Asanee Wasan

All posts tagged Asanee Wasan

Title: รักเธอเสมอ / Ruk Tur Samur (I Love You Always)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล)
Album: รุ้งกินน้ำ / Roong Gin Nam (Rainbow)
Year: 1993

วันคืนที่เนิ่นนาน อาจผ่านชีวิตคน
Wun keun tee nern nahn aht pahn cheewit kon
The long days and nights might pass in a person’s life
อาจเปลี่ยนใจคนให้เวียนหมุนไป
Aht plian jai kon hai wian moon pai
They might change the mind of someone and turn things around
ทำเราจากกันห่าง ไม่เคยโทษใคร
Tum rao jahk gun hahng mai koey toht krai
Making us separate, but I’ve never blamed anyone
มันเป็นเงื่อนไขของกาลเวลา
Mun pen ngeuan kai kaung gahn welah
It’s the condition of time

วันวานของเรา แม้มันไม่คืนกลับมา
Wun wahn kaung rao mae mun mai keun glup mah
Our yesterday, though it won’t come back
แต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่า
Dtae yahk ja bauk hai tur roo
I want to tell you

(*) ฉันยัง…ห่วงใย ใจก็ยังคิดถึงเธอ
Chun yung…huang yai jai gor yung kit teung tur
I’m still worried, my heart still misses you
เหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอ แม้ว่าเธอจากฉันไป
Meuan dtae gaun pen mah samur mae wah tur jahk chun pai
It’s always like how it was before, though you left me
ฉันยัง…เฝ้าดู และอยากจะรู้ความเป็นไป
Chun yung fao doo lae yahk ja roo kwahm pen pai
I’m still looking, and I want to know the possibility
เพราะว่าฉัน รักเธอดังเดิม
Pror wah chun ruk tur dung derm
But I still love you the same

เธอคงจะได้เจอ เจอคนอีกหลายหลาก
Tur kong ja dai jur jur kon eek lai lahk
You’ll probably meet, meet many other people
ต้องเจอกับรัก อีกสักเท่าไหร่
Dtaung jur gup ruk eek suk tao rai
You’ll face love many more times
มีวันที่ดีกว่า และวันช้ำใจ
Mee wun tee dee gwah lae wun chum jai
You’ll have better days and painful ones
จนเจอกับใครที่ดีสักคนนั้น
Jon jur gup krai tee dee suk kon nun
Until you find that special someone

ยังไงยังไง ก็คงไม่คืนกลับมา
Yung ngai yung ngai gor kong mai keun glup mah
No matter what, you probably won’t come back
แต่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่า
Dtae yahk ja bauk hai tur roo wah
But I want to let you know

(*)

ถึงจะนาน…นานเท่าไร
Teung ja nahn nahn tao rai
However long it is
ฉันขอพอใจขอเป็นอย่างเดิม
Chun kor por jai kor pen yahng derm
I want you to be happy, I want things to be as they were
ไม่ต้องการจะทนเห็นเธอต้องเหนื่อย
Mai dtaung gahn ja ton hen tur dtaung neuay
There’s no need to put up with seeing you exhausted
ไม่ต้องการจะทนเห็นเธอลำบาก
Mai dtaung gahn ja ton hen tur lumbahk
There’s no need to put up with seeing you troubled
ได้แต่คอยเอาใจช่วยเธอทุกอย่าง
Dai dtae koy ao jai chuay tur took yahng
I can only keep pleasing you and helping you through everything
อยากให้เธอมีคนที่สวยงาม
Yahk hai tur mee kon tee suay ngahm
I want you to have someone beautiful

รักเธอเสมอ นานเท่าไรยังรักเธอ
Ruk tur samur nahn tao rai yung ruk tur
I always love you, however long, I still love you
เหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอ แม้ว่าเธอจากฉันไป
Meuan dtae gaun pen mah samur mae wah tur jahk chun pai
Like I have before, always, though you left me
ฉันยังเฝ้าดู และอยากจะรู้ความเป็นไป
Chun yung fao doo lae yahk ja roo kwahm pen pai
I’m still watching, and I want to know the possibility
เพราะว่าฉัน รักเธอ
Pror wah chun ruk tur
Because I love you

รักเธอเสมอ นานเท่าไรยังรักเธอ
Ruk tur samur nahn tao rai yung ruk tur
I always love you, however long, I still love you
เหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอ
Meuan dtae gaun pen mah samur
Like I have before, always

Title: บังเอิญติดดิน / Bungern Dtit Din (Unexpectedly Realistic)
Artist: Asanee – Wasan
Album: ??
Year: 199(?)

