Lyric Translations

Title: เกลียดความรัก / Gliet Kwahm Ruk (I Hate Love)
Artist: Jiew Piyanuch (จิ๋ว ปิยนุช)
Album: [Single]
Year: 2019

บางที ก็ไม่เข้าใจ
Bahng tee gor mai kao jai
Sometimes I don’t understand
และบางที่ ก็ไม่แน่ใจ
Lae bahng tee gor mai nae jai
And sometimes I’m not sure
ฉันนั้น สำคัญกับเธอบ้างไหม
Chun nun sumkun gup tur bahng mai
Am I important to you at all?

กี่ครั้งที่คิดจะไป กี่ครั้งที่ใจจะลืม
Gee krung tee kit ja bpai gee krung tee jai ja leum
However many times I think of leaving is however many times my heart forgets
แต่แล้วก็ฝืน หัวใจตัวเองไม่ไหว
Dtae laeo gor feun hua jai dtua eng mai wai
And now I can’t resist my own heart
กี่ครั้งที่หวังไปไกล กี่ครั้งที่ต้องเริ่มใหม่
Gee krung tee wung bpai glai gee krung tee dtaung rerm mai
However many times I hope of going far away is however many times I must start over again
ได้แต่แพ้ ให้ความรัก จนไม่เห็นทางออกทางไหน
Dai dtae pae hai kwahm ruk jon mai hen tahng auk tahng nai
I can only lose to love until there doesn’t seem to be a way out

(*) เกลียดความรักที่มันสับสน ทนเหมือนคนที่เป็นส่วนเกิน
Gliet kwahm ruk tee mun sup son ton meuan kon tee bpen suan gern
I hate confusing love, enduring it like an extra person
เกลียดที่ใจอยากจะหมางเมิน แต่ก็ทำไม่ไหว
Gliet tee jai yahk ja mahng mern dtae gor tum mai wai
I hate that my heart wants to be on bad terms with you, but I can’t do it
เกลียดความรักที่มันทำร้าย ตายทั้งเป็นก็รู้แก่ใจ
Gliet kwahm ruk tee mun tum rai dtai tung bpen gor roo gae jai
I hate painful love, to be living dead, I know full well
แต่สุดท้ายไม่ช่วยอะไร ใจยังคงรักเธอคนนี้
Dtae soot tai mai chuay arai jai yung kong ruk tur kon nee
But in the end, it doesn’t help anything, my heart still loves you

(**) ฉันคงต้องเจ็บต้องทนใช่ไหม ฉันคงต้องปวดต้องทนใช่ไหม
Chun kong dtaung jep dtaung ton chai mai chun kong dtaung bpuat dtaung ton chai mai
I must hurt, I must endure it, right? I must be in pain, I must endure it, right?
ฉันคงต้องยอมต้องช้ำต่อไป เมื่อไหร่จะหยุดรักเธอ
Chun kong dtaung yaum dtaung chum dtor bpai meua rai ja yoot ruk tur
I must give in, I must keep hurting, when will I stop loving you?

วันนี้ก็เหมือนรักกัน พรุ่งนี้ใจฉันยังหวั่น
Wun nee gor meuan ruk gun proong nee jai chun yung wun
Today it’s like we’re in love, tomorrow, my heart is still shaking
สุดท้ายไม่รู้ว่าเราจะจบตรงไหน
Soot tai mai roo wah rao ja jop dtrong nai
In the end, I don’t know how we’ll end up
กี่ครั้งที่พร้อมจะไป แต่แล้วก็รักเธอใหม่
Gee krung tee praum ja bpai dtae laeo gor ruk tur mai
However many times I’m ready to go, then I fall in love with you again
ได้แต่แพ้ ให้ความรัก จนไม่เห็นทางออกทางไหน
Dai dtae pae hai kwahm ruk jon mai hen tahng auk tahng nai
I can only lose to love until there doesn’t seem to be a way out

(*,**,**)

วนเวียนไปมา ฉันก็ไม่รู้ต้องทำยังไง
Won wian bpai mah chun gor mai roo dtaung tum yung ngai
It cycles in and out, I don’t know what I must do
คงไม่มีทาง คงไม่มีวัน คงแพ้ให้คำว่ารัก
Kong mai mee tahng kong mai mee wun kong pae hai kum wah ruk
There’s no way, there will never be a day, I’ll fail to love
อยากหนีไป แต่สุดท้ายทำได้แค่ย้อนมา
Yahk nee bpai dtae soot tai tum dai kae yaun mah
I want to run away, but int he end, all I can do is turn back

