Maew Jirasuk

All posts tagged Maew Jirasuk

Title: นักโทษประหาร / Nuk Toht Bprahahn (Death Row Prisoner)
Artist: Maew Jirasuk (เเมว จิรศักดิ์)
Album: Burn
Year: 2003

ขอบใจสักครั้งที่พยายาม อยากจะทำให้มันดูดี ฐานที่รักกันมา
Kaup jai suk krung tee payayahm yahk ja tum hai mun doo dee tahn tee ruk gun mah
Thank you for trying, for wanting to make the basis of our love look good
ขอบใจที่ถามที่ยังมีใจนะ ก่อนจากกันไป ต้องการอะไรอีกไหม ซึ้งใจจริงๆ
Kaup jai tee tahm tee yung mee jai na gaun jahk gun bpai dtaung gahn arai eek mai seung jai jing jing
Thank you for asking, for still having a heart and asking before we separate, is there anything else I need? I was really touched
ก่อนถูกเธอทิ้ง ฉันต้องการอะไร ก่อนถูกประหาร จะขออะไรก่อนตาย
Gaun took tur ting chun dtaung gahn arai gaun took bprahahn ja kor arai gaun dtai
What do I need before getting dumped by you? Before being put to death, what will I ask for before I die?

(*) ไม่ต้องแล้ว(มันจบแล้ว) จบแล้ว อย่าเลยอย่าเสียเวลากับฉันดีกว่า อย่าทำให้มันยากไป
Mai dtaung laeo (mun jop laeo) jop laeo yah loey yah sia welah gup chun dee gwah yah tum hai mun yahk bpai
There’s no need (it’s over), it’s over, don’t, it’s better not to waste time with me, don’t make it difficult
เมื่อไม่รัก ไม่รัก จบเลย ก็ทิ้งกันเลยเฉยๆ ง่ายๆ
Meua mai ruk mai ruk jop loey gor ting gun loey choey choey ngai ngai
When you don’t love me, you don’t love me, it’s over, so dump me, simple and easy
ใครจะเป็นจะตายช่างมัน แล้วก็แล้วกันไป
Krai ja bpen ja dtai chahng mun laeo gor laeo gun bpai
Forget about who will live or die, let bygones be bygones

ไม่ต้องไปคิดเป็นเวรเป็นกรรม ไม่ต้องทำว่าเธอยังแคร์ ขอแค่นี้ละกัน
Mai dtaung bpai kit bpen wen bpen gum mai dtaung tum wah tur yung care kor kae nee la gun
There’s no need to think of karma or sin, there’s no need to act like you still care, this is all I ask
ไม่ต้องเอื้อเฟื้อเยื่อใยกันปานนั้น ก่อนจากกันไป ต้องการอะไรอีกไหม ซึ้งใจจริงๆ
Mai dtaung eua feua yeua yai gun bpahn nun gaun jahk gun bpai dtaung gahn arai eek mai seung jai jing jing
There’s no need to be so generous, before you go, asking if there’s anything else I need, I’m really touched
ก่อนถูกเธอทิ้ง ฉันต้องการอะไร นักโทษประหาร ตอนนี้กำลังจะอยากตาย
Gaun took tur ting chaun dtaung gahn arai nuk toht bprahahn dtaun nee gumlung ja yahk dtai
What do I need before you dump me? Right now, this prisoner on death row wants to die

(*)

แล้วก็แล้วกันไปเถอะ ทำอะไรก็ทำไป ทิ้งก็ทิ้งกันไปเถอะ คนที่ตายก็ตายไป รักเธอ
Laeo gor laeo gun bpai tur tum arai gor tum bpai ting gor ting gun bpai tur kon tee dtai gor dtai bpai ruk tur
Let bygones be bygones, whatever you’re going to do, do it, if you’re going to dump me, then dump me, whoever dies will die, I loved you
เธอและเธอและเธอคนเดียว อื่นใดมากมายกว่านั้น ฉันไม่ขออะไร
Tur lae tur lae tur kon diao eun dai mahk mai gwah nun chun mai kor arai
You and you and you alone, I won’t ask for anything else more than that

(*)

