Suthep Wongkamhaeng

All posts tagged Suthep Wongkamhaeng

Title: เสียงสะอื้นจากสายลม / Siang Sa Eun Jahk Sai Lom (The Sound of Crying from the Wind)
Artist: Suthep Wongkamhaeng (สุเทพ วงศ์กำแหง)
Album: ??
Year: ??

ค่ำคืน ฉันฟังเสียงคลื่นลมคล้าย
Kum keun chun fung siang kleun lom klai
At night, I listen to the sound of the bustling wind, it’s like
ใครร้องไหเรียกมาตามลม
Krai raung hai riak mah dtahm long
Someone is crying out through the wind
คงร้าวรอนร้อนใจตรอมตรม ดังเหมือนคลื่นลมเพ้อ
Kong rao raun raun jai dtraum dtrom dung meuan kleun lom pur
It sounds painful, anxious, and sorrowful, like the bustling wind is crazy
ละเม้อทุกค่ำคืน
Lamur took kum keun
Dreaming every night

โอ้ลมแกร้งเพ้อหรือเธอสะอื้น
Oh lom graeng pur reu tur sa eun
Oh, wind, are you crazy or are you crying?
ค่อนคืนยังขืนอาวรณ์รำพัน
Kaun keen yung keun ahworn rumpun
For nearly the whole night, you keep up your lamenting

ดวงใจฉันอยู่แห่งไหน
Duang jai chun yoo haeng nai
Where is my darling?

ฉันฟังเสียงคลื่นลมพลิ้ว นอนหวิวหวาดผวาพาอ่อนใจ
Chun fung siang kleun lom pliew naun wiw waht pawah pah aun jai
I listen to the sound of the blowing wind, I sleep dizzy and frightened, making me exhausted
คอยชู้ชมเหมือนลมพาไป ฟังเสียงคลื่นตื้นใจ
Koy choo chom meuan lom pahbpai fung siang kleun dteun jai
Waiting for my lover to see me like the wind is guiding her, I listen to the sound of the rhythm of my heart
เหมือนใครมาคร่ำครวญ
Meuan krai mah krum kruan
It’s like someone is lamenting

โอ้จันทร์จากฟ้าลับตาไปด่วน
Oh jun jahk fah lup dtah bpai duan
Oh, moon, quickly leave the sky
แก้มนวลคืนนี้จะครวญรอใคร
Gaem nuan keun nee ja kruan ror krai
Tonight I will lament, waiting for someone

ดวงใจเอ๋ยอย่าโศกศัลย์
Duang jai oey yah sohk sun
Oh, heart, don’t be troubled

   

คำร้อง/ทำนอง : ไสล ไกรเลิศ

Title: เพียงคำเดียว / Piang Kum Diao (Just One Word)
Artist: Suthep Wongkamhaeng (สุเทพ วงศ์กำแหง)
Album: ??
Year: ??

เพียง คำเดียว ที่ปรารถนา
Piang kum diao tee bprahdtanah
The one word that I desire
อยากฟัง ให้ชื่นอุรา
Yahk fung hai cheun oorah
I want to hear it and be happy
ใจพะว้า ภวังค์
Jai pawah pawung
My heart is subconsciously anxious
นาน เท่านาน พี่คอยจะฟัง
Nahn tao nahn pee koy ja fung
I’ve waited to hear it for such a long time
คำนี้ คำเดียวที่หวัง
Kum nee kum diao tee wung
This one word that I hope for
อยากฟังจากปากดวงใจ
Yahk fung jahk bpahk duang jai
I want to hear it from the lips of my sweetheart

คำ คำนี้มีค่าใหญ่หลวง
Kum kum nee mee kah yai luang
This word has so much value
พี่รัก พี่แหน พี่หวง
Pee ruk pee nae pee huang
I love you, I’m keeping you, I’m possessive of you
เพียงดั่งดวงฤทัย
Piang dung duang reutai
Just as my heart
พี่ ไม่เคย เฉลยกับใคร
Pee mai koey chaloey gup krai
I’ve never said this to anyone else
แต่แล้วพี่บอกเจ้าไป
Dtae laeo pee bauk jao bpai
But I’m telling it to you
เพื่อให้เจ้าตอบเช่นกัน
Peua ai jao dtaup chen gun
So you can answer the same

