Ten Nararak

All posts tagged Ten Nararak

Title: ตายตกตามกัน / Dtai Dtok Dtahm Gun (I’ll Take You Down With Me)
Artist: Ten Nararak (เต้น นรารักษ์)
Album: OST เรือนสายสวาท / Reuan Sai Sawaht
Year: 2020

ไม่ได้เกิดมาร้าย โดยสันดาน
Mai dai gert mah rai doy sun dahn
I wasn’t naturally born bad
ไม่ใช่ฉันไม่กลัวบาปเวร
Mai chai chun mai glua bahp wen
It’s not that I’m not afraid of karma
แต่ชีวิตหลอมฉันให้เป็นอย่างนี้
Dtae cheewit laum chun hai bpen yahng nee
But life has worn me down into this

ทุกความเจ็บมันสอนให้ฉันจำ
Took kwahm jep mun saun hai chun jum
Every pain has taught me to remember
ว่าเคยโดนกระทำและย่ำยี
Wah koey dohn gratum lae yum yee
The actions and oppression ever done against me
สั่งให้ฉัน ไม่ถอยไม่หนีต่อไป
Sung hai chun mai toy mai nee dtor bpai
Ordering me not to run, not to flee anymore

(*) ฉันเคยเจ็บเท่าไหน ใครที่ทำ
Chun koey jep tao rai krai tee tum
However much I was ever hurt, everyone who did it to me
จะต้องช้ำเท่านั้นเช่นกัน
Ja dtaung chum tao nun chen gun
Must hurt the same
ความสงสาร ไม่เหลือไม่มีให้ใคร
Kwahm song sahn mai leua mai mee hai krai
I don’t have any pity left for anyone else

(**) ฉันจะดับไฟแค้นด้วยน้ำตา
Chun ja dup fai kaen duay num dtah
I’ll put out my angry fire with tears
จากดวงตาที่เคยเย้ยฉันในใจ
Jahk duang dtah tee koey yoey chun nai jai
From the eyes that once mocked me in their hearts
ให้ได้รู้ สิ่งนั้นที่ฉันต้องทน
Hai dai roo sing nun tee chun dtaung ton
Letting them know the things I had to endure

(***) อยากร้ายกับฉันก่อนทำไม ร้ายคืนไปแรงแรงสักหน
Yahk rai gup chun gaun tummai rai keun bpai raeng raeng suk hon
Why do you want to be bad to me? I’ll be even worse back to you
ความแค้นใจของคนที่ต้องปวดร้าว เข้าใจขึ้นไหม
Kwahm kaen jai kaung kon tee dtaung bpuat rao kao jai keun mai
Are you starting to understand the anger of a hurting person?
ให้สาให้สมกับสิ่งที่ทำ ทุกเวรกรรมยินดีจะใช้
Hai sah hai som gup sing tee tum took wen gum yin dee ja chai
I’ll adequately return to you the things that you did, happily using all my karma
หากว่าฉันจะตาย ก็ต้องตายตกตามกัน
Hahk wah chun ja dtai gor dtaung dtai dtok dtahm gun
If I die, I’m taking you down with me

(*,**,***)

ร้ายกับฉันก่อนทำไม ร้ายคืนไปแรงแรงสักหน
Rai gup chun gaun tummai rai keun bpai raeng raeng suk hon
Why be bad to me? I’ll be even worse back to you
ความแค้นใจของคนที่โดนกระทำเจ็บปวดเพียงไหน
Kwahm kaen jai kaung kon tee dohn gratum jep bpuat piang nai
However much anger this person who was hurt by your actions has
ให้สาให้สมกับสิ่งที่ทำ ทุกเวรกรรมยินดีที่จะรับไป
Hai sah hai som gup sing tee tum took wen gum yin dee ja rup bpai
I’ll adequately return to you the things that you did, happily accepting all my karma
ใครทำเอาไว้ ก็ให้มันตายตกตามกัน
Krai tum ao wai gor hai mun dtai dtok dtahm gun
Whoever did it, I’ll take you down with me
ฉากสุดท้าย ฉันขอแค่ตายตกตามกัน
Chahk soot tai chun kor kae dtai dtok dtahm gun
In the final scene, I just want to take you down with me

   

คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง วุฒิชัย สมบัติจินดา
เรียบเรียง อนุชา อรรจนาวัฒน์

Title: เสื่อม / Seuam (Deteriorating)
Artist: Ten Nararak (เต้น นรารักษ์)
Album: [Single]
Year: 2017

คนอย่างเธอไม่เคยจะหาเอง ไม่คิดอายสักนิดบ้างหรือไง คอยจ้องมองจะเอาแต่ของใคร ถ้าเผลอเธอก็คว้าไปทุกที
Kon yahng tur mai koey ja hah eng mai kit ai suk nit bahng reu ngai koy jaung maung ja ao dtae kaung krai tah plur tur gor kwah bpai took tee
A person like you never looks for something of their own, do you feel no shame? You keep staring, want only what belongs to others, if they’re careless, you’ll grab it every time

(*) ทำตัวเป็นขโมย นิสัยเธอไม่ดี เธอทำไมทำตัวได้น่ารังเกียจอย่างนี้ มันแก้ไม่หาย
Tum dtua pen kamoy nisai tur mai dee tur tummai tum dtua dai nah rung giat yahng nee mun gae mai hai
You’re acting like a thief, you have bad habits, why do you act so annoying like this? It’s unfixable

(**) เสียดายความสวย ก็ไม่ช่วยอะไร มีดหมอดีแค่ไหน ก็ทำได้เพียงแต่หน้าตา
Sia dai kwahm suay gor mai chuay arai meet mor dee kae nai gor tum dai piang dtae nah dtah
What a pity that beauty doesn’t help anything, however good the doctor’s knife is, it can only work on your outside appearance
เสียดายอย่างเดียว ที่มันยากเกินเยียวยา เขาคงไม่รักษา ถ้านิสัยเธอมันเสื่อม
Sia dai yahng diao tee mun yahk gern yiao yah kao kong mai ruk sah tah nisai tur mun seuam
The biggest pity is that it’s too hard to care for, they aren’t going to take care of you if your personality is deteriorating

คนอย่างเธอสมองไม่ใช้งาน แยกแยะมันไม่เป็นบ้างหรือไง ดึงจิตใจต่ำลงอยู่เรื่อยไป ไม่คิดไม่ห้ามใจเลยสักที
Kon yahng tur samaung mai chai ngahn yaek yae mun mai bpen bahng reu ngai deung jit jai dtum long yoo reuay bpai mai kit mai hahm jai loey suk tee
The brain of a person like you doesn’t work, do you not know how to differentiate or what? You’re constantly dragging everyone else down, you don’t consider restraining yourself at all

(*,**,**)

เขาคงไม่รักษา ถ้านิสัยเธอมันเสื่อม
Kao kong mai ruk sah tah nisai tur mun seuam
They aren’t going to take care of you if your personality is deteriorating

   

คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

   
What a lovely passive-aggressive song from the great Ten~ I love the message, “Awwe, too bad there’s no plastic surgery fix for a deteriorating personality” 😀 What a deliciously juicy cinematic music video made to go with this as well! Excellent release on all counts~

Title: ด้านได้อายอด / Dahn Dai Ai Aut (Fortune Favors the Bold)
Artist: Ten Nararak (เต้น นรารักษ์)
Album: [Single]
Year: 2017

ถึงมาก่อนฉัน หรือมาทีหลัง ไม่ใช่ข้ออ้างอะไร ถ้ารักจริง
Teung mah gaun chun reu mah tee lung mai chai kor ahng arai tah ruk jing
Whether you came before me or after me, it doesn’t excuse anything if we’re really in love
เขามากับฉัน ไม่เคยไปแย่งชิง ก็ช่วยไม่ได้จริงจริง ไม่ได้บังคับใจ
Kao mah gup chun mai koey bpai yaeng ching gor hcuay mai dai jing jing ma dai bung kup jai
He came with me, I’d never snatch anyone away, but it really can’t be helped, it can’t be forced

(*) อะไรอะไร ออกจะชัดเจน มันไม่จำเป็นที่ฉันต้องคืนเขาให้ใคร
Arai arai auk ja chut jen mun mai jum bpen tee chun dtaung keun kao hai krai
Everything is clearing up, It doesn’t have to me be who has to return him to anyone