ไม่อยากไม่เย็น ไม่เป็นปัญหา
Mai yahk mai yen mai pen punhah
If you don’t want, you won’t be discontent, it’s no problem
บังเอิญเกิดมา พูดจาเข้าใจ
Bung ern gerd mah poot jah kao jai
I unexpectedly happened to say I understood
ทำงงทำงาน เบิกบานเรื่อยไป
Tum ngong tum ngahn berd bahn reuay pai
Acting confused, doing work, continuously happy
บังเอิญพอใจ บังเอิญติดดิน
Bunern por jai bungern dtit din
Unexpectedly satisfied, unexpectedly realistic

(*) บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ
Bungern bungern bungern bungern
Unexpectedly, unexpectedly, unexpectedly, unexpectedly
บังเอิญ บังเอิญ บังเอิญ ติดดิน
Bungern bungern bungern dtit din
Unexpectedly, unexpectedly, unexpectedly realistic

(**) บังเอิญติดดิน ได้ยินบ้างไหม
Bungern dtit din dai yin bahng mai
Unexpectedly realistic, can you hear me?
บังเอิญพอใจ บังเอิญ ติดดิน
Bungern por jai bungern dtit din
Unexpectedly satisfied, unexpectedly realistic

(*)

ไม่บอกไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น
Mai bauk mai roo mai doo mai hen
If you don’t tell, I won’t know, if I don’t look, I won’t see
บังเอิญก็เป็น เช่นดังใครใคร
Bungern gor pen chen dung krai krai
I’m unexpectedly like everyone else
ดิบดิบไม่มี ผักชีพริกไทย
Dip dip mai mee puk chee prik thai
I don’t have any meat, just parsley and peppers
บังเอิญพอใจ บังเอิญ ติดดิน
Bungern por jai bungern dtit din
Unexpectedly satisfying, unexpectedly realistic

(*)

เดินเดินติดดิน เดินติดดิน
Dern dern dtit din dern dtit din
Living realistically, living realistically
เดินติดดิน ก็กินข้าวแกง
Dern dtit din gor gin kao gaeng
Living realistically, eating curry rice
กินข้าวแกง กินข้าวแกง
Gin kao gaeng gin kao gaeng
Eating curry rice, eating curry rice
กินข้าวแกง ก็เดินติดดิน
Gin kao gaeng gor dern dtit din
Eating curry rice, living realistically
เดินติดดิน เดินติดดิน
Dern dtit din dtern dtit din
Living realistically, living realistically
เดินติดดิน ก็กินข้าวแกง
Dern dtit din gor gin kao gaeng
Living realistically, eating curry rice
กินข้าวแกง กินข้าวแกง
Gin kao gaeng gin kao gaeng
Eating curry rice, eating curry rice
กินข้าวแกง
Gin kao gaeng
Eating curry rice

(**)

ถูกด่าถูกไป ไม่เป็นปัญหา
Took dah took pai mai pen punhah
Swearing is too cheap, that’s no problem
บังเอิญเกิดมา คิดว่าได้พร
Bungern gerd mah kit wah dai paun
I unexpectedly happened to think that it was a blessing
เลิกงานชื่นใจ ย่องไปงัดกลอน
Lerk ngahn cheun jai yaung pai ngut glaun
I finish work and am happy, tiptoeing and opening the lock
บังเอิญบังอร ตื่นนอนขึ้นมา
Bungern bungaun dteun naun keun mah
And a woman unexpectedly woke up

(**,*,*)

NOTE: I apologize this song didn’t really translate well…I barely understand it myself aha.

B
บังอรเอาแต่นอน / Bungaun Ao Dtae Naun (Sleeping Beauty)
บังเอิญติดดิน / Bungern Dtit Din (Unexpectedly Realistic)

G
ก็เคยสัญญา / Gor Koey Sunyah (You Once Promised)

K
คนสุดท้าย / Kon Soot Tai (The Final Person)
คงเดิม / Kong Derm (Stay the Same)
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป / Kor Bpen Kah Raung Baht Took Chaht Bpai (May I Be His Loyal Subject in Each Life)

L
ลงเอย / Long Oey (Finish)

N
นักสู้หัวใจสิงห์ / Nuk Soo Hua Jai Sing (Lion-Hearted Fighter)

R
รักเธอเสมอ / Ruk Tur Samur (I Love You Always)

S
สิทธิ์ของเธอ / Sit Kaung Tur (Your Right)

T
เธอปันใจ / Tur Bpun Jai (You’re Dividing Your Heart)

Y
ยินดีไม่มีปัญหา / Yin Dee Mai Mee Bpunhah (Happy, No Problem)

  
Solo Projects
Translated songs by Asanee Chotikul
Translated songs by Wasan Chotikul

   
All songs tagged Asanee Wasan