Aof Pongsak

All posts tagged Aof Pongsak

Title: ปลายทางที่ว่างเปล่า / Bplai Tahng Tee Wahng Bplao (Empty Destination)
English Title: “All I’ve Got”
Artist: Aof Pongsak (ปองศักดิ์ รัตนพงษ์)
Album: OST Club Friday Celeb’s Stories
Year: 2017

เหนื่อยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผ่านมา
Neuay leua gern gup arai tee dern pahn mah
I’m so tired of everything that has happened
ทุกเสียงในใจและน้ำตา ที่ฉันต้องเก็บไว้
Took siang nai jai lae num dtah tee chund taung gep wai
Every voice in my heart and the tears that I must keep in
เหนื่อยเหลือเกิน เมื่อยิ่งเดินมาไกลเท่าไร
Neuay leua gern meua ying dern mah glai tao rai
I’m so tired, when the further I walk
กลับดูเหมือนยิ่งไกลแสนไกล
Glup doo meuan ying glai saen glai
The further away everything ends up seeming
จากสิ่งที่ใจฉันเคยใฝ่ฝัน
Jahk sing tee jai chun koey fai fun
From the things that my heart once dreamed of

(*) กี่เรื่องราวที่ต้องเดินผ่านมา
Gee reuang rao tee dtaun dern pahn mah
How many stories have happened?
กี่เวลาที่ต้องเจอกับความเสียใจ
Gee welah tee dtaung jur gup kwahm sia jai
How much time have I had to face sadness?
กี่รอยน้ำตาที่มันไหล
Gee roy num dtah tee mun lai
How many tears have fallen?

(**) ใครจะเข้าใจที่ตัวฉันเป็น
Krai ja kao jai tee dtua chun bpen
Who would understand what I am?
ใครจะเห็นความจริงข้างใน
Krai ja hen kwahm jing kahng nai
Who would see the truth inside?
มันไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครเข้าใจ
Mun mai dai suay ngahm yahng tee krai kao jai
It’s not beautiful like they understand it to be

(***) ฉันเดินทางมาสุดหนทาง
Chun dern tahng mah soot hon tahng
I’ve walked to the end of the road
เพื่อมาพบแค่ความว่างเปล่า
Peua mah pob kae kwahm wahng bplao
Just to find emptiness
เพิ่งรู้ว่าในแสงดาวไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนฝัน
Perng roo wah nai saeng dao mai mee arai tee bpen meuan fun
I just realized that in the starlight, there’s nothing like I dreamed
ฉันเดินทางผ่านรอยน้ำตา
Chun dern tahng pahn roy numdtah
I traveled a trail of tears
ผ่านเวลาที่แสนยาวนาน
Pahn welah tee saen yao nahn
Over such a long time
แต่วันนี้ไม่มีแล้ว
Dtae wun nee mai mee laeo
But today, there’s no more
ไม่มีเหลือ ไม่เหลือสักอย่าง
Mai mee leua mai leua suk yahng
Nothing’s left, there’s nothing left
นอกจากตัวฉันที่ใจสลาย
Nauk jahk dtua chun tee jai salai
Except for me and my broken heart

เจ็บเหลือเกิน ได้แต่มองความรักที่เดินผ่านไป
Jep leua gern dai dtae maung kwahm ruk tee dern pahn bpai
It hurts so much, I can only look at the love that passed me by
ฉันต้องแลกอะไรมากมาย เพื่อฝันที่ไม่มีจริง
Chun dtaung laek arai mahk mai peua fun tee mai mee jing
I had to give up so much for my dreams that didn’t come true

(*,**,***)

ความสุขที่เคยตามหา
Kwahm sook tee koey dtahm hah
The happiness I once searched for
ความสุขที่เคยไขว่คว้า อยู่ที่ไหน
Kwahm sook tee koey kwai kwah yoo tee nai
The happiness I once reached for, where is it?

(**)

เหลือเพียงตัวฉันที่
Leua piang dtua chun tee
All that’s left is me who
ไม่มีวันเหมือนเดิม
Mai mee wun meuan derm
Will never be the same

   

เนื้อร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )

Title: อยากเป็นที่รัก ไม่ใช่เพื่อนรัก / Yahk Bpen Tee Ruk Mai Chai Peuan Ruk (I Want to Be Your Lover, Not Your Loving Friend)
Artist: Aof Pongsak and Somo Wipaporn (อ๊อฟ ปองศักดิ์ x ส้มโอ)
Album: [Single]
Year: 2017

