Korrapin

All posts tagged Korrapin

Title: ตกลงว่าไง / Dtok Long Wah Ngai (What Do You Say?)
Artist: Korrapin (กรพินธุ์)
Album: Korrapin
Year: 1999

ดีซะจนเกินเหตุ กว่าทั่วไป
Dee sa jon gern het gwah tua bpai
It’s so much better than anything else
เธอ ช่างเอาใจใส่ กว่าที่เคย
Tur chahng ao jai sai gwah tee koey
You really pay attention to me more than usual
หลงๆ เบลอๆ
Long long blur blur
I’m lost and blurred
เริ่มเหม่อ ปล่อยใจ ลอยๆ
Rerm mur bploy jai loy loy
I’m starting to get distracted, let my heart float

(*) ชวน ฉันไปกินข้าว ก็ทุกเย็น
Chuan chun bpai gin kao gor took yen
Inviting me out to eat every night
เป็น ต้องตามไปส่ง เกือบทุกวัน
Bpen dtaung dtahm bpai song geuap took wun
And taking me home nearly every day
ชอบพูด หวานๆ ประจำ
Chaup poot wahn wahn bprajum
You like regularly talking sweet with me
ให้คิด ยังไง
Hai kit yung ngai
Making me think something

(**) แย้ม นิดหนึ่ง จะได้ไหม
Yaem nit neung ja dai mai
Reveal one thing for me, okay?
เผยไต๋มา สักหน่อย
Poey dtai mah suk noy
Reveal your trump card
ที่ทำ อย่างนี้
Tee tum yahng nee
Acting like this
คิด แค่เพื่อนกันรึว่ามีใจ
Kit kae peuan gun reu wah mee jai
Do you think we’re just friends, or do you have feelings for me?

(***) ตกลง ว่าไง อย่าให้ ฉันงง
Dtok long wah ngai yah hai chun ngong
What do you say? Don’t confuse me
บอกมา ให้เคลียร์ หน่อย
Bauk mah hai clear noy
Tell me and clear it up
ตกลงว่าไง บอกกันสักคำ
Dtok long wah ngai bauk gun suk kum
What do you say? Tell me one thing
ให้ความร่วมมือหน่อย
Hai kwahm ruam meu noy
Give me a helping hand
(อุบ ไว้ มันไม่ดีนะ)
(Oop wai mun mai dee na)
(Concealing it isn’t good)

เธอ แค่โปรยเสน่ห์ ก็หรือไง
Tur kae bproy sanay gor reu ngai
Are you just being charming or what?
ทำ ให้ฉันเข้าใจ ไปข้างเดียว
Tum hai chun kao jai bpai kahng diao
Make me understand from my end
หรือว่าเธอกลัว หน้าแหก
Reu wah tur glua nah haek
Or are you afraid you’ll lose face
ถ้าบอกกันมา
Tah bauk gun mah
If you tell me?

(*,**,***,***,***)

Title: หลุมรัก / Loom Ruk (Love Hole)
Artist: Korrapin
Album: Korrapin
Year: 1999

I can’t speak, I don’t know what’s wrong
I can’t speak, I was shocked when I realized it
I don’t know how to move forward, when was I so negligent?
I wasn’t careful when I was walking and really fell into your heart

(*) I’ve already fallen into your love hole that you dug waiting for someone to fall
I’ve already fallen in and can’t climb out
I’ve fallen in deep, I don’t know how deep, I don’t know what to do
I’ll probably have to let you take care of me forever

(**) We were just close and I thought we were friends
We were just close, I didn’t think I loved you
How could I have been so careless with you? When did I fall in love with you?
I nearly fainted when I found I was standing in your heart

(*,**)

How could I have been so careless with you? When did I fall in love with you?
I can’t speak when I’ve really fallen in love with you

Title: ส่วนบุคคล / Suan Book Kon (Individual)
Artist: Korrapin
Album: Korrapin
Year: 1999

ไม่ๆ ไม่ได้รัก ก็ไม่ได้รัก
Mai mai mai dai ruk gor mai dai ruk
No, no, I don’t love him, I don’t love him
เขาแค่คน รู้จัก
Kao kae kon roo juk
He’s just an acquaintance
ก็แค่ไปคุย กันนิดนึง
Gor kae bpai kooey gun nit neung
We’ve only talked a little bit
ก็ไม่ได้ซึ้ง ไม่มีอะไร
Gor mai dai seung mai mee arai
I don’t feel anything for him
จะโกรธ ทำไม นะเธอ
Ja groht tummai na tur
Why are you angry?

