Jugg Chavin

All posts tagged Jugg Chavin

Title: ปล่อยไปตามธรรมชาติ / Bploy Bpai Dtahm Tummachaht (Let It Happen Naturally)
Artist: Jugg Chavin (จั๊ก ชวิน)
Album: OST ร้อยป่าไว้ด้วยรัก / Roy Bpah Wai Duay Ruk
Year: 2017

ที่ฉันรู้ไม่ใช่ความผูกพัน แค่ไม่รู้คืออะไร
Tee chun roo mai chai kwahm pook pun kae mai roo keu arai
I know we’re not in a relationship, I just don’t know what it is
ก็อยากจะสบตาเหมือนกับคนรู้ใจ แต่ทำได้แค่คิดถึงเธอ
Gor yahk ja sop dtah meuan gup kon roo jai dtae tum dai kae kit teung tur
I want to look in your eyes like someone intimate with you, but all I can do is think of you

สิ่งเล็กน้อยที่ฉันพอจะมี คือหัวใจที่ให้เธอ
Sing lek noy tee chun por ja mee keu hua jai tee hai tur
The only tiny thing that I have is my heart that I give to you
อาจจะไม่ดีพร้อมและไม่ค่อยเลิศเลอ แต่มีให้เธอเพียงผู้เดียว
Aht ja mai dee praum lae mai koy lert lur dtae mee hai tur piang poo diao
It might not be wonderful or very special, but I have it to give only to you

(*) ถ้าหากว่าเธอมีใจตรงกัน สิ่งที่ฝันก็คงจะดี
Tah hahk wah tur mee jai dtrong gun sing tee fun gor kong ja dee
If you have the same feelings towards me, the things I dream of would be good
แต่หากความจริงฉันคิดไปเองคนเดียวอย่างนี้
Dtae hahk kwahm jing chun kit bpai eng kon diao yahng nee
But if in reality I’m thinking only by myself like this
ก็คงจะไม่เป็นไร
Gor kong ja mai bpen rai
It’s okay

(**) ปล่อยไปตามธรรมชาติ ธรรมชาติ ให้ความรักค่อยผลิบาน
Bploy bpai dtahm tummachaht tummachaht hai kwahm ruk koy plibahn
I’m letting things happen naturally, naturally letting our love blossom
ไม่ต้องเร่งคืนเร่งวัน ปล่อยมันไปให้รักเติบโตในจิตใจ
Mai dtaung reng keun reng wun bploy mun bpai hai ruk dterp dtoh nai jit jai
There’s no need to rush things, let it happen, let love grow in our hearts
ให้เป็นเรื่องราวดีดี ภายในใจทุกทุกวันและตลอดไป
Hai bpen reuang rao dee dee pai nai jai tookt ook wun lae dtalaut bpai
Let it be a good thing inside our hearts every day, forever
ไม่ว่าจะนานแค่ไหน พร้อมจะเก็บรักไว้..ให้เธอเสมอ
Mai wah ja nahn kae nai praum ja gep ruk wai hai tur samur
No matter how long it’ll be, I’m ready to always keep my love for you

อย่างน้อยฉันก็ได้คอยห่วงใย ทุกๆครั้งที่ใกล้เธอ
Yahng noy chun gor dai koy huang yai took took krung tee glai tur
At least I can worry about you every time I’m near you
ก็เป็นความสุขแล้วการได้แอบรักเธอ แค่เท่านี้ก็เกินพอ
Gor bpen kwahm sook laeo gahn dai aep ruk tur kae tao nee gor gern por
It’s happiness being able to secretly love you, just this is more than enough

(*,**)

   

คำร้อง The Must
ทำนอง/เรียบเรียง ชวิน จิตรสมบูรณ์

Title: อยู่ต่อหรือพอแค่นี้ / Yoo Dtor Reu Por Kae Nee (Should I Continue On, Or Is This Enough?)
Artist: Peet Peera ft. Jugg Chavin (พีธ พีระ ft. จั๊ก ชวิน)
Album: [Single]
Year: 2017

