Moderndog

All posts tagged Moderndog

Title: บางสิ่ง / Bahng Sing (Something)
Artist: Moderndog
Album: Wake Up at Ten
Year: 2005

(*) อาจไม่เคยอยู่ในสายตา เหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจ
Aht mai koey yoo nai sai dtah meuan tur mai roo wah gumlung hai jai
I might not ever be in your sights, it’s like you don’t even know I’m alive
หากลองคิดดู สิ่งที่อยู่ก่อนจะทิ้งไปจากวันนี้ จะไม่เสียใจ
Hahk laung kit doo sing tee yoo gaun ja ting bpai jahk wun nee ja mai sia jai
If you tried thinking about the things that existed before you threw them away, today you wouldn’t be sad

อย่าบอกว่าเธอเสียใจ ก่อนนี้ไม่เคยจะสนใจ
Yah bauk wah tur sia jai gaun nee mai ikoey ja son jai
Don’t tell me you’re sorry, you never cared before
จากเธอไปเมื่อใด วันนั้น แล้วเธอจึงจะเข้าใจ
Jahk tur bpai meua dai wun nun laeo tur jeung ja kao jai
When you left that day, certainly you understood

(**) วันนี้เธอมีอยู่ วันนี้เธอคงจะไม่รู้
Wun nee tur mee yoo wun nee tur kong ja mai roo
Today you probably don’t know what you have
ความหมายที่มันมีอยู่ในสิ่งใด สิ่งนั้นเธอทิ้งมันไป
Kwahm mai tee mun mee yoo nai sing dai sing nun tur ting mun bpai
Or the meaning that exists in some things, those things you throw away

(*,**,*,*,*,*)

จากวันนี้ จะไม่เสียใจ
Jahk wun nee ja mai sia jai
From now on, I won’t be sad
จากวันนี้ จะไม่เสียใจ
Jahk wun nee ja mai sia jai
From now on, I won’t be sad

Title: ไปด้วยกัน / Bpai Duay Gun (Going Together)
Artist: Modern Dog
Album: ทิงนองนอย (Ting Nong Noy)
Year: 2008

งดงามอย่างจุมพิตกัน
Ngot ngahm yahng joom pit gun
It’s beautiful like a kiss
แสงดาวจูบกับแสงจันทร์ ค่ำคืนนี้
Saeng dao joop gup saeng jun kum keun nee
The starlight is kissing the moonlight tonight
หนทางอาจจะแสนไกล
Hon tahng aht ja saen glai
The road might be long
หัวใจเหนื่อยและล้าเท่าไร ไม่เคยยอม
Hua jai neuay lae lah tao rai mai koey yaum
However tired and exhausted our hearts get, we never give up

(*) แม้อาจล้มลง แต่ในวันนี้ยังคงจะฝัน
Mae aht lom long dtae nai wun nee yung kong ja fun
Though we might fall down, today we’ll still dream
และใฝ่จะข้ามมันไปหา
Lae fai ja kahm mun bpai hah
And aim to surpass it

(**) เธอและฉันจะก้าวไป สู่ฟ้าจะคว้ามาให้ได้
Tur lae chun ja gao bpai soo fah ja kwah mah hai dai
You and I will move forward towards the sky, we’ll be able to seize it
แม้มันอาจจะแสนลำบากเพียงไหน
Mae mun aht ja saen lumbahk piang nai
No matter how troublesome it is
เธอและฉันจะข้ามไป
Tur lae chun ja kahm bpai
You and I will cross over
สู่ฟากฟ้าที่ไกลแสนไกล ไปด้วยกัน
Soo fahk fah tee glai saen glai bpai duay gun
To the distant sky, going together

เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญ
Pror bpen sing tee sumkun
Because it’s something important
เพราะเราต่างก็รู้ว่ามันมีความหมาย
Pror rao dtahng go roo wah mun mee kwahm mai
Because we both know it’s meaningful
หัวใจที่เธอให้มา มันทำให้วันนี้มีค่า
Hua jai tee tur hai mah mun tum hai wun nee mee kah
The heart you gave me gives today value

(*,**)

ทางที่แสนไกล เราจะไปด้วยกัน
Tahng tee saen glai rao ja bpai duay gun
The road is so long, we’ll go together

(**)

