Kob Veerasak

All posts tagged Kob Veerasak

Title: ไม่รู้จริงๆ / Mai Roo Jing Jing (I Really Don’t Know)
Artist: Kob Veerasak (กบ วีรศักดิ์)
Album: OST พ่อครัวหัวป่าก์ / Por Krua Hua Bpahk
Year: 2016

ไม่รู้ทำไม เจออะไรข้างในตัวเธอ สบสายตากัน ครั้งแรกที่เจอ ก็ดูเธอจะไม่เหมือนใคร
Mai roo tummai jur arai kahng nai dtua tur sop sai dtah gun krung raek tee jur gor doo tur mai meuan krai
I don’t know why I found something inside you, making eye contact the first time we met, you seemed different than anyone else
ไม่รู้จริงจริง อยากเข้าไปใกล้ชิดทำไม ได้เห็นทุกวัน ฉันฝันไปไกล และฉันกลัวจะคิดไปเอง
Mai roo jing jing yahk kao bpai glai chit tummai dai hen took wun chun fun bpai glai lae chun glua ja kit bpai eng
I really don’t know, why do I want to get close to you? I see you every day, I’m dreaming too far, and I’m afraid I’m thinking one-sidedly

(*) ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่า จะสุขแค่เพียงชั่วคราว หรือมันจะยืนยาวต่อไป
Mai roo wah mun ja jing reu bplao ja sook kae piang chua krao reu mun ja yeun yao dtor bpai
I don’t know if this is real or not, if it will be temporary happiness or if it will continue lasting a long time
เธอจะมีใจจริงหรือเปล่า จะดีกับฉันหรือเปล่า หรือเธอจะทิ้งไป
Tur ja mee jai jing reu bplao ja dee gup chun reu bplao reu tur ja ting bpai
Will you really have feelings for me? Will you be good to me? Or will you dump me?

เมื่อรู้แค่เพียง แต่ละวันที่มันดีดี ชอบช่วงเวลา ทุกทุกนาที เมื่อมีเธอข้างในหัวใจ
Meua roo kae piang dtae la wun tee mun dee dee chaup chuang welah took took nahtee meua mee tur kahng nai hua jai
When I only know that each day is wonderful, I like the times, every moment, when I have you in my heart
ไม่รู้จริงจริง ว่าพรุ่งนี้ต้องเจออะไร เธอเข้ามาเติม ช่องว่างในใจ หรือแค่หลอกไม่คิดจริงจัง
Mai roo jing jing wah proong nee dtaung jur arai tur kao mah dterm chaung wahng nai jai reu kae lauk mai kit jing jung
I really don’t know what I must face tomorrow, will you come and fill the empty space in my heart, or just deceive me, not feeling anything sincere?

(*,*)

   

คำร้อง ดิลก ดิเรกฤทธิ์
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล & บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: With You
Artist: Klom Orawee ft. Kob Veerasak (กลม อรวี feat. กบ วีรศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่
Chun mai roo wah eek nahn tao rai
I don’t know how much longer it’ll be
และไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหน
Lae mai roo wah eek glai kae nai
And I don’t know how much further apart we’ll be
กาลเวลาที่ผ่านและพ้น
Gahn welah tee pahn lae pon
The time that passes by
ทำให้คนเปลี่ยนผันไปมากเท่าไหร่
Tum hai kon bplian pun bpai mahk tao rai
Makes people change quite a bit

ฉันไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไร
Chun mai roo wah ja bpen chen rai
I don’t know how things will be
ฉันไม่รู้เธอจะเปลี่ยนไปไหม
Chun mai roo tur ja bplian bpai mai
I don’t know if you’ll change

(*) วันเวลาที่ผ่านไปนั้น
Wun welah tee pahn bpai nun
Has the time that has passed
พาใจเธอเปลี่ยนผันไปบ้างหรือเปล่า
Pah jai tur bplian pun bpai bahng reu bplao
Led your heart to change?
แต่ว่าคน คนนี้
Dtae wah kon kon nee
But as for me

(**) I’ll be with you (อยู่ใกล้กับใจดวงนี้)
I’ll be with you (yoo glai gup jai duang nee)
I’ll be with you (I’m close to you in my heart)
I’ll be with you (มอบให้กับเธอคนนี้)
I’ll be with you (maup hai gup tur kon nee)
I’ll be with you (I’m giving it all to you)
I’ll be with you บอกให้รู้ว่าฉันยังมีเพียงเธอ
I’ll be with you bauk hai roo wah chun yung mee piang tur
I’ll be with you, I’m telling you that I still have only you
คนที่สำคัญกว่าใคร จดจำไว้ว่าฉันจะอยู่ตรงนี้
Kon tee sumkun gwah krai jot jum wai wah chun ja yoo dtrong nee
The person who’s more important to me than anyone else, remember that I’ll be right here