เธอก็รู้ และเธอก็รู้ เราน่ะไม่ควรรักกัน
Tur gor roo lae tur gor roo rao na mai kuan ruk gun
You know, and you know that we shouldn’t love each other
ต่างก็รู้ว่าความรักเรามันผิดเวลา
Dtahng gor roo wah kwahm ruk rao mun pit welah
We both know that our love is a waste of time

เธอก็รู้ ว่าเธอมีใคร ฉันมันคือคนเพิ่งเข้ามา
Tur gor roo wah tur meekrai chun mun keu kon perng kao mah
You know that you have someone, I’m just someone who has just shown up
ไม่มีทางที่รักของเรามันจะเป็นจริง
Mai mee tahng tee ruk kaung rao mun ja bpen jing
There’s no way for our love to become a reality

(*) ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ มันคือความเจ็บปวด
Chun ruk tur chun rukt ur mun keu kwahm jep bpuat
I love you, I love you, it’s agony
ที่ต้องซ่อนเอาไว้ในใจ ต้องเก็บไว้ในใจ
Tee dtaung saun ao wai nai jai dtaung gep wai nai jai
Having to hide it in my heart, I must keep it in my heart

(**) อยากเป็นคนที่รักไม่ใช่เพื่อนรัก
Yahk bpen kon tee ruk mai chai peuan ruk
I want to be your lover, not your loving friend
ไม่อยากเป็นเพียงที่พักใจ
Mai yahk bpen piang tee puk jai
I don’t want to be only a rebound
อยากเป็นคนที่สำคัญในใจของเธอ
Yahk bpen kon tee sumkun nai jai kaung tur
I want to be someone important in your heart
เป็นที่รักไม่ใช่เพื่อนรัก
Bpen tee ruk mai chai peuan ruk
To be your lover, not your loving friend
อยากจะลืมคำว่าเพื่อนไป
Yahk ja leum kum wah peuan bpai
I want to forget the word “friend”
อยากจะเป็นเจ้าของเธอทั้งตัวและหัวใจ
Yahk ja bpen jao kaung tur tung dtua lae hua jai
I want to be the owner of both your body and your heart

เธอก็รู้ และเธอก็รู้ คนนึงจะต้องเสียใจ
Tur gor roo lae tur go roo kon neung ja dtaung sia jai
You know, and you know that one person must be sad
ไม่ว่ารักครั้งนี้นั้นมันจะจบอย่างไร
Mai wah ruk krung nee nun mun ja jop yahng rai
No matter how love will end this time
เธอก็รู้ ถูกผิดในใจ เธอยังมาบอกรักกัน
Tur gor roo took pit nai jai tur yung mah bauk ruk gun
You know what’s right and what’s wrong in your heart, but you still come and tell me you love me
บอกทั้งทั้งที่ข้างข้างเธอมีใครคนนั้น
Bauk tung tung tee kahng kahng tur mee krai kon nun
You tell me even though you have that person by your side

(*,**,*,**)

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง/เรียบเรียง ธนา ลวสุต

Title: รอปาฏิหาริย์ / Ror Bpahdtihahn (Waiting for a Miracle)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: [Single]
Year: 2017

ฝนจะผ่านมา และหนาวจะผ่านไป
Fon ja pahn mah lae nao ja pahn bpai
The rain will pass and the cold will leave
ฟ้าจะเปลี่ยนสี เดือนปีจะเวียนเปลี่ยนสักเท่าไร
Fah ja bplian see deuan bpee ja wian bplian suk tao rai
The sky will change colors, however much the months and years turn and change
แต่คนคนนี้ ก็ยังรักเธอรอเธอเหมือนเดิมเรื่อยไป
Dtae kon kon nee gor yung ruk tur ror tur meuan derm reuay bpai
But this person still loves you and is continuously waiting for you just the same
ไม่มีผู้ใด เปลี่ยนใจฉันได้
Mai mee poo dai bplian jai chun dai
There’s no one who can change my mind

ทั้งทั้งที่รู้ ว่าแทบไม่มีหวัง
Tung tung tee roo wah taep mai mee wung
Even though I know it’s nearly hopeless
หนทางที่ฉัน จะได้เธอคืนมาเหมือนยังไกล
Hon tahng tee chun ja dai tur keun mah meuan yung glai
It’s like the way for me to get you back is still so far away
ที่ในวันนี้ฉันยังมีแรง และยังลุกขึ้นหายใจ
Tee nai wun nee chun yung mee raeng lae yung look keun hai jai
Today I still have strength, and I still stand up and breathe
คือข้างใน ข้างในหัวใจ สั่งให้ฉันรอเธอ
Keu kahng nai kahng nai hua jai sung hai chun ror tur
It’s inside, inside my heart, ordering me to wait for you

