua keu kwahm pook pun mai mee kwahm mai arai
All that’s left is a meaningless relationship
จบแล้ว ค่ำคืนนี้ไม่มีอีกแล้ว
Jop laeo kum keun nee mai mee eek laeo
It’s over, we won’t have tonight anymore
ความมืดมิดครอบคลุมจิตใจ และคงเป็นฉันที่ต้องไป
Kwahm meut mit raup kloom jit jai lae kong bpen chun tee dtaung bpai
The darkness clouds my heart, and it’s probably me who has to go

จบแล้ว เมื่อเธอพบใครคนอื่นแล้ว
Jop laeo meua tur pob krai kon eun laeo
It’s over when you found someone else
จงปล่อยมือฉันแล้วเดินจากไป ไม่ต้องกลัวฉันเสียใจ
Jong bploy meu chun laeo dern jahk bpai mai dtaung glua chun sia jai
You must let go of my hand and walk away, you don’t have to be scared that I’ll be sad
และฉัน จะเก็บเอารักที่เธอฝากไว้
Lae chun ja gep ao ruk tee tur fahk wai
And I’ll keep the love that you’ve given me
ตอกและย้ำให้ฉันเข้าใจ ว่ารักเป็นอย่างไร
Dtauk lae yum hai chun kao jai wah ruk bpen yahng rai
That emphasized and made me understand what love is like

(*) จะยอมรับน้ำตาในวันนี้ ความอ่อนล้าทิ่มแทงสักเท่าไหร่
Ja yaum rup num dtah nai wun nee kwahm aun lah tim taeng suk tao rai
I’ll accept the tears today, however much the weakness stabs at me
จะเข้มแข็งเมื่อเธอเดินจากไป ไม่ต้องสนใจ ความหลัง
Ja kem kaeng meua tur dern jahk bpai mai dtaung son jai kwahm lung
I’ll be strong when you walk away, there’s no need to care about the past

(**) จงปล่อยให้ฉันจมอยู่ และทิ้งไป
Jong bploy hai chun jom yoo lae ting bpai
You must let me sink and leave me
ความเจ็บช้ำจะนานสักเท่าไหร่
Kwahm jep chum ja nahn suk tao rai
However long this pain lasts
ได้มองเห็นเธอสุข ฉันคงสุข น้ำตาจะไหล ก็ปล่อยไป
Dai maung hent ur sook chun kong sook num dtah ja lai gor bploy bpai
Seeing you happy makes me happy, the tears will flow, but let them
เมื่อเธออยู่เขาอยู่ จงหนีไป
Meua tur yoo kao yoo jong nee bpai
When you’re here, he’s here, I must run away
ได้แค่นี้ ฉันเองก็สุขใจ นานเท่าไหร่ ยังรักเธอ
Dai kae nee chun eng gor sook jai nahn tao rai yung ruk tur
This is all i can do, but I’m happy, however long it’s been, I still love you

วันรักวันที่รอวันที่เราตามหา
Wun ruk wun tee ror wun tee rao dtahm hah
The day of love, the day we were waiting for, the day we were searching for
วันที่ฉันและเธอได้เอ่ยคำสัญญาว่าจะรัก หายไปกับตา
Wun tee chun lae tur dai oey kum sunyah wah ja ruk hai bpai gup dtah
The day that you and I uttered the promise that we would love each other disappeared with your eyes

(*,**)

Title: แอบรอ / Aep Ror (Secretly Waiting)
Artist: The Yers
Album: You
Year: 2015

บอกกับฉันที อะไรที่ทำให้รู้สึก
Bauk gup chun tee arai tee tum hai roo seuk
Tell me what made me feel this?
บอกกับฉันที จิตใจรุ่มร้อน
Bauk gup chun tee jit jai room raun
Tell me, my heart is anxious
ช่วยบอกกับฉันที ภายในใจตอนนี้
Chuay bauk gup chun tee pai nai jai dtaun nee
Please tell me, inside heart right now
มันเจ็บและช้ำขึ้นทุกที จนทนไม่ไหว
Mun jep lae chun keun took tee jon ton mai wai
It hurts and aches more every moment, I can’t take it

(*) เมื่อเขาและเธอรักกัน ฉันเข้าใจ
Meua kao lae tur ruk gun chun kao jai
When you and he love each other, I understand
รักจนหมดหัวใจ
Ruk jon mot hua jai
You love him with all of your heart
แต่ใครคนหนึ่ง เฝ้ามองจนปวดใจ
Dtae krai kon neung fao maung jon bpuat jai
But one person is watching until their heart breaks
รู้บ้างไหม รู้บ้างไหม
Roo bahng mai roo bahng mai
Do you know? Do you know…

(**) ว่าฉันแอบรอ ฉันแอบคอยให้ความรักสิ้นสุด
Wah chun aep ror chun aep koy hai kwahm ruk sin soot
That I’m secretly waiting, secretly waiting for your love to come to an end?
เธอไม่รู้เลย ฉันแอบรอ
Tur mai roo loey chun aep ror
You don’t know that I’m secretly waiting
เพราะว่าใจรอคอยแค่เพียงบอก บอกว่าฉันรักเธอ
Pror wah jai ror koy kae piang bauk bauk wah chun ruk tur
Because my heart is waiting only for you to tell me, to tell me that you love me

อยากจะขอเพียง
Yahk ja kor piang
I only want to ask
เพียงให้เธอรับรู้ว่าใครคนนี้ เพียงแค่มีคว­ามรัก
Piang hai tur rup roo wah krai kon nee piang kae mee kwahm ruk
I only want you to realize that this person has only love
มันอาจจะสายไป
Mun aht ja sai bpai
It might be too late
วันเวลาที่เหลือยังตอกและย้ำให้เสียใจ จนทนไม่ไหว
Wun welah tee leua yung dtauk lae yum hai sia jai jon ton mai wai
The time I have left still emphasizes my sadness until I can’t take it

(*,**)
เหลือเกิน
Leua gern
So much

ทรมาน ทรมาน ทรมาน ทรมาน ทรมาน
Toramahn toramahn toramahn toramahn toramahn
It’s torture, torture, torture, torture, torture
ภายในใจ ทรมาน
Pai nai jai toramahn
It’s torture in my heart
ภายในใจ เธอรู้บ้างไหม
Pai nai jai tur roo bahng mai
In my heart, do you know?

(**)
เหลือเกิน
Leua gern
So much

รักเธอมากแค่ไหน
Ruk tur mahk kae nai
I love you so much
และเธอไม่เคยรู้เลย
Lae tur mai koey roo loey
And you’ve never known