Mon Monik

All posts tagged Mon Monik

Title: ทำได้ไง / Tum Dai Ngai (How Did You Do It?)
Artist: Mon Monik
Album: [Single]
Year: 2020

ยังนึกถึง เรื่องเหล่านั้น
Yung neuk teung reuang lao nun
I still think about those times
วันดีๆ เธอกับฉัน
Wun dee dee tur gup chun
The good days of you and me
แม้ว่ามันจะไม่มีความหมาย
Mae wah mun ja mai mee kwahm mai
Even though it’s meaningless
เธอคงยิ้มและหัวเราะ
Tur kon gyim lae hua ror
You’re probably easily smiling and laughing
กับเรื่องราวที่พบเจอได้ง่ายดาย ต่างจากฉัน
Gup reuang rao tee pob jur dai ngai dai dtahng jahk chun
Over the things you’re facing, unlike me

(*) แค่อยากรู้หนทางวิธีที่ฉันจะลืมเธอไป
Kae yahk roo hon tahng witee tee chun ja leum tur bpai
I just want to know the way for me to forget you
เพราะฉันวันนี้ยังมีเธอทั้งใจ
Pror chun wun nee yun gmee tur tung jai
Because I still have you in my entire heart today

(**) ช่วยบอกฉันว่าทำเช่นไร เธอจึงได้ลืมกันไป
Chuay bauk chun wah tum chen rai tur jeung dai leum gun bpai
Please tell me what you did to be able to forget me
ไม่ว่าพยายามเท่าไรก็ยังคิดถึงเธอ
Mai wah payayahm tao rai gor yung kit teung tur
No matter how much I try, I still miss you
ก็ไม่รู้เธอทำได้ไง ที่เธอลบทิ้งความรักเราให้หายไป
Gor mai roo tur tum dai ngai tee tur lop ting kwahm ruk rao hai hai bpai
I don’t know how you were able to do it, to completely erase our love
อยากรู้เธอทำได้อย่างไร
Yahk roo tur tum dai yahng rai
I want to know how you were able to do it

ยังคิดถึงกันอยู่ไหม
Yung kit teung gun yoo mai
Do you still miss me?
ได้เจอใครที่เข้าใจเธอได้ดีกว่าฉันไหม
Dai jur krai tee kao jai tur dai dee gwah chun mai
Have you found someone who understands you better than me?
สิ่งที่เหลือในใจฉัน คงไม่เหมือนใจของเธอ
Sing tee leua nai jai chun kong mai meuan jai kaung tur
The things left in my heart are probably different from your heart
หรือที่แล้วมาเธอไม่เคยรักกัน
Reu tee laeo mah tur mai koey ruk gun
Or did you never love to begin with?

(*,**)

   

Lyrics : Wanyai
Melody : Wanyai
Produced and arranged : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai

Title: คำว่ารัก / Kum Wah Ruk (Saying Love)
Artist: Monik and Wanyai
Album: [Single]
Year: 2019

ได้ยินเสียงฉันไหม
Dai yin siang chun mai
Do you hear my voice?
คำว่ารักที่เคยได้บอกเธอ
Kum wah ruk tee koey daib auk tur
The words of love that I once told you
ในวันนี้ยังคงพร่ำบอก
Nai wun nee yung kong prum bauk
I still repeatedly tell you today
เพราะว่ารักที่มีไม่เคยลดลง
Pror wah ruk tee mee mai koey lot long
Because my love has never lessened

จับมือของฉันไว้
Jup meu kaung chun wai
Take my hand
มือคู่นี้ที่เคยสัมผัสเธอ
Meu koo nee tee koey sumput tur
These hands that once touched you
ในวันนี้ยังกุมมือเธออยู่
Nai wun nee yung goom meu tur yoo
Are still holding your hand today
เป็นเช่นนี้ แม้นานสักเท่าไร
Bpen chen nee mae nahn suk tao rai
It’s like this no matter how long it’s been

(*) ฉันจะดูแลเธอเสมอ
Chun ja doo lae tur samur
I’ll always look after you
แม้ว่าเธอต้องเจอกับสิ่งไหน
Mae wah tur dtaung jur gup sing nai
No matter what you must face
จะรักษาเธอไว้ด้วยหัวใจคนนี้
Ja ruks ah tur wai duay hua jai kon nee
I’ll take care of you with my heart
ขอให้เธอจงมั่นใจ
Kor hai tur jong mun jai
I want you to be certain

