Palapol

All posts tagged Palapol

Title: ห่วงใย / Huang Yai (Worried)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: คนเดินถนน / Kon Dern Tanon
Year: 2002

วันนั้นวันที่สับสน เราสู้เราทนอยู่ข้างเคียงกัน
Wun nun wun tee sup son rao soo rao ton yoo kahng kiang gun
That day, that day we felt mixed up, we fought, we endured, side-by-side
วันนี้เธออยู่ไกลฉัน ไม่รู้เธอเป็นอย่างไร
Wun nee tur yoo glai chun mai roo tur bpen yahng rai
Today you’re far away from me, I don’t know how you are

ใจฉันได้แต่คอยคิด ชีวิตของเธอสุขทุกข์เพียงใด
Jai chun dai dtae koy kit cheewit kaung tur sook took piang dai
My heart can only wonder how happy or sad your life is
อยู่ตรงนั้นเธอลำบากไหม ใจฉันยังเป็นห่วงเธอ
Yoo dtrong nun tur lumbahk mai jai chun yung bpen huang tur
Is it hard over there? My heart is still worried about you

(*) คืนที่เธอหนาว วันที่เธอเหงา เธอจะปวดร้าวจะเจ็บสักเพียงไหน
Keun tee tur nao wun tee tur ngao tur ja bpuat rao ja jep suk piang nai
During the nights that you’re cold or the days that you’re lonely, how much will you hurt and ache?
เมื่อเธออ่อนล้า เสียใจและร้องไห้ จะมีไหมใครอยู่เป็นเพื่อนเธอ
Meua tur aun lah sia jai lae raung hai ja mee mai krai yoo bpen peuan tur
When you’re weak, sad, and crying, will there be anyone to be your friend?

วันไหนที่เธอสับสน วันไหนมืดมนไม่เหลือใครๆ
Wun nai tee tur sup son wun nai meut mon mai leua krai krai
Any day you’re feeling mixed up, any day that’s dark and you don’t have anyone else left
จำไว้ว่ายังมีฉัน เพราะฉันยังคงห่วงใย
Jum wai wah yung mee chun pror chun yung kong huang yai
Remember that you still have me, because I’m still worried about you

(*)

ทุกๆค่ำคืนก็ยังคงคิดถึง และหวังว่าเธอคงปลอดภัย
Took took kum keun gor yung kong kit teung lae wung wah tur kong bplot pai
Every night, I still think of you and hope that you’re safe

(*)

จะมีไหมใครอยู่เป็นเพื่อนเธอ
Ja mee mai krai yoo bpen peuan tur
Will there be anyone to be your friend?
จะมีไหมใครที่เฝ้าคอยดูแลเธอ
Ja mee mai krai tee fao koy doo lae tur
Will there be anyone looking after you?

   
คำร้อง : สินทรัพย์ เอี่ยมเพ็ญแข
ทำนอง : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : ภาชัย วรรณเกียรติ

Title: อุ่นใจ / Oon Jai (Warm)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: OST รักคุณเท่าฟ้า / Ruk Koon Tao Fah
Year: 2012

มีคนบางคนผ่านมา แต่ไม่ช้าพวกเขาก็ผ่านไป
Mee kon bahng kon pahn mah dtae mai chah puak kao gor pahn bpai
Some people show up, but soon they pass by
และมีใครใครอีกมากมาย ที่เข้ามาและจากกันไป
Lae mee krai krai eek mahk mai tee kao mah lae jahk gun bpai
And there’s so many other people who come up and leave

ไม่เคยมีใครสักคน อยู่กับฉันรักฉันตลอดไป
Mai koey mee krai suk kon yoo gup kon ruk chun dtalaut bpai
I’ve never had anyone stay with me and love me forever
ไม่เคยมีใครที่เต็มใจ อยู่กับฉันเวลาเดือดร้อน
Mai koey mee krai tee dtem jai yoo gup chun welah deuat raun
I’ve never had anyone willing to stay with me when I’m flustered

(*) แต่มีคนเพียงหนึ่งคน คนเพียงหนึ่งคน
Dtae mee kon piang neung kon kon piang neung kon
But there’s just one person, just one person
เขาไม่เคยไปไกล ก็คือเธอเพียงผู้เดียว
Kao mai koey bpai glai gor keu tur piang poo diao
They’re never far, it’s only you
เธอเพียงผู้เดียว ที่ไม่จากไปไหน
Tur piang poo diao tee mai jahk bpai nai
Only you who hasn’t left me