(*,**,**)

   

คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง Mac Sarun
Produced by Mac Sarun

Title: ผู้โชคดี / Poo Chohk Dee (The Lucky One)
Artist: 9×9 (Nine By Nine)
Album: OST Great Men Academy
Year: 2019

อาจจะดูไม่ค่อยดี อาจจะมีไม่ค่อยพอ
Aht ja doo mai koy dee aht ja mee mai koy por
I might not seem very good, I might not have enough
ถ้าเลือกชายในฝัน ฉันไม่ได้ไปต่อ
Tah leuak chai nai fun chun mai dai bpai dtor
If you choose the man of your dreams, I can’t go any further
คงจะมีเพียงอย่างเดียว
Kong ja mee piang yahng diao
There’s just one thing
เกี่ยวกับฉันที่ฉันชอบ คือการได้ยืนตรงนี้
Giao gup chun tee chun chaup keu gahn dai yeun dtrong nee
For me that I like, and that’s being able to stand right here

ได้บังเอิญอยู่ใกล้เกินกว่าคนไหนที่ได้อยู่ใกล้เธอ
Dai bung ern yoo glai gern gwah kon nai tee dai yoo glai tur
To just so happen to be able to be nearer to you than anyone else who’s close to you
ได้มายืนข้างๆ ราวกับอยู่ในฝัน ที่ต้องตื่นเสมอ
Dai mah yeun kahng kahng rao gup yoo nai fun tee dtaung dteun samur
To be able to stand beside you like I’m in a dream that I must always wake up from

(*) ฉันคือผู้โชคดีที่ไม่เคยดีพอ
Chun keu poo chohk dee tee mai koey dee por
I’m the lucky one who is never good enough
อยู่ใกล้ๆ กัน แต่เธอไม่เคยจะหันมามอง
Yoo glai glai gun dtae tur mai koey ja hun mah maung
We’re so close, but you never turn my way
ถ้าฉันจะเปลี่ยนจากคนที่อยู่ใกล้
Tah chun ja bplian jahk kon tee yoo glai
If I were to change from being the person close to you
เปลี่ยนไปเป็นคนหนึ่งที่ใช่
Bplian bpai bpen kon neung tee chai
And change into the right guy
ต้องทำยังไงบอกทีได้ไหม ให้ฉันโชคดีพอ
Dtaung tum yung ngai bauk tee dai mai hai chun chohk dee por
What must I do? Please tell me, let me be lucky enough

เพราะฉันนั้นเฝ้ารอ
Pror chun nun fao ror
Because I’m waiting
วันนั้นที่ดีพอ
Wun nun tee dee por
For that day that I’m good enough

I wanna be with you อยากกระซิบคำๆ นี้ให้รู้
I wanna be with you yahk grasip kum kum nee hai roo
I want to be with you, I want to whisper these words to you and let you know
อยากจะข้ามเส้นบางๆ ท่ีมันกั้นเราตรงกลาง
Yahk ja kahm sen bahng bahng tee mun gun rao dtrong glahng
I want to cross the thin line that separates us down the middle
เปลี่ยนจากคนเคียงข้าง กลายเป็นคนที่เคียงคู่
Bplian jahk kon kiang kahng glai bpen kon tee kiang koo
Changing from the person beside you and becoming the person you’re with

ใกล้กัน ได้แค่นั้น แล้วก็จบทุกที
Glai gun dai kae nun laeo gor jop took tee
I can only be near you, and it ends every time
(ไม่ว่าฉันพยายามสักเท่าไร
(Mai wah chun payayahm suk tao rai
(No matter how much I try
แต่ก็เหมือนเข้าใกล้ ก็เหมือนว่ายิ่งไกล)
Dtae gor meuan kao glai gor meuan wah ying glai)
It’s like when I get near you, the further away I get)
จะเป็นไปได้ไหมถ้าเธอกับฉัน จะเป็นมากกว่านี้
Ja bpen bpai dai mai tah tur gup chun ja bpen mahk gwah nee
Would it be possible for you and I to be more than this?

