Wanyai

All posts tagged Wanyai

Title: อยู่คนเดียว / Yoo Kon Diao (Loner)
Artist: Wanyai (แว่นใหญ่)
Album: [Single]
Year: 2021

กี่ครั้งก็ยังลงเอยแบบเดิม
Gee krung gor yung long oey baep derm
However many times, it still ends the same way
หรือว่ามันจะเป็นที่ตัวฉัน
Reu wah mun ja bpen tee dtua chun
Is it me?
ไม่ควรจะมีใครจะพยายามเท่าไร
Mai kuan ja mee krai ja payayahm tao rai
I shouldn’t have anyone, no matter how much I try
ก็กลับมาอยู่ที่เดิม
Gor glup mah yoo tee derm
I end up back in the same place

ผ่านมาจนเข้าใจ ดิ้นรนมากมายเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำ
Pahn mah jon kao jai din ron mahk mai tao rai ying jep chum
I’ve gone through it so much, I understand, however much I struggle, the more it hurts

(*) อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
Yoo kon diao gor dee laeo
It’s fine being alone
อย่างน้อยก็ไม่ต้องร้องไห้
Yahng noy gor mai dtaung raung hai
At least I don’t have to cry
แค่เหงาชั่วคราวก็ทนได้
Kae ngao chua krao gor ton dai
I can endure just being temporarily lonely
ดีกว่าเสียใจซ้ำๆให้คนที่เขาไม่รัก
Dee gwah sia jai sum sum hai kon tee kao mai ruk
It’s better than being sad over and over over someone who doesn’t love me
อยู่คนเดียวก็ดีแล้ว
Yoo kon diao gor dee laeo
It’s fine being alone
ถ้ารักใครแล้วไม่มีค่า
Tah ruk krai laeo mai mee kah
If loving someone is worthless
ที่เขาให้มาคือน้ำตา
Tee kao hai mah keu num dtah
If the only thing they give me is tears
เก็บเอาหัวใจช้ำๆ มารักตัวเองสักที
Gep ao hua jai chum chum mah ruk dtua eng suk tee
I’ll keep my broken heart to love myself
วันนี้มีเพียงแค่เรา
Wun nee mee piang kae rao
Today there’s only me

ต้องเหงาต้องทนเดียวดายเท่าไร
Dtaung ngao dtaung ton diao dai tao rai
However lonely I am
ต้องฝืนหัวใจไม่ให้มันหวั่นไหว
Dtaung feun hua jai mai hai mun wun wai
I must resist my heart ant not let myself be shaken
ถ้าการไม่มีใคร ทำให้ใจไม่เจ็บ
Tah gahn mai mee krai tum hai jai mai jep
If not having anyone keeps my heart from getting hurt
ก็เก็บมันอยู่ที่เดิม
Gor gep mun yoo tee derm
I’ll keep it in the same place

ผ่านมาจนเข้าใจ ยิ่งพยายามเท่าไรยิ่งเจ็บช้ำ
Pahn mah jon kao jai ying payayahm tao rai ying jep chum
I’ve gone through it so much, I understand, the more I try, the more I get hurt

(*)

ก็อยากจะหวังว่าจะได้เจอใครอีกครั้งหนึ่ง
Gor yahk ja wung wah ja dai jur krai eek krung neung
I want to hope that I’ll be able to meet someone again
แต่ว่าการเริ่มใหม่ อาจต้องมาพร้อมกับความผิดหวัง
Dtae wah gahn rerm mai aht dtaung mah praum gup kwahm pit wung
But if I start over, I must be ready for disappointment

(*)

   

Lyrics : WANYAi
Melody : WANYAi
Producer : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai
Arranger : Modman, ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai, WANYAi

Title: ทำให้ตาย / Tum Hai Dtai (Do Everything Possible)
English Title: “Not Me”
Artist: Oui Buddha Bless ft. Wanyai
Album: [Single]
Year: 2019

แล้ววันนี้มันก็ถึงเวลา
Laeo wun nee mun gor teung welah
Today it’s time
จบเรื่องราวที่สร้างกันมาฉันต้องยอมรับ
Jop reuang rao tee sahng gun mah chun dtaung yaum rup
To end the stories we created, I must accept it
เมื่อเธอบอกว่าเธอจะพอละ
Meua tur bauk wah tur ja por la
When you told me you had enough
ทำใจก็ในเมื่อเธอไม่มีใจ
Tum jai gor nai meua tur mai mee jai
I came to terms with it when you told me you didn’t have feelings for me
ทำยังไงเธอก็จะไป
Tum yung ngai tur gor ja bpai
No matter what I do, you’re going to go
ฉันต้องยอมรับ
Chun dtaung yaum rup
I must accept
ว่าเป็นได้แค่คนที่เธอเคยรัก
Wah bpen dai kae kon tee tur koey ruk
That all I can be is someone whom you once loved