มันจบแล้ว จบแล้ว อย่าเลยอย่าเสียเวลากับฉันดีกว่า อย่าทำให้มันยากไป
Mun jop laeo jop laeo yah loey yah sia welah gup chun dee gwah yah tum hai mun yahk bpai
It’s over, it’s over, don’t, it’s better not to waste time on me, don’t make it difficult
เมื่อไม่รัก ไม่รัก จบเลย ก็ทิ้งกันเลยเฉยๆ ง่ายๆ แค่ได้ตายด้วยมือของเธอก็สาก็สมใจ
Meua mai ruk mai ruk jop loey gor ting gun loey choey choey ngai ngai kae dai dtai duay meu kaung tur gor sah gor som jai
When you don’t love me, you don’t love me, it’s over, so dump me simple and easily, just to be able to die by your hand is fitting

   

คำร้อง : หน้ากากดำ
ทำนอง : จิรศักดิ์ ปานพุ่ม
เรียบเรียง : จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

Title: ทางใครทางมัน / Tahng Krai Tahng Mun (To Each Their Own)
Artist: Maew Jirasuk (แมว-จิระศักดิ์ ปานพุ่ม)
Album: Awake
Year: 2001

จบไปแล้วให้แล้วกันไปเลย ให้ถือว่าลงเอยกันแค่นี้
Jop bpai laeo hai laeo gun bpai loey hai teu wah long oey gun kae nee
It’s over, let’s let bygones be bygones, let’s just consider things over
นี่คือฉันไม่เห็นจะมีดี เธอไม่มีอะไรจะต้องเสียดาย
Nee keu chun mai hen ja mee dee tur mai mee arai ja dtaung sia dai
This is me, it doesn’t seem like I have anything good, you don’t have anything to regret

(*) ถามจริงๆ เธอเป็นอะไร นึกยังไงมาเป็นห่วงกัน
Tahm jing jing tur bpen arai neuk yung ngai mah bpen huang gun
I’m really asking, how are you? What have you been thinking? I worry about you
นี่ฉันมีค่าตั้งแต่เมื่อไร ฉันและเธอมันคนละทาง
Nee chun mee kah dtung dtae meua rai chun lae tur mun kon la tahng
When did I become worth anything? You and I each have our own paths
อย่าเสียเวลาทำความเข้าใจ อย่ามัวมาเยื่อใย กับคนๆ นี้
Yah sia welah tum kwahm kao jai yah mua mah yeua yai gup kon kon nee
Don’t waste time trying to come to an understanding, don’t get caught up with me

(**) อย่าห่วงว่าฉันจะเป็นจะตาย ห่างกันไว้ยิ่งไกลก็ยิ่งดี
Yah huang wah chun ja bpen ja dtai hahng gun wai ying glai gor ying dee
Don’t worry if I’ll live or die, the further away from me you get, the better
อย่างวันนั้นทิ้งกันอีกที ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
Yahng wun nun ting gun eek tee mai mee bpunhah arai chai mai
Abandon me again like that day, there’s no problem, right?
อยากให้ซึ้ง ให้คนมันตื้นตัน บอกกับฉันสักคำให้ชื่นใจ
Yahk hai seung hai kon mun dteun dtun bauk gup chun suk kum hai cheun jai
If you want to impress me and make me excited, tell me one thing to make me happy
จากวันนี้จนวันสุดท้าย จะไม่ย้อนคืนมาอีกเลย
Jahk wun nee jon wun soot tai ja mai yaun keun mah eek loey
From today until the day we die, you won’t come back again
ทางใครก็ทางมัน
Tahng krai gor tahng mun
To each their own

จบไปแล้ว ขอร้องให้เธอลืม ไม่เหลืออะไรเลยจะได้ไหม
Jop bpai laeo kor raung hai tur leum mai leua arai loey ja dai mai
It’s over, I’m begging you to forget, please don’t leave anything remaining
ไม่ต้องรัก เพราะฉันไม่มีใจ ฉันไม่มีอะไรที่เธอต้องการ
Mai dtaung ruk pror chun mai mee jai chun mai mee arai tee tur dtaung gahn
You don’t have to love me because I don’t have a heart, I don’t have anything that you want

(*,**,**)

