Loso

All posts tagged Loso

Title: ไม่ต้องห่วงฉัน / Mai Dtaung Huang Chun (You Don’t Have to Worry About Me)
Artist: Loso
Album: Lo-Society
Year: 1996

แค่เพียงรู้ว่าเธอต้องการจากไป
Kae piang roo wah tur dtaung gahn jahk bpai
Just knowing that you want to leave
หัวใจฉันเริ่มอ่อนแรง
Hua jai chun rerm aun ae
My heart started to weaken
แค่เพียงรู้ว่าใจของเธอเปลี่ยนแปลง
Kae piang roo wah jai kaung tur bplian bplaeng
Just knowing that your heart had changed
เรี่ยวแรงของฉันไม่มี
Riao raeng kaung chun mai mee
I didn’t have any strength

(*) ก็มีเธอแล้วใจฉันมีความสุข
Gor mee tur laeo jai chun mee kwahm sook
Having you, my heart was happy
เธอคือทุกทุกอย่างที่ฉันมี
Tur keu took took yahng tee chun mee
You’re everything that I have
ก็ที่เธอให้มาคือสิ่งที่แสนดี
Gor tee tur hai mah keu sing tee saen dee
You’ve given me wonderful things
แต่มาวันนี้เธอต้องการไป
Dtae mah wun nee tur dtaung gahn bpai
But today, you want to go

(**) เธอบอกว่าฉันไม่ดี
Tur bauk wahc hun mai dee
You told me I was no good
มาบอกตอนนี้มันสายไป
Mah bauk dtaun nee mun sai bpai
You told me now it’s too late
ก็ตอนที่ฉันรักเธอแค่ครึ่งใจ
Gor dtaun tee chun ruk tur kae kreung jai
When your “I love you” is only half-hearted
ถ้าเธอจะไป
Tah tur ja bpai
If you’re going to go
ก็ไม่ต้องถาม
Gor mai dtaung tahm
There’s no need to ask

(***) เธอบอกว่าฉันไม่ดี
Tur bauk wah chun mai dee
You told me I was no good
มาบอกตอนนี้มันสายไป
Mah bauk dtaun nee mun sai bpai
You told me now it’s too late
ก็ตอนที่ฉันรักเธอแค่ครึ่งใจ
Gor dtaun tee chun ruk tur kae kreung jai
When your “I love you” is only half-hearted
หากเธอมีใครก็ทิ้งฉันไปได้เลย
Hahk tur mee krai gor ting chun bpai dai loey
If you have someone else, then you can dump me
ไม่ต้องห่วงฉัน
Mai dtaung huang chun
You don’t have to worry about me
ไม่ต้องห่วงฉัน
Mai dtaung huang chun
You don’t have to worry about me

จากวันนั้นที่เธอได้เดินเข้ามา
Jahk wun nun tee tur dai dern kao mah
Since that day you showed up
หัวใจฉันต้องเปลี่ยนไป
Hua jai chun dtaung bplian bpai
My heart had to change
จากไม่เคยรักใครแม้เพียงครึ่งใจ
Jahk mai koey ruk krai mae piang kreung jai
From never loving anyone even half-heartedly
แต่กับเธอต้องยอมโดยดี
Dtae gup tur dtaung yaum doy dee
But with you, I must amicably give in

(*,**,***)

ไม่ต้องห่วงฉัน
Mai dtaung huang chun
You don’t have to worry about me
ไม่ต้องห่วงฉัน
Mai dtaung huang chun
You don’t have to worry about me
ไม่ต้องห่วงฉันนะเธอ
Mai dtaung huang chun na tur
You don’t have to worry about me
ไม่ต้องห่วงฉัน
Mai dtaung huang chun
You don’t have to worry about me
ไม่ต้องห่วงฉัน
Mai dtaung huang chun
You don’t have to worry about me

   

คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: คุณหรือใคร / Koon Reu Krai (You or Anyone Else?)
Artist: Loso
Album: Lo-Society
Year: 1996

