Big Ass

All posts tagged Big Ass

Title: ไปไม่ถึง / Bpai Mai Teung (Didn’t Reach)
Artist: Big Ass x Wanyai
Album: 100×100 Season 2
Year: 2020

ส่งรอยยิ้มให้เธอทั้งที่หัวใจยังสั่นไหว
Song roy yim hai tur tung tee hua jai yung sun wai
I smile at you, even though my heart is trembling
ในวันนี้ที่เธอต้องไปจะไม่กลับมาแล้ว
Nai wun nee tee tur dtaungbpai ja mai glup mah laeo
Today you must go and won’t come back
ทำเป็นฝืนกลั้นน้ำตาไว้
Tum bpen feun glun num dtah wai
I force myself to swallow my tears
ไม่ให้มันไหลออกมา
Mai hai mun lai auk mah
And not let them flow out

จากวันนี้ฉันต้องเข้าใจ
Jahk wun nee chun dtaung kao jai
From now on, I must understand
ว่าความรักที่เธอให้ไว้
Wah kwahm ruk tee tur hai wai
That the love you gave me
มันถึงเวลาจบลง
Mun teung welah jop long
Must come to an end

(*) ไปไม่ถึงฝัน วันนี้ฉันต้องเข้าใจ
Bpai mai teung fun wun nee chun dtaung kao jai
I didn’t reach my dreams, today I must understand
แค่ได้รักครั้งนึงก็ดีแค่ไหน
Kae dai ruk krung neung gor dee kae nai
It was nice just being able to love you temporarily
แม้ในวันนี้มีเพียงเศษความรักที่มันพังทลาย ที่เหลือในใจของฉัน
Mae nai wun nee mee piang set kwahm ruk te emun pung talai tee leua nai jai kaung chun
Even though today all that’s left in my heart are fractions of our destroyed love

(**) ไปไม่ถึงฝันแต่ฉันจะไม่โทษใคร
Bpai mai teung fun dtae chun ja mai toht krai
I didn’t reach my dreams, but I won’t blame anyone
แค่ได้รัก รักเธอก็ดีแค่ไหน
Kae dai ruk ruk tur gor dee kae nai
It was nice just being able to love you
จะไม่เหนี่ยวรั้งตัวเธอ ทั้งที่หมดทั้งหัวใจฉันยังรักเธอ แต่ฝันนั้นเราก็ไปไม่ถึง
Ja mai niao rung dtua tur tung tee mot tung hua jai chun yung rukt ur dtae fun nun rao gor bpai mai teung
I won’t hold you back, even though my entire heart still loves you, but we didn’t reach those dreams

เก็บความรักที่เคยให้เธอไว้เป็นแค่ความหลัง
Gep kwahm ruk tee koey hai tur wai bpen kae kwahm lung
Keep the love I once gave you in the past
หยุดความฝันที่เคยวาดหวังไว้เพียงแค่เท่านี้
Yoot kwahm fun te ekoey waht wung wai piang kae tao nee
Stop the dreams that we once created, this is it

ไม่อาจฝืนชีวิตที่เราต่างพบกันเพื่อจากลา
Mai aht feun cheewit tee rao dtahng pob gun peua jahk lah
We can’t resist life when we both met to say good-bye
ในวันนี้ฉันต้องเข้าใจ
Nai wun nee chun dtaung kao jai
I must understand today
ว่าความรักที่เธอให้ไว้
Wah kwahm ruk tee tur hai wai
That the love you gave to me
มันถึงเวลาจบลง
Mun teung welah jop long
Must come to an end

(*,**)

ต้องเจ็บปวดสักเท่าไร จะยอมรับไว้
Dtaung jep bpuat suk tao rai ja yaum rup wai
However much I must hurt, I’m willing to accept it
ด้วยความเข้าใจ
Duay kwahm kao jai
With understanding
แค่เคยได้มีเธอ อยู่ในชีวิต ก็ดีสักเท่าไร
Kae koey dai mee tur yoo nai cheewit gor dee suk tao rai
Just being able to have you in my life was nice

(**)

   

เนื้อร้อง : โอฬาร ชูใจ
ทำนอง : โอฬาร ชูใจ
เรียบเรียง : BIG ASS

Title: ศัตรูที่มองไม่เห็น / Sudtroo Tee Maung Mai Hen (Invisible Enemy)
Artist: Big Ass
Album: Seven
Year: 2004

