Palmy

All posts tagged Palmy

Title: Ooh!
Artist: Palmy
Album: Beautiful Ride
Year: 2006

เธอ…เธออีกแล้ว ที่มารบมากวนหัวใจ
Tur tur eek laeo tee mah rop mah guan hua jai
You, again, you’ve come and bothered my heart
จะไปไหนเจอใครมากมาย ทำไมมันมอง..หาแต่เธอ
Ja bpai nai jur krai mahk mai tummai mun maung hah dtae tur
Wherever I go, I meet so many people, so why do I search only for you?
ไม่อยู่ อยู่ที่ไหน ใจดวงนี้ยังคงละเมอ
Mai yoo yoo tee nai jai duang nee yung kong lamur
You’re not here, where are you? My heart still daydreams
หลับตาฝันก็ยังพบเธอ ก็มีแต่เธอ
Lup dtah fun gor yung pob tur gor mee dtae tur
I go to sleep and dream and still see you, I have only you

(*) ฉันเป็นอะไรไม่รู้… ฉันใจไม่ค่อยอยู่
Chun bpen arai mai roo chun jai mai koy yoo
I don’t know what’s wrong with me, my heart isn’t really here
Ooh! แปลกจริงๆ Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว
Ooh bplaek jing jing ooh kit teung tur eek laeo
Ooh, it’s really strange, ohh, I miss you again
แปลกจริง… คิดถึงเธอจัง
Bplaek jing kit teung tur jung
It’s really strange, I really miss you

เรื่องอื่นไม่ค่อยสน ไม่อยากรู้เรื่องคนทั่วไป
Reuang eun mai koy son mai yahk roo reuang kon tua bpai
I’m not really interested in anything else, I don’t want to know about other people
อยากจะรู้เรื่องเธอนั่นไง จะทำยังไง
Yahk ja roo reung tur nun ngai ja tum yung ngai
I want to know about you, what should I do?

(*,*,*,*)

Ooh! คิดถึงเธออีกแล้ว.. แปลกจริง… คิดถึงเธอจัง
Ooh kit teung tur eek laeo bplaek jing kit teung tur jung
Ooh, I miss you again, it’s really strange, I really miss you

Title: นวด / Nuat (Massage)
Artist: Palmy (ปาล์มมี่)
Album: [Single]
Year: 2017

ใครบางคน ทำให้ฉันต้องปวดใจเจ้ากรรม
Krai bahng kon tum hai chun dtaung bpuat jai jao gum
Someone broke my heart, how unlucky
ทุกข์ระทมและเจ็บช้ำ ทุกที นวดยังไงถึงจะหาย
Took raton lae jep chum took tee nuat yung ngai teung ja hai
I’m hurting and suffering at all times, how to massage it until it’s better?
เหมือนร่างกาย เมื่อยก็เลยต้องนวด ปวดที่ใด
Meuan rahng gai meuay gor loey dtaung nuat bpuat tee dai
Like when my body is stiff, I need a massage, wherever it hurts
นวดไปตรงที่ปวด แต่หัวใจ นวดยังไงถึงจะหาย
Nuat bpai dtrong tee bpuat dtae hua jai nuat yung ngai teung ja hai
Just massage it where it hurts, but my heart? How to massage it until it’s better?

(*) นวด นวด หยุด หยุด นวดเส้น กดจุด
Nuat nuat yoot yoot nuat sen got joot
Massage, stop, massage, stop, use acupressure
เดี๋ยวตึง เดี๋ยวหย่อน เดี๋ยวเกร็ง เดี๋ยวผ่อน
Diao dteung diao yaun diao greng diao paun
Pull, then release, contract, then relax
นวด นวด หยุด หยุด ถึงใจถึงจุด เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวมันก็หาย
Nuat nuat yoot yoot teung jai teung joot diao jep diao mun gor hai
Massage, stop, massage, stop, to my heart, to the point, it’ll hurt for a moment, then it will get better