(**) ถ้าหากว่าด้านแล้วมันได้ ถ้าหากว่าอายแล้วมันอด อย่างงั้นก็ขอโทษ ที่จะไม่เกรงใจ
Tah hahk wah dahn laeo mun dai tah hahk wah ai laeo mun aut yahng ngun gor kor toht tee ja mai greng jai
If fortune favors the bold and feeble hearts miss out, then sorry, I won’t be considerate of anyone
ถ้าอยากจะรักก็ต้องรัก ถ้าหากหน้าบางก็ต้องถอยไป ไม่เห็นใครจะดีไปกว่าใคร แล้วทำไมฉันต้องยอม
Tah yahk ja ruk gor dtaung ruk tah hahk nah bahng gor dtaung toy bpai mai hen krai ja dee bpai gwah krai laeo tummai chun dtaung yaum
If I want to love him, then I have to love him, if I’m shy, I’ll have to retreat, it doesn’t seem like anyone is better than anyone else, so why must I give in?

ถึงเป็นที่สอง หรือมือที่สาม ได้น้ำใต้ศอก ก็ยังจะต้องกิน
Teung pen tee saung reu mee tee sahm dai num dtai sauk gor yung ja dtaung gin
Even if I’m the second or the third, that’s the role I’ll play, I still have to fulfill it
พูดมาอย่างไร ก็ทำไม่ได้ยิน ทุกวันมันเริ่มชาชิน ไม่แคร์ไม่สนใจ
Poot mah yahng rai gor tummai dai yin took wun mun rerm chah chin mai care mai son jai
Whatever you say, I act like I don’t hear it, every day, it’s starting to get monotonous, I don’t care, I’m not interested

(*,*,**,**)

   

คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: รักเท่าไหร่ก็ไม่เอา / Ruk Tao Rai Gor Mai Ao (However Much I Love You, I Don’t Want You)
Artist: Ten Nararak (เต้น นรารักษ์)
Album: The Ladies Project
Year: 2015

เธอรู้ว่าฉันรัก เธอก็เลยได้ใจ
Tur roo wah chun ruk tur gor loey dai jai
You knew I loved you, so you took my heart
ข่มกันอยู่เรื่อยไป มองไม่เห็นหัวกัน
Kom gun yoo reuay bpai maung mai hen hua gun
You constantly oppress me and look at me disrespectfully
ให้เธอไปเท่าไรก็หายหมด
Hai tur bpai tao rai gor hai mot
However much I give you, it disappears
ใจมันลดลงไปทุกวัน แล้วทำไมฉันต้องทน
Jai mun lot long bpai took wun laeo tummai chun dtaung ton
Your feelings for me lessen every day, so why must I endure it?

(*) ถ้ารักกับเธอแล้ว ทำตัวไม่เหมือนคน
Tah ruk gup tur laeo tum dtua mai meuan kon
If you love her, you’re not behaving like a person
ถ้ามันจะต้องทน ให้กับคนหลายใจ
Tah mun ja dtaung ton hai gup kon lai jai
If I must endure being with an unfaithful person
ถ้าต้องคบกันไปไม่ชัดเจน
Tah dtaung kop gun bpai mai chut jen
If the status of our dates is unclear
เธอก็เห็นแก่ตัวมากไป รักเท่าไรก็ไม่เอา
Tur gor hen gae dtua mahk bpai ruk tao rai gor mai ao
You’re too selfish, however much I love you, I don’t want you

(**) จะต้องทนไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ต้องพูดอะไรไม่หือสักคำ
Ja dtaung ton mai mee tee sin soot mai dtaung poot arai mai heu suk kum
I must endure it without end, there’s no need to say anything, not a single word
เจ็บก็ไม่จำ ฉันคงทำมันไม่ไหว
Jep gor mai jum chun kong tum mun mai wai
I get hurt, but I never remember, I can’t do this
จะต้องทนทำตัวให้โง่งม เก็บอารมณ์ต่างต่างข้างในไว้
Ja dtaung ton tum dtua hai ngoh ngom gep ahrom dtahng dtahng kahng nai wai
I must endure acting stupid and keeping the different feelings inside
จะทนเพื่ออะไร เมื่อทำไปแล้วมันไม่มีค่า
Ja ton peua arai meua tum bpai laeo mun mai mee kah
Why endure it when all I’ve done so far is worthless?