ให้ทุ่มเทแค่ไหน ถ้าคนหมดรักจะทำเท่าไหร่มันก็ไม่พอ
Hai toom tay kae nai tah kon mot ruk ja tum tao rai mun gor mai por
However much you devote, if someone doesn’t love you anymore, no matter how much you do, it’s not enough
ท้อ ยิ่งทำยิ่งท้อ เธอบอกให้ฉันนั้นไม่ต้องรอพอแล้วควรตัดใจ
Tor ying tum ying tor tur bauk hai chun nun mai dtaung ror por laeo kuan dtut jai
Discouraged, the more I do, the more discouraged I am, you told me there’s no need to wait, you’ve had enough, I should give you up
พอแล้วฉันพอดีกว่าไม่อยากเสียเวลาเสียน้ำตาให้เธออีก
Por laeo chun por dee gwah mai yahk sia welah sia num dtah hai tur eek
Enough, I should have enough, I don’t want to waste any more time or tears on you
ต้องยอมปล่อยให้เธอไป แม้ภายในใจฉันจะมีเธอเพียงแค่คนเดียว
Dtaung yaum bploy hai tur bpai mae pai nai jai chun ja mee tur piang kae kon diao
I must willingly let you go, even though I still have only you in my heart

เพราะฉันนั้นรู้และฉันเข้าใจ
Pror chun nun roo lae chun kao jai
Because I know and understand
ว่าคนจะไปยังไงก็ต้องไป
Wah kon ja bpai yung ngai gor dtaung bpai
That if someone’s going to go, no matter what, they’ll go
ยื้อเพื่ออะไรถ้าในหัวใจเธอในตอนนี้มันไม่มีฉัน
Yeu peua arai tah nai hua jai tur nai dtaun nee mun mai mee chun
Why hold you back if you don’t have me in your heart right now?

(*) ขอให้เธอได้เจอกับใครคนนั้น
Kor hai tur dai jur gup krai kon nun
I hope you meet that someone
ที่เข้ากันได้ดีกับเธอทุกอย่าง
Tee kao gun dai dee gup tur took yahng
Who gets along well with you in everything
ฉันรู้ดีว่าคงจะไม่มีทางเป็นคนที่เธอต้องการในหัวใจ
Chun roo dee wah kong ja mai mee tahng bpen kon tee tur dtaung gahn nai hua jai
I know full well that there’s no way for me to be the person you want in your heart
ขอให้เธอได้เจอกับคนในฝัน
Kor hai tur dai jur gup kon nai fun
I hope you meet the guy of your dreams
ที่เท่าเทียมกันยามที่เธอเดินข้างกาย
Tee tao tiam gun yahm tee tur dern kahng gai
Who is equal with you when you’re walking side by side
ฉันรู้ดีว่าคงไม่มีความหมาย
Chun roo dee wah kong mai mee kwahm mai
I know full well it’s meaningless
ต่อให้ฉัน ทำให้ตาย คนนั้นก็ไม่ใช่ฉันอยู่ดี
Dtor hai chun tum hai dai kon nun gor mai chai chun yoo dee
No matter if I do everything possible, that person won’t be me

ปล่อยไปจะไม่ฉุดรั้งอยากให้เธออย่างที่เธอฝัน
Bploy bpai ja mai choot rung yahk hai tur yahng tee tur fung
I let you go, I won’t hold you back, I want to give you want you dream of
เหตุผลมากมายอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้น
Hetpon mahk mai yahng nohn yahng nee yahng nun
There’s so many different reasons
คนที่เธอฝันไว้ตอนนี้มันคงไม่ใช่ฉัน
Kon tee tur fun wai dtaun nee mun kong mai chai chun
The person you’re dreaming of now isn’t me
ที่ผ่านมาฉันทุ่มเทลงไป
Tee pahn mah chun toom tay long bpai
I devoted myself in the past
เธอบอกกับฉันว่าเธอซาบซึ้งและเข้าใจ
Tur bauk gup chun wah tur sahp seung lae kao jai
You told me that you were touched and understood
แต่ในเมื่อหมดรักก็ไม่รู้ทำไงรู้แต่ตอนนี้ว่าเธอต้องการจะไป
Dtae nai meua mot ruk gor mai roo tum ngai roo dtae dtaun nee wah tur dtaung gahn ja b pai
But when you don’t love me anymore, you don’t know what to do, all you know is that you want to go

เดินเคียงข้างกันเธอคงไม่ภูมิใจแล้วน่ะสิ
Dern kiang kahng gun tur kong mai poom jai laeo na si
You’re not proud to walk beside me anymore
ไม่เหมือนตอนยังรักกันฉันทำอะไรเธอก็ว่าดี
Mai meuan dtaun yung ruk gun chun tum arai tur gor wah dee
Unlike when we were in love, you thought everything I did was good
เตรียมใจไม่ทันเหมือนกำลังฝันอยู่ดีๆ
Dtriam jai mai tun meuan gumlung fun yoo dee dee
I wasn’t prepared, it’s like all the sudden I was dreaming
แล้วก็มาปลุกฉันด้วยคำว่าพอกันที
Laeo gor mah bplook chun duay kum wah por gun tee
Then you pushed me away with your words of “I’ve had enough”
โลกที่สดใสต้องกลับกลายเป็นสีเทา
Lohk tee sot sai dtaung glup glai bpen see tao
The bright world ended up grey
โทษใครไม่ได้มันผิดที่ใจของเรา
Toht krai mai dai mun pit tee jai kaung rao
No one can be blamed, it’s our hearts’ fault
จำให้ขึ้นใจ ทำดีให้ตาย ถ้าไม่ใช่ยังไงเค้าก็ไม่เอา
Jum hai keun jai tum dee hai dtai tah mai cahi yung ngai kao gor mai ao
Remember, you can do everything possible, but if it’s not right, no matter what, they won’t want you

(*)