(**) ก็เหมือนที่เคยให้รักเธอมากแค่ไหน
Gor meuan tee koey hai ruk tur mahk kae nai
It’s like how much I once loved you
เดี๋ยวก็ต้องเจ็บช้ำเหมือนเดิมตลอด
Diao gor dtaung jep chum meuan derm dtalaut
In a moment, it always hurts the same
เจ็บและปวดเหมือนจะหายขาด แล้วเธอก็มาเหยียบซ้ำ
Jep lae bpuat meuan ja hai kaht laeo tur gor mah yap sum
It’s like my aches and pains are all healed, then you come and stomp all over me again
ก็เพราะว่าเส้นความรักมันจับไม่เจอ
Gor pror wah sen kwahm ruk mun jup mai jur
Is it because we can’t grasp the string of love?
หรือจริงๆความรักมันอยู่ที่เธอ
Reu jing jing kwahm ruk mun yoo tee tur
Or in reality, is my love with you?
จับเท่าไหร่ก็ไม่หายขาด ต้องแก้ด้วยการไม่รัก
Jup tao rai gor mai hai kaht dtaung gae duay gahn mai ruk
However much I knead, it doesn’t heal, it must be fixed by not loving

คิดถึงเธอขึ้นเมื่อไหร่ ก็ปวดใจทุกที
Kit teung tur keun meua rai gor bpuat jai took tee
Whenever I think about you, it breaks my heart every time
หาวิธีก็ไม่มีซักทาง ฉันก็เลยต้องกลับมา
Hah witee gor mai mee suk tahng chun gor loey dtaung glup mah
I’ve searched for a way, but there is none, so I must come back

(*,**)

เธอเข้ามาทำให้ฉันต้องเจ็บช้ำ
Tur kao mah tum hai chun dtaung jep chum
You came and made me hurt
เธอเป็นคนเดียวที่เข้ามาตอกย้ำ
Tur bpen kon diao tee kao mah dtauk yum
You’re the only one who comes and rubs it in
เธอเข้ามาทำให้ใจฉันออดแอด ปอดแปด เหยาะแหยะ เหลาะแหละ มันด่อกแด่ก
Tur kao mah tum hai jai chun aut aet bpaut bpaet yur yae lor lae mun dauk daek
You come and make me sickly, weak, feeble, unsteady, ill
ค่อกแคก กระตุกกระตัก มันหยุบมันหยับ…ที่ฉันต้องเจ็บเมื่อไหร่จะหาย
Kauk kaek gradtook gradtuk mun yoop mun yup tee chun dtaung jep meua rai ja hai
Coughing, spasming, crumpling… When will my pain be healed?

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : ปาล์มมี่ , วีรณัฐ ทิพยมณฑล , พีระนัต สุขสำราญ
เรียบเรียง : Cyndi Seui , Gramaphone Children

   

Palmy will never age! She still looks as good as ever, she still sings and dances as well as ever, and she still writes songs as fun as ever. Love the lyrics, comparing how a massage can make any of our body’s aches and pains go away, but how can it work for the heart? Love the music video as well, and how she always dances like no one’s watching~ 🙂

Title: ทบทวน / Top Tuan (Reconsider)
Artist: Palmy (ปาล์มมี่)
Album: Palmy
Year: 2001

อยู่กับสายลม อยู่กับแสงดาว อยู่กับความเหงาใจ
Yoo gup sai lom yoo gup saeng dao yoo gup kwahm ngao jai
Here with the wind, here with the stars, here with my loneliness
อยู่กับพื้นดิน อยู่กับพื้นทราย ปล่อยให้ใจว่างเปล่า
Yoo gup peun din yoo gup peun sai bploy hai jai wahng bplao
Here with the earth, here with the sand, leaving my heart empty

ทบทวนทุกสิ่ง ทบทวนทุกอย่าง ความหลังที่มันเป็นของเรา
Top tuan took sing top tuan took yahng kwahm lung tee mun bpen kaung rao
Reconsidering everything about our past
เพิ่งเคยรู้สึก เพิ่งเคยรู้จัก กับรักที่ต้องมาปวดร้าว
Perng koey roo seuk perng koey roo juk gup ruk tee dtaung mah bpuat rao
I’ve just felt it, I’ve just gotten to know a painful love

