Kor Notapol

All posts tagged Kor Notapol

Title: สักวัน / Suk Wun (Someday)
Artist: Kor Notapol
Album: [Single]
Year: 2018

อาจจะดูวุ่นวายนัก อาจจะดูมากมายเกินไป
Aht ja doo woon wai nuk aht ja doo mahk mai gern bpai
It might seem too troublesome, it might seem like too much
โดยไม่สนข้างกายเธอที่มีเขาทั้งคนที่ยืนอยู่
Doy mai son kahng gai tur tee mee kao tung kon tee yeun yoo
Not caring that he’s always standing by your side

ยังยืนยันจะรักแต่เธอ ทั้งที่เป็นแค่ส่วนเกิน
Yung yeun yun ja ruk dtae tur tung tee bpen kae suan gern
I still guarantee that I’ll love only you, even though I’m just extra
และทั้งที่รู้หัวใจเธอก็มีเขาทั้งคนที่คอยเติม
Lae tung tee roo hua jai turgor mee kao tung kon tee koy dterm
And even though I know your heart has him filling it

พยายามเข้าใจ แต่ข้างในบอกว่ายังมีหวัง
Payayahm kao jai dtae kahng nai bauk wah yun gmee wung
I try to understand, but inside, I tell myself that there’s still hope
แม้ว่ามันจะนานเท่าไร ต้องแพ้ให้เขาเพียงใด
Mae wah mun ja nahn tao rai dtaung pae hai kao piang dai
No matter how long it’ll be, however many times I must lose to him
หัวใจกลับยิ่งไปรักทั้งที่ไม่ควรอยู่รู้แม้เธอไม่ต้องการ
Hua jai glup ying bpai ruk tung tee mai kuan yoo roo mae tur mai dtaung gahn
The more my heart ends up loving you, even though I shouldn’t, I know, even though you don’t want me

(*) แค่ให้ฉันรออย่างนี้ได้ไหม แม้ว่าคำตอบเป็นเช่นไร
Kae hai chun ror yahng nee dai mai mae wah kum dtaup bpen chen rai
Please just let me wait like this, no matter what the answer will be
จะผิดหวังยังไงไม่สนแค่ได้มีเธอ
Ja pit wung yung ngai mai son kae dai mee tur
However disappointed I’ll be, I don’t care, just to be able to have you
และฉันจะรอตรงนี้ เชื่อมั่นในความรักที่มี
Lae chun ja ror dtrong nee cheua mun nai kwahm ruk tee mee
And I’ll wait right here, I believe in the love that I have
เชื่อว่าคงต้องมี สักวัน
Cheua wah kong dtaung suk wun
I believe that there will be some day

ทรมานเหลือเกินที่ต้องเจอ เธอยังมองแต่เขา
Toramahn leua gern tee dtaung jur tur yung maung dtae kao
It’s such torture having to see you still looking only at him
ฝันของเราคงยากต่อไป แต่ต้องเจ็บช้ำเพียงใด
Fun kaung rao kong yahk dtor bpai dtae dtaung jep chum piang dai
Our dreams continue to be difficult, but however much I must hurt
หัวใจกลับยิ่งไม่รับรู้เรื่องที่เป็นอยู่ รู้แค่ใจยังต้องการ
Hua jai glup ying mai rup roo reuang tee bpen yoo roo kae jai yung dtaung gahn
The more my heart ends up not acknowledging reality, I only know that my heart still wants you

(*)

วันนั้น สักวัน ที่เธอเปลี่ยนใจกลับมาและมองที่ฉัน
Wun nun suk wun tee tur bplian jai glup mah lae maung tee chun
That day, some day, that you’ll change your mind, come back, and look at me

(*,*)

   

Written by Written by Nipat Kamjornpreecha/ Notapol Srichomkwan
Produced, Arranged and Performed by Notapol Srichomkwan
Mixed by Eric Ferguson @ BlueCup Music
Mastered by Eric Boulanger @ The Bakery, LA

Title: รุ่นใหญ่ / Roon Yai (Senior)
Artist: Kor Notapol (ก้อ ณฐพล) ft. Kongdej 4 Tao Tur & Oui Buddha Bless
Album: Funk
Year: 2017

(*) น้องถอยไปรุ่นใหญ่กำลังจะ Come back Yeah!!!
Naung toy bpai roon yai gumlung ja come back yeah
Youngsters, back up, the seniors are about to come back, yeah
น้องช่วยเคลียร์ทางหน่อยวันนี้จะกลับมา
Naung chuay clear tahng noy wun nee ja glup mah
Youngsters, clear the path, today we’re coming back, yeah
เสียงกลอง Synth Vintage เกรดเอจะ come back Yeah!!!
Siang glaung synth vintage grade A ja come back yeah
The grade A vintage synth beat sound will come back, yeah
ใครเศร้าซึมเซ็งเซื่องปลดเปลื้องมันออกมา Yeah!!!
Krai sao seum seng seuang bplot bpleuang mun auk mah yeah
Whoever’s depressed or fed up, let it all come out, yeah

น้องถอยไปรุ่นใหญ่กำลังจะ Come back Yeah!!!
Naung toy bpai roon yai gumlung ja come back yeah
Youngsters, back up, the seniors are about to come back, yeah
น้องช่วยเคลียร์ทางหน่อยวันนี้จะกลับมา Yeah!!!
Naung chuay clear tahng noy wun nee ja glup mah
Youngsters, clear the path, today we’re coming back, yeah
ฟังก์โซล Techno Beat ความจี๊ดจะ Come back Yeah
Funk soul techno beat kwahm jeet ja come back yeah
Funk, soul, techno beat, and all the spice will come back, yeah
ฟลอร์เต้นรำจะตื่นคืนนี้ยังอีกยาว
Floor dten rum ja dteun keun nee yung eek yao
The dance floor will be awake for a long time tonight