(*) เผื่อวันพรุ่งนี้ เธอจะกลับมา
Peua wun proong nee tur ja glup mah
In case tomorrow you’ll come back
มีปาฏิหาริย์ ให้ฉันได้เจอเธออีกสักครั้ง
Mee bpahdtihahn hai chun dai jur tur eek suk krung
If there’s a miracle, letting me able to see you once again
เผื่อวันพรุ่งนี้ ฉันมองไปนอกหน้าต่าง
Peua wun proong nee chunmaung bpai nauk nah dtahng
In case tomorrow I’ll see you outside my window
อาจเห็นเธอกำลังเดินทาง กลับบ้านของเรา
Aht hen tur gumlung dern tahng glup bahn kaung rao
I might see you walking back to our house

ฉันยังเปิดเพลง ที่เธอชอบฟัง
Chun yung bpert pleng tee tur chaup fung
I still turn on the music that you liked to listen to
และยังเตรียมหนังที่เธอชอบดู เผื่อไว้ทุกวัน
Lae yung dtriam nung tee tur chaup doo peua wai took wun
And I still prepare the movies that you liked to watch just in case, every day
ยังเตรียมอาหาร พร้อมทั้งเครื่องดื่มสุดโปรดไว้รอทุกวัน
Yung dtriam ahhahn praum tung kreuang deum soot bproht wai ror took wun
I still prepare food along with your favorite drink, waiting every day
เตรียมร่างกายและเตรียมหัวใจ เผื่อไว้เพื่อรอเธอ
Dtriam rahng gai lae dtriam hua jai peua wai peua ror tur
Preparing my body and preparing my heart, just in case, to wait for you

(*)

รอปาฏิหาริย์
Ror bpahdtihahn
I’m waiting for a miracle
เผื่อวันพรุ่งนี้
Peua wun proong nee
In case tomorrow
อาจเห็นเธอกำลังเดินทาง มาหาฉัน…เหมือนเดิม
Aht hen tur gumlung dern tahng mah hah chun meuan derm
I might see you walking up to see me like always

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง ปธัย วิจิตรเวชการ
เรียบเรียง ปธัย วิจิตรเวชการ/ อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: จบไม่พร้อมกัน / Jop Mai Praum Gun (Ending at Diferent Times)
Artist: Aof Pongsak
Album: [Single]
Year: 2017

เธอได้เดินเลยจุดนั้นไป
Tur dai dern loey joot nun bpai
You made it to that point
ปล่อยให้ฉันต้องเสียใจ
Bploy hai chun dtaung sia jai
Leaving me to be sad
ฉันกลายเป็นอะไร ที่เธอไม่ต้องการ
Chun glai bpen arai tee tur mai dtaung gahn
I’ve become something that you don’t want

เราเคยเป็นลมหายใจ
Rao koey bpen lom hai jai
We were once each other’s breath
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่
Dtae dtaun nee mun mai chai
But now it’s all wrong
แค่ยืนใกล้ ก็ทำเป็นว่ารำคาญ
Kae yeun glai gor tum bpen wah rumkahn
I’m just standing near you, but you’re acting like you’re annoyed

การเดินทางของหัวใจ
Gahn dern tahng kaung hua jai
On the journey of our hearts
เราเริ่มมันพร้อมพร้อมกัน
Rao rerm mun praum praum gun
We started together
แต่เราจบไม่พร้อมกัน
Dtae rao jop mai praum gun
But we ended at different times

(*) จบไปตอนไหน ทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลย
Jop bpai dtaun nai tummai mai hen roo reuang loey
When will this end? Why don’t I understand?
เธอบอกเลิกฉัน ทั้งทั้งที่ฉันยังรักเธอ
Tur bauk lerk chun tung tung tee chun yung ruk tur
You told me you were breaking up with me, even though I still love you
มันเจ็บสุดสุดแล้ว อีกนานแค่ไหนที่หัวใจจะเลิกเพ้อ
Mun jep soot soot laeo eek nahn kae nai tee hua jai ja lerk pur
It hurts so much, how much longer until my heart will stop going crazy?
จะเลิกรักเธอยังไงไม่รู้เลย ฉันไม่รู้เลย
Ja lerk ruk tur yung ngai mai roo loey chun mai roo loey
I don’t know how I’ll stop loving you, I really don’t know

กลายเป็นคนที่รักเธอมากกว่า
Glai bpen kon tee ruk tur mahk gwah
I’ve become someone who loves you more than you love me
เจ็บก็เลยต้องมากกว่า
Jep gor loey dtaung mahk gwah
So I must hurt more as well
แถมรู้ตัวก็ช้า มันเลยยิ่งช้ำใจ
Taem roo dtua gor chah mun loey ying chum jai
I was slow to realize it, so the more it breaks my heart

แต่ที่มันยังค้างคา
Dtae tee mun yung kahng kah
But the thing that’s still remaining
จะไม่ถามก็ไม่ได้
Ja mai tahm gor mai dai
I wasn’t going to ask, but I must
เธอมีคนอื่นไหม ถึงได้ทิ้งกัน
Tur mee kon eun mai teung dai ting gun
Did you have someone else until you dumped me?