ยอมรับความจริงวันนี้ไม่มีเธอ
Yaum rup kwahm jing wun nee mai mee tur
I’ve accepted the truth that I don’t have you today
จากวันนี้ไปคงไม่เจอ
Jahk wun nee bpai kong mai jur
From now on, we won’t meet
เจ็บมากแค่ไหนต้องทนให้ไหวยอมปล่อยให้เธอไปทั้งน้ำตา
Jep mahk kae nai dtaung ton hai wai yaum bploy hai tur bapi tung num dtah
However much it hurts, I must endure it and let you go with tears

(*)

   

Melody : Oui, Wanyai
Lyrics : Oui, Wanyai
Produced & Arranged : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai

Title: ไปไม่ถึง / Bpai Mai Teung (Didn’t Reach)
Artist: Big Ass x Wanyai
Album: 100×100 Season 2
Year: 2020

ส่งรอยยิ้มให้เธอทั้งที่หัวใจยังสั่นไหว
Song roy yim hai tur tung tee hua jai yung sun wai
I smile at you, even though my heart is trembling
ในวันนี้ที่เธอต้องไปจะไม่กลับมาแล้ว
Nai wun nee tee tur dtaungbpai ja mai glup mah laeo
Today you must go and won’t come back
ทำเป็นฝืนกลั้นน้ำตาไว้
Tum bpen feun glun num dtah wai
I force myself to swallow my tears
ไม่ให้มันไหลออกมา
Mai hai mun lai auk mah
And not let them flow out

จากวันนี้ฉันต้องเข้าใจ
Jahk wun nee chun dtaung kao jai
From now on, I must understand
ว่าความรักที่เธอให้ไว้
Wah kwahm ruk tee tur hai wai
That the love you gave me
มันถึงเวลาจบลง
Mun teung welah jop long
Must come to an end

(*) ไปไม่ถึงฝัน วันนี้ฉันต้องเข้าใจ
Bpai mai teung fun wun nee chun dtaung kao jai
I didn’t reach my dreams, today I must understand
แค่ได้รักครั้งนึงก็ดีแค่ไหน
Kae dai ruk krung neung gor dee kae nai
It was nice just being able to love you temporarily
แม้ในวันนี้มีเพียงเศษความรักที่มันพังทลาย ที่เหลือในใจของฉัน
Mae nai wun nee mee piang set kwahm ruk te emun pung talai tee leua nai jai kaung chun
Even though today all that’s left in my heart are fractions of our destroyed love

(**) ไปไม่ถึงฝันแต่ฉันจะไม่โทษใคร
Bpai mai teung fun dtae chun ja mai toht krai
I didn’t reach my dreams, but I won’t blame anyone
แค่ได้รัก รักเธอก็ดีแค่ไหน
Kae dai ruk ruk tur gor dee kae nai
It was nice just being able to love you
จะไม่เหนี่ยวรั้งตัวเธอ ทั้งที่หมดทั้งหัวใจฉันยังรักเธอ แต่ฝันนั้นเราก็ไปไม่ถึง
Ja mai niao rung dtua tur tung tee mot tung hua jai chun yung rukt ur dtae fun nun rao gor bpai mai teung
I won’t hold you back, even though my entire heart still loves you, but we didn’t reach those dreams

เก็บความรักที่เคยให้เธอไว้เป็นแค่ความหลัง
Gep kwahm ruk tee koey hai tur wai bpen kae kwahm lung
Keep the love I once gave you in the past
หยุดความฝันที่เคยวาดหวังไว้เพียงแค่เท่านี้
Yoot kwahm fun te ekoey waht wung wai piang kae tao nee
Stop the dreams that we once created, this is it

ไม่อาจฝืนชีวิตที่เราต่างพบกันเพื่อจากลา
Mai aht feun cheewit tee rao dtahng pob gun peua jahk lah
We can’t resist life when we both met to say good-bye
ในวันนี้ฉันต้องเข้าใจ
Nai wun nee chun dtaung kao jai
I must understand today
ว่าความรักที่เธอให้ไว้
Wah kwahm ruk tee tur hai wai
That the love you gave to me
มันถึงเวลาจบลง
Mun teung welah jop long
Must come to an end

(*,**)

ต้องเจ็บปวดสักเท่าไร จะยอมรับไว้
Dtaung jep bpuat suk tao rai ja yaum rup wai
However much I must hurt, I’m willing to accept it
ด้วยความเข้าใจ
Duay kwahm kao jai
With understanding
แค่เคยได้มีเธอ อยู่ในชีวิต ก็ดีสักเท่าไร
Kae koey dai mee tur yoo nai cheewit gor dee suk tao rai
Just being able to have you in my life was nice

(**)

   

เนื้อร้อง : โอฬาร ชูใจ
ทำนอง : โอฬาร ชูใจ
เรียบเรียง : BIG ASS

Title: เงา / Ngao (Shadow)
Artist: Wanyai (แว่นใหญ่)
Album: [Single]
Year: 2020

กี่ครั้งที่เห็นน้ำตาเธอหลั่งรินมา
Gee krung tee hen num dtah tur lung rin mah
How many times have I seen your tears flow?
เจ็บปวดด้วยคำว่ารัก
Jep bpuat duay kum wah ruk
Hurt by the love
ที่เราทั้งสองมีให้กัน
Tee rao tung saung mee hai gun
That the two of us have for each other