บอกเธอเลยฉันไม่เคยให้ใคร
Bauk tur loey chun mai koey mee krai
I’m telling you that I have never given myself to anyone before
ใจที่มีทั้งตัวให้เธอคนเดียวไม่คิดถึงใคร
Jai tee mee tung dtua hai tur kon diao mai kit teung krai
I’m giving my entire heart to you alone, I don’t think about anyone else
ไม่ว่าวันนี้และอีกนานเท่าไหร่
Mai wah wun nee ja eek nahn tao rai
No matter today or how much longer it takes
จะอยู่เคียงข้างกาย และแม้วันใดเธอมีน้ำตา
Ja yoo kiang kahng gai lae mae wun dai tur mee num dtah
I’ll be beside you, and even if some day you’re crying
โปรดบอกฉัน จะได้ไหม
Bproht bauk chun ja dai mai
Please tell me, okay?

(*,**)

นาฬิกาจะเปลี่ยนและหมุน
Nahligah ja bplian lae moon
The clock changes and turns
โลกนี้จะแตกสลายลงไป
Lohk nee ja dtaek salai long bpai
This world will shatter and break
ต่อให้พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้าย
Dtor hai proong nee ja bpen wun soot tai
Even iff tomorrow is the final day
ฉันยังคงอยู่ตรงนี้ ไม่ว่าจะดีจะร้ายเท่าไหร่
Chun yung kong yoo dtrong nee mai wah je dee ja rai tao rai
I’ll stay right here, no matter how good or bad things get
จดจำไว้ว่าเธอจะมีฉัน
Jot jum wai wah tur ja mee chun
Remember that you’ll have me

(**)

   
เนื้อร้อง : กลม อรวี
ทำนอง : กลม อรวี
เรียบเรียง : คงยศ วงษ์วิกย์กรณ์

Title: ปลอบตัวเอง / Bplaup Dtua Eng (Comforting Myself)
Artist: Nan Watiya and Kob Veerasak (แนน วาทิยา & กบ วีรศักดิ์)
Album: OST พิรุณพร่ำรัก / Piroon Prum Ruk
Year: 2016

พยายามจะลืม ทำเป็นไม่มีอะไร ทั้งที่ใจมีเพียงคนเดียวข้างในคือเธอ
Payayahm ja leum tum bpen mai mee arai tung tee jai mee piang kon diao kahng nai keu tur
I tried to forget, to act like it was nothing, even though my heeart has only one person inside, and that’s you
ยอมจะลืมมันไป แค่เพียงให้ได้มาเจอ ถ้าไม่มีเธอ ใจทนไม่ไหว
Yaum ja leum mun bpai kae piang hai dai mah jur tah mai mee tur jai ton mai wai
I’ll agree to forgetting it, just let me be able to see you, my heart can’t take it if I don’t have you

(*) ฉันได้แต่ปลอบตัวเอง ที่มันรักเธอไม่ได้ ก็ดีกว่าจากกันไกล ไม่อยากจะเสียเธอไปเลย
Chun dai dtae bplaup dtua eng tee mun ruk tur mai dai gor dee gwah jahk gun glai mai yahk ja sia tur bpai loey
I can only comfort myself, not being able to love you is better than being separated, I don’t want to lose you
ฉันได้แต่หลอกตัวเอง ในฐานะคนคุ้นเคย ทั้งที่มันรักเธอ ไม่เหลือใจพอจะรักใคร
Chun dai dtae lauk dtua eng nai tahna kon koon koey tung tee mun ruk tur mai leua jai por ja ruk krai
I can only deceive myself in the status of a familiar person, even though I love you, and I don’t have enough of my heart left to love anyone else

พยายามจะลืม ว่าเคยรักเธอยังไง ทั้งที่เธอคนเดียวเป็นลมหายใจที่มี
Payayahm ja leum wah koey ruk tur yung ngai tung tee tur kon diao bpen lom hai jai tee mee
I tried to forget how I used to love you, even though you alone are all the breath I have
ยอมจะลืมมันไป และเป็นแค่เพื่อนที่ดี อยู่ใกล้ดูแลและคอยห่วงใย
Yaum ja leum mun bpai lae bpen kae peuan tee dee yoo glai doo lae lae koy huang yai
I’ll agree to forgetting it, and I’ll be just a good friend, staying near you, taking care of you, and worrying about you

(*,*)

   
คำร้อง ดิลก ดิเรกฤทธิ์
ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

Title: ความทรงจำของหัวใจ / Kwahm Song Jum Kaung Hua Jai (Memories of the Heart)
Artist: Kob Veerasak (กบ วีรศักดิ์)
Album: OST พิรุณพร่ำรัก / Piroon Prum Ruk
Year: 2016

ในความทรงจำที่เหมือนเลือนลาง ยังมีหนึ่งคนเท่านั้น
Nai kwahm song jum tee meuan leuan lahng yung mee neung kon tao nun
In the seemingly fading memories, there’s still only one person
ที่ฉันไม่ลืมจะคิดถึงกัน มันจำเอาไว้ขึ้นใจ
Tee chun mai leum ja kit teung gun mun jum ao wai keun jai
Whom I haven’t forgotten and will think of, remembering them in my heart