(**) พรุ่งนี้หรือว่าเมื่อไหร่ หรือว่าวันใด เธอยังคงเหมือนเดิม
Proong nee reu wah meua rai reu wah wun dai tur yung kong meuan derm
Tomorrow or whenever or any day, you’re still the same
ไม่เคยต้องมีคำสัญญา ไม่ต้องบอกรักก็เข้าใจ
Mai koey dtaung mee kum sunyah mai dtaung bauk ruk gor kao jai
We’ve never had to promise, never had to tell each other we love each other, we understand

(***) ไม่เห็นต้องเหมือนคนอื่น ไม่ต้องวุ่นวาย
Mai hen dtaung meuan kon eun mai dtaung woon wai
It doesn’t seem like we must be like other people, we don’t need to be bothered
ไม่เคยต้องมีคำพูดใด
Mai koey dtaung mee kum poot dai
We’ve never had to have any words
แค่มองไปไกลไกลเห็นเธอ ก็อุ่นใจ
Kae maung bpai glai glai hen tur gor oon jai
Just looking out and seeing you makes me warm

เวลาที่ใจเงียบเหงา และปวดร้าวฉันเห็นเธอเข้ามา
Welah tee jai ngiap ngao lae bpuat rao chun hen tur kao mah
When my heart is lonely and hurting, I see you come in
เวลาที่มีน้ำตา ก็คือเธอที่อยู่ตรงนี้
Welah tee mee num dtah gor keu tur tee yoo dtrong nee
When I’m crying, it’s you who stays right here

เวลาที่ฉันเหนื่อยล้า และมองหาบางคน ช่วยปลอบใจ
Welah tee chun neuay lah lae maung hah bahng kon chuay bplaup jai
When I’m exhausted and looking for someone to help comfort me
ก็มีคนเดียวที่เข้าใจ แค่มองตาทีไรก็รู้
Gor mee kon diao tee kao jai kae maung dtah tee rai gor roo
There’s only one person who understands, just looking in your eyes, I know

(*,**,***,**,***)

Title: หนึ่งในสอง / Neung Nai Saung (One of Two)
Artist: Palapol (พลพล พลกองเส็ง)
Album: OST เพื่อนแพง / Peuan Paeng
Year: 2015

คำสั่งจากฟ้า หรือโชคชะตา
Kum sung jahk fah reu chohk chadtah
Was it an order from heaven or destiny?
ขีดเขียนให้เธอและเธอ ต้องมา เกลียดกัน
Keet kiang hai tur lae tur dtaung mah gliet gun
Determining that she and her must hate each other
ทั้งที่สายใย เชื่อมโยงสัมพันธ์
Tung tee sai yai cheuam yohng sumpun
Even though there is a connecting bond
เลือดข้นกว่าน้ำ คำนี้ยังจริงอยู่ไหม
Leuat kon gwah num kum nee yung jing yoo mai
Blood is thicker than water, are these words still true?

ต้นเหตุคือรัก ชักนำพาไป
Dton het keu ruk chuk num pah bpai
The start was love leading the way
เส้นทางหัวใจ สายใยก็ทานไม่อยู่
Sen tahng hua jai sai yai gor tahn mai yoo
The path of the heart can’t resist the string that binds it
ทั้งคู่วันนี้ เลือกเป็นศัตรู
Tung koo wun nee leuak bpen sutdtroo
Both of them today chose to be the enemy
แต่ใครก็รู้ ความรักเลือกได้คนเดียว
Dtae krai gor roo kwahm ruk leuak dai kon diao
But who knows love can only choose one person?