(*)

ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่ ไม่ว่าทางจะไกลสักเพียงไหน
Mai wah mun ja nahn suk tao rai mai wah tahng ja glai suk piang nai
No matter how long it takes, no matter how long the road is
แต่ว่าฉันก็พร้อมจะไป ขอให้เธอเปิดใจให้สักครั้ง
Dtae wah chun gor praum ja bpai kor hai tur bpert jai hai suk krung
I’m ready to go, I want you to open your heart for me for once

(*)

(อาจจะดูไม่ค่อยดี อาจจะมีไม่ค่อยพอ)
Aht ja doo mai koy dee aht ja mee mai koy por
I might not seem very good, I might not have enough
เพราะฉันนั้นเฝ้ารอ
Pror chun nun fao ror
Because I’m waiting
(ถ้าเลือกชายในฝัน ฉันไม่ได้ไปต่อ)
Tah leuak chai nai fun chun mai dai bpai dtor
If you choose the man of your dreams, I can’t go any further
วันนั้นที่ดีพอ
Wun nun tee dee por
For that day that I’m good enough

   

เนื้อร้อง ทำนอง – อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เรียบเรียง – ปกป้อง จิตดี , DJ Frants
มิกซ์, มาสเตอร์ – มณฑล ดิลกชวนิศ

Title: คืนโหดร้าย / Keun Hot Rai (Cruel Nights)
Artist: Aomsin
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่เคยรู้ว่าเราจะจากกัน ไม่เคยคิดเลยว่าสักวัน
Mai koey roo wah rao ja jahk gun mai koey kit loey wah suk wun
I never knew we would separate, I never imagined that some day
เธอและฉันต้องไกล และแล้วในวันนี้ เหมือนฟ้าที่เปลี่ยนและผันไป
Tur lae chun dtaung glai lae laeo nai wun nee meuan fah tee bplian lae pun bpai
You and I would have to be far apart, and today, it’s like the sky has changed
ฉันไม่เคยเตรียมใจ ว่าเธอต้องไปจากกัน
Chun mai koey dtriam jai wah tur dtaung bpai jahk gun
I never prepared myself for you having to leave

(*) เหลือเพียงแต่ตัวฉัน ในคืนโหดร้าย
Leua piang dtae dtua chun nai keun hoht rai
All that’s left is me in the cruel nights
ทำได้เพียงแค่ร้องไห้ ภาพของเธอยังตอกย้ำหัวใจ
Tum dai piang kae raung hai pahp kaung tur yung dtauk yum hua jai
All I can do is cry, your image is still impressed in my heart

เหตุอันใดในใจเหลือเพียงคำถาม
Het un dai nai jai leua piang kum tahm
For some reason, all that’s left are questions in my heart
เจ็บปวดเมื่อนึกถึงความทรงจำ ที่เรานั้นเคยมีให้กัน
Jep bpuat meua neuk teung kwahm song jum tee rao nun koey mee hai gun
It hurts when I think of the memories when we once had each other

(*)

ฉันเหมือนเทียนที่เคยมีเธอเป็นแสงไฟ
Chun meuan tian tee koey mee tur bpen saeng fai
It’s like you were once my light
หลอมละลายฉันและเธอก็ดับแสงไป
Laum lalai chun lae tur gor dup saeng bpai
As we melt, you and I put out the flame

(*)

เธออยู่ไหน คิดถึงเธอแทบขาดใจ ทำได้เพียงแค่ร้องไห้
Tur yoo nai kit teung tur taep kaht jai tum dai piang kae raung hai
Where are you? I miss you to death, all I can do is cry
เมื่อไรน้ำตาจะหยุดไหลเสียที และเมื่อไรน้ำตาจะหยุดไหลเสียที
Meua rai num dtah ja yoot lai sia tee lae meua rai num dtah ja yoot lai sia tee
When will the tears stop flowing? And when will the tears stop flowing?