(*) เชื่อๆ เชื่อกันสักนิด เชื่อกันสักนิด
Cheua cheua cheua gun suk nit cheua gun suk nit
Trust trust trust me, trust me
ลองคิดดู สักหน่อย
Laung kit doo suk noy
Try thinking a little bit
อย่า ได้คอย แต่น้อยใจ
Yah dai koy dtae noy jai
Don’t keep feeling slighted
รักเธออยู่แล้ว รักเธอจะตาย
Ruk tur yoo laeo ruk tur ja dtai
I love you already, I love you to death
จะบอก ยังไง
Ja bauk yung ngai
How can I tell you?

(**) หาก เธอลอง ไปถาม ใครๆ
Hahk tur laung bpai tahm krai krai
If you try asking anyone else
จะรู้ ว่าใจฉันมีเธอ
Ja roo wah jai chun mee tur
You’d know that my heart has you
แต่ เธอเอง ไม่รู้ ไม่เคย เข้าใจ
Dtae tur eng mai roo mai koey kao jai
But you don’t know, you never understand

(***) เธอ เธอ เธอ สนิทกับเธอ คนเดียว
Tur tur tur sanit gup tur kon diao
You you you, I’m close with you alone
เป็นของ เฉพาะ ส่วน บุคคล
Bpen kaung chapror suan bookkon
I belong to a specific individual
มี ใคร มอง จะบอกว่ามี คนจอง
Mee krai maung ja bauk wah mee kon jaung
If anyone looks at me, I tell them I’m taken
เป็นของเฉพาะ ส่วน บุคคล (ไม่ปน ใคร)
Bpen kaung chapror suan book kon (mai bpon krai)
I belong to a specific individual (not mixed with anyone else)

(*,**,***,**,***,***,***)

Title: รักเธอใช่ไหม / Ruk Tur Chai Mai (I Love You, Right?)
Artist: Korrapin
Album: Korrapin
Year: 1999

มีคนมากมาย วนเวียนให้เจอ
Mee kon mahk mai won wian hai jur
There’s many people wandering around to meet
มีเพียงแค่เธอ ที่ทำให้หวั่นไหว
Mee piang kae tur tee tum hai wun wai
But only you make me nervous
ทำไมนะเราใจลอยง่ายดาย ใจคอวุ่นวาย
Tummai na rao jai loy ngai dai jai kor woon wai
Why am I so easily distracted? My mind is hectic
เมื่อครั้งไม่เจอเธอ
Meua krung mai jur tur
When I can’t see you

รูปเธอที่ให้มา ก็พกติดตัวอยู่ทุกเวลา
Roop tur tee hai mah gor pok dtit dtua yoo took welah
The picture you gave me is always in my pocket

(*) นี่ฉันเป็นอะไร (ฉันเป็นอะไร)
Nee chun bpen arai (chun bpen arai)
What’s wrong with me? (What’s wrong with me?)
รักเธอใช่ใหม (รักเธอใช้ไหม)
Ruk tur chai mai (ruck tur chai mai)
I love you, right? (I love you, right?)
ฉันไม่เคยเป็น อย่างนี้กับใครเลย
Chun mai koey bpen yahng nee gup krai loey
I’ve never been like this with anyone before
ฉันเป็นอะไร (ฉันเป็นอะไร)
Chun bpen arai (chun bpen arai)
What’s wrong with me? (What’s wrong with me?)
รักเธอใช่ใหม (รักเธอใช้ไหม)
Ruk tur chai mai (ruck tur chai mai)
I love you, right? (I love you, right?)
ค้นใจตัวเอง มุมไหนก็เจอเธอ (แต่ผู้เดียว)
Kon jai dtua eng moom nai gor jur tur (dtae poo diao)
I’ve searched my heart, and in every corner I find (only) you