(*)

   

คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง ธนา ลวสุต
เรียบเรียง ธนา ลวสุต / อภิไชย เย็นพูนสุข

   
For everyone who has ever gotten dumped and wondered how the other person got over the relationship so quickly~

Title: ตะวันยังมีให้เห็น / Dtawun Yung Mee Hai Hen (The Sun is Still There for Me to See)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: A3 Music Project
Year: 2005

ภายในใจวนเวียนเฝ้าคิดถึงเพียงเธอ
Pai nai jai won wian fao kit teung piang tur
In my heart, I keep thinking only of you
หลับตายังคงเจอเธอ เหมือนเดิมเสมอทุกวัน
Lup dtah yung kong jur tur meuan derm samur took wun
When I close my eyes, I still find you, always, every day
สัมผัส อบอุ่นที่เธอเคยมีให้กัน
Sumput op oon tee tur koey mee hai gun
The warm touch you once had for me
กับความทรงจำ ที่ฉันนั้นไม่ลืม
Gup kwahm song jum tee chun nun mai leum
And the memories that I haven’t forgotten

เก็บไว้ จากวันที่ไกลห่างกัน
Gep wai jahk wun tee glai hahng gun
I keep them from the day we separated
เมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
Meua chun gor mai roo wah mun ja bpen bpai dai mai
When I didn’t know if it would be possible
ที่จะรักเธอ และมีเธออยู่กับฉันตลอด
Tee ja ruk tur lae mee tur yoo gup chun dtalaut
To love you and have you with me forever
ไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากไป
Mai yahk dtaung yoo peua maung hen tur jahk bpai
I didn’t want to have to live to watch you leave

(*) แต่วันนี้ ฉันรั้งตัวเธอต่อไปไม่ไหว
Dtae wun nee chun rung dtua tur dtor bpai mai wai
But today I can’t hold you back any longer
เมื่อเธอกับฉันต้องเดินแยกทางกันไป
Meua tur gup chund taung dern yaek tahng gun bpai
When you and I must part ways
ไม่มีเธอแล้ว จะอยู่อย่างไร
Mai mee tur laeo ja yoo yahng rai
How will I live without you?
ไม่ให้รักก็ควรต้องลืมใช่ไหม ฝืนใจตัวเองทุกครั้ง
Mai hai ruk gor kuan dtaung leum chai mai feun jai dtua eng took krng
If you won’t let me love you, I should forget, right? I force myself every time
และพรุ่งนี้ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง
Lae proong nee mai roo wah mun ja bpen yung ngai
And I don’t know how tomorrow will be
รู้เพียง ตะวันยังมีให้เห็นไกลไกล
Roo piang dtawun yung mee hai hen glai glai
I only know that the sun is still there for me to see far
ทุกอย่าง นั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป
Took yahng nun yung mee bprae bplian bpai
Everything still has changes
แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน
Dtae chun ja mee kae tur nai jai meuan duang dtawun
But I’ll have only you in my heart like the sun

ทุกอย่าง จดจำขึ้นใจได้ดี
Took yahng jot jum keun jai dai dee
I remember everything in my heart well
เมื่อฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
Meua chun gor mai roo wah mun ja bpen bpai dai mai
When I didn’t know if it would be possible
ที่จะรักเธอ และมีเธออยู่กับฉันตลอด
Tee ja ruk tur lae mee tur yoo gup chun dtalaut
To love you and have you with me forever
ไม่อยากต้องอยู่เพื่อมองเห็นเธอจากไป
Mai yahk dtaung yoo peua maung hen tur jahk bpai
I didn’t want to have to live to watch you leave

(*)

เธอจะเป็นคนเดียวอยู่ในใจฉัน
Tur ja bpen kon diao yoo nai jai chun
You will be the only person in my heart
และจะเป็นเหตุผลเดียวเท่านั้น
Lae ja bpen het pond iao tao nun
And you will be the only reason
ที่จะทำให้ฉันได้เดินต่อไป
Tee ja tum hai chun dai dern dtor bpai
That will make me keep moving forward