(*,**,**)

จะทนเพื่ออะไร จะรักสักเท่าไรก็ไม่เอา
Ja ton peua arai ja ruk suk tao rai gor mai ao
Why endure it? However much I love you, I don’t want you

   
คำร้อง: มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง/เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล

Title: ฉันไม่ใช่หรือใครเปลี่ยน / Chun Mai Chai Reu Krai Bplian (Am I Not the One, or Has Someone Changed?)
Artist: Ten Nararak (เต้น นรารักษ์)
Album: [Single]
Year: 2015

ผิดเสมอเมื่อเราเจอกัน มันเกิดอะไรขึ้นมา
Pit samur muea rao jur gun mun ger arai keun mah
It’s always wrong when we meet, something’s happening
เธอไม่เหมือนคนเดิมที่คุ้นเคย
Tur mai meuan kon derm tee koon koey
You’re not like the old person I was familair with
ผิดทุกเรื่องไม่รู้ทำไม หายใจยังผิดเลยใช่ไหม
Pit took reuang mai roo tummai hai jai yung pit loey chai mai
Everything is wrong, I don’t know why, even breathing is still wrong, isn’t it?
จากที่เคยห่วงใยเคยรัก กลับเป็นความเฉยชา
Jahk tee koey huang yai koey ruk glup bpen kwahm choey chah
From once being worried, once loving me, you’ve ended up with indifference
จากที่เคยดูแล กลายเป็นไม่อยู่ในสายตา
Jahk tee koey doo lae glai bpen mai yoo nai sai dtah
From once taking care of me, it’s like I’m not in your sights
ตั้งแต่วันที่เขาเข้ามา ฉันกลายเป็นตัวอะไร
Dtung dtae wun tee kao kao mah chun glai bpen dtua arai
Since the day she showed up, what have I become?

(*) อยากรู้ว่าฉันไม่ใช่หรือมีใครทำเธอเปลี่ยนใจ
Yahk roo wah chun mai chai reu mee krai tum tur bplian jai
I want to know if I’m not the one, or if someone has made you change your mind
ตั้งแต่วันที่เขาเข้ามา
Dtung dtae wun tee kao kao mah
Since the day she showed up
เธอนั้นเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
Tur nun bplian bpai mai meuan derm
You’ve changed
ฉันไม่ใช่หรือใจเธอมีใครอีกคน
Chun mai chai reu jai tur mee krai eek kon
Am I not the one, or do you have someone else?
หากเขานั้นคือคำตอบของเธอ
Hahk kao nun keu kum dtaup kaung tur
If she is your answer
บอกกับฉันตรงตรงได้ไหม หยุดอ้างสักที
Bauk gup chun dtrong dtrong dai mai yoot ahng suk tee
Please tell me straight, stop claiming other things

ผิดที่ฉันมันไม่ดีพอ แต่ก่อนไม่เคยพูดมา
Pit tee chun mun mai dee por dtae gaun mai koey poot mah
It’s my fault for not being good enough, but you never said anything before
เธอบอกแต่แรกก็คงจะเข้าใจ
Tur bauk dtae raek gor kong ja kao jai
You told me from the beginning that I would understand
จนวันนี้ที่ฉันรักเธอ เธอกลับจะผลักใส
Jon wun nee tee chun ruk tur tur glup ja pluk sai
Until today, when I love you, but you end up pushing me away
กลายเป็นคนที่เธอเดินหนี
Glai bpen kon tee tur dern nee
I’m like someone whom you’re running away from
เปลี่ยนเป็นคนเฉยชา
Bplian bpen kon choey chah
You’ve changed into someone indifferent
จากที่เคยดูแลกลายเป็นไม่อยู่ในสายตา
Jahk tee koey doo lae glai bpen mai yoo nai sai dtah
From once taking care of me, it’s like I’m not in your sights
ตั้งแต่วันที่เขาเข้ามา ฉันกลายเป็นตัวอะไร
Dtung dtae wun tee kao kao mah chun glai bpen dtua arai
Since the day she showed up, what have I become?