ที่ยิ้มให้กันอยู่ทุกวัน ที่มันมาคอยหวังดี
Tee yim hai gun yoo took wun tee mun mah koy wung dee
Smiling at me every day, wishing me well
ไม่เคยนึกเลยจะเป็นคนอย่างนี้
Mai koey neuk loey ja bpen kon yahng nee
I never thought there’d be someone like this
ลับหลังทีไรเป็นต้องโดน
Lup lung tee rai bpen dtaung dohn
I must be struck with whatever’s behind her back
ต้องโดนมันแทงทุกที
Dtaung dohn mun taeng took tee
I must be stabbed in the back every time
คนที่ไว้ใจ คนที่แสนดี
Kon tee wai jai kon tee saen dee
The person I trusted, the person who was so wonderful

ที่แท้ยังมีศัตรูมากมายที่เรา มองไม่เห็น
Tee tae yung mee sudtroo mahk mai tee rao maung mai hen
In reality, there’s still many enemies that we can’t see

(*) BEWARE WHAT’S BY YOURSIDE
Beware what’s by your side
ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
Mai roo wah krai bpen krai
You don’t know who’s who
BEWARE DON’T TRUST IN YOUREYES
Beware, don’t trust in your eyes
ไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่
Mai roo ja jur meua rai
You never know when you’ll face it
BEWARE WHAT’S IT INSIDE
Beware what’s inside
ยิ่งคิดยิ่งอันตราย
Ying kit ying undtarai
The more you think, the more dangerous it is
BEWARE DON’T TRUST IN YOUREYES
Beware, don’t trust in your eyes
แล้วต้องทำยังไง
Laeo dtaung tum yung ngai
What must be done?

ที่เห็นที่เจออยู่ทุกวันยังดูไม่ออกสักคน
Tee hen tee jur yoo took wun yung doo mai auk suk kon
You still can’t tell who someone is from seeing and meeting them every day
ต่างก็เหมือนกันมันก็ยังสับสน
Dtahng gor meuan gun mun gor yung sup son
They’re all the same, it’s still confusing
ที่ยิ้มให้กันอยู่ทุกทีไม่ได้จริงใจทุกคน
Tee yim hai gun yoo took tee mai dai jing jai took kon
Just because they smile at you every time doesn’t mean every person is sincere
อย่าเพิ่งไว้ใจอย่าเพิ่งหลงกล
Yah perng wai jai yah perng long gon
Don’t trust them yet, don’t fall for it

โลกนี้ยังมีศัตรูมากมายที่เรามองไม่เห็น
Lohk nee yung mee sudtroo mahk mai tee rao maung mai hen
This world still has many enemies that we can’t see

(*,*)

มีความลับมากมายเก็บอยู่ในใจของคน
Mee kwahm lup mahk mai gep yoo nai jai kaung kon
There’s many secrets kept in the hearts of people
มีรอยยิ้มมากมายที่เห็นแล้วชอบกล
Mee roy yim mahk mai tee hen laeo chaup gon
There’s many smiles that seem off
ยังต้องคิดให้ดีกับสิ่งที่เราจะไว้ใจ
Yung dtaung kit hai dee gup sing tee rao ja wai jai
We still must think carefully about the things we trust
โลกมันโหดร้ายระวังจะหลงกล
Lohk mun hoht rai rawung ja long gon
The world is cruel, be careful of getting tricked

   

เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา,พูนศักดิ์ จตุระบุล
เรียบเรียง : Big Ass

Title: ฆ่าคนด้วยมือเปล่า / Kah Kon Duay Meu Bplao (Killing With Your Bare Hands)
Artist: Big Ass
Album: [Single]
Year: 2019

คนเราบทจะทิ้งกันไป ทำไมง่ายลงทุกวัน
Kon rao bot ja ting gun bpai tummai ngai long took wun
Why does it get easier for us to abandon each other every day?
เพียงพิมพ์ตัวหนังสือสั้นๆ แล้วก็ส่งมา
Piang pim dtua nung seu sun sun laeo gor song mah
Just type a short explanation and send it

คนส่งคงไม่คิดอะไร คงชินกับการร่ำลา
Kon song kong mai kit arai kong chin gup gahn rumlah
The person sending probably thinks nothing of it, they’re probably used to saying good-bye
ไม่เคยจะรู้ว่าใครกัน ต้องปางตาย
Mai koey ja roo wah krai gun dtaung bpahng dtai
They’ll never know that someone has been fatally hurt