ทางใครก็ทางมัน
Tahng krai gor tahng mun
To each their own

Title: รับได้ไหม / Rup Dai Mai (Could You Accept It?)
Artist: Maew Jirasuk (แมว จิรศักดิ์)
Album: Awake
Year: 2001

เธอ คนที่ดีพร้อม วันนี้เธอยอมทุกอย่างเพื่อฉัน
Tur kon tee dee praum wun nee tur yaum took yahng peua chun
You, a perfect person, today you surrendered everything to me
ฉัน คนที่ช่างฝัน รู้เพียงว่าฉันโชคดีเหนือใคร
Chun kon tee chahng fun roo piang wah chun chohk dee neua krai
Me, a big dreamer, knows only that I’m luckier than everyone else

(*) แต่ในใจ ยิ่งไหวยิ่งหวั่น กลัวว่าสักวันฉันอาจจะเสียเธอไป
Dtae nai jai ying wai ying wun glua wah suk wun chun aht ja sia tur bpai
But in my heart, the more nervous I get, afraid that some day, I might lose you
เมื่อวันนี้เพิ่งเริ่มรัก ทุกอย่างก็สดใส แต่นานไปมันอาจไม่เป็นอย่างนั้น
Meua wun nee perng rerm ruk took yahng gor sot sai dtae nahn bpai mun aht mai bpen yahng nun
When today I’ve just started to love, everything is bright, but after a while, things might not be like that

(**) จะรับได้ไหม ถ้าถึงวันนั้น ทุกอย่างที่เธอฝัน อาจเป็นแค่ภาพลวงตา
Ja rup dai mai tah teung wun nun took yahng tee tur fun aht bpen kae pahp luang dtah
Could you accept it if, when that day comes, everything you dreamed of might be just an illusion?
จะรักกันไหม ถ้าวันนึงเธอได้รู้ว่า แท้จริงคนอย่างฉัน มันก็แค่คนธรรมดา(คนนึง/ที่รักเธอ)
Ja ruk gun mai tah wun neung tur dai roo wah tae jing kon yahng chun mun gor kae kon tummadah (kon neung / tee ruk tur)
Would you love me if, one day, you knew that in reality, someone like me is just an average guy (who loves you)?

รู้ รู้ว่าเธอรัก และฉันก็รักเธอเท่าชีวิต
Roo roo wah tur ruk ale chun gor ruk tur tao cheewit
I know, I know you love me, and I love you as much as my life
ก็รู้ ว่าเธอก็คงคิด ว่าคนอย่างฉันสำคัญเหนือใคร
Gor roo wah tur gor kong kit wah kon yahng chun sumkun neuay krai
But I know that you probably think a person like me is more special than anyone else

(*,**,**,**)

   
คำร้อง : ปิติ ลิ้มเจริญ
ทำนอง : ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียง : จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

Title: เลิกรา / Lerk Rah (Break Up)
Artist: Maew Jirasuk (แมว จิรศักดิ์)
Album: Get Up Higher
Year: 1999

เธอกับเขาเกินเลยไม่เคยได้คิด
Tur gup kao gern loey mai koey dai kit
You and him is too much, I never thought
ปล่อยความใกล้ชิดทำร้ายใจเราเรื่อยมา
Bploy kwahm glai chit tum rai jai rao reuay mah
I let your closeness continuously destroy my heart
หลบความจริงที่เราต่างมีปัญหาเย็นชา
Lop kwahm jing tee rao dtahng mee bpunhah yen chah
Erasing the truth that we both had our own silent problems
ดื้อต่อกัน จนมันยากเกินดูแล
Deu dtor gun jon mun yahk gern doo lae
We were stubborn towards each other until it was too difficult to look after

(*) เจ็บปวดที่เราไว้ใจยอมทนเหนื่อยใจเรื่อยมา
Jeb bpuat tee rao wai jai yaum ton neuay jai reuay mah
It hurts that I trusted you and endured the tiredness
อยากจบปัญหาแล้วไปจากกัน
Yahk jop bpunhah laeo bpai jahk gun
I want to end the problems and leave