ไม่เหมือนที่เราเคยฝัน
Mai meuan tee rao koey fun
It’s not like how we once dreamed
ไม่เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น
Mai meuan tee rao dtung jai dtung dtae wun nun
It’s not like we once intended since that day
แต่ยังยื้อด้วยคำว่ารัก ที่เคยให้กัน
Dtae yung yeu duay kum wah ruk tee koey hai gun
But we’re still held back by the love that we once gave each other
แม้วันนี้ไม่มีเหลืออยู่
Mae wun nee mai mee leua yoo
Even though today nothing’s left
ฉันและเธอรู้
Chun lae tur roo
You and I know

(*) เราเดินทางผ่านวันเวลา
Rao dern tahng pahn wun welah
On our journey through time
หยดน้ำตาที่มันไหลไป คงไม่คืนมา
Yot num dtah tee mun lai bpai kong mai keun mah
The tear drops we shed won’t come back
ที่เหลืออยู่ในวันนี้ มีเพียงแค่เงาของความรัก
Tee leua yoo nai wun nee mee piang kae ngao kaung kwahm ruk
All that’s left today is just the shadow of our love
ที่ไม่มีอยู่จริง
Tee mai mee yoo jing
That doesn’t really exist
วันเวลาไม่กลับคืนมา
Wun welah mai glup keun mah
Time doesn’t come back
ความรักของเราหล่นหาย ไปกับรอยน้ำตา
Kwahm ruk kaung rao lon hai bpai gup roy num dtah
Our love has vanished with our tear streaks
ไขว่คว้าเท่าไรวันนี้ มีเพียงแค่เงาของความรัก
Kwai kwah tao rai wun nee mee piang kae ngao kaung kwahm ruk
However much we try to reach for it today, there’s only the shadow of our love
ที่เคยมีอยู่ วันนี้ไม่มีอีกแล้ว
Tee koey mee yoo wun nee mai mee eek laeo
That once existed, but today isn’t there anymore

เหนี่ยวรั้งเท่าไร ยิ่งทำให้เจ็บช้ำ
Niao rung tao rai ying tum hai jep chum
However much we try to resist, the more we end up hurt
กอดเก็บเอาความทุกข์ ยิ่งทำให้เราต้องผิดหวัง
Gaut gep ao kwahm took ying tum hai rao dtaung pit wung
The more we keep embracing the suffering, the more it disappoints us

อยากยื้อให้เป็นดังฝัน
Yahk yeu hai bpen dung fun
We want to hold things back so they’ll be like we dreamed
ให้เหมือนที่เราตั้งใจตั้งแต่วันนั้น
Hai meuan tee rao dtung jai dtung dtae wun nun
Like we intended since that day
แต่แผลที่ยังคงฝังข้างในหัวใจ
Dtae plae tee yung kong fung kahngnai hua jai
But the wounds are still embedded in our hearts
ไม่มีวันทำให้มันเหมือนเดิม
Mai mee wun tum hai mun meuan derm
Things will never be the same again
ฉันและเธอรู้
Chun lae tur roo
You and I know

(*,*)

   

Lyrics : Wanyai
Melody : Wanyai
Produced and arranged : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai

Title: คำว่ารัก / Kum Wah Ruk (Saying Love)
Artist: Monik and Wanyai
Album: [Single]
Year: 2019

ได้ยินเสียงฉันไหม
Dai yin siang chun mai
Do you hear my voice?
คำว่ารักที่เคยได้บอกเธอ
Kum wah ruk tee koey daib auk tur
The words of love that I once told you
ในวันนี้ยังคงพร่ำบอก
Nai wun nee yung kong prum bauk
I still repeatedly tell you today
เพราะว่ารักที่มีไม่เคยลดลง
Pror wah ruk tee mee mai koey lot long
Because my love has never lessened

จับมือของฉันไว้
Jup meu kaung chun wai
Take my hand
มือคู่นี้ที่เคยสัมผัสเธอ
Meu koo nee tee koey sumput tur
These hands that once touched you
ในวันนี้ยังกุมมือเธออยู่
Nai wun nee yung goom meu tur yoo
Are still holding your hand today
เป็นเช่นนี้ แม้นานสักเท่าไร
Bpen chen nee mae nahn suk tao rai
It’s like this no matter how long it’s been

(*) ฉันจะดูแลเธอเสมอ
Chun ja doo lae tur samur
I’ll always look after you
แม้ว่าเธอต้องเจอกับสิ่งไหน
Mae wah tur dtaung jur gup sing nai
No matter what you must face
จะรักษาเธอไว้ด้วยหัวใจคนนี้
Ja ruks ah tur wai duay hua jai kon nee
I’ll take care of you with my heart
ขอให้เธอจงมั่นใจ
Kor hai tur jong mun jai
I want you to be certain

(**) คำว่ารัก ที่เคยได้บอกเธอ
Kum wah ruk tee koey dai bauk tur
The words of love that I once told you
ยังเหมือนเดิมไม่เคยจะเปลี่ยนไป
Yung meuan derm ami koey ja bplian bpai
Are still the same and will never change
และไม่ว่าแสนนานเท่าไหร่
Lae mai wah saen nahn tao rai
And no matter how long it’s been
ก็จะยังรักเธอเรื่อยไป
Gor ja yung ruk tur reuay bpai
I’ll still continue to love you

คำว่ารัก ยังมีให้เสมอ
Kum wah ruk yung mee hai samur
I always have loving words for you
ยังเหมือนเดิม ไม่เคยจะเปลี่ยนใจ
Yung meuan derm mai koey ja bplian jai
I’m still the same, I’ll never change
และจะยังรักเธอเรื่อยไป
Lae ja yung ruk tur reuay bpai
And I’ll continue to love you
ไม่ว่านานเท่าไรยังรักเพียงเธอเสมอ
Mai wah nahn tao rai yung ruk piang tur samur
No matter how long it’s been, I still love only you