(*) แค่ตัวอักษรสั้นๆ ไม่กี่คำ คนทั้งคนก็แทบจะขาดใจ
Kae dtua uksorn sun sun mai gee kum kon tung kon gor taep ja kaht jai
Just a few letters, not many words, I nearly died
เธอจะรู้บ้างไหมที่เธอทำ ช่างเลือดเย็น
Tur ja roo bahng mai tee tur tum chahng leuat yen
Will you realize that what you do is so cold-blooded?
พิมพ์ตัวอักษรสั้นๆ ไม่กี่ที ใจทั้งใจก็แทบไปไม่เป็น
Pim dtua uksorn sun sun mai gee tee jai tung jai gor taep bpai mai bpen
Typing a few letters a few times, my whole heart nearly doesn’t know how to go on
บอกตรงๆ ว่ามันเจ็บปวดเกินไป
Bauk dtrong dtrong wah mun jep bpuat gern bpai
I’m telling you straight that it hurts too much

(**) ใครสั่ง ใครสอน ให้ใช้วิธีแบบนี้
Krai sung krai saun hai chai witee baep nee
Who told you, who taught you to do it this way?
หมดรักก็เดินมาบอกดีๆ ให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราว
Mot ruk gor dern mah bauk dee dee hai mun sin reuang sin rao
If you don’t love me anymore, walk up and tell me nicely, put an end to our story
ข้อความสุดท้าย โหดร้ายเหลือเกินกับรักเรา
Kor kwahm soot tai hoht rai leua gern gup ruk rao
Your final message was so cruel to our love
เธอกำลังฆ่าคนด้วยมือเปล่า
Tur gumlung kah kon duay meu bplao
You’re killing someone with your bare hands
แล้วก็ปล่อยให้ฉันต้องตาย ง่ายๆ อย่างนี้
Laeo gor bploy hai chun dtaung dtai ngai ngai yahng nee
And leaving me to die so easily like this

อุตส่าห์ให้ชีวิตเธอไป ลงเอยคือไม่สำคัญ
Ootsah hai cheewit tur bpai long oey keu mai sumkun
I tried to give you my life, but it ended up being unimportant to you
จุดจบจึงได้รู้ว่าฉันไร้ค่าแค่ไหน
Joot jop jeung dai roo wah chun rai kah kae nai
In the end, I realized how worthless I am
ได้กอดอีกสักครั้งยังดี มองตาอีกทีได้ไหม
Dai gaut eek suk krung yung dee maung dtah eek tee dai mai
It would be nice to be able to hug you one more time, can I look into your eyes again?
เมื่อฉากสุดท้ายถึงยังไง ต้องแยกทาง
Meua chahk soot tai teung yung ngai dtaung yaek tahng
Whenever our final scene arrives, we must part ways

(*,**)

แล้วทุกอย่างก็หมดความหมาย ง่ายๆ อย่างนี้
Laeo took yahng gor mot kwahm mai ngai ngai yahng nee
And everything becomes meaningless so easily like this

   

ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
เรียบเรียง : BIG ASS

Title: เดิมพัน / Derm Pun (Gamble)
Artist: Big Ass
Album: Seven
Year: 2004

ดูฉันไม่เหมือนคน ดูฉันหมดความหมาย
Doo chun mai meuan kon doo chun mot kwahm mai
It seems like I’m not a person, it seems like I’m meaningless
แม้ว่าเคยมีใจที่ดี มาวันนี้มันแตกสลาย
Mae wah koey mee jai tee dee mah wun nee un dtaek salai
Even tough I once had a good heart, today it’s been broken
แม้ว่าเคยเป็นคนที่ดี มาวันนี้ไม่อยากจะหายใจ
Mae wah koey bpen kon tee dee mah wun nee mai yahk ja hai jai
Even though I once was a good person, today I don’t want to breathe

ดูเหมือนเธอรักกัน ไอ้ฉันมันยิ่งเพ้อ
Doo meuan tur ruk gun ai chun mun ying pur
It seemed like you loved me, I was so crazy
ใครว่าโง่ก็ไม่สนใจ มีเท่าไรให้เธอเสมอ
Krai wah ngoh gor mai son jai mee tao rai hai tur samur
Everyone said I was stupid, but I didn’t care, whatever I had, I always gave it to you
ใครว่าบ้าก็ปล่อยเขาไป
Krai wah bah gor bploy kao bpai
Whoever said I was crazy, I let them
เอาลมหายใจเดิมพันกับเธอ
Ao lom hai jai derm pun gup tur
I bet my breath on you

(*) หมดทั้งตัว หมดทั้งใจ
Mot tung dtua mot tung jai
All my body, all my heart
เธอทิ้งไป ไม่มีเหลือเลยสักอย่าง
Tur ting bpai mai mee leua loey suk yahng
You threw them away, there’s nothing left
ต้องทุกข์ทน หมดหนทาง
Dtaung took ton mot hon tahng
I must suffer, I’m out of ways to go
อยากได้คืนก็ไม่ได้ เหมือนตายทั้งเป็น
Yahk dai keun gor mai dai meuan dtai tung bpen
I want them back, but I can’t get them, it’s like I’m completely dead