หนึ่งคนในนั้น เกิดมาเพื่อจะรักกัน
Neung kon nai nun gert mah peua ja ruk gun
One person was born to love
หนึ่งคนในนั้น เกิดมาเพื่อจะเสียใจ
Neung kon nai nun gert mah peua ja sia jai
One person was born to be sad
หลายคนหนึ่งทาง ความรักไม่พอให้ไป
Lai kon neung tahng kwahm ruk mai por hai bpai
For many people, love isn’t enough to travel one path
ชาติหน้าฉันใด อย่าเป็นอย่างนี้อีกเลย
Chaht nah chun dai yah bpen yahng nee eek loey
In my next life, I don’t want to be like this again

(*) คนผิดคือฉัน ไม่ใช่คนใด
Kon pit keu chun mai chai kon dai
The one at fault is me, not anyone else
สองคนเสียใจ ฉันเองก็ช้ำเท่ากัน
Saung kon sia jai chun eng gor chum tao gun
Two people are sad, and I’m hurting just as much
เลือกเธอคนนี้ ก็ทรมาน
Leuak tur kon nee gor toramahn
Choosing her would be torture
เลือกเธอคนนั้น ก็ไม่ซื่อสัตย์กับหัวใจ
Leuak tur kon nun gor mai cheu sut gup hua jai
But choosing the other wouldn’t be honest to my heart

(*)

Title: คนไกลเบอร์เก่า / Kon GLai Bur Gao (Far-Away Person, Old Number)
Artist: Palapol ft. Tai Oratai (พลพล , ต่าย อรทัย)
Album: คนกันเอง / Kon Gun Eng
Year: 2005

โทรหา คนดีที่อยู่บ้านเรา
Toh hah kon dee tee yoo bahn rao
I’m calling the sweetheart in her house
ด้วยเบอร์โทรเก่า น้องสาวยังจำได้ไหม
Duay bur toh gao naung sao yung jum dai mai
With an old number, darling, do you still remember?

มือถือเครื่องนี้ ไม่เคยลบชื่อพี่ชาย
Meu teu kreuang nee mai koey lop cheu pee chai
I’ve never erased your name from my phone, brother
ขึ้นรถจากบ้านเราไป ฝากเบอร์ไว้แต่ไม่โทรหา
Keun rot jahk bahn rao bpai fahk bur wai dtae mai toh hah
When you left home, I gave you my number but you didn’t call

คิดถึง แต่โดนฉุดดึงด้วยงาน
Kit teung dtae dohnc hoot deung duay ngahn
I missed you, but I got dragged down by work
ทุกคนทางบ้าน เข้าฝันทุกคราวหลับตา
Took kon tahng bahn kao fun took krao lup dtah
Everyone at home was in my dreams every time I closed my eyes

บ้านเราพี่น้อง แม่พ่อก็รอเวลา
Bahn rao pee naung mae por gor ror welah
In our house, your siblings and parents are waiting
ดีใจพี่ชายโทรมา ให้รู้ว่ายังคงห่วงใย
Dee jai pee chai toh mah hai roow ah yung kong huang hai
I’m happy you called, brother, and let me know you’re still worried

(*) ดูข่าวทีวี ปีนี้บ้านเราฝนแล้ง
Doo kao TV bpee nee bahn rao fon laeng
I saw the news on TV that this year, our house flooded
แต่คนยังแกร่ง เพราะยังไม่แล้งน้ำใจ
Dtae kon yung graeng pror yung mai laeng num jai
But people are still strong because their hearts still haven’t flooded
ห่วงพ่อและแม่ มีคนดูแลหรือเปล่า
Huang por lae mae mee kon doo lae reu bplao
I’m worried about Mom and Dad, is there anyone to take care of them?
น้องทำกับข่าว เทียวส่งท่านไม่เคยดูดาย
Naung tum gup kao tiao song tahn mai koey doo dai
I followed the news and took them back and forth, I never ignore them

(**) ฝากดูแลด้วยนะ
Fahk doo lae duay na
Take care of yourself too
เรื่องนี้ให้ไว้วางใจได้
Reuang nee hai wai wahng jai dai
You can trust me about this

(***) อีกไม่นานก็คงกลับไป
Eek mai nahn gor kong glup bpai
Soon I’ll go back
บอกทีไรเงียบไปทุกคราว
Bauk tee rai ngiap bpai took krao
Tell me when, you’re always too quiet

(****) น้องสาว บอกคนบ้านเราให้รอ
Naung sao bauk kon bahn rao hai ror
Little sister, tell the people in our house to wait
ขอเพียงติดต่อ อย่าให้คนรอต้องเหงา
Kor piang dtit dtor yah hai kon ror dtaung ngao
I just ask that you communicate, don’t leave people waiting to be lonely