ที่เดิมข้างๆฉัน ยังเป็นของเธอเสมอ
Tee derm kahng kahng chun yung bpen kaung tur samur
The same place beside me still belongs to you, always
ไหล่ของฉันรอเธอมาพึ่งพิง
Lai kaung chun ror tur mah peung ping
My shoulder is waiting for you to snuggle against it
เป็นเช่นนี้แม้นานสักเท่าไร
Bpen chen nee mae nahn suk tao rai
It’s like this no matter how long it’s been

(*,**,*,**)

เพราะชีวิตของเธอ คือหัวใจของฉัน
Pror cheewit kaung tur keu hua jai kaung chun
Because your life is my heart

   

Lyrics & Melody : Wanyai
Produced, Arranged & Edited : ติณณ์ นภาลัย
Piano & Synth : Modman
Electric Guitar : อานนท์ สาริมานนท์
Acoustic Guitar : ติณณ์ นภาลัย
Bass : อนุชิต ธนัญชัย
Drum : ฐิติรัฐ ดิลกหัตถการ
Drum, Bass, Acoustic Guitar, Piano & Synth Recorded at MM studio
Vocal Editor : วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์
Mixed & Mastered : ภูเบศร์ เป็นสุข

Title: ไปได้ดี / Bpai Dai Dee (Go Well Together)
English Title: “So Long”
Artist: Wanyai (แว่นใหญ่)
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่ตั้งใจเปิดดูรูปของเธอ
Mai dtung jai bpert doo roop kaung tur
I didn’t mean to open your picture
แต่มันห้ามไม่ไหว
Dtae mun hahm mai wai
But I couldn’t keep myself
ที่จะหยุดตัวเองไว้ที่เดิม
Tee ja yoot dtua eng wai tee derm
From stopping in the same place

เมื่อทุกความทรงจำ
Meua took kwahm song jum
When every memory
ที่มีเธอนั้นโจมตีกันโดยไม่หยุดพัก
Tee mee tur nun johm dtee gun doy mai yoot puk
With you attacks me without rest
และฉันแค่อ่อนแอ แม้รู้ดีในตอนนี้
Lae chun kae aun ae mae roo dee nai dtaun nee
And I’m just weak, even though I know full well now that

(*) เธอกับเขาคงไปได้ดี
Tur gup kao kong bpai dai dee
You and he go well together
และฉันนั้นเข้าใจด้วยดี
Lae chun nun kao jai duay dee
And I understand well
ในวันนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธอแล้ว
Nai wun nee chun mai kuan poot arai gup tur laeo
Today I shouldn’t say anything to you
ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ
Mai yahk tum hai krai lumbahk jai
I don’t want to bother anyone
แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว
Dtae dtaun nee hahm mun wai mai wai
But right now, I can’t stop it
เพราะทุกความรู้สึก มันคิดถึงเธอ
Pror took kwahm roo seuk mun kit teung tur
Because every feeling I have is missing you

(**) เธอกับเขาคงไปได้ดี
Tur gup kao kong bpai dai dee
You and he go well together
ไม่มีทางที่จะย้อนมา
Mai mee tahng tee ja yaun mah
There’s no way to turn things back
และวันนี้ยังจำสัญญาที่ให้กับเธอไว้
Lae wun nee yung jum sunyah tee hai gup tur wai
And today I still remember the promise I made you
ไม่อยากทำให้ใครลำบากใจ
Mai yahk tum hai krai lumbahk jai
I don’t want to bother anyone
แต่ตอนนี้ห้ามมันไว้ไม่ไหว
Dtae dtaun nee hahm mun wai mai wai
But right now, I can’t stop it
เพราะทุกความรู้สึก
Pror took kwahm roo seuk
Because every feeling
บอกฉันว่า มันคิดถึงเธอ
Bauk chun wah mun kit teung tur
Is telling me that I miss you

เปิดไปดู ข้อความที่เคยส่ง
Bpert bpai doo kor kwahm tee koey song
I open and read the messages you once sent me
กลั้นน้ำตาเอาไว้
Glun num dtah ao wai
Swallowing back the tears
อดทนฝืนห้ามใจแค่คนเดียว
Aut ton feun hahm jai kae kon diao
Enduring and resisting my heart all alone

แต่ทุกความทรงจำ ที่มีเธอนั้น
Dtae took kwahm song jum tee mee tur nun
But every memory with you
โจมตีกันโดยไม่หยุดพัก
Johm dtee gun doy mai yoot puk
Attacks me without rest
และฉันแค่อ่อนแอ
Lae chun kae aun ae
And I’m just weak
แม้รู้ดีในตอนนี้
Mae roo dee nai dtaun nee
Even though I know full well now that

(*,**)

   

Executive Producers : สุธี แสงเสรีชน, Wanyai
Executive Directors : JEEP เทพอาจ กวินอนันต์, HolyFox Team
Produced & Arranged : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai
Lyrics : Wanyai

Title: หัวหิน (Hua Hin)
English Title: “Hua Hin Loop”
Artist: Wanyai (แว่นใหญ่)
Album: [Single]
Year: 2019