ไม่คิดเผื่อหัวใจ ก็ให้หมดทั้งร้อย
Mai kit peua hua jai gor hai mot tung roy
I never thought of saving my heart just in case, I gave it to you 100%
รู้ว่ารักเป็นสิ่งสำคัญ ฉันก็วางเดิมพันไม่น้อย
Roo wah ruk bpen sing sumkun chun gor wahng derm pun mai noy
I know love is an important thing, and I placed a pretty big bet on it
เพิ่งได้รู้ที่ทำทุกวัน
Perng dai roo tee tum took wun
I just realized that what I did every day
เป็นแค่การเดิมพันที่เลื่อนลอย
Bpen kae gahn derm pun tee leuan loy
Was just make a risky gamble

(*)

อยากขอลมหายใจฉันคืนมา
Yahk kor lom hai jai chun keun mah
I want my breath back
ตอนนี้มันไม่มีแม้เวลา
Dtaun nee mun mai mee mae welah
Right now I don’t even have time
มันเหมือนความมืดมนใกล้เข้ามา
Mun meuan kwahm meut mon glai kao mah
It’s like darkness has descended
มันเหมือนคนใกล้ตายในไม่ช้า ในไม่ช้า
Mun meuan kon glai dtai nai mai chah nai mai chah
It’s like someone is close to death soon, soon

(*)

Title: รัก / Ruk (Love)
Artist: Big Ass
Album: Love
Year: 2008

เห็นใครใครก็บ่น เกิดอะไรกับคนไทย
Hen krai krai gee bon gert arai gup kon thai
I see people complaining, what happened to Thai people?
ที่เคยรักกันก็บึ้งก็ตึงไม่เข้าใจ
Tee koey ruk gun gor beung gor dteung mai kao jai
They used to love each other, now they’re frowning, I don’t understand
รอยยิ้มที่ว่าเคยงดงาม
Roy yim tee wah koey ngot ngahm
The smiles that they said were once beautiful
แต่ก็เหมือนจะจางจะลบเลือนไป
Dtae gor meuan ja jahng ja lop leuan bpai
It’s like they’re fading away

ฉันก็คือคนหนึ่ง ที่ได้เกิดเป็นคนไทย
Chun gor keu kon neung tee dai gert bpen kon thai
I’m a person who was born Thai
ความรักที่มีก็ยังคงเต็มในหัวใจ
Kwahm ruk tee mee gor yung dtem nai hua jai
The love I have still fills my heart
จิตใจคนเปลี่ยนไปทุกวัน
Jit jai kon bplian bpai took wun
The human heart changes every day
แต่ใจฉันมันยังไม่เปลี่ยนไปไหน
Dtae jai chun mun yung mai bplian bpai nai
but my heart still hasn’t changed

(*) ยังไงก็ช่าง ฉันขอรักเธอต่อไป
Yung ngai gor chahng chun kor ruk tur dtor bpai
No matter what, screw it, I want to keep loving you
หมดทั้งหัวใจจะทำเพื่อเธอ
Mot tung hua jai ja tum peua tur
With all of my heart, I’ll do it for you
ยังไงก็ช่าง ฉันขอให้จำเอาไว้
Yung ngai gor chahng chun kor hai jum ao wai
No matter what, screw it, I want you to remember
จะนานเท่าไหร่ จะรักแต่เธอ
Ja nahn tao rai ja ruk dtae tur
However long it’ll be, I’ll only love you
ถึงแม้ใครโกรธกัน รู้ไว้เลยว่าฉันรักเธอ
Teung mae krai groht gun roo wai loey wah chun ruk tur
Even though everyone’s angry at each other, know that I love you

แม้ใครๆ จะบ่น ฉันก็ยังคงภูมิใจ
Mae krai krai ja bon chun gor yung kong poom jai
Even though everyone complain, I’m still proud
เกิดมาทั้งทีมีบ้านเกิดคือประเทศไทย
Gert mah tung tee mee bahn gert keu bpratayt thai
I was born with a birthplace of Thailand
แผ่นดินที่อุดมร่มเย็น
Paen din tee udom rom yen
The land was cool and shady
และมีคนให้คอยเป็นห่วงเป็นใย
Lae mee kon hai koy bpen huang bpen yai
And there were people worrying about each other

(*)