ทุกอย่าง นั้นยังมีแปรเปลี่ยนไป
Took yahng nun yung mee bprae bplian bpai
Everything still has changes
แต่ฉันจะมีแค่เธอในใจ มีแต่เธอในใจ เหมือนดวงตะวัน
Dtae chun ja mee kae tur nai jai mee dtae tur nai jai meuan duang dtawun
But I’ll have only you in my heart, only you in my heart, like the sun

Title: Just One Night
Artist: Aof Pongsak
Album: [Single]
Year: 2016

Tell yourself to come out, come out
If you’re too late, it’ll be finished, don’t dilly-dally
Don’t get caught up fearing a love that said good-bye
Just tell yourself not to care about it, and in the end, it’ll disappear

Come on out and meet, meet strange people
The night scene is a bright scene
Hide your symptoms and your pain away
I don’t care, why should I?

(*) You might find true love tonight
You might meet someone who wants to have fun, oooh oh

(**) Why? I’ve been hurt but it hasn’t killed me
It’s just pain, it’s just a problem that will soon disappear
Come out and see me, kiss me
I’m still here, waiting, c’mon, a-ah, ohh
Hurry up and find me, hurry up and dance with me all night
Start it again tonight, it’s not too late
Let your life reach its climax, try again, try again
Just try thinking about it for just one night

Don’t wonder if it’s love or not yet
Let go of yourself and let your heart take a rest
Make it through tonight and if it’s right, go for it
But I don’t care, why should I?

(*,**,*,**)

Just one night

   
LOLLL AOFFF. Oh, Aof. :’D He gets the freedom to write and direct his own music for the first time and this is what he comes up with. This is what’s been hiding under all those sappy hetero love songs all these years. Oh, Aof, never change. <3

Title: จากคนรักเก่า / Jahk Kon Ruk Gao (From an Old Lover)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: Aof
Year: 2004

เธอไม่ชอบไปไหนคนเดียว เธอไม่ชอบเจอความวุ่นวาย
Tur mai chaup bpai nai kon diao tur mai chaup jur kwahm woon wai
You don’t like going anywhere alone, you don’t like chaos
ถ้าหากเธอโมโหเมื่อไร ให้เงียบไว้ เดี๋ยวหายเอง
Tah hahk tur moh hoh meua rai hai ngiap wai diao hai eng
If you ever get ticked off, you just keep quiet and get over it on your own
เธอชอบกุหลาบสีชมพู เธอชอบไปทะเลทุกปี
Tur chaup goolahp see chompoo tur chaup bpai talay took bpee
You like pink roses, you like going to the beach all year
ถ้าอยากให้เธอนอนหลับฝันดี ก่อนนอน บอกเธอว่ารัก
Tah yahk hai tur naun lup fun dee gaun naun bauk tur wah ruk
If I want you to have sweet dreams, before going to bed, I tell you I love you

(*) เขียนทุกๆอย่าง ที่ตัวฉันรู้ดี เพราะฉันเห็นมานาน
Kian took took yahng tee dtua chun roo dee pror chun hen mah nahn
I wrote down everything that I know well, because I’ve seen it for a long time
เขียนเป็นข้อความ ฝากวานให้เธอ ช่วยส่งให้เขาหน่อย
Kian bpen kor kwahm fahk wahn hai tur chuay song hai kao noy
I wrote it as a message, leaving it yesterday for you, please send it to him

(**) บอกว่าจากคนรักเก่า ให้คนรักใหม่
Bauk wah jahk kon ruk gao hai kon ruk mai
Tell him it’s from an old lover for your new lover
เพียงต้องการให้เขาเข้าใจ ว่าเธอชอบอะไร
Piang dtaung gahn hai kao kao jai wah tur chaup arai
I only want him to understand what you like
บอกว่าจากคนรักเก่า ด้วยความหวังดี
Bauk wah jahk kon ruk gao duay kwahm wung dee
Tell him it’s from an old lover with good intentions
เพียงให้ไปด้วยกันด้วยดี ไม่เสียใจ
Piang hai bpai duay gun duay dee mai sia jai
I only want you guys to be good together and not be sad

