Tina

All posts tagged Tina

Title: วีน / Ween (Throw a Fit)
Artist: Tina (ตีน่า – Mamakiss)
Album: Mamakiss
Year: 2010

You’re little bit bad you’re little bit fat
You’re little bit bad, you’re little bit fat
แต่ว่าฉันไม่เคยจะคิดว่าเธอไม่ดี
dtae waa chan mai-koie-ja kit waa ter mai dee
But I never thought you were bad
เวลาเธอจะเอาอย่างนั้น เวลาเธอจะเอาอย่างเนี่ย
way-laa ter ja ao yaang nan way-laa ter ja ao yaang nia
The times you wanted this, the times you wanted that
ฉันไม่เคยที่จะโมโหและทำให้เธอโกรธ
chan mai koie tee ja moh-hoh lae tam hai ter groht
I’ve never gotten angry or ticked you off

ขอแค่รักฉันเหมือนที่เป็นอยู่ เพียงไม่เจ้าชู้ฉันก็เข้าใจ
kor kae rak chan meuan tee bpen yoo piang mai jaao choo chan gor kao jai
I ask only for you to love me like you have been, just don’t cheat on me, understand

You’re little bit hip you’re little bit pop
You’re little bit hip, you’re little bit pop
you’re little bit…….. มันสิทธิ์ของเธอ
you’re little bit…….. man sit kong ter
You’re a little bit…..It’s your right
เธอจะชอบเป็นแบบเนี่ย หรือจะชอบเป็นแบบนั้น
ter ja chop bpen baep nia reu ja chop bpen baep nan
You like being this way, or you like being that way
ยังไม่ทันจะคิดไปเปลี่ยนของเธอ
yang mai tan ja kit bpai bplian kong ter
I still can’t imagine your transformation

ขอให้รักนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงก็พอ แค่ขอให้รักฉันทั้งหัวใจ
kor hai rak nee man mai bplian bplaeng gor por kae kor hai rak chan tang hua jai
I want this love to not change, that’s enough, I just want you to love me with all your heart

(*) ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วฉันจะวีน และจะยิ่งกว่าวีน
taa mai yaang nan laew chan ja ween lae ja ying gwaa ween
If it’s not like that, I’ll throw a fit, and I’ll throw more than a fit
ถ้าเธอไปกับใครจงระวัง ซักวันถ้าฉันรู้ละเธอตาย
taa ter bpai gap krai jong ra-wang sak wan taa chan roo la ter dtaai
If you go with someone else, beware, if I find out one day, you’re dead
ก็รู้ทั้งรู้ไม่ได้ขู่เธอ..
gor roo tang roo mai daai koo ter..
I know full well I’m not intimidating you
ขอถาม หรือว่าเธอจะเสี่ยง อยากเห็นฉันวีน ฉันเหวี่ยง
kor taam reu waa ter ja siang yaak hen chan ween chan wiang
I want to ask you are you willing to risk it, want to see me throw a fit, throw a tantrum?
อย่าคิดว่าเพียงแค่เถียงให้ทัน ฉันไม่ได้ A Little bit love
yaa kit waa piang kae tiang hai tan chan mai daai A Little bit love
Don’t think it’s just an argument I’ll get over, I’m not a little bit love

You’re little bit dirt you’re little bit flirt
You’re little bit dirt you’re little bit flirt
you’re little bit… ไม่เคยสนใจ
you’re little bit… mai koie son-jai
You’re a little bit…never interested
มั่วแต่เล่นแต่เกมGolf มั่วแต่นั่งดู Camfrog
mua dtae len dtae gem Golf mua dtae nang doo Camfrog
I bet you’re just playing a golf video game, I bet you’re just sitting watching Camfrog
ยังไม่เคยจะคิด สะกิดหลังเธอ
yang mai-koie-ja kit sa-git lang ter
I still never thought about stabbing you in the back
ขอให้รักนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงก็พอ แค่ขอให้รักฉันทั้งหัวใจ
kor hai rak nee man mai bplian bplaeng gor por kae kor hai rak chan tang hua jai
I just want this love to never change, that’s enough, I just ask you to love me with all your heart