(*,*)

Title: ไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจ / Mai Wahng Keu Kor Ahng Kaung Kon Mot Jai (Being Busy is an Excuse of a Person Who’s Out of Love)
Artist: Ten Nararak and Ploy Pornthip
Album: [Single]
Year: 2014

มันนานไปไหมที่ไม่พบกัน คุยกันแค่นิดหน่อย
Mun nahn bpai mai tee mai pob gun kooey gun kae nit noy
How long has it been since we’ve met? We’ve only spoken a little bit
เธอปล่อยให้ต้องเหงา
Tur bploy hai dtaung ngao
You leave me having to be lonely
พยายามจะเข้าใจไม่คิดเอง
Payayahm ja kao jai mai kit eng
I try to understand and not think by myself
ว่าเธอนั้นตั้งใจ หลบหน้าไม่อยากเจอ
Wah tur nun dtung jai lop nah mai yahk jur
That you’re intending to erase my face and don’t want to see me

(*) ต่อให้งอนเธอคงไม่ง้อเพราะไม่เคยสนใจ
Dtor hai ngaun tur kong mai ngor pror mai koey son jai
Even though I pout, you don’t make up with me because you never care
แอบมองใครเขายุ่งแค่ไหนก็ยังหาเวลา
Aep maung krai kao yoong kae nai gor yung hah welah
Secretly looking at other people, however much I bother you, I’m still searching for a time
มาเจอแต่กับเธอไม่เคยนึกถึงฉัน
Mah jur dtae gup tur mai koey neuk teung chun
That we can meet, but with you, you never think about me

(**) ที่บอกว่าไม่ว่าง หรือเป็นข้ออ้างของคนหมดใจ
Tee bauk wah mai wahng reu bpen kor ahng kaung kon mot jai
You tell me you’re busy, is that an excuse of a person who’s out of love?
อย่าให้ต้องเดาอะไร มากกว่านี้เลย
Yah hai dtaung dao arai mahk gwah nee loey
Don’t make me guess anything more than this
เอะอะก็ไม่ว่าง อย่าค่อยค่อยต้องห่างอย่างนี้เลย
Eh a gor mai wahng yah koy koy dtaung hahng yahng nee loey
I’m loud, but you’re busy, don’t gradually separate me like this
หากไม่รักก็พูดเลย อย่าให้ต้องทรมานในการต้องรอเธอ
Hahk mai ruk gor poot loey yah hai dtaung toramahn nai gahn dtaung ror tur
If you don’t love me, say so, don’t make me have to be tortured with waiting for you

ใจหนึ่งแอบหวังเธอจะเหมือนเดิม
Jai neung aep wung tur ja meuan derm
One heart secretly hopes you’re still the same
กลับมาเหมือนคนเก่า ไม่ปล่อยให้ต้องเหงา
Glup mah meuan kon gao mai bploy hai dtaung ngao
That you’ll come back and be your old self, not leaving me to be lonely
ใจหนึ่งกลัวใครจะเปลี่ยนหัวใจ
Jai neung glua krai ja bplian hua jai
One heart is scared someone will change yours
เปลี่ยนเธอแล้วทุกอย่าง ที่หายไปแบบนี้
Bplian tur laeo took yahng tee hai bpai baep nee
Everything about you has already changed, that you’ve disappeared like this

(*,**,**,**)

Title: ดีพอให้รอไหม / Dee Por Hai Ror Mai (Are You Good Enough to Wait For?)
Artist: Ten Nararak
Album: เสียงเต้นจากหัวใจ / Siang Dten Jahk Hua Jai (Ten’s Voice From the Heart)
Year: 2013

ไม่บอกว่าเหงา แปลว่าคงไม่เคยเหงา
Mai bauk wah ngao bplae wah kong mai koey ngao
If I don’t tell you I’m lonely, it probably means I’m never lonely
แปลอะไรง่ายไปหรือเปล่า คิดเองตามใจ
Bplae arai ngai ngai bpai reu bplao kit eng dtahm jai
Does it mean anything so simple? Thinking as your heart desires
ไม่เคยเรียกร้อง ก็คือไม่ต้องการอะไร
Mai koey riak raung gor keu mai dtaung gahn arai
Never calling out is not wanting anything
ไม่ต้องเอาใจ ไม่ต้องดูแล
Mai dtaung ao jai mai dtaung doo lae
Not needing attention, not needing care