มี หลายคราที่เคย
Mee lai krah tee koey
There’s many times that have
เหมือนเจ้าจะเอ่ย
Meuan jao ja oey
Seemed like you would say it
เปิดเผยเฉลย คำนั้น
Bpert poey chaloey kum nun
Open up and say that word
โอ แล้วใยอัดอั้น
Oh laeo yai ut un
Oh, but then you stop yourself
มิกล้าจำนรรค์
Mi glah jum nun
I don’t dare try to negotiate
กลับตื้นกลับตัน ทรวงใน
Glup dteun glup dtun suang nai
I swallow my words

ฤา เจ้ามีคู่เคียงอุรา
Reu jao mee koo kaing oorah
Or do you have someone in your heart?
เจ้ารักเป็นหนักเป็นหนา
Jao ruk bpen nuk bpen nah
Someone whom you love dearly
ตรึงติดตราหัวใจ
Dtreung dtit dtah hua jai
Transfixed in your heart?
จึง จดจำถ้อยคำพี่ไว้
Jeung jot jum toy kum pee wai
Then remember my words
แอบเอาไปบอกคู่ใจ
Aep ao bpai bauk koo jai
Secretly go and tell your lover
ทอดทิ้งพี่ให้อกตรม
Taut ting pee hai auk dtrom
And leave me depressed

ฤา เจ้าลืมถ้อยคำคำนี้
Reu jao leum toy kum kum nee
Or have you forgotten this word?
จึงทำไม่รู้ไม่ชี้
Jeung tum mai roo mai chee
So you act like you have no idea
ดังไม่มี เยื่อใย
Dung mai mee yeua yai
Like we have no relationship
แม้น เจ้าลืมเจ้าเลือนเคลื่อนคลาย
Maen jao leum jao leuan kleuan klai
It’s like you’ve forgotten everything
พี่เตือนให้อีกก็ได้
Pee dteuan hai eek gor dai
I can remind you again
ก็รักอย่างไร เจ้าเอย
Gor ruk yahng rai jao oey
What love is like, darling

Title: ลาก่อนดอกฟ้า / Lah Gaun Dauk Fah (Farewell, Heaven’s Flower)
Artist: Suthep Wongkamhaeng (สุเทพ วงศ์กำแหง)
Album: ??
Year: ??

ลาก่อนที่รักลาก่อนดอกฟ้า
Lah gaun tee ruk lah gaun dauk fah
Farewell, sweetheart, farewell, heaven’s flower
แม้นชาติหน้ามีค่อยพบกันใหม่
Mae chaht nah mee koy pob gun mai
We shall meet again in the next life
ชาตินี้ฉันจนทุกข์ทนยากไร้
Chaht nee chun jon took ton yahng rai
This life I am suffering and poor
ต้องหักห้ามใจเมื่อคิดรักเธอ
Dtaung huk hahm jai meua kit ruk tur
I must forbid my heart when it thinks of loving you

เธอเกิดอย่างหงส์อ่าองค์ปักษา
Tur gert yahng hong ah ong bpuk sah
You were born as a swan, oh, a beautiful bird
แม้นเคียงคู่กาแล้วเธอจะเก้อ
Maen kiang koo gah laeo tur ja gur
It’s embarrassing for you to be next to a crow
ศักดิ์ฉันเพียงกาน้อยค่ากว่าเธอ
Suk chun piang gah noy kah gwah tur
My prestige is just a crow, I’m worth less than you
ไม่อาจเผยอเพราะกลัวเธอตรม
Mai aht payur pror glua tur dtrom
I won’t be arrogant because I’m afraid you’ll grieve