(***) ฝากให้เขา ฝากให้คนรักใหม่
Fahk hai kao fahk hai kon ruk mai
I’m leaving it for him, I’m leaving it for your new lover
ถ้าวุ่นวาย ถ้ามากไป ก็โทษที
Tah woon wai tah mahk bpai gor toht tee
If it causes problems, if it’s too much, I’m sorry
ฝากบอกเขา ให้ดูเเลเธอให้ดี
Fahk bauk kao hai doo lae tur hai dee
Tell him to take good care of you for me
อย่าเหมือนฉัน ที่มันรู้ดี เเต่ละเลย
Yah meuan chun tee mun roo dee dtae laloey
Not like me, who knew full well yet was negligent

(*, **, ***)

เเต่ละเลย
Dtae laloey
But was negligent

(***)

อย่าเหมือนฉันเลย ฝากบอกเขา
Yah meuan chun loey fahk bauk kao
Tell him not to be like me for me

   
คำร้อง : วิสูตร แสงอรุณเลิศ
ทำนอง : อนันต์ เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : ชุมพล สุปัญโญ

Title: Bad Friends
Artist: New & Jiew and Aof Pongsak
Album: [Single]
Year: 2016

อย่ามาทำเป็นรู้ดีเลยว่าฉัน จริงๆ เป็นเช่นไร
Yah mah tum bpen roo dee loey wah chun jing jing bpen chen rai
Don’t come acting like you really know me
มันยังมีความลับอยู่ภายในใจ ที่ฉันได้ซ่อนไว้อยู่
Mun yung mee kwahm lup yoo pai nai jai tee chun dai saun wai yoo
I still have some secrets that I’m hiding in my heart

ไม่พูดก็รู้กันดี ก็เธอดูง่ายจะตาย
Mai poot gor roo gun dee gor tur doo ngai ja dtah
You don’t have to speak, I know you full well, you’re so basic
แค่มองตาก็เห็นไปถึงข้างใน
Kae maung dtah gor hen bpai teung kahng nai
Just looking in your eyes, I can see all the way inside
จริงแล้วตัวเธอ น่ะ ดีออก
Jing laeo dtua tur na dee auk
It’s true, you’re nice on the outside

ที่ทำเป็นยิ้มที่ทำเป็นแอ๊บที่ทำเป็นเขินเป็นอาย
Tee tum bpen yim tee tum bpen aep tee tum bpen kern bpen ai
Acting friendly, acting ditzy, acting bashful and shy
ที่จริงน่ะหรือ She ก็ทำเพื่อเอาไว้ล่อผู้ชาย
Tee jing na reu she gor tum peua ao wai lor poo chai
In reality, she’s just doing it to attract guys
ก็ว่าแต่เขาแล้วตัวเราอ่ะ ดูตัวเองบ้างไหม
Gor wah dtae kao laeo dtua rao a doo dtua eng bahng mai
You go on about others, but have you looked at yourself?
จะให้ต้องแฉก็กลัวจะเดี๋ยวยาว เดี๋ยวยาว
Ja hai dtaung chae gor glua ja diao yao diao yao
I’d make you share, but I’m afraid we’d be here all day, all day
จะพูดอะไร จะแฉอะไร ก็ไม่ต้องยั้งมาเลย
Ja poot arai ja chae arai gor mai dtaung yung mah loey
Say whatever you want, reveal whatever you want, don’t hold back
ไอ้เรามันคงเคยๆ ใส่มาเลย กลัวที่ไหน
Ai rao mun kong koey koey sai mah loey glua tee nai
I’ve been there, done that, why should I be afraid?
คิดดีๆ ล่ะกัน ระวังจะต้องมาเสียใจ
Kit dee dee la gun rawung ja dtaung mah sia jai
Think carefully, okay? Or be careful, you might regret it
ฉันรับรอง จบไม่สวยอย่างแน่นอน
Chun rup raung jop mai suay yahng nae naun
I guarantee you, the ending won’t be pretty

(*) เฮ้ย ไอ้ที่เราคิดอะไรเอาไว้มันก็รู้ทัน
Hoey ai tee rao kit arai ao wai mun gor roo tun
Hey, you think you know what I’m thinking, huh?
เรื่องจริง เรื่องจริง
Reuang jing reuang jing
For sure, for sure
โอ้ย จะเก็บความลับอะไรเอาไว้มันก็ค้นเจอ
Oy ja gep kwahm lup arai ao wai mun gor kon jur
Ohh, we’ll find out any secret you’re hiding
จะเก็บเอาไปเม้าท์ไง
Ja gep ao bpai mouth ngai
Go ahead and keep gossipping
เพลีย ที่นางประชดประชัน อิจฉา เพราะเราสวยเกิน
Plia tee nahng bprachot bprachun itchah pror rao suay gern
I’m tired of Little Miss Bitchiness, you’re just jealous because I’m prettier
ถามจริง ถามจริง
Tahm jing tahm jing
Seriously? Seriously?
จะเอาไหม เอาไหมอ่ะ เก่งใช่มะ เอาไหมอ่ะ
Ja ao mai ao mai geng chai ma ao mai a
Bring it on, bring it, you think you’re so skilled, huh? Bring it
เปิดเลยไหม เอาไหม เอาไหม เอาป่ะ
Bpert loey mai ao mai ao mai ao bpa
Is that a challenge? Bring it, bring it, bring it on