   

Lyric & Music : ออมสิน สุธินันท์ ทางธรรม / บอย ตรัย ภูมิรัตน
Arranged by : ออมสิน
Produced by : ก้อ ณฐพล ศรีจอมขวัญ
Mixed and Mastered by : พีท ตันสกุล
Studio : Dynamic Recording Studio

Title: ขอให้เป็นเธอ / Kor Hai Bpen Tur (I Want It to Be You)
Artist: Arm Siriroj (อาร์ม ศิริโรจน์ ศิริเจริญ)
Album: ออกรส / Auk Rot
Year: 2001

ใจที่ฉันมีอยู่เพียงหนึ่งใจ อยากฝากไว้ที่ใครสักคน
Jai tee chun mee yoo piang neung jai yahk fahk wai tee krai suk kon
I only have one heart, I want to entrust it to someone
คนที่ปลอบใจ ในวันที่ร้อนรน คนที่ห่วงใยกันและกัน
Kon tee bplaup jai nai wun tee raun ron kon tee huang yai gun lae gun
The person who comforts me when I’m anxious, the person who worries about me

(*) และคนๆนี้ฉันรู้ดีว่าเป็นเธอ คือคนที่ฉันจะรักจะทำเพื่อเธอด้วยหัวใจ
Lae kon kon nee chun roo dee wah bpen tur keu kon tee chun ja ruk ja tum peua tur duay hua jai
And I know full well this person is you, you’re the person whom I’ll love and do everything for with my heart
เมื่อความรักต้องมีแค่คนๆเดียวที่ได้ไป คนที่หวังเอาไว้ขอให้เป็นเธอ
Meua kwahm ruk dtaung mee kae kon kon diao tee dai bpai kon tee wung ao wai kor hai bpen tur
When love settles on only one person, I hope that person is you

เต็มใจและยินดีที่จะรอ แค่เพียงขอสักคำที่อยากฟัง
Dtem jai lae yin dee tee ja ror kae piang kor suk kum tee yahk fun
I’m willing and happy to wait, I just ask for the words I want to hear
บอกกันได้ไหม บอกว่ารักสักคำ ให้มีความหวังในหัวใจ
Bauk gun dai mai bauk wah ruk suk kum hai mee kwahm wung nai hua jai
Please tell me, just tell me you love me, let me have hope in my heart

(*,*)

เมื่อความรักต้องมีแค่คนๆเดียวที่ได้ไป คนที่หวังเอาไว้ขอให้เป็นเธอ
Meua kwahm ruk dtaung mee kae kon kon diao tee dai bpai kon tee wung ao wai kor hai bpen tur
When love settles on only one person, I hope that person is you

Title: เกินกว่าจะจินตนาการ / Gern Gwah Ja Jindtanahgahn (Beyond Imagination)
Artist: Homeless
Album: [Single]
Year: 2019

เคยคิดไว้ตั้งนาน
Koey kit wai dtung nahn
I used to think for a long time
ถ้าวันหนึ่งไม่มีเธอ
Tah wun neung mai mee tur
If one day I didn’t have you
ฉันคงอยู่ ฉันคงสู้ไหว
Chun kong yoo chun kong soo wai
I would survive, I would be able to fight
พอวันนึงที่เธอจากฉันไป
Por wun neung tee tur jahk chun bpai
But as soon as the day came that you left me
จึงได้เข้าใจ ว่าฉันคิดผิด
Jeung dai kao jai wah chun kit pit
I understood that I thought wrong

ตายังมองที่ตรงนั้น
Dtah yung maung tee dtrong nun
My eyes still look there
ที่ๆ เรานั่งคู่กัน ตรงที่เมื่อก่อน
Tee tee rao nung koo gun dtrong tee meua gaun
To the place where we sat together before
ไม่เคยซึ้งในความหมาย
Mai koey seung nai kwahm mai
I never appreciated the meaning
พอวันหนึ่งที่เธอจากฉันไป
Por wun neung tee tur jahk chun bpai
But as soon as the day came that you left me
มันก็รับแทบไม่ไหว
Mun gor rup taep mai wai
I nearly couldn’t accept it
เพิ่งรู้ในใจว่ารักเธอมากจน
Perng roo nai jai wah ruk tur mahk jon
I just realized in my heart that I love you so much that