เหนื่อยแค่ไหนที่ผ่านมา อดทนกันมาเท่าไร
Neuay kae nai tee pahn mah ot ton gun mah tao rai
However tired I am from the past, however much I’ve endured
หมดใจทุ่มเททุ่มไปให้เธอ
Mot jai toom tay toom bpai hai tur
I’ve devoted my entire heart to you
ดูโง่งมจนเกินใคร ฉันคล้ายคนเพ้อเจ้อ
Doo ngoh ngom jon gern krai chun klai kon pur jur
I seem more foolish than anyone else, I’m like a fanatic
ยอมเจ็บยอมทําเพื่อคําว่ารัก
Yaum jep yaum tum peua kum wah ruk
Willing to hurt, willing to do it for love

(*) ไม่เคยใช้หรอกสมอง เมื่อใจมันเป็นของเธอ
Mai koey chai rauk samaung meua jai mun bpen kaung tur
I never use my brain when my heart belongs to you
ฉันไม่เคยเผื่อใจให้ใครคนไหน
Chun mai koey peua jai hai krai kon nai
I never put aside my heart for anyone else
เจ็บเท่าไรไม่เคยจํา ไม่รู้ต้องชํ้าไปถึงเมื่อไหร่
Jep tao rai mai koey jum mai roo dtaung chum bpai teung meua rai
I never remember how much I was hurt, I don’t know how much longer I must be in pain
อยู่ไปก็แพ้ทางเธออย่างนี้
Yoo bpai gor pae tahng tur yahng nee
I continue on, but you’re my weakness like this

(**) รักเธอมากก็ยิ่งเสียใจ รักเท่าไหร่ก็ได้เท่านี้
Ruk tur mahk gor ying sia jai ruk tao rai gor dai tao nee
I love you so much, but the more it makes me sad, however much I love you, this is all I get
มันคงถึงวันนึงที่ฉันจะต้องทบทวน
Mun kong teung wun neung tee chun ja dtaung top tuan
It’s time for me to reconsider things

(***) อยู่ต่อไปหรือควรตัดใจพอแค่นี้
Yoo dtor bpai reu kuan dtut jai por kae nee
Should I continue on, or should I give up and cut my losses?
เธอไม่เห็นเคยแคร์ ไม่เห็นใยดี ฉันไม่มีความหมาย
Tur mai hen koey care mai hen yai dee chun mai mee kwahm mai
You don’t ever seem to care, you don’t seem to have feelings for me, I’m meaningless
ขาดเธอไป ก็กลัวว่าใจทนไม่ไหว อยู่ไปก็รู้ว่าเจ็บ
Kaht tur bpai gor glua wah jai ton mai wai yoo bpai gor roo wah jep
Without you, I’m afraid my heart won’t be able to take it, I’ll continue on, but I know it’ll hurt
อยู่ไปก็รู้ไม่จบสักที
Yoo bpai gor roo mai jop suk tee
I’ll continue on, but I know it won’t end

(*,**,***,***)

ก็รู้ว่าเจ็บ ก็รู้ไม่จบสักที
Gor roo wah jep gor roo mai jop suk tee
I know it’ll hurt, I know it won’t end

   

ทำนอง: ธนพงศ์พันธ์ บูรณะคุปต์
เนื้อร้อง: มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
เรียบเรียง: พีระมิตรทีม

   
Hey, it’s been a while since Mono Music has released anything new, hasn’t it? I’m glad their comeback release is from their probably strongest artist, former Peacemaker member Peet. Though it’s a fairly simple song with lots of repetition, I do like the lyrics and their poetic betrayal of being in a dying relationship for so long, but not sure if you should give up on it yet or not. I hope it gets a fitting music video~

Edit: Of course it got a fitting music video. Peet always has wonderful cinematic videos, this one telling the story of a guy who is struggling to decide what to do, having an affair with a married woman, although he knows she has a family and would never leave her husband because of the kid, even though she has physical marks of domestic abuse. I also like how Jugg grew out and straightened his hair to match Peet’s signature style haha 😀

Title: เธอคือลมหายใจ / Tur Keu Lom Hai Jai (You Are My Breath)
Artist: Jugg Chavin (จั๊ก ชวิน)
Album: OST ตามรักคืนใจ / Dtahm Ruk Keun Jai
Year: 2015