อยากจะหายตัว อยากจะหายไป ไม่ให้ใครเห็นหน้า
Yahk ja hai dtua yahk ja hai bpai hmai hai krai hen nah
I want to disappear, I want to vanish and not let anyone see me
หลบจากผู้คน หลบจากสายตา ให้เวลาหัวใจ
Lop jahk poo kon lop jahk sai dtah hai welah hua jai
Escaping from people, escaping from their gaze, giving my heart some time

(*) ทบทวนทุกสิ่ง ทบทวนทุกอย่าง เรื่องราวระหว่างเรามากมาย
Top tuan took sing top tuan took yahng reuang rao rawahng rao mahk mai
Reconsidering everything, so much happened between us
เสียดายที่สุด เสียใจที่สุด กับอะไรที่มันผ่านไป (จบไปแล้ว)
Sia dai tee soot sia jai tee soot gup arai tee mun pan bpai (jop bpai laeo)
It’s such a pity, it’s so sad, everything that happened (is over)

(*)

อาจไม่เหลือเธอ อาจไม่เหลือใคร อาจจะดูไร้ค่า
Aht mai leua tur aht mai leua krai aht ja doo rai kah
I might not have you left, I might not have anyone left, I might seem worthless
อาจไม่ได้ความ อาจมีน้ำตา แต่พยายามเข้าใจ
Aht mai dai kwahm aht mee num dtah dtae payayahm kao jai
It might not be what I expected, I might cry, but I’ll try to understand

ทบทวนทุกสิ่ง ทบทวนทุกอย่าง จะทำใจให้ยอมรับได้
Top tuan took sing top tuan took yahng ja tum jai hai yaum rup dai
Reconsidering everything, I’ll come to terms and be able to accept it
ฉันจะไม่โกรธ ฉันจะไม่เกลียด ผ่านมาก็ให้มันผ่านไป จบไปแล้ว
Chun ja mai groht chun ja mai gliet pahn mah gor hai mun pahn bpai jop bpai laeo
I won’t be angry, I won’t hate you, I’ll let bygones be bygones, it’s over

   

คำร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: ความเจ็บปวด / Kwahm Jep Bpuat (Pain)
Artist: Palmy
Album: Beautiful Ride
Year: 2006

ใคร คนที่เคยรู้ใจ รอยยิ้มที่เคยรู้จัก กำลังจะหายลับไปทุกที
Krai kon tee koey roo jai roy yim tee koey roo juk gumlung ja hai lup bpai took tee
Someone who once understood me and the smile I used to know are about to fade away
คำพูดที่ซึ้งใจ ที่เคยว่ารักมากมาย ไม่มีอีกแล้วนับจากนี้
Kum poot tee seung jai tee koey wah ruk mahk mai mai mee eek laeo nup jahk nee
The words that touched me, that used to say how much you love me, don’t exist anymore from now on

(*) ถ้าคนจะไป ก็ต้องไป
Tah kon ja bpai gor dtaung bpai
If someone is going to leave, they must leave
รักเท่าไรแต่ฉันคงทำได้เท่านี้
Ruk tao rai dtae chun kong tum dai tao nee
However much I love you, this is all I can do