เบอร์โทรของเธอ จำใด้ขึ้นใจ
Bur toh kaung tur jum dai keun jai
I’ve memorized your phone number
โทรไปครั้งใด ไม่อยากจะวางสาย
Toh bpai krung dai mai yahk ja wahng sai
Whenever I call, I don’t want to hang up
คุยกันทั้งคืน คุยไปได้ไง
Kooey gun tung keun kooey bpai dai ngai
I talk with you all night, how can I keep talking?
ลืมความง่วงไป ไม่รู้ตัวจริง ๆ
Leum kwahm nguang bpai mai roo dtua jing jing
I obliviously forget about my exhaustion

ครบเธอแล้วฉันเปลี่ยน ไม่รู้สึกเลยว่าเหงาในใจ
Krop tur laeo chun bplian mai roo seuk loey wah ngao nai jai
With you, I’ve changed, I don’t feel lonely in my heart

(*,*)

Title: ฝันร้ายสักคืน / Fun Rai Suk Keun (A Nightmare One Night)
Artist: Korrapin
Album: Korrapin
Year: 1999

มีแต่แววตา ที่มันคอยพูดความนัย
Mee dtae waew dtah tee mun koy pook kwahm nai
There’s only the look in my eye that speaks my meaning
ดังอยู่ในใจ ที่ได้ยินเพียงแค่ฉัน
Dung yoo nai jai tee dai yin piang kae chun
Loudly in my my heart that only I can hear
เธอไม่รู้ไม่เคยเลย ไม่เข้าใจ
Tur mai roo mai koey loey mai kao jai
You’ll never know and never understand
ไม่มีช่องว่างใดๆ พอให้กัน
Mai mee chaung wahng dai dai por hai gun
There’s no gap big enough for us

(*) คนแห่งความฝัน ที่เธอเห็นทุกเวลา
Kon haeng kwahm fun tee tur hen took welah
The person of your dreams whom you see every time
ยามที่หลับตา ก็คงมีเพียงแค่เขา
Yahm tee lup dtah gor kong mee piang kae kao
When you close your eyes is probably just her
จะเป็นฝันที่สวยงาม และแสนดี
Ja bpen fun tee suay ngahm lae saen dee
It’s a beautiful and wonderful dream
เธอคงขอให้ทุกคืน ช่างยืดยาว
Tur kong kor hai took keun chahng yeut yao
You probably ask for it to last a long time every night

(**) มันไม่มากไปใช่ไหม
Mun mai mahk bpai chai mai
It’s not too much, right?
หากว่าฉันขอเธอสักคืนหนึ่ง อยากให้เธอ
Hahk wah chun kor tur suk keun neung yahk hai tur
If I asked you one night to
ฝันร้ายสักคืนได้ไหม
Fun rai suk keun dai mai
Please have a nightmare one night?
ฝันถึงฉันบ้างได้ไหม
Fun teung chun bahng dai mai
Could you dream about me?
อยากให้ในฝัน ของเธอมีภาพของเรา
Yahk hai nai fun kaung tur mee pahp kaung rao
I want us to be in your dreams
ฝันร้ายสักคืนได้ไหม สักคืนที่ไม่มีเขา
Fun rai suk keun dai mai suk keun tee mai mee kao
Could you have a nightmare for once, just one night without her?
ช่วยทำให้ฉัน ที่ร้องไห้อยู่ตรงนี้
Chuay tum hai chunt ee raung hai yoo dtrong nee
Please let me who’s crying right here
ฝันดีสักคืนหนึ่ง
Fun dee suk keun neung
Have sweet dreams for one night

(*,**)

ให้เธอช่วยฝัน นะเธอ มายืนใกล้กัน
Hai tur chuay fun na tur mah yeun glai gun
Please dream of me, come stand near me
เพื่อรับฟังบทคำ ฉันรักเธอ
Peua rup fung bot kum chun ruk tur
Please listen to my words, that I love you