(*) เกินกว่าจะจินตนาการ
Gern gwah ja jindtanahgahn
It’s beyond imagination
ชีวิตที่ไม่มีเธอข้างๆ
Cheewit tee mai mee tur kahng kahng
A life without you by my side
จะใช้มันโดยลำพังยังไง
Ja chai mun doy lumpung yung ngai
How will I spend it alone?
นอนหลับตลอดกาล
Naun lup dtalaut gahn
Sleeping forever
คงเป็นทางสุดท้าย
Kong bpen tahng soot tai
It’s the last option
ของคนที่ขาดหัวใจ
Kaung kon tee kaht hua jai
Of a person without a heart

ใจมันคอยแต่ทวงถาม
Jai mun koy dtae suang tahm
My heart still presses
ทุกเรื่องราวที่เลยผ่าน
Took reuang rao tee loey pahn
Every story of the past
ถึงแม้จะจบแต่รักไม่เคยจางไป
Teung mae ja jop dtae ruk mai koey jahng bpai
Even though it’s over, my love has never faded
ได้เจอกับความจริงมากมาย
Dai jur gup kwahm jing mahk mai
I found so much of the truth
ในวันที่สายไป
Nai wun tee sai bpai
When it was too late
เพิ่งรู้ในใจว่ารักเธอมากจน
Perng roo nai jai wah ruk tur mahk jon
I just realized in my heart that I love you so much that

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ วงศ์ธาราธิคุณ
เรียบเรียง : Homeless

Title: คนเคยรู้ใจ / Kon Koey Roo Jai (The Person Who Once Knew My Heart)
English Title: “Nostalgic”
Artist: Pchy Witwisit
Album: ??
Year: 2017

เห็นเธอคนเดิมในรูปถ่าย มากมายผู้คนนั้นมีฉัน
Hen tur kon derm nai roop tai mahk mai poo kon nun mee chun
I saw the same old you in a photo, there was me among many people
ย้ำเตือนเวลาที่เรานั้นเคยสำคัญ
Yum dteuan welah tee rao nun koey sumkun
It reminded me of the time when we were once important
ก่อนที่ฉันจะกลายเป็นคนอื่น
Gaun tee chun ja glai bpen kon eun
Before I became a different person
กับคำถามที่มีข้างใน
Gup kum tahm tee mee kahng nai
With the questions I had inside

(*) อยู่ตรงนั้นเธอมีความสุขไหม
Yoo dtrong nun tur mee kwahm sook mai
Are you happy there?
แล้วเจอใครที่ดีกว่าฉันหรือเปล่า
Laeo jur krai tee dee gwah chun reu bplao
Have you met someone better than me?
แอบคิดถึงบ้างไหม ในวันเหงาเหงา
Aep kit teung bahng mai nai wun ngao ngao
Do you secretly think of me when you’re lonely?
ในตอนที่เราไม่เหลือกันแล้วในใจ
Nai dtaun tee rao mai leua gun laeo nai jai
When we don’t have each other left in our hearts
อาจเป็นเพราะบางทีก้เคยฝัน
Aht bpen pror bahng tee gor koey fun
It might be because sometimes we once dreamt
ถ้าเรายังมีกันจะดีไหม
Tah rao yung mee gun ja dee mai
Wouldn’t it be nice if we still loved each other?
อยู่จนเป็นรักแท้ไม่มีหวั่นไหว
Yoo jon bpen ruk tae mai mee wun wai
Would we last until it was true love, never shaken?
หรือจะจบลงแบบคนเคยรู้ใจ ที่ไม่รักกัน
Reu ja jop long baep kon koey roo jai tee mai ruk gun
Or would it end like the person who once knew my heart who didn’t love me?

ฝันกันไปไกลในวันก่อน
Fun gun bpai glai nai wun gaun
We dreamed so far in the old days
ต้องทิ้งมันกลางทางเมื่อตอนท้าย
Dtaung ting mun glahng tahng meua dtaun tai
We had to abandon it in the middle of the road in the end
เหมือนเราก็มีต่างเหตุผลตั้งมากมาย
Meuan rao gor mee dtahng het pon dtung mahk mai
When we each had our own numerous reasons
แต่สุดท้ายมันไม่ใช่คำตอบ
Dtae soot tai mun mai chai kum dtaup
But in the end, it wasn’t the answer
และคำถามยังมีต่อไป
Lae kum tahm yung mee dtor bpai
And the questions still continue

(*)

วันหนึ่งนั้นดีดีที่มีร่วมกันฉันเก็บไว้
Wun neung nun dee dee tee mee ruam gun chun gep wai
I keep that wonderful day that we shared together
คือความหลังเล็กน้อยที่คงค้าง
Keu kwahm lung lek noy tee kong kahng
It’s a small piece of the past that remains
หรือแค่ถามไปตามสงสัย
Reu kae tahm bpai dtahm song sai
Or am I just asking out of wonder?