(**) ขอให้ทิ้ง ทิ้งกันอย่ามีเยื่อใย
Kor hai ting ting gun yah mee yeua yai
I want you to dump me, don’t hold any lingering ties
ตัดใจให้จบ อย่าอยู่ อย่าเป็นห่วงกัน
Dtut jai hai jop yah yoo yah bpen huang gun
Give up and end it, don’t stay, don’t worry about me
ส่วนฉันคนนี้ก็คงเศร้าใจไม่นาน
Suan chun kon nee gor kong sao jai mai nahn
As for me, I won’t be sad for very long
อย่าทำสงสารแกล้งดีให้ฉันตายใจ
Yah tum song sahn glaeng dee hai chun dtai jai
Don’t come and pity me, acting nice for me to die

หากตัวเธอยังพอจะได้คิด
Hahk dtua tur yung por ja dai kit
If you’re still thinking about it
อยากฝากสักนิดให้คิดว่าเธอเลือกใคร
Yahk fahk suk nit hai kit wah tur leuak krai
I want to leave you with a little something for you to think about who you choose
หากเลือกเขา ตัวเราไม่มีปัญหาคาใจ
Hahk leuak kao dtua rao mai mee bpunhah kah jai
If you choose him, I won’t have any qualms about it
ให้จบกันไป ต่อไปก็คงเลิกลา
Hai jop gun bpai dtor bpai gor kong lerk lah
Let’s end this, any longer and we’d break up anyway

(*,**,*,**)

ตัวเธอคงพอใจที่เลิกลา
Dtua tur kong por jai tee lerk lah
You’d be satisfied breaking up

   
คำร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : จิรศักดิ์ ปานพุ่ม
เรียบเรียง : จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

Title: ข้าบดินทร์ / Kah Badin (The King’s Servant)
Artist: Maew Jirasuk (จิรศักดิ์ ปานพุ่ม)
Album: OST ข้าบดินทร์ / Kah Badin
Year: 2015

แผ่นดินนี้ ฉันมีความสุข แผ่นดินนี้ ฉันมีความรัก
Paen din nee chun mee kwahm sook paen din nee chun mee kwahm ruk
In this country, I’m happy, in this country, I have love
บรรพชนปกป้องด้วยเลือดและชีวิต จนวันนี้ วันที่ยังเป็นไทย
Bunpachon bpok bpaung duay leuat lae cheewit jon wun nee wun tee yung bpen tai
Our ancestors protected us with their blood and their lives until this day, we’re still Thailand

(*) หากมีใคร ต้องการมาครอบครอง จะตะโกนร้อง กู่ก้องบอกมันไป
Hahk mee krai dtaung gahn mah kraup kraung ja dtagohn raung goo gaung bauk mun bpai
If someone wants to take over, we’ll shout out for them to leave

(**) แม้ผงธุลีก็อย่าหวัง ตารางนิ้วเดียวอย่าได้ฝัน จะป้องกัน หวงแหนยิ่งกว่าชีวิต
Mae pong toolee gor yah wung dtahrahng niew diao yah dai fun ja bpaung gun huang haen ying gwah cheewit
Don’t hope for even the dust, don’t dream about even taking an inch, we’ll protect it and guard it with our lives
ฉันมีเธอเป็นความหวัง แต่โชคชะตาฟ้าลิขิต ไม่อาจรู้ พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
Chun mee tur bpen kwahm wung dtae chohk chadtah fah likit mai aht roo proong nee ja bpen yahng rai
I have you as my hope, but destiny and fate might not know how tomorrow will be

(***) แผ่นดินนี้ ฉันยอมเป็นข้า แผ่นดินนี้ ฉันพร้อมวางชีพไว้
Paen din nee chun yaum bpen kah paen din nee chun praum wahng cheep wai
For this country, I’m willing to be a slave, for this country, I’m ready to give my life
แค่อยากขอ ก่อนจะเป็นวาระสุดท้าย แค่สักวัน ให้ฉันได้เคียงเธอ
Kae yahk kor gaun ja bpen wahra soot tai kae suk wun hai chun dai kiang tur
I just want to ask, before my final moments, for just a day I can be by your side

(*,**,***)

Title: ถ้าเธอต้องการ / Tah Tur Dtaung Gahn (If You Want)
Artist: Maew Jirasuk (แมว จิรศักดิ์)
Album: In the Mood
Year: 2001