เพลงๆ เดียวคงไม่พอ
Pleng pleng diao kong mai por
One song isn’t enough
จะเปลี่ยนชีวิตของใครเขาได้
Ja bplian cheewit kaung krai kao dai
To change everyone’s life
เพียงแต่มันมีความหมาย
Piang dtae mun mee kwahm mai
But it’s just so meaningful

มากมายเหลือเกินกับฉัน
Mahk mai leua gern gup chun
To me

ยังไงก็ช่าง ฉันขอรักเธอต่อไป
Yung ngai gor chahng chun kor ruk tur dtor bpai
No matter what, screw it, I want to keep loving you
หมดทั้งหัวใจจะทำเพื่อเธอ
Mot tung hua jai ja tum peua tur
With all my heart, I’ll do it for you
ยังไงก็ช่าง ฉันขอให้จำเอาไว้
Yung ngai gor chahng chun kor hai jum ao wai
No matter what, screw it, I want you to remember
จะนานเท่าไหร่ จะรักแต่เธอ
Ja nahn tao rai ja ruk dtae tur
However long it’ll be, I’ll love only you
ขอสัญญาจากใจ
Kor sunyah jahk jai
I promise from my heart
ขอให้ประเทศไทยรู้ว่ารักเธอ
Kor hai bpratayt thai roo wah ruk tur
I want Thailand to know that I love you

   

เนื้อร้อง ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง พูนศักดิ์ จตุระบูล

Title: สิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น / Sin Soot Keu Joot Rerm Dton (The End is the Beginning)
Artist: Bird Thongchai and Big Ass
Album: Mini Marathon Project
Year: 2018

จบลงแล้วใช่ไหม เรื่องราว ที่เธอเคยได้วาดเอาไว้
Jop long laeo chai mai reuang rao tee tur koey dai waht ao wai
It’s over, isn’t it? The story that you once created
เข้าใจที่เธอต้องเสียใจ ให้ทำยังไง
Kao jai tee tur dtaung sia jai hai tum yung ngai
I understand that you’re upset, what do you want me to do?
เมื่อฝันต้องร่วงต้องหล่น ดั่งใบไม้ ลอยคว้างลงดิน
Meua fun dtaung ruang dtaung lon dung bai mai loy kwahng long din
When your dreams come crashing down, it’s like the leaves floating to the ground
ร่ำร้องคร่ำครวญ เหมือนคน จะเป็นจะตาย
Rum raung krum kruanmeuan kon ja bpen ja dtai
You can cry and moan like it’s a matter of life or death
แต่ความเป็นจริง รู้ไหมว่าเธอยังไม่ตาย
Dtae kwahm bpen jing roo mai waht ru yung mai dtai
But in reality, do you know that you’re still alive?

(*) สุดท้ายความทรมาน ไม่นานต้องผ่านพ้นไป
Soot tai kwahm toramahn mai nahn dtaung pahn pon bpai
Finally, soon, the torture will pass
ความฝันวันนี้ แม้สิ้นสุด แต่เธอต้องก้าวไป
Kwahm fun wun nee mae sin soot dtae tur dtaung gao bpai
Your dreams may come to and end today, but you must move on
ในวันนี้อาจไร้กำลัง ความหวังจะพาให้เธอไปเจอจุดหมาย
Nai wun nee aht rai gumlung kwahm wung ja pah hai tur bpai jur joot mai
Today you might be out of strength, but hope will lead you to your destination
หัวใจของคน มันล้มก็เพื่อจะลุกแล้วเดินต่อไป
Hua jai kaung kon mun lom gor peua ja look laeo dern dtor bpai
The human heart falls so it can get back up and keep going

สิ่งนึงสิ้นสุดลง ก็เพื่อ ให้สิ่งนึงเริ่มต้นต่อไป
Sing neung sin soot long gor peua hai sing neung rerm dton dtor bpai
One thing ends so another thing can continue beginning
ยังมีอะไรอีกมากมาย บนทางยาวไกล
Yung mee arai eek mahk mai bon tahng yao glai
There’s still so much more on this long road
ใบไม้ต้องร่วงต้องหล่น อีกกี่ครั้ง เพียงฝนโปรยปราย
Bai mai dtaung ruang dtaung lon eek gee krung peiang fon bproy bprai
How many more times will the leaves fall? It’s only the rain
ความฝันก็ยังงอกงาม อยู่ภายในใจ
Kwahm fun gor yung ngauk ngahm yoo pai nai jai
Your dreams are still growing in your heart
ก็ความเป็นจริง หัวใจของเธอ แค่ผลัดใบ
Gor kwahm bpen jing hua jai kaung tur kae plut bai
In reality, your heart is just shedding leaves

