Teen 8 Grade A

All posts tagged Teen 8 Grade A

Title: ของใคร / Kaung Krai (Whose)
Artist: Teen 8 Grade A
Album: Teen 8 Grade A
Year: 1998

(*) หัวใจใครหล่นอยู่ตรงนี้
Hua jai krai lon yoo dtrong nee
Whose heart has fallen right here?
ของใครทำหล่นอยากจะรู้
Kaung krai tum lon yahk ja roo
Whose has fallen? I want to know
รู้ตัวหรือเปล่าว่าใจเธอหายไป
Roo dtua reu bplao wah jai tur hai bpai
Do you realize that your heart is missing?
หัวใจใครหล่นอยู่ตรงนี้
Hua jai krai lon yoo dtrong nee
Whose heart has fallen right here?
ของใครทำหล่นบอกได้ไหม
Kaung krai tum lon bauk dai mai
Whose has fallen? Please tell me
หัวใจใครเอ่ยส่งคืนที่ไหนดี
Hua jai krai oey song keun tee nai dee
Whose heart is it? Where should I send it back to?

แกล้งมาทำเป็นทิ้ง
Glaeng mah tum bpen ting
Pretending like you’re throwing it away
อ่อยเอาไว้ให้เห็นใจหรือเปล่า
Oy ao wai hai hen jai reu bplao
Are you bating me to have sympathy for you?
เป็นของคนเดิมใช่หรือเปล่า
Bpen kaung kon derm chai reu bplao
Does it belong to the same person?
เจ้าของไปอยู่ที่ไหน
Jao kaung bpai yoo tee nai
Where has the owner gone?

ชอบมาลืมเอาไว้
Chaup mah leum ao wai
You like to forget it
ปล่อยเอาไว้เดี๋ยวก็ไปกันใหญ่
Bploy ao wai diao gor bpai gun yai
Leaving it behind, it’s getting out of hand
ช่วยมาเอาคืนไปหน่อยนี่ของใคร นี่ของใคร
Chuay mah ao keun bpai noy nee kaung krai nee kaung krai
Please take it back, whose is this? Whose is this?

(**) ส่งคืนกี่ครั้งก็ยังตีกลับก็ไม่มีคนรับ
Song keun gee k rung gor yung dtee glup gor mai mee kon rup
I send it back, but it still gets returned, no one accepts it
ส่งไปคราวนี้ถ้าตีกลับก็แปลว่าเกเรแล้วไง
Song bpai krao nee tah dtee glup gor bplae wah gay ray laeo ngai
This time, if I send it and it gets returned, that means you’re being mischievous

(*)

รีบติดต่อมานะอย่าทำเฉย ให้ฉันพลอยลำบาก
Reep dtit dtor mah na yah tum choey hai chun ploy lumbahk
Hurry up and get in contact with me, don’t act indifferent and make things difficult for me
ตรงนี้ไม่มีที่รับฝากไม่รู้จะเก็บตรงไหน
Dtrong nee mai mee tee rup fahk mai roo ja gep dtrong nai
This isn’t a lost and found, I don’t know where I’ll keep it
ส่งที่อยู่มานะอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไร
Song tee yoo mah na yoo tee nai bahn lek tee tao rai
I’ll send it to your home, what’s your address?
อยากจะเอาใจไปส่งให้ถึงมือให้ถึงตัว
Yahk ja ao jai bpai song hai teung meu hai teung dtua
I want to get this back to you

(**,*,**,*)

Title: ไปด้วยคน / Bpai Duay Kon (Tag Along)
Artist: Teen 8 Grade A
Album: Teen 8 Grade A
Year: 1998