แม้จะเหนื่อยแค่ไหน แม้ลำบากสักเท่าไร
Mae ja neuay kae nai mae lumbahk suk tao rai
No matter how tired we get, no matter how troublesome it is
แม้หนทางจะแสนไกล เราก็จะไม่ท้อ
Mae hon tahng ja saen glai rao ja mai tor
No matter how long the road is, we won’t be discouraged
เพราะว่าในวันนี้ และทุกวันที่ฉันมี
Pror wah nai wun nee lae took wun tee chun mee
Because today and every day that I have
ฉันและเธอก็รู้ดี ว่าเราจะไปด้วยกัน
Chun lae tur gor roo dee wah roa ja bpai duay gun
You and I know full well that we’ll go together

Title: ขอบคุณโชคดี / Kaup Koon Chohk Dee (Thank You, Good Luck)
Artist: Moderndog
Album: OST Hang Over Thailand
Year: 2016

รู้ไหมเราเดินมาไกลแค่ไหน
Roo mai rao dern mah glai kae nai
Do you know how far we’ve come?
รู้ไหมเราเดินมานานเท่าไหร่
Roo mai rao dern mah nahn tao rai
Do you know how long it took?
ภาพความทรงจำที่ตอกย้ำเพียงใด
Pahp kwahm song jum tee dauk yum piang dai
The memory that really emphasizes it
คือความเป็นจริงที่อยู่ข้างใน
Keu kwahm bpen jing tee yoo kahng nai
Is the reality that we’re in

(*) วันนั้น จวบจนถึงในวันนี้
Wun nun juap jon teung nai wun nee
From that day to this day
เรื่องราวมากมายฉันก็รู้ดี ผ่านสิ่งที่ทรมาน
Reuang rao mahk mai chung or roo dee pahn sing tee toramahn
I know full well we’ve gone through so many situations that have tortured us
จดจำ วันคืนที่มีความหมาย
Jot jum wun keun tee mee kwahm mai
Remembering the meaningful days and nights
เจ็บปวดเท่าไหร่ฉันไม่เคยเสียดาย
Jep bpuat tao rai chun mai koey sia dai
However much it hurts, I’ll never regret it
จะดีและร้ายฉันจะขอบคุณ
Ja dee lae rai chun ja kaup koon
Be it good or bad, I’ll give thanks

รู้ไหมว่าเราต้องเจออะไร
Roo mai wah rao dtaung jur arai
Do you know what we must face?
รู้ไหมว่าเราโชคดีเท่าไหร่
Roo mai wah rao chohk dee tao rai
Do you know how lucky we are?
อาจมีบางคราวที่พลาดพลั้งก้าวไป
Aht mee bahn krao tee plaht plung gao bpai
There might be some times that we take a wrong turn
แต่ทุก ๆ ครั้งยังลุกขึ้นไหว
Dtae took took krung yung look keun wai
But every time, we still get back on track

(*)

โชคดี โชคดี
Chohk dee chohk dee
Lucky, lucky
โชคดี โชคดี
Chohk dee chohk dee
Lucky, lucky

(*,*)

   
เนื้อร้อง : ธนชัย อุชชิน
ทำนอง : ธนชัย อุชชิน, เมธี น้อยจินดา
เรียบเรียง : moderndog

Title: วันนี้เมื่อปีก่อน / Wun Nee Meua Bpee Gaun (Today, Last Year)
Artist: Moderndog
Album: [Single]
Year: 2015

เรื่องราวเหล่านั้นที่แล้วมา
Reuang rao lao nun tee laeo mah
Those stories of the past
ใจฉันยังจดจำที่เคยค้างคา
Jai chun yung jot jum tee koey kahng kah
My heart still remembers what was once remaining
ความจริงก็รู้ไม่อาจ หวนคืนย้อนมา
Kwahm jing gor roo mai aht huan keun yaun mah
In truth, I know I shouldn’t turn things back
แม้ว่า จะอย่างไร
Mae wah ja yahng rai
No matter what

มาในวันนี้ หยดน้ำตา
Mah nai wun nee yot num dtah
Today, the tear drops
ค่อยๆ ลบเลือนหายไปอย่างช้าๆ
Koy koy lop leuan hai bpai yahng chah chah
Gradually and slowly fade away
ความจริงก็เห็นทุกสิ่ง ที่เจ็บช้ำมา
Kwahm jing gor hen took sing tee jep chum mah
In truth, I see everything that hurt me
ถึงครา ก็จางหาย
Teung krah gor jahng hai
It’s time for them to face away

