Kor Notapol

All posts tagged Kor Notapol

Title: รุ่นใหญ่ / Roon Yai (Senior)
Artist: Kor Notapol (ก้อ ณฐพล) ft. Kongdej 4 Tao Tur & Oui Buddha Bless
Album: Funk
Year: 2017

(*) น้องถอยไปรุ่นใหญ่กำลังจะ Come back Yeah!!!
Naung toy bpai roon yai gumlung ja come back yeah
Youngsters, back up, the seniors are about to come back, yeah
น้องช่วยเคลียร์ทางหน่อยวันนี้จะกลับมา
Naung chuay clear tahng noy wun nee ja glup mah
Youngsters, clear the path, today we’re coming back, yeah
เสียงกลอง Synth Vintage เกรดเอจะ come back Yeah!!!
Siang glaung synth vintage grade A ja come back yeah
The grade A vintage synth beat sound will come back, yeah
ใครเศร้าซึมเซ็งเซื่องปลดเปลื้องมันออกมา Yeah!!!
Krai sao seum seng seuang bplot bpleuang mun auk mah yeah
Whoever’s depressed or fed up, let it all come out, yeah

น้องถอยไปรุ่นใหญ่กำลังจะ Come back Yeah!!!
Naung toy bpai roon yai gumlung ja come back yeah
Youngsters, back up, the seniors are about to come back, yeah
น้องช่วยเคลียร์ทางหน่อยวันนี้จะกลับมา Yeah!!!
Naung chuay clear tahng noy wun nee ja glup mah
Youngsters, clear the path, today we’re coming back, yeah
ฟังก์โซล Techno Beat ความจี๊ดจะ Come back Yeah
Funk soul techno beat kwahm jeet ja come back yeah
Funk, soul, techno beat, and all the spice will come back, yeah
ฟลอร์เต้นรำจะตื่นคืนนี้ยังอีกยาว
Floor dten rum ja dteun keun nee yung eek yao
The dance floor will be awake for a long time tonight

(**) ใครรุ่นอ่อน พอก่อนไปนอนไหม ใครรุ่นกลางเคยกร่างต้องเสียใจ
Krai roon aun por gaun bpai naun mai krai roon glahng koey rahng dtaung sia jai
Anyone who’s of a young age, shouldn’t you be in bed? Anyone who’s middle-aged, if you ever try to show off, you’ll be sorry
น้องถอยไปรุ่นใหญ่วันนี้จะกลับมา
Naung toy bpai roon yai wun nee ja glup mah
Youngsters, back up, the seniors are coming back today

(*,**)

Let’s go เอาจริงๆไม่ได้เล่นๆนะครับ น้องมาปลุกอยากกลับระวังจะตกกระใจ
Let’s go ao jing jing mai dai len len na krup naung mah bplook yahk glup rawung ja dtok grajai
Let’s go, for real, I’m not playing around, get up, if you want to come back, be careful, you’ll be shocked
เหมือนกับถ่านไฟเก่าโดนลมมาเป่าตอนนี้ติดไฟ
Meuan gup tahn fai gao dohn lom mah bpao dtaun nee dtit fai
It’s like an old flame gets blown by the wind and is now rekindled
Vintage อยากพวกเรา ยิ่งเก๋า ยิ่งเก๋า แต่ขานี้ก็อีกไกล
Vintage yahk puak rao ying gao ying gao dtae kah nee gor eek glai
Vintage, I want us to get greater and greater, but this trip still has a long way to go
จะตบเกรียนสั่งสอนผู้ที่ชอบเห่าหอนให้รู้ว่าใครเป็นใคร
Ja dtop grian sung saun poo tee chaup hao haun hai roo wah krai bpen krai
I’ll give a slap and teach a lesson to anyone who likes howling and let them know who’s who

(***) ไม่ได้อวดเก่ง ไม่ได้มาเบ่งกันนะครับ แค่อยากให้น้องน่ะรับรู้ความในใจ
Mai dai uat geng mai dai mah beng gun na krup kae yahk hai naung na rup roo kwahm nai jai
I’m not showing off, I’m not bragging, I just want the youngsters to realize the things in my heart
ไม่ได้อวดเก่ง ไม่ได้มาเบ่งกันนะครับ แต่ของดีพี่มีเป็นตับแต่เก็บลับซ่อนไว้
Mai dai uat geng mai dai mah beng gun na krup dtae kaung dee pee mee bpen dtup dtae gep lup saunw ai
I’m not showing off, I’m not bragging, but I’ve got a lot of good things kept secret hidden away
โดนเข้าไปเป็นใครก็ต้องขยับ พี่นั้นมีเคล็ดลับใครๆก็ต้องติดใจ
Dohn kao bpai bpen krai gor dtaun kayup pee nun mee klet lup krai krai gor dtaung dtit jai
When you’re hit, whoever you are, you have to move, I have a secret that everyone’s enthralled with
พี่นั้นเก๋า แต่ยังไม่แก่ไม่เชื่อไปถามแม่เคยกรี๊ดให้ใคร
Pee nun gao dtae yung mai gae mai cheua bpai tahm mae koey greet hai krai
I’m awesome, but I’m not old yet, if you don’t believe me, go ask your mom who she once screamed over

อู้ว ไม่ไหวก็ไปนอนก็ไปพัก ก็ไปพักเถอะรุ่นเล็กเด็กอ่อนหลบไป
Ooh mai wai gor bpai naun gor bpai puk gor bpai puk tur roon lek dek aun lop bpai
Ooh, if you can’t take it, go sleep, go rest, go rest, you babies, get out of here
รุ่นใหญ่มาละครับ ดนตรีมาก็ขยับ ดิ้นกันให้ยับ ไม่กลับถ้าผับไม่เปิดไฟ
Roon yai mah la krup don dtree mah kayup din gun hai yup mai glup tah pub mai bpert fai
The seniors are here, the music is here, so move, shake it, there’s no going back if the club doesn’t turn on the lights
เร่งอีก เร่งอีก เร่งให้ดังๆ เอาให้ลำโพงพังกันไปเลยเป็นไง
Reng eek reng eek reng hai dung dung ao hai lumpohng pung gun bpai loey bpen ngai
Faster, faster, make it loud, make the speakers collapse
รุ่นใหญ่เค้ามาทั้งที เอาให้เต็มที่จำกันไปจนวันตาย
Roon yai kao mah tung tee ao hai dtem tee jum gun bpai jon wun dtia
The seniors come at every chance, we give it our all that you’ll remember until the day you die

รุ่นใหญ่มาละครับ Time to come back เด็กใหม่หลบไป
Roon yai mah la krup time to comeback dek mai lop bpai
The seniors are here, time to come back, newborn babies, get out of here
รุ่นใหญ่มาละครับ Time to come back เด็กใหม่หลบไป
Roon yai mah la krup time to comeback dek mai lop bpai
The seniors are here, time to come back, newborn babies, get out of here
รุ่นใหญ่มาละครับ Time to come back เด็กใหม่หลบไป
Roon yai mah la krup time to comeback dek mai lop bpai
The seniors are here, time to come back, newborn babies, get out of here
รุ่นใหญ่มาละครับ Time to come back เด็กใหม่หลบไป
Roon yai mah la krup time to comeback dek mai lop bpai
The seniors are here, time to come back, newborn babies, get out of here

(***)

   

Written by Kongdej Jaturanrasamee / Natee Ekwijit / Notapol Srichomkwan
Produced, Arranged and Performed by Notapol Srichomkwan
Mixed by Eric Ferguson @ BlueCup Music
Mastered by Eric Boulanger @ The Bakery, LA