(*) ฟ้าหวงดอกฟ้าไว้ประดับฟ้า
Fah huang dauk fah wai bpradup fah
The sky is jealous of heaven’s flower, decorating the sky
ชาวดินน้ำตาตกช้ำเหลือข่ม
Chao din num dtah dtok chum leua kom
The person on earth is crying and hurting so much
สกุลกาต่ำนักมีรักชวดชม
Sakoon gah dtum nuk mee ruk chuat chom
The crow lineage loses praise for love
ปล่อยใจโง่งมต้องตรมร้าวรอน
Bploy jai ngoh ngom dtaung dtrom rao raun
Letting my heart be stupid, I must regret it

(**) ลาก่อนที่รักลาก่อนดอกฟ้า
Lah gaun tee ruk lah gaun dauk fah
Farewell, sweetheart, farewell, heaven’s flower
ฉันจำต้องลาหนีหน้าไปก่อน
Chun jum dtaung lah nee nah bpai gaun
I remember I must say good-bye and flee first
ซ่อนเร้นกายใจมิให้อาทรณ์
Saun ren gai jai mai hai ahtorn
Concealing my body and mind and not letting them care for you
เพื่อตัดอาวรณ์คนึงถึงเธอ
Peua dtut ahwon kaneung teung tur
To sever my tendencies to think of you

(*,**)

Title: โลกนี้คือละคร / Lohk Nee Keu Lakorn (This World is a Drama)
Artist: Suthep Wongkamhaeng (สุเทพ วงศ์กำแหง)
Album: ??
Year: ??

โลกนี้นี่ดู ยิ่งดูยอกย้อน เปรียบเหมือนละคร
Lohk nee nee doo ying doo yauk yaun bpriap meuan lakorn
This world seems more and more complicated, like a drama
ถึงบทเมื่อตอนเร้าใจ บทบาทลีลาแตกต่างกันไป
Teung bot meua dtaun rao jai bot baht lee lah dtaek dtahng gun bpai
Though the scenes are stimulating, the roles are very different styles
ถึงสูงเพียงใดต่างจบลงไปเหมือนกัน
Teung soong piang dai dtahng jop long bpai meuan gun
However high it is, there’s different endings

เกิดมาต้องตาย ร่างกายผุพัง
Gert mah dtaung dtai rahng gai poo pung
If we’re born, we must die, our bodies dilapidate
ผู้คนเขาชัง คิดยิ่งระวังไหวหวั่น
Poo kon kao chung kit ying rawung wai wun
People hate it, the more they worry and stress about it
ต่างเกิดกันมาร่วมโลกเดียวกัน
Dtahng gert gun mah ruam lohkd iao gun
We were all born into the same world
ถือผิวชังพรรณ บ้างเหยียดหยามกันเหลือเกิน
Teu piew chung pun bahng yiat yahm gun leua gern
We’re racist and bigoted and insult each other so much

โลกนี้คือละคร บทบาทบางตอน
Lohk nee keu lakorn bot baht bahng dtaun
This world is a drama, the roles are weak
ชีวิตยอกย้อน ยับเยิน
Cheewit yauk yaun yip yern
Life is complicated and chaotic
ชีวิตบางคนรุ่งเรืองจำเริญ แสนเพลิน
Cheewit bahng kon roong reaung jum rern saen plern
Some people’s lives are prosperous and enjoyable
เหมือนเดินอยู่บนหนทางวิมาน
Meuan dern yoo bon hon tahng wimahn
Like the’re walking on the path of paradise

(*) โลกนี้นี่ดู ยิ่งดูเศร้าใจ
Lohk nee nee doo ying doo sao jai
This world seems more and more sad
ชั่วชีวิตวัย หมุนเปลี่ยนผันไปเหมือนม่าน
Chua cheewit wai moon bplian pun bpai meuan mahn
Lifetime is changing like the curtain
เปิดฉากเรืองรองผุดผ่องตระการ
Bpert chahk reuang raung poot paung dtragahn
Opening the scene of pure beauty
ครั้นแล้วไม่นาน ปิดม่านเป็นความเศร้าใจ
Krun laeo mai nahn bpit mahn bpen kwahm sao jai
And not long after that, closing the curtain is sadness

(*)

Title: ดาวลอย / Dao Loy (Floating Star)
Artist: Suthep Wongkamhaeng (สุเทพ วงศ์กำแหง)
Album: ??
Year: ??

