Kluaythai

All posts tagged Kluaythai

Title: Degree of Freedom
Artist: Maew Jirasuk ft. Kluaythai (แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม feat. กล้วยไทย)
Album: [Single]
Year: 2015

(*) ฉันหลงใหลในสิ่งลวงตา
Chun long lai nai sin luang dtah
I’m fascinated by the illusion
เอื้อมมือไปไขว่คว้าไม่เจอ
Euam meu bpai kwai kwah mai jur
I reach out my hand to grab it, but don’t find it
เหมือนเคว้งคว้างอยู่ในหลุมดำ
Meuan kweng kwahng yoo nai loom dum
It’s like I’m drifting in a black hole
อิสระอยู่ที่ไหนไม่เข้าใจ
Isara yoo tee nai mai kao jai
Where is the freedom? I don’t understand

(**) สุดท้ายแล้วฉันก็หยุดตามหา
Soot tai laeo chun gor yoot dtahm hah
Finally, I stop searching
กลับมาลองสบตาตัวฉันเอง
Glup mah laung sop dtah dtua chun eng
I end up trying to look into my own eyes
ที่จริงคำตอบนั้นมันอยู่ไม่ไกล
Tee jing kum dtaup nun mun yoo mai glai
In reality, that answer isn’t far
อยู่ตรงนี้ ตรงที่ใจ
Yoo dtrong nee dtrong tee jai
it’s right here, right at the heart
แล้วแต่ใจบันดาล
Laeo dtae jai bundahn
It’s up to the heart to inspire

Degree of Freedom

เพียงลืมตาก็เรียกร้อง ต้องการอ้อมกอดทันที
Piang leum dtah gor riak raung dtaung gahn aum gaut tun tee
I just open my eyes and cry out, I need a hug immediately
นี่คือมนุษย์เราใช่ไหม (และไม่ว่าใครทั้งนั้น)
Nee keu manoot rao chai mai (lae mai wah krai tung nun)
This is us, isn’t it? (And everybody else)
อยากได้นั่น อยากได้นี่ อยากมีอย่างที่ใครๆ
Yahk dai nun yahk dai nee yahk mee yahng tee krai krai
We want that, want this, want to have things like everyone else
ก็คิดว่าใจมันเสรี (เอาแต่ใจทั้งนั้น)
Gor kit wah jai mun sayree (ao dtae jai tung nun)
And we think our heart is free (It’s totally selfish)

เพราะโลกใบนี้กำหนดมาให้เราแตกต่างกัน
Pror lohk bai nee gumnot mah hai rao dtaek dtahng gun
Because this world has denoted we would be different
เพราะฉันกับเธอไม่ได้มีทุกสิ่งที่เหมือนกัน
Pror chun gup tur mai dai mee took sing tee meuan gun
Because you and I aren’t completely similar
แค่มีช่องว่างให้เราได้ทำอะไรในสิ่งที่ใจต้องการ
Kae mee chaun wahng hai rao dai tum arai nai sing tee jai dtaung gahn
There’s only a gap making us able to do anything for the things we desire
แต่ไม่ใช่มากัดกัน
Dtae mai chai mah gut gun
But not come to fight it

(*,**)

(***) ความเป็นคน มันเป็นเพียง สัญชาตญาณอิสรภาพ
Kwahm bpen kon mun bpen piang sunchaht yahn ertsarapahp
Human beings are only the instinct of freedom
ไม่ยอมให้ใครมาคอยบงการ (Degree of Freedom)
Mai yaum hai krai mah koy bong gahn (degree of freedom)
Refusing to let anyone command them (degree of freedom)
ต้องได้โน่น ต้องได้นี่ มีเพียงตรรกะ ความคิดบ้าๆ
Dtaung dai nohn dtaung dai nee mee piang dtukga kwahm kit bah bah
We must get that, must get this, there’s only thoughts and crazy ideas
บ้างใช้สงคราม อ้างอิสรภาพ (Degree of Freedom)
Bahng chai song krahm ahng isaraphap (degree of freedom)
Some use war to claim their freedom (degree of freedom)

พอเถอะพอสักที พอเถอะพอสักที
por tur por suk tee por tur por suk tee
Enough is enough! Enough is enough!
พอเถอะพอสักที พอเถอะพอสักที
por tur por suk tee por tur por suk tee
Enough is enough! Enough is enough!