(**) ได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวด
Dai dtae yin yaum rup kwahm jep bpuat
I can only accept the pain
และฉันจะอดทน แม้แทบขาดใจ
Lae chun ja ot ton mae taep kaht jai
And I’ll endure it, even though it’s nearly killing me
ไม่อาจจะวิ่งหนีความจริงที่มันโหดร้าย
Mai aht ja wing nee kwahm jing tee mun hoht rai
I shouldn’t run from the cruel truth
จะพร้อมจะยอมเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
Ja praum ja yaum kao jai kwahm bplian bplaeng
I’m ready and willing to understand the change
จะอยู่เพื่อเรียนรู้ความเจ็บปวด
Ja yoo peua rian roo kwahm jep bpuat
I’ll live to learn about the pain
จะฝืนเดินต่อไป เมื่อไร้เรี่ยวแรง
Ja feun dern dtor bpai meua rai riao raeng
I’ll force myself to keep walking when I’m out of strength
และคงมีที่สักวันนึง ฉันจะเข้มแข็ง
Lae kong mee tee suk wun neung chun ja kem kaeng
And there will be a day that I’ll be strong
ถึงแม้ไม่รู้ต้องนานสักเท่าไร
Teung mae mai roo dtaung nahn suk tao rai
Even though I don’t know how long it’ll be

เธอ เธอเคยเป็นทุกสิ่ง
Tur tur koey bpen took sing
You, you were once everything
จะขอขอบคุณทุกอย่าง ที่เคยให้ฉันจนวันนี้
Ja kor kaup koon took yahng tee koey hai chun jon wun nee
I want to thank you for everything that you’ve ever given me to this day

(*, **)

และคงมีที่สักวันนึง ฉันจะเข้มแข็ง
Lae kong mee tee suk wun neung chun ja kem kaeng
And there will be a day that I’ll be strong
ถึงแม้ไม่รู้ต้องนานสักเท่าไร
Teung mae mai roo dtaung nahn suk tao rai
Even though I don’t know how long it’ll be

   
คำร้อง : ขจรเดช พรมรักษา
ทำนอง : อภิชาติ พรมรักษา;ปาล์มมี่
เรียบเรียง : พูนศักดิ์ จตุระบุล;เทิดศักดิ์ จันทร์ปาน

Title: ความทรงจำสีจาง / Kwahm Song Jum See Jahng (Faded Memories)
Artist: Palmy (ปาล์มมี่)
Album: OST แฟนฉัน / Faen Chun
Year: 2003

ใครคนหนึ่ง คนนั้น ในวันหนึ่ง วันนั้น
Krai kon neung kon nun nai wun neung wun nun
Someone, back then,
เคยผูกผันกัน ซะมากมาย
Koey pook pun gun sa mahk mai
We used to have such a connection
เพราะวันที่ห่างเหิน มันก็เริ่มห่างหาย
Pror wun tee hahng hern mun gor rerm hahng hai
Because when we separated, it started to fade
เพียงแค่เพราะเราไม่เจอะกัน
Piang kae pror rao mai jur gun
Only because we didn’t see each other

(*) ไม่เรียกร้องให้กลับมา หรือว่าผลักใส หรืออะไรทั้งนั้น
Mai riak raung hai glup mah reu wah pluk sai reu arai tung nun
I don’t cry out or push for their return or anything like that
เก็บเอาไว้ในส่วนลึก ซ่อนอยู่อย่างนั้น รู้ว่ามันไม่ไปไหน
Gep ao wai nai suan leuk saun yoo yahng nun roo wah mun mai bpai nai
I keep it deep inside, hiding it like that, I know it’s not going anywhere
แม้กระทั่งตอนนี้ เขายังอยู่ตรงนั้น ในภาพทรงจำสีจางจาง
Mae gratung dtaun nee kao yung yoo dtrong nun nai pahp song jum see jahng jahng
Even now, he’s still right there, in a fading memory

เหมือนว่าจะเลือนหาย คล้ายว่าจะเลือนลาง
Meuan wah ja leuan hai klai wah ja leuan lahng
It’s like it’s fading away, like it’s disappearing
บางอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนไป
Bahng yahng gor yung mai bplian bpai
But some things are still unchanged

(*)

ในความทรงจำสีจาง
Nai kwahm song jum see jahng
In a fading memory

   
คำร้อง : มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง : เรืองกิจ ยงปิยะกุล