(**) ใครรุ่นอ่อน พอก่อนไปนอนไหม ใครรุ่นกลางเคยกร่างต้องเสียใจ
Krai roon aun por gaun bpai naun mai krai roon glahng koey rahng dtaung sia jai
Anyone who’s of a young age, shouldn’t you be in bed? Anyone who’s middle-aged, if you ever try to show off, you’ll be sorry
น้องถอยไปรุ่นใหญ่วันนี้จะกลับมา
Naung toy bpai roon yai wun nee ja glup mah
Youngsters, back up, the seniors are coming back today

(*,**)

Let’s go เอาจริงๆไม่ได้เล่นๆนะครับ น้องมาปลุกอยากกลับระวังจะตกกระใจ
Let’s go ao jing jing mai dai len len na krup naung mah bplook yahk glup rawung ja dtok grajai
Let’s go, for real, I’m not playing around, get up, if you want to come back, be careful, you’ll be shocked
เหมือนกับถ่านไฟเก่าโดนลมมาเป่าตอนนี้ติดไฟ
Meuan gup tahn fai gao dohn lom mah bpao dtaun nee dtit fai
It’s like an old flame gets blown by the wind and is now rekindled
Vintage อยากพวกเรา ยิ่งเก๋า ยิ่งเก๋า แต่ขานี้ก็อีกไกล
Vintage yahk puak rao ying gao ying gao dtae kah nee gor eek glai
Vintage, I want us to get greater and greater, but this trip still has a long way to go
จะตบเกรียนสั่งสอนผู้ที่ชอบเห่าหอนให้รู้ว่าใครเป็นใคร
Ja dtop grian sung saun poo tee chaup hao haun hai roo wah krai bpen krai
I’ll give a slap and teach a lesson to anyone who likes howling and let them know who’s who

(***) ไม่ได้อวดเก่ง ไม่ได้มาเบ่งกันนะครับ แค่อยากให้น้องน่ะรับรู้ความในใจ
Mai dai uat geng mai dai mah beng gun na krup kae yahk hai naung na rup roo kwahm nai jai
I’m not showing off, I’m not bragging, I just want the youngsters to realize the things in my heart
ไม่ได้อวดเก่ง ไม่ได้มาเบ่งกันนะครับ แต่ของดีพี่มีเป็นตับแต่เก็บลับซ่อนไว้
Mai dai uat geng mai dai mah beng gun na krup dtae kaung dee pee mee bpen dtup dtae gep lup saunw ai
I’m not showing off, I’m not bragging, but I’ve got a lot of good things kept secret hidden away
โดนเข้าไปเป็นใครก็ต้องขยับ พี่นั้นมีเคล็ดลับใครๆก็ต้องติดใจ
Dohn kao bpai bpen krai gor dtaun kayup pee nun mee klet lup krai krai gor dtaung dtit jai
When you’re hit, whoever you are, you have to move, I have a secret that everyone’s enthralled with
พี่นั้นเก๋า แต่ยังไม่แก่ไม่เชื่อไปถามแม่เคยกรี๊ดให้ใคร
Pee nun gao dtae yung mai gae mai cheua bpai tahm mae koey greet hai krai
I’m awesome, but I’m not old yet, if you don’t believe me, go ask your mom who she once screamed over

อู้ว ไม่ไหวก็ไปนอนก็ไปพัก ก็ไปพักเถอะรุ่นเล็กเด็กอ่อนหลบไป
Ooh mai wai gor bpai naun gor bpai puk gor bpai puk tur roon lek dek aun lop bpai
Ooh, if you can’t take it, go sleep, go rest, go rest, you babies, get out of here
รุ่นใหญ่มาละครับ ดนตรีมาก็ขยับ ดิ้นกันให้ยับ ไม่กลับถ้าผับไม่เปิดไฟ
Roon yai mah la krup don dtree mah kayup din gun hai yup mai glup tah pub mai bpert fai
The seniors are here, the music is here, so move, shake it, there’s no going back if the club doesn’t turn on the lights
เร่งอีก เร่งอีก เร่งให้ดังๆ เอาให้ลำโพงพังกันไปเลยเป็นไง
Reng eek reng eek reng hai dung dung ao hai lumpohng pung gun bpai loey bpen ngai
Faster, faster, make it loud, make the speakers collapse
รุ่นใหญ่เค้ามาทั้งที เอาให้เต็มที่จำกันไปจนวันตาย
Roon yai kao mah tung tee ao hai dtem tee jum gun bpai jon wun dtia
The seniors come at every chance, we give it our all that you’ll remember until the day you die

รุ่นใหญ่มาละครับ Time to come back เด็กใหม่หลบไป
Roon yai mah la krup time to comeback dek mai lop bpai
The seniors are here, time to come back, newborn babies, get out of here
รุ่นใหญ่มาละครับ Time to come back เด็กใหม่หลบไป
Roon yai mah la krup time to comeback dek mai lop bpai
The seniors are here, time to come back, newborn babies, get out of here
รุ่นใหญ่มาละครับ Time to come back เด็กใหม่หลบไป
Roon yai mah la krup time to comeback dek mai lop bpai
The seniors are here, time to come back, newborn babies, get out of here
รุ่นใหญ่มาละครับ Time to come back เด็กใหม่หลบไป
Roon yai mah la krup time to comeback dek mai lop bpai
The seniors are here, time to come back, newborn babies, get out of here

(***)

   

Written by Kongdej Jaturanrasamee / Natee Ekwijit / Notapol Srichomkwan
Produced, Arranged and Performed by Notapol Srichomkwan
Mixed by Eric Ferguson @ BlueCup Music
Mastered by Eric Boulanger @ The Bakery, LA