(*)

ไม่ได้รักเธอจนตาบอด แค่ไม่สนเธอเป็นอย่างไร
mai daai rak ter jon dtaa-bot kae mai-son ter bpen yaang rai
I didn’t love you until I was blind, I’m just not interested in how you are
ไอ้ที่ไว้ใจเธอยังคิดตลอด แต่ยังกลัวหากเธอจากไป…
ai tee wai jai ter yang kit dta-lot dtae yang glua haak ter jaak bpai…
I who trusted you am still always thinking, but I’m still afraid if you leave me…

(*)

I’m not a little bit love
I’m not a little bit love

Title: อย่างน้อยก็รักเธอเป็นเหมือนกัน / Yahng Noy Gor Ruk Tur Bpen Meuan Gun (At Least I Love You the Same)
Artist: Tina
Album: OST ปฐพีเล่ห์รัก / Bpadtapee Lay Ruk
Year: 2010

บางเวลาที่ฉันทำตัวไม่ดี ไม่รู้ว่าเธอต้องเจ็บเท่าไร
Bahng welah tee chun tum dtua mai dee mai roo wah tur dtaung jep rao rai
Sometimes when I behave badly, I don’t know how much you hurt
อยู่กับคนอารมณ์อ่อนไหว และเอาแต่ใจอย่างนี้
Yoo gup kon ahrom aun wai lae ao dtae jai yahng nee
Living with someone so weak and selfish like this
เหนื่อยไหมที่ต้องคอยอภัย
Neuay mai tee dtaung koy apai
Are you tired of having to keep forgiving me?

ดีแต่ทำให้เธอต้องเจ็บช้ำใจ
Dee dtae tum hai tur dtaung jep chum jai
I’m only good at breaking your heart
กี่ครั้งที่จบด้วยรอยน้ำตา
Gee krung tee jop duay roy num dtah
However many times things end with a trail of tears
แต่ว่าเธอไม่เคยอ่อนล้า และเอือมระอากับฉัน
Dtae wah tur mai koey aun lah lae euam ra ah gup chun
You’re never disheartened or fed up with me
จะกี่ครั้ง ก็ไม่ทิ้งกันไปไหน
Ja gee krung gor mai tung gun pai nai
However many times this happens, you never leave me

(*) อยากขอบคุณ ที่เธอนั้นยังรักกัน
Yahk kaup koon tee tur nun yung ruk gun
I want to thank you for still lovng me
และยังให้อภัยกัน ไม่ว่าฉันเป็นเช่นไร
Lae yung hai apa gun mai wah chun bpen chen rai
And still forgiving me, no matter how I am
อย่าเกลียดกัน ได้ไหม
Yah gliat gun dai mai
Please don’t hate me
หากฉันลืมตัวเมื่อวันใด
Hahk chun leum dtua meua wun dai
If I ever forget myself
ทำร้ายเธอให้เจ็บอีกครั้ง
Tum rai tur hai jep eek krung
And hurt you, causing you pain again

(**) คงไม่มีอีกแล้ว ที่ดีเหมือนเธอ
Kong mai mee eek laeo tee dee meuan tur
No more, I’ll be good like you
จากนี้ฉันจะทำดีให้ดู
Jahk nee chun ja tum dee hai doo
From now on, I’ll behave and make you see
อยากจะทำให้เธอได้รู้ ว่าคนไม่ดีอย่างฉัน
Yahk ja tum hai tur dai roo wah kon mai dee yahng chun
I want to make you realize that a bad person like me
อย่างน้อย ก็รักเธอเป็นเหมือนกัน
Yahng noy gor ruk tur bpen meuan gun
At least loves you the same

(*,**)

และฉันจะรักจริงจริงให้ดู
Lae chun ja ruk jing jing hai doo
And I’ll really love you and make you see