Title: Stay
Artist: Palmy
Album: Stay
Year: 2003

อาจมีฝนที่หล่นมาชั่วคราว และเมฆขาวที่ผ่านมาเพียงชั่วคืน
Aht mee fon tee lom mah chua krao ale mek kao tee pahn mah piang chua keun
There might be rain that falls for a while, and white clouds that pass only at night
เจอะกับลมก็ปลิวไป ไม่มีใครรื้อฟื้น ไม่ได้เป็นความยั่งยืนเสมอไป
Jur gup lom gor bpliew bpai mai mee krai reu feun maid ai bpen kwahm yung yeun samur bpai
When they meet the wind, they blow away, no one can bring them back, they can’t last forever

แต่กับเธอที่ผ่านมาชั่วคราว และเรื่องราวที่เปลี่ยนไปชั่วข้ามคืน
Dtae gup tur tee pahn mah chua krao lae reuang rao tee bplian bpai chua kahm keun
But you who pass by temporarily, and the story that changed over night
กับอะไรที่เป็นไป ก็ยังไม่เคยลืม เหมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจ
Gup arai tee bpen bpai gor yung mai koey leum meuan wah mun bpen suan neung kaung hua jai
I still haven’t forgotten the way things are, it’s like it’s a part of my heart

(*) เราไม่เคยจะรักกัน มีแต่วันที่อ่อนไหว ผ่านเลยไปและไม่เคยจะกลับมา
Rao mai koey ja ruk gun mee dtae wun tee aun wai pahn loey bpai lae mai koey ja glup mah
We never loved each other, we only had days we were weak, they’ve passed by and will never come back
เป็นแค่ความประทับใจ ที่ยังคงแน่นหนา มีแต่ฝนมีแต่ฟ้าที่เข้าใจ
Bpen kae kwahm bpratup jai tee yung kong naen nah mee dtae fon mee dtah fah tee kao jai
It’s just an impression that’s still steadfast, there’s only the rain, there’s only the sky that understands

(**) ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีร่มเงา กิ่งก้านมันไม่ได้สูงสักเท่าไร
Dtai dton mait ee mai mee rom ngao ging gahn mun mai dai soong suk tao rai
Under a tree that’s without shade, however tall its branches are
แต่รากลึกลงในดิน หยั่งลึกลงในใจ มีความหมายที่มากมายตลอดมา
Dtae rahk leuk lon nai din yung leuk long nai jai mee kwahm mai tee mahk mai dtalaut mah
The roots go deep into the earth, penetrating deep down in my heart, so meaningful all the time

( * , **)

หยั่งรากลึกลงในดิน หยั่งลึกลงในใจ มีความหมายที่มากมายตลอดมา
Yung rahk leuk lon nai din yung leuk long nai jai mee kwahm mai tee mahk mai dtalaut mah
The roots go deep into the earth, penetrating deep down in my heart, so meaningful all the time

Title: ปล่อย / Bploy (Let It Go)
Artist: Palmy
Album: Beautiful Ride
Year: 2006

ปล่อย ปล่อยให้หัวใจ ลืมวันที่เศร้าใจ
Bploy bploy hai hua jai leum wun tee sao jai
Let it go, let your heart forget the sad days
เรื่องที่งมงาย ลบมันออกไป เสียที
Reuang tee ngom ngai lop mun auk bpai sia tee
Remove the naive matters
กี่วันแล้ว ที่เป็นแบบนี้
Gee wun laeo tee bpen baep nee
It’s been many days already that it’s been like this
มองแบบในแง่ดี แค่อีกซักที หัวใจจะดีรู้ไหม
Maung bepnai ngae dee kae eek suk tee hua jai ja dee roo mai
Look at things positively once again, do you know your heart will be good?