(**) Bad Friends ประกาศให้รู้เลย
Bad friends bpragaht hai roo loey
Bad friends, I’m announcing it for all to know
นางนี่มัน Bad Friends
Nahng nee mun bad friends
These bitches are bad friends
ไม่อยากจะเผาเลย
Mai yahk ja pao loey
I don’t want to burn you
เฮ้ยนี่มัน Bad Friends
Hoey nee mun bad friends
Hey, we’re bad friends
ไม่อยากจะเม้าท์เลย
Mai yahk ja mouth loey
I don’t want to gossip
Bad Friends La la la la la
Bad Friends La la la la la
เฮ้ยนี่มัน Bad Friends
Hoey nee mun bad friends
Hey, we’re bad friends

(*,**)

   
Can I admit that I absolutely hated this song when I first listened to it? I didn’t like the sound of it; it was just so different from NJ and Aof’s usual styles, the mix of sounds didn’t seem very coherent, and it wasn’t very catchy. But after finally sitting down and watching the music video, the more the bitchy lyrics and Aof’s hilarious facial expressions have made it grow on me. Now I really like it. 😀 It’s such a refreshing change from the usual boring love songs

Title: จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ / Joot Aun Kaung Chun Yoo Tee Hua Jai (My Weakness is In My Heart)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: This Is Aof
Year: 2008

รู้ตัวดี ว่าทำตัวไม่เหมือนใคร
Roo dtua dee wah tum dtua mai meuan krai
I know full well that I’m acting differently than everyone
คิดอะไรก็พูดกันไป ไม่แคร์ใครซะอย่าง
Kit arai gor poot gun bpai mai care krai sa yahng
I say whatever I think, I don’t care about anyone
ทำตามที่สมองสั่ง ทั้งๆ ที่ตรงข้ามกับหัวใจ
Tum dtahm tee samung sung tung tung tee dtrong kahm gup hua jai
I follow what my brain commands, even though it’s opposite of my heart

ถามตัวเอง ว่าที่ทำไปเพื่อใคร
Tahm dtua eng wah tee tum bpai peua krai
I ask myself who I’m doing this for
ประชดตัวเอง ทำร้ายตัวเอง อะไรที่ได้มา
Bprachot dtua eng tum rai dtua eng arai tee dai mah
I’m sarcastic to myself, I hurt myself, and what do I get?
มีแต่เสียน้ำตา สับสนและต้องหวั่นไหว
Mee dtae sia num dtah sup son lae dtaung wun wai
I only got tears, confusion, and anxiety
ต้องทรมาน ปวดร้าวไปทั้งตัวและหัวใจ
Dtaung toramahn bpuat rao bpai tung dtua lae hua jai
I must be tortured, hurting both physically and emotionally

(*) จุดอ่อนของฉัน อยู่ตรงที่หัวใจ
Joot aun kaung chun yoo dtrong tee hua jai
My weakness is in my heart
ที่ทำเป็นแข็งแรง ที่ฉันแสดง ที่แท้แทบขาดใจ
Tee tum bpen kaeng raeng tee chun sadaeng tee tae tap kaht jai
Though I show off and act like I’m strong, in reality, I’m nearly dying
อยากได้ทั้งความรัก อยากได้คนเข้าใจ
Yahk dai tung kwahm ruk yahk dai kon kao jai
I want both love and someone who understands
ต้องซ่อนมันไว้ภายใน ไม่ใช่อะไร
Dtaung saun mun wai pai nai mai chai arai
I must hide it away inside, it’s nothing
ที่แท้นั้นหัวใจ มันอ่อนแอ
Tee tae nun hua jai mun aun ae
But in reality, my heart is weak

รู้ว่าเธอ ไม่ได้รักไม่สนใจ
Roo wah tur mai dai ruk mai son jai
I know that you don’t love me and don’t care
ลึกลงไป ก็แทบละลาย ทำใจไม่ได้
Leuk long bpai gor taep lalai tum jai mai dai
Deep down, I’m nearly melting, I can’t take it
ทำเป็นเหมือนไม่แคร์ ที่แท้นั้นน้ำตาไหล
Tum bpen meuan mai care tee tae nun num dtah lai
I act like I don’t care, but in reality, the tears are flowing
เจ็บไปทั้งใจ และหาคนเข้าใจไม่ได้เลย
Jep bpai tung jai lae hah kon kao jai mai dai loey
My entire heart hurts, and I can’t find someone who understands