Title: ไม่มีเธอ ฉันไม่มีใคร / Mai Mee Tur Chun Mai Mee Krai (Without You, I Have No One)
Artist: Tina Pimradapa (ตีน่า พิมพ์รดาภา)
Album: OST ดอกไม้ใต้เมฆ / Dauk Mai Dtai Mek
Year: 2016

วันบางวันมันเจอ แค่เพียงสายลมผ่าน แต่วันบางวันมันหนัก เมื่อเจอพายุ
Wun bahng wun mun jur kae piang sai lom pahn dtae wun bahng wun mun nuk meua jur pahyoo
Some days I face only a passing wind, but some days it’s severe like a storm
ความเข้มแข็งที่เคยมีอยู่ เหมือนกำลังหมดไป
Kwahm kem kaeng tee koey mee yoo meuan gumlung mot bpai
It’s like I’m running out of the strength that I once had

(*) วันที่มีเมฆหมอก ดอกไม้ต้องร้องไห้ ได้เธอเป็นแรงใจให้ เมื่อยามอ่อนแอ
Wun tee mee mek mauk dauk mai dtaung raung hai dai tur bpen raeng jai hai meua yahm aun ae
When there are clouds, the flowers cry, I got you to be my strength when I’m weak
แค่ได้รู้ว่าเธอยังอยู่ รู้ว่าเธอห่วงใย
Kae dai roo wah tur yung yoo roo wah tur huang yai
Just knowing that you’re still here, knowing that you’re concerned about me

(**) ไม่มีเธอ ฉันไม่มีใคร ก็ไม่รู้ ต้องทำยังไง ไม่มีเธอไปสักคน จะสับสนสักเท่าไร
Mai mee tur chun mai mee krai gor mai roo dtaung tum yahng rai mai mee tur bpai suk kon ja sup son suk tao rai
Without you, I have no one, I don’t know what I must do, without you, how mixed up will I be?
เพิ่งได้รู้ ฉันเพิ่งเข้าใจ ว่าความรัก นั้นเป็นยังไง ดอกไม้คงไม่แย้มบาน สู้แดดฝนทุกเวลา ถ้าไม่มีเธอ
Perng dai roo chun perng kao jai wah kwahm ruk nun bpen yung ngai dauk mai kong mai yaem bahn soo daet fon took welah tah mai mee tur
I’ve just realized, I’ve just understood what love is like, the flowers won’t bloom, fighting the sun and rain all the time, if I don’t have you

(*,**)

   
คำร้อง วัลยา พระคุ้มครอง
ทำนอง/เรียบเรียง Vincent

Title: เมื่อไหร่ฉันจะรู้จักเธอจริงๆสักที / Meua Rai Chun Ja Roo Juk Tur Jing Jing Suk Tee (When Will I Finally Really Get to Know You?)
Artist: Tina
Album: OST ตะวันยอดรัก / Dtawun Yaut Ruk
Year: 2012

ใกล้ก็เหมือนไกล ทำไมเป็นอย่างนั้น
Glai gor meuan glai tummai bpen yahng nun
I’m close, but it’s like I’m far, why is it like that?
เหมือนจะคุ้นกัน แต่ก็ไม่ใช่
Meuan ja koon gun dtae gor mai chai
It’s like you’re familiar, but it’s also not
ในทุกทุกความห่วง เธอซ่อนอะไรเอาไว้
Nai took took kwahm huang tur saun arai ao wai
In every concern, what are you hiding?
เป็นความห่วงใย ที่ฉันเองก็กลัว
Bpen kwahm huang yai tee chun eng gor glua
It’s the concern that I’m afraid of

ถามเธอสักคำ ตัวจริงเธออยู่ไหน
Tahm tur suk kum dtua jing tur yoo nai
I’m asking you one thing; where’s the real you?
ที่มันเป็นไป มันไม่ใช่เธอ
Tee mun bpen bpai mun mai chai tur
What has happened isn’t you
เปิดเผยได้หรือเปล่า ฉันรับได้เสมอ
Bpert poey dai reu bplao chun rup dai samur
Can you reveal it? I’ll always accept you
ดีกว่าเธอ มาทำแบบนี้
Dee gwah tur mah tum baep nee
It’s better than you acting like this