ลมทะเลกระทบตัวฉัน
Lom talay gratop dtua chun
The sea breeze hits me
เสียงของคลื่นยังคงแว่วดัง
Siang kaung kleun yung kong waew dung
The sound of waves loud in the distance
แสงดวงจันทร์ที่ชายหาด
Saeng duang jun tee chai haht
The moonlight on the beach
เหมือนดังเดิมทุกๆอย่าง
Meuan dung derm took took yahng
Everything is the same
ใครสักคนเคยบอกเอาไว้
Krai suk kon koey bauk ao wai
Someone once told me
วันเวลาจะนานเท่าไร
Wun welah ja nahn tao rai
No matter how long it goes on
จะรักกันไปไม่มีเปลี่ยน
Ja ruk gun bpai mai mee bplian
Their love for me would never change
แต่แล้ววันหนึ่งเธอก็เปลี่ยน
Dtae laeo wun neung tur gor bplian
But one day, you changed

และรักที่เธอเคยพร่ำบอก
Lae ruk tee tur koey prum bauk
And the love that you once told me
วันนี้ไม่มีแม้ทางออก
Wun nee mai mee mae tahng auk
Today there’s not even an exit
แต่ฉันยังคงติดตรึงอยู่กับวันเวลาในความหลัง
Dtae chun yung kong dtit dtreung yoo gup wun welah nai kwahm lung
But I’m still stuck in the past
ที่ฉันนั้นมีเธออยู่วันที่สองเราเคยเคียงคู่
Tee chun nun mee tur yoo wun tee saung rao koey kiang koo
When I had you, the days when the two of us were beside each other
นั่งมองทะเลด้วยกันโอบกอดเธอไปจนเกือบเช้า
Nung maung talay duay gun ohp gaut tur bpai jon geuap chao
Sitting and watching the sea together, embracing you until morning

(*) ยังเหมือนเดิมไม่เคยจะเปลี่ยน
Yung meuan derm mai koey ja bplian
It’s still the same, never to change
ฉันยังคงวนอยู่ในความทรงจำ
Chun yung kong won yoo nai kwahm song jum
I’m still in a loop in the memories
แม้วันนี้ไม่มีเธอแล้ว
Mae wun nee mai mee tur laeo
Even though I don’t have you anymore today
ยังรักเธอไม่เคยจะเปลี่ยน
Yung ruk tur mai koey ja bplian
I still love you, that’ll never change
ฉันยังคงวนอยู่ในวันเวลา
Chun yung kong won yoo nai wun welah
I’m still in a loop of the time
ที่ฉันนั้นเคยได้รักเธอ
Tee chun nun koey dai ruk tur
When I once was able to love you

ยังคงเพ้ออยู่กับฝันที่มันไม่มีจริง
Yung kong pur yoo gup fun tee mun mai mee jing
I still fantasize over dreams that aren’t real
ยังมองเห็นภาพของเธอในวันที่มีแต่เรา
Yung maung hen pahp kaung tur nai wun tee mee dtae rao
I look at your pictures from the days there were just the two of us
ก็เพราะว่าฉันนั้นไม่เคยเปลี่ยนใจ
Gor pror wah chun nun mai koey bplian jai
Because I’ve never changed my mind
เหมือนคลื่นทะเลที่ไม่เคยหลับไหล
Meuan kleun talay tee mai koey lup lai
Like the ocean waves that never sleep
เฝ้านึกถึงคำที่เธอได้บอกไว้
Fao neuk teung kum tee tur dai bauk wai
I keep thinking of the words you told me
สุดท้ายก็เลือนหาย คำรักบนพื้นทราย
Soot tai gor leuan hai kum ruk bon peun sai
In the end, they faded away, like the word love written in the sand
เสียงของคลื่นยังคงดังต่อไป
Siang kaung kleun yung kong dung dtor bpai
The sound of the waves is as loud as ever
เหมือนน้ำตาที่ไม่เคยหยุดไหล
Meuan num dtah tee mai koey yoot lai
It’s like my tears that have never stopped falling
และมีแค่เพียงฉันเพียงคนเดียว
Lae mee kae piang chun piang kon diao
And there’s only me, all alone
ฉันเพียงคนเดียว ที่ยังทุกข์ทนวนไป
Chun piang kon diao tee yung took ton won bpai
It’s only me who’s still suffering in this loop

(*,*)

   

Lyrics : Wanyai
Melody : Wanyai
Produced & Arranged : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai

Title: ลืมไป / Leum Bpai (Forget)
English Title: “Blind”
Artist: Wanyai (แว่นใหญ่)
Album: [Single]
Year: 2019

เรื่องราวตั้งมากมายที่ต้องเจอในชีวิต
Reuang rao dtun gmahk mai tee dtaung jur nai cheewit
There’s so many stories we must face in life
ทำให้คนอย่างฉันนั้นไม่ทันจะได้คิด
Tum hai kon yahng chun nun mai tun ja dai kit
Not even giving a person like me time to think
ว่าแท้จริงมันคืออะไรที่สำคัญสำหรับจิตใจ
Wah tae jing mun keu arai tee sumkun sumrup jit jai
That in reality, it’s something important for the heart
มีผู้คนมากมายที่ต้องเจอในชีวิต
Mee poo kon mahk mai tee dtaung jur nai cheewit
There’s many people we must meet in life
ใส่ใจให้กับเขาแต่ก็ลืมอีกนิด
Sai jai hai gup kao dtae gor leum eek nit
I take an interest in them, but then shortly after forget
ว่าฉันหันหลังให้กับใครที่ใกล้ชิด
Wah chun hun lung hai gup krai tee glai chit
To turn around to the person who’s close behind me
และเขานั้นสำคัญขนาดไหน
Lae kao nun sumkun kanaht nai
And forget how important they are