(*) ไปฉันไปด้วยคน ไปนะไปด้วยคน
Bpai chun bpai duay kon bpai na bpai duay kon
I’ll tag along, I’ll tag along
ไปด้วยคนไม่บ่นอยู่แล้ว
Bpai duay kon mai bon yoo laeo
I’ll tag along, I won’t complain
ก็อยากจะไป ยัยยายอมฉัน
Gor yahk ja bpai yai yai yaum chun
I want to go! I’ll give up
ยอมทุกอย่างเลย ไปทำอะไรฉันไปด้วยคน
Yaum took yahng loey bpai tum arai chun bpai duay kon
Give up everything, whatever you’re going to do, I’ll tag along

(**) เธอจะไปกับฉันเหรอ เธอจะเอาอย่างนั้นเหรอ
Tur ja bpai gup chun ror tur ja ao yahng nun ror
You’re going to go with me, eh? That’s what you want to do, huh?
เธอจะไปกับฉันเหรอ เธอจะเอาอย่างนั้นเหรอ
Tur ja bpai gup chun ror tur ja ao yahng nun ror
You’re going to go with me, eh? That’s what you want to do, huh?

(***) มัน เหงา ๆ ๆ ๆ ๆ ไม่ได้เจอ เธอ เธอ เหอะนะ ๆ ๆ ๆ ๆ
Mun ngao ngao ngao ngao ngao mai dai jur tur tur hur na na na na na
It’s lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, not seeing you, you, you, oh
อยากจะเจอ เจอเธอ
Yahk ja jur jur tur
I want to see, see you

เธอจะไปดูหนังไปดู คอนเสิร์ต ไปด้วยน้า
Tur ja bpai doo nung bpai doo concert bpai duay nah
If you’re going to see a movie or see a concert, I’ll go too
เธอไปกินขนม ไปกินพิซซ่า ฉันไปด้วยน้า
Tur bpai gin kanom bpai gin pizza chun bpai duay nah
If you’re going to eat candy or eat pizza, I’ll go too
เธอไปซื้อรองเท้า ไปซื้อปากกา ฉันไปด้วยน้า
Tur bpai seu raung tao bpai seu bpahkgah chun bpai duay nah
If you’re going to buy shoes or buy pens, I’ll go too
เธอไปไหนเธอบอกฉันน้า
Tur bpai nai tur bauk chun nah
Wherever you’re going, tell me

(*,**,***)

ดีกว่าไปคนเดียว เธอไปที่ไหน
Dee gwah bpai kon diao tur bpai tee nai
It’s better than going alone, wherever you’re going
ฉันไปด้วย น้า ดีกว่ากินคนเดียว
Chun bpai duay nah dee gwah gin kon diao
I’ll go too! It’s better than eating alone
เธอกินที่ไหน ฉันไปด้วยน้า ดีกว่าเที่ยวคนเดียว
Tur gin tee nai chun bpai duay nah dee gwah toa kon diao
Wherever you’re eating, I’ll go too! It’s better than travelling alone
เธอเที่ยวที่ไหน ฉันไปด้วยน้า เธอไปไหนฉัน ไปด้วยน้า
Tur tiao tee nai chun bpai duay nah tur bpai nai chun bpai duay nah
Wherever you’re headed, I’ll go too! Wherever you’re going, I’ll go too

(*,*)

   

คำร้อง ID 507
ทำนอง ทนงศักดิ์ อาภรณ์ศิริ

Title: ขอบคุณ (เป็นเพราะเธอ) / Kaup Koon (Bpen Pror Tur) [Thank You (It’s Because of You)]
Artist: Teen 8 Grade A
Album: Teen 8 Grade A
Year: 1998

ฉันเคยบอกตัวเองว่า
Chun koey bauk dtua eng wah
I once told myself that
คงอาจสักวันจะไปให้ถึงฟ้า
Kong aht suk wun ja bpai hai teung fah
Some day I’ll reach the sky
และคนหนึ่งคือเธอที่ยอมเหนื่อย
Lae kon neung keu tur tee yaum neuay
And that one person is you who agreed to be tired
เพื่อตัวฉันได้ดังต้องการ
Peua dtua chund ai dung dtahng gahn
So I could do what I wanted