(*)

   

เนื้อร้อง : ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล , วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล
ทำนอง เรียบเรียง : สรเสกข์ ศรีวิภานนท์

Title: ฝากไว้กับดาว / Fahk Wai Gup Dao (Entrusting It to the Stars)
English Title: “Secret of Star”
Artist: Whal & Dolph
Album: [Single]
Year: 2019

เก็บบางเวลา ที่เราได้เจอได้ใกล้
Gep bahng welah tee rao dai jur dai glai
I keep the times that we met and were close
เก็บความจริง ที่เราต่างคนต่างรู้ใจ
Gep kwahm jing tee rao dtahng kon dtahng roo jai
I keep the truth that we both know in our hearts
ผ่านดวงตา ที่ฉันมองว่าเธอรู้สึก
Pahn duang dtah tee chun maung wah tur roo seuk
Through the look in your eyes, I see that you feel
ไม่ต่างกันเท่าไหร่ แต่ขอเธออย่าเลย อย่าน้อยใจ
Mai dtahng gun tao rai dtae kor tur yah loey ayh noi jai
No different from me, but I ask you, don’t, don’t be offended

(*) เพราะความจริงเธอกับฉัน
Pror kwahm jing tur gup chun
Because the truth is, you and I
ได้พบกันตอนที่สายเกินไป
Dai pob gun dtaun tee sai gern bpai
Met when it was too late
ฉันจึงฝากดวงดาวไว้ให้เธอ
Chun jeung fahk duang dao wai hai tur
So I entrust the stars to you
สักวันหนึ่ง
Suk wun neung
One day

(**) (อยาก)ให้เธอได้รู้ ว่าฉันไม่เคยไม่รู้สึก
(Yahk) hai tur dai roo wah chun mai koey mai roo seuk
(I want) you to know that I’ve never not felt it
แค่อยากให้เธอได้รู้ ซึ้งถึงความข้างในใจ
Kae yahk hai tur dai roo seung teung kwahm kahng nai jai
I just want you to know the things inside my heart
จะเก็บให้เธอเท่านั้น แม้ความจริงไม่เป็นดั่งใจหวัง
Ja gep hai tur tao nun mae kwahm jing mai bpen dung jai wung
I’ll keep them only for you, even though reality isn’t as I had hoped
ฉันรู้สึก อย่างที่เธอก็รู้สึก
Chun roo seuk yahng tee tur gor roo seuk
I feel like you do
แต่เก็บไว้ให้ไกล ฝากไว้ (กับดาว)
Dtae gep wai hai glai fahk wai (gup dao)
But I keep it far away, entrusting it (to the stars)

(*,**,**)

ฝากไว้ให้เธอ ฝากไว้กับดาว
Fahk wai hai tur fahk wai gup dao
Entrusting it for you, entrusting it to the stars
ฝากไว้ให้เธอ ฝากไว้กับดาว
Fahk wai hai tur fahk wai gup dao
Entrusting it for you, entrusting it to the stars
(เก็บความรู้สึก เก็บเอาไว้ก่อน ปล่อยเธอให้ห่าง ก่อนจะพบกัน)​
(Gep kwahm roo seuk gep ao wai gaun bploy tur hai hahng gaun ja pob gun)
(Keeping my feelings, gathering them up and letting you go far away before we meet)

   

Written and Produced by Whal & Dolph
Mixed & Mastering by Jay Monthon / Frenzyheart Studio

Title: เสือผู้หญิง / Seua Poo Ying (Womanizer)
Artist: Oh Lumduan (โอ๋ ลำดวน)
Album: ??
Year: ??