เธอเป็นใครไม่สำคัญ
Tur bpen krai mai sumkun
You’re not anyone important
แต่เธอทำให้ตัวฉัน ได้พบโลกใบใหม่
Dtae tur tum hai dtua chund ai pob lohk bai mai
But you made me find a new world
ได้เรียนรู้ ความรักและความเข้าใจ
Dai rian roo kwahm ruk lae kwahm kao jai
I learned about the love and understanding
เมื่อเราได้รักใคร ที่เขาก็รักเรา
Meua rao dai ruk krai tee kao gor ruk rao
From when we love someone and they love us back

(*) เธอมาเติมแต่งหัวใจ
Tur mah dterm dtaeng hua jai
You filled my heart
ให้ใจโทรมๆมีวันที่สวยงาม
Hai jai sohm sohm mee wun tee suay ngahm
And let my worn-out heart have a beautiful day
ตั้งแต่เธอ เดินเข้ามา
Dtung dtae tur dern kao mah
Since you showed up
เป็นส่วนนึงชีวิตฉัน
Bpen suan neung cheewit chun
And became a part of my life

(**) เธอคือลมหายใจ จากนี้ไม่มีเธอไม่ได้
Tur keu lom hai jai jahk nee mai mee tur mai dai
You are my breath, from now on, I can’t be without you
ชีวิตของฉันเริ่มต้นใหม่ จากที่ไม่เคยมีใคร
Cheewit kaung chun rerm dton mai jahk tee mai koey mee krai
My life is starting over from not having anyone
เธอทำให้ฉันนั้นเข้าใจ ว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไร
Tur tum hai chun nun kao jai wah kwahm rukt ee tae jing bpen yahng rai
You made me understand how true love is

รักที่เธอมีให้กัน
Ruk tee tur mee hai gun
The love that you’ve given me
เป็นสิ่งที่ในใจฉัน ค้นหามาแสนนาน
Bpen sing tee nai jai chun kon hah mah saen nahn
Is the thing in my heart that I’ve been searching for for so long
เธอเปลี่ยนแปลง ความเหงาที่มีวันวาน
Tur bplian bplaeng kwahm ngao tee mee wun wahn
You changed the loneliness I had yesterday
ให้จางและหายไป ด้วยรักที่เธอมี
Hai jahng lae hai bpai duay ruk tee tur mee
And made it disappear with the love you have

(*,**,**)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: รู้สึกดี / Roo Seuk Dee (Feel Good)
Artist: Wan Thanakrit ft. Jugg Chavin (ว่าน ธนกฤต Feat. จั๊ก ชวิน)
Album: Alonevera
Year: 2015

มีฉันอยู่ตรงนี้ นานเท่าไหร่
Mee chun yoo dtrong nee nahn tao rai
How long have you had me right here?
เธอรู้สึกบ้างไหม หรือไม่เคย
Tur roo seuk bahng mai reu mai koey
Have you ever felt anything? Or never?
มองข้ามมันไป ไม่เห็นกันเลย
Maung kahm mun bpai mai hen gun loey
You overlook me, not seeing me
มันยากเกินเปิดเผย หัวใจ
Mun yahk gern bpert poey hua jai
It’s so difficult to open up and reveal my heart

เป็นเพื่อนที่แอบรัก แค่เธอทุกวัน
Bpen peuan tee aep ruk kae tur took wun
You’re the friend I secretly love, just you every day
เป็นได้อยู่แค่นั้น ฉันไม่เข้าใจ
Bpen dai yoo kae nun chun mai kao jai
That’s all we can be, I don’t understand

(*) เป็นแค่คนดี ดีแล้วยังไง
Bpen kae kon dee dee laeo yung ngai
I can only be a good person, but I’m good and then what?
เธอชอบคนแบบไหน
Tur chaup kon baep nai
What sort of person do you like?
บอกฉันที
Bauk chun tee
Tell me

(**) บอกกันเสมอว่ารู้สึกดี อย่างนี้ทุกวัน
Bauk gun samur wah roo seuk dee yahng nee took wun
You always tell me you feel good like this every day
เมื่อไหร่จะรักคนอย่างฉัน
Meua rai ja ruk kon yahng chun
When will you love a guy like me?
ฉันควรทำอย่างไร
Chun kuan tum yahng rai
What should I do?
เป็นเพื่อนที่แอบรัก
Bpen peuan tee aep ruk
Is being a friend who secretly loves you
จะพอมีทางไหม
Ja por mee tahng mai
Enough to have a chance?
เธอชอบคนแบบไหน บอกฉันที
Tur chaup kon baep nai bauk chun tee
What sort of guy do you like? Tell me