แต่ในวันวันนั้นฉันเองเคยมองผ่าน
Dtae nai wun wun nun chun eng koey maung pahn
But in those days I once looked past
ไม่เข้าใจความหมาย
Mai kao jai kwahm mai
I didn’t understand their significance
ฉันไม่เคยจะเห็นในสิ่งที่เธอทำ
Chun mai koey ja hen nai sing tee tur tum
I never saw the things you did

เมื่อวันผ่านเลยมาถึงวันหนึ่งวันนี้
Meua wun pahn loey mah teung wun neung wun nee
When the days passed by until today
วันที่เคยคิดไว้แสงดาวอยู่ปลายฟ้า
Wun tee koey kit wai saeng dao yoo bplai fah
The day I once thought of the starlight in the sky
คว้ามาอยู่ในมือฉันก็คิดถึงเธอ
Kwah mah yoo nai meu chun gor kit teung tur
I reach out my hand and miss you

(*) เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าเธอคือคนหนึ่ง
Perng kao jai wun nee wah tur keu kon neung
I just understood today that you were the one
ที่นำทางให้ฉัน และเป็นแรงส่งฉันมาอยู่ที่ตรงนี้
Tee num thang hai chun lae bpen raeng song chun mah yoo tee dtrong nee
Who led the way for me and were my strength to get me here

(**) ฉันมีวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะเธอเท่านั้น
Chun mee wun nee bpen yahng nee pror tur tao nun
I have today, I’m like this, only because of you
จะขอบคุณสักร้อยพันคำ
Ja kaup koon suk roy pun kum
I’ll thank you a hundred thousand times
กับที่เธอได้ทำ ดูเหมือนยังน้อยไป
Gup tee tur dai tum doo meuan yung noy bpai
But with the things you did for me, it seems too small
นับตั้งแต่นี้อยากจะขอสัญญาด้วยใจ
Nup dtung dtae nee yahk ja kor sunyah duay jai
From now on, I want to promise with my heart
จะให้สมที่เธอตั้งใจจะขอเป็นคนดี
Ja hai som tee tur dtung jai ja kor bpen kon dee
I’ll give you what you intended, I’ll be a good kid
คนที่เธออยากเห็น คนที่เธอภูมิใจ
Kon tee tur yahk hen kon tee tur poom jai
The kind you want to see, the kind you’re proud of

(*,**)

Title: ฝากไว้ได้ไหม / Fahk Wai Dai Mai (Can I Entrust It?)
Artist: Teen 8 Grade A
Album: Teen 8 Grade A
Year: 1998

ฝากใจฉันไว้ ฝากใจฉันไว้ ไว้ที่เธอจะได้ไหม
Fahk jai chun wai fahk jai chun wai wai tee tur ja dai mai
Can I entrust my heart, entrust my heart to you?
ก็ใจของฉัน ไม่เคยจะรักใคร รักใครได้เท่าเธอ
Gor jai kaung chun mai koey ja ruk krai ruk krai dai tao tur
My heart has never loved anyone, loved anyone as much as you

(*) ไม่ขอจะเป็นที่หนึ่ง ไม่หวังอะไรให้มากมาย
Mai kor ja bpen tee neung mai wung arai hai mahk mai
I don’t want to be number one, I’m not hoping for too much
แค่ขอ เมื่อวันที่เธอไม่มีใคร รู้ไว้ว่าเธอจะมีฉัน
Kae kor meua wun tee tur mai mee krai roo wai wah tur ja mee chun
I just ask that when you don’t have anyone else, remember that you have me

(**) เก็บความรักของฉันไว้ในใจ เผื่อวันใดที่เธอต้องการมัน
Gep kwahm ruk kaung chun wai nai jai peua wun dai tee tur dtaung gahn mun
Keep my love in your heart in case you need it some day
หากวันใดเธอไหวหวั่น ยังมีคนเฝ้าห่วงอยู่ตรงนี้
Hahk wun dai tur wai wun yung mee kon fao huang yoo dtrong nee
If one day you’re nervous, you still have someone worried about you right here