ถ้าคิดว่ามันยากนัก ที่จะรักฉันเพียงคนเดียว
Tah kit wah mun yahk nuk tee ja ruk chun piang kon diao
If you think it’s so hard to only love me
แบ่งใจให้ใครต้องเกี่ยว ปันใจให้ใครเพียงเสี้ยว
Baeng jai hai krai dtaung giao bpun ja hia krai piang siao
Sharing your heart with others, dividing out a small part of your heart for someone else
ฉันจะไม่เหลียวแล
Chun ja mai liao lae
I won’t give you any attention

ถ้าคิดว่าหนึ่งไม่พอ อยากจะขอหลายคนจอแจ
Tah kit wah neung mai por yahk ja kor lai kon jor jae
If you think one person isn’t enough and you want to have many girls crowded around you
ฉันไม่เอาเธอแน่ รักเธอไปคงแย่ คงมีแต่แผล ทั้งใจ
Chun mai ao tur nae ruk tur bpai kong yae kong mee dtae plae tung jai
I definitely don’t want you, loving you would probably be bad, there would probably only be wounds all over my heart

อย่ามาทำตัวเกเรเหมือนเพย์บอยคอยหลอกใคร
Yah mah tum dtua gay ray meuan pay boy koy lauk krai
Don’t act naughty like a playboy who keeps deceiving everyone
เลิกเป็นเสือผู้หญิง ลิ้มลองรสใหม่ได้ไหม
Lerk bpen seua poo yin lim laung rot mai dai mai
Stop being a womanizer, please give it a taste
ความรักฉันของจริง เธอหล่ะจริงแค่ไหน
Kwahm ruk chun kaung jing tur la jing kae nai
My love is sincere, how serious are you?
กลับไปตรวจใจของเธออีกที
Glup bpai dtruat jai kaung tur eek tee
Go back and check your heart again

ถ้าคิดว่าอยากกอดฉัน ก็เลิกฝันหาใครสักที
Tah kit wah yahk gaut chun gor lerk fun hah krai suk tee
If you think you want to hug me, stop dreaming about other girls
ห้องใจของเธอทั้งสี่ ปัดกวาดเช็ดถูให้ดี
Haung jai kaung tur tung see bput gwaht chet too hai dee
Clean up all four chambers of your heart
อย่าให้มีใครนอกจากฉัน
Yah hai mee krai nauk jahk chun
Don’t let there be anyone else except me

Title: เธอบอก / Tur Bauk (You Told Me)
Artist: Folksong
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันรู้ว่าตอนนี้มันดึกมากแล้ว แต่ฉันยังคงคิดถึงเธอ
Chun roo wah dtaun nee mun deuk mahk laeo dtae chun yung kong kit teung tur
I know that it’s really late now, but I’m still thinking of you
มันคงจะไม่ไหว ถ้านอนเพ้อ อยู่คนเดียว จากนั้นฉันเลยได้เผลอกดโทร ไป หา
Mun kong ja mai wai tah naun pur yoo kon diao jahk nun chun loey dai plur got toh bpai hah
I just couldn’t take it sleeping in a fantasy, alone, from that, I absently dialed your number and called you

(*) ได้พูดได้คุยเรื่องของเราในวันเก่า ได้พูดได้คุยเรื่องราวที่เราทำมันหาย
Dai poot dai kooey reuang kaung rao nai wun gao dai poot dai kooey reuang rao tee rao tum mun hai
We talked about our matters from the old days, we talked about the stories that we made disappear
ได้พูดได้คุยเรื่องราวของเรา ตั้งมากมาย แต่สุดท้าย จบลงด้วยคำนี้
Dai poot dai kooey reuang rao kaung rao dtung mahk mai dtae soot tai jop long duay kum nee
We talked about so many of our stories, but in the end, it ended with these words

(**) เธอบอกว่าเขา รออยู่ ไม่รู้ ว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อไร
Tur bauk wah kao ror yoo mai roo wah rao ja dai pob gun eek meua rai
You told me that he was waiting, you didn’t know when we’d get to meet again
แค่รู้ว่าเธอคุยต่อไม่ไหว เธอถามว่าฉันโอเค ใช่ไหม ไม่รู้จะถามอย่างนั้นทำไม เมื่อเธอต้องไปอยู่ดี
Kae roo wah tur kooey dtor mai wai tur tahmw ah chun okay chai mai mai roo ja tahm yahng nun tummai meua tur dtaung bpai yoo dee
You just knew that you couldn’t keep talking, you asked if I was okay, I don’t know why you asked that when you already had to go