(*) เธอเป็นคนเดียวที่เอื้อมมือมา เวลาที่ไม่มีใคร
Tur bpen kon diao tee euam meu mah welah tee mai mee krai
You’re the only person who reached out your hand when I didn’t have anyone else
ฉันใช้ทุกวันตามหาหัวใจ เพิ่งรู้ว่าอยู่ที่เธอ
Chun chai took wund tahm hah hua jai perng roo wah yoo tee tur
I spent every day searching for my heart, I just realized it was with you

(**) หากต้องลืมว่าเคยเป็นใคร ไม่อยากลืมว่าเคยมีเธอ
Hahk dtaung leum wah koey bpen krai mai yahk leum wah koey mee tur
If I must forget who I once was, I don’t want to forget once having you
คำว่ารักที่ฉันเคยเจอ เก็บความทรงจำของหัวใจ ไว้อย่างนั้น
Kum wah ruk tee chun koey jur gep kwahm song jum kaung hua jai wai yahng nun
The love that I once found, I keep the memories of my heart

(*,**,**)

   
คำร้อง ดิลก ดิเรกฤทธิ์
ทำนอง/เรียบเรียง Vincent

Title: บอกเลย…(ดีรึเปล่า) / Bauk Loey (Dee Reu Bplao) [Tell Me (Is it Good?)]
Artist: Kob Veerasak
Album: [Single]
Year: 2014

เสียงเพลงยังคงดังรุมเร้า
Siang pleng yung kong dung room rao
The music is still annoyingly loud
ปลุกทุกค่ำคืนเงียบเหงา ให้ตื่นขึ้นใหม่
Bplook took kum keun ngiap ngao hai dteun keun mai
I awake every night lonely, it makes me get up again
แล้วเธอฉุดเอาใจฉันไว้
Laeo tur choot ao jai chun wai
Then you snatched my heart away
หยุดไม่ให้มองไปไหนตั้งแต่แรกเจอ
Yoot mai hai maung bpai nai dtung dtae raek jur
You’ve stopped me and won’t let me look at anything else since we first met

เธอเดินเข้ามา ยิ่งหวั่นไหว
Tur dern kao mah ying wun wai
When you showed up, I got more nervous
อยากจะรู้ใจ สักนิดได้ไหมช้าคงไม่ดี
Yahk ja roo jai suk nit dai mai chah kong mai dee
Can I get to know you? Going slow would be bad

(*) บอกเลยตอนนี้ ดีรึเปล่า คิดเหมือนกันรึเปล่า
Bauk loey dtaun nee dee reu bplao kit meuan gun reu bplao
Tell me right now, is it good? Do you feel like I do?
อยากคบกันไปยาวๆ ถ้าเธอนั้นมีใจ
Yahk kop gun bpai yao yao tah tur nun mee jai
I want to date you for a long time if you have feelings for me
ถ้าดูแล้วฝืนก็จบ คบก็คงไม่ใช่ ให้มันได้รู้กันไป
Tah doo laeo feun gor jop kon gor kong mai chai hai mun dai roo gun bpai
If you try it and it’s forced, we’ll end it and won’t date, let me know
ว่าเธอคิดยังไงได้หรือเปล่า
Wah tur kit yung ngai dai reu bplao
If you feel anything or not

เพราะเหนื่อย เคยทุ่มเทกับรัก
Pror neua koey toom tay gup ruk
Because I’m tired, I used to devote everything to love
เป็นปีที่ไม่ได้พัก เพราะอยากได้ใจ
Bpen bpee tee mai dai puk pror yahk dai jai
For a year I didn’t rest because I wanted to win their heart
แต่เหลือเพียง เจ็บในตอนสุดท้าย
Dtae leua piang jep nai dtaun soot tai
But all that was left in the end was pain
คือรักที่รอกลับหายกลายเป็นแค่ไอ
Keu ruk tee ror glup hai glai bpen kae ai
That the love I waited for ended up disappearing into thin air

(**) ยิ่งใกล้เข้ามา ยิ่งหวั่นไหว
Ying glai kao mah ying wun wai
The closer you get, the more I’m nervous
อยากจะรู้ใจ สักนิดได้ไหมช้าคงไม่ดี
Yahk ja roo jai suk nit dai mai chah kong mai dee
Can I get to know you? Going slow would be bad

(*,**,*,*,*)

บอกเลย…(ดีรึเปล่า) / Bauk Loey (Dee Reu Bplao) [Tell Me (Is it Good?)]
ความทรงจำของหัวใจ / Kwahm Song Jum Kaung Hua Jai (Memories of the Heart)
ไม่รู้จริงๆ / Mai Roo Jing Jing (I Really Don’t Know)
ปลอบตัวเอง / Bplaup Dtua Eng (Comforting Myself) [With Nan Watiya]

   
All songs tagged Kob Veerasak