(+) ถ้าเห็นเบอร์โทรนี้
Tah hen bur toh nee
If you see this number
ไม่รู้ว่ามีหลายเบอร์หรือเปล่า
Mai roo wah mee lai bur reu bplao
I don’t know if you have many numbers or not
ยังใช้เบอร์เก่า แม้จากบ้านเรามาไกล
Yung chai bur gao mae jahk bahng rao mah glai
I still have the same number, even though I left our home and am far away

(*,**,***,****,+)
ยังเป็นคนเก่าแม้จากบ้านเรามาไกล
Yung bpen kon gao mae jahk bahn rao mah glai
I’m still the same old person, even though I left our home and am far away

Title: วันนั้นอย่าลืมวันนี้ / Wun Nun Yah Leum Wun Nee (On That Day, Don’t Forget Today)
Artist: Palapol
Album: Club Friday the Series
Year: 2012

วันนี้มันช่างดีที่เธอรักฉัน
Wun nee mun chahng dee tee tur ruk gun
Today is so wonderful that you love me
เจ็บก็อยู่ด้วยกัน ยิ้มกันได้อยู่ตรงนี้
Jep gor yoo duay gun yim gun dai yoo dtrong nee
It hurts, but we stay together, we can smile right here
มือยังจูงร่วมทางมา ไร้ทีท่าจะปล่อยเดินหนี
Meu yung joong ruam tahng mah rai tee tah ja bploy dern nee
You still lead me by the hand without any indication that you’ll let me go
วันนี้ความสุขยังล้นใจ
Wun nee kwahm sook yung lon jai
Today happiness still overflows from my heart

แต่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรถ้าในวันหนึ่ง
Dtae mai roo ja bpen yahng rai tah nai wun neung
But I don’t know what it’ll be like if one day
เธอไม่อยากคิดถึงแม้ใบหน้าคนคนนี้
Tur mai yahk kit teung mae bai nah kon kon nee
You won’t want to think about so much as my face
ในวันหนึ่งถ้าพบใคร ที่เขาใช่และเขาดี
Nai wun neung tah pob krai tee kao chai lae kao dee
One day, if you meet someone who’s the one and gets along with you
ความรักจะเปลี่ยนไปไหมเธอ
Kwahm ruk ja bplian bpai mai tur
Will your love change?

(*) วันนั้นจะเป็นอย่างไร เธอยังจะฟังฉันไหมเธอ
Wun nun ja bpen yahng rai tur yung ja fung chun mai tur
How will that day be? Will you still listen to me?
คนเคยเจอจะเหลือส่วนดีอยู่หรือเปล่า
Kon koey jur ja leua suan dee yoo reu bplao
Will there be anything nice left for the person you used to see?
วันนั้นยังไงอย่าลืม วันนี้ที่ยังรักกันของเรา
Wun nun yung ngai yah leum wun nee tee yung ruk gun kaung rao
No matter what, on that day, don’t forget today when we were still in love
สักวันถ้าเธอพบเขา อย่าลืมวันนี้ของเรา..ขอแค่นี้เอง
Suk wun tah tur pob kao yah leum wun nee kaung rao kor kae nee eng
Some day, if you meet him, don’t forget our today, that’s all I ask

วันนี้ฉันขอบคุณที่รักกันอยู่
Wun nee chun kaup koon tee ruk gun yoo
Today I thank you for loving me
ห่วงและยังเฝ้าดู ทุกค่ำคืนยังบอกรัก
Huang lae yung fao doo took kum keun yung bauk ruk
For being worried and looking after me, for telling me you loved me every night
มีนาทีที่มองตา เหมือนเป็นมุมหนึ่งให้พัก
Mee nahtee tee maung dtah meuan bpen moom neung hai puk
A moment looking into your eyes is like a corner to take a rest in
แต่ฉันยังหวาดและนึกกลัว
Dtae chun yung waht lae neuk glua
But I’m still scared and afraid

(*)

Title: ลูกไม้ของพ่อ / Look Mai Kaung Por (Father’s Sprout)
Artist: Palapol
Album: OST เทิดพระเกียรติ / Tert Pra Gian
Year: 2011