มีแต่คนรัก ที่ไม่เคยให้ความรัก
Mee dtae kon ruk tee mai koey hai kwahm ruk
I have only a lover who never gives me love
การต้องนอนร้องไห้มันหนัก และมันไม่แฟร์
Gahn dtaung naun raung hai mun nuk lae mun mai fair
Having to cry myself to sleep is serious and unfair
รอเธอแก้ไข รอแค่ไหนเธอก็ไม่แคร์
Ror tur gae kai ror kae nai tur gor mai care
Waiting for you to fix it, however long I wait, you don’t care
เมื่อเขามาแคร์ เธอจะให้คิดอะไร
Meua kao mah care tur ja hai kit arai
When he cares, what will you think of me?
ก่อนเธอจะถามว่าฉันทำไมเปลี่ยนใจ
Gaun tur ja tahmw ah chun tummai bplian jai
Before you ask why I changed my mind

(*) ถามตัวเองว่าเธอดีพอ ให้ฉันต้องรอเธอหรือไง
Tahm dtua eng wah tur dee por hai chun dtaung ror tur reu ngai
Ask yourself if you’re good enough for me to wait for
เธอไม่เคยเห็นว่าฉันมีค่ามานานแค่ไหน
Tur mai koey hen wah chun mee kah mah nahn kae nai
You’ve never seen what I’m worth for so long
คนที่ละเลย ไม่เคยสนใจ
Kon tee la loey mai koey son jai
A neglectful person is never interested
มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรให้ใครเขา ต้องรอ
Mee sit riak raung arai hai krai kao dtaung ror
What right do you have to complain for making someone else wait?

เจ็บกว่าไม่รัก ก็คือการบอกว่ารัก
Jep gwah mai ruk gor keu gahn bauk wah ruk
What hurts more than you not loving me is you telling me you do
เพียงแต่มีแค่ลมจากปาก ที่มายืนยัน
Piang dtae mee kae lom jahk bpahk tee mah yeun yun
It’s just empty breath that you reassure me with
รอเธอไม่ไหว เธอรู้ไหมมันทรมาน
Ror tur mai wai tur roo mai mun toramahn
I can’t wait for you, do you know it’s torture?
เหมือนไม่มีวัน ที่เธอจะเห็นอะไร
Meuan mai mee wun te etur ja hen arai
It’s like you’ll never see anything
ให้บอกตรงตรงไม่รู้จะรออะไร
Hai bauk dtrong dtrong mai roo ja ror arai
Let me tell you straight that I don’t know what I’m waiting for

(*)

ถามตัวเองว่าเธอดีพอ ให้ฉันต้องรอเธอหรือไง
Tahm dtua eng wah tur dee por hai chun dtaung ror tur reu ngai
Ask yourself if you’re good enough for me to wait for
เธอไม่เคยเห็นว่าฉัน มีค่ามานานแค่ไหน
Tur mai koey hen wah chun mee kah mah nahn kae nai
You’ve never seen what I’m worth for so long
เมื่อมาสำคัญ ในวันสายไป
Meua mah sumkun nai wun sai bpai
When I become important when it’s too late
ก็ไม่ต้องโทษอะไร ว่าทำให้เราต้องจบแบบนี้
Gor mai dtaung toht arai wah tum hai rao dtaung jop baep nee
There’s no need to blame anything as to what made us end like this
แค่เธอมองตัวเองดีดี แล้วจะเข้าใจ
Kae tur maung dtua eng dee dee laeo ja kao jai
Just take a good look at yourself and you’ll understand

Title: หน้าสวยใจเสีย / Nah Suay Jai Sia (Beautiful Face, Spoiled Heart)
Artist: Ten Nararak
Album: OST ทองเนื้อเก้า / Taung Neua Gao
Year: 2013

จุดจบเธอคงจะไปไม่สวย
Joot job tur kong ja bpai mai suay
In the end, you won’t be pretty
ถ้าหากเธอยังทำตัวเสียเสีย
Tah hahk tur yung tum dtua sia sia
If you’re still behaving badly
เสียดายจริงจริง เสียดายที่รู้จักกัน
Sia dai jing jing sia dai tee roo juk gun
It’s a real shame, it’s regrettable that we know each other
อุตส่าห์เทใจให้เธอไม่น้อย
Ootsah tay jai hai tur mai noy
My endeavors to cheer you up weren’t little
เธอยังทำลายมันไปซะงั้น
Tur yung tum lai mun bpai sa ngun
You still hurt me like that
เพราะความจอมปลอม เพราะใจเธอไม่รักดี
Pror kwahm jaum bplaum pror jai tur mai ruk dee
Because of your fakeness, because your heart isn’t diligent