เชื้อร้ายที่คุณและใครไม่อยากเจอ เชื้อร้ายที่เขาและเธอไม่ต้องการ
Cheua rai tee koon lae krai mai yahk jur cheua rai tee kao lae tur mai dtaung gahn
I’m a bad bacteria that neither you nor anyone would want to meet, I’m a bad bacteria that you and everyone else doesn’t want
เชื้อร้ายที่คุณหรือใครถ้ารับมันต้องตาย
Cheua rai tee koon reu krai tah rup mun dtaung dtai
I’m a bad bacteria that if you or anyone else catches, you’ll die

โรคร้ายที่มันเข้ามาพร้อมความเมา โรคร้ายที่เราต้องการแค่สิ่งนั้น
Rohk rai tee mun kao mah praum kwahm mao rohk rai tee rao dtaung gahn kae sing nun
It’s a cruel disease that comes with drunkenness, it’s a cruel disease that just makes us want that
โรคร้ายที่เราเสพสันต์เพียงชั่วคืน
Rohk rai tee rao sep sun piang chua keun
It’s a cruel disease that we take part of only at night

(*) ฉันเพียงต้องการใครซักคนที่เข้าใจ ตัวฉันเองมันพลาดไปฉันนั้นรู้
Chun piang dtaung gahn krai suk kon tee kao jai dtua chune ng mun plaht bpai chun nun roo
I just need someone who understands, I screwed up, I know
ฉันเพียงต้องการใครซักคนที่เห็นใจ คุณหรือใครที่มีใจจะช่วยฉัน
Chun piang dtaung gahn krai suk kon tee hen jai koonr eu krai tee mee jai ja chuay chun
I just need someone who will take sympathy on me, do you or anyone else have the heart to help me?

(**) คุณหรือใคร(นั้น) คุณหรือใคร คุณหรือใคร (นั้น) คุณหรือใคร
Koon reu krai (nun) koon reu krai koon reu krai (nun) koon reu krai
You or anyone else? You or anyone else? You or anyone else? You or anyone else?

ฉันขอแค่เธอนั้นให้อภัย กับการจากไปของฉันครั้งนี้
Chun kor kae tur nun hai apai gup gahn jahk bpai kaung chun krung nee
I just ask that you forgive me for my departure this time
ฉันขอให้คุณหรือใครจงโชคดี อย่าเป็นเช่นฉัน
Chun kor hai koon reu krai jong chohk dee yah bpen chen chun
I wish you or anyone else good luck, don’t be like me

(*,*,**)

Title: เส้นทางชีวิต / Sen Tahng Cheewit (Life Path)
Artist: Loso (โลโซ)
Album: Rock & Roll
Year: 1999

บ้านหนูอยู่ไกล ออกไปทางทิศเหนือ
Bahn noo yoo glai auk bpai tahng tit neua
Her house is far away to the north
ขาดคนจุนเจือเอาใจใส่
Kaht kon joon jeua ao jai sai
Without anyone to help look after her
พ่อหนูทำงาน หนักเกินคนจะทนไหว
Por noo tum ngahn nuk gern kon ja ton wai
Her father works harder than anyone could endure
ก็ล้มป่วยไปตามวัยชรา
Gor lom bpuay bpai dtahm wai charah
But he fell ill in his old age

หนูจึงต้องมา เล่าเรื่องชีวิต
Noo jeung dtaung mah lao reuang cheewit
So she must come and narrate the life
ที่พรหมลิขิต ขีดแตกต่างกันไป
Tee prom likit keet dtaek dtahng gun bpai
That destiny dictated for her

แม่หนูจากไป ด้วยวัยห้าสิบสอง
Mae noo jahk bpai duay wai hah sip saung
Her mother left at age 52
หนูนั่งร่ำร้อง แทบจะขาดใจ
Noo nung rum raung taep ja kaht jai
She sat pleading nearly to death
พี่สาวอยู่กรุง สุขทุกข์สักเพียงไหน
Pee sao yoo groong sook took suk piang nai
Her older sister lives in the capital, however happy or suffering it is
พี่อยู่แสนไกลไม่ส่งข่าวเลย หนูคิดถึงพี่
Pee yoo saen glai mai song kao loey noo kit teung pee
Her lover lives so far away and doesn’t send any news, she misses him