พ่ออดทนตรากตรำเพื่อเรามานาน
Por ot ton dtrahk dtrum peua rao mah nahn
Father endured for us for so long
ไม่เคยเห็นสักวันที่พ่อเคยท้อใจ
Mai koey hen suk wun tee por koey tor jai
I’ve never seen a day that my father was ever discouraged
เพื่อให้ลูกทุกคนกินอิ่มนอนหลับสบาย
Peua hai look took kon gin im naun lup sabai
So all his children could eat well and sleep well
เป็นสุขใจอย่างเพียงและพอ
Bpen sook jai yahng piang lae por
And be perfectly happy

(*) สิ่งที่พ่อฝัน แม้ว่ามันไม่ง่ายดาย
Sing tee por fun mae wah mun mai ngai dai
Though the things Father dreamed weren’t easy
แต่ลูกภูมิใจ ที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อ
Dtae look poom jai tee gert mah bpen look kaung por
I’m proud to have been born my father’s child
จะตั้งใจทำความดี คนดีต้องไม่ท้อ
Ja dtung jai tum kwahm dee kon dee dtaung mai tor
I intend to do good, to be a good person, I must not be discouraged
คำของพ่อ ยังก้องอยู่ในหัวใจ
Kum kaung por yung gaung yoo nai hua jai
My father’s words still echo in my heart

(**) จะเป็นลูกไม้ ที่หล่นไม่ไกลต้น
Ja bpen look mai tee lon mai glai dton
I’ll be a sprout that doesn’t fall far from the tree
จะเชื่อในผลของการทำดีไม่เสื่อมคลาย
Ja cheua nai pon kaung gahn tum dee mai seuam klai
I believe in the non-deteriorating results of morality
เป็นลูกที่ดี ของพ่อตลอดไป
Bpen look tee dee kaung pro dtalaut bpai
I’ll be the best child of my father’s forever
ถ้าแม้ยังมีลมหายใจ ไม่มีวันไหนไม่ทำความดี
Tah mae yung mee lom hai jai mai mee wun nai mai tum kwahm dee
If I’m still breathing, there’ll never be a day I won’t do good

พ่อเฝ้าทำเพื่อเราทุกคนเรื่อยมา
Por fao tum peua rao took kon reuay mah
Father continuously acted for all of us
ถึงเวลาที่เราจะต้องทำหน้าที่
Teung welah tee rao ja dtaung rum nah tee
It’s time we performed our duties
เพื่อให้พ่อของเรา ไม่เหนื่อยไปมากกว่านี้
Peua hai por kaung rao mai neuay bpai mahk gwah nee
So our father won’t be any more tired than this
จะทำดี จะทำเพื่อพ่อ
Ja tum dee ja tum peua por
We’ll do good, we’ll do it for Father

(*,**)
ไม่มีวันไหนไม่ทำความดี
Mai mee wun nai mai tum kwahm dee
There’ll never be a day I won’t do good

Title: ตาแดงๆ / Dtah Daeng Daeng (Red Eyes)
Artist: Palapol ft. Punch
Album: คนกันเอง / Kon Gun Eng
Year: 2005

ตาแดงๆใครแกล้งมาหรือบอกน้อง
Dtah daeng daeng krai glaeng mah reu bauk naung
Hey, red-eyes, who’s been teasing you? Tell me
ไม่ต้องมาจ้องไปทำอะไรก็ไป
Mai dtaung mah jaung bpai tum arai gor bpai
There’s no need to stare, if you came to do something, go do it
บอกหน่อยเถอะพี่ น้องนี้อดห่วงไม่ไหว
Bauk noy tur pee naung nee aut huang mai wai
Tell me, I can’t help but worry about you
ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไร อย่ามาเศร้าสิ
Mai bpen arai mai bpen arai yah mah sao si
It’s nothing, it’s nothing, don’t get sad

(*) อาการมันฟ้อง ขอน้องเป็นที่ปรึกษา
Ahgahn mun faung kor naung bpen tee bpreuk sah
Your indications give it away, do you want me to be your consultant?
อย่าห่วงเลยน่า เห็นไหมน้ำตาไม่มี
Yah huang loey nah hen mai num dtah mai mee
Don’t worry about me, can’t you see I’m not crying?
อกหักแน่ๆ จีบหญิงไม่ติดล่ะสิ
Auk huk nae nae jeep ying mai dtit la si
You’ve definitely got a broken heart, did your flirts with a girl not work out?
ทำเป็นรู้ดี
Tum bpen roo dee
You act like you know full well
ก็น้องของพี่ ไม่รู้ได้ไง
Gor naung kor pee mai roo dai ngai
I’m your little sister, how could I not know?