(*) โลกมันยังหมุนไป อย่ามัวไปเสียดาย หัวใจ ของเรา
Lohk mun yung moon bpai yah mua bpai sia dai hua jai kaung rao
The world is still turning, don’t get caught up in our hearts’ regrets
ในเมื่อคนรักจริง อาจไม่ใช่เขา ช่างมัน ช่างมัน
Nai meua kon ruk jing aht mai chai kao chahng mun chahng mun
When the person whom we really love might not be the one, screw it, screw it
เก็บใจเอาไว้เถอะนะ ไม่นานเราคงจะลืม
Gep jai ao wai tur na mai nahn rao kong ja leum
Hold on to your heart, pretty soon we’ll forget

เหนื่อยพอแล้ว กับความผูกพัน
Neuay por laeo gup kwahm pook pun
I’m tired of relationships
ทิ้งมันให้เนิ่นนาน มันก็เท่านั้น ให้มันจบไป ดีไหม
Ting mun hai nern nahn mun gor tao nun hai mun jop bpai dee mai
Throw it away for a long time, that’s all, wouldn’t it be nice to let them end?

(*,*,*)

เก็บใจเอาไว้เถอะนะ ไม่นานเราคงจะลืม
Gep jai ao wai tur na mai nahn rao kong ja leum
Hold on to your heart, pretty soon we’ll forget

Title: กุญแจที่หายไป / Goon Jae Tee Hai Bpai (The Missing Key)
Artist: Palmy
Album: Beautiful Ride
Year: 2006

ฉันคอยเอาแต่กลัว ไม่คบใคร ปิดตัวเอง
Chun koy ao dtae glua mai kop krai bpit dtua eng
I keep being scared, not dating anyone, closing myself off
หลายคนดี แต่ฉันไม่ไว้ใจ…
Lai kon dee dtae chun mai wai jai
There are many good people out there, but I don’t trust them
เพราะมองใครต่อใคร ที่รักมา จบลงไป
Pror maung krai dtor krai tee ruk mah jop long bpai
Because looking at everyone who loves, it ends up coming to an end
ฉันกลัวทนไม่ไหว ที่รักเอง
Chun glua ton mai wai tee ruk eng
I’m afraid I wouldn’t be able to stand that happening to my love

(*) มีหัวใจไม่เคยได้ใช้
Mee hua jai mai koey dai chai
I have a heart I’ve never been able to use
จนเหมือนคนที่ไร้ จิตใจ
Jon meuan kon tee rai jit jai
Until I’m like a mindless person
ปิดตายทุกอย่างเสมอมา
Bpit dtai took yahng samur mah
I’ve always completely closed off everything
เธอเหมือนเป็นกุญแจที่หาย
Tur meuan bpen goon jae tee hai
You’re like the missing key
เป็นเหมือนคนที่ไขประตูให้ฉัน
Bpen meuan kon tee kai bpradtoo hai chun
You’re like the person who unlocked the door for me
เปิดใจดวงนี้ เปิดมันด้วยรัก…จากเธอ
Bpert jai duang nee bpert mund uay ruk jahk tur
You opened this heart, you opened it with your love

ถ้าฉันดีไม่พอ ไม่เหมือนใครอย่างเธอเจอ
Tah chun dee mai por mai meuan krai yahng tur jur
If I’m not good enough, not like anyone else you’ve met
เข้าใจกันใช่ไหม ที่ฉันเป็น
Kao jai gun chai mai tee chun bpen
You understand me and how I am, right?

(*)

Title: ช่วยมารับฉันที / Chuay Mah Rup Chun Tee (Please Come Pick Me Up)
Artist: Palmy
Album: Palmy
Year: 2001

ช่วยมารับฉันที มันไม่มีเรี่ยวแรง
Chuay mah rup chunt ee mun mai mee riao raeng
Please come pick me up, I don’t have any strength
ไม่เข้มแข็งพอรับเรื่องราวแบบนี้
Mai kem kaeng por rup reuang rao baep nee
I’m not strong enough to bear matters like this
ช่วยมารับฉันไป ไปไกลๆ ยิ่งดี
Chuay mah rup chun bpai bpai glai glai ying dee
Please come pick me up, the further away we go, the better
อยู่ตรงนี้ฉันไม่มีความหมาย
Yoo dtrong nee chun mai mee kwahm mai
I’m meaningless here