ใช่เราเท่านั้นที่ยังทุกข์ทน อยู่บนโลกนี้
Chai rao tao nun te eyung took ton yoo bon lohk nee
That’s right, only us who still suffer on this world
จะเดินหลีกหนี ปัญหาไปไยเล่าเอย
Ja dern leek nee bpunhah bpai yai lao oey
Will escape from our problems, why tell about it?
อย่างเช่นหนูน้อย ที่รอบางสิ่งของเธอ
Yahng chen noo noy tee ror bahng sing kaung tur
Like the girl who waits for something of hers
พ่อหายป่วยพี่กลับมา
Por hai bpua pee glup mah
For her father to get better or her lover to come back

(*) อันคนเราทุกคน ต้องมีจุดหมาย
Un kon rao took kon dtaung mee joot mai
Each of us should have a goal
อันคนเราทุกคน ย่อมมีปัญหา
Un kon rao took kon yaum mee bpunhah
Each of us are likely to have problems
ของมีค่าใดใด ถ้าหากว่าเราต้องการได้มา
Kong mee kah dai dai tah hahk wah rao dtuang gahn dai mah
If we must get something valuable
ไม่มีหรอกหนา จะได้มาอย่างง่ายดาย
Mai mee rauk nah ja dai mah yahng ngai dai
There’s nothing that will come easily
เพื่อนเอย ไม่มีทาง
Peuan oey mai mee tahng
Oh, friend, there’s no way

(*)

คนเราทุกคน อยู่ได้ด้วยฝัน
Kon rao took kon yoo dai duay fun
Each of us can live with dreams
ถึงเธอกับฉัน ต้องจากกันไกล
Teung tur gup chund taung jahk gun glai
Even though you and I must separate far apart
เส้นทางชีวิต ไปกันไม่ได้
Sen tahng cheewit bpai gun mai dai
Our life paths can’t go together
ก็ไม่ต้องไป ก็ไม่ต้องเดิน…ด้วยกัน
Gor mai dtaung bpai gor mai dtaung dern duay gun
We don’t have to go, we don’t have to walk together

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: เพื่อนใจ / Peuan Jai (Close Friend)
Artist: Loso (โลโซ)
Album: Rock & Roll
Year: 1999

หากวันนี้ไม่มีเธอ ก็ไม่รู้ว่าฉันจะเป็นเช่นไร
Hahk wun nee mai mee tur gor mai roo wah chun ja bpen chen rai
If I didn’t have you today, I don’t know how I’d be
โลกใบนี้ช่างเป็นใจ ที่ทำให้ฉันได้เจอกับเธอ
Lohk bai nee chahng bpen jai tee tum hai chun dai jur gup tur
This world is just as I had hoped it would be, letting me meet you

(*) ร่วมมือกัน เพื่อสิ่งนั้นที่ยิ่งใหญ่
Ruam meu gun peua singnun tee ying yai
Working together for great things
จะเป็นได้ถ้าเราช่วยกัน
Ja bpen dai tah rao chuay gun
It will be doable if we help each other
แค่มีเธอแค่มีฉัน ก็เท่านั้นฝันคงเป็นไป
Kae mee tur kae mee chun gor tao nun fun kong bpen bpai
Just having you, just having me, just that and our dreams are possible
อย่างที่ใจอยากให้เป็น
Yahng tee jai yahk hai bpen
Like our hearts want them to be

สุดขอบฟ้าที่แสนไกล จะแห่งไหนที่ใดถ้ามีเธอไป
Soot kaup fah tee saen glai ja haeng nai tee dai tah mee tur bpai
The distant sky, wherever we may be, if I have you
จะมีฉันเป็นเพื่อนใจ อย่าหวั่นไหวให้เธอเชื่อฉัน
Ja mee chun bpen peuan jai yah wun wai hai tur cheua chun
You’ll have me as your close friend, don’t worry, I want you to trust me