Stop
Degree of Freedom

(*,**,***,***)

Title: เท่าชีวิต / Tao Cheewit (As Much As My Life)
Artist: Kluaythai
Album: [Single]
Year: 2013

ลืมตา บนโลกนี้ ก็มีมือเธอ ประคอง สองมือเปล่า
Leum dtah bon lohk nee gor mee meu tur bprakaung saung meu bplao
When I close my eyes on this world, there’s your hand supporting two empty ones
เติมเต็ม ชีวิตนี้ เติบโตเป็นคน จนมาเป็นเรา
Dterm dtem cheewit nee dterp dtoh bpen kon jon mah bpen rao
Filling this life, I grew up to be the person I am today

มองตา ตาคู่นั้น สะท้อนตัวตน ว่าเราเป็น เหมือนดังเงา
Maung dtah dtah koo nun sataun dtua dton wah rao bpen meaun dung ngao
Looking into those eyes reflects the shape I am like a shadow
มีเธอ คอยนำทาง จะล้มร้อยครั้ง เธอฉุดรั้งทุกๆคราว
Mee tur koy tum tahng ja lom roy krung tur choot rung took took krao
I have you leading me, I’ll fall a hundred times, but you hold me back every time

รู้ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยล้า ผ่านมานานสักแค่ไหน
Roo chun roo wah tur neuay lah pahn mah nahn suk kae nai
I know, I know you’re tired, it’s been so long
จากนี้ ฉันจะดูแลเธอ จนวันสุดท้าย
Jahk nee chun ja doo lae tur jon wun soot tai
From now on, I’ll take care of you until the last day

(*) จะทำเพื่อเธอทุกอย่าง
Ja tum peua tur took yahng
I’ll do everything for you
เท่าชีวิตฉันที่มี พลีให้เธอเท่านั้น
Tao cheewit chun tee mee plee hai tur tao nun
As much as the life I have, I offer it only to you
ร้อยคืนวันที่ผ่าน ล้านปลายทางที่ฝัน
Roy keun wun tee pahn lahn bplai tahng tee fun
The hundreds of days that have passed by, the millions of destinations I’ve dreamed of
เธอยังหายใจเพื่อฉัน วันนี้ฉันจะขอ มีลมหายใจเพื่อเธอ
Tur yung hai jai peua chun wun nee chun ja kor mee lom hai jai peua tur
You’re still breathing for me, today I want to ask to have breath for you

บนทาง ที่พลาดพลั้ง อาจทำตัวเธอ ผิดหวัง เสียน้ำตา
Bon tahng tee plaht plung aht tum dtua tur pit wung sia num dtah
On this road, there are some mistakes that might disappoint you and make you cry
ฉันพร้อม ยอมแก้ไข แค่กำลังใจ จากเธอ ฉันสัญญา
Chun praum yaum gae kai kae gumlung jai jahk tur chun sunyah
I’m ready, I agree to fix myself, just your support, I promise

ฉันรู้ ว่าชีวิตจากนี้ อาจมีวันต้องจากไกล
Chun roo wah cheewit jahk nee aht mee wun dtaung jahk glai
I know that from this point on, life might have to separate us one day
รู้ไว้ แม้เป็นวันสุดท้าย เธอจะไม่เดียวดาย
Roo wai mae bpen wun soot tai tur ja mai diao dai
Keep in mind, even if it’s the last day, you’ll never be alone

(*)

ร้อยคำ มีคำเดียวที่สื่อความหมาย
Roy kum mee kum diao tee seu kwahm mai
Out of the hundreds of words, there’s only one word that’s meaningful
รักสักเท่าไร เพียงเท่าชีวิต
Ruk suk tao rai piang tao cheewit
How much do I love you? Only as much as my life/
หมื่นฟ้าแสนไกล เธอคือแผ่นดินของใจ
Meun fah saen glai tur keu paen din kaung jai
Ten thousand faraway skies, you’re the land of my heart
จะจงรักรักเธอจนตาย ไม่จากไปไหน
Ja jong ruk ruk tur jon dtai mai jahk bpai nai
I’ll love, love you until I death, I won’t leave you anywhere

(*,*)

เท่าชีวิตที่ฉันมี วันนี้ไปจนตาย ลมหายใจคือเธอ
Tao cheewit tee chun mee wun nee bpai jon dtai lom hai jai keu tur
As much as the life I have, today until I die, my breath is you