ถึงแม้เจ็บช้ำ ถึงแม้ร้อนรน
Teung mae jep chum teung mae raun ron
Though it hurts, though I’m impatient
ฉันก็จะทนเก็บไว้
Chun gor ja ton gep wai
I’ll endure it
ถึงแม้วันนี้ ฉันต้องเสียใจ
Teung mae wun nee chun dtaung sia jai
Though today I must be sad
จะรับเอาไว้ไม่กลัว
Ja rup ao wai mai glua
I’ll accept it, I’m not afraid

(*) บอกให้ฉันรู้ ถ้าเธอรักเขาอยู่
Bauk hai chun roo tah tur ruk kao yoo
Tell me if you love him
อย่ามัวปิดบังฉันเลย
Yah mua bpit bung chun loey
Don’t hide it from me
สายตาที่ฟ้อง มันเรียกร้องเปิดเผย
Sai dtah tee faung mun riak raung bpert poey
Your eyes that indicate it are crying out for you to reveal it
ก่อนเธอไม่เคยเป็นอย่างนี้
Gaun tur mai koey bpen yahng nee
You were never like this before

(**) เมื่อมันคือความต้องการ
Meua mun keu kwahm dtaung gahn
When it’s your desire
ที่ใจเธอนั้นเรียกร้อง
Tee jai tur nun riak raung
What your heart is crying out for
จะทนมันไปทำไมให้ปวดร้าว
Ja ton mun bpai tummai hai bpuat rao
Why put up with this and hurt?
เมื่อความเป็นจริงรักเรา
Meua kwahm bpen jing ruk rao
When in reality, our love
ต้องจบลงแล้วครั้งนี้ อย่ามีเยื่อใย
Dtaung jop long laeo krung nee yah mee yeua yai
Must end this time, don’t cling to me
ความต้องการจากใจ เธอต้องการใครก็รู้ดี
Kwahm dtaung gahn jahk jai tur dtaung gahn krai gor roo dee
It’s the desires from your heart, we know full well who you want

(*,**,**)

ตัวฉันยอมจากไป เธอต้องการใครฉันรู้ดี
Dtua chun yaum jahk bpai tur dtaung gahn krai chun roo dee
I’ll willingly leave, I know full well who you want

   
คำร้อง : สกุณตลา อารีย์สมาน
ทำนอง : สกุณตลา อารีย์สมาน
เรียบเรียง : จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

Title: Degree of Freedom
Artist: Maew Jirasuk ft. Kluaythai (แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม feat. กล้วยไทย)
Album: [Single]
Year: 2015

(*) ฉันหลงใหลในสิ่งลวงตา
Chun long lai nai sin luang dtah
I’m fascinated by the illusion
เอื้อมมือไปไขว่คว้าไม่เจอ
Euam meu bpai kwai kwah mai jur
I reach out my hand to grab it, but don’t find it
เหมือนเคว้งคว้างอยู่ในหลุมดำ
Meuan kweng kwahng yoo nai loom dum
It’s like I’m drifting in a black hole
อิสระอยู่ที่ไหนไม่เข้าใจ
Isara yoo tee nai mai kao jai
Where is the freedom? I don’t understand

(**) สุดท้ายแล้วฉันก็หยุดตามหา
Soot tai laeo chun gor yoot dtahm hah
Finally, I stop searching
กลับมาลองสบตาตัวฉันเอง
Glup mah laung sop dtah dtua chun eng
I end up trying to look into my own eyes
ที่จริงคำตอบนั้นมันอยู่ไม่ไกล
Tee jing kum dtaup nun mun yoo mai glai
In reality, that answer isn’t far
อยู่ตรงนี้ ตรงที่ใจ
Yoo dtrong nee dtrong tee jai
it’s right here, right at the heart
แล้วแต่ใจบันดาล
Laeo dtae jai bundahn
It’s up to the heart to inspire