(*)

เพียงแค่เธอต้องการฉันให้บอก
Piang kae tur dtaung gahn chun hai bauk
You just need me to tell you
เพียงแค่ใจเธอน่ะรักไม่หลอก
Piang kae jai tur na ruk mai lauk
Your heart just loves without deception
ยอมให้เธอหมดไปแล้วทุกสิ่ง จากใจจริงจากใจฉัน
Yaum hai turmot bpai laeo took sing jahk jai jing jahk jai chun
I’ve already given up everything to you, from my sincerity, from my heart

(*,*)

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: ให้รู้ว่ายังรักกัน / Hai Roo Wah Yung Ruk Gun (Letting You Know I Still Love You)
Artist: Loso (โลโซ)
Album: Losoland
Year: 2001

รู้ไหม เมื่อใดที่เธอเหงา อยากให้รู้ว่าเรายังเป็นเพื่อนเธอ
Roo mai meua dai tee tur ngao yahk hai roow ah rao yung bpen peuan tur
Do you know? Whenever you’re lonly, I want you to know that I’m still your friend
ทุกครั้ง ที่น้ำตาไหลเอ่อ ทุกทีที่เธอไม่เหลือใคร
Took krung tee num dtah lai ur took tee tee tur mai leua krai
Every time your tears flow, every time you don’t have anyone else left

(*) ให้รู้ว่ยังมีฉัน ให้รู้ว่ายังรักกัน ให้รู้ว่าผูกพัน ให้รู้ว่ามั่นคง
Hai roo wah yung mee chun hai roo wah yung ruk gun hai roo wah pook pun hai roo wah mun kong
I’m letting you know that you still have me, I’m letting you know that I still love you, I’m letting you know that we’re connected, I’m letting you know that it’s certain
ให้รู้ใจดวงนี้ พักดีซื่อตรง วอนสายลมโปรดจง ช่วยดูแลเธอ
Hai roo jai duang nee puk dee seu dtrong waun sai lom bproht jong chuay doo lae tur
I’m letting you know that this heart will stay faithful, I’m begging the wind to please look after you

รักเอ๋ย มันทรมานเพียงนี้ เธอที่แสนดีที่แสนไกล
Ruk oey mun toramahn piang nee tur tee saen dee tee saen glai
Love is only torture, you who are so wonderful, who are so far away
คิดถึง เธอจนปวดใจ เธอจะเป็นอย่างไรในตอนนี้
Kit teung tur jon bpuat jai tur ja bpen yahng rai nai dtaun nee
I miss you so much, my heart aches, how are you now?

(*)

ห่วงเธอได้ยินไหม ห่วงใครจะทำร้ายเธอ
Huang tur dai yin mai huang krai ja tum rai tur
I’m worried about you, do you hear me? I’m worried someone will hurt you

(*)

   

คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: ครึ่งทาง / Kreung Tahng (Halfway)
Artist: Loso (โลโซ)
Album: Rock & Roll
Year: 1999

หากผิดหวังฉันจะไป
Hahk pit wung chun ja bpai
If you’re disappointed, I’ll go
ไม่สมหวังฉันจะไป ได้ดั่งใจถึงจะอยู่
Mai som wung chun ja bpai dai dung jai teung ja yoo
If I didn’t fulfil your hopes, I’ll leave, it was daring to stay
เจ็บใจนักที่เฝ้าดู
Jep jai nuk tee fao doo
It breaks my heart so much to watch
ผ่านมาแล้วเป็นดั่งครู ได้เรียนรู้ในใจคน
Pahn mah laeo bpen dung kroo dai rian roo nai jai kon
What has happened has been like a teacher, I learned about the human heart