จริงๆว่ะวันนี้ ก็คิดถึง เลยโทรหา ไม่ได้โทรมาเพื่อรู้ ว่าเธออยู่กับใคร
Jing jing wa wun nee gor kit teung loey toh hah mai dai toh mah peua roo wah tur yoo gup krai
I was really missing you today, so I called, I didn’t call to know who you were with
จริงๆต้องเข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ เธอบอกไว้ แต่เพราะฉันนั้นได้เผลอกดโทรไปหา
Jing jing dtaung kem kaeng mai aun ae tur baukw ai dtae pror chun nun dai plur got toh bpai hah
I really must be strong and not weak, you told me, but because I carelessly dialed your number and called you

(*,**)

จริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันต้องเจอ แต่ไม่คิดว่าเธอจะทำฉันเพ้อขนาดนี้
Jing jing gor oo yoo laeo wah suk wun dtaung jur dtae mai kit wah tur ja tum chun pur kanaht nee
I really knew that some day I’d have to face this, but I didn’t think that you would make me this crazy
ยังมีคำพูดมากมาย ที่อยากบอกเธอนะคนดี แต่ไม่ทัน ได้พูดเลย เธอก็เอ่ย ปาก
Yung mee kum poot mahk mai tee yahk bauk tur na kon dee dtae mai tun dai poot loey tur gor oey bpahk
There’s still so many words that I want to tell you darling, but I didn’t get a chance to say them, as you spoke

(**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
Producer : นรเทพ มาแสง
คำร้อง : เขมภูมิ โพธิชัย
ทำนอง : เขมภูมิ โพธิชัย
เรียบเรียง : โกวิทย์ ตั้งโยธิน, นวพล พลเดช, ภาคภูมิ วัฒเวียงคำ

Title: เพลงเก่า / Pleng Gao (Old Song)
Artist: Lula (ลูลา)
Album: Levitate
Year: 2018

ไม่เคยลืมบทเพลงที่เราเคยร้องตาม
Mai koey leum bot pleng tee rao koey raung dtahm
I’ve never forgotten the song we once sang along with
ทุกทุกคำเปรียบดังนิยามความรักเรา
Took took kum bpriap dung niyahm kwahm ruk rao
Every word is like a fable of our love

(*) เพลงที่ทำให้เราได้พบกัน
Pleng tee tum hai rao dai pob gun
The song that brought us together
และเพลงที่มีน้ำตาด้วยกัน
Lae pleng tee mee num dtah duay gun
And the song that we shed tears over together
เป็นเพลงที่เราได้ฟังในวันสุดท้าย
Bpen pleng tee rao dai fung nai wun soot tai
Was the song that we listened to on the last day

(**) ยังคงมีเสียงในใจ
Yung kong mee siang nai jai
I still have the sound in my heart
ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่
Mai wah ja nahn tao rai
No matter how long it’s been
และยังชัดเจน
Lae yung chut jen
And it’s still clear
ท่วงทำนองไม่เคยจางหายไป
Tuang tumnaung mai koey jahng hai bpai
The melody never fades away
ช่วงเวลาที่เราพบกัน
Chuang welah tee rao pob gun
The times we met
นึกถึงวันเหล่านั้น
Neuk teung wun lao nun
I think of those days
เพลงเก่าก็กลับมา
Pleng gao gor glup mah
The old song comes back
ทุกความหมาย
Took kwahm mai
Every meaning
เรื่องราวของเรา
Reuang rao kaung rao
Of our story

และทุกคราว
Lae took krao
And every time
ที่เธอได้ยินเพลงนี้ดัง
Tee tur dai yin pleng nee dung
You hear this song
คิดเหมือนกัน
Kit meuan gun
Do you think like me?
หรือเพียงให้มันลอยผ่านไป
Reu piang hai mun loy pahn bpai
Or do you just let it float past

(*,**)

ใช่หรือเปล่า
Chai reu bplao
Yes or no?
ยังเป็นเพลงของเราใช่ไหม
Yung bpen pleng kaung rao chai mai
It’s still our song, right?
หากวันใดได้พบกันอีกครั้ง
Hahk wun dai dai pob gun eek krung
If some day we can meet again

(**)