(*)

ไม่ต้องการให้ใครรู้ ว่าภายในใจ รักเธอเพียงใด
Mai dtaung gahn hai krai roo wah pai nai jai ruk tur piang dai
I don’t want anyone to know how much I love you inside my heart
และรัก ทั้งหัวใจ
Lae ruk tung hua jai
And I love you with all my heart

   
คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: เจ็บแต่จบ / Jep Dtae Jop (It’ll Hurt for a Moment, but It’ll Be Over)
Artist: Aof Pongsak (อ๊อฟ ปองศักดิ์)
Album: Club Friday
Year: 2011

ถ้าตอนนี้เรายังรัก
Tah dtaun nee rao yung ruk
If we were still in love right now
เรียกเธอที่รักได้เต็มหัวใจ
Riak tur tee ruk dai dtem hua jai
I’d be happy to call you darling
อาจมีเหตุผลที่ยังห่วงใย
Aht mee het pon tee yung huang hai
There might be a reason that yo’re still worried about me
ที่ยังใส่ใจ อย่างที่เคยเป็น
Tee yung sai jai yahng tee koey bpen
And still pay attention to me like you used to

แต่ความเป็นจริงมันจบแล้ว
Dtae kwahm bpen jing mun jop laeo
But the truth is, it’s over
สิ้นสุดทางรัก ที่เคยร่วมเดิน
Sin soot tahng ruk tee koey ruam dern
A dead-end for the love that we once shared
ไม่มีเหตุผลที่จะห่วงใย
Mai mee het pon tee ja huang yai
There’s no reason for you to be worried about me
ที่จะใส่ใจ เพราะสงสารกัน
Tee ja sai jai pror song sahn gun
Or to pay attention to me because you pity me

(*) การยังให้ความหวัง บรรเทาความผิดหวัง
Gahn yung hai kwahm wung buntao kwahm pit wung
Still giving me hope alleviates the disappointment
มันก็ดีแค่ชั่วคราว
Mun gor dee kae chua krao
But it’s only a temporary fix
แต่ความจริงทรมานรู้หรือป่าว
Dtae kwahm jing toramahn roo reu bplao
But in reality, it’s torture, do you know
ที่ยังยากจะตัดใจ
Tee yung yahk ja dtut jai
It’s still difficult to give you up?

(**) ถ้ามันจะเจ็บแล้วมันจะจบ
Tah mun ja jep laeo mun ja jop
If it will hurt for a moment and then be over
ต้องเจ็บเท่าไรก็ยอม
Dtaung jep tao rai gor yaum
However much it will hurt, I accept it
แต่ถ้าค่อยๆ เจ็บแล้วค่อยๆ ทรมาน
Dtae tah koy koy jep laeo koy koy toramahn
But if I must gradually hurt and slowly be tortured
ต่อไปอีกนานแสนนาน ฉันไม่ยอม
Dtor bpai eek nahn saen nahn chun mai yaum
For a long period of time, I refuse

ฉันต้องเสียใจอยู่แล้ว
Chun dtaung sia jai yoo laeo
I must be upset
เจ็บสักแค่ไหนก็ไม่ถึงตาย
Jep suk kae nai gor mai teung dtai
However much it hurts, it won’t kill me
โปรดอย่าสงสาร โปรดอย่าเห็นใจ
Bproht yah song sahn bproht yah hen jai
Please don’t take pity on me, please don’t sympathize for me
เพราะมันสายไป จบวันนี้ดีกว่า
Pror mun sai bpai jop wun nee dee gwah
Because it’s too late, it’s better to end it today

(*,**,**)

แม้รักเธออยู่ แต่ยิ่งรักเท่าไร
Mae ruk tur yoo dtae ying ruk tao rai
Though I love you, the more I love you
ต้องเตือนหัวใจทุกวัน
Dtaung dteuan hua jai took wun
I must remind my heart every day
ว่าถ้าค่อยๆ เจ็บ ถ้าค่อยๆ ทรมาน
Wah tah koy koy jep tah koy koy toramahn
That if I must gradually hurt and slowly be tortured
ต่อไปอีกนานแสนนาน
Dtor bpai eek nahn saen nahn
For a long period of time
ฉันไม่ยอม ฉันไม่ยอม
Chun mai yaum chun mai yaum
I refuse, I refuse