ในวันที่ลมยังพัดจากเมื่อวาน
Nai wun tee lom yung put jahk muea wahn
When the wind is still blowing from yesterday
สิ่งที่ทรมานจะนานเพียงใด
Sing tee toramahn ja nahn piang dai
However long things will torture me
แค่ปล่อยให้กาลเวลาเยียวยา
Kae bploy hai gahn welah yiao yah
I just let time take care of it
จนฉันเข้าใจว่าสิ่งใด ผ่านมาแล้วก็ไป
Jon chun kao jai wah sing dai pahn mah laeo gor bpai
Until I understand that everything eventually passes

ในวันพรุ่งนี้ ตื่นขึ้นมา
Nai wun proong nee dteun keun mah
I’ll wake up tomorrow
ยังมีดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้า
Yung mee duang ahtit yoo bon taung fah
There will still be the sun in the sky
ผ่านคืนเหน็บหนาวจนวัน ที่สดใสกว่า
Pahn keun nep nao jon wun tee sot sai gwah
Getting through the cold night until it’s a brighter day
แค่ลืมตา ขึ้นอีกครั้ง
Kae leum dtah keun eek krung
I just open my eyes again

(*) ในวันที่ลมยังพัดจากเมื่อวาน
Nai wun tee lom yung put jahk muea wahn
When the wind is still blowing from yesterday
และสิ่งที่ทรมานจะนานเพียงใด
Sing tee toramahn ja nahn piang dai
However long things will torture me
แค่ปล่อยให้กาลเวลาเยียวยา
Kae bploy hai gahn welah yiao yah
I just let time take care of it
จนฉันเข้าใจว่าสิ่งใด ผ่านมาแล้ว สุดท้ายก็ไป
Jon chun kao jai wah sing dai pahn mah laeo soot tai gor bpai
Until I understand that everything passes by in the end

(*,*)
สุดท้ายก็ต้องไป ดั่งลมที่พัดมา
Soot tai gor dtaung bpai dung lom tee put mah
In the end, it must go like the blowing wind

   
คำร้อง/ทำนอง ธนชัย อุชชิน

Title: ตาสว่าง / Dtah Sawahng (Bright-Eyed)
Artist: Moderndog
Album: That Song
Year: 2004

ท้องฟ้าแสนจะกว้างใหญ่ หนทางยังคงยาวไกล แล้วเธอนั้นก็เดินจากไป
Taung fah saen ja gwahng yai hon tahng yung kong yao glai laeo tur nun gor dern jahk bpai
The sky is so vast, the way is still long, and you’ve left
เหลือเพียงเราที่ต้องห่าง กับวันเวลาที่แสนเลือนลาง กลับคืนมาเงียบเหงาอ้างว้างอย่างเคย
Leua piang rao tee dtaung hahng gup wun welah tee saen leuan lahng glup keun mah ngiap ngao ahng wahng yahng koey
Leaving only me who’s distanced from the fading days, returning to loneliness and emptiness as before

(*) สุดท้าย เรื่องราว ว่างเปล่า (ในใจ/ต่อไป)
Soot tai reuang rao wahng bplao (nai jai / dtor bpai)
In the end, the story is empty (in my heart / from now on)
ต้องเจอ ต้องเป็น แล้วจะเห็น ใช่ไหม
Dtaung jur dtaung bpen laeo ja hen chai mai
I must face it, it must be, and I’ll see, right?

(**) ท้องฟ้ายังอยู่ห่างไกล แล้วตัวเธอก็จากไป สายตาพลันสว่างขึ้นมา
Taung fah yung yoo hahng glai laeo dtua tur gor jahk bpai sai dtah plun sawahng keun mah
The sky is still far away, you’ve left, my sight immediately brightens up
ฝนโปรยปรายและผ่านไป เห็นความจริงที่ผ่านมา ย้ำเตือนฉันจำเอาไว้ทุกเวลา
Fon bproy bprai lae pahn bpai hen kwahm jing tee pahn mah yum dteuan chun jum ao wai took welah
Rain falls and passes, I see the truth that passes, reminding me to remember every time

ถึงเวลาที่ฉันนั้นควรสงบ ใช้ปัญญาที่เหลือทบทวน ที่ผ่านมา ให้เข้าใจ
Teung welah tee chun nun kuan sangop chai bpunyah tee leua top tuan tee pahn mah hai kao jai
It’s time that I should be at peace, to use my remaining knowledge to reconsider the past so I can understand

(*,**)

ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้
Tee tae tee tae tee tae
Actually, actually, actually

(*,**)

ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้
Tee tae tee tae tee tae tee tae tee tae
Actually, actually, actually, actually, actually

Title: สิ่งที่ไม่เคยบอก / Sing Tee Mai Koey Bauk (The Things I’ve Never Said)
Artist: Moderndog
Album: Love Me Love My Life
Year: 2001

บางครั้ง อาจยัง ไม่รู้ เนิ่นนาน ที่ยังคงอยู่
Bahng krung aht yung mai roo nern nahn tee yung kong yoo
Sometimes you might still not know, it’s been a long time that I’ve still been here

(*) เพราะเป็นสิ่ง ที่ไม่เคยบอก เพราะยังคง กลัวในคำตอบ
Pror bpen sing tee mai koey bauk pror yung kong glua nai kum dtaup
Because it’s something that I’ve never said, because I’ve still been afraid of the answer
เหมือนทุกอย่าง ไม่มีทาง แม้จะทำอย่างไร
Meuan took yahng mai mee tahng mae ja tum yahng rai
It’s like there’s no way for anything, no matter what I do

ทั้งหมดนั้น ที่ไม่เคยบอก เพราะสิ่งนั้น ยังไม่ชัดเจน
Tung mot nun tee mai koey bauk pror sing nun yung mai chut jen
All of that I’ve never told you because those things still aren’t clear
แล้ววันหนึ่ง กลายเป็นคำตอบ ว่าทุกอย่าง อาจไม่เคยพอ
Laeo wun neung glai bpen kum dtaup wah took yahng aht mai koey por
And one day, it’ll become the answer that everything might not be enough
เหลือเพียงสิ่ง ที่ยังรอ และมันคงห่างไกล ความเป็นจริง
Leua piang sing tee yung ror lae mun kong hahng glai kwahm bpen jing
All that’s left is the thing I’m still waiting for, and it’s probably very far away from reality

(*)

ทั้งหมดนั้น ที่ไม่เคยบอก เพราะสิ่งนั้น ยังไม่ชัดเจน
Tung mot nun tee mai koey bauk pror sing nun yung mai chut jen
All of that I’ve never told you because those things still aren’t clear
แล้ววันหนึ่ง กลายเป็นคำตอบ ทุกอย่างนั้น ยังไม่เคยพอ
Laeo wun neung glai bpen kum dtaup took yahng nun yung mai koey por
And one day, it’ll become the answer that everything still is never enough
เหลือเพียงสิ่ง ที่ยังรอ และมันคงห่างไกล ความเป็นจริง
Leua piang sing tee yung ror lae mun kong hahng glai kwahm bpen jing
All that’s left is the thing I’m still waiting for, and it’s probably very far away from reality

Title: Cloud
Artist: Moderndog
Album: [Single]
Year: 2014

ฟ้ายังคงมีเมฆลอย ตะวันเคลื่อนคล้อยและอาจมี ฝนเทลงมา
Fah yung kong mee mek loy dtawun kleuan kloy lae aht mee fon tay long mah
The sky still has floating clouds, the sun is following its path, and there might be pouring rain
ฉันยังเฝ้ารอ ทุกเวลา วันที่เราจะมา พบกันใหม่
Chun yung fao ror took welah wun tee rao ja mah pob gun mai
I’m still waiting all the time for the day we’ll meet again

(*) อีก(สัก)ที อีกสักคราว เธอรู้รึเปล่า ไม่ว่าจะอย่างไร
Eek suk tee eek suk krao tur roo reu bplao mai wah ja yahng rai
Again, once more, do you know? No matter what

(**) จะขอรอเธออยู่ตรงนี้ จุดหมายปลายทางที่มี
Ja kor ror tur yoo dtrong nee joot mai bplai tahng tee mee
I want to wait for you right here, that’s the goal I have
ให้ฉันลืมตาและพบเธออยู่ตรงนี้ ฝันนั้นคงเป็นจริงสักที
Hai chun leum dtah lae pob tur yoo dtrong nee fun nun kong bpen jing suk tee
Let me open my eyes and find you right here, that’s the dream that could finally be real

ในความเดียวดาย ฟ้ากำลังจะกลายเป็นสีหม่นอีกครั้ง
Nai kwahmd iao dai fah gumlung ja glai bpen see mon eek krung
During loneliness, the sky is about to change to a dark color again

แต่ใจยังคงหวัง หวังให้เราเจอกันในเช้าวันใหม่
Dtae nai jai yung kong wung wung hai rao jur gun nai chao wun mai
But I still hope, hope that we’ll meet in the morning of a new day