(*)

แม้ว่าฟ้ามันยังมืดมิด ดวงอาทิตย์ไม่นานต้องย้อนมา
Mae wah fah mun yung meut mit duang ahtit mai nahn dtaung yaun mah
Even if the sky is still dark, soon the sun will rise again
เพียงแค่รอเวลา แผ่นฟ้าจะงามอย่างเดิม
Piang kae ror welah paen fah ja ngahm yahng derm
Just wait, the sky will be as beautiful as ever

(*)

หยัดยืนลุกขึ้นอีกครั้ง แล้วเดินต่อไป
Yut yeun look keun eek krung laeo dern dtor bpai
Fight to the end, get up again, and keep going

   

ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา
เนื้อร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
เรียบเรียง : Big Ass
Produced by : พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: โปรดฟังอีกครั้ง / Bproht Fung Eek Krung (Please Listen Again)
Artist: Cocktail ft. Jeng (เจ๋ง) Big Ass
Album: [Single]
Year: 2018

เราเดินทางมาไกล โปรดฟังเสียงเรา ฟังเสียงเรา
Rao dernt ahng mah glai bproht fung siang rao fung siang rao
We’ve come a long way, please listen to our voices, listen to our voices
ชูมือเธอขึ้นฟ้ายกมือขึ้นมา ไขว่คว้าความฝัน
Choo meu tur keun fah meu keun mah kwai kwah kwahm fun
Raise your hands to the sky, put your hands up, reach for your dreams
เราอยู่เพื่อเรียนรู้ ต้องตายสักวัน ฉันเข้าใจ
Rao yoo peua rian roo dtaung dtai suk wun chun kao jai
We live to learn, we must die some day, I understand
แต่อยู่อย่างมีความหมาย พรุ่งนี้ถึงตาย ก็ไม่เสียใจ
Dtae yoo yahng mee kwahmmai proong nee teung dtai gor mai sia jai
But live like it’s meaningful, so if you die tomorrow, you won’t be sad

(*) โปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจ ชีวิตของฉันสวรรค์ไม่มีสิทธิ์ลิขิต
Bproht fung eek krung tah tur yung fung mai kao jai cheewit kaung chun sawun mai mee sit likit
Please listen again if you still don’t understand, heaven doesn’t have the right to dictate my life
ดีชั่วต่ำสูงเลวทรามงดงามแล้วแต่ใจคิด ชีวิตของเราไม่ใช่ของเขาโปรดฟังอีกครั้ง
Dee chua dtum soong leo sahm ngot ngahm laeo dtae jai kit cheewit kaung rao mai chai kaung kao bproht fung eek krung
Good or bad, low or high, wicked or beautiful, it’s up to whatever the heart thinks, our lives don’t belong to them, please listen again

เราแม้อยู่ใต้ฟ้า แต่ท้องนภา ไม่อยู่เหนือเรา
Rao mae yoo dtai fah dtae taung napah mai yoo neua rao
we might live under the sky, but the mountains aren’t higher than us
อาจไม่ถูกใจเขา ถึงใครไม่เอา ก็ไม่สำคัญ
Aht mai took jai kao teung krai mai ao gor mai sumkun
We might not please them, even if they don’t want us, it’s not important

(*,*,*)

   

คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   

It’s really nice to see Cocktail not singing about crying for once 😀

Title: ทางหนีไฟ / Tahng Nee Fai (Fire Escape)
Artist: Big Ass
Album: Seven
Year: 2004

สิ่งร้ายที่คุกคามกำลังลุกลาม
Sing rai tee kook kahm gumlung look lahm
The evil things that threaten us are spreading
และมันรุนแรงแผดเผามันเป็นเหมือนไฟ
Lae mun roon raeng paet pao mun bpen meuan fai
And it’s harsh, burning everything like a fire
ถ้าขืนยอมจำนนก็คงวอดวาย เตือนให้ใจอดทนเอาไว้
Tah keun yaum jum non gor kong waut wai dteuan hai jai aut ton ao wai
If you refuse to surrender, you’ll be taken out, I’m warning you so your heart will endure

(*) ถึงความตายมาเยือน แม้นาทีสุดท้ายยังมีหวัง
Teung kwahm dtai mah yeuan mae nahtee soot tai yung mee wung
Even though death is coming to pay you a visit, even if it’s the last moment, there’s still hope