แต่ฉันยังไม่เข้าใจ ว่าทำไมฉันจึงต้องทน
Dtae chun yung mai kao jai wah tummai chun jeung dtaung ton
But I still don’t understand why I must endure it
เจ็บปวดช้ำระกำจน ดั่งเมฆฝนซัดกระหน่ำ
Jep bpuat chum ragum jon dung mek fon sut granum
It hurts so much, like a rain cloud pouring down rain
หากว่าฉันคิดอย่างนี้
Hahk wah chun kit yahng nee
If I feel like this
แต่ว่าเธอคิดอย่างนั้น อีกกี่วันถึงจะเข้าใจ
Dtae wah tur kit yahng nun eek gee wun teung ja kao jai
But you feel like that, how many more days until we understand?
ครึ่งทางไหมที่ผ่านมา
Kreung tahng mai tee pahn mah
Did we pass the halfway point?
ครึ่งทางไหมเธอเข้ามา ครึ่งทางหนาฉันจะเข้าไป
Kreung tahng mai tur kao mah kreung tahng nah chun ja kao bpai
You came the first half, I’ll go the second half

(*) แค่เท่านั้นอย่างที่เห็น เธอทำเป็นเธอทำได้
Kae tao nun yahng tee hen tur tum bpen tur tum dai
It’s just like it seems, you’re acting like you can do it
เธอก็รู้ไม่มีใคร อยู่ในใจนอกจากเธอ
Tur gor roo mai mee krai yoo nai jai nauk jahk tur
You know there’s no one else in my heart except you

(**) โปรดฟังฉันเรื่องวันนั้น กับคนนั้นมันเข้าใจได้
Bproht fung chun reuang wun nun gup kon nun mun kao jai dai
Please listen to me about that day and that person, I can understand
ที่เธอคิดมันทำร้าย อกข้างซ้ายของฉัน มันเกินทน
Tee tur kit mun tum rai auk kahng sai kaung chun mun gern ton
That you thought it was destroying us, it’s too much for the left side of my chest to take

(**)

ผ่านมาแล้วให้ผ่านไป
Pahn mah laeo hai pahn bpai
Let bygones be bygones
ดั่งสายน้ำที่มันไหล ดิ่งลงไปไม่ไหลคืนกลับ
Dung sai num tee mun lai ding long bpai mai lai keun glup
Like the flowing river, it flows down and doesn’t flow back up
ให้ระยับวับแวววาว
Hai rayup wup waew wao
Let the glittering sparkle
ดั่งดวงดาวบนฟากฟ้า เธอกลับมาเป็นดั่งคนเก่า
Dung duang dao bon fahk fah tur glup mah bpen dung kon gao
Be like the stars in the sky, come back and be your old self again

(*,**,**)

เกินจะทน มันเกินทน เจ็บเกินทน
Gern ja ton mun gern ton jep gern ton
It’s too much to take, it’s too mcuh to take, it hurts too much to take

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: รอยยิ้มนักสู้ / Roy Yim Nuk Soo (Smile of a Fighter)
Artist: Loso (โลโซ)
Album: Losoland
Year: 2001

หากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียก่อน อย่าใจร้อนรีบไปเดี๋ยวมันไม่เข้าที
Hahk neuay nuk kor jong yoot puk sia gaun yah jai raun reep bpai diao mun mai kao tee
If you’re really tired, stop and take a rest, don’t impatiently rush things, or it won’t go too well
หยุดเรื่องรักที่ทรมาน เรื่องงานเรื่องเงินก็ดี พักซักทีเดี๋ยวค่อยไป
Yoot reuang ruk tee toramahn reuang ngahn reuang ngern gor dee puk suk tee diao koy bpai
Stop the matters of love that torture you, matters of work and money are good, take a break, then continue on

อย่าไปคิดเรื่องเดิมให้มันปวดใจ ซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นความพ่ายแพ้
Yah bpai kit reuang derm hai mun bpuat jai saun ao wai mai hai krai hen kwahm pai pae
Don’t go thinkinging about the same matters that break your heart, hide it and don’t let anyone see your failure
เก็บให้ลึกลงข้างในหัวใจที่อ่อนแอ เหลือเพียงแค่รอยยิ้มของนักสู้
Gep hai leuk long kahng nai hua jai tee aun ae leua piang kae roy yim kaung nuk soo
Keep it deep down inside your weak heart, all that’s left is the smile of a fighter