พอเธอเป็นดาว
Por tur bpen dao
As soon as you’re a star
สกาวก็ลอยฟ้า
Sagao gor loy fah
Clear and floating in the sky
ทอแสงนวลจ้า
Tor saeng nuan jah
Weaving your creamy light
สูงสง่าสุดตาแลดู
Soong sangah soot dtah lae doo
High and majestically as far as the eye can see

กระท่อมรักเก่า
Grataum ruk gao
The hut of old love
ที่เราเคยชิดชื่นชู
Tee rao koey chit cheun choo
That we once happily raised
กลายเป็นรังหนู
Glai bpen rung noo
Has become a rat’s nest
ที่เธอทนอยู่ไม่ไหว
Tee tur ton yoo mai wai
That you can’t stand

พอเธอเป็นจันทร์
Por tur bpen jun
As soon as you’re a moon
ก็พลันติดปีกบิน
Gor plun dtit bpeek bin
Immediately flying off
ลืมเชื้อลืมถิ่น
Leum cheua leum tin
Forgetting your family, forgetting your region
แม้นจนกลิ่นติดตัวกลัวไฟ
Maen jon glin dtit dtua glua fai
Though the scent that sticks is afraid of fire

ลืมผัวลืมลูก
Leum pua leum look
Forgetting your husband, forgetting your children
ที่เป็นพันธะผูกใจโผผินบินไป
Tee bpen pun tapook jai ph pin bin bpai
That were your commitment, you rush and fly off
สู่ในมนต์ขลังเสียงสังข์เสียงแตร
Soo nai mon kalung siang sung siang dtrae
To the magical sound of the conch shell and sound of the horn

ลืม ผักน้ำพริกปลาทู
Leum puk num prik bplah too
You forget pak nam prik pla too
ลืมกลิ่นประดู่
Leum glin bpradoo
Forget the smell of pradu
ทิ้งพี่ให้เป็นผู้แพ้
Ting pee hai bpen poo pae
Leaving me to be a failure
ลืม ซิ่นไทยไปหลงผ้าแพร
Leum sin tai bpai long pah prae
Forgetting the Thai sin and being fascinated with silk
ทิ้งความจริงแท้
Ting kwahm jing tae
Leaving behind reality
เพลินอยู่แต่คำเยินยอ
Plern yoo dtae kum yern yor
Enjoying only admiration

(*) ลงเอยกันที อโหสิกรรมไว้
Long oey gun tee ahoh si gum wai
Stop, I forgive
ชีวิตทางใหม่
Cheewit tahng mai
Your new path in life
น้องจงได้ดังปองเถิดหนอ
Naung jong dai dung bpaung turt nor
You must follow your desires
พอล้างคาวสิ้น
Por lahng kao sin
As soon as you clean up
โบกบินเฉิดฉายให้พอ
Bohk bin chert chai hai por
Fly brightly
วิมานป้อยอ
Wimahn bpor yor
Your praise-filled paradise
ขุดล่อคนหลงเจ้าจงระวัง
Koot lor kon long jao jong rawung
Beware of people who will devour you

(*)

Title: ลาชู้ / Lah Choo (Farewell, Lover)
Artist: Suthep Wongkamhaeng
Album: ??
Year: ??