(*) มัวไปชื่นชมกับสิ่งนอกกายเกินไป
Mua bpai cheun chom gup sing nauk gai gern bpai
You were focused on admiring too many things around you
จนมันพาเธอไปสู่วันที่ไม่มีใคร
Jon mun pah tur bpai soo wun tee mai mee krai
That it led you to a day when you’re without anyone

(**) หน้าตาก็ดีทำไมเป็นอย่างนี้
Nah dtah gor dee tummai bpen yahng nee
You’re good-looking, why are you like this?
ฉันบอกตรงตรงว่าเสียดาย
Chun bauk dtrong dtrong wah sia dai
I’m telling you straight that it’s a pity
ไม่น่างมงายหลงผิดไม่รู้ชั่วดี
Mai nah ngom ngai long pit mai roo chua dee
You shouldn’t be gullible or naive and not know evil

(***) หน้าตาก็ดีแต่ใจเธอมันเสีย
Nah dtah gor dee dtae jai tur mun sia
You’re good-looking, but your heart is spoiled
ขยะคงเต็มล้นในใจ
Kaya kong dtem lon nai jai
Trash is overflowing in your heart
จะตักจะเตือนก็คงจะสายเกินไป
Ja dtuk ja dteuan gor kong ja sai gern bpai
It’s probably too late to warn you
อาจเพราะเป็นเวรเป็นกรรม
Aht pror bpen wen bpen gum
It might be because of karma and fate

จุดจบเธอคงมาเยือนไม่ช้า
Joot job tur kong mah yeuan mai chah
Your end is probably coming to visit soon
เกิดจากทำตัวเธอเองแท้แท้
Gert jahk tum dtua tur eng tae tae
Born from your real behavior
สงสารจริงจริงไม่รู้จะช่วยอย่างไร
Song sahn jing jing mai roo ja chuay yahng rai
It’s really a pity, I don’t know how to help you

(*,**,***,**,***)

อาจเพราะเป็นเวรเป็นกรรม
Aht pror bpen wen bpen gum
It might be because of karma and fate

Title: จะให้ฉันรักยังไง / Ja Hai Chun Ruk Yung Ngai (How Do You Want Me to Love?)
Artist: Ten Nararak
Album: OST มนต์จันทรา / Mon Juntrah
Year: 2013

ยิ่งเกลียดเท่าไรก็เหมือนยิ่งได้อย่างนั้น
Ying gliat tao rai gor meuan ying dai yahng nun
The more I hate you, it’s like the more I get like that
ยิ่งหลบหน้ากันก็ยิ่งต้องเจอร่ำไป
Ying lop nah gun gor ying dtuang jur rum bpai
The more I avoid you, the more often I run into you
ยิ่งเกลียดยิ่งกลัวก็ยิ่งหัวใจสั่นไหว
Ying gliat ying glua gor ying hua jai sun wai
The more I hate you, the more scared I get, and the more my heart pounds
มันไม่เข้าใจทำไมต้องรัก
Mun mai kao jai tummai dtaung ruk
I don’t understand why I must love you

(*) ใจนึงมันก็รักเธอ
Jai neung mun gor ruk tur
One part of my heart loves you
แต่อีกใจนึงก็เกลียดสิ่งที่เธอเป็น
Dtae eek jai neung gor gliat sing tee tur bpen
But another part hates the thing that you are
เพราะใจฉันเองฝังใจกับเรื่องเดิม
Pror jai chun eng fung jai gup reuang derm
Because my heart is imprinted with the same things

(**) เธอจะให้ฉันรักยังไง
Tur ja hai chun ruk yun gngai
How do you want me to love?
ก็ในสมองของฉันไม่เคยลืม
Gor nai samaung kaung chun mai koey leum
In my mind, I’ll never forget
ยังมีเรื่องราวหลอนใจอยู่ทุกวันคืน
Yung mee reuang rao laun jai yoo took wun keun
I still have the memories haunting my heart every day and night
ฉันกลัวจะเจ็บเหมือนเดิม
Chun glua ja jep meuan derm
I’m afraid it’ll hurt the same