Degree of Freedom

เพียงลืมตาก็เรียกร้อง ต้องการอ้อมกอดทันที
Piang leum dtah gor riak raung dtaung gahn aum gaut tun tee
I just open my eyes and cry out, I need a hug immediately
นี่คือมนุษย์เราใช่ไหม (และไม่ว่าใครทั้งนั้น)
Nee keu manoot rao chai mai (lae mai wah krai tung nun)
This is us, isn’t it? (And everybody else)
อยากได้นั่น อยากได้นี่ อยากมีอย่างที่ใครๆ
Yahk dai nun yahk dai nee yahk mee yahng tee krai krai
We want that, want this, want to have things like everyone else
ก็คิดว่าใจมันเสรี (เอาแต่ใจทั้งนั้น)
Gor kit wah jai mun sayree (ao dtae jai tung nun)
And we think our heart is free (It’s totally selfish)

เพราะโลกใบนี้กำหนดมาให้เราแตกต่างกัน
Pror lohk bai nee gumnot mah hai rao dtaek dtahng gun
Because this world has denoted we would be different
เพราะฉันกับเธอไม่ได้มีทุกสิ่งที่เหมือนกัน
Pror chun gup tur mai dai mee took sing tee meuan gun
Because you and I aren’t completely similar
แค่มีช่องว่างให้เราได้ทำอะไรในสิ่งที่ใจต้องการ
Kae mee chaun wahng hai rao dai tum arai nai sing tee jai dtaung gahn
There’s only a gap making us able to do anything for the things we desire
แต่ไม่ใช่มากัดกัน
Dtae mai chai mah gut gun
But not come to fight it

(*,**)

(***) ความเป็นคน มันเป็นเพียง สัญชาตญาณอิสรภาพ
Kwahm bpen kon mun bpen piang sunchaht yahn ertsarapahp
Human beings are only the instinct of freedom
ไม่ยอมให้ใครมาคอยบงการ (Degree of Freedom)
Mai yaum hai krai mah koy bong gahn (degree of freedom)
Refusing to let anyone command them (degree of freedom)
ต้องได้โน่น ต้องได้นี่ มีเพียงตรรกะ ความคิดบ้าๆ
Dtaung dai nohn dtaung dai nee mee piang dtukga kwahm kit bah bah
We must get that, must get this, there’s only thoughts and crazy ideas
บ้างใช้สงคราม อ้างอิสรภาพ (Degree of Freedom)
Bahng chai song krahm ahng isaraphap (degree of freedom)
Some use war to claim their freedom (degree of freedom)

พอเถอะพอสักที พอเถอะพอสักที
por tur por suk tee por tur por suk tee
Enough is enough! Enough is enough!
พอเถอะพอสักที พอเถอะพอสักที
por tur por suk tee por tur por suk tee
Enough is enough! Enough is enough!

Stop
Degree of Freedom

(*,**,***,***)

Title: ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกลืม / Chun Mai Dai Gert Mah Peua Took Leum (I Wasn’t Born to Be Forgotten)
Artist: Maew Jirasuk (แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม)
Album: [Single]
Year: 2015

Ask your heart again
Think carefully and give me an answer
Ask how much you still love me

It’s like with each day it gets less and less
Gradually lessening until it’s all gone
Letting it go on wouldn’t be good or pretty

(*) It’s the honor I have in my heart

(**) I wasn’t born to be forgotten
I’ve never imagined having a worthless life
If I’m not touching enough, I must say good-bye
While we’re still looking at each other
While I still have something left for you to remember

You thought you had someone who loved you
No matter what difficulties you faced
He still has never run away
But I’m not that kind of guy
Before my love was immense
It hurts right now that I’m better off dead

(*,**)

If I’m not touching enough, I must say good-bye
While we’re still looking at each other, okay?