(*) ฉันก็เคยเสียใจไม่น้อยกว่าเธอ และฉันก็เจอเรื่องราวร้ายๆเข้ามา
Chun gor koey sia jai mai noy gwah tur lae chung or jur reuang rao rai rai kao mah
I’ve been no less sad than you before, and I’ve faced some bad times
แต่ทุกๆทีฉันก็ทำ ให้เป็นเหมือนดังว่าแข็งแรงกว่า ไม่ยอมพ่ายแพ้มัน
Dtae took took tee chun gor tum hai bpen meuan dung wah kaeng raeng gwah mai yaum pai pae mun
But every time I do it, it’s like I’m stronger, I refuse to fail

กว่าจะถึงฝั่งฝันนั้นมันยากเย็น อย่าพึ่งเห็นฉันเดินเข้ามาง่ายๆ
Gwah ja teung fung fun nun mun yahk yen yah peung hen chun dern kao mah ngai ngai
It’s difficult to achieve your dreams, don’t look at me like I walked into them easily
กว่าจะถึงที่ฉันยืน กล้ำกลืนฝืนทนเกือบตาย น้ำตาผู้ชายเคยไหลไม่ใช่เรื่องแปลก
gwah ja teung tee chun yeun glum gleun feun ton geuap dtai numd tah poo chai koey lai mai chai reuang bplaek
Before I got to the place I’m standing now, I had to put through and endure a lot, a man who has cried before isn’t a strange situation

(*,*,*,*)

   
เนื้อร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: เลิกแล้วต่อกัน / Lerk Laeo Dtor Gun (It’s Over For Us)
Artist: Loso
Album: Entertainment
Year: 1998

ฉันว่าเรานั้นคงจะไปด้วยกันไม่ได้
Chun wah rao nun kong ja bpai duay gun mai dai
I don’t think we can go on together
ก็เลยต้องการจะลาจาก
Gor loey dtaun ggahn ja lah jahk
So we must say good-bye and leave
คิดว่าเธอนั้นคงไม่ลำบาก หากไม่มีฉันสักคน
Kit wah tur nun kong mai lum bahk hahk mai mee chun suk kon
I don’t think you’ll be bothered if you have to be without me
มันสับสน เจ็บใจจน ทนไม่ไหว
Mun sup son jep jai jon ton mai wai
I’ve been confused and hurting until I can’t take it

(*) เมื่อรักมันวุ่นวายเกินไป จะขอลาไกลอย่าว่ากัน
Meua ruk mun woon wai gern bpai ja kor lah glai yah wah gun
When love is getting too troublesome, it’s best to say good-bye and separate, don’t blame me
อยู่กับเธอตั้งนาน ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมา
Yoo gup tur dtung nahn mai hen mee arai dee keun mah
I’ve been with you for so long, but it doesn’t seem like anything’s getting better

(**) เลิกแล้วต่อกัน อย่าฝันอย่าเจอ
Lerk laeo dtor gun yah fun yah jur
It’s over for us, don’t dream about us, don’t meet me
ไม่ขอรักเธอ อย่าเจอกันอีกเลย
Mai kor ruk tur yah jur gun eek loey
I don’t want to love you, don’t meet me anymore
เลิกแล้วจบที จากนี้ไม่เอา
Lerk laeo jop tee jahk nee mai ao
It’s over, we’re finished, from now on, I’m not interested
จะขอเป็นคนเก่า ไม่มีเราไม่มีเธอ
Ja kor bpen kon gao mai mee rao mai mee tur
I want to be your ex, no more us, no more you

(*,**)

อีกต่อไป
Eek dtor bpai
Anymore

Title: ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) / Chun Reu Tur (Tee Bplian Bpai) [Was It You or Me (Who Changed)?]
Artist: Loso
Album: Lo-Society
Year: 1996

สิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไป
Sing diao tee kor raung tur gaun bpai
The one thing I beg of you before you leave
สิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้
Sing diao tee yahk hai jai tur rup roo
The one thing that I want your heart to realize
สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดดู
Sing diao tee yahk hai tur kit doo
The one thing that I want you to think about
ให้รู้ให้คิดก่อนจะจากฉันไป
Hai roo hai kit gaun ja jahk chun bpai
To let you know and make you think before you leave me

ลองคิดตรองดูให้ดีสักหน่อย
Laung kit dtraung doo hai dee suk noy
Try thinking it over carefully
แล้วค่อยบอกลาจากกันไป
Laeo koy bauk lah jahk gun bpai
Then gradually say good-bye and leave
ลองทบลองทวนให้ดีในหัวใจ
Laung top laung tuan hai dee nai hua jai
Try reconsidering it in your heart
ยังรักฉันไหมคนดี
Yung ruk chun mai kon dee
Do you still love me, darling?

(*) หรือฉันเองที่ผิด ที่คิดมีใจให้กับเขา
Reu chune ng tee pit tee kit mee jai hai gup kao
Or am I the one at fault for thinking you had feelings for him?
หรือเธอหูเบา จึงทำให้เราบาดหมาง
Reu tur hoo bao jeung tum hai rao baht mahng
Or were you so gullible that it put us on bad terms
คิดแยกทางกันไป
Kit yaek tahng gun bpai
Thinking of breaking up?

(**) อยากบอกให้เธอได้รู้สักครั้ง
Yahk bauk hai tur dai roo suk krung
I want to tell you and let you know for once
อยากพูดให้ฟังอีกสักหน
Yahk poot hai fung eek suk hon
I want to say it so you can listen once again
ชีวิตของลูกผู้ชายหนึ่งคน
Cheewit kaung look poo chai neung kon
The life of one boy
มันสับสนเพราะใจเธอแปรเปลี่ยน
Mun sup son pror jai tur bprae bplian
Is getting mixed up because your heart has changed

(*,**)

   
คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: เราและนาย / Rao Lae Nai (Me and You)
Artist: Loso
Album: Society
Year: 1996

วันคืนที่เนิ่นนาน ที่มีเราสองคน
Wun keun tee nern nahn tee mee rao saung kon
The long days and nights that the two of us
ดิ้นรนสู้ทนเพื่อความฝัน
Din ron soo ton peua kwahm fun
Struggled, fought, and endured for our dreams
มีคำสัญญาว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน
Mee kum sunyah wah rao mai taut ting gun
There was a promise that we wouldn’t abandon each other
แม้คืนและวันจะโหดร้าย
Mae keun lae wun ja hoht rai
Though the days and nights would be cruel

(*) ไม่อาจทำให้ใจ ของเรานั้นเปลี่ยนผัน
Mai aht tum hai jai kaung rao nun bplain pun
We wouldn’t change our hearts
สัญญาที่ให้กัน ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
Sunyah tee hai gun mai mee wun bplian bplaeng
The promise we gave to each other was that we would never change
เพื่อนจะมี จะมีเราและนายเสมอ
Peuan ja mee ja mee rao lae nai samur
That we’d be friends, there would always be you and I

(**) จากวันนี้ จะมีเรา เราและนาย
Jahk wun nee ja mee rao rao lae nai
From now on, thee will be us, you and me
จดจำไว้ตลอดไป ไม่ทิ้งกัน
Jot jum wai dtalaut bpai mai ting gun
Remember forever we won’t leave each other
หากมีเราจะมีนายร่วมทางไม่มีไหวหวั่น
Hahk mee rao ja mee nai ruam tahng mai mee wai wun
If there’s me, there will be you with me, unwavering
เพื่อนกัน เพื่อนตายตลอดไป
Peuan gun peuan dtai dtalaut bpai
Friends till the end, forever

(*,**,**)

คือเพื่อนกันเพื่อนตาย..ตลอดไป
Keu peuan gun peuan dtai dtalaut bpai
Friends till the end, forever