(**) อยากอยู่เงียบๆนะพี่ขอร้อง
Yahk yoo ngiap ngiap na pee kor raung
I want to keep this quiet, I’m begging you
ดูสิไล่น้อง เห็นเป็นคนอื่นไกล
Doo si lai naung hen bpen kon eun glai
Do you see me as your sister or someone distant?
อยากอยู่คนเดียว สักพักได้ไหม
Yahk yoo kon diao suk puk dai mai
I want to be alone for a while, please
จะแอบร้องไห้เสียน้ำตาก็บอกมาเลย
Ja aep raung hai sia num dtah gor bauk mah loey
If you’re going to secretly cry, tell me
จะห่วง จะแซว พอแล้วไม่อยากจะฟัง
Ja huang ja saew por laeo mai yahk ja fung
Enough with your concern and your teasing, I don’t want to hear it
อยากอยู่ลำพัง จ่ายตังค์จะไม่ยุ่งเลย
Yahk yoo lumpung jai dtung ja mai yoon gloey
If you want to be alone, pay me not to bother you
ห่วงพี่จริงๆ พี่ซึ้งใจแล้วอกเอ๋ย
Huang pee jing jing pee seung jai laeo auk oey
Awe, you’re really worried about me! I’m touched!
จะไม่วุ่นเลย จะไม่วุ่นเลย ถ้าได้สองร้อย
Ja mai woon loey ja mai woon loey tah dai saung roy
I won’t bother you, I won’t bother you, if you give me two hundred

ตาแดงๆไปโดนสาวใดแกล้งมา
Dtah daeng daeng bpai dohn sao dai glaeng mah
Hey, red-eyes, go tease some girl
ตาดำๆไม่ต้องมาทำพูดจา
Dtah dum dum mai dtaung mah tum poot jah
Hey, black eyes, there’s no need to speak
ตาบวมๆ อีกเดี๋ยวก็น้ำท่วมตา
Dtah buam buam eek diao gor num tuam dtah
Your eyes are swollen, pretty soon tears will flood your eyes
ตาใสๆไปไหนก็ไป ไม่ต้องมา
Dtah sai sai bpai nai gor bpai mai dtaung mah
Hey, bright eyes, go away somewhere, there’s no need to come

(*,**)

จะไม่วุ่นเลย จะไม่วุ่นเลย ถ้าได้สองร้อย
Ja mai woon loey ja mai woon loey tah dai saung roy
I won’t bother you, I won’t bother you, if you give me two hundred
จะไม่วุ่นเลย จะไม่วุ่นเลย ถ้าได้สองร้อย
Ja mai woon loey ja mai woon loey tah dai saung roy
I won’t bother you, I won’t bother you, if you give me two hundred
ถ้าพี่ใจดี ใจจริงน้องนี่อยากได้สี่ร้อย
Tah pee jai dee jai jing naung nee yahk dai see roy
If you’re kind and sincere, I want four hundred

Title: คําสามคํา / Kum Sahm Kum (Three Words)
Artist: Palapol
Album: OST รักในรอยแค้น / Ruk Nai Roy Kaen
Year: 2002

ฝันไม่เคยเหมือนจริง ทิ้งให้เราทุกข์ทน แต่เราสองคนไม่ทิ้งกัน
Fun mai koey meuan jing ting hai rao took ton dtae rao saung kon mai ting gun
Dreams are never like reality, leaving us suffering, but the two of us don’t abandon each other
ฝนไม่เคยสร่างซา ฟ้าไม่มีแสงดาว ยิ่งทำให้เราผูกพัน
Fon mai koey sahng sah fah mai mee saeng dao ying tum hai rao pook pun
The rain never lets up, the sky doesn’t have any stars, the closer our bond becomes