(*,**)

จะขอรอเธออยู่ตรงนี้ เธอคือความหมายที่มี
Ja kor ror tur yoo dtrong nee tur ke kwahm mai tee mee
I want to wait for you right here, you’re the significance I have
ให้ฉันลืมตาและพบเธออยู่ตรงนี้ ฝันนั้นคงเป็นจริงสักที
Hai chun leumd tah lae pob tur yoo dtrong nee fun nun kong bpen jing suk tee
Let me open my eyes and find you right here, that’s the dream that could finally be real

ฟ้ายังคงมีเมฆลอย ตะวันเคลื่อนคล้อยและอาจมี ฝนเทลงมา
Fah yung kong mee mek loy dtawun kleuan kloy lae aht mee fon tay long mah
The sky still has floating clouds, the sun is following its path, and there might be pouring rain

Title: ทบทวน / Top Tuan (Reconsider)
English Title: “Remind”
Artist: Moderndog
Album: [Single]
Year: 2014

สายลม แผ่วพลิ้วลิ่วลอยมา กลบร่องรอยน้ำตา
Sai lom paeo pliew liew loy mah glop raung roy num dtah
The wind softly flutters past, covering up the trail of tears
ในวัน ที่ใจ เธออ่อนล้า วันที่ฟ้าหมองหม่น
Nai wun tee jai tur aun lah wun tee fah maung mon
When your heart is exhausted, when the sky is dark

(*) อาจมีบางคราว ที่เธอช้ำใจ
Aht mee bahng krao tee tur chum jai
There might be some times that you’re hurt
ในบางเวลา ที่ไม่เหลือใคร
Nai bahng welah tee mai leua krai
Sometimes you don’t have anyone left
นานเท่าไร ต้องร้าวราน
Nahn tao rai dtaung rao rahn
However long it’s been, you grieve

(**) อยากบอกให้เธอได้ลองทบทวนทุกอย่าง ยังมีหนทาง
Yahk bauk hai tur dai laung top tuan took yahng yung mee hon tahng
I want to tell you so you can try to reconsider everything, there’s still a way
มองไปที่เส้นขอบฟ้างดงาม แม้ห่าง ยังมีคนเคียงข้าง ตรงนี้ยังมีใคร
Maung bpai tee sen kaup fah ngot ngahm mae hahng yung mee kon kiang kahng dtrong nee yung mee krai
Look at the beautiful horizon, though it’s far away, you still have someone beside you, you still have someone right here

ทุกครั้ง ที่เธอเจอสิ่งใด ทำให้ใจไหวหวั่น
Took krung tee tur jur sing dai tum hai jai wai wun
Every time you face something that makes your heart nervous
แล้วคง ผ่านพ้น ไปสักวัน อย่าให้มันต้องหวั่นไหว
Laeo kong pahn pon bpai suk wun yah hai mun dtaung wun wai
It’ll pass by some day, don’t let it shake you up

(*,**)

ที่แล้วมา ให้มันผ่านไป แม้เรื่องราว มากมายแค่ไหน
Tee laeo mah hai mun pahnbpai mae reuang rao mahk mai kae nai
The past has passed, however many memories there are
ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็น เช่นไร แต่เธอยังมีคนเข้าใจ
Mai roo wah proong nee ja bpen chen rai dtae tur yung mee kon kao jai
I don’t know how tomorrow will be, but you still have someone who understands

(**)

วันนี้แค่เธอได้ลองทบทวน ทุกอย่าง ยังมีหนทาง
Wun nee kae tur dai laung top tuan took yahng yung mee hon tahng
Today just try to reconsider everything, there’s still a way
มองไปที่เส้นขอบฟ้างดงาม แม้ห่าง ยังมีคนเคียงข้าง ตรงนี้ยังมีใคร
Maung bpai tee sen kaup fah ngot ngahm mae hahng yung mee kon kiang kahng dtrong nee yung mee krai
Look at the beautiful horizon, though it’s far away, you still have someone beside you, you still have someone right here

Title: กันและกัน / Gun Lae Gun (Together)
Artist: Moderndog
Album: Final Score…And More
Year: 2007