(**) คำว่ารัก ที่เคยได้บอกเธอ
Kum wah ruk tee koey dai bauk tur
The words of love that I once told you
ยังเหมือนเดิมไม่เคยจะเปลี่ยนไป
Yung meuan derm ami koey ja bplian bpai
Are still the same and will never change
และไม่ว่าแสนนานเท่าไหร่
Lae mai wah saen nahn tao rai
And no matter how long it’s been
ก็จะยังรักเธอเรื่อยไป
Gor ja yung ruk tur reuay bpai
I’ll still continue to love you

คำว่ารัก ยังมีให้เสมอ
Kum wah ruk yung mee hai samur
I always have loving words for you
ยังเหมือนเดิม ไม่เคยจะเปลี่ยนใจ
Yung meuan derm mai koey ja bplian jai
I’m still the same, I’ll never change
และจะยังรักเธอเรื่อยไป
Lae ja yung ruk tur reuay bpai
And I’ll continue to love you
ไม่ว่านานเท่าไรยังรักเพียงเธอเสมอ
Mai wah nahn tao rai yung ruk piang tur samur
No matter how long it’s been, I still love only you

ที่เดิมข้างๆฉัน ยังเป็นของเธอเสมอ
Tee derm kahng kahng chun yung bpen kaung tur samur
The same place beside me still belongs to you, always
ไหล่ของฉันรอเธอมาพึ่งพิง
Lai kaung chun ror tur mah peung ping
My shoulder is waiting for you to snuggle against it
เป็นเช่นนี้แม้นานสักเท่าไร
Bpen chen nee mae nahn suk tao rai
It’s like this no matter how long it’s been

(*,**,*,**)

เพราะชีวิตของเธอ คือหัวใจของฉัน
Pror cheewit kaung tur keu hua jai kaung chun
Because your life is my heart

   

Lyrics & Melody : Wanyai
Produced, Arranged & Edited : ติณณ์ นภาลัย
Piano & Synth : Modman
Electric Guitar : อานนท์ สาริมานนท์
Acoustic Guitar : ติณณ์ นภาลัย
Bass : อนุชิต ธนัญชัย
Drum : ฐิติรัฐ ดิลกหัตถการ
Drum, Bass, Acoustic Guitar, Piano & Synth Recorded at MM studio
Vocal Editor : วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์
Mixed & Mastered : ภูเบศร์ เป็นสุข

Title: ถ้าไม่เจอเธอ / Tah Mai Jur Tur (If I Hadn’t Met You)
Artist: Mon (มน) Monik
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันเป็นคนหนึ่ง ที่สร้างกำแพงเอาไว้
Chun bpen kon neung tee sahng gumpaeng ao wai
I’m one person who built up walls
เพื่อขังหัวใจตัวเอง
Peua kung hua jai dtua eng
To close off my own heart
เรื่องราวที่ผ่าน ปวดร้าวมากมายแค่ไหน
Reuang rao tee pahn bpuat rao mahk mai kae nai
Memories of the past and how painful things were
ยังฝังในใจเรื่อยมา
Yung fung nai jai reuay mah
Had still always been imprinted in my heart

(*) ขังตัวเองตลอดมา แม้ว่าใครจะผ่านมา
Kung dtua eng dtalaut mah mae wah krai ja pahn mah
I always closed off myself, no matter who passed by
แล้ววันนึงเมื่อได้เจอเธอ ฉันจึงข้ามไป
Laeo wun neung meua dai jur tur chun jeung kahm bpai
Then one day, when I met you, I got over it

(**) ถ้าไม่เจอเธอ ฉันคงไม่เจอ
Tah mai jur tur chun kong mai jur
If I hadn’t met you, I probably wouldn’t have found
รักที่มีความหมายมากมายนั้นมีจริง
Ruk tee mee kwahm mai mahk mai nun mee jing
That meaningful love exists
ถ้าไม่เจอเธอ ฉันก็คงไม่
Tah mai jur tur chun gor kong mai
If I hadn’t met you, I probably wouldn’t
รู้ว่าความรักนั้นสวยงามแค่ไหน ถ้าไม่เจอเธอ
Roo wah kwahm ruk nun suay ngahm kae nai tah mai jur tur
Know how beautiful love is, if I hadn’t met you

เธอเพียงคนเดียว เปลี่ยนโลกที่ดูสิ้นหวัง
Tur piang kon diao bplian lohk tee doo sin wung
You alone changed a world that seemed hopeless
ให้ฉันพบวันที่ดี
Hai chun pob wun tee dee
And let me find better days

(*, **, *, **)

   

Executive Producers : สุธี แสงเสรีชน, O Wanyai
Executive Directors : JEEP เทพอาจ กวินอนันต์, Holyfox Team
Lyrics/Music : Wanyai
Produced, Arranged, Edited : ติณณ์ นภาลัย | Tin Napalai