(*) เพราะมีเธอทั้งคน ก็พร้อมจะทนสู้ไป จะนานเท่าไรไม่หวั่น
Pror mee tur tung kon gor praum ja ton soo pai ja nahn tao rai mai wun
Because I have all of you, I’m ready to fight on, however long it is, I won’t be shaken
รักฉันมีแต่เธอ จะมีแต่เธอเสมอไป จนวันที่ตายจากกัน
Ruk chun mee dtae tur ja mee dtae tur samur pai jon wun tee dtai jahk gun
My love has only you, I’ll always have only you until the day I die and am separated from you

(**) ด้วยรัก ฟ้าจะใสสว่าง ด้วยรัก ดาวจะคอยชี้ทาง
Duay ruk fah ja sai sawahng duay ruk dao ja koy chee tahng
With love, the sky will clear up, with love, the stars will lead the way
สักวัน ฝนคงจะสร่างซา น้ำตาจะแห้งเหือดหายไป
Suk wun fon kong ja sahng sah num dtah ja haeng heuat hai pai
Some day, the rain will let up, the tears will dry up and disappear

(***) แค่เพียงคำสามคำ จากคนสองคน บนทางมืดมน ก็จะมีแสงไฟ
Kae piang kum sahm kum jahk kon saung kon bon tahng meut mon gor ja mee saeng fai
Just three words from two people on a dark path and they’ll have light
อยู่ในใจทุกคำ จดและจำฝังใจ วันจะจางร้างไป แต่คำ(นี้ไม่มีวัน/ในใจไม่)จาง
Yoo nai jai took kum jot lae jum fung jai wun ja jahng rahng pai dtae kum (nee mai mee wun/nai jai mai) jahng
Every word in my heart I remember and keep in mind, the days will fade away, but these words (will never/in my heart won’t) fade

(*,**,***,***)

จวบจนวันสิ้นใจ ก็จะย้ำคำนั้นฉันรักเธอ
Juap jon wun sin jai gor ja yum kum nun chun ruk tur
Until the day I pass away, I’ll repeat those words, “I love you”

Title: คนสำคัญประจำบ้าน / Kon Sumkun Prajum Bahn (The Important Person At Home)
Artist: Palapol
Album: Soundtrack of Life
Year: 2012

เคยไหมฉันเคยบอกไหม
Koey mai chun koey bauk mai
Have I ever told you?
ฉันอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเธอ
Chun yoo mai dai tah kaht tur
I can’t live without you
จะกินจะใช้จะหาอะไรก็ไม่เจอ
Ja gin ja chai ja hah arai gor mai jur
I can’t eat, use, or find anything
เสื้อผ้าก็ยับทุกวัน
Seua pah gor yup took wun
My clothes get wrinkled every day

งานเสียเพราะว่าตื่นสาย ก็ใครที่ไหนจะปลุกฉัน
Ngahn sia pror wah dteun sai gor krai tee nai ja plook chun
I’d lose my job because I woke up too late, but someone somewhere will wake me
ยิ่งดึกก็ยิ่งเหงา กินข้าวไข่เจียวทุกวัน
Ying deuk gor ying ngao gin kao kai jiao took wun
The later it gets, the lonelier I am, I eat an omelette every day
ห้องนอนคงรกรุงรัง
Haung naun kong rok roong rung
The bedroom is a mess

(*) ฉันแค่อยากจะย้ำ ว่าฉันต้องมีเธอ
Chun kae yahk ja yum wah chun dtaung mee tur
I just want to repeat that I must have you
มีเธออยู่กับฉันเรื่อยไป
Mee tur yoo gup chun reuay pai
Have you with me constantly
ฉันยังห่วงเสมอ กลัวเธอไม่เข้าใจ
Chun yung huang samur glua tur mai kao jai
I’m still always worried, afraid you won’t understand
ที่ไม่ค่อยพูดคำนี้
Tee mai koy poot kum nee
That I haven’t really spoken these words