(*) เหมือนฉันมีใจ ให้กับคนที่ไม่รู้จัก
Meuan chun mee jai hai gup kon tee mai roo juk
It’s like I have feelings for someone I don’t know
ยิ่งรักยิ่งคิดถึง ยิ่งหวั่นใจ
Ying ruk ying kit teung ying wun jai
The more I love you, the more I think of you, the more my heart shakes
เหมือนฉันรักเธอ โดยไม่รู้ เธอเป็นแบบไหน
Meuan chun ruk tur doy mai roo tur bpen baep nai
It’s like I love you without knowing how you are
ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ฉันจะได้รู้จักเธอ จริงๆ สักที
Gor mai roo wah meua rai chun ja dai roo juk tur jing jing suk tee
But I don’t know when I’ll finally really get to know you

ฉันไม่แน่ใจ ที่เธอทำเพื่อฉัน
Chun mai nae jai tee tur tum peua chun
I’m not sure that you do this for me
แม้จะเนิ่นนาน ก็ยังสงสัย
Mae ja nern nahn gor yung song sai
Though it’s been a while, I’m still suspicious
แยกแยะไม่ค่อยออก จริงไม่จริงอันไหน
Yaek yae mai koy auk jing mai jing un nai
I can’t really tell what’s real and what’s not
เธอคิดอะไร ฉันก็ไม่รู้
Tur kit arai chun gor mai roo
I don’t know what you’re thinking

(*,*)

Title: ปากแข็ง / Pahk Kaeng (Stubborn)
Artist: Tina
Album: MamaKiss
Year: 2010

ทุกวันได้พบสบตาทุกทีที่เจอ
Took wun dai pob sob dtah took tee tee jur
Every day I run into you and look into your eyes every time we meet
ก็กลับไปยิ้มเฝ้าฝันละเมอ
Gor glup pai yim fao fun lamur
And I end up smiling and daydreaming
ก็มันชอบเธอ แต่ไม่เคยกล้าจะบอก
Gor mun chaup tur dtae mai koey glah ja bauk
I like you, but I’ve never been brave enough to tell you

ก็ใจไม่เคยจะเป็นอะไรอย่างนี้
Gor jai mai koey ja pen arai yahng nee
My heart has never has anything wrong like this
ได้คุยกับเธอก็พูดไม่ดี
Dai kooey gup tur gor poot mai dee
When I talk to you, I don’t speak very well
แต่จิตใจนี้แทบอยากจะเข้าไปกอด
Dtae jit jai nee taep yahk ja kao pai gaut
But my heart nearly wants to jump you

(*) ก็ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร แค่มองอายๆ
Gor chun mai roo wah dtaung tum yahng rai kae maung ai ai
But I don’t know what I should do, I just look shyly
เผื่อเธอรู้ รู้ว่าตัวเธอคือคนที่ฉันอาย
Peua tur roo roo wah dtua tur keu kon tee chun ai
So you’ll know, know that you’re the person I’m shy about

(**) อยากจะบอกว่ารัก พูดไม่เป็น
Yahk ja bauk wah ruk poot mai pen
I want to tell you I love you, but I don’t know how to say it
อยากให้เธอได้เห็น เธอคือคนนั้น
Yahk hai tur dai hen tur keu kon nun
I want you to see that you’re the one
อยากให้เธอได้รู้ แล้วมารักกัน
Yahk hai tur dai roo laeo mah ruk gun
I want you to realize and love me
แต่ติดอยู่ที่ฉันนั้นมันคนปากแข็ง
Dtae dtit yoo tee chun nun mun kon pahk kaeng
But I’m stuck because I’m a stubborn person