(***) เก็บความรักของฉันไว้ในใจ อยู่ตรงริมดวงใจก็ยังดี
Gep kwahm ruk kaung chun wai nai jai yoo dtrong rim duang jai gor yung dee
Keep my love in your heart, staying at your feet is still good
ไม่ต้องเป็นที่หนึ่ง แค่คนที่เธอรู้สึกดี แค่นี้ก็พอใจ
Mai dtaung bpen tee neung kae kont ee tur roo seuk dee kae nee gor por jai
I don’t have to be number one, Just a person whom you feel good about, just this is enough

ให้เธอรับไว้ ให้เธอรับไว้ ไว้สักคนจะได้ไหม
Hai tur rup wai hai tur rup wai wai suk kon ja dai mai
I want you to accept it, I want you to accept just this one person, okay?
แบ่งมุมเล็กเล็ก สักมุมในหัวใจ ให้ฉันที่รักเธอ
Baeng moom lek lek suk moom nai hua jai hai chun tee ruk tur
Share just a little space in your heart for me who loves you

(*,**,***)

Title: ถึงเธอ / Teung Tur (To You)
Artist: Teen 8 Grade A
Album: Teen 8 Grade A
Year: 1998

ฟ้าที่กว้างไกลฉันนั่งมองไป จนอาทิตย์ลับขอบฟ้า
Fah tee gwahng glai chun nun maung bpai jon ahtit lup kaup fah
I sit looking at the vast sky until the sun sets
ฉันนั่งมองจันทร์ฉันนั่งมองดาว ได้แต่คิดถึงเธอ
Chun nung maung jun chun nun maung dao dai dtae kit teung tur
I sit looking at the moon, I sit looking at the stars, I can only think of you

(*) รู้ไหมหัวใจฉันมีเธอ รู้ไหมแม้เราจะห่างกัน
Roo mai hua jai chun mee tur roo mai mae rao ja hahng gun
Do you know I have feelings for you? Do you know, even though we’re separated
แต่ฉันมีใจฝากไว้ให้เธอเสมอ
Dtae chun mee jai fahk wai hai tur samur
I’ve always set aside my heart for you?

(**) ฝากดวงดาวเป็นเพื่อนเธอ กล่อมให้เธอหลับฝันดี
Fahk duang dao bpen peuan tur glaum hai tur lup fun dee
I entrust the stars to be your friend, soothing you to sweet dreams
ทุกครั้งที่เธอเดียวดาย
Took krung tee tur diao dai
Every time you’re alone
ฝากเอาใจวางใกล้เธอ ติดตามเธอยามที่เหงาใจ
Fahk ao jai wahng glai tur dtit dtahm tur yahm tee ngao jai
I set my heart near you, following you when you’re lonely
ทุกเวลาของหัวใจ ฉันให้เธอ
Took welah kaung hua jai chun hai tur
Every moment of my heart, I give to you

ขอให้สายลมขอให้ดวงดาว นำความรักไปฝากเธอ
Kor hai sai lom kor hai duang dao num kwahm ruk bpai fahk tur
I want the wind and the stars to lead my love to you
ขอให้ฟ้าไกลช่วยคุ้มครองเธอ เธอคนดีของใจ
Kor hai fah glai chuay koom kraung tur tur kon dee kaung jai
I want the far-off sky to please protect you, you, the darling of my heart

(*,**,**)

ฝากไว้ได้ไหม / Fahk Wai Dai Mai (Can I Entrust It?)
ของใคร / Kaung Krai (Whose)
ขอบคุณ (เป็นเพราะเธอ) / Kaup Koon (Bpen Pror Tur) [Thank You (It’s Because of You)]
ไปด้วยคน / Bpai Duay Kon (Tag Along)
ถึงเธอ / Teung Tur (To You)

   
All songs tagged Teen 8 Grade A