(**) ถ้าไม่มีเธอแล้ว แล้วฉันจะอยู่ได้ยังไง
Tah mai mee tur laeo laeo chun ja yoo dai yung ngai
If I didn’t have you, how could I live?
คงอยู่แบบหายใจไปวันๆ
Kong yoo baep hai jai pai wun wun
I’d live like my breath was fading day by day
อยากบอกให้เธอรู้ ว่าเธอคือคนที่สำคัญ
Yahk bauk hai tur roo wah tur keu kon tee sumkun
I want to tell you that you’re an important person
เธอเติมเต็มคำว่าบ้าน ด้วยรักและความห่วงใย
Tur dterm dtem kum wah bahn duay ruk lae kwahm huang yai
You’ve filled the word “home” with love and concern

มือเล็กๆ ที่คอยมาแตะฉัน
Meu leuk leuk tee koy mah dtae chun
The small hand that keeps touching me
มันอุ่นไปถึงหัวใจ
Mun oon pai teung hua jai
Warms me to my heart
แค่มองก็รู้ไม่ต้องมีคำพูดใด
Kae maung gor roo mai dtaung mee kum poot dai
Just looking and I know, there’s no need for any words
ยังไงโลกนี้ยังมีเรา
Yung ngai lohk nee yung mee rao
No matter what, this world still has us

(*,**)

อยากบอกให้เธอรู้ ว่าเธอคือคนที่สำคัญ
Yahk bauk hai tur roo wah tur keu kon tee sumkun
I want to tell you that you’re an important person
เธอเติมเต็มคำว่าบ้าน ด้วยรักและความห่วงใย
Tur dterm dtem kum wah bahn duay ruk lae kwahm huang yai
You’ve filled the word “home” with love and concern

Title: ขอให้โชคดี / Kor Hai Chohk Dee (I Wish You Good Luck)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: คนเดินถนน / Kon Dern Tanon (The Person Walking on the Road)
Year: 2000

เข้าใจดีที่เธอจากฉันไป ก็เมื่อเธอเจอใครที่ดีกว่า
Kao jai dee tee tur jahk chun pai gor meua tur jur krai tee dee gwah
I fully understand that you left me when you found someone better
จะกังวลทำไมคำสัญญา ฉันไม่เคยจะโกรธจะโทษใคร
Ja gung won tummai kum sunyah chun mai koey ja groht ja toht krai
Why worry about promises? I’ll never be angry or blame anyone

(*) ฝากดูแลตัวเองด้วยแล้วกัน ฝากบอกใครคนนั้นฉันเข้าใจ
Fahk doo lae dtua eng duay laeo gun fahk bauk krai kon nun chun kao jai
Take care of yourself, tell him I understand
ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไร ฉันก็ยังภูมิใจที่รักเธอ
Mai wah mun ja nahn suk tao rai chun gor yung poom jai tee ruk tur
Regardless how long it’ll be, I’m still proud to have loved you

(**) ขอให้เธอไปดี ขอให้มีความสุข ขอให้เธอหมดทุกข์เสียที
Kor hai tur pai dee kor hai mee kwahm sook kor hai tur mot took sia tee
I wish you a good journey, I wish you happiness, I wish you an end to your suffering
ขอให้รักยืนยาว ให้เธอกับเขาโชคดี อย่าให้มีใครอีกเลยต้องเจ็บช้ำ
Kor hai ruk yeun yao hai tur gup kao chohk dee yah hai mee krai eek loey dtaung jep chum
I hope your love lasts, I wish you and him good luck, don’t let anyone else come and hurt you

หากวันใดที่เธอต้องเสียใจ จะมีใครอีกคนเสียใจกว่า
Hahk wun dai tee tur dtaung sia jai ja mee krai eek kon sia jai gwah
If one day you’re sad, there’s someone else who’s sadder
หากวันใดที่เธอมีน้ำตา คิดถึงคนคนนี้ที่รักเธอ
Hahk wun dai tee tur mee num dtah kit teung kon kon nee tee ruk tur
If one day you’re crying, think of this person who loves you

(**)

จะไม่ลืมว่าเราเคยรักกัน จะไม่จำว่าเธอทิ้งฉันไป
Ja mai leum wah rao koey ruk gun ja mai jum wah tur ting chun pai
I won’t forget that we were once in love, I won’t remember that you left me
สิ่งดีๆยังมีในหัวใจ ไม่มีใครคนไหนแทนที่เธอ
Sing dee dee yung mee nai hua jai mai mee krai kon nai taen tee tur
I still have the good things in my heart, no one will ever replace you

(**,*)