(**) BREAK OUT จะไม่ไห้ใจมันถูกทำลาย
Break out ja mai hai jai mun took tum lai
Break out, I won’t let my heart be destroyed
ต่อให้ร้อนรนทุกข์ทนแค่ไหน
Dtor hai raun ron took ton kae nai
No matter how much I suffer
ต้องมีหนทาง สักทางให้รอดไป จะไม่ท้อใจ
Dtaung mee hon tahng sukt ahng hai raut bpai ja mai tor jai
There must be a way, some way that I can escape, I won’t be discouraged
BREAK OUT จะไม่ให้ใจมันหมดกำลัง
Break out ja mai hai jai mun mot gumlung
Break out, I won’t let my heart run out of vigor
ไม่ให้ความหวังมันโดนทำร้าย
Mai hai kwahm wung mun dohn tum rai
I won’t let my hopes be destroyed
ต้องมีหนทาง สักทางที่รอดตาย จะไม่ถอดใจ
Dtaung mee hon tahng suk tahng tee raut dtai ja mai taut jai
There must be a way, some way that I can survive, I won’t retreat

ชีวิตที่ดิ้นรนอับจนหนทาง
Cheewit tee din ron up jon hon tahng
My life has been a struggle up to this point
และมันก็ยังไม่รู้จะไปโทษใคร
Lae mun gor yung mai roo ja bpai toht krai
And I still don’t know who to blame
สุดท้ายโชคชะตาเป็นตายร้ายดี
Soot tai chohk chadtah bpen dtai rai dee
In the end, however good or bad destiny is
มันก็ยังต้องสู้ต่อไป
Mun gor yung dtaung soo dtor bpai
I still must continue fighting

(*,**,**)

   

คำร้อง โป โปษยะนุกูล ; Big Ass
ทำนอง พูนศักดิ์ จตุระบุล ; อภิชาติ พรมรักษา

Title: ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก / Yuk Yai Lai Yuk Lek (Big Ogre Chasing a Small Ogre)
Artist: Big Ass
Album: Seven
Year: 2004

ไอ้ฉันมันมีแค่มือ แต่เขานั้นมีอำนาจ
Ai chun mun mee kae meu dtae kao nun mee um naht
I have only my hands, but they’re the ones who have the power
อย่าคิดสวนทางกับเขามันยิ่งอันตราย
Yah kit suan tahng gup kao mun ying undtarai
Don’t think of opposing them, it’s really dangerous
สุดท้ายต้องกลายเป็นยอม
Soot tai dtaung glai bpen yaum
In the end, I must give in
แต่ฉันต้องกลายเป็นทาส
Dtae chun dtaung glai bpen taht
But I must become a slave
จะร้ายหรือดีก็โยนมาด้วยตามแต่ใจ
Ja rai reu dee gor yohn mah duay dtahm dtae jai
Be it good or bad, let me have whatever you desire

ยังคงต้องโดนรังแก
Yung kong dtaung dohn rung gae
I still must be bullied
ต้องทนอยู่กับนิสัยแย่ๆ
Dtaung ton yoo gup nisai yae yae
I must endure the terrible personality
ของคนที่ยิ่งใหญ่
Kaung kon tee ying yai
Of the person in charge

(*) ยังคงเจ็บตัวประจำ
Yung kong jep dtua bprajum
I must regularly hurt
ต้องทนถูกบีบบังคับซ้ำๆ
Dtaung ton took beep bung kup sum sum
I must endure being pressured over and over
เอากันอย่างนี้ใช่ไหม
Ao gun yahng nee chai mai
This is what you want from me, right?

(**) ต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหม
Dtaung gahn bpen yai chai mai
You need to be in charge, don’t you?
เหมือนคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟัง
Meuan kon rohk jit tee krai poot mai fung
Like someone insane who doesn’t listen to anyone
ไม่กลัวจะพังใช่ไหม
Mai glua ja pung chai mai
You’re not scared of getting destroyed, are you?
(ไม่แคร์คนอื่นใช่ไหม/ระวังตัวให้ดี)
(Mai care kon eun chai mai / rawung dtua hai dee)
(You don’t care about others, do you? / Look out for yourself)
สักวันหนึ่งเหอะไอ้พวกบ้าพลัง
Suk wun neung hur ai puak bah palung
One day, all you power-crazy people
(ระวังจะเสียใจ/เล่นกันอย่างนี้ใช่ไหม)
(rawung ja sia jai / len gun yahng nee chai mai)
(Be careful, you’ll be sorry / you’re playing like this, aren’t you?)