(**,**)
For you to remember

Title: ถ้ามันมี / Tah Mun Mee (If He Exists)
Artist: Maew Jirasuk (แมว จิรศักดิ์)
Album: Catarock OSX
Year: 2013

สายตาที่มองฉัน นับวันยิ่งไม่มีหัวใจ
Sai dtah tee maung chun nup wun ying mai mee hua jai
The look in your eyes as you look at me, each day the more it seems like you don’t have feelings for me
อ้อมแขนที่เคยกอดกัน
Aum kaen tee koey gaut gun
Your arms that once embraced me
มันเหมือนไม่เหลือความอุ่นไอ
Mun meuan mai leua kwahm op ai
Are like they don’t have any warmth left

(*) รักเธอเท่าชีวิต รักเธอที่สุดในหัวใจ
Ruk tur tao cheewit ruk tur tee soot nai hua jai
I loved you as much as my life, I loved you with all of my heart
สุดท้ายถ้ามันไม่พอ ไม่รักกันแล้วก็จบไป
Soot tai tah mun mai por mai ruk gun laeo gor jop bpai
In the end, if it’s not enough, if you don’t love me, then it’s over

(**) แค่จะขอ ให้เธอโชคดี
Kae ja kor hai tur chohk dee
I’ll just wish you good luck
ให้พบคนที่อยากเจอ คนที่ได้อย่างใจ
Hai pob kon tee yahk jur kon tee dai yahng jai
I hope you find the guy you’re looking for, the person you desire
ที่เขารักเธอ รักเธอกว่าฉัน ถ้ามันมี
Tee kao ruk tur ruk tur gwah chun tah mun mee
Who will love you, love you more than me, if he exists

(*,**)

ไม่ต้องห่วงคนที่รักเธอกว่าใคร
Mai dtaung huang kon tee ruk tur gwah krai
You don’t have to worry about the person who loves you more than anyone else
ไม่ต้องห่วงใครสักคน
Mai dtaung huang krai suk kon
You don’t have to worry about anyone
ถ้าคิดจะมีคนใหม่ ที่เขาซึ้งใจ
Tah kit ja mee kon mai tee kao seung jai
If you’re thinking of having someone new who impresses you
ซึ้งใจกว่าฉัน ก็ยินดี
Seung jai gwah chun gor yin dee
Impresses you more than me, then I’m happy for you

ก็ขอให้เจอคนใหม่ ที่เขารักเธอ
Gor kor hai jur kon mai tee kao ruk tur
But I want you to find someone new who loves you
รักเธอกว่าฉัน ถ้ามันมี
Ruk tur gwah chun tah mun mee
Loves you more than me, if he exists

Title: หนทางสู่กลางใจเธอ / Hon Tahng Soo Glahng Jai Tur (The Path to the Middle of Your Heart)
Artist: Maew Jirasuk
Album: OST เรือนริษยา / Reuan Rit Yah
Year: 2014

หนทางสู่กลางใจเธอ แม้มันจะแสนไกล
Hon tahng soo glahng jai tur mae mun ja saen glai
The path to the center of your heart, even though it’s so long
ฉันก็จะเดินไป โดยไม่หวั่นอะไร ฉันมั่นใจ
Chun gor ja dern bpai doy mai wun arai chun mun jai
I’ll travel it without being nervous of anything, I’m certain

แม้เธอไม่เคยรับรู้ ฉันก็ไม่ท้อใจ
Mae tur mai koey rup roo chun gor mai tor jai
Even though you never realize it, I’m not discouraged
ยังจะคงเดินไป ไปให้ถึงใจเธอ ในสักวัน
Yung ja kong dern bpai bpai hai teung jai tur nai suk wun
I’ll still travel on to reach your heart some day

เพราะฉันรักเธอ รักเกินตัดใจแล้ว
Pror chun ruk tur ruk gern dtut jai laeo
Because I love you, I love you too much to give you up
จะให้ฉัน ไม่อดทนรอได้ไง
Ja hai chun mai ot ton ror dai ngai
If you will let me, how could I not endure waiting?

(*) หัวใจมันบอกว่ารัก รักเธอหมดหัวใจ
Hua jai mun bauk wah ruk ruk tur mot hua jai
My heart is telling you that I love you, I love you with all of my heart
ให้ฉันเดินอีกไกลแค่ไหน จะยิ่งเดินก็ยิ่งไกลก็ยอม
Hai chun dern eek glai kae nai ja ying dern gor ying glai gor yaum
However much farther you want me to travel, if the more I travel, the further away I get, that’s fine
แค่มีเธออยู่ไกลๆ ก็ยังดีกว่าไม่มีเธอเลย
Kae mee tur yoo glai glai gor yung dee gwah mai mee tur loey
Just having you far away is still better than not having you at all

(*)