วันที่เธอปวดร้าว จากใครก็ตาม
Wun tee tur bpuat rao jahk krai gor dtahm
Whenever you’re hurt by anyone
ทำได้แค่เพียงถาม ไม่เคยได้เข้าไป
Tum dai kae piang tahm mai koey dai kao jai
All I can do is ask, never getting in

(*,**)

Title: เส้นขอบฟ้า / Sen Kaup Fah (Horizon)
Artist: Jugg Chavin (จั๊ก ชวิน)
Album: OST ปาฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้า / Bpahdtihahn Ruk Kahm Kaup Fah
Year: 2015

ไม่เคยมีใครสักที ชีวิตนี้เหมือนภาพที่ว่างเปล่าไร้องค์ประก­อบ
Mai koey mee krai suk tee cheewit nee meuan pahp tee wahng bplao rai aung bpragaup
I’ve never had anyone, this life is like an empty picture without any components
ยังเดินคนเดียวทุกที วันพรุ่งนี้ที่ฟ้าเริ่มวันใหม่ฉันยังไปต่อ
Yung dern kon diao took tee wun proong nee tee fah rerm wun mai chun yung bpai dtor
I still walk alone every time, tomorrow when heaven begins a new day, I still continue on

(*) เวลานาทีที่หมุนไป อาจพบใคร (เธอ) สักที พาใจดวงเดียวที่ฉันมี..ข้ามขอบฟ้าจะเจอเธอ­ได้ที่ไหน
Welah nahtee tee moon bpai aht pob krai (tur) suk tee pah jai duang diao tee chun mee kahm kaup fah ja jur tur dai tee nai
The minutes that pass by, I might finally meet someone (you), lead the single heart that I have across the horizon to be able to find you anywhere
ถ้าแม้เราได้พบกันวันใด ให้สองมือกอดหัวใจเราไว้(คนที่รอมานาน)
Tah mae rao dai pob gun wun dai hai saung meu gaut hua jai rao wai (kon tee ror mah nahn)
If we are able to meet one day, let our two hands embrace each other’s hearts (The person whom I’ve waited so long for)

เธอคือคนเดียวที่รอ พาชีวิตของฉันให้ไปต่อ แม้นานเท่าไหร่
Tur keu kon diao tee ror pah cheewit kaung chun hai bpai dtor mae nahn tao rai
You’re the one person I’ve waited for, leading my life forward, no matter how long it’s been
ปลายทางยังแสนไกล ความรักแท้ที่พร้อมจะเริ่มใหม่ เมื่อได้เจอเธอ
Bplai tahng yung saen glai kwahm ruk tae tee praum ja rerm mai meua dai jur tur
The destination is still far away, but true love is ready to start over when I’m able to meet you

(*,*)
เมื่อได้พบเธอ
Meua dai pob tur
When I’m able to meet you
ไม่ท้อใจ จะแสนนานเพียงใด สุดสายตาข้ามฟ้าอันยาวไกล..ไปจนเจอกับเธอ
Mai tor jai ja saen nahn piang dai soot sai dtah kahm fah un yao glai bpai jon jur gup tur
I’m not discouraged, however long it’ll be, as far as I can see, the horizon is so far away, but I’ll go until I meet you

Title: รัก / Ruk (Love)
Artist: Jugg Chavin (ชวิน จิตรสมบูรณ์)
Album: OST ดั่งสวรรค์สาป / Dung Sawun Sahp
Year: 2015

Regardless if you’ll remember or not
The matters we once understood
But love still moves forward
Walking with my heart that has continuously had you

(*) Love is love, no matter how you used to be
Regardless if you’ve forgotten the past
I am who I am, still waiting for you to come back
The only person I’ve had feelings for
Is you

(**) I want to tell you I love you
That I love you with all of my heart
I have only you inside
You might not notice me from now on
But I have only well-wishes
I’ll continue to be by your side, looking after you
I’ll keep my love in my heart
For when you look back
You’ll see my gaze that wishes you well

Because I can do it for you
I just want to see you, to have you let me love you
You don’t have to worry about anything
Let love lead the way, let me take care of your heart

(*,**)

When you look back
You’ll see my gaze that wishes you well