ก็รู้ว่าใครเป็นใคร
Gor roo wah krai bpen krai
I know who is who
ก็รู้ฉันคงไม่กล้า
Gor roo chun kong mai glah
I know I’m not brave enough
ไม่หวังให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไร
Mai wung hai mun bpen reuang rao yai dtoh arai
I don’t hope for this to become a big story
แค่ขอให้มองดีๆ ชีวิตของคนมีค่า
Kae kor hai maung dee dee cheewit kaung kon mee kah
I just ask that you look carefully at the life of a valuable person
อย่างน้อยทุกคนยังคงต้องพึ่งพากันไป
Yahng noy took kon yung kong dtaung peung pah gun bpai
Every person still must at least lead the way for each other

มีใครอยากโดนรังแก
Mee krai yahk dohn rung gae
To have someone who wants to be bullied
มีใครอยากเจอนิสัยแย่ๆ
Mee krai yahk jur nisai yae yae
To have someone who wants to face the terrible personalities
ของคนที่ยิ่งใหญ่
Kaung kon tee ying yai
Of the people in charge
มีใครอยากเจ็บประจำ
Mee krai yahk jep bprajum
To have someone who wants to regularly hurt
มีใครอยากถูกบังคับซ้ำๆ
Mee krai yahk took bungkup sum sum
To have someone who wants to be controlled over and over
เอากันอย่างนี้ใช่ไหม
Ao gun yahng nee chai mai
This is what you want from me, isn’t it?

(**,*,**,**)

   

คำร้อง : Big Ass;หลังฝน
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา
เรียบเรียง : Big Ass

Title: ฉันตะโกนดังพอหรือยัง / Chun Dtagohn Dung Por Reu Yung (Am I Shouting Loud Enough Yet?)
Artist: Big Ass
Album: Seven
Year: 2004

ก็ฉันตะโกนดังพอหรือยัง
Gor chun dtagohn dung por reu yung
Am I shouting loud enough yet?
ยังไม่เห็นมีใครสนใจ
Yung mai hen mee kirai son jai
It still doesn’t seem like anyone is paying attention
หรือมันดังไม่พอใช่ไหม
Reu mun dung mai por chai mai
Or am I not loud enough, right?
แค่ไหนถึงจะฟังฉันบ้าง
Kae nai teung ja fung chun bahng
How loud until you’ll listen to me?
โดดเดี่ยวและเดียวดาย
Doht diao lae diao dai
Alone and lonely
เจ็บปวดอยู่ข้างใน
Jep bpuat yoo kahng nai
Hurting inside
สับสนจนชีวิตใกล้จะพัง
Sup son jon cheewit glai pung
Mixed up until my life is close to collapsing
แค่อยากจะมีใคร
Kae yahk ja mee krai
I just want someone
สักคนมาเข้าใจ
Suk kon mah kao jai
To understand me

(*) มีใครบ้างไหม ที่เข้าใจฉัน
Mee krai bahng mai tee kao jai chun
Is there anyone who understands me?
มีใครอยากรับ
Mee krai yahk rup
Is there anyone who wants to
ฟังชีวิตฉันบ้าง
Fung cheewit chun bahng
Listen to my life?
ในวันที่ทุกข์ ทนและอ้างว้าง
Nai wun tee took ton lae ahng wahng
When I’m suffering and empty
วันที่ไม่ มีใคร
Wun tee mai mee krai
When I don’t have anyone else
อยากขอคน เข้าใจ สักคน
Yahk kor kon kao jai suk kon
I just want someone to understand

ทุกๆคนยังมีความหมาย
Took took kon yung mee kwahm mai
Every person still has meaning
ชีวิตทุกชีวิตมีค่า
Cheewit took cheewit mee kah
Every life has value
แค่อยากจะมีใคร
Kae yahk ja mee krai
I just want someone
สักคนมาเข้าใจ
Suk kon mah kao jai
To understand

(*)

[โดดเดี่ยวและเดียวดาย
(Doht diao lae diao dai
(Alone and lonely
เจ็บปวดอยู่ข้างใน]
Jep bpuat yoo kahng nai)
Hurting inside)

แค่อยากจะมีใคร
Kae yahk ja mee krai
I just want someone

(*)

วันที่ชีวิตวุ่นวายวกวน
Wun tee cheewit woon wai wok won
When my life is in chaos
ใครสักคนมีไหม
Krai suk kon mee mai
Is there anyone
บนโลกใบนี้ที่แสนกว้างใหญ่
Bon lohk bai nee tee saen gwahng yai
In this vast world?
คนเข้าใจ มีไหม สักคน
Kon kao jai mee mai suk kon
Is there anyone who understands me?

   

คำร้อง ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง เอกรัตน์ วงศ์ฉลาด ; พูนศักดิ์ จตุระบุล