วันเวลาที่ล่วงเลยไป วันที่ใจต้องชินและชา
Wun welah tee luang loey pai wun tee jai dtaung chin lae chah
The time that passed by, the days our hearts became used to and numb
พายุยังวนเวียนกระหน่ำเข้ามา
Pahyoo yung won wian granum kao mah
The storm is still whirling and hammering down
วันเวลาที่ต้องเป็นไป วันที่ใจนั้นเริ่มจะล้า
Wun welah tee dtaung pen pai wun tee jai mun rerm ja lah
The time that had to be, the days our hearts began to grow weary
ที่ยังคงย้ำซ้ำเติมเราอยู่ทุกครา
Tee yung kong yum sum dterm rao yoo took krah
It’s still repeating, intensifying in us every moment

(*) ช่วงเวลา ที่แสนเหน็บหนาว
Chuang welah tee saen hen nao
During the time that’s so cold
ต้องปวดร้าว เธอนั้นยังมีฉัน
Dtaung puat rao tur nun yung mee chun
When you’re hurting, you still have me
ไม่อ้างว้าง ถ้าเราอยู่ข้างกัน
Mai ahng wahng tah rao yoo kahng gun
We’re not alone if we stay at each other’s side
จำเอาไว้ในวันเวลาที่เธออ่อนล้า เรานั้นยังมีกัน
Jum ao wai nai wun welah tee tur aun lah rao nun yung mee gun
Remember during the times you’re weary, we still have each other

บนทางเดินที่ยังยาวไกล เพียงแค่เดินข้ามไปด้วยกัน
Bot tahng dern tee yung yao glai piang kae dern kahm pai duay gun
On the path that’s still so long and far, we’ll just walk over it together
วันเวลาที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนกัน
Wun welah tee dtaung net neuay meuan gun
When we’re both tired
ความจริงชีวิตที่เป็นไป เพียงแค่ใจของเราเท่านั้น
Kwahm jing cheewit tee pen pai piang kae jai kaung rao tao nun
In reality, life is still going on, it’s just our hearts
ให้รู้ไว้ว่าฉันขอแค่อย่าเพิ่งท้อ
Hai roo wai wah chun kor kae yah perng tor
I’m letting you know I don’t want you to get discouraged

(*,*)

และอยู่ใน
Lae yoo nai
And during
(*)

เรานั้นยังมีกัน กันและกัน
Rao nun yung mee gun gun lae gun
We still have each other, together

Title: ก่อน / Gaun (Before)
Artist: Moderndog
Album: Moderndog
Year: 1994

ก่อนท้องฟ้าจะสดใส
Gaun taung fah ja sot sai
Before the sky would clear up
ก่อนความอบอุ่นของไอแดด
Gaun kwahm ob oon kaung ai daed
Before the warmth of the sun
ก่อนดอกไม้จะผลิบาน
Gaun dauk mai ja plibahn
Before the flowers blossomed
ก่อนความฝันอันแสนหวาน
Gaun kwahm fun un saen wahn
Before the dreams sweetened

(*) ในใจไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเข้ามา
Nai jai mai koey mee poodai jon kwahm ruk tur kao mah
In my heart I never had anyone until your love came in
ทำให้ดวงตาฉันเห็นความสดใส
Tum hai duang dtah chun hen kwahm sot sai
Making my eyes see things clearly
ข้างกายไม่เคยมีผู้ใด จนความรักเธอเมตตา
Kahng gai mai koey mee poodai jon kwahm ruk tur metdtah
I never had anyone at my side until your love was merciful
เป็นพลังให้ฉันสู้ต่อไป
Pen plung hai chun soo dtor pai
And became the strength for me to fight on

ก่อนดวงดาวจะเต็มฟ้า ก่อนชีวิตจะรู้คุณค่า
Gaun duang dao ja dtem fah gaun cheewit ja roo koon kah
Before the skies filled the sky, before life knew of your value
ก่อนสิ้นศรัทธาจากหัวใจ
Gaun sin saruntah jahk hua jai
Before the last of my beliefs left my heart

(*)
บนโลกที่โหดร้าย เหลือเกิน
Bon lohk tee hot rai leua gern
On a world that’s so cruel

ทั้งวิญญาณและหัวใจ ให้เธอครอบครอง
Tung winyahn lae hua jai hai tur kraup kraung
Both my heart and spirit now belong to you
ทั้งชีวิตให้สัญญา จะอยู่ จะสู้เพื่อเธอ
Tung cheewit hai sunyah ja yoo ja soo peua tur
My whole life, I promise to live and fight on for you

(*,*)
บนโลกที่โหดร้าย เหลือเกิน
Bon lohk tee hot rai leua gern
On a world that’s so cruel