ดึกดื่นดาวเดือน เลื่อนลอยลับลาลงต่ำ
Dteuk dteun dao deuan leuan loy lup lah long dtum
It’s late, the stars and moon are blurred and hidden, sinking low
หมอกปรอยย้อยฉ่ำ พร่ำพรมลมพลิ้วสยิวใจ
Mauk bproy yoy chum prum prom lom pliew sayiew jai
The misty, damp fog continues to sprinkle the air with a refreshing feeling
กลิ่นพะยอมหอม เย็นคอยกล่อมไพร
Glin payaum haum yen koy glaum prai
The smell of the scent, dusk waits to calm the jungle
กลิ่นแก้มหอมกล่อมใจ ในกระท่อมกล่อมให้นอน
Glin gaem haum glaum jai nai grataum glaum hai naun
The smell of your cheek soothes my heart in the hut, calming me to sleep

กกกอดนางนอน แนบนวลน้องนางนอนนิ่ง
Gok gaut nahng naun naep nuan naung nahn naun ning
Hugging you as I sleep, embracing my ivory woman in a peaceful slumber
โอบอิงอ้อยอิ่งอ้อนอิง นางน้องร้องวอน
Ohp ing oy ing aun ing nahng naung raung waun
Snuggling together, she begs
แว่วยินเสียง นกกาลาสั่งคอน
Waew yin siang nok gah lah sung kaun
I faintly hear the sound of a crow, bidding farewell and ordering me to move
จูบให้น้องตื่นนอน ก่อนไกลขอลาแก้วตา
Joop hai naung dteun naun gaun glai kor lah gaew dtah
I kiss you awake before leaving my darling

(*) กลิ่นเกล้าแก่นใจ หอมติดกายกลั้วกรุ่น
Glin glao gaen jai haum dtit gai glua groon
The scent at the core of my heart, I kiss your smoldering body
อกอุ่น ๆ ละมุน ละไมหนักหนา
Auk oon oon la moon la mai nuk nah
Your soft, warm breast is so sweet
จำใจจาก ไกลกานดา
Jum jai jahk glai gahn dah
Reluctant to leave my lady
จูบซับน้ำตา เมื่อคราฟ้ารุ่งราง ๆ
Joop sup num dtah meua krah fah roong rahng rahng
Kissing away your tears when the sky is dim

(**) ก่อนจากกันไกล จูบลาขวัญใจจอมจิต
Gaun jahk gun glai joop lah kwun jai jaum jit
Before I leave, I kiss my sweetheart good-bye
พี่พาพลั้งผิดพลาด ไปใครรู้ว่าชู้นาง
Pee pah palung pit plaht bpai krai roo wah choo nahng
I’m taking my mistakes to someone who knows that you’re my lover
อับอายถึงฟ้าดิน ทั่วถิ่นบาง
Up ai teung fah din tua tin bahng
I am ashamed for both heaven and earth
พี่ยอมรับหมดทางว่า เป็นชู้นางแน่นอน
Pee yaum rup mot tahng wah bpen choo nahng nae naun
I accept that there’s no way I can be your lover

(*,**)

Title: เสน่หา / Sanay Hah (Enamored)
Artist: Suthep Wongkamhaeng
Album: ??
Year: 1966

ความรักเอย เจ้าลอยลมมาหรือไร
Kwahm ruk oey jao loy lom mah reu rai
Oh, love, are you floating down to me or what?
มาดลจิต มาดลใจ เสน่หา
Mah don jit mah don jai sanayhah
Casting a spell on my heart, I’m enamored
รักนี้จริงจากใจหรือเปล่า
Ruk nee jing jahk jai reu bplao
Is this love really from the heart?
หรือเย้า เราให้เฝ้าร่ำหา
Reu yao rao hai fao rum hah
Or are you teasing me, letting me watch what I’ve been waiting for?
หรือแกล้งเพียงแต่แลตา
Reu glaeng piang dtae lae dtah
Or are you teasing me with just a peek?
ยั่วอุรา ให้หลงลำพอง
Yua oo rah hai loong lum paung
Provoking my chest, making it get carried away

(*) สงสารใจฉันบ้าง
Song sahn jai chun bahng
Take pity on my heart
วานอย่าสร้าง รอยช้ำซ้ำเป็นรอยสอง
Wahn yah sahng roy chum sum bpen roy saung
Please don’t create another scar for me
รักแรกช้ำน้ำตานอง
Ruk raek chum num dtah naung
My first love hurt me, tears flooded my eyes
ถ้าเป็นสอง ฉันคงต้องขาดใจตาย
Tah bpen saung chun kong dtaung kaht jai dtai
If this is happening again, I’ll die

( * )

Title: มนต์รักเรียกหา / Mon Ruk Riak Hah (Love’s Spell is Calling)
Artist: Suthep Wongkamhaeng
Album: OST มนต์รักบ้านนา / Mon Ruk Bahn Nah
Year: ??