ฝันร้ายสักคืนได้ไหม
Fun rai suk keun dai mai
Please have a nightmare one night?
ฝันถึงฉันบ้างได้ไหม
Fun teung chun bahng dai mai
Could you dream about me?
อยากให้ในฝัน ของเธอมีภาพของเรา
Yahk hai nai fun kaung tur mee pahp kaung rao
I want us to be in your dreams
ฝันร้ายสักคืนได้ไหม สักคืนที่ไม่มีเขา
Fun rai suk keun dai mai suk keun tee mai mee kao
Could you have a nightmare for once, just one night without her?
ช่วยทำให้ฉัน ที่ร้องไห้อยู่ตรงนี้
Chuay tum hai chunt ee raung hai yoo dtrong nee
Please let me who’s crying right here
ฝันดีสักคืนหนึ่ง
Fun dee suk keun neung
Have sweet dreams for one night
เผื่อว่าคืนนี้ หัวใจจะหลับได้ลง
Peua wah keun nee hua jai ja lup dai long
So my heart can fall asleep tonight

Title: รักไม่มีคำตอบ / Ruk Mai Mee Kum Dtaup (Love Doesn’t Have an Answer)
Artist: Korrapin
Album: OST บ้านไร่เรือนรัก / Bahn Rai Reuan Ruk
Year: 2001 (??)

มันคงเป็นเพียงความในใจ ถ้าหากว่าเธอไม่ได้รับฟัง
Mun kong pen piang kwahm nai jai tah hahk wah tur mai dai rup fung
It’s probably just in my mind that you won’t listen
แหละกลายเป็นเพียงแค่ความหลังที่ฝังตัวเองตลอดกาล
Lae glai pen piang kae kwahm lung tee feung dtua eng dtalaut gahn
And it’s becoming just the past, buried forever
คอยแอบถามเธอด้วยแววตา ทุกเวลาที่เราพบกัน
Koy aep tahm tur duay waew dtah took welah tee rao pob gun
I secretly asked you with my eyes every time we met
อยากถามเท่านี้นิดเดียวเท่านั้น ว่าเธอรักกันบ้างไหม
Yahk tahm tao nee nit diao tao nun wah tur ruk gun bahng mai
I want to ask you just this one tiny thing; do you love me?

(*) แต่ความรักไม่มีคำตอบ ฉันถึงไม่รู้สิ่งในใจ
Dtae kwahm ruk mai mee kum dtaup chun teung mai roo sing nai jai
But my love doesn’t have an answer, I don’t know the things in your heart
แหละไม่รู้ ต้องรออีกนานเท่าไหร่
Lae mai roo dtaung ror eek nahn tao rai
And I don’t know how much longer I must wait
เพื่อบอกความในใจให้เธอฟัง
Peua bauk kwahm nai jai hai tur fung
To tell you the things on my mind
หากเรามีใจที่ตรงกัน คงได้บอกคำนั้นสักครั้ง
Hahk rao mee jai tee dtrong gun kong dai bauk kum nun suk krung
If we’re on the same wavelength, I’d finally tell you those words
จะรอเวลาด้วยความผิดหวัง อยากให้เธอฟังความในใจ
Ja ror welah duay kwahm pit wung yahk hai tur fung kwahm nai jai
I’ll wait disappointedly for the right moment, I want you to listen to the things in my heart

(*)

ไม่อยากให้คำคำนี้เป็นแค่ความหลัง อยากให้เธอรู้ความในใจ
Mai yahk hai kum kum nee pne kae kwahm lung yahk hai tur roo kwahm nai jai
I don’t want these words to just be the past, I want you to know the things in my heart

ฝันร้ายสักคืน / Fun Rai Suk Keun (A Nightmare One Night)
หลุมรัก / Loom Ruk (Love Hole)
รักไม่มีคำตอบ / Ruk Mai Mee Kum Dtaup (Love Doesn’t Have an Answer)
รักเธอใช่ไหม / Ruk Tur Chai Mai (I Love You, Right?)
ส่วนบุคคล / Suan Book Kon (Individual)
ตกลงว่าไง / Dtok Long Wah Ngai (What Do You Say?)

   
All songs tagged Korrapin