(***) เธอจะให้ฉันรักยังไง
Tur ja hai chun ruk yung ngai
How do you want me to love?
ในเมื่อความหลัง มันยังคอยซ้ำเติมอยู่อย่างนี้
Nai meua kwahm lung mun yung koy sum dterm yoo yahng nee
When the past still replays like this
หากเธอรักจริง ช่วยพิสูจน์ให้ฉันมั่นใจ
Hahk tur ruk jing chuay pisoot hai chun mun jai
If you really love me, please prove it so I can be certain

ไม่อยากเสียใจกับเรื่องเดิมเดิมอีกครั้ง
Mai yahk sia jai gup reuang derm derm eek krung
I don’t wait to be hurt by the same problems again
แต่ใจก็ยังตัดเธอไม่ลง
Dtae jai gor yung dtut tur mai long
But my heart still can’t give you up

(*,**,***)

หากเธอรักจริง ช่วยพิสูจน์ให้ฉันมั่นใจ
Hahk tur ruk jing chuay pisoot hai chun mun jai
If you really love me, please prove it so I can be certain

Title: ถามเอาอะไร / Tahm Ao Arai (What Are You Asking For?)
Artist: Ten Nararak
Album: Mic Idol
Year: 2008

เกลียดคำถามเธอ เมื่อยามที่พบเจอ
Gliat kum tahm tur meua yahm tee pob jur
I hate your questions whenever we meet
ว่าวันนี้ฉันไม่เป็นไรใช่ไหม
Wah wun nee chun mai bpen rai chai mai
Like “You’re doing well, aren’t you?”
ถ้อยคำเหมือนหวังดี ที่เธอแค่พูดไป
Toy kum meuan wung dee tee tur kae poot bpai
You’re just speaking words that seem like good intentions
อย่างไม่รู้จะพูดอะไรเท่านั้น
Yahng mai roo ja poot arai tao nun
Like you don’t know what else to say

คนคนนึงที่โดนทิ้ง คงจะอยู่อย่างสุขสันต์
Kon kon neung tee dohn ting kong ja yoo yahng sook sun
Is a person who was dumped going to be very happy?
คำผ่านผ่านประเภทนั้น ถามเอาอะไร
Kum pahn pahn bprapayt nun tahm ao arai
What are you asking questions like that for?

(*) วันที่เธอมีเขาข้างกัน
Wun tee tur mee kao kahng gun
When you have her at your side
ข้างกายของฉันว่างเปล่า มันเหงาจะขาดใจ
Kahng gai kaung chun wahng bplao mun ngao ja kaht jai
My side is empty, it’s terribly lonely
แต่ละคืนยาวนานและแสนยากเย็น
Dtae la keun yao nahn lae saen yahk yen
But each long and cold night
ไม่รู้ต้องทำเช่นไร ให้ผ่านคืนโหดร้ายไปอีกคืน
Mai roo dtaung tum chen rai hai pahn kuen hot rai bpai eek keun
I don’t know what to do to make it through another cruel night

หากต้องกลั้นใจ ไถ่ถามเพื่อทักทาย
Hahk dtaung glun jai tai tahm peua tuk tai
If I must hold my breath and ask a question in greeting
ก็ช่วยถามบางคำที่ดีกว่านี้
Gor chuay tahm bahng kum tee dee gwah nee
Please ask something better than this
อย่าทำเหมือนเห็นใจ อย่าทำเหมือนแสนดี
Yah tum meuan hen jai yah tum meaun saen dee
Don’t act sympathetic, don’t act like you’re so wonderful
เมื่อเธอเองที่เป็นตัวการทุกอย่าง
Meua tur eng tee bpen dtua gahn took yahng
When you’re the culprit

คนคนนึงที่เธอทิ้ง คงไม่เจ็บเท่าไหร่มั้ง
Kon kon neung tee tur ting kong mai jep tao rai mung
The person whom you abandoned wouldn’t be hurting, would she?
คงไม่ปวดหรอกความหลัง จะถามเอาอะไร
Kong mai bpuat rauk kwahm lung ja tahm ao arai
Oh, she’s probably not broken-hearted over the past, what are you asking for?

(*,*,*)