ความรักเรียกหา เหมือนมนต์ตราตรึงใจ
Kwahm ruk riak mah meuan mon dtrah dtreung jai
Love is calling like a spell imprinted in the heart
เฝ้าคร่ำครวญไปไม่ รู้สร่าง
Fao krum kruang pai mai roo sahng
Lamenting without knowing relief
หวิว หวั่น ฝัน แต่ภาพนวลนาง
Wiew wun fun dtae pahp nuan nahng
Dizzy, trembling, dreaming, but the image of that cream-colored lady
คลั่ง ไคล้ ไม่จาง คร่ำครวญ ถึง นาง คนเดียว
Klung klai mai jahng rum kruan teung nahng kon diao
My infatuation hasn’t faded, lamenting about her alone

บุพเพเสกสรร รักครองกันปางใด
Boop pay sek sun ruk kraung gun pahng dai
Before, we created a love the both of us enjoyed at all times
จึง มาดลใจใฝ่รัก กลมเกลียว
Jeung mah don jai fai ruk glom gliao
So I aimed for a love of one heart and mind
เห็นกัน หัวใจ พลันแปลบเสียว
Hen gun hua jai plun plaep siao
Seeing each other, my heart instantly started to shine
หวาบหวิวนักเทียว สุดเหนี่ยว สุดรั้ง ยั้งใจ
Wahp wiew nuk tiao soot niao soot rung yung jai
Flashing and twinkling, tugging, holding back, restraining

(*) ลืมตัว มัวเมาเฝ้าพิศวาส
Leum dtua mua mao fao pisawaht
I forgot myself and got lost in love
หลงรูป จูบกระดาษที่วาดไว้
Long roop joop gradaht tee waht wai
Infatuated with the photograph, kissing the paper I keep
พร่ำ ภาวนา รักเอ๋ยพาสมใจ
Prum pahwanah ruk oey pah som jai
Repeatedly praying that love will lead her to my heart
สิ่งเดียว รัก ยิ่งสิ่งใด
Sing diao ruk ying sing dai
Love is the one thing greater than anything else
รุ่งโรจน์สดใส อยู่ใน อารมณ์
Roong roht sot sai yoo nai ahrom
Flourishing and happy in my mood

(**) ชาตินี้ปองรัก รัก ไปจน วันตาย
Chat nee paung ruk ruk pai jon wun dtai
In this life, I intend to love, love until the day I die
ไม่มีเสี่อมคลายจากชู้ คู่ชม
Mai mee seuam klai jahk choo koo chom
It won’t deteriorate lesson from a loveaffair
ฝันใฝ่ฝังอยู่ในอารมณ์
Fun fai fung yoo nai ahrom
My dreams are embedded in my mood
แอบรักชื่นชม เมื่อใดจะสม ใจเรา
Aep ruk cheun chom meua dai ja som jai rao
Secretly loving and admiring her, whenever my heart is satisfied

(*,**)

ดาวลอย / Dao Loy (Floating Star)
ลาชู้ / Lah Choo (Farewell, Lover)
ลาก่อนดอกฟ้า / Lah Gaun Dauk Fah (Farewell, Heaven’s Flower)
โลกนี้คือละคร / Lohk Nee Keu Lakorn (This World is a Drama)
มนต์รักเรียกหา / Mon Ruk Riak Hah (Love’s Spell is Calling)
เพียงคำเดียว / Piang Kum Diao (Just One Word)
เสน่หา / Sanay Hah (Enamored)
เสียงสะอื้นจากสายลม / Siang Sa Eun Jahk Sai Lom (The Sound of Crying from the Wind)

   
All songs tagged Suthep Wongkamhaeng