ตั้งใจจะบอกให้เธอได้รู้วันนี้
Dtung jai ja bauk hai tur dai roo wun nee
I meant to tell you today
อึดอัดในใจต้องพูดสักที
Eut ut nai jai dtaung poot suk tee
It’s frustrating, I must finally say it
ก็เดินเข้าไปฉันมีอะไรจะบอก
Gor dern kao pai chun mee arai ja bauk
I walk up to you, I have something I want to tell you
ว่าไงสบายดีไหม เธอเป็นอย่างไร
Wah ngai sabai dee mai tur pen yahng rai
What’s up? How are you? How are things?
กำลังจะพูดเรื่องความในใจ
Gumlung ja poot reuang kwahm nai jai
I’m about to speak the things in my heart
แค่เธอจ้องตาเท่านั้นก็พูดไม่ออก
Kae tur jaung dtah tao nun gor poot mai auk
But just staring into your eyes and I can’t speak

(*,**,**,**)

Title: Sorry
Artist: Tina
Album: MAMAKISS
Year: 2010

ลิปสติกเอย ฉันผิดไป
Lipstick oey chun pit pai
Oh, liptstick, I made a mistake
ไม่น่าให้เธอจูบกับเขาเลย
Mai nah hai tur joob gupp kao loey
I shouldn’t have let you kiss him
หมอนที่คุ้นเคย เขาไม่มาแล้ว
Maun tee koon koey kao mai mah laeo
Oh, familiar pillow, he won’t come anymore

มาสคาร่า ฉันปัดตาตอนเช้า
Mascara chun pit dtah dtaun chao
The mascara that I put on this morning
แล้วเขาก็ทำมัน ไหลลงขอบตา
Laeo kao gor tum mun lai long kaup dtah
He’s made it run down my eyes
พอแล้วพอแล้ว จบแล้วกับคนอย่างนี้
Por laeo por laeo job laeo gup kon yahng nee
Enough is enough, I’m done with guys like this

(*) Sorry ทุกสิ่งที่อยู่กับฉัน ทุกเวลา
Sorry took sing tee yoo gup chun took welah
Sorry, everything that’s been with me all this time
จะไม่ให้คนนั้นเขากลับมา ทำร้าย
Ja mai hai kon nun kao glup mah tum rai
I won’t let him come back and hurt us
จะเป็นคนเดิมในไม่ช้า
Ja pen kon derm nai mai chah
I’ll be my old self again before long

ขอให้ใจให้อภัย ที่ฉันให้เธอไปกับเขามา
Kor hai jai hai apai tee chun hai tur pai gup kao mah
Heart, please forgive me that I let you go with him
ฉันให้สัญญา ฉันจะลืมเขา
Chun hai sunyah chun ja leum kao
I promise you I’ll forget him

(**) จะเอาทุกรอยยิ้ม ทุกสิ่งที่เคยเป็นฉัน
Ja ao took roy yim took sing tee koey pen chun
I’ll take every smile, every thing that was once me
ที่เหมือนในวันเก่า ย้อนคืนกลับมา
Tee meuan nai wun gao yaun keun glup mah
Like the days of the past have returned
พอแล้วพอแล้ว จบแล้วกับคนอย่างนี้
Por laeo por laeo job laeo gup kon yahng nee
Enough is enough, I’m done with guys like this

(*, **,*)
จะเป็นคนเดิมในไม่ช้า
Ja pen kon derm nai mai chah
I’ll be my old self again before long
จะเป็นคนเดิมในไม่ช้า
Ja pen kon derm nai mai chah
I’ll be my old self again before long

ไม่มีเธอ ฉันไม่มีใคร / Mai Mee Tur Chun Mai Mee Krai (Without You, I Have No One)
เมื่อไหร่ฉันจะรู้จักเธอจริงๆสักที / Meua Rai Chun Ja Roo Juk Tur Jing Jing Suk Tee (When Will I Finally Really Get to Know You?)
ปากแข็ง / Pahk Kaeng (Stubborn)
Sorry
วีน / Ween (Throw a Fit)
อย่างน้อยก็รักเธอเป็นเหมือนกัน / Yahng Noy Gor Ruk Tur Bpen Meuan Gun (At Least I Love You the Same)

   
All songs tagged Tina