อยากจะไปเรื่อยเปื่อย
Yahk ja bpai reuay bpeuay
I want to go continuously
ฉันเหนื่อยที่จะเข้าใจ
Chun neuay tee ja kao jai
I’m tired of understanding
เรื่องอะไรก็ขอข้ามไปละกัน
Reuang arai gor kor kahm bpai la gun
Whatever issues, I want to pass over them

อยากจะไปเรื่อยเปื่อย
Yahk ja bpai reuay bpeuay
I want to go continuously
ฉันเหนื่อยกับความสัมพันธ์
Chun neuay gup kwahm sumpun
I’m tired of relationships
อย่าไปเอาแก่นสาร เพราะมันไม่มี
Yah bpai ao gan sahn pror mun mai mee
Don’t take my substance because I don’t have any

ช่วยมารับฉันที มันไม่มีที่ไป
Chuay mah rup chun tee mun mai mee tee bpai
Please come pick me up, I don’t have anywhere to go
อยากจะไปให้พ้นหน้าคนตรงนี้
Yahk ja bpai hai pon nah kon dtrong nee
I want to go and escape the faces of the people here
ช่วยมารับฉันไป ใจคอมันไม่ดี
Chuay ma rup chun bpai jai kor mun mai dee
Please come pick me up, my mind is terrible
อยู่ตรงนี้ตัวฉันไม่มีความหมาย
Yoo dtrong nee dtua chun mai mee kwahm mai
I’m meaningless here

Title: อยู่ต่อได้หรือเปล่า / Yoo Dtor Dai Reu Bplao (Can You Stay?)
Artist: Palmy
Album: Palmy
Year: 2001

เธอ จะรบกวนเธอมากไปไหม หากว่าเธอไม่รีบไปไหน
Tur ja rop guan tur mahk bpai mai hahk wah tur mai reep bpai nai
Hey, am I bothering you too much? If you’re not in a rush
อยากให้อยู่กับฉันได้ไหม ให้ราได้คุยกันก่อน
Yahk hai yoo gup chun dai mai hai rao dai kooey gun gaun
I want you to stay with me, let us be able to chat

เรา ที่คบกันมาถึงวันนี้ บอกได้เลยฉันรู้สึกดี
Rao tee kop gun mah teung wun nee bauk dai loey chun roo seuk dee
We’ve been dating until today, and I’m telling you I feel good
อยากให้เธอได้รู้สักที ได้เปิดหัวใจ
Yahk hai tur dai roo suk tee dai bpert hua jai
I want you to finally know, to open your heart

(*) (แต่เธออยู่)ได้หรือเปล่า เธอนั้นมีธุระอะไรหรือเปล่า
(Dtae tur yoo) dai reu bplao tur nun mee toora arai reu bplao
(But you) Can you stay? Are you busy with something
อยู่ด้วยกันสักพักนึงได้หรือเปล่า อยู่นั่งคุยสบายๆ ให้เราเรียนรู้กัน
Yoo duay gun suk puk neung dai reu bplao yoo nung kooey sabai sabai hai rao rian roo gun
Can you stay with me for a little bit, Sit and chat with me, let us learn about each other

เรา จากที่เคยใกล้ชิดผูกพัน อยากให้เราเป็นมากกว่านั้น
Rao jahk tee koey glai chit pook pun yahk hai rao bpen mahk gwah nun
We, from how close a connection we once had, I want us to be more than that
อยากให้เธอได้รู้จักฉัน มากกว่าที่เคยรู้จัก
Yahk hai tur dai roo juk chun mahk gwah tee koey roo juk
I want you to get to know me more than ever before

ฉัน อยากให้เราได้ใช้วันนี้ บอกเรื่องราวที่เราต่างมี
Chun yahk hai rao dai chai wun nee bauk reuang rao tee rao dtahng mee
I want us to use today to tell the different stories we have
ให้หัวใจได้รู้สึกดี มากกว่าที่เคย
Hai hua jai dai roo seuk dee mahk gwah tee koey
To let our hearts feel better than ever before

(*,*)