(*) มีเงินทองมากมาย ซื้อความรัก ความสุขไม่ได้
Mee ngern taung mahk mai seu kwahm ruk kwahm sook mai dai
All the money in the world can’t buy love and happiness
แต่ว่าฉันนั้นก็ไม่รู้สึกตัว
Dtae wah chun nun gor mai roo seuk dtua
But I didn’t realize
ว่ามันดีแค่ไหนที่มีเธอ
Wah mun dee kae nai tee mee tur
How good it was to have you

(**) ลืมไปว่าทุกวัน อาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิม
Leum bpai wah took wun aht mai dai jur tur meuan derm
I forgot that I might not be able to see you every day like this
ลืมไปว่าฉันควรจะกอดเธอไว้
Leum bpai wah chun kuan ja gaut tur wai
I forgot that I should hug you
ลืมไปว่าชีวิตเปราะบางขนาดไหน
Leum bpai wah cheewit bpror bahng kanaht nai
I forgot how fragile life was
ลืมไปว่าทุกวัน อาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิม
Leum bpai wah took wun aht mai dai jur tur meuan derm
I forgot that I might not be able to see you every day like this
ลืมไปว่าชีวิตมันดีแค่ไหน
Leum bpai wah cheewit mun dee kae nai
I forgot how good life was
ที่ได้พบความรักดีๆ ของเธอ
Tee dai pob kwahm ruk dee dee kaung tur
For being able to find your wonderful love

ฉันเห็นผู้คนมากมาย ตามหาความหมายของชีวิต
Chun hen poo kon mahk mai dtahm hah kwahm mai kaung cheewit
I’ve seen so many people searching for the meaning of life
ว่าต่างคนต่างก็ตีความหมายมักจะมีหลากหลายทางความคิด
Wah dtahng kon dtahng gor dtee kwahm mai muk ja mee lahk lai tahng kwahm kit
With each person offering their own different idea as to the meaning
แต่ฉันยังจมอยู่กับกองทุกข์และไม่เห็นจะสุขเลยซักกะนิด
Dtae chun yung jom yoo gup gaung took lae mai hen ja sook loey suk ga nit
But I’m still sinking in suffering, and it doesn’t seem like I’ll be happy at all
แม้จะเดินทางไปไขว่ไปคว้าได้รางวัลมาทั่วสารทิศ
Mae ja dern tahng bpai kwah bpai kwah dai rahng wun mah tua sahratit
No matter which way I head off in, grabbing prizes from every direction
แล้วกลับบ้านหอบกายที่อิดอ่อน
Laeo glup bahng haup gai tee it aun
I return home with a weary body
เมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วไม่เจอเธออยู่เหมือนวันก่อน
Meua bpert bpradtoo kao bpai laeo mai jur tur yoo meuan wun gaun
When I open the door, I don’t see you like the old days
เก้าอี้ ผ้าห่ม ที่นอน รวมถึงปลอกหมอนที่ได้เคยซื้อไว้
Gao ee pah hom tee naun ruam teung blauk maun tee dai koey seu wai
The chair, the blanket, the bed, even the pillowcase you once bought
จะมีประโยชน์อะไรหากไม่มีเธอได้อยู่ได้กินได้ร่วมได้ใช้
Ja mee bprayoht arai hahk mai mee tur dai yoo dai gin dai ruam dai chai
What’s the use if I don’t have you to eat with, to share with, to spend time with?
เพราะเราต่างใช้เวลาตามหาอะไรตั้งมากมาย
Pror rao dtahng chai welah dtahm hah arai dtung mahk mai
Because we each need time to search for so many things
เพราะสุขอาจจะอยู่ใกล้ชิดอยู่กับหมู่มิตรหรือว่าอยู่รอบๆ กาย
Pror sook aht ja yoo glai chit yoo gup moo mit reu wah yoo raup raup gai
Because happiness might be near, in friends or all around us
ทรัพย์สินที่มากอนันต์แต่ซื้อเธอนั้นกลับมาไม่ได้
Trup sin tee mahk anun dtae seu tur nun glup mah mai dai
I have countless possessions, but I can’t buy you back
เวลามันจึงสำคัญ พรุ่งนี้อีกกี่วันฉันก็ตอบไม่ได้
Welah mun jeung sumkun proong nee eek gee wun chun gor dtaup mai dai
Time is important, I can’t answer how many more tomorrows there will be

(*,**)

และตอนนี้จะทำเช่นไรก็ไม่อาจทำให้เธอ กลับมายืนอยู่ตรงนี้
Lae dtaun nee ja tum chen rai gor mai aht tum hai tur glup mah yeun yoo dtrong nee
And now what should I do? I can’t make you come back and stand right here
อยากขอแลกเสี้ยวเวลา กับทุกสิ่งที่ฉันมี แค่ได้กอดเธอให้นานอีกครั้ง
Yahk kor laek siao welah gup took sing tee chun mee kae dai gaut tur hai nahn eek krung
I want to trade everything I have for a moment just to be able to hug you a little longer

(**)

ความสุขมันอยู่ที่ใด หรืออยู่กับใครที่มีความสุข
Kwahm sook mun yoo tee dai reu yoo gup krai tee mee kwahm sook
Where is happiness? Is it with someone who’s happy?
ความสุขมันอยู่ที่ใจไม่มีอะไรก็มีความสุข
Kwahm sook mun yoo tee jai mai mee arai gor mee kwahm sook
Happiness is in the heart, nothing else, happiness is there
ความสุขอาจอยู่ไม่ไกลเกิดขึ้นภายในนั่นแหละความสุข
kwahm sook aht yoo mai glai gert keun pai nai nun lae kwahm sook
Happiness might not be far, it’s born from inside, that’s happiness
และความสุขเกิดขึ้นที่ใจมีเธอข้างกายก็มีความสุข
Lae kwahm sook gert keun tee jai mee tur kahng gai gor mee kwahm sook
And happiness is born in the heart, having you beside me is happiness

   

Music & Lyrics : แว่นใหญ่ | Wanyai
Rap Lyrics : ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMC
Produced : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai
Arranged : ปริญญา เกศดี | Parinya Kesdee, อนุชิต ธนัญชัย | Anuchit Thananchai

Title: เจ็บจนพอ / Jep Jon Por (Hurt Enough)
Artist: Wanyai
Album: [Single]
Year: 2019

ไม่ต่างอะไรจากวันนั้น
Mai dtahng arai jahk wun nun
Nothing is different from that day
สิ่งที่เธอทำกับฉัน
Sing tee tur tum gup chun
The things that you did to me
มันเหมือนว่าฉันกำลังดูหนังเรื่องเดิม
Mun meuan wah chun gumlung doo nung reuang derm
It’s like I’m watching the same old movie
คำที่เธอได้บอกฉัน ฉากเดิมๆ ที่ซ้ำๆ
Kum tee tur dai bauk chun chahk derm derm tee sum sum
The words you told me, the same repeated scenes
ยิ่งย้ำให้ฉันต้องเจ็บอีกเหมือนเดิม
Ying yum hai chun dtaung jep eek meuan derm
The more it emphasizes it and makes me hurt again, just the same

(*) ไม่รู้…หัวใจฉัน เหลือที่ว่างให้เธอได้อีกกี่แผล
Mai roo hua jai chun leua tee wahng hai tur dai eek gee plae
I don’t know how much space is left in my heart for any more scars
ร่องรอยของน้ำตา มันทำให้ฉันวันนี้ต้องตัดสินใจ
Raung roy kaung num dtah mun tum hai chun wun nee dtaung dtut sin jai
The tear stains made me have to decide today

(**) เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว
Jep jon por gern tee jai mun ja ton wai
I’ve hurt enough, more than my heart can stand
พอแล้วที่เราต้องทนกับความเสียใจ
Por laeo tee rao dtaung ton gup kwahm sia jai
I’ve had enough of having to endure the sadness
พอแล้วที่มีน้ำตา พอแล้วกับการที่ไม่มีค่า
Por laeo tee mee num dtah por laeo gup gahn tee mai mee kah
I’ve had enough of the tears, I’ve had enough of being worthless
กับใครที่เขาไม่ได้สนใจ
Gup krai tee kao mai dai son jai
To someone who doesn’t care
เจ็บจนพอ เกินที่ใจมันจะทนไหว
Jep jon por gern tee jai mun ja ton wai
I’ve hurt enough, more than my heart can stand
วันนี้ฉันขอแค่เดินออกไปให้ไกล
Wun nee chun kor kae dern auk bpai hai glai
Today I just want to walk far away
พอแล้วที่มีน้ำตา พอแล้วกับการที่ไม่มีค่า
Por laeo tee mee num dtah por laeo gup gahn tee mai mee kah
I’ve had enough of the tears, I’ve had enough of being worthless
กับเธอ เจ็บจนพอแล้ว พอสักที
Gup tur jep jon por laeo por suk tee
To you, I’ve hurt enough, I’ve had enough

เฝ้าอดทนมาทุกครั้ง
Fao aut ton mah took krung
I’ve put up with this every time
เจ็บก็ยอมอยู่อย่างนั้น
Jep gor yaum yoo yahng nun
I was willing to hurt like that
เพราะหวังว่าสักวันนึงเธอคงเห็นใจ
Pror wung wah suk wun neung tur kong hen jai
Because I hoped that one day, you’d have sympathy for me
ความเป็นจริงช่างโหดร้าย เฝ้าทำดีกลับได้ร้าย
Kwahm bpen jing chahng hoht rai fao tum dee glup dai rai
Reality is so cruel, I kept doing good things for you, but received only bad things in return
ยิ่งย้ำให้ฉันต้องเจ็บเหมือนเดิม
Ying yum hai chun dtaung jep eek meuan derm
The more it emphasizes it and makes me hurt again, just the same

(*,**,**)

   

Executive Producers : สุธี แสงเสรีชน, Wanyai
Executive Directors : JEEP เทพอาจ กวินอนันต์, Holyfox Team
Produced, Arranged & Edited by ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai
Lyrics/Music : Wanyai

หัวหิน (Hua Hin) [Hua Hin Loop]
เจ็บจนพอ / Jep Jon Por (Hurt Enough)
คำว่ารัก / Kum Wah Ruk (Saying Love) [With Mon Monik]
ลืมไป / Leum Bpai (Forget) [Blind]
เงา / Ngao (Shadow)
ไปได้ดี / Bpai Dai Dee (Go Well Together) [So Long]
ไปไม่ถึง / Bpai Mai Teung (Didn’t Reach) [With Big Ass]
อยู่คนเดียว / Yoo Kon Diao